You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 15, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 88 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 88

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 88

  Godkendt.

 • Pkt. 89 Fællesmøde med FMU i Skole og Børn

  Pkt. 89

  Fællesmøde med FMU i Skole og Børn

  Sagsnr. 293953 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale er der mulighed for, at Forvaltnings MED-Udvalgene (FMU) og det relevante politiske udvalg afholder regelmæssige møder mindst en gang om året.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale kan der mindst en gang om året afholdes et møde mellem fagudvalg og FMU.
  Fællesmødet afholdes den 15. august 2017 kl. 17.00 i mødelokale 2A.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 89

  Drøftet.

 • Pkt. 90 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste

  Ankestyrelsens_praksisundersoegelse.pdf Bilagsdokument_til_praksisundersoegelsen.pdf

  Pkt. 90

  Ankestyrelsens praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste

  Sagsnr. 294096 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ankestyrelsen har offentliggjort en praksisundersøgelse om tabt arbejdsfortjeneste i juni 2017. Roskilde Kommune har deltaget i undersøgelsen, og derfor skal rapporten behandles af kommunalbestyrelsen, jf. retssikkerhedslovens § 79a.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Ankestyrelsens anbefalinger tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ankrestyrelsen har i 2016 gennemført en praksisundersøgelse af kommunernes udmåling og beregning af tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i serviceloven. I undersøgelsen har der været fokus på, om kommunernes afgørelser er i overensstemmelse med regler og praksis, og om sagernes oplysningsgrundlag er tilstrækkeligt. Der indgår 10 kommuner i undersøgelsen, og 94 afgørelser. Roskilde Kommune har deltaget med 10 sager, hvoraf 5 sager handler om nye bevillinger og 5 sager er opfølgninger på løbende bevillinger.
  Ankestyrelsen konkluderer, at i 39%, af de i alt 94 sager, er kommunernes afgørelser i overensstemmelse med reglerne. I 55% af sagerne er der ikke tilstrækkelige oplysninger til at vurdere, om betingelserne for tabt arbejdsfortjeneste er opfyldt. Det er fx oplysninger fra læge, skole/daginstitution og oplysninger om forældrenes arbejdsforhold, der mangler.
  Ankestyrelsen anbefaler på baggrund af undersøgelsen, at:
  - kommunerne skal have fokus på oplysningsgrundlaget
  - der skal ske en konkret vurdering i den enkelte sag
  - relevante kriterier skal inddrages
  - der skal træffes afgørelser om beregningsgrundlaget
  - der skal være klarhed i afgørelserne
  For Roskilde Kommunes sager konkluderer Ankestyrelsen, at i 50% af sagerne er afgørelsen i overensstemmelse med reglerne. I 1 sag ville afgørelsen blive ændret, hvis det havde været en klagesag, og 4 sager ville blive hjemvist, hvis det havde været en klagesag. I disse 4 sager fra Roskilde Kommune mangler der oplysninger som fx tilstrækkelige oplysninger fra læger eller skole/daginstitution, herunder at oplysningerne ikke er fyldestgørende til at belyse behovet for tabt arbejdsfortjeneste.
  Praksisundersøgelsen betyder følgende ændringer i praksis i Roskilde Kommune:
  - Der skal anmodes om flere og mere beskrivende statusudtalelser fra institutioner og skoler
  - Der skal genfremsendes anmodninger om konkrete oplysninger til læder/sygehuse, når de fremsender generelle oplysninger
  - Udmåling og beregning af tabt arbejdsfortjeneste er ændret, så borgeren modtager en samlet afgørelse om timemæssig kompensation og økonomisk beregning heraf
  - Skabelonen for afgørelser revideres, så der er endnu mere fokus på at alle principper og begrundelser inddrages i afgørelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 90

  Anbefales.

