You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Januar 15, 2019 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 1

  Godkendt.

 • Pkt. 2 Temadrøftelse om forebyggelse og håndtering af ungdomskriminalitet

  Pkt. 2

  Temadrøftelse om forebyggelse og håndtering af ungdomskriminalitet

  Sagsnr. 314000 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal med denne sag drøfte forebyggelse og håndtering af børne- og ungdomskriminalitet samt SSP-indsatsen i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen vil på mødet blive ledsaget af et oplæg fra forvaltningen om den nye ungdomskriminalitetsreform, der skal implementeres med ikrafttræden 1. januar 2019, samt et oplæg om SSP-samarbejdet. Der lægges op til en politisk drøftelse af den kommende periodes fokusområder for forebyggelse og håndtering af mindreåriges kriminalitet:
  - Implementering af den nye reform om ungdomskriminalitet med fokus på reformens betydning for kravene til sagsbehandlingen
  - Tidlig forebyggelse i SSP-samarbejdet.
  Reformen om ungdomskriminalitet indeholder etablering af et ungekriminalitetsnævn, som skal træffe afgørelser om børn fra 10-17 år, som vurderes at være i risiko for at begå alvorlig kriminalitet igen. Nævnet kan træffe afgørelser om straksreaktioner og forbedringsforløb. Afgørelserne træffes af nævnet, og skal fuldbyrdes af kommunerne. Desuden udvides ungepålægget, hvor kommunen kan træffe afgørelser om konkrete handlinger for unge, til også at omfatte børn ned til 10 år.
  Der etableres også med reformen en ny ramme for SSP-samarbejdet. SSP er et koordineret samarbejde mellem skole, sociale myndigheder og politi, som har til opgave at koordinere kriminalitetsforebyggende indsatser for børn og unge op til 18 år. I Roskilde Kommune indgår Boligselskabet Sjælland også som fast aktør i SSP.
  SSP i Roskilde er organiseret i 5 lokalgrupper med repræsentanter fra skoler, klubber, politiet, ungdomsskolen, Boligselskabet Sjælland, Børn og Unge samt to SSP-konsulenter. Lokalgrupperne har til opgave at screene og identificere uroskabende adfærd, mistrivsel og begyndende kriminalitet blandt mindreårige. SSP organisationen gennemfører også generelle kriminalitetsforebyggende indsatser og kampagner samt understøtter den boligsociale helhedsplan i de lokale boligområder med konkrete initiativer.
  På mødet vil der være oplæg fra Børn og Ungechefen samt en SSP-konsulent i Børn og Unge, der introducerer udvalget til den nye lovgivning, data om børn og unge der sigtes og/eller begår kriminalitet i Roskilde Kommune samt SSP-organiseringen og fokusområder i dette samarbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 2

  Drøftet.

 • Pkt. 3 Ændring af skolestruktur

  Sammenfatning_af_hoeringssvar_vedroerende_aendring_af_skolestruktur.pdf Proces_ved_beslutning_om_ny_skolestruktur.pdf Hoeringssvar_skolestruktur_Vor_Frue.pdf Hoeringssvar_skolestruktur_Viby.pdf Hoeringssvar_skolestruktur_Jyllinge.pdf Hoeringssvar_skolestruktur_Tiende_klasse.pdf Hoeringssvar_skolestruktur_generelt_Roskilde_Laererforening.pdf

  Pkt. 3

  Ændring af skolestruktur

  Sagsnr. 311628 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 31. oktober 2018 at sende forslag om ændring af skolestruktur ved Vor Frue Skole, Dåstrup og Peder Syv Skolen, Jyllinge og Baunehøjskolen samt 10. klasses tilbud i høring frem til den 27. december 2018. Høringsperioden er nu afsluttet og i henhold til bekendtgørelsen om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole kan kommunalbestyrelsen endeligt træffe beslutning tidligst 4 uger efter høringsperiodens udløb, hvis der er kommet indsigelser. Der er kommet indsigelser i perioden. Perioden på 4 uger efter høringsfristen afslutter torsdag den 24. januar 2019, hvorfor byrådet den 30. januar 2019 kan træffe endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Vor Frue Skole bliver en indskolingsskole for 0.-3. klasse med virkning fra skoleåret 2019/2020,
  2. Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen bliver én skole med et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virkning fra skoleåret 2019/2020,
  3. Jyllinge Skole og Baunehøjskolen bliver én skole med et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virkning fra skoleåret 2019/2020, og
  4. de kommunale 10. klasses tilbud samles på TCR, med virkning fra skoleåret 2019/2020.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 10. oktober 2018 budget 2019 med bilaget ”Ny skoleorganisering – bæredygtig og lokal forankret”. Det fremgår af bilaget, at arbejdet med en ny skolestruktur vægter lokal forankring samt økonomisk og faglig bæredygtighed højt. Som opfølgning på vedtagelsen af budgettet blev de fire forslag til ændringer i skolestrukturen sendt i offentlig høring.
  Alle høringssvar fremgår af bilag, hvor der også er en sammenfatning af høringssvarene fra de berørte skolers bestyrelser og MEDudvalg.
  Med denne sag skal der tages stilling til strukturændringerne. Der skal med en efterfølgende sag træffes beslutning om, hvilken model der skal være på skolerne i Jyllinge og Viby som følge af en beslutning om at ændre strukturen fra 4 til 2 skoler. Skolebestyrelserne ved skolerne i Jyllinge og Viby har med frist til senest den 15. januar 2019 skulle melde tilbage til Roskilde Kommune, hvilken model de ønsker at vælge for skolen på de to matrikler, og hvilket navn de fremadrettet ønsker, skolen skal have. Denne sag kommer til behandling i februar 2019.
  Af bilag fremgår oversigt over den proces, der vil forløbe i perioden efter byrådets beslutning om at foretage strukturændringerne.
  Sagen har været til information og drøftelse i OMU Skole og Klub, hvorfra der vil komme en udtalelse forud for udvalgets behandling af sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er med budget 2019 indregnet en besparelse på skoleområdet på 3 mio. kr. for 2019, 8 mio. kr. for 2020 og 15 mio. kr. fra 2021.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 3

