You are here

Dagsorden

Dato: Tirsdag, August 20, 2019 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 100 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 100

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 100

  Godkendt.

 • Pkt. 101 Muligheder for fleksible løsninger på dagtilbudsområdet

  Fleksible_loesninger_paa_dagtilbudsomraadet.pdf

  Pkt. 101

  Muligheder for fleksible løsninger på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 318587 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget behandlede den 14. maj 2019 en sag om kapacitet på dagtilbudsområdet. I forlængelse heraf bad udvalget om en sag, der belyser mulighederne for at etablere fleksible løsninger på dagtilbudsområdet, herunder busordning. Skole og Børneudvalget skal med denne sag drøfte muligheder for fleksible løsninger på dagtilbudsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget godkender, at der arbejdes videre med mulighederne for at etablere udflytterordninger i takt med, at der opstår behov for dette i de enkelte pasningsdistrikter, og
  2. udvalget med sagen om kapacitetsbehov på dagtilbudsområdet i foråret 2020 skal behandle konkrete forslag til udflytterordninger i de pasningsdistrikter, hvor prognosen viser, at der vil være behov for dette.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget drøftede den 14. maj 2019 kapacitetsbehovet på dagtilbudsområdet. Frem mod 2023 forventes der en stigning i børnetallet og dermed en stigning i efterspørgslen efter pladser i dagtilbud. Såfremt de tilpasninger i kapaciteten udvalget tidligere har besluttet og de forslag om at udvide kapaciteten med etablering af Børnehuset Ringparken og Børnehuset Fuglebakken, som har indgået i budget 2020 gennemføres, er der på nuværende tidspunkt ikke behov for yderligere kapacitetstilpasninger. Først i 2022 og 2023 kan der blive udfordringer med kapaciteten særligt i pasningsdistrikt Sydbyen og i mindre grad i pasningsdistrikterne Jyllinge, Ågerup og Viby-Dåstrup. Kommunen har forskellige muligheder for at udvide kapaciteten med mere eller mindre permanente løsninger. Den konkrete løsning vil altid afhænge af, hvor mange pladser, der er behov for, hvilke pasningsdistrikter der er tale om, samt hvor længe der forventes at mangle pladser.
  Som en fleksibel løsning på kapacitetsbehovet kan der i de pasningsdistrikter, hvor der mangler vuggestuepladser, mens der er ledige børnehavepladser, fortsat gøres brug af fleksibiliteten mellem vuggestuepladser og børnehavepladser for at dække det samlede behov for pladser, og for at sikre at kapaciteten i Roskilde Kommune anvendes fuldt ud.
  Som en fleksibel løsning på kapacitetsbehovet kan der også oprettes udflytterordninger. Udflytterordningerne tilknyttes et dagtilbud, og forældrene afleverer børnene om morgenen i dagtilbuddet, hvorefter børnene køres med bus ud til udflytterordningen og hjem igen om eftermiddagen, hvor de hentes af forældrene i dagtilbuddet. Forvaltningen har undersøgt muligheder for udflytterordninger i Nord, Syd og Midt i Roskilde Kommune, for nærmere beskrivelse henvises til bilag.
  Roskilde Kommune har gode erfaringer med anvendelsen af udflytterordninger på dagtilbudsområdet. Blandt andet har der siden 2001 været oprettet en udflytterordning under Børnehuset Hobbitten i Hørgårdens Anneks ved Boserup Skov. På den baggrund og med afsæt i de forskellige muligheder, der er for at etablere udflytterordninger indstiller forvaltningen, at det er disse muligheder, der arbejdes videre med, når der opstår behov i enkelte pasningsdistrikter.
  Som en fleksibel løsning på kapacitetsbehovet kan der også indrettes en eller flere busser, der kan fungere som ”rullende børnehaver” med alle nødvendige faciliteter, så bussen kan fungere som børnenes faste base. Busordningen tilknyttes et dagtilbud, og forældrene afleverer børnene om morgenen i dagtilbuddet, hvorefter børnene kører med bussen ud til forskellige steder i løbet af en uge og hjem igen om eftermiddagen, hvor børnene hentes af forældrene i dagtilbuddet. Medarbejderne der tilknyttes busordningen varetager både det pædagogiske arbejde med børnene og kører bussen. I bussen kan der være plads til ca. 22 børn. En nærmere beskrivelse fremgår af bilag.
  Disse muligheder for fleksible løsninger ligger i forlængelse af udvalgets behandling af sag om muligheder for udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet, som udvalget behandlede den 6. februar 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019
  Der vil være udgifter til etablering og drift af ordningerne. De økonomiske konsekvenser ved ordningerne vil afhænge af det konkrete tilbud, der eventuelt etableres. Udvalget vil få konkrete sager med afledt økonomi forelagt, når udfordringer i pasningsdistrikter betyder, at der skal ske udvidelse af kapaciteten.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 101

  Ad 1.: Godkendt, dog således at der også fortsat arbejdes med busbørnehave som en mulighed
  Ad 2.: Godkendt, dog således at forvaltningen vender tilbage til udvalget, hvis der opstår problemer med pasningsgarantien inden foråret 2020.

 • Pkt. 102 Kortlægning af indeklimaet i daginstitutionerne

  Forslag_til_plan_for_kortlaegning_af_indeklimaet_i_kommunens_daginstitutioner.pdf

  Pkt. 102

  Kortlægning af indeklimaet i daginstitutionerne

  Sagsnr. 300712 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I 2018 deltog 7 af Roskilde Kommunes daginstitutioner i et pilotprojekt om bedre indeklima i daginstitutioner, hvor indeklimaforholdene blev kortlagt. Skole- og Børneudvalget bad den 14. juni 2019 om en sag om kortlægning af indeklimaet i de resterende daginstitutioner med henblik på eventuelle anlægsblokke.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, om der skal udarbejdes en blok på 300.000 kr. i budget 2020 til kortlægning af indeklimaet i daginstitutionerne

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune deltog i 2018 sammen med tre andre kommuner i et pilotprojekt om bedre indeklima i daginstitutioner. Pilotprojektet blev med støtte fra Realdania gennemført af Det Økologiske Råd. Pilotprojektet omfattede 20 daginstitutioner i hele landet, hvoraf Roskilde Kommune deltog med 7 daginstitutioner. Formålet med pilotprojektet var at øge kendskabet til indeklimaet i typiske danske daginstitutioner målt på parametrene CO2, temperatur, luftfugtighed, kemikalier