 • Pkt. 91 Indtægts- og udgiftsbevilling til styrket anbringelse i netværket

  Pkt. 91

  Indtægts- og udgiftsbevilling til styrket anbringelse i netværket

  Sagsnr. 280817 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn fra Socialstyrelsen om midler til en styrkelse af anbringelse af børn og unge i netværkspleje. Det er en forudsætning for modtagelse af midlerne, at der er truffet politisk beslutning om projektet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 410.000 kr. i 2017, 452.000 kr. i 2018 og 418.000 kr. i 2019, samt tilsvarende udgiftsbevillinger i årene til at styrke indsatsen med at børn og unge anbringes i netværkspleje.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har søgt Socialstyrelsen om midler til omlægning til en tidlig og forebyggende indsats i form af støtte til udvikling af anbringelser i slægts- og netværkspleje. Roskilde Kommune har modtaget tilsagn om støtte på 1.280.000 kr. i perioden 1. maj 2017 til 31. december 2019, såfremt der træffes politisk beslutning om projektet.
  Roskilde Kommune indgår allerede som referencekommune i Socialstyrelsens projekt om omlægning til en tidligere forebyggende og mere effektiv indsats. I den forbindelse er der blandt andet arbejdet med kortere anbringelser på institutioner og på at etablere alternativer til anbringelser.
  Med budget 2017 besluttede byrådet at afsætte 500.000 kr. til at sikre en omlægning til flere netværksanbringelser, som vil betyde en årlig mindreudgift på 3,2 mio. kr. Som et led i denne omlægning arbejdes der også med at styrke anbringelser i barnets slægt og netværk. Det betyder både at sikre, at flere anbringelser sker i slægt og netværk samt at udvikle og styrke den støtte, som familierne modtager for at sikre en god anbringelse.
  Med ansøgningen til Socialstyrelsen er der søgt midler til at arbejde med afdækning af barnet og den unges slægt/netværk, så netværket i endnu højere grad kan inddrages i at støtte op om barnet og den unge. En del af midlerne vil derfor blive brugt til at kompetenceudvikle medarbejdere i metoder, som kan understøtte afdækning af netværket. Der vil også blive arbejdet med at styrke aktivering af barnet/den unges netværk, så der er nogen til at støtte barnet og den unge under og efter anbringelsen. Der er desuden søgt midler til at udvikle en model for den gode understøttelse af netværksfamilierne.
  Der er tillige søgt midler til en evaluering inden udgangen af projektperioden med fokus på, om aktiviteterne er med til at understøtte den gode anbringelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da der søges om enslydende indtægts- og udgiftsbevilling på 410.000 kr. i 2017, 452.000 kr. i 2018 og 418.000 kr. i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 91

  Anbefales.

 • Pkt. 92 Kapacitet på Trekronerskolen

  Loesningsmuligheder_for_udvidelse_af_kapacitet_i_Trekronerskolens_distrikt.pdf

  Pkt. 92

  Kapacitet på Trekronerskolen

  Sagsnr. 294217 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget bad den 9. maj 2017 om et uddybende grundlag for en fremtidssikret løsning af kapacitetsudfordringer på Trekronerskolen. Denne sag uddyber tre scenarier: En udvidelse af Trekronerskolen, en ny parallelskole i Trekroner og en ændring af de eksisterende skoledistrikter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter de tre scenarier for løsning af fremtidige kapacitetsproblemer på Trekronerskolen og oversender sagen til budgetforhandlingerne.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skoleprognosen fra foråret 2017 viser en større stigning i børnetallet i Trekroner end forventet ved tidligere prognoser. En stigning i børnetallet vil medføre kapacitetsudfordringer på Trekronerskolen i kommende år. Trekronerskolen indvier med skoleåret 2017/18 nye bygninger, der gør skolen til en firesporet skole. Herved er der allerede en maksimal udnyttelse af faglokaler og fælles faciliteter. Denne udvidelse har dog også frigjort behovet for anvendelse af de pavilloner, der midlertidigt har været opsat på skolens matrikel. Lejemålet for disse pavilloner er opsagt.
  Behovet for yderligere kapacitet ved Trekronerskolen vil ifølge prognosen tidligst opstå ved skoleåret 2019/20. Såfremt en endelig løsning for kapacitetsbehovet ikke er færdig på dette tidspunkt, kan der for en kortere periode anvendes midlertidige pavilloner.
  Forvaltningen har analyseret mulighederne for at udvide kapacitet i Trekroners skoledistrikt ved følgende scenarier:
  1. En fleksibel og fremtidssikret udvidelse af Trekronerskolen på den nuværende matrikel, der tager højde for, at skolen fremover kan rumme op til fem spor. Fra skoleåret 2018/19 forventes hvert år fem 0.-klasser, men der er usikre forhold omkring en prognose for fødselstal og antal børn i et udbygningsområde, hvorfor en udvidelse af skolen kan ske i etaper over nogle år. Der kan i første omgang planlægges med en udvidelse med fem klasselokaler og faglokaler, der kan tages i brug i 2020/21. Denne etape anslås at koste i alt ca. 40 mio. kr. Dermed kan befolkningsudviklingen i området følges inden en næste etape eventuel igangsættes.