  Ad 1.: Anbefales, idet Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V), Gitte Simoni (O) og Jeppe Trolle (B) beder om to notater, der henholdsvis a) beskriver erfaringerne med NEST-konceptet i Roskilde Kommune og hvilken målgruppe, et NEST-tilbud på Vor Frue skole ville være relevant for og b) belyser mulighederne og behovet for at udvide kapaciteten på dagtilbudsområdet ved etablering af en kommunal daginstitution på Vor Frue Skole som del af en landsbyordning (folkeskolelovens § 24a). Notaterne skal foreligge til et ekstraordinært udvalgsmøde i SBU den 30. januar 2019 kl. 16, inden behandlingen af sagen i byrådet den 30. januar 2019.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde, hvilket begrundes med følgende:
  Vi er overbevist om at det foreliggende forslag, i enhver variant, reelt - efter en meget kort tidsperiode - vil resultere i total nedlæggelse af skolen. Dette er vi kraftigt imod, idet vi finder, at skolens opretholdelse har meget stor betydning for fastholdelse og udvikling af den lokale sociale og kulturelle sammenhængskraft i Vor Frue. Som alternativ til det foreslåede ønsker vi at opretholde Vor Frue skole som en skole der rummer 0'te til og med 6'te klassetrin. Meget gerne på sigt udvidet med yderligere klassetrin.
  Særligt vedrørende dette punkt gøres det gældende, at det ekstra materiale som SBU’s flertal har bestilt under behandlingen af dette punkt, bør behandles i et exo. SBU-møde inden byrådsbehandlingen.
  Ad 2.: Anbefales
  Ad 3.: Anbefales
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde ad 2. og 3 vedrørende Dåstrup og Peder Syv Skoler; samt Jyllinge Skole og Baunehøjskolen.
  Vi ønsker at opretholde de to skoler som selvstændige skoler. Dette først og fremmest ud fra princippet ’een skole på een matrikel’. Et princip der blandt andet giver størst mulig sikkerhed for praktisk/fysisk skolefællesskab for børn fra samme husstand, fra samme børnehavegruppe eller samme boligområde. Samtidig støtter vi imidlertid den overordnede intention om både et udvidet samarbejde mellem de to naboskoler, og en øget planlægningsmæssig samtænkning af dem. I den forbindelse finder vi at der, i stedet for sammenlægning, blandt andet skal udnyttes mulighederne for at operere med fleksible grænser mellem de to naboskolers skoledistrikter. "
  Ad 4.: Anbefales.

 • Pkt. 4 Ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

  Forslag_til_ny_model_for_ressourcetildeling_paa_skoleomraadet.pdf Principbeskrivelse_for_klassetildeling.pdf Sammenfatning_af_hoeringssvar.pdf Absalons_Skole_SB_og_LMU.pdf Baunehoejskolen_SB.pdf Daastrup_Skole_LMU.pdf Daastrup_Skole_SB.pdf Gadstrup_Skole_SB.pdf Hedegaardenes_Skole_SB.pdf Himmelev_Skole_SB.pdf Himmelev_Skole_LMU.pdf Jyllinge_Skole_SB.pdf Jyllinge_Skole_LMU.pdf Klostermarksskolen_SB.pdf Klostermarksskolen_LMU.pdf Lindebjergskolen_SB.pdf Lynghoejskolen_SB_og_LMU.pdf Margretheskolen_SB.pdf Margretheskolen_LMU.pdf Peder_Syv_Skolen_SB_og_LMU.pdf Sct._Joergen_SB.pdf Sct._Joergen_LMU.pdf TCR_SB.pdf TCR_LMU.pdf Tjoernegaardskolen_SB.pdf Tjoernegaardskolen_LMU.pdf Trekronerskolen_SB.pdf Trekronerskolen_LMU.pdf Vindinge_Skole_SB.pdf Vindinge_Skole_LMU.pdf Vor_Frue_Skole_SB.pdf Vor_Frue_Skole_LMU.pdf Oestervangsskolen_SB.pdf Oestervangsskolen_LMU.pdf Skole_og_Klub_OMU.pdf BUPL.pdf RLF.pdf

