You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 18, 2020 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 105 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 105

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 105

  Det besluttes, at pkt. 116 behandles efter pkt. 111 - herefter blev dagsordenen godkendt.

  Fraværende: Tina Boel (F).

 • Pkt. 106 Fællesmøde med FMU i Skole og Børn

  Pkt. 106

  Fællesmøde med FMU i Skole og Børn

  Sagsnr. 335766 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale er der mulighed for, at Forvaltnings MED-Udvalgene (FMU) og det relevante politiske udvalg afholder regelmæssige møder mindst en gang om året.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale kan der mindst en gang om året afholdes et møde mellem fagudvalgene og FMU.
  Fællesmødet mellem Skole- og Børneudvalget og FMU Skole og Børn holdes den 18. august 2020 kl. 17.00 i lokale 2B på rådhuset. Der er afsat ca. ½ time til fællesmødet, hvor der blandt andet skal drøftes budget 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 106

  Drøftet

  Fraværende: Camilla Vilby-Mokvist (A) og Tina Boel (F).

 • Pkt. 107 Temadrøftelse om dagtilbudsområdet

  Rammer_for_dagtilbud.pdf Udvikling_paa_dagtilbudsomraadet_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 107

  Temadrøftelse om dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 336273 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge dagtilbudsloven skal der mindst hvert andet år ske en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet. Med denne sag skal Skole- og Børneudvalget drøfte rapporten ”Udvikling på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune” og beslutte de indsatsområder dagtilbuddene skal arbejde videre med i perioden 2020-21.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. rapporten ”Udvikling på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune” drøftes, og
  2. de fem foreslåede indsatsområder for dagtilbudsområdet for perioden 2020-2021 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af dagtilbudsloven, at der mindst hvert andet år skal ske en politisk drøftelse af udviklingen på dagtilbudsområdet. Det fremgår også af dagtilbudsloven, at der ikke skal fastsættes kommunale politiske mål for området, men fastlægges prioriterede indsatser, der understøtter arbejdet med de 12 læreplanstemaer.
  Den politiske drøftelse skal ske med udgangspunkt i en vurdering af, hvordan de fastsatte rammer og prioriterede indsatser på dagtilbudsområdet understøtter og bidrager til, at dagtilbuddene kan opfylde de krav, der følger af dagtilbudsloven. I forlængelse heraf skal det besluttes, om der er behov for at iværksætte tiltag, der kan understøtte og kvalificere det enkelte dagtilbuds arbejde med pædagogiske læringsmiljøer, der fremmer børns trivsel, udvikling, læring og dannelse.
  De fastsatte rammer på dagtilbudsområdet som Skole- og Børneudvalget godkendte den 3. december 2019 fremgår af bilag. Rammerne er blevet opdateret med retningslinjer for samarbejdet mellem dagtilbud og sundhedsplejen samt de FN-verdensmål, som Skole og Børneudvalget den 4. juni 2019 besluttede, at der skal være særlig fokus på. Tilføjelserne er fremhævet med gult i bilaget. De opdaterede rammer vil blive publiceret på Roskilde Kommunes hjemmeside. En status på den aktuelle udvikling i kommunens dagtilbud, hvor opsamling på de pædagogiske tilsyn i 2019 også indgår, fremgår ligeledes af bilag.
  Der er ikke fastlagt prioriterede indsatser på dagtilbudsområdet i Roskilde Kommune, da det er første gang, efter den reviderede lovgivning, at der sker en politisk drøftelse af dagtilbudsområdet. På baggrund af status på den aktuelle udvikling i kommunens dagtilbud foreslår forvaltningen, at de enkelte dagtilbud arbejder med følgende fem indsatsområder i perioden 2020-2021:
  - Realisering af den styrkede pædagogiske læreplan og Roskilde Kommunes nye tilsynskoncept i de enkelte dagtilbud, herunder udbredelse af de gode samarbejder med lokalsamfundet (Rammer for pædagogisk tilsyn blev godkendt i Skole- og Børneudvalget den 3. december 2019)
  - Omlægning af sprogindsatsen, hvor der blandt andet er fokus på tidligere identifikation af børn med sproglige udfordringer og kompetenceudvikling af det pædagogiske personale (Godkendt af Skole- og Børneudvalget den 5. november 2019)
  - Afprøvning af nye måder at tilrettelægge den specialpædagogiske indsats på, fx så børn med behov får hjælp til at indgå i fællesskaber, rutiner og aktiviteter i dagtilbuddets hverdag, hvor det er nødvendigt (Orientering af Skole- og Børneudvalget den 3. december 2019)
  - Stærkt samarbejde om sammenhænge i børns liv for blandt andet at sikre gode overgange mellem hjem og dagtilbud og mellem dagtilbud og skole
  - Styrket partnerskab med forældrene for blandt andet at sikre tætte og opfølgende dialoger omkring det enkelte barn samt skabe sammenhæng mellem hjem og dagtilbud
  Med en godkendelse af de fem indsatsområder skal de enkelte dagtilbud i arbejdet med deres pædagogiske læreplaner konkretisere, hvordan de arbejder med indsatsområderne i de kommende to år og løbende evaluere på effekterne heraf. Forvaltningen foreslår disse indsatsområder, som alle tager afsæt i allerede vedtagne beslutninger. Derved kan der i det enkelte dagtilbud ske en målrettet fokusering på at realisere netop disse indsatser.
  Sagen vil på mødet blive ledsaget af et oplæg fra forvaltningen om udviklingen på dagtilbudsområdet. Der lægges endvidere op til, at den politiske drøftelse sker med afsæt i følgende spørgsmål:
  - Er der udviklingstendenser, der fremgår af rapporten, som udvalget ønsker særlig opmærksomhed på?
  - Kan udvalget godkende de fem indsatsområder for perioden 2020-2021, som de er foreslået af forvaltningen?
  - Udvalget skal behandle en ny rapport igen i 2022, og kan derfor drøfte, om der er behov for andre oplysninger eller andet indhold i rapporten i forhold til rapporten for 2020, der fremgår af bilag?

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 107

  Ad 1.: Drøftet. Udvalget beslutter at få en årlig mundtlig opfølgning på rapportens elementer.
  Ad 2.: Godkendt.

  Fraværende: Tina Boel (F).

 • Pkt. 108 Tillæg til kvalitetsrapport folkeskolen 2018/2019

  Tillaeg_til_kvalitetsrapporten_2018_2019.pdf Kvalitetsrapporten_2018-2019.pdf

  Pkt. 108

  Tillæg til kvalitetsrapport folkeskolen 2018/2019

  Sagsnr. 329686 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 18. marts 2020 trådte en ny bekendtgørelse nr. 204 om kvalitetsrapport i folkeskolen i kraft. Den stiller en række krav til oplysninger, der skal med i kvalitetsrapporten i folkeskolen, som ikke var en del af den tidligere bekendtgørelse. Da byrådet allerede har godkendt kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 den 25. marts 2020, kan de nye oplysninger godkendes i form af et tillæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tillægget til kvalitetsrapporten for skoleåret 2018/2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Efter folkeskoleloven skal byrådet hvert andet år godkende kvalitetsrapport for folkeskolen. Fremadrettet skal kvalitetsrapporten ud over de tidligere oplysninger også indeholde en opgørelse over andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klasseprøver.
  Hvis kommunens skoler bruger folkeskolelovens §§ 16 b eller 16 d til at fravige reglerne for mindste varighed af undervisningstiden, skal kvalitetsrapporten også fremadrettet redegøre for, hvordan de frigivne ressourcer anvendes.
  Efter folkeskolelovens §§ 16 b eller 16 d kan understøttende undervisning konverteres til ekstra personale i klassen til blandt andet faglig støtte og undervisningsdifferentiering. For 4.-9. klasse kan højst 2 timers understøttende undervisning om ugen konverteres, mens der for 0.-3. klasse ikke er nogen øvre grænse.
  Særligt for dette års kvalitetsrapport skal den også redegøre for skolernes anvendelse af de midler til kvalitetsløft af den understøttende undervisning, der blev frigivet som følge af ændringen af folkeskoleloven den 7. maj 2019. Disse midler består dels af ekstra tilførsel fra staten og dels af besparelser fra nedsættelsen af den mindste varighed af den samlede undervisningstid i indskolingen fra 1.200 til 1.110 timer i et skoleår. Skole- og Børneudvalget besluttede den 14. maj 2019 at følge lovens intention og nedsætte den samlede undervisningstid i indskolingen i skolerne i Roskilde Kommune til 1.110 timer om året.
  Af bilag fremgår tillæg til kvalitetsrapporten i folkeskolen 2018/2019, der indeholder de oplysninger, som den nye bekendtgørelse stiller krav om. Af bilag fremgår også den kvalitetsrapport, byrådet godkendte den 25. marts 2020.
  Andelen af elever, der aflægger alle obligatoriske 9.-klasseprøver i Roskilde Kommune, har været stigende de sidste tre skoleår og ligger over landsgennemsnittet alle tre år. De skoler, der har valgt at bruge folkeskolelovens §§ 16 b eller 16 d til at fravige den mindste varighed af undervisningstiden, har blandt andet brugt ressourcerne på to-voksenundervisning, trivselsindsatser, øget holddeling og individuelle elevsamtaler.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 108

  Anbefales.