  2. En ny to-sporet parallelskole fra 0.-9. klasse, der kan placeres på en kommunalt ejet grund et af tre steder i Trekroner. En ny skole skal med de nuværende regler have sit eget skoledistrikt. En ny skole vil skulle opføres med to spor og vil medføre, at der ikke fremover vil blive 4 spor på alle årgange på den nuværende Trekroner Skole, hvorfor der vil opstå ledige lokaler på skolen. En ny parallelskole vil koste ca. i alt 185 mio. kr. Udover udgiften til at bygge en ny skole, vil Roskilde Kommune miste potentielle indtægter ved salg af grunde.

  3. En omlægning af de eksisterende skoledistrikter således, at distrikterne for Trekronerskolen, Himmelev Skole, Klostermarksskolen og Hedegårdenes Skole justeres. En omlægning af skoledistrikterne kan fx betyde, at elever fra Trekroner flytter til Himmelev Skoles distrikt; at elever fra Himmelev Skoles distrikt flytter til Klostermarksskolens distrikt; og at elever fra Klostermarksskolens distrikt flytter til Hedegårdenes Skole. Det kan være nødvendigt også at inddrage andre tilstødende skoledistrikter for at sikre, at skolernes samlede kapacitet optimeres, så denne løsning kan rumme kapacitetsudfordringen. Dette vil bero på en nærmere analyse. Der vil ikke som udgangspunkt være væsentlige økonomiske udgifter ved en omlægning af skoledistrikterne, men det må forventes, at den fulde virkning af omlægningen vil tage nogle år, såfremt der fortsat tages hensyn til, at søskende så vidt muligt optages på anden skole end den nye distriktsskole.
  Uddybningen af de enkelte scenarier fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, men vil have det i kommende år afhængigt af valg af scenarie. Ved anlæg skal der afsættes 1 mio. kr. til projektering i 2018, og anlægsmidler i de følgende overslagsår, afhængig af, hvilket scenarium, der træffes beslutning om.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 92

  Udvalget drøftede sagen og anbefaler, at der i budgetforhandlingerne arbejdes videre med scenarie 1 og principperne om, at der skal arbejdes med en udvidelse af den nuværende Trekroner Skole, hvor der planlægges med muligheder for "den lille skole i den store skole" med gode faglige faciliteter både ude og inde, herunder SFO-faciliteter, idræts- , legeplads- og lærerfaciliteter, på den nordlige side af Trekroner Alle. Det kan medføre, at der skal ske en udvidelse af skolens matrikel, og udvalget vil være åbne over for en anden økonomisk ramme end det, der fremgår i estimatet.

 • Pkt. 93 Godkendelse af Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Rammeaftale_2018_og_2019_til_behandling_i_kommunerne_juni_2017.pdf

  Pkt. 93

  Godkendelse af Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Sagsnr. 230965 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal senest den 15. oktober 2017 indgå en rammeaftale for 2018-19 på det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR Sjælland har behandlet rammeaftalen den 12. juni 2017, og anbefaler, at den godkendes i kommunalbestyrelserne og Regionsrådet.
  Sagen behandles i Skole- og Børneud­valget vedrørende udviklingsstrategiens social- og specialundervisningstilbud til børn og unge, herunder lands- og landsdeldækkende tilbud og sikrede afdelinger, samt i Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende udviklingsstrategiens forhold for voksne. Begge udvalg behandler også Styringsaftalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Rammeaftale 2018-19 for det specialiserede social og undervisningsområde godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  KKR Sjælland iværksatte en ny proces for Rammeaftale 2018 med tidlig politisk inddragelse og inddragelse af brugere og faglige medarbejdere. Mere end 200 brugere, medarbejdere og politikere har deltaget.