  Pkt. 4

  Ny ressourcetildelingsmodel på
  skoleområdet

  Sagsnr. 296847 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 6. november 2018 at sende forslag til ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet i høring hos skolebestyrelserne samt til drøftelse og udtalelse i MED. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til ny ressourcefordelingsmodel, med supplerende forslag til principbeskrivelse for klassetildeling, til endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslag til ny ressourcefordelingsmodel på skoleområdet godkendes, og
  2. forslag til principbeskrivelse for klassetildeling godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den nye ressourcefordelingsmodel bygger på de principper, der blev godkendt den 4. oktober 2016 i Skole- og Børneudvalget efter høring blandt bestyrelser og i MED-organisationen. Principperne tager udgangspunkt i en forenkling af den hidtidige ressourcemodel. Forenklingen betyder samtidig, at der skabes et bedre grundlag for en sammenhæng mellem de reelle omkostninger på den enkelte skole og den ressource, skolen tildeles.
  Den nye model, der fremgår af bilag, baseres på følgende 5 dynamiske parametre:
  - En grundtildeling
  - En elevtildeling
  - En klassetildeling
  - En socioøkonomisk tildeling
  - En tildeling til decentraliseret vidtgående specialundervisning
  Dermed udgår 9 puljer af modellen: Pulje til elever med ikke-vestlig baggrund, pulje til småskoler, pulje til mindre skoler, pulje til aldersreduktion, pulje til afdelingsledere, pulje til administrativt personale, pulje til fælles finansiering, pulje til drift og pulje motorisk screening.
  Med den nye ressourcefordelingsmodel sker der en omfordeling af ressourcerne mellem skolerne. Skolen, med den største procentvise nedgang i budgettet, får 2,0 pct. mindre budget i den nye model end tilsvarende i den eksisterende ressourcetildelingsmodel, hvilket er en nedgang på ca. 700.000 kr.
  Modellen har været i høring i skolebestyrelserne samt til drøftelse og udtalelse i MED i perioden fra 7. november 2018 – 12. december 2018. Der er modtaget i alt 35 høringssvar, som alle fremgår af bilag sammen med en sammenfatning af høringssvar fra bestyrelser og MED.
  På foranledning af de modtagne høringssvar indstiller forvaltningen, at antallet af klasser i tildelingen beregnes med udgangspunkt i principbeskrivelse for klassetildeling, som fremgår af bilag.
  Modellen bliver indfaset over en treårig periode, som det er besluttet med budgetforliget

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der er med budget 2019 indregnet en reduktion i 2019 på 3 mio. kr., i 2020 på 8 mio. kr. og fra 2021 og frem 15 mio.kr.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 4

  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) bemærker til forslaget, at selvom hovedgrebet findes godt, så findes det ikke hensigtsmæssigt, at modelforslaget pt. samlet 'tager ressourcer' fra de skoler der er mest udfordrede mht. både socioøkonomisk baggrund og andel af tosprogede børn. Derfor anbefales det at den af parametrene der kaldes 'socioøkonomisk tildeling' får en relativt større andel af midlerne, samt at der i denne også kommer til at indgå en vægtning af børn der kommer fra hjem hvor modersmålet er et andet end dansk. – Derfor foreslås at:
  a) Det nu opstillede ”alternativ 6”, hvor der indgår et parameter ikke-dansk herkomst og hvor den socioøkonomiske tildeling øges, gennemføres.
  b) 2019-budgettets besparelse på folkeskoleområdet anulleret, så der samlet kommer 3 mio. kr. yderligere til fordeling via modellen.
  Forslaget blev sat til afstemning - for stemte Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F)
  Imod stemte Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jette Tjørnelund (V), Gitte Simoni (O) og Jeppe Trolle (B).
  Herefter sendte udvalget forvaltningens indstilling i ad 1.-2. videre til byrådet.
  Udvalget tilføjer, at udvalget efter endelig beslutning om ressourcemodel arbejder videre med fordelingen mellem den decentraliserede og den centraliserede specialundervisning med henblik på at nå en beslutning om fremtidig model for dette i løbet af 2019.

