You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 14, 2018 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 84 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 84

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 14-08-2018, pkt. 84

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 85 Fællesmøde med FMU i Skole og Børn

  Pkt. 85

  Fællesmøde med FMU i Skole og Børn

  Sagsnr. 293953 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale er der mulighed for, at Forvaltnings MED-Udvalgene (FMU) og det relevante politiske udvalg afholder regelmæssige møder mindst en gang om året.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale kan der mindst en gang om året afholdes et møde mellem fagudvalgene og FMU.
  Fællesmødet afholdes den 14. august 2018 kl. 17.00 i kursuslokale ved byrådssalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 14-08-2018, pkt. 85

  Drøftet.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 86 Kapacitet i Vor frue pasningsdistrikt dagtilbudsområdet

  Oversigt_over_kapacitet_og_indmeldte_boern_i_Vor_Frue_pasningsdistrikt_i_perioden_1.6_2017_-_1.6_2018.pdf Oversigt_over_effekten_af_udvidelsen_paa_det_samlede_behov_for_pladser_i_pasningsdistriktet.pdf Opgoerelse_over_pasningsmoenstre_pr._1._juni_2018.pdf

  Pkt. 86

  Kapacitet i Vor frue pasningsdistrikt dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 307744 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med Skole- og Børneudvalgets behandling af sag om kapacitet på dagtilbudsområdet den 8. maj 2018, blev det besluttet, at forvaltningen skulle udarbejde forslag til konkrete løsningsforslag for at udvide kapaciteten i Vor Frue pasningsdistrikt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kapaciteten i Vor Frue pasningsdistrikt udvides pr. 1.september 2018 ved, at der etableres 8 ekstra 0-2 års pladser i den selvejende institution Børnehuset Spiloppen, således at normeringen fastsættes til 20 0-2 års pladser og 41 3-5 års pladser.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Vor Frue pasningsdistrikt er kommunens mindste pasningsdistrikt med 1 dagtilbud, den selvejende institution Børnehuset Spiloppen, og aktuelt 1 dagplejer. Af kapacitetsredegørelsen, som udvalget behandlede den 8. maj 2018 fremgik, at der i årene 2018 - 2022 forventes at mangle 0-2 års pladser i Vor Frue pasningsdistrikt, mens der er rimelig balance mellem behov og pladser til de 3-5årige.
  Oversigten over kapacitet og indmeldte børn for pasningsdistriktet Vor Frue, som fremgår af bilag, viser, at der i Børnehuset Spiloppen igennem længere tid har været tomme børnehavepladser og flere vuggestuebørn indskrevet end det antal pladser institutionen er normeret til. Oversigten viser også, at der gennem længere tid har været tomme pladser i dagplejen til trods for behov for 0-2 års pladser. De tomme pladser i Vor Frue pasningsdistrikt er blandt andet udtryk for, at familierne søger pasning i andre distrikter.
  Pasningsmønstrene viser, at familier i Vor Frue ofte søger andet pasningsdistrikt, idet distriktsinddelingen ikke altid er i overensstemmelse med bosætnings- og kørselsmønstrene. En opgørelse af pasningsmønstrene pr. 1. juni 2018 viser, at 49 børn fra Vor Frue passes i eget pasningsdistrikt, mens 21 børn fra Vor Frue, efter ønske fra forældrene, passes i andre pasningsdistrikter. Det er især i Sydbyen, at forældrene har prioriteret at få en plads til deres barn. Opgørelse af pasningsmønstrene fremgår af bilag.
  Forvaltningen vurderer, at det vil være hensigtsmæssigt for pasningsbehovet i Vor Frue pasningsdistrikt, at der sker en udvidelse af 0-2 års kapaciteten i den selvejende institution Børnehuset Spiloppen. Forvaltningen har sammen med den selvejende institution undersøgt mulighederne for at udvide antallet af vuggestuepladser i institutionen. På den baggrund foreslås det, at der sker en udvidelse med 8 pladser til 0-2 årige. Udvidelsen kan ske indenfor de eksisterende fysiske rammer. Børnehuset Spiloppen er i dag normeret til 12 0-2 års pladser og 44 3-5 års pladser. Forvaltningen foreslår, at normeringen fastsættes til 20 0-2 års pladser og 41 3-5 års pladser. Effekten af udvidelsen på det samlede behov for pladser i pasningsdistriktet fremgår af bilag.
  Forvaltningen vil fortsat følge udviklingen i behovet for 0-2 års pladser i Vor Frue pasningsdistrikt.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 14-08-2018, pkt. 86