  I processen er fremkommet ønske om en to-årig aftale med midtvejsstatus efter et år. Det ligger i god tråd med den netop indgåede økonomiaftale med forenkling af rammeaftalekonceptet.

  Målet med Rammeaftale 2018-19 er at udvikle socialområdet, så det tager afsæt i borgernes ressourcer og drømme, og at udvikling er muligt for alle, som på et tidspunkt i deres liv får brug for en social indsats fra en kommune.

  Socialområdet er under konstant forandring. Nye målgrupper vokser, mens andre målgrupper bliver mindre – og hele tiden skal der arbejdes med at udvikle og matche tilbuddene (og kapacitet) til borgernes behov. Skal det lykkes kræver det tæt samarbejde, tæt styring og en fokusering på rehabilitering/recovery.

  Fokusområder

  Processen har skabt et klart billede af følgende fokusområder for 2018 og 2019:
  1. Borgeren først – samarbejde med brugerne og deres pårørende
  2. Forpligtende samarbejde om tilbud til udvalgte målgrupper
  3. Tilbuddenes viden og kompetencer skal i spil
  4. Praksisnær metodeudvikling og vidensdeling om effekt
  5. Vidensdeling om styring
  6. Styringsdata og information
  7. Stigende behov for støtte

  Behov for tilbud

  Det generelle billede i kommunerne er, at der på de fleste områder opleves balance mellem udbud og efterspørgsel og mellem behov og tilbud/ydelser. Der er dog områder og målgrupper, som man bør være opmærksom på, herunder særligt i forhold til plejefamilier og herberg/forsorgshjem. Disse områder vil der blive arbejdet med i fokusområderne i 2018 og 2019.

  Styringsaftalen

  Styringsaftalen lægger rammerne for kapacitets- og prisudviklingen samt takster og principper for omkostningsberegning og betalingsmodeller. KKR Sjælland anbefaler ingen bestemt takstreduktion i 2018-19, men opfordrer alle kommuner til at sikre et målrettet arbejde for en konstant driftsoptimering med den hensigt at reducere taksterne på de takstbelagte institutioner og en stram udgiftsstyring generelt, herunder ved køb hos private udbydere.

  Forslag til Rammeaftale 2018-19 er vedlagt som bilag.
  På hjemmesiden: http://rs17.dk/rammeaftalen/rammeaftale-2018-2019.aspx findes en række bilag til aftalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 93

  Anbefales.

 • Pkt. 94 Resultater i Roskilde 2017

  Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2017.pdf

  Pkt. 94

  Resultater i Roskilde 2017

  Sagsnr. 239364 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2016, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om:
  - statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn)
  - eventuelle ændringer af resultater
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Skole- og Børneudvalgets område.
  På Skole- og Børneudvalgets område foreslås det, at der fortsat indgår resultater for følgende:
  - ventetid til daginstitutionsplads
  - forældretilfredshed i dagtilbud
  - andel sikre læsere i folkeskolen
  - afgangskarakterer i 9. klasse
  - forældretilfredshed med folkeskolen
  - elevtilfredshed i folkeskolen
  - andel af klasser, der undervises af linjefagslærere i faget
  - elevfravær
  - tidlig indsats for unge under 18 år, der begår kriminalitet første gang
  - den Åbne Anonyme Rådgivning
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Skole- og Børneudvalgets område.
  Resultatkravet vedrørende elevfravær på 4,5% er ikke opnået, og var for skoleåret 2015/16 på 5,7%. Forvaltningen har sat en indsats i gang med fokus på at nedbringe elevfraværet, hvor forældre orienteres, når en elev registreres fraværende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 94

  Anbefales.
  Jeppe Trolle (B) mener, at resultat vedr. elevfravær skal udgå.