 • Pkt. 5 Organisering af en samlet kommunal ungeindsats

  Organisering_af_en_sammenhaengende_ungeindsats.pdf

  Pkt. 5

  Organisering af en samlet kommunal ungeindsats

  Sagsnr. 290007 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  De unge skal ifølge aftalen om bedre veje til uddannelse og job møde en samlet kommunal ungeindsats i forhold til uddannelses- beskæftigelses- og socialindsatsen. Byrådet skal beslutte den fremtidige organisering af den samlede kommunale ungeindsats, herunder om UU skal hjemtages som en del af den samlede ungeindsats. Sagen behandles i Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget inden den går videre til byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. UU hjemtages,
  2. ansvaret for de opgaver, der i dag løses af UU flyttes fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Skole- og Børneudvalget, og
  3. forslag til organisering af en samlet kommunal ungeindsats godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede på udvalgsmøder i december 2018 processen frem mod en endelig beslutning om hjemtagelse af opgaverne i UU, som blev besluttet i fællesmøde mellem de to udvalg og Økonomiudvalget den 28. november 2018. Processen blev godkendt af begge udvalg med anbefalinger om, at muligheden for et fremtidigt samarbejde med Lejre Kommune om vejledningsindsatsen undersøges, at budgettet til UU ”indhegnes”, at UU’s opgaver placeres under Skole- og Børneudvalget og at UU’s nuværende opgaver bevares som en sammenhængende indsats.
  De fire anbefalinger er alle indarbejdet i forslaget til en fremtidig organisering af en samlet kommunal ungeindsats, som fremgår af bilag. Det foreslås, at de uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser samles organisatorisk i en samlet ungeindsats i Roskilde Kommune. Formålet med en samlet organisering er at skabe sammenhæng i indsatser, der handler om at gøre unge klar til en ungdomsuddannelse eller beskæftigelse. Det gælder lige fra arbejdet med uddannelsesparathed i grundskolen over uddannelsesvejledning og beskæftigelsesrettede tiltag. De unge skal opleve en endnu større sammenhæng i opgaveløsningen, uanset om deres henvendelse handler om uddannelse, forsørgelse, beskæftigelse, personlige eller sociale problemstillinger.
  Uddannelsesvejledernes opgaver tager udgangspunkt i UU’s nuværende opgaver. Unge i grundskolen vil fortsat opleve uddannelsesvejledning og overgange til ungdomsuddannelserne i tæt samarbejde med skolerne. Ungeindsatsen vil koordinere tildeling af én kontaktperson til unge med behov for støtte fra flere instanser, så den unge har én samlet indgang til kommunen. Unge fra 15 – 29 år uden uddannelse eller beskæftigelse skal opleve en sammenhængende indsats, der tager udgangspunkt i den unges aktuelle situation på tværs af uddannelses- og beskæftigelsesbehov.
  Vejledningsopgaverne, som i dag varetages af UU-Center Roskilde/Lejre skal hjemtages - i dialog med Lejre Kommune. På baggrund af tidligere beslutning er der dialog med Lejre Kommune om de selv ønsker at hjemtage medarbejdere, eller om de ønsker at tilkøbe ydelsen hos Roskilde Kommune. Der er aftalt møde med Lejre i januar 2019. Forvaltningen har i december 2018 haft møde med ungdomsuddannelserne om det fremtidige samarbejde.
  Der skal skabes en bred politisk forankring og ansvar for at sikre, at alle unge i Roskilde Kommune opnår en uddannelse eller kommer i beskæftigelse. Det kræver et samlet fokus og indsatser på tværs af skole-, børn og unge-, uddannelses- og beskæftigelsesområderne.
  Beskæftigelses- og Socialudvalget og Skole- og Børneudvalget skal samarbejde om større strategiske beslutninger på ungeområdet. Begge udvalg vil få en fælles årlig status på indsatser og resultater i ungeindsatsen ift. de unge
  Budgettet for en samlet ungeindsats placeres under Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 5

  Anbefales.
  Udvalget anbefaler desuden, at det samlede budget til UU-opgaverne flyttes til SBU

 • Pkt. 6 Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Invitation_til_nyt_frikommuneforsoeg.pdf

  Pkt. 6

  Invitation til ny runde med frikommuneforsøg

  Sagsnr. 313077 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle kommuner har modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke på eget initiativ indgår i et frikommuneforsøg grundet blandede erfaringer med sidste runde frikommuneforsøg, men forholder sig åbne for et eventuelt samarbejde initieret af andre kommuner.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af økonomiaftalen for 2019 og som en del af Sammenhængsreformens spor om afbureaukratisering har alle kommuner modtaget invitation til at ansøge om deltagelse i en ny runde frikommuneforsøg.
  Som noget nyt vil der ikke ske en indledende udvælgelse af frikommuner eller frikommunenetværk. I stedet kan alle kommuner søge direkte om godkendelse af forsøg i to ansøgningsrunder. Frist for forsøgsansøgninger for 1. og 2. runde er henholdsvis den 1. april 2019 og den 1. oktober 2019. Der vil blive udvalgt cirka 10 forsøg i hver af de to ansøgningsrunder.
  Af invitationen fra ministeriet fremgår, hvilke typer af forsøg der vil blive givet særlig prioritet.
  Kommuner kan søge enkeltvis eller i netværk. Ved vurdering af forsøgsansøgninger vil det blive tillagt positiv vægt, hvis der er tale om et netværk af kommuner. Ved vurdering af ansøgningerne vil der som udgangspunkt blive givet en særlig prioritet til forsøg, som omhandler en af nedenstående problemstillinger, der har sammenhæng og effektivitet som fællesnævner:
  ̵ Sammenhængende indsatser på tværs af beskæftigelses-, social-, sundheds- og uddannelsesområderne.
  ̵ Udsatte børns vej gennem livet fra daginstitution til uddannelse
  ̵ Overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse / beskæftigelse
  ̵ Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen – overgange mellem kommunale og regionale sundheds- og plejetilbud
  ̵ Tværgående effektivisering af opgaveløsningen
  ̵ Administrative effektiviseringer
  Det vil som udgangspunkt blive tillagt positiv værdi, hvis forsøgsansøgningen indeholder en målbar målsætning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Økonomiudvalget, 21-11-2018, pkt. 425