  Godkendt. Udvalget vil fortsat tæt følge, om der er behov for yderligere udvidelse af pladser i pasningsdistriktet.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 87 Reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og dagplejen

  Forslag_til_revideret_styrelsesvedtaegtfor_foraeldrebestyrelserne_i_kommunale_daginstitutioner_i_Roskilde_Kommune.pdf Forslag_til_revideret_styrelsesvedtaegt_for_foraeldrebestyrelsen_i_den_kommunale_dagpleje.pdf

  Pkt. 87

  Reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i kommunale daginstitutioner og dagplejen

  Sagsnr. 303504 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som det fremgik af sag om ændring af dagtilbudsloven, som Skole- og Børneudvalget behandlede den 12. juni 2018, vil udvalget få forelagt konkrete sager i 2. halvår 2018 som følge af lovændringen. Med denne sag får udvalget forelagt forslag til reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i den kommunale dagpleje og i de kommunale daginstitutioner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til reviderede styrelsesvedtægter for forældrebestyrelser i den kommunale dagpleje og i de kommunale daginstitutioner sendes i høring i forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje og i områdeforældrebestyrelserne fra den 15. august til den 14. september 2018.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog den 24. maj 2018 forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. Lovændringerne indebærer, at forældreindflydelsen i forældrebestyrelser i både den kommunale dagpleje og i de kommunale og selvejende daginstitutioner styrkes.
  Ændringer af styrelsesvedtægterne kan kun foretages efter forudgående indhentet udtalelse hos forældrebestyrelserne. Forvaltningen foreslår derfor, at forslag til reviderede styrelsesvedtægter sendes i høring i forældrebestyrelsen for den kommunale dagpleje og i områdeforældrebestyrelserne fra den 15. august til den 14. september 2018, hvorefter sagen behandles i udvalget igen. Forslag til reviderede styrelsesvedtægter fremgår af bilag, hvor ændringer i styrelsesvedtægten er markeret med gult, ligesom bemærkninger til ændringerne er fremhævet.
  Med ændringerne bliver forældrebestyrelsernes nuværende minimumskompetencer udvidet, så forældrebestyrelserne fremadrettet også skal fastsætte principper for samarbejdet mellem dagtilbud og hjem og inddrages i dagtilbuddets arbejde med at skabe gode overgange fra hjem til dagtilbud, mellem dagtilbud, og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole.
  Forældrebestyrelsens nuværende ret til at blive inddraget i udarbejdelsen, evalueringen af og opfølgningen på den pædagogiske læreplan bliver også fremadrettet en del af forældrebestyrelsens minimumskompetencer.
  Lovændringen indebærer også, at i daginstitutioner, der består af flere enheder, skal forældre fra alle enheder have ret til at være repræsenteret i forældrebestyrelsen for enhederne (området). Dette gør sig allerede gældende i Roskilde Kommune, hvor der er forældrekontaktudvalg i de enkelte dagtilbud, og hvor der fra hvert forældrekontaktudvalg vælges bestyrelsesmedlemmer, der danner områdebestyrelsen. Derudover giver lovændringen mulighed for, at forældrebestyrelser kan etableres på tværs af kommunale dagtilbud, hvis de enkelte bestyrelser beslutter det.
  For de selvejende institutioner gælder, at kommunen skal sikre sig, at de har en vedtægt, der er i overensstemmelse med den nye lovgivning. Forvaltningen vil derfor informere de selvejende institutioner om, at de skal bringe deres vedtægter i overensstemmelse med den nye lovgivning. Ændringer af vedtægterne skal godkendes af kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 14-08-2018, pkt. 87

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 88 Ressourcemodel skoleområdet