  Fraværende: Tina Boel (F).

 • Pkt. 109 Placering af NEST-klasse efter høring

  Hoeringssvar_fra_skolebestyrelsen_paa_Absalons_Skole.pdf

  Pkt. 109

  Placering af NEST-klasse efter høring

  Sagsnr. 335163 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2020 at sende placeringen af NEST-klassesporet på Absalons Skole i høring hos skolebestyrelsen på Absalons Skole. Efter høringsperioden fremsættes forslag til placering af NEST-klassen til endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at placeringen af NEST-klassesporet på Absalons Skole fra skoleåret 2021/22 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  En NEST-klasse er en mindre klasse, der samler elever fra almenområdet og elever med autismespektrum-forstyrrelser. Undervisningen varetages af to medarbejdere efter specialpædagogiske principper.
  Skole- og Børneudvalget godkendte den 3. marts 2020 en tids- og handleplan for etablering af et NEST-klassespor med opstart i 0. klasse i skoleåret 2021/2022. I forbindelse med etableringen skal placeringen af NEST-tilbuddet fastlægges. Forvaltningen har foreslået at placere NEST-klassesporet på Absalons Skole, da skolens elevgrundlag, fysiske indretning og geografiske placering i kommunen egner sig til NEST-tilbuddet. Ledelsen på Absalons Skole bakker desuden op om at være NEST-skole.
  Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. juni 2020, at sende placeringen af NEST-klassesporet på Absalons Skole i høring hos skolebestyrelsen på skolen. Fristen for høringssvar var 1. august 2020. Skolebestyrelsen på Absalons Skole har i samarbejde med skolens LokalMedarbejderUdvalg (LMU) indsendt et høringssvar, som fremgår af bilag.
  Skolebestyrelsen er sammen med LMU positivt indstillede over for placeringen af NEST-klassen på Absalons Skole og finder etableringen af en NEST-klasse relevant og ambitiøs.
  Skolebestyrelsen og LMU på Absalons Skole har en række opmærksomhedspunkter, som de mener bør håndteres i forbindelse med etableringen af en NEST-klasse på skolen. Disse opmærksomhedspunkter omhandler især skolens og SFOens økonomi, som skolebestyrelsen og LMU ikke ønsker bliver negativt påvirket af at have en NEST-klasserække på skolen. De nævnte opmærksomhedspunkter i høringssvaret vil alle indgå i det videre arbejde med rammerne for etablering af NEST-klasse.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  Etablering af NEST-klasser i Roskilde Kommune blev vedtaget med budget 2020 og temaanalysen for specialundervisning. Skole- og Børneudvalget vil få forelagt en nærmere beregning af de økonomiske konsekvenser ved et NEST-tilbud på Absalons Skole, når der i samarbejde med skolen er udarbejdet et forslag til organisering.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 109

  Godkendt.

  Fraværende: Tina Boel (F).

 • Pkt. 110 Ændring af pasningsdistrikter efter høring

  Sammenfatning_af_hoeringssvar.pdf Hoeringssvar_bestyrelsen_for_dagplejen.pdf Hoeringssvar_bestyrelsen_omraade_Syd.pdf Hoeringssvar_bestyrelsen_omraade_Oest.pdf Hoeringssvar_bestyrelsen_Boernehuset_Hobbitten.pdf

  Pkt. 110

  Ændring af pasningsdistrikter efter høring

  Sagsnr. 328866 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede den 26. februar 2020 at sende forslag om at sammenlægge Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet. Efter endt høringsperiode fremsættes forslag til ændring af pasningsdistrikterne til endelig beslutning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om at sammenlægge Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen godkendes med virkning fra den 1. september 2020.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er inddelt i 11 pasningsdistrikter. Vor Frue pasningsdistrikt er kommunens mindste pasningsdistrikt og udgøres pr. 1. april 2020 alene af én dagplejer, da den selvejende institution Børnehuset Spiloppen er overgået til drift som privatinstitution. Privatinstitutioner indgår ikke i den kommunale forsyning, og kommunen har ikke anvisningsret til pladser i privatinstitutioner. For Vor Frue pasningsdistrikt betyder dette, at kommunen pr. 1. april 2020 kun kan anvise forældre plads hos én dagplejer med plads til 0-2 årige børn.
  Roskilde Kommune har pasningsgaranti efter dagtilbudslovens § 23. Pasningsgarantien gælder alene en plads i et dagtilbud i hele kommunen. Forældre uden pasningstilbud kan i henhold til kommunens regler for tildeling af plads få tre tilbud om plads i et dagtilbud, heraf skal mindst to tilbud være inden for eget pasningsdistrikt eller nabodistrikt. Det har ikke betydning for efterlevelse af reglerne for tildeling af plads, at der kun er én dagplejer i Vor frue pasningsdistrikt, da der kan anvises plads i nabodistrikterne til Vor frue pasningsdistrikt. Pasningsmønstrene viser dog, at forældre i Vor Frue ofte søger plads i nabodistriktet Sydbyen.
  Forslaget om at sammenlægge Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til et pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen har været i høring i bestyrelserne på dagtilbudsområdet i perioden fra den 26. februar 2020 til den 1 juni 2020. Der er indkommet 4 høringssvar. Alle høringssvar samt et sammendrag af høringssvarene fremgår af bilag.
  Alle bestyrelserne, der har afgivet høringssvar, tilslutter sig forslaget om at sammenlægge Vor Frue og Sydbyen pasningsdistrikter til ét pasningsdistrikt – pasningsdistrikt Sydbyen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 110

  Godkendt.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke tiltræde, og begærer sagen i byrådet.

  Fraværende: Tina Boel (F).

 • Pkt. 111 Tids- og handleplan for dagtilbud i Ringparken

  Tidsplan_for_dagtilbud_i_Ringparken.pdf

  Pkt. 111

  Tids- og handleplan for dagtilbud i Ringparken

  Sagsnr. 315674 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2020 er der i årene 2020 - 2022 afsat midler til at opføre et nyt dagtilbud i Ringparken. Økonomiudvalget skal godkende tids- og handleplanen for etableringen af det nye dagtilbud i Ringparken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tids- og handleplan for etableringen af det nye dagtilbud i Ringparken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budget 2020 er der afsat i alt 37 mio. kr. i årene 2020-2022 til grundkøb og opførelse af et nyt dagtilbud i Ringparken. Det nye dagtilbud skal erstatte de eksisterende lejemål, hvor dagtilbuddene Kastanjen og Spirevippen er beliggende, da disse lejemål skal rives ned. Lejemålene vil først blive revet ned, når det nye dagtilbud er opført. Ved etableringen af det nye dagtilbud vil kapaciteten også blive udvidet med 10 nye 0-2 års pladser og 34 nye 3-5 års pladser.
  Byggeriet af det nye dagtilbud i Ringparken kan overordnet inddeles i følgende handleplan:

  1. Visions- og programfase afsluttes
   Godkendelse af visionsprogram
  2. Totalentrepriseudbud, licitation og kontrahering foretages
   Orientering om totalentrepriseresultat
  3. Projekterings- og byggefase
   Orientering om status på byggeriet, tid og økonomi efter behov.
  4. Aflevering og ibrugtagning af byggeriet
   Orientering om færdiggørelse af byggeri og afslutning af regnskab

  Som det fremgår af tids- og handleplanen for dagtilbud i Ringparken vil visionsprogrammet komme til politisk godkendelse i september 2020 og der vil blive orienteret om totalentrepriseresultatet i februar 2021. Det forventes, at første spadestik vil blive i maj/juni 2021 og at byggeriet kan tages i brug til august 2022. Tidsplanen fremgår af bilag

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020
  Der er afsat i alt 37 mio. kr. til et nyt dagtilbud i Ringparken. Der er frigivet 3 mio. kr. den 25. marts 2020. I 2021 er der i alt afsat 31 mio. kr. og i 2022 er der afsat 3 mio. kr.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 111

  Anbefales.