  Udsat til den 5. december.

  Økonomiudvalget, 05-12-2018, pkt. 488

  Sagen sendes til udtalelse i fagudvalgene.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 6

  Skole- og Børneudvalget vil gerne i første omgang frem til ansøgningsfristen 1. april 2019 arbejde videre med, om der kan være muligheder for at afprøve frikommuneforsøg i forhold til forsøgsskole i samarbejde mellem folkeskole og professionshøjskole, i forhold til regelhindringer, der bliver synlige i forbindelse med redegørelse om skolevægring, i forhold til elevfravær samt i forhold til forslag, der udspringer af afbureaukratisering.

 • Pkt. 7 Vedtægter for den selvejende institution Børnehuset Solsikken

  Vedtaegter_for_Boernehuset_Solsikken.pdf

  Pkt. 7

  Vedtægter for den selvejende institution Børnehuset Solsikken

  Sagsnr. 312570 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget godkendte den 4. december 2018, at de selvejende institutioner Børnehuset Kastanjen og Børnehaven Solsikken sammenlægges til én selvejende institution pr. 1 januar 2019. Roskilde Kommune skal godkende vedtægten for den nye selvejende institution.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedtægten for den selvejende institution Børnehuset Solsikken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget godkendte den 4. december 2018, at de selvejende institutioner Børnehuset Kastanjen og Børnehaven Solsikken sammenlægges til én selvejende institution pr 1. januar 2019. Den nye selvejende institution er reguleret af vedtægten for institutionen. Vedtægten skal godkendes af Roskilde Kommune. Godkendelse af vedtægten for den nye selvejende institution blev udsat den 4. december 2018, da udvalget havde bemærkninger til §7 stk. 1 vedrørende forældres valgbarhed og til §16 stk. 2 vedrørende anvendelse af formue ved institutionens nedlægges samt til institutionens fremtidige navn.
  På baggrund af udvalgets bemærkninger har den nye selvejende institution fremsendt ny vedtægt til godkendelse. I vedtægten er §7 stk. 1 vedrørende forældres valgbarhed præciseret, således at det følger dagtilbudslovens definition af forældre og i §16 stk. 2 er det præciseret, at institutionens formue ved nedlæggelse af institutionen skal anvendes til et tilsvarende socialt formål i Roskilde Kommune. Den nye vedtægt fremgår af bilag.
  Bestyrelsen har samtidig hermed præciseret, at den nye selvejende institutions fremtidige navn er Børnehuset Solsikken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 7

  Godkendt.

 • Pkt. 8 Frigivelse af rådighedsbeløb til Skademosegård dagtilbud

  Pkt. 8

  Frigivelse af rådighedsbeløb til Skademosegård dagtilbud

  Sagsnr. 306920 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2019 er der afsat et rådighedsbeløb på 2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet ved Skademosegård.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 2 mio. kr. ved frigivelse af det afsatte rådighedsbeløb i budget 2019 til Skademosegård dagtilbud

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Befolkningsprognosen viser, at der i Himmelev/Trekroner pasningsdistrikt vil være behov for en udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet.
  Byrådet har i 2019 afsat 2 mio. kr. til udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet ved Skademosegård. Forvaltningen indstiller, at de 2 mio. kr. anvendes til at udvide kapaciteten ved, at den tidligere klub bygning, der ligger ved siden af Børnehuset Skademosegård ombygges til dagtilbud og integreres i Børnehuset Skademosegård. Kapaciteten vil kunne udvides med to børnegrupper og arbejdet vil blive igangsat i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2022:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter -2.000
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 8

  Anbefales.

 • Pkt. 9 Anlægsregnskab vedrørende ventilation på Gadstrup Skole

  Pkt. 9

  Anlægsregnskab vedrørende ventilation på Gadstrup Skole

  Sagsnr. 312732 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges regnskab for etablering af ventilation på Gadstrup Skole.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 25. marts 2015, pkt. 94 en anlægsbevilling på 8 mio. kr. til renovering af ventilation på Gadstrup Skole. Selve ventilationsprojektet blev afsluttet i 2016, mens følgearbejder som blandt andet udsugning i skolekøkken og håndværk og design er udført i takt med, at lokalerne er istandsat. Sidste del af arbejdet er først afsluttet i 2018. Der har samlet været et forbrug på 7.944.071 kr.