  Pkt. 88

  Ressourcemodel skoleområdet

  Sagsnr. 296847 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget godkendte den 12.juni 2018 proces- og tidsplanen for ændringen af ressourcemodellen på skoleområdet. Med den nuværende ressourcemodel er der store forskelle på de enkelte skoler i forhold til, hvordan økonomien er til ugentlige lektioner til supplerende undervisning af enkelte elever eller mindre hold, til holdundervisning i fx de praktisk musiske fag, til sygeundervisning, vikarer og/eller til to-lærertimer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det videre arbejde med ændring af ressourcemodel udsættes, til budget 2019 er vedtaget.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget godkendte den 12. juni 2018 tidsplanen for en ændring af ressourcemodellen på skoleområdet og bad samtidig om en opsamling på arbejdet med ressourcetildelingsmodellen.
  Med den nuværende ressourcefordelingsmodel får skolerne tildelt økonomi til henholdsvis almenområdet, specialområdet, administration og ledelse samt daglig drift.
  På almenområdet er skolernes tildelinger baseret på antallet af klasser, antallet af elever samt et socialt indeks. Enkelte skoler får særlige tildelinger, fordi de samlet set har et lille elevantal eller fordi de har relativt mange elever med ikke-vestlig baggrund. De særlige tildelinger gives som faste beløb.
  Skolerne bruger ca. 82 % af midlerne til almenområdet på klasseundervisningen og de opgaver, der er i tilknytningen til denne. De sidste 18% bruges til supplerende undervisning af enkelte elever eller mindre hold, til holdundervisning i fx de praktisk musiske fag, sygeundervisning, vikarer eller til to-lærertimer.
  I indeværende år er der for de 18% i gennemsnit økonomi til ca. syv ugentlige lektioner pr. klasse. I praksis er der dog store forskelle imellem skolerne, som hænger sammen med den forskel der er på skolerne i forhold til deres elevgrundlag. Det vil sige, at det har betydning for skolens økonomi, hvor mange elever, der er i klasserne, hvor mange klasser der er, og om skolen får nogle af de særlige tildelinger som faste beløb. Den skole der har færrest timer til supplerende undervisning mv. har i år haft økonomi til ca. to ugentlige lektioner pr klasse, og den skole, der har flest timer, har haft økonomi til ca. tretten ugentlige lektioner pr. klasse.
  Den enkelte skoles samlede budget indeholder også økonomi til specialundervisning. Når der ses på skolernes samlede økonomi til almenområdet og specialundervisning, vil der med skolernes aktuelle visitering af elever til specialundervisningstilbud, i stedet være et gennemsnitligt råderum til ca. seks ugentlige lektioner pr. klasse, og med en spredning på mellem nul og tyve ugentlige lektioner pr. klasse.
  Formålet med en ændring af ressourcetildelingsmodellen er at få en model med dynamiske parametre, hvor en større andel af midlerne fordeles efter antal klasser på den enkelte skole. Modellen skal fortsat afspejle socioøkonomiske forhold, men skal medføre mere ens vilkår for skolerne i forhold til deres muligheder for supplerende undervisning mv.
  I forbindelse med forberedelse af budget 2019 er der udarbejdet en temaanalyse for SFO- og skoleområdet, der nu skal behandles politisk. Temaanalysen vedrører forslag til struktur på skoleområdet, og beslutninger herom vil have betydning for ressourcetildeling. Derfor indstiller forvaltningen, at det videre arbejde med ændring af ressourcemodellen afventer byrådets vedtagelse af budget 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 14-08-2018, pkt. 88

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 89 Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Skole-_og_Boerneudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Skole-_og_Boerneudvalget_2019_til_augustmoedet.pdf Takstkatalog_2019_-_SBU.pdf SBU_Budgetbemaerkninger.pdf SBU_bloklister.pdf SBU_bloktekster.pdf Temaanalyse_paa_skole-_og_SFO-omraadet.pdf KLK_Rapport_-_sammenfatning_-_Skole_-_Roskilde.pdf

  Pkt. 89

  Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Skole- og Børneudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. budgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.595,6 mio. kr., mens der indgår anlæg for 20,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2019. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 41,9 mio. kr. i 2019.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2019-2022 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning udarbejdet 3 temaanalyser vedr. skole og SFO, ældreområdet og ejendomsområdet samt en række budgetforbedringsmuligheder på de øvrige serviceområder. Fagudvalgene drøfter budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 35 mio. kr. årligt fra 2019 med en udvalgsfordelt andel for Skole- og Børneudvalget på 5,9 mio. kr.