  Fraværende: Tina Boel (F).

 • Pkt. 112 Indtægts- og udgiftsbevilling til et generelt løft af folkeskolen i 2020

  Pkt. 112

  Indtægts- og udgiftsbevilling til et generelt løft af folkeskolen i 2020

  Sagsnr. 336408 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som følge af aftalen om finansloven for 2020 er der i 2020 og frem afsat midler til et generelt løft af folkeskolen. Midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2020 udmøntes som tilskud til alle kommuner, som har tilkendegivet, at de ønsker at modtage tilskud fra puljen via direkte statslig tildeling. Forvaltningen har sendt tilkendegivelsen afsted forud for fristen den 24. juni 2020 med et forbehold for politisk godkendelse. Roskilde Kommune er blevet tildelt 4.828.000 kr. til et generelt løft af folkeskolen i perioden 1. januar 2020 til den 31. december 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der gives en indtægtsbevilling på 4.828.000 kr. i 2020 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til et generelt løft af folkeskolen, og
  2. midlerne fordeles efter ressourcemodellen til de almindelige folkeskoler.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Den 2. juni 2020 blev der indgået aftale om udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2020 mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet. Aftalen indebærer, at tilskuddet i 2020 fordeles til alle kommuner via direkte statslig tildeling efter den enkelte kommunes andel af folkeskoleelever i 0.-9. klasse i skoleåret 2018/2019, som den fremgår af Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik. Roskilde Kommune er blevet tildelt 4.828.000 kr. til et generelt løft af folkeskolen i 2020. Der forhandles fortsat om midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem. Skole- og Børneudvalget vil få en ny sag til behandling, når der er indgået en aftale om udmøntningen af midlerne til et generelt løft af folkeskolen i 2021 og frem.
  Tilskuddet fra puljen skal anvendes til ansættelse af lærere i folkeskolen. Ved folkeskolen forstås alle undervisningstilbud etableret under folkeskoleloven, herunder almindelige folkeskoler, specialskoler, dagbehandlingstilbud og anbringelsessteder samt heldagsundervisning i kommunale ungdomsskoler. Midlerne skal fortrinsvist anvendes til fastansatte lærere. Tilskuddet skal anvendes ud over kommunernes vedtagne budgetter for 2020 på folkeskoleområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.
  Børne- og Undervisningsministeriet oplyser, at det er kommunalbestyrelsen, der beslutter hvem midlerne skal tildeles til, og forvaltningen indstiller, at de fordeles til de almindelige folkeskoler.
  Anvendelsesperioden for tilskuddet er perioden fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2020. En eventuel uforbrugt del af det udbetalte tilskud skal tilbagebetales.

  Økonomi

  Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 4.828.000 kr. i 2020.
  Tilskuddet skal anvendes ud over kommunens vedtagne budgetter for 2020 på folkeskoleområdet, og en eventuel budgetmæssig omprioritering på området må ikke skyldes det tildelte tilskud.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 112

  Anbefales.

  Fraværende: Tina Boel (F).

 • Pkt. 113 Indtægts- og udgiftsbevilling til Fjordskolen Lysholm

  Pkt. 113

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Fjordskolen Lysholm

  Sagsnr. 336318 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Specialcenter Roskilde (SCR) Fjordskolen Lysholm har ansøgt Elsass Fonden om midler til et ståstativ. Elsass Fonden er en privat erhvervsdrivende fond ”som arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese og deres pårørende”. Fonden har bevilget en donation på 31.947 kr. til ståstativet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2020 på 31.947 kr. til ståstativet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  SCR Fjordskolen Lysholm har ansøgt Elsass Fonden om midler til et ståstativ og skolen har fået bevilliget 31.947 kr. Ståstativet er et hjælpemiddel eller et behandlings/træningsredskab til borgere uden stå- og gangfunktion.
  Elsass Fonden har bevilliget 31.947 kr. i 2020 til ståstativet, og det er i den forbindelse nødvendigt, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling til formålet.

  Økonomi

  Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til SCR Fjordskolen Lysholm på 31.947 kr. i 2020. Bevillingen er ikke omfattet af fondsmoms.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 113

  Anbefales.

  Fraværende: Tina Boel (F).

 • Pkt. 114 Indtægts- og udgiftsbevilling til sommeraktiviteter børn og unge i 2020 som følge af COVID-19

  Liste_over_sommeraktiviteter_i_sommeren_2020_som_foelge_af_COVID-19.pdf

  Pkt. 114

  Indtægts- og udgiftsbevilling til sommeraktiviteter børn og unge i 2020 som følge af COVID-19

  Sagsnr. 336304 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume
  Børne- og Undervisningsministeriet har tildelt 3.322.000 kr. til Roskilde Kommune fra puljen ”Sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19”.

  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på 3.322.000 kr. i 2020 til sommeraktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har fra Børne- og Undervisningsministeriets pulje ”Sommer aktiviteter for børn og unge i 2020 som følge af COVID-19” fået tildelt 3.322.000 kr., hvorfor en indtægts- og udgiftsbevilling i forbindelse hermed er nødvendig.

  Tilskuddet er anvendt til udvikling og gennemførelse af sommeraktivitetsforløb i skolernes sommerferie 2020 samt i direkte forlængelse af ferien.

  Det fremgår af tildelingen af midler, at formålet med aktiviteterne er, at de skal bidrage til at lukke faglige huller, der kan være opstået som følge af skolelukning. Ligeledes skal aktiviteterne understøtte social/trivselsmæssigt børn og unges deltagelse i fællesskaber. Disse formål understøtter et kriminalpræventivt sigte.

  Som følge af tildeling af midlerne har der i sommerferien 2020 været afviklet en række aktiviteter målrettet skoleelever i Roskilde Kommune, og der har generelt været en god søgning fra børn i kommunen for at deltage i aktiviteterne. Et eksempel på en af de afholdte aktiviteter er Klub Cabana, som klubberne i Roskilde har samarbejdet om. Klub Cabana er forskellige aktiviteter inden for spil og trylleshows. Her har 120 børn og unge i alderen 9-13 år deltaget i aktiviteten.
  Gimle for børn har afholdt Science Days for 200 deltagere i 5-15 års alderen. Her har børn og unge blandt andet bygget robotter og vulkaner.

  Som det fremgår af bilag har der været ca. 100 forskellige åbne aktiviteter for børn og unge i alderen 5-25 år. Eksempelvis har der været afholdt aktiviteter inden for sport, kultur, kreativitet, koncerter, foredrag mm. Aktiviteterne begyndte ved skoleferiens start d. 26/6 og sidste aktivitet afslutter d. 2/9. Det forventes, at der i har været mere end 9000 deltagere til aktiviteterne

  Økonomi

  Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 3.322.000 kr. i 2020.
  Forudsætningen for tilskuddet er, at eventuelle budgetmæssige omprioriteringer ikke skyldes tilskuddet til sommeraktiviteter. Ligeledes er det en forudsætning, at en reducering af de budgetterede omkostninger til sommeraktiviteter i 2020 ikke er begrundet i tilskuddet.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 114

  Anbefales.

  Fraværende: Tina Boel (F).