  Økonomi

  I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 55.929 kr.
  Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 253.818 kr. til udgifter og afholdt et forbrug på 197.889 kr. svarende til en positiv kasseeffekt på 55.929 kr. i 2018.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 9

  Anbefales.

 • Pkt. 10 Anmodning om optagelse af sag fra Henrik Stougaard (Ø) angående betalingsfri i dagplejen

  Orientering_om_dagtilbudslovens_regler_vedroerende_tilskud_og_egenbetaling_for_en_plads_i_dagtilbud.pdf Skole-_og_Boerneudvalget_6._marts_2007.pdf

  Pkt. 10

  Anmodning om optagelse af sag fra Henrik Stougaard (Ø) angående betalingsfri i dagplejen

  Sagsnr. 301290 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Henrik Stougaard (Ø) har bedt om at denne sag kommer på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har i mail den 17. december 2018 orienteret Skole- og Børneudvalget om følgende: ”På baggrund af udtalelser fra Børne- og Socialminister Mai Mercado om, ”at dagtilbudsloven ikke giver mulighed for at graduere forældrebetaling eller give forældrene penge tilbage, når et dagtilbud holder lukket” har forvaltningen undersøgt, om Roskilde Kommune kan fortsætte hidtil praksis for dagplejen. I Roskilde Kommune tilbydes forældre, der har deres barn i dagpleje, alternativ pasning i en gæstedagpleje, når dagplejen er fraværende på grund af ferie, sygdom m.v. Forældrene har dog i forbindelse med ferieafholdelse også hidtil haft mulighed for i stedet for gæstepleje at få betalingsfri i de hele uger, hvor de afholder ferie, hvis ferien afholdes samtidig med dagplejerens ferie, dog maks. 5 uger årligt.
  Forvaltningen har været i kontakt med Børne- og Socialministeriet, som oplyser, at kommunen i henhold til reglerne skal tilbyde alternativ pasning, og at reglerne ikke giver mulighed, for at forældrene får en reduktion i forældrebetalingen. På den baggrund har forvaltningen set sig nødsaget til at ændre den praksis, der har eksisteret i Roskilde Kommune i flere år. Det betyder, at forældre med børn i dagplejen ikke længere kan få en reduktion i forældrebetalingen i de tilfælde, hvor forældrene afholder ferie i hele uger samtidig med dagplejeren.
  Forældre med børn i dagplejen vil blive informeret om denne ændring, og baggrunden for, at der ikke længere er mulighed for at få betalingsfri”.
  På baggrund af mailen har Henrik Stougaard (Ø) begæret punktet på dagsordenen med følgende tekst:
  ”Jeg er ikke enig i den konklusion som forvaltningen tilsyneladende har truffet i denne sag:
  Vi har trods alt (endnu) ikke ministerdiktatur her i landet, og OM vi i Roskilde kommune ønsker en grænseafprøvning overfor en minister, skal det være de lokale politikere, og ikke forvaltningen, der afgør.
  Jeg og enhedslisten finder, at vores hidtidige praksis er både fornuftig og fuldt ud lovlig.
  Jeg begærer derfor punktet optaget som beslutningspunkt på førstkommende SBU-møde”.
  Vedhæftet sagen er beslutning fra Skole- og Børneudvalget den 6. marts 2007 samt orienteringsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet, som forvaltningen har modtaget den 20. december 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 10

  Sagen udsættes og udvalget beder forvaltningen om yderligere oplysninger.