  Særlige forhold vedrørende Skole- og Børneudvalget

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 12. juni 2018, hvilke blokke forvaltningen skulle udarbejde til de afsluttende drøftelser. Disse blokke indgår nu i oversigten over blokke for udvalgets område.
  Økonomiudvalget besluttede den 14. februar 2018, at der skulle udarbejdes en temaanalyse på SFO- og skoleområdet. Temaanalysen er nu afsluttet og fremgår af bilag. I analysen indgår 3 scenarier for en fremtidig struktur på SFO- og skoleområdet. De tre scenarier er udarbejdet ud fra et fokus på, at alle elever skal trives og blive så dygtige som de kan. Det kræver en høj faglighed på alle skoler, så det kommer alle elever til gavn, uanset hvor i kommunen de bor, og hvilken skole de går på.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører budgetlægningen for 2019-2022.

  Skole- og Børneudvalget, 14-08-2018, pkt. 89

  Ad 1.-2.: Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 90 Orientering om visitationspraksis til eksterne tilbud

  Procedure_for_matchning_til_aflastning_efter_SS_44.pdf Procedure_for_matchning_til_aflastningstilbud_efter_SS_52.pdf Procedure_for_matchning_til_anbringelsestilbud.pdf Procedure_for_visitation_til_skoledagbehandling.pdf

  Pkt. 90

  Orientering om visitationspraksis til eksterne tilbud

  Sagsnr. 307343 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget orienteres om visitationspraksis til eksterne tilbud som opfølgning på drøftelser i Byrådet i april 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  På Byrådets møde den 25. april 2018 blev det besluttet, at det i den fremtidige visitation til døgnanbringelse, aflastning på institution og dagbehandling i eksterne tilbud præciseres, at et grundlag for fravalg af et tilbud kan være, hvis tilbuddet har væsentlige anmærkninger fra tilsynet af faglig eller økonomisk art. Et grundlag for fravalg kan også være, at tilbuddet ikke lever op til de krav til sociale og etiske krav, som fremgår af kommunens indkøbs- og udbudspolitik. Det blev også besluttet, at Skole- og Børneudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget skal have en sag til orientering med en beskrivelse af gældende visitationspraksis, herunder visitationsprocessen samt de kriterier og retningslinjer, der visiteres efter.
  På baggrund af sagen er visitationsproceduren, der anvendes i interne arbejdsgange, til døgnanbringelse, aflastning og dagbehandling på Skole og Børns område gennemgået og præciseret, så det fremgår af proceduren, at Roskilde Kommunes kontraktbestemmelser om sociale og etiske hensyn skal indgå som tillæg til kontrakten med det konkrete tilbud. Visitationsprocedurer for henholdsvis aflastning, anbringelser og dagbehandling fremgår af bilag. Der er flere procedurer, da der er forskellig lovgivning afhængig af tilbud og målgruppe. Fx er der udarbejdet to procedurer for aflastning, da aflastning kan bevilges efter to paragraffer.
  Afgørelse om bevilling af aflastning, anbringelse og dagbehandling sker på børne- og ungeområdet på særskilte visitationsmøder i tre forskellige udvalg.
  - Afgørelse om aflastning i eksterne tilbud: Visitationen foregår i enten børn, unge eller handicapafsnittet afhængig af, hvor sagen sagsbehandles. Faste deltagere i udvalget er afsnitsleder og socialfaglig koordinator. Sagen behandles på baggrund af børnefaglig undersøgelse, udkast til handleplan samt andre centrale sagsakter, eksempelvis forældrekompetenceundersøgelser, psykiatrisk udredning eller lignende.
  - Afgørelse om anbringelse: Børn- og Ungechefen er formand for udvalget. Øvrige faste deltagere er afsnitslederne samt relevant centerchef samt leder af familieplejen. Sagen forelægges for udvalget af den ansvarlige sagsbehandler og afsnittes socialfaglige koordinator. Sagen behandles på baggrund af børnefaglig undersøgelse, udkast til handleplan for anbringelsen samt andre centrale sagsakter, eksempelvis forældrekompetenceundersøgelser, psykiatrisk udredning eller lignende.
  - Afgørelse om dagbehandling: I udvalget deltager den visiterende skoleleder samt repræsentanter for PPR og Børn og Unge med kendskab til den pågældende sag. Sagen behandles på baggrund af en børnefaglig undersøgelse og en pædagogisk psykologisk vurdering foretaget af PPR.
  Der er i regi af Region Sjælland udarbejdet en standardkontrakt, der anvendes til aftaleindgåelse med eksterne tilbud. Kontrakten suppleres med bilag i form af kommunens indkøbspolitik.
  Tidsfristerne for opfølgning er fastsat i Serviceloven, hvor det fremgår, at der skal følges op første gang indenfor 3 måneder efter foranstaltningens iværksættelse og efterfølgende hver 6. måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 14-08-2018, pkt. 90