 • Pkt. 115 Anlægsregnskab - Trivsel i dagtilbud 2019

  Pkt. 115

  Anlægsregnskab - Trivsel i dagtilbud 2019

  Sagsnr. 336351 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab vedrørende fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud i 2019

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for trivsel i dagtilbud 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden 2016, med strategi for fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud, arbejdet målrettet med at udvikle de fysiske rammer i dagtilbud. I budgettet er der årligt afsat 2 mio. kr. til fremme af trivsels- og læringsmiljø i dagtilbud. I marts 2019 blev der via overførselssagen pkt. 75 overført 808.498 kr. til trivsel i dagtilbud fra 2018 til 2019, således at den samlede bevilling i 2019 var på i alt 2.808.498
  I 2019 er midlerne anvendt til forbedring af trivsels- og læringsmiljøet i dagtilbuddene Børnehuset Klostermarken, Børnehuset Sankt Hans Gade, Børnehuset Wiemosen, Børnehaven Bredgade og Børnehaven Engblommevej. I forhold til den samlede anlægsbevilling er der et mindreforbrug på 659.980 kr., som skyldes, at alle udgifter til anlægsprojekterne ikke var nået at blive afholdt med regnskab 2019. Mindreforbruget i 2019 på 659.980 kr. er via overførselssagen i marts 2020 pkt. 66 overført til anlægsprojektet Trivsel i dagtilbud 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020
  Med denne sag aflægges regnskab for de 2 mio. kr. der blev frigivet i 2019 sammen med de 808.498 kr. der var overført fra 2018 til 2019.
  Der aflægges regnskab, som udviser udgifter for i alt 2.148.518 kr. i 2019. Der er således et mindreforbrug på 659.980 kr. i forhold til den samlede bevilling inkl. overførsler. Mindreforbruget på 659.980 kr. i 2019 blev overført til anlægsbevillingen for trivsel i dagtilbud 2020 og godkendt af Byrådet den 25. marts 2020 med sagen om overførsel af rådighedsbeløb.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 115

  Anbefales.
  Fraværende: Tina Boel (F) og Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 116 Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg

  Skole-_og_Boerneudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Skole-_og_Boerneudvalget_-_Budget_2021-2024_augustmoedet.pdf Forslag_til_kapacitetsudvidelser.pdf SBU-takstbilag.pdf Skole-_og_Boerneudvalget_-_Budgetbemaerkninger.pdf Blokliste_SBU.pdf Bloktekster_SBU.pdf

  Pkt. 116

  Afsluttende drøftelser af budget 2021-2024 i fagudvalg

  Sagsnr. 334833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Skole- og Børneudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. driftsbudgettet, herunder takstforslag samt eventuelle ændringsforslag overføres til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs., den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.607,2 mio. kr. samt -1,4 mio. kr. som følge af effekten af lov- og cirkulæreprogrammet, og 1,5 mio. kr. som følge af Konjunkturvurderingen, ligesom der indgår anlæg for 54,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2021. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Det samlede budget viser på nuværende tidspunkt et overskud på de likvide aktiver i 2021 på 31,8 mio. kr.

  Særlige forhold vedrørende Skole- og Børneudvalget

  Der henvises til beskrivelsen i bilaget Budgetnotat for Skole- og Børneudvalgets budget 2021-2024 - augustmødet.
  På Skole- og Børneudvalgets møde den 2. juni 2020, punkt 95 Kapacitet på dagtilbudsområdet, blev det besluttet, at der udarbejdes tre blokke til budget 2021-2024 vedrørende udvidelse af kapaciteten i pasningsdistrikterne Ågerup, Vindinge og Viby-Dåstrup. Disse blokke fremgår af bilag. Af bilag fremgår også alternative forslag til kapacitetsudvidelser i de tre pasningsdistrikter. Det skal bemærkes, at blokkene udgør det samlede anlægs- og driftsbeløb, når det fulde antal pladser i hvert pasningsdistrikt er etableret. For alle tre pasningsdistrikter gælder, at der er et stigende behov efter flere pladser i 2021 til 2024, som det også fremgik af sagen udvalget behandlede den 2. juni med punkt 95.
  På Skole- og Børneudvalgets møde den 14. januar 2020, punkt 7 Model for sund og billig mad på skoleområdet, blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en blok til budget 2021-2024 vedrørende reduceret betaling for måltider på skoleområdet for elever fra hjem med lav husstandsindkomst. Denne blok fremgår af bilag.
  På Skole- og Børneudvalgets møde den 2. juni 2020, punkt 81 Organisering af Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), blev det besluttet, at der skulle udarbejdes en blok til budget 2021-2024 vedrørende sammenlægning af de to eksisterende kommunale STU-tilbud. Denne blok er udarbejdet på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område, som følge af byrådets beslutning den 17. juni 2020.
  På Skole- og Børneudvalgets møde den 2. juni 2020, punkt 82 Aflastningstilbud for børn og Unge i Roskilde Kommune, blev det besluttet, at der skal udarbejdes en blok til budget 2021-2024 vedrørende etablering af et samlet aflastningstilbud i Roskilde Kommune. Blokke fremgår af bilag.
  På Byrådets møde den 29. maj 2019, punkt 141 Samarbejde med Headspace (og Skole- og Børneudvalgets møde den 14. maj 2019, punkt 71 Samarbejde med Headspace), blev det besluttet at udvide samarbejdsaftalen med Headspace i 1 ½ år yderligere. Samarbejdsaftalen med Headspace udløber derfor med udgangen af juni 2021. Den nuværende aftale omfatter et årligt tilskud til Headspace på 600.000 kr. (400.000 kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalgets- og 200.000 kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område), betaling af husleje for Headspace-centeret i Roskilde på 360.000 kr. (Skole- og Børneudvalgets område) og et halvt årsværk til udlån af medarbejder til Headspace (Skole- og Børneudvalgets område). Tilbuddet Spottet har til huse på samme adresse som Headspace-centeret i Roskilde, og tilskuddet til huslejen til centeret dækker også huslejen for Spottet. Hvis ovenstående ramme ændres, kan centeret ikke videreføres. Såfremt der skal ske en videreførelse af samarbejdsaftalen skal der udarbejdes blokke til budget 2021, som vedrører de tre ovennævnte udvalgsområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020, da den omhandler budgetlægningen for 2021-2024

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 116

  Ad 1.: Godkendt, dog således at der udarbejdes en blok som alternativ C til udvidelse af dagtilbudskapacitet i Vindinge, hvor børnene direkte afleveres og hentes i spejderhytten, og der udarbejdes en blok til fortsat samarbejde med Headspace i budget 2021-24 fordelt mellem de tre udvalg, som det fremgår af sagsfremstillingen.
  Ad 2.: Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel (F).

 • Pkt. 117 Opsamling på Skole- og Børneudvalgets studietur

  Opsamling_paa_Skole-_og_Boerneudvalgets_studietur.pdf

  Pkt. 117

  Opsamling på Skole- og Børneudvalgets studietur

  Sagsnr. 329085 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget var på studietur til London den 11. – 13. december 2019. Temaet for studieturen var at få indblik i, hvordan dagtilbud og skoler i London arbejder med at løfte alle børn og elever, så de opnår en høj grad af trivsel, udvikling og læring, med et særligt fokus på, hvordan der kan arbejdes med børn fra udsatte familier.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at opsamling fra studieturen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. oktober 2018, at udvalgets studietur i indeværende byrådsperiode skulle gå til London. Med studieturen fik udvalget en introduktion til det britiske skolesystem og en gennemgang af hovedelementerne i det skoleprogram skolerne i London har arbejdet med de seneste ca. 15 år. Programmet er kendt som London Challenge. Målet med programmet var, at alle Londons skoler, både de dårligst præsterende og dem, der i forvejen præsterede godt, skulle blive bedre. Baggrunden for at igangsætte programmet var den udfordring, at elever i London forlod skolen med meget dårligere karakterer og et meget lavere fagligt udbytte end elever fra Storbritanniens øvrige skoler. På to år rykkede Londons skoler til at præstere over gennemsnittet for Englands skoler.
  Formålet med Skole- og Børneudvalgets studietur var at se nærmere på, hvad det er for erfaringer, der er gjort i London og om der er viden, der kan overføres til udvikling af dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune i forhold til at løfte alle børn og elevers trivsel, udvikling og læring.
  Af bilag fremgår en opsamling af studieturen. Der er væsentlige forskelle imellem London og Roskilde i forhold til blandt andet størrelse, geografi og befolkningssammensætning, ligesom der er stor forskel på den britiske og danske skole- og dagtilbudskultur.
  På trods af forskellene er der erfaringer fra London Challenge, og de skoler som udvalget besøgte, der kan inddrages i den videre udvikling i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen foreslår, at følgende erfaringer deles med lederne på Skole- og Børneudvalgets område med henblik på at erfaringerne kan indgå i det videre udviklingsarbejde
  - at der i samarbejde med lederne på de enkelte områder sker en systematisk opfølgning på anvendelse af relevant data og viden for at sikre børn og unge de bedste muligheder for trivsel, udvikling og læring i de kommunale tilbud
  - at dagtilbud og skoler deler viden og erfaringer med udvikling af læringsmiljøer, trivselstiltag og andet med betydning for børn og elevers trivsel, udvikling og læring på tværs af de enkelte dagtilbud og skoler
  - at dagtilbud og skoler samarbejder om at løfte hinanden med fokus på en fælles retning og ambition om at være del af et fælles dagtilbudsområde og skolevæsen
  - at dagtilbud og skoler udvikler stærke almene læringsmiljøer, så de kan inkludere ”de børn de har”, og at der arbejdes med at se det enkelte barns potentiale og muligheder og ikke begrænsninger
  - at der er en stærk og synlig faglig pædagogisk ledelse og systematisk opfølgning med henblik på at sikre det enkelte barns trivsel, udvikling og læring
  - at der er et systematisk tværgående samarbejde mellem PPR, Børn og Unge, dagtilbud, skoler og klubber for at skabe inkluderende læringsmiljøer for alle børn og unge.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 117