 • Pkt. 11 Afsluttet udbud af befordring

  Pkt. 11

  Afsluttet udbud af befordring

  Sagsnr. 301804 Skole- og Børneudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om afsluttet udbudsrunde på befordringsopgaver for kommunen. Samlet er der tale om nettomerudgifter på 1,8 mio.kr. årligt, men da aftalerne først træder i kraft pr. 1. august 2019, udgør nettomerudgiften i 2019 0,75 mio. kr., som finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme efter omplacering af 0,3 mio. kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der omplaceres 0,3 mio.kr. fra Sundheds- og Omsorgsudvalget til Skole- og Børneudvalget i 2019.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Denne sag forelægges for Beskæftigelses- og Socialudvalget i forhold til kørsel til ITC. Sagen forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget i forhold til kørsel til Seniorhøjskolerne og Genoptræning. Sagen forelægges ydermere Skole- og Børneudvalget i forhold til kørsel til Specialbørnehaven Bjerget, SCR, Skolebuskørsel i syd og nord, svømmeundervisning og øvrig visiteret kørsel på Skole og Børns område. Endvidere indeholder udbuddet kørsel til egen læge/speciallæge samt ad hoc-buskørsel for hele kommunen.
  Kommunen har udbudt befordringsopgaver, hvori kravspecifikationen er opbygget med mindstekrav til kvalitet og serviceniveau fx krav til transporttid, chaufførerne, bilernes indretning og sikkerhed, krav om Euronorm 6 for begrænsning af udledning af CO2 samt kommunikation i forbindelse med afvikling af kørslerne. Mindstekravene skal opfyldes uden forbehold af alle tilbudsgivere, som dermed konkurrerer på prisen.
  Udbuddet var delt op i elleve delaftaler:
  - Delaftale 1: Kørsel af børn for Specialbørnehaven Bjerget (SBU)
  - Delaftale 2: Visiteret kørsel på skole- og børneområdet (SBU)
  - Delaftale 3: Skolekørsel til tilbud under Specialcenter Roskilde (SBU)
  - Delaftale 4: Skolekørsel i Roskilde Nord (SBU)
  - Delaftale 5: Skolekørsel i Roskilde Syd (SBU)
  - Delaftale 6: Kørsel til svømmeundervisning (SBU)
  - Delaftale 7: Liftkørsel til Specialcenter Roskilde Kommunikation (SBU)
  - Delaftale 8: Kørsel til egen læge/speciallæge
  - Delaftale 9: Kørsel af borgere til og fra seniorhøjskolerne og genoptræning (SOU)
  - Delaftale 10: Kørsel til ITC (BSU)
  - Delaftale 11: Ad hoc-buskørsler
  -
  - Serviceniveauet for alle delaftaler er uændret.
  Der indkom tilbud fra ni tilbudsgivere. Tilbudsgiverne afgav alle tilbud på én eller flere tilbud. Dog afgav to tilbudsgivere ukonditionsmæssige tilbud på henholdsvis delaftale 4 og 6 samt delaftale 11.
  Jf. udbudsmaterialet blev aftalerne tildelt til de tilbudsgivere, som samlet set gav den billigste kombination af tilbud for Roskilde Kommune.
  Dette gjorde, at delaftale 1, 2, 3, 7, 8, 9 og 10 blev tildelt til DitoBus Servicetrafik A/S, delaftale 4, 6 og 11 blev tildelt til Brønnums A/S og delaftale 5 blev tildelt til Gadstrup Bustrafik A/S.
  Alle delaftaler træder i kraft d. 1. august 2019.
  I foråret vil Roskilde Kommune udarbejde en implementeringsplan for hver enkelt delaftale, som vil sikre en så glidende overgang som muligt fra tidligere leverandører til de nye leverandører. Implementeringsplanerne vil blive udarbejdet i samarbejde med DitoBus Servicetrafik, Brønnums A/S og Gadstrup Bustrafik.
  Ydermere vil Roskilde Kommune kontakte alle berørte institutioner og samarbejdskommuner med informationsmateriale, som vil blive videreformidlet til forældre, borgere og pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Befordring gennemføres som samlet udbud på tværs af udvalgenes opgaver, da det store volumen giver de bedst mulige priser for alle udvalg. På denne baggrund betragtes økonomien samlet, så mindreudgifter på nogle områder er med til at dække merudgifter på andre områder. Den samlede nettomerudgift finansieres inden for rammen i tråd med princippet om ingen tillægsbevillinger.
  Udgifterne til befordring for Roskilde Kommune har i perioden 1.7.2017 til 30.6.2018 været 24,4 mio. kr. Fremadrettet vil denne udgift stige med forventet 8 % og dermed vil den forventede samlede udgift til befordring for Roskilde Kommune være 26,2 mio. kr. årligt.
  Da aftalerne først træder i kraft pr. 1. august 2019, har de forventede nettomerudgifter ikke fuld effekt i 2019 og nettomerudgiften på 0,75 mio. kr. finansieres inden for Skole- og Børneudvalgets ramme efter omplacering af 0,3 mio. kr. fra Sundhed- og Omsorgsudvalget til Skole- og Børneudvalget.
  De forventede nettomerudgifter vil have fuld effekt fra 2020 og indarbejdes i budgettet for 2020-2023.
  Roskilde Kommune har de sidste mange år har haft yderst favorable priser, på specielt den visiterede kørsel, mens der nu generelt er en merudgift på visiteret kørsel. De økonomiske konsekvenser ved hver enkel delaftale er som følger:
  - Delaftale 1: Forventet merudgift på 275.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 2: Forventet merudgift på 825.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 3: Forventet merudgift på 1.400.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 4: Forventet samme udgiftsniveau (SBU)
  - Delaftale 5: Forventet prisreduktion på 50.000 kr. årligt (SBU)
  - Delaftale 6: Forventet samme udgiftsniveau (SBU)
  - Delaftale 7: Forventet samme udgiftsniveau (SBU)
  - Delaftale 8: Forventet merudgift på 15.000 kr. årligt (hele kommunen)
  - Delaftale 9: Forventet prisreduktion på 700.000 kr. årligt (SOU)
  - Delaftale 10: Forventet samme udgiftsniveau (BSU)
  - Delaftale 11: Forventet merudgift på 20.000 kr. årligt (hele kommunen)

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 11

  Anbefales.