 • Pkt. 95 Partnerskabsaftale med fokus på IT

  Invitation_til_partnerskab_om_anvendelse_af_digitale_platforme_mv.pdf Partnerskab_om_morgensdagens_dagtilbud_og_folkeskole_med_fokus_paa_it.pdf

  Pkt. 95

  Partnerskabsaftale med fokus på IT

  Sagsnr. 276686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  KL har den 23. juni 2017 inviteret alle landets kommuner til at deltage i et partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på IT. KL skriver, at formålet er, at ”partnerskabet skal støtte kommunerne i at udvikle strategi på området med henblik på at styrke læring, trivsel og udvikling på hele 0-18 års området og sikre et øget politisk fokus på IT”. Skole- og Børneudvalget godkendte den 7. marts 2017 digitaliseringsstrategi for skoleområdet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune ikke deltager i partnerskabet.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  KL har inviteret landets kommuner til at deltage i et toårigt partnerskab om morgendagens dagtilbud og folkeskole med fokus på IT. Der er frist for tilkendegivelse af deltagelse i partnerskabet den 30. august 2017. Invitationen og projektbeskrivelse fremgår af bilag.
  Partnerskabet retter sig mod fem indsatsområder: De politiske målsætninger, den kommunale forvaltning, ledere i skoler og dagtilbud, medarbejdere i skoler og dagtilbud, forældre til børn i skoler og dagtilbud.
  Skole- og Børneudvalget godkendte den 7. marts 2017 digitaliseringsstrategien for skoleområdet i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen vurderer, at indholdet i oplægget til partnerskab med KL og andre kommuner om øget anvendelse af IT i dagtilbud og skoler ikke flugter med det niveau Roskilde Kommune er på i forhold til anvendelse af IT. Der er på skoleområdet i Roskilde Kommune allerede udformet en digitaliseringsstrategi, der er ved at blive implementeret på alle skoler. For dagtilbudsområdet har det været et mål, at der tilbage fra 2015 skulle være etableret et læringsmiljø i alle dagtilbud, så børn kan udvikle deres digitale mediekompetencer på en naturlig og integreret måde i hverdagens aktiviteter.
  Forvaltningen arbejder generelt med at styrke sammenhængen mellem dagtilbud og skole, og vil i den forbindelse også styrke samarbejdet omkring anvendelse af IT.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Såfremt Roskilde Kommune skulle deltage i partnerskabet er prisen 120.000 kr. for de to år, som dækker udgifter til tre konferencer, to-tre seminarer og tre workshops.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 95

  Godkendt.

 • Pkt. 96 Budget 2018-2021 - Afsluttende drøftelser

  Skole-_og_Boerneudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_Skole-_og_Boerneudvalget_2018.pdf SBU_bloklister.pdf SBU_bloktekster.pdf SBU_-_taktskatalog.pdf SBU_-_budgetbemaerkninger.pdf Forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Skole-_og_Boerneudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 96

  Budget 2018-2021 - Afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 290280 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Skole- og Børneudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag, budgetforbedringsmuligheder og eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen, og
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.650,8 mio. kr., mens der indgår anlæg for 12,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2018. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 44,4 mio. kr. i 2018.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2018-2021 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning identificeret budgetforbedringsmuligheder. Fagudvalgene har drøftet budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 60 mio. kr. årligt fra 2018 med en udvalgsfordelt andel for Skole- og Børneudvalget på 26,1 mio.kr., og budgetforbedringsmulighederne indgår i budgetbehandlingen. Økonomiudvalget besluttede på mødet den 9. august at opfordre fagudvalgene til at grovprioritere budgetforbedringsforslagene på udvalgets område.

  Særlige forhold vedrørende Skole- og Børneudvalget

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 7. marts 2017 forvaltningens forslag til budgetforbedringsmuligheder, som fremgår af bilag og indgår i budgetbehandlingen. Et flertal i udvalget besluttede, at ”der i stedet for de konkrete forslag skulle arbejdes videre med en rammebesparelse på udvalgets område i det videre budgetforberedende arbejde”.
  En rammebesparelse på 26,1 mio. kr. udgør 1,55% af udvalgets samlede budget. Det vil ved en forholdsmæssig fordeling betyde, at der skal spares ca. 17 mio. kr. på Skole og Klubs område, og ca. 2,8 mio. kr. på Børn og Unges område. Da der særligt for Dagtilbuds område også er en indtægt fra forældrebetaling, vil det beløb, der skal spares på dagtilbudsområdet være ca. 8,4 mio. kr. for at realisere andelen på netto ca. 6,3 mio. kr. Omregnet til årsværk betyder det 17 årsværk på Dagtilbuds område, 33 årsværk på Skole og Klubs område og en fordeling, der svarer til ca. 2,6 færre anbringelser og ca. 13 færre forebyggende indsatser på Børn og Unges område.
  På baggrund af den seneste befolkningsprognose besluttede Skole- og Børneudvalget, at forvaltningen frem til august 2017 skal udarbejde oplæg til muligheder for at tilvejebringe den nødvendige kapacitet i Trekronerskolens distrikt med udgangspunkt i nyt fremtidssikret byggeri. Der henvises til særskilt sag på dagsordenen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da den vedrører budgetlægningen for 2018-2021.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 96

  Ad 1 - 2 Godkendt, dog således at budgetforbedringsmuligheder oversendes ukommenteret til budgetforhandlingerne.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde den del af indstillingen, der handler om budgetforbedringsmuligheder, idet Enhedslisten tager generelt forbehold overfor alle forslag af denne karakter.
  Karsten Lorentzen (O) og Jeppe Trolle (B) ser gerne, at udvalget foretager en prioritering ift. budgetforbedringsmuligheder.

 • Pkt. 97 Anlægsregnskab - Renovering af faglokaler

  Pkt. 97

  Anlægsregnskab - Renovering af faglokaler

  Sagsnr. 293315 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for renovering af faglokaler. Renovering af faglokaler er foretaget som en del af strategien for skolerenovering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 16. december 2015 en anlægsbevilling på 16.000.000 kr. til renovering og vedligeholdelse af faglokaler på skolerne.
  Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for 16.473.769 kr. Der er således en merudgift på 473.769 kr.
  Merudgiften overføres til anlægsbevillingen – renovering af faglokaler 2017, der blev godkendt af Byrådet den 29. marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Merudgifter overføres til anlægsbevillingen – Renovering af faglokaler 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 97

  Anbefales.

 • Pkt. 98 Anlægsregnskab - Skolerenovering 2016

  Pkt. 98

  Anlægsregnskab - Skolerenovering 2016

  Sagsnr. 293388 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for skolerenovering 2016. Anlægsregnskabet vedrører udgifter i forbindelse med strategi for skolerenovering og anlægsopgaverne for 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 30. marts 2016 og den 16. december 2015 at give en anlægsbevilling på samlet 18.895.699 kr. til skolerenoveringer.
  Der aflægges hermed regnskab, som udviser udgifter for i alt 14.762.672 kr. Der er således en mindreudgift på 4.133.027 kr.
  Mindreudgiftern overføres til anlægsbevillingen – Skolerenovering 2017 godkendt af Byrådet den 29. marts 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Mindreudgifter overføres til anlægsbevillingen – Skolerenovering 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 98

  Anbefales.

 • Pkt. 99 Udgiftsfordeling efter udbud af rengøring

  Pkt. 99

  Udgiftsfordeling efter udbud af rengøring

  Sagsnr. 284652 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har haft Roskilde Kommunes kontrakter på rengøring af daginstitutioner, klubber, biblioteker, Jyllinge Skole, Sundheds- og Omsorgscenter Nord, opgangs - og bofællesskaber, samt materielgårde i udbud. Skole- og Børneudvalget får sagen til behandling i forhold til fordeling af budget til rengøring, hvor der med de nye kontrakter sker nogle forskydninger mellem institutionerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgettet refordeles, således at institutioner med stigende rengøringsudgifter kompenseres via de samlede mindreudgifter til rengøring på Skole- og Børneudvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2013 blev rengøring af daginstitutioner og klubber i Roskilde Kommune udliciteret. Rengøringskontrakterne blev indgået for en 4-årig periode.
  Forvaltningen har genudbudt kontrakterne og udbudt øvrige rengøringskontrakter, hvor det er en privat leverandør, som varetager rengøringsopgaven. Der er fundet to nye leverandører, som overtog rengøringen i Roskilde Nord og Syd den 1. maj 2017. Kontrakterne er tildelt Alliance+ og Forenede Service. De nye kontrakter gælder for en ny 4-årig periode.
  Omkostningerne til rengøring inden for Skole- og Børneudvalgets område var i 2016 på 13.254.000 kr. Der er opnået en produktivitetsforbedring på 128.000 kr. inden for området. Konsekvenserne for de enkelte institutioner varierer, og forvaltningen anbefaler derfor, at budgetterne til rengøring refordeles som følge af de priser, der er givet fra de nye leverandører. Dermed vil den enkelte institution ikke opleve en udgiftsmæssig forskel.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet der dog refordeles budget i 2017, således at institutioner med stigende rengøringsudgifter kompenseres via de samlede mindreudgifter til rengøring på Skole- og Børneudvalgets område.
  For 2018 og frem til 2021 vil den samlede besparelse på 128.000 kr. indgå i udmøntning af udvalgets tiltag vedrørende produktivitetsforbedringer.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 99

  Godkendt.

 • Pkt. 100 Evaluering af talentklassen i musik

  Evaluering_af_Roskilde_Kommunes_talentklasse_i_musik_20162017.pdf

  Pkt. 100

  Evaluering af talentklassen i musik

  Sagsnr. 257176 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med godkendelsen af at oprette en forsøgsordning med en talentklasse i musik på Østervangsskolen, blev det besluttet, at forsøget skulle evalueres årligt i august. Evalueringen efter første skoleår, 2016/17 viser, at musikklassen sidste skoleår var fyldt op med 25 elever. Eleverne har gennemgået en både individuel og kollektiv musisk udvikling, og skolefagligt placerer klassen sig over middel.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at evalueringen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget
  Kultur- og Idrætsudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget godkendte i januar 2016 et forsøg med etablering af en musikklasse på Østervangsskolen i en treårig periode fra skoleåret 2016/ 2017 for én årgang i 7-9. klasse. Forsøget skulle i den treårige periode evalueres årligt i august, herunder tilslutning til talentklassen og elevernes faglige resultater og udvikling.
  Musikklasser medvirker til at opnå målet om at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige de kan og udvikler talent i folkeskolen. Samtidig understøtter musikklassen nogle af de mål, der arbejdes med i musikbystrategien. Det øgede musiske fokus i elevernes hverdag tænkes sammen med de øvrige fag i skolen og styrker fagligheden. Undervisningen tilrettelægges stadig inden for folkeskolelovens rammer og skal leve op til de almindelige regler om mål og indhold, timetal m.v.
  Klasserne er tilknyttet en kunstnerisk leder med ansvar for klassens musiske fælles oplevelser og som samarbejder med skolen om relevante undervisningsforløb. Den kunstneriske leder varetager de enkelte elevers musikalske udvikling i samarbejde med elevens instrumentlærer.
  Evalueringen af første år med én musikklasse på Østervangsskolen viser, at konstruktionen med et samarbejde mellem Østervangsskolen og Musisk Skole fungerer godt med et tæt og fleksibelt samarbejde. Den generelle vurdering er, at klassen fagligt er over middel, at den enkelte elev har haft en musikfaglig progression samtidig med at den samlede klasses sociale trivsel, faglige arbejdslyst og musikalske performance har udviklet sig. Alle elever og forældre udtrykker stor glæde over at være en del af Roskilde Kommunes musikklasse. Derudover er der gennem året udviklet positive samarbejder med faste eksterne samarbejdspartnere som foruden Aaben Dans (fast del af projektet) er Museet for Samtidskunst, Gimle, Ragnarock, RUC, Roskilde Musikforening, Schubertiaden, Folk Roskilde, Kanal Roskilde og Dansk Musiker Forbund Roskilde.
  Status er, at der er 25 elever i 8. klasse, som alle blev optaget i 2016, hvor de begyndte 7. klasse. Der er optaget 24 elever i den 7. klasse, der er i 2017/18. Der var 34 elever i optagelsesforløbet, fire elever sprang fra inden optagelsesprøven og fem elever blev ikke optaget. Den nye 7. klasse består af 16 piger og otte drenge, der tidligere har gået på 14 forskellige skoler, heraf fire privatskoler. Tre af eleverne er fra andre kommuner.
  Der skal gøres opmærksom på at musikklassen gennemføres som forsøg godkendt af ministeriet. Forsøgsordningen evalueres af ministeriet i efteråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 100

  Godkendt.

 • Pkt. 101 Orientering om resultat af udbud på indkøb af fødevarer

  Pkt. 101

  Orientering om resultat af udbud på indkøb af fødevarer

  Sagsnr. 270563 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget blev den 31. januar 2017 orienteret om, at Roskilde Kommunes kontrakt på indkøb af fødevarer skulle i udbud. Der er nu fundet en leverandør af fødevarer til alle institutioner og køkkener i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har haft kontrakten på indkøb af fødevarer i udbud og har fundet en ny leverandør. BC Catering afgav det for Roskilde Kommune mest fordelagtige tilbud og blev tildelt kontrakten. BC Catering skal fra den 1. juli 2017 levere fødevarer til alle enheder i Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune har med den nye kontrakt fået et bredt udvalg af økologiske varer til gode priser, samt mulighed for at efterspørge bestemte produkter, herunder lokale fødevarer. Varesortimentet hos den nye leverandør understøtter dermed Roskilde Kommunes målsætning om en øget anvendelse af økologi i de kommunale køkkener med et mål om, at 90 % af kommunens madindkøb er økologisk i 2025.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 101

  Godkendt.

 • Pkt. 102 Orientering om forsøg med spansk som tre årigt valgfag

  Pkt. 102

  Orientering om forsøg med spansk som tre årigt valgfag

  Sagsnr. 294262 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Tjørnegårdsskolen og Lynghøjskolen har i samarbejde med Roskilde Katedralskole fået godkendelse af Undervisningsministeriet om deltagelse i forsøg med 3-årigt valgfag i spansk i folkeskolen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Forsøget skal afprøve, hvordan spansk kan styrkes i folkeskolen, og skabe grundlag for, at spansk etableres som fortsættersprog i gymnasiet. Det er en del af aftalen om styrkede gymnasiale uddannelser fra juni 2016. Forsøget er igangsat af ministeriet, og løber fra 2017-2021.
  De to skoler har i de sidste to år udbudt faget spansk som valgfag i samarbejde med Roskilde Katedralskole. De to skoler starter forsøget i skoleåret 2017/18 med et hold af elever, der i forvejen havde meldt sig til spansk og gerne vil deltage i forsøget.
  Valgfaget skal udbydes som et 3-årigt forsøgsforløb fra. 7. - 9. klasse. Det vejledende timetal er 240 timer fordelt på de 3 år. Det svarer til timetallet for valgfagene tysk og fransk. For øvrige valgfag er timetallet 60 timer årligt, så eleverne har 180 timers valgfag over tre år.
  Forsøgsordningen indebærer en dispensation fra bekendtgørelsen om Fælles Mål i forhold til de mål, der gælder for spansk som almindeligt valgfag. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet udarbejder forsøgsmål, læseplan og vejledning til faget. Målene udarbejdes, så niveauet svarer til, at eleverne kan vælge fortsættersprog i gymnasiet. Der bliver mulighed for at aflægge prøve i faget.
  Erfaringer fra forsøget opsamles årligt samt ved forsøgets afslutning i 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 102

  Godkendt.

 • Pkt. 103 Eventuelt

  Pkt. 103

  Eventuelt

  Sagsnr. 249049 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 15-08-2017, pkt. 103

  - Sct. Jørgens Skole har af Undervisningsministeriet fået godkendt deres ansøgning om deltagelse i rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen
  - Udvalget har den 5. september 2017 fællesmøde med Handicaprådet
  - Udvalgets møde den 3. oktober 2017 holdes på Klub Poplen, Jyllinge
  - Botilbud til uledsagede flygtninge