  Godkendt.

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 91 Orientering om resultat af afstemning om bespisningsordninger på dagtilbudsområdet

  Oversigt_over_bespisningsordninger_paa_dagtilbudsomraadet_i_Roskilde_Kommune_i_perioden_2019-2020.pdf

  Pkt. 91

  Orientering om resultat af afstemning om bespisningsordninger på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 301410 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i perioden 7. maj – 30. maj 2018 gennemført en afstemning om bespisningsordningen i alle 63 kommunale afdelinger og selvejende institutioner. Resultatet er, at forældrene i 61 af de kommunale afdelinger og selvejende institutioner har valgt bespisningsordning, mens den er fravalgt i to dagtilbud: en kommunal afdeling og en selvejende institution.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 10. april 2018 at sende spørgsmålet om fravalg af bespisningsordninger for 2017 og 2018 til afstemning i alle kommunale afdelinger og selvejende institutioner. Afstemningen blev gennemført efter de retningslinjer, som blev vedtaget af Skole- og Børneudvalget i oktober 2010. Det betyder, at der i de ialt 60 kommunale og selvejende institutioner har været afstemning i alt 63 afdelinger.
  I to dagtilbud, en kommunal afdeling og en selvejende institution, der fravalgte bespisningsordningen i 2016, er bespisningsordningen igen blevet fravalgt. En selvejende institution, Dyssegården, som fravalgte bespisningsordningen i 2016, har denne gang truffet beslutning om at vælge bespisningsordningen. 60 kommunale afdelinger og selvejende institutioner, der hidtil har haft bespisningsordning, har valgt at fastholde bespisningen.
  I alt 61 af 63, eller 97 pct. af alle kommunale afdelinger og selvejende institutioner har valgt at have bespisningsordning fra den 1. januar 2019. Oversigt over bespisningsordningerne i de kommunale og selvejende dagtilbud for perioden 2019 - 2020 fremgår af bilag. Bespisningsordningerne fordeler sig på følgende ordninger:

  Antal dagtilbud Bespisningsordning
  47 Egenproduktion
  11 Mixproduktion - ”Fru Hansens Kælder”
  3 Levering fra andet dagtilbud

  Kommunens aftale om leverancer af mad til dagtilbud med mix-produktion, hvor der pt. er aftale med den eksterne leverandør ”Fru Hansens Kælder” udløber pr. 31. december 2018, hvorfor der ultimo august igangsættes udbud af ordningen, således at en ny aftale vil kunne have virkning fra den 1. januar 2019. Udvalget vil blive orienteret om, hvem der vinder udbuddet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Fra 2019 vil der, med den selvejende institution der har tilsluttet sig bespisningsordning, være yderligere ca. 35 børn på bespisningsordning. Det indebærer en merudgift på netto ca. 162.000 kr. årligt. Som følge af budgetmodellen på området, vil budgettet blive teknisk reguleret i forhold til de 162.000 kr.
  Hertil kommer en engangsudgift til nødvendig opgradering af køkkenet i institutionen, som anslået vil koste ca. 35.000 kr. Denne udgift finansieres indenfor rammen.

  Skole- og Børneudvalget, 14-08-2018, pkt. 91

  Godkendt. .

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 92 Eventuelt

  Pkt. 92

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 14-08-2018, pkt. 92

  - Satspuljemidler bevilget til tværsektoriel enhed med Børne- og Ungdomspsykiatrien
  - Kapacitetstilpasning på Roskilde Ungecenter

  Fraværende: Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 93 Dagtilbud ved Ringparken(Lukket)