 • Pkt. 12 Indtægts- og udgiftsbevilling til Boserupgård Naturcenter

  Pkt. 12

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Boserupgård Naturcenter

  Sagsnr. 314827 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med Roskilde Kommunes etablering af Boserupgård Naturcenter blev der tilbage i 2013 søgt om tilskud til materialer hos Friluftsrådet. Kommunen fik bevilget 250.000 kr. og tilskuddet er kommet til udbetaling i december 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 250.000 kr. til Boserupgård Naturcenter.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med etablering af Boserupgård Naturcenter ansøgte Roskilde Kommune om tilskud fra Friluftsrådet til etableringen. Ansøgningen blev sendt og imødekommet tilbage i 2013, men beløbet er først kommet samlet til udbetaling i december 2018 efter projektperiodens udløb. I bevillingen lægger Friluftsrådet vægt på, at centeret henvender sig bl.a. til skoleklasser, institutioner, lokale foreninger og sundhedsgrupper.
  Bevillingen var beregnet ud fra 50% af de forventede materialeudgifter til naturundersøgelsesudstyr, formidlingsmateriale og friluftsudstyr, op til 115.000 kr. og til 50% af materialeudgifterne til indendørs og udendørs indretning, op til 135.000 kr. I alt 250.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 250.000 kr. til Boserupgård Naturcenter.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 12

  Anbefales.

 • Pkt. 13 Orientering om status på den boligsociale helhedsplan

  Aktivtetsoversigt.pdf

  Pkt. 13

  Orientering om status på den boligsociale helhedsplan

  Sagsnr. 294251 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune samarbejder med Boligselskabet Sjælland om en boligsocial helhedsplan 2017-2020. Formålet er at fremme tryghed og trivsel blandt beboerne i helhedsplanens boligområder og medvirke til at bryde den negative sociale arv. Planen vægter arbejdet med børn, unge og familier højt, og omfatter bl.a. aktiviteter med en positiv betydning for uddannelse og beskæftigelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Den boligsociale helhedsplan er halvvejs i den fireårige projektperiode (2017-2020), og der er fortsat et godt samarbejde mellem Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland. Som det fremgår af bilag, har langt de fleste indsatser levet op til de fastsatte mål for antal afholdte aktiviteter. Flere indsatser har præsteret over målsætningen. Der er fortsat en udfordring med at rekruttere unge til den beskæftigelsesrettede indsats, Team Ildfugle. Der vil blive indledt en dialog med Beredskabet med henblik på at tilrette indsatsen.
  I 2018 har Roskilde Kommune og Boligselskabet Sjælland ansøgt og fået bevilget midler fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til to indsatser i Æblehaven/ Rønnebærparken, der begge understøtter det igangværende boligsociale arbejde. Nedenfor følger en kort beskrivelse af begge indsatser.

  Styrket Fritidsliv- og fritidsjob-indsats

  ”Boxen” er en aktivitet under helhedsplanen, der formidler lommepengejob til udsatte unge i alderen 14-17 år. Der tilbydes også råd og vejledning til at få et ordinært fritidsjob. Med de ekstra midler er ”Boxen” udvidet med en styrket indsats i forhold til ordinære fritidsjob. Det har foreløbig resulteret i, at 9 unge fra Æblehaven/Rønnebærparken har fået et ordinært fritidsjob, og at 11 unge fra området er ansat af Boligselskabet Sjælland til at løse forskellige opgaver.
  Samtidig er det blevet muligt at styrke arbejdet for at flere unge fra de udsatte boligområder deltager i det etablerede fritids- og foreningsliv. Via opsøgende arbejde blandt børn og unge i både Æblehaven/ Rønnebærparken, Hedeboparken og Ringparken, er der opnået kontakt til 237 børn og unge. 45 af dem er blevet medlem i det etablerede fritids- og foreningsliv, og 228 er blevet vejledt om muligheden for at opnå tilskud til kontingent via fritidspas-ordningen Like My Life.
  En fremskudt beskæftigelsesindsats
  Indsatsen er målrettet godt 110 borgere i Æblehaven/ Rønnebærparken, der er såkaldt aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Med virkning fra juni 2018 er der etableret et lille jobcenter centralt i Æblehaven/ Rønnebærparken. Med den fremskudte enhed skal borgerne opleve en mere tillidsbaseret, kontinuerlig og tilgængelig indsats, der understøtter deres vej til ordinær beskæftigelse eller uddannelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 13

  Godkendt.

 • Pkt. 14 Eventuelt

  Pkt. 14

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 15-01-2019, pkt. 14

  ̵ Afslag på ansøgning om indeklimastrategi fra Realdania
  ̵ Børn og Ungetopmøde