  Drøftet.

  Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 118 Orientering om Resultater i Roskilde 2020

  Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2020_-_SBU.pdf Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2020_-_SBU.pdf Status_paa_Resultater_i_Roskilde_2020_-_SBU.pdf

  Pkt. 118

  Orientering om Resultater i Roskilde 2020

  Sagsnr. 239364 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats inden for serviceområderne. Sagen indeholder en status på mål og resultatkrav.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere, der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i, hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i november 2019, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul og grøn). Økonomiudvalget godkendte d. 11.3.2020 (pkt. 108) ”at byrådets behandling af ’Resultater i Roskilde’ frem mod næste byrådsperiode kun omfatter status på målopfyldelse, så der ikke tages stilling til eventuelle ændringer af resultatkrav.”
  Forvaltningen orienterer om Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag.
  Af bilag fremgår ligeledes de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav inden for Skole- og Børneudvalgets område.
  Resultatkravet vedrørende elevfravær på 4,5 % er ikke opnået (statusfarve rød) og var for skoleåret 2018/19 på 6,1 %. Kommunen arbejder målrettet med at følge op på elev-fravær, da det kan være en første indikator på mistrivsel hos det enkelte barn. Skole- og Børneudvalget vedtog i april 2019 en handleplan for, hvordan der kan arbejdes med at opspore, forebygge og håndtere skolevægring. I forlængelse af dette har kommunens skoler udarbejdet handleplaner med tiltag, der kan styrke skolens praksis omkring tidlig opsporing og håndtering af bekymrende fravær. Forældre til børn med skolevæg-ring har desuden udgjort en referencegruppe, hvor forældrene er blevet inddraget gen-nem brugerrejser. Viden fra forældrenes brugerrejser skal være med til at kvalificere både de konkrete indsatser og koordineringen mellem de kommunale aktører i situationer, hvor elever oplever skolevægring. Skole- og Børneudvalget vil ultimo 2020 få en ny opfølgning på handleplan for skolevægring.
  Forvaltningen samarbejder med skolerne om at forbedre praksis for registrering af og opfølgning på fravær. Med baggrund i den nye bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen, som blev udsendt den 24. oktober 2019, og som trådte i kraft den 1. januar 2020, har forvaltningen blandt andet udarbejdet vejledninger til skolerne. Derudover har forvaltningen udarbejdet en materialepakke, som skal understøtte skolerne i deres registrering af og opfølgning på elevfravær. Det fremgår af vejledningen til bekendtgørelsen, at ”registreringen af ulovligt fravær har særlig betydning, fordi kommunen efter servicelovens regler skal træffe afgørelse om, at børne- og ungeydelsen skal standses, når en elev har ulovligt skolefravær på 15% eller derover inden for et kvartal”.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 118

  Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 119 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2020.pdf Status_paa_handleplan_for_Nordskolens_oekonomi.pdf

  Pkt. 119

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2020

  Sagsnr. 327702 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020 fremlægges til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Budgetopfølgningen pr 30. juni 2020 for Skole- og Børneudvalgets område viser et samlet merforbrug på 25,1 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. Merforbruget udgøres af:
  - Merforbrug på serviceudgifter på 25,1 mio. kr., hvoraf 15,0 mio.kr. vedrører merudgifter som følge af COVID-19.
  - Merforbrug på overførselsudgifter på 0,7 mio. kr.
  - Mindreforbrug på ikke-serviceudgifter på 0,7 mio. kr.
  Merforbruget på 25,1 mio. kr. er en forværring på 15,8 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning. Forværringen fordeler sig med en forværring på 16,1 mio. kr. på serviceudgifter, og en forbedring på 0,3 mio. kr. på overførselsudgifter.
  De estimerede udgifter som følge af COVID-19 er beregnet ud fra de restriktioner der er pålagt området til og med uge 32. Hvis myndighedernes anbefalinger og retningslinjer fastholdes eller skærpes herefter, må det formodes, at udgifterne til COVID-19 for hele året stiger yderligere.
  Samlet set overholder udvalget det korrigerede budget, når der ses bort fra de COVID-19 relaterede udgifter, og har derfor ikke en bevillingsmæssig udfordring.
  Årsagerne til det forventede merforbrug gennemgås i det følgende afsnit for hvert fagområdet.

  Serviceudgifter

  Serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et forventet merforbrug på 25,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det forventede merforbrug er fordelt på fagområderne med:
  Merforbrug på 17,2 mio. kr. på Dagtilbud, hvilket er en forværring på 12,6 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning pr 31. marts 2020.
  Ændringen på 12,6 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning skyldes merudgifter i forbindelse med COVID-19.
  Byrådet besluttede den 25. september 2019 at udsætte en række aktiviteter til 2020, herunder kompetenceudvikling af pædagoger samt etablering af læringsmiljøer og legepladser. Der blev også på de enkelte institutioner udskudt en række udgifter til 2020. Hovedparten af merforbruget udover de COVID-19 relaterede udgifter skyldes disse udsatte aktiviteter. De rammeoverførte midler vedrørende de udsatte aktiviteter forventes alle at blive anvendt i 2020.
  Merforbrug på 1,4 mio. kr. på Skole og Klub, hvilket er en forværring på 2,4 mio.kr siden seneste budgetopfølgning pr 31. marts 2020.
  Ændringen på 2,4 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning skyldes merudgifter i forbindelse med COVID-19.
  Skoleområdet er udfordret af de seneste års stigende udgifter og merforbrug på specialområdet, herunder udgifter til specialskole, dagbehandling med intern skole og STU. Området er på denne baggrund i gang med en større tilpasning, så der også fremadrettet kan forventes budgetoverholdelse på området.
  Som det fremgår af bilag, er der to skoler, der forventer at komme samlet ud af 2020 med et merforbrug på mere end 2 procent. Det er Gadstrup Skole og Tjørnegårdskolen. Gadstrup Skole har overført et merforbrug fra 2019, hvilket indregnes i forventningen til regnskabsresultatet for 2020. Der forventes derudover et merforbrug på skolen i forhold til det afsatte budget på specialområdet. Tjørnegårdskolen har et faldende elevtal og dermed et faldende budget. Samtidig stiger udgifter til specialområdet, hvilket presser skolens økonomi, så der for 2020 forventes et samlet merforbrug. For begge skoler er der udarbejdet handleplaner, der skal sikre fremtidig budgetbalance.
  Hertil kommer, at Nordskolen forventer at komme ud af 2020 med et merforbrug i forhold til skolens budget, hvor byrådet den 26. februar 2020 har besluttet at tilføre skolen 10,5 mio. kr. i 2020 for at dække det forventede merforbrug. Særskilt for Nordskolen henvises til bilag, der vedrører opfølgningen på handleplan for skolen.
  Forvaltningen har valgt at udarbejde administrative handleplaner for yderligere tre skoler for 2020, for at sikre fremtidig budgetbalance på de pågældende skoler. De tre skoler er Absalons Skole, Himmelev Skole og Viby Skole. De tre skoler har alle oplevet stigende udgifter på specialområdet, hvilket er medvirkende til et forventet merforbrug i 2020, der dog ikke overskrider de 2%. Der følges løbende op på handleplanerne.
  Der forventes et merforbrug på PPR, som følge af øgede udgifter på STU, samt stigende udgifter på specialområdet. Merforbruget modsvares af et forventet mindreforbrug på den børnevariable ressource for SFO og Klub samt på to-sprogområdets, hvor der opleves et fald i aktiviteten i modtageklasserne.

  Merforbrug på 6,5 mio. kr. på Børn og Unge, hvilket er en forværring på 1,2 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning pr 31. marts 2020.

  Der forventes flere anbringelser til en højere enhedspris end ved seneste budgetopfølgning, hvilket er årsagen til ændringen i det forventede regnskabsresultat siden seneste budgetopfølgning. Merforbruget er derudover sammensat af særligt udgifter i forbindelse med uledsagede flygtninge uden refusion, brug af rammeoverførsler fra 2019 til projekter, som forventes anvendt i 2020, samt flere udgifter til foranstaltninger end budgetteret. Sidstnævnte merforbrug til foranstaltninger skal dog ses i sammenhæng med, at der også opnås flere indtægter i refusion i forbindelse med dyre enkeltsager under ikke-serviceudgifter nedenfor. Merforbruget på foranstaltninger skyldes særligt, at udgifter til dagbehandling med intern skole har været markant stigende de seneste år, hvilket også påvirker Skole og Klub ovenfor. Behandlingsdelen til netop dagbehandling med intern skole bliver afholdt af Børn og Unge og er derfor en del af områdets udfordringer. Der er et refusionsudestående vedrørende udgift til Københavns Kommune på 0,7 mio.kr., som er indregnet i budgetopfølgning. Det er dog endnu ikke afklaret om Roskilde Kommune skal betale udgiften.

  Serviceudgifter for Skole og Børneudvalgets samlede område viser et forventet merforbrug i forhold til oprindeligt budget, også uden de COVID-19 relaterede udgifter. Dette merforbrug kan finansieres af rammeoverførsler, og der er derfor ingen bevillingsmæssige udfordringer.

  Overførselsudgifter

  Overførselsudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et forventet merbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er en forbedring på 0,3 mio. kr. siden seneste budgetopfølgning pr 31. marts 2020.

  Merforbruget skyldes større udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste end forventet.

  Social- og Indenrigsministeriet har meddelt kommunerne, at de siden 2012 har lavet en beregningsfejl i forbindelse med revidering af reglerne om tabt arbejdsfortjeneste. Fejlen medfører, at nogle borgere har fået udbetalt for lav ydelse, og at de berørte sager derfor skal genbehandles for at sikre efterregulering fra februar 2017 til udgangen af 2019. Det vil betyde en større udgift end budgetteret i 2020 til tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er indregnet i budgetopfølgningen. Der vil ved behov blive lagt en særskilt bevillingssag op, når beløbets størrelse er kendt.
  Overførselsudgifter for Skole- og Børneudvalget viser et forventet merforbrug i forhold til oprindeligt budget. Skole- og Børneudvalget har samlet set et mindreforbrug efter rammeoverførsler, og der er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring.

  Ikke-serviceudgifter

  Ikke-serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget, hvilket er uændret siden seneste budgetopfølgning pr 31. marts 2020.
  Mindreforbruget skyldes flere indtægter i forbindelse med dyre enkeltsager end forventet, hvilket skal ses i sammenhæng med flere serviceudgifter til foranstaltninger beskrevet under Serviceudgifter.
  Ikke-serviceudgifter under Skole- og Børneudvalget viser et mindreforbrug i forhold til både oprindeligt og korrigeret budget, og der er derfor ingen bevillingsmæssig udfordring.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 119

  Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 120 Orientering om resultatet af afstemning om madordning på dagtilbudsområdet

  Oversigt_over_madordningerne_i_de_kommunale_og_selvejende_daginstitutioner_for_perioden_2021_-_2022.pdf

  Pkt. 120

  Orientering om resultatet af afstemning om madordning på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 329247 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen har i perioden 6. maj – 29. maj 2020 gennemført en afstemning om madordning i alle 55 kommunale og selvejende daginstitutioner. Resultatet er, at forældrene i 53 af de kommunale og selvejende daginstitutioner har valgt madordning, mens den er fravalgt i to daginstitutioner: en kommunal og en selvejende daginstitution. Disse to institutioner fravalgte også madordningen ved sidste afstemning, og der er ingen ændringer ved denne afstemning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 3. marts 2020 at sende spørgsmålet om fravalg af madordninger for 2021 og 2022 til afstemning i alle kommunale og selvejende daginstitutioner. Afstemningen blev gennemført efter de retningslinjer, som blev vedtaget af Skole- og Børneudvalget i oktober 2010. Det betyder, at der har været afstemning i de i alt 55 kommunale og selvejende daginstitutioner i kommunen.
  I to daginstitutioner, en kommunal (Børnehaven Fuglebakken) og en selvejende daginstitution (Børnehaven Engblommevej), der fravalgte madordningen i 2018, er madordningen igen blevet fravalgt. 53 kommunale og selvejende daginstitutioner, der hidtil har haft madordning, har valgt at fastholde madordningen.
  I alt har 53 ud af 55, eller 96 pct. af alle kommunale og selvejende daginstitutioner valgt at have madordning fra den 1. januar 2021. Oversigt over madordningerne i de kommunale og selvejende daginstitutioner for perioden 2021 - 2022 fremgår af bilag. Madordningerne fordeler sig på følgende ordninger:

  Antal madordninger Madordning
  46 Egenproduktion
  9 Mixproduktion - ”Fru Hansens Kælder”
  3 Levering fra anden daginstitution

  De forskellige typer af madordninger er baseret på køkkenforholdene i de enkelte daginstitutioner. I daginstitutioner med egenproduktion er der etableret produktionskøkkener. I daginstitutioner med mixproduktion er der etableret modtagekøkkener og i daginstitutioner, der får mad leveret fra en nærliggende daginstitution med egenproduktion, er der etableret anretter køkkener. Der er enkelte af de kommunale og selvejende daginstitutioner, der er beliggende på flere matrikler. For nogle af disse daginstitutioner er der grundet de forskellige køkkenforhold i bygningerne flere typer af madordninger, hvilket er baggrunden for at antallet af madordninger i oversigten ovenfor er større end antallet af daginstitutioner, der har valgt at have madordning.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.
  I 2020 betaler forældrene 72 pct. af udgiften til madordningen - 668 kr. pr. måned pr. barn Med budget 2020 blev forældrebetalingen øget fra 62,5 pct. til 72 pct. Det fremgår af lovgivningen, at det er muligt at opkræve 100 pct. i forældrebetaling for madordning.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 120

  Godkendt.

  Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 121 Orientering om klagestatistik på børneområdet 2019

  Bilag_om_klagestatistik.pdf

  Pkt. 121

  Orientering om klagestatistik på børneområdet 2019

  Sagsnr. 318977 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Social- og Indenrigsministeriet offentliggør en gang årligt Ankestyrelsens omgørelsesprocenter for kommunernes afgørelser inden for det specialiserede socialområde. Det fremgår af retssikkerhedslovens § 79 b, at omgørelsesprocenterne skal forelægges for kommunalbestyrelsen inden årets udgang. Udvalget modtager en orientering om Ankestyrelsens statistik over afgørelser på ankesager på børneområdet for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Når en borger klager over en kommunal afgørelse på socialområdet, er det Ankestyrelsen, der behandler klagen. Behandlingen af en klagesag kan have tre forskellige udfald. Ankestyrelsen kan være enig i kommunens afgørelse, ændre kommunens afgørelse eller hjemvise kommunens afgørelse, hvor kommunen skal behandle sagen på ny.
  Resultatet af Ankestyrelsens behandling af de kommunale klagesager offentliggøres af Social- og Indenrigsministeriet på et Danmarkskort, hvor de enkelte kommuner farvelægges på kortet i overensstemmelse med kommunens resultat. Der offentliggøres et Danmarkskort for det specialiserede socialområde (samlet for både børn og voksne) og to særskilte kort for henholdsvis børne- og voksenhandicapområdet. I Ankestyrelsens statistik er det ikke muligt at opgøre antallet af børnesager på socialområdet for sig. For 2019 har kommunerne fået mulighed for at kommentere på Danmarkskortet inden de offentliggøres. Kortene kan ses her for 2019: https://sim.dk/danmarkskort/2020/.
  Med denne sag orienteres Skole- og Børneudvalget om antallet af sager på børneområdet fra Roskilde Kommune, der indgår i klagestatistikken, samt hvad hjemvisningerne og ændringerne eventuelt har givet anledning til.
  Ankestyrelsen opgør også statistik på børne- og ungeudvalgssager, underretningssager og klager over sager fra ungdomskriminalitetsnævnet. Oplysninger om disse områder fremgår også af bilag.
  Roskilde Kommune havde i 2019 i alt 2.652 børn og unge, som på et tidspunkt i løbet af året havde en sag.
  Roskilde Kommune er samlet set placeret som den 8. bedste ud af 98 kommuner med en omgørelsesprocent i 2019 på 31% for de klagesager, som indgår i Danmarkskortene på det specialiserede socialområde (både børn og voksenområde).
  Omgørelsesprocenten i forhold til sager på børne-socialområdet opgøres ikke særskilt på et danmarkskort, men data kan trækkes fra Ankestyrelsens databank. For Roskilde Kommune var omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med sociale problemer i 2018 på 30% ud af 20 sager, og den er faldet til 27% i 2019 ud af 37 sager. En nærmere redegørelse for omgørelsesprocenterne fremgår af bilag.
  På landsplan er omgørelsesprocenten for sager vedrørende børn med handicap i 2019 på 51%. I Roskilde Kommune var der i 2018 en omgørelsesprocent på 37% ud af 52 sager. Omgørelsesprocenten er i 2019 steget til 47% ud af 30 sager. Det er typisk i sager om bevilling af merudgifter på grund af handicap, at sagerne er omgjort af Ankestyrelsen med henvisning til, at kommunen skal indhente flere oplysninger for at kunne træffe afgørelse.
  Forvaltningen arbejder fortsat målrettet på at sikre flere korrekte afgørelser. Der er foretaget en systematisk gennemgang af alle ændrede og hjemviste sager. På børnehandicapområdet har gennemgangen givet anledning til fokus på øgede krav til oplysning af sagerne, dvs. indhentelse af yderligere oplysninger fra læger og andre parter.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 121

  Godkendt.
  Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 122 Orientering om antal indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. august 2020

  Daekningsgrad_for_klub_pr._1._august_2020.pdf Daekningsgrad_for_SFO_pr._1._august_2020.pdf

  Pkt. 122

  Orientering om antal indmeldte børn i SFO og klub pr. 1. august 2020

  Sagsnr. 335817 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal i forhold til antal indmeldte børn i SFO og klubber. Sagen giver et samlet overblik over den aktuelle situation for hele Roskilde Kommune og for de enkelte geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  SFO

  Pr. 1. august 2020 er der indskrevet 3.004 børn i SFO, der er bosiddende i Roskilde Kommune, og som er indskrevet på en af kommunens folkeskoler. Det svarer til, at 94,2 pct. af børnene i aldersgruppen er tilmeldt SFO.
  Af bilag fremgår andelene også på skoledistriktsniveau. Andelene er beregnet ud fra antallet af elever fra 0.-3. klasse, der er bosiddende i skoledistriktet, er indskrevet på en folkeskole i kommunen, og som er indmeldt i en SFO. Pr. 1. august 2020 er der to skoledistrikter (Viby Skole og Tjørnegårdskolen), hvor færre end 90 pct. af de bosiddende elever er tilmeldt SFO.
  Det skal bemærkes, at dækningsgraden for Viby Skoles distrikt er steget fra 87,7 pct. til 88,5 pct. fra den seneste opgørelse pr. 1. marts til opgørelsen pr. 1. august. Viby Skoles SFO har arbejdet med dels at fastholde de ældste børn i samarbejde med de lokale klubber og tiltrække de nye skolestartere ved overgangsaktiviteter og kontakt til forældrene.
  I Tjørnegårdskolens distrikt er dækningsgraden faldet til under 90 pct. fra den seneste opgørelse pr. 1. marts til opgørelsen pr. 1. august. Tjørnegårdskolens SFO er opmærksom på udviklingen og har taget kontakt til forældrene til de udmeldte børn, der fortæller, at økonomi og situationen omkring COVID-19 har haft betydning for udmeldelserne. Forældrene tilkendegiver desuden, at de påtænker genopstart i SFO efter sommerferien. I samarbejde med ledelsen følger forvaltningen udviklingen.

  KLUB

  Pr. 1. august 2020 er der indskrevet 3.208 børn i klub, der er bosiddende i Roskilde Kommune. Det svarer til, at der på kommuneniveau er 72,1 pct. af børnene i aldersgruppen, der er tilmeldt i klub.
  Af bilag fremgår andelene også for hvert klubområde. Andelene er beregnet ud fra antallet af elever fra 4.-7. klasse, der er bosiddende i skoledistrikterne tilknyttet klubområdet, og som går i en klub i Roskilde Kommune. Dermed indgår også børn, der går i andre skoler end de kommunale folkeskoler.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 122

  Godkendt.

  Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 123 Orientering om foreningslivet ind i folkeskolen

  Deltagende_skoler_og_foreninger_i_Foreningslivet_ind_i_folkeskolen.pdf

  Pkt. 123

  Orientering om foreningslivet ind i folkeskolen

  Sagsnr. 336271 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Indsatsen ”Foreningslivet ind i Folkeskolen” har nu kørt tre skoleår. Der var ønsker på forløb fra 300 folkeskoleklasser i skoleåret 2019/20. Grundet Covid-19 blev der dog kun aftalt forløb med 180 klasser og afviklet med 120 klasser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 11. januar 2017 blev det i Kultur- og Idrætsudvalget besluttet, at der årligt skal gives en statusopdatering på "Foreningslivet ind i Folkeskolen".
  I forbindelse med budgetforliget for 2017 blev flere initiativer under breddeidrætskommuneprojektet permanentgjort, herunder også "Foreningslivet ind i Folkeskolen".
  Et forløb i ”Foreningslivet ind i Folkeskolen” består som udgangspunkt af tre undervisningsgange på ca. 1,5 time. Disse undervisningsgange kan foregå både på skolerne og i foreningernes egne faciliteter. Foreningerne bliver støttet fra puljen med 500 kr. pr. klasse, pr. gang. Det vil sige, at for et normalt undervisningsforløb, bliver foreningerne støttet med 1.500 kr. pr. klasse.
  I skoleåret 2018/19 deltog 16 folkeskoler i et åbent skole-forløb med ”Foreningslivet ind i Folkeskolen”, med i alt 290 klasser, inklusiv specialklasser, hvilket svarede til ca. 60% af alle folkeskoleklasserne.
  I skoleåret 2019/20, var der ønske om forløb fra ca. 300 klasser, som var fordelt på 17 folkeskoler. Inden Covid-19 nedlukningen nåede der at blive aftalt forløb for 180 klasser, hvor 115 blev afviklet inden nedlukning, og 5 forløb blev afviklet efter genåbningen. Midlerne til de resterende aftalte forløb blev udbetalt til foreningerne, jf. beslutningen på Kultur- og Idrætsudvalgsmødet den 21. april 2020, punkt 48.
  I alt har 20 forskellige foreninger lavet forløb for folkeskolerne i skoleåret 2019/20 med flere nytilkomne foreninger. Flere nye foreninger har erklæret sig interesseret i at være en del af indsatsen til skoleåret 2020/21.
  Forvaltningen vil i skoleåret 2020/21 forsætte arbejdet med at lade ”Foreningslivet ind i Folkeskolen” bidrage til at få mere bevægelse ind i skoledagen. Samtidig er initiativet en del af indsatsen for at få flere ikke-foreningsvante børn og unge ind i foreningslivet. Dette gøres blandt andet ved at udbrede kendskabet til Fritidspasordningen samt samarbejde med DGI, DIF, BOSJ og foreningerne, om at få skoleeleverne til at starte i foreningerne efter endt ”Foreningslivet ind i Folkeskolen”-forløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 123

  Godkendt.

  Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 124 Orientering om godkendelse af samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-2024

  1_Organisering_af_Elite-_og_Talentraadet.pdf 1A_Udkast_til_aendringer_vedtaegter_Elite-_og_Talentraadet.pdf 2_Handlingsplan_for_Team_Danmark_prioriterede_og_lokalt_prioriterede.pdf bilag_1b_Aendringer_forretningsorden_Elite-_og_Talentraadet.pdf bilag_2a_Samarbejdsaftale_med_Specialforbund.pdf bilag_2b_Samarbejdsaftale_med_Specialforbind_og_lokalt_prioriterede.pdf bilag_3_Roskilde_Kommunes_aktiviteter.pdf bilag_4_Saerlige_indsatsomraader_og_udviklingsprojekter.pdf bilag_5_Regelsaet_for_talentklasser_ift._optagelse.pdf bilag_6_samarbejdsaftale_Team_Danmark.pdf bilag_7_ETR_sag_godkendelse_af_samarbejdsaftalen.pdf

  Pkt. 124

  Orientering om godkendelse af samarbejdsaftale med Team Danmark 2021-2024

  Sagsnr. 287023 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen og Team Danmark har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark for perioden 2021-24. Forslag til samarbejdsaftalen forelægges til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget på møde den 19. august 2020 og til orientering i Skole- og Børneudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen og Team Danmark har udarbejdet forslag til samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Team Danmark, som er godkendt af Elite- og Talentrådet den 3. juni 2020.

  De væsentligste målsætninger for samarbejdet med Team Danmark er følgende:
  Roskilde Kommune har på Himmelev Skole en idrætsskole med talentklasser. Eleverne har morgentræning med afsæt i ATK (aldersrelateret træningskoncept), og træningen koordineres med træningen i de prioriterede idrætsgrene. Derudover er der relevante kurser og fysiske screeninger. Der er en ambition om at få to spor i 8.-9. klasse.
  Team Danmark og Roskilde Kommune anbefaler i samråd med de respektive specialforbund at fortsætte udviklingen af talentudviklingsmiljøer i BMX, bordtennis, cykling, fodbold, håndbold og roning i Roskilde Kommune. Der indgås samarbejdskontrakter mellem forbund, Roskilde Kommune og de prioriterede sportsgrenes samarbejdsklubber for at styrke samarbejdsrelationen i perioden, så talenterne oplever en sammenhæng i deres tilbud, og ressourcerne udnyttes optimalt.

  I en ny aftale kan lokalt prioriterede sportsgrene indgå. Her anbefales i samråd med Team Danmark og de respektive specialforbund, at talentudviklingsmiljøer i pigefodbold, Teamgym og tennis indgår i aftalen med respektive samarbejdsklubber.

  Morgentræningen på ungdomsuddannelserne fortsætter med Roskilde Katedralskole, Himmelev Gymnasium, Roskilde Handelsskole, Roskilde Gymnasium, Roskilde Tekniske Skole og Roskilde 10. Klassecenteret som partnere. Træningen koordineres med de prioriterede idrætsgrene.

  Der afdækkes muligheder for sportscollege.

  Samarbejdsaftalen evalueres en gang årligt sammen med Team Danmark, hvor Elite- og Talentrådet modtager en orientering.

  Som led i en ny samarbejdsaftale lægges op til, at vedtægterne og forretningsorden tilpasses og opdateres (bilag 1a og bilag 1b). Ændringerne indebærer i hovedpunkter, at antal af medlemmer i Elite- og Talentrådet udvides fra 17 til 19 medlemmer. Dette grundet at tre nye klubber kommer med som lokalt prioriterede sportsgrene samt reduktion fra to til et medlem med elitemæssig baggrund.

  Aftalen er udarbejdet i samarbejde med Team Danmark. Aftalen skal underskrives inden 31. december 2020, og der vil blive afholdt en underskriftsceremoni.

  Forvaltningen indstiller i sagen til Kultur- og Idrætsudvalget, at samarbejdsaftalen og ændringerne i vedtægter og forretningsorden godkendes.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der er afsat 2,75 mio. kr. årligt i Kultur- og Idrætsudvalgets basisbudget for 2021 og frem.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 124

  Godkendt.

  Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 125 Orientering om status på COVID-19-situation på Skole- og Børneudvalgets område

  Pkt. 125

  Orientering om status på COVID-19-situation på Skole- og Børneudvalgets område

  Sagsnr. 334527 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Børne- og Undervisningsministeriet udsendte den 19. juni 2020 retningslinjer for dagtilbud og skoler, der er gældende fra 1. august 2020. Disse retningslinjer er grundlaget for, hvordan dagtilbud og skoler i Roskilde Kommune har planlagt børn og elevers tilbagekomst efter skolernes sommerferie. Fra august kan der fx igen undervises efter de almindelige bestemmelser i lovgivningen.
  Forvaltningen vil i mødet give en mundtlig orientering om status i dagtilbud, skoler og klubber.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med de gældende retningslinjer for dagtilbud og skoler fra 1. august 2020 er hverdagen for børn, elever og medarbejdere kommet tættere på tiden før COVID-19. Der er dog fortsat et stort fokus på at overholde alle gældende sundhedsfaglige anbefalinger og retningslinjer, som har betydning for den konkrete tilrettelæggelse af hverdagen lokalt i dagtilbud, skoler og klubber. Der har i den forbindelse også her efter sommerferien været et fokus på at påminde ledere og medarbejdere om at overholde afstandskrav, omfanget af kontakter, overholdelse af hygiejnekrav med mere.
  Der er fortsat fra forvaltningens side lagt op til, at der skal findes lokale løsninger og tilpasninger i forhold til de gældende retningslinjer.
  Som Skole- og Børneudvalget blev orienteret om den 2. juni 2020 er der sket en gradvis tilpasning i forhold til brug af eksterne lokaler, toiletvogne, telte og udendørs håndvaske, der blev opsat ved genåbningens fase et, og var nødvendige for at overholde retningslinjerne på det tidspunkt.
  Forvaltningen er i tæt dialog med lederne, såfremt der skulle opstå behov for særlige tiltag konkrete steder, hvis en smitterisiko udvikler sig.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020. Der sker fortsat en særskilt kontering af COVID-19 relaterede udgifter.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 125

  Godkendt.

  Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 126 Orientering om kommende større sager - august 2020

  Pkt. 126

  Orientering om kommende større sager - august 2020

  Sagsnr. 301127 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i resten af 2020:
  - Ressourcemodel specialområdet efter høring
  - Opfølgning på beslutning vedrørende FGU og STU
  - Rammeaftale det specialiserede socialområde
  - Opfølgning på indsatsen om fuld kompetencedækning
  - Godkendelseskriterier private daginstitutioner
  - Opfølgning på elevernes trivsel i folkeskolen
  - Dagbehandling i tilknytning til specialundervisning
  - Tværgående ungestrategi
  - Tiltag der kan fremme valg af distriktsskole
  - Afdækning af undervisning, der ikke afholdes som planlagt.
  (Midtvejsopfølgning i foråret blev aflyst på grund af coronasituationen)
  - Opfølgning på handleplan for skolevægring
  - Budgettildelingsmodeller for dagtilbud, SFO og klub
  - Midlertidige aflastningspladser
  Oversigt over større sager i udvalget i første kvartal 2021
  - Børnehaveklasser i skoleåret 2021/2022
  - Opfølgning på sorggrupper for børn og unge
  Næste orientering bliver på mødet i december 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 126

  Godkendt, så det tilføjes at sagen om Børn- og Ungepolitik genfremsættes på udvalgets dagsorden inden årets udgang.

  Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).

 • Pkt. 127 Eventuelt

  Pkt. 127

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 18-08-2020, pkt. 127

  - Corona-hotspot
  - Invitation til møde med KL's Børne- og Undervisningsudvalg 2. september 2020

  Fraværende: Tina Boel (F), Henrik Stougaard (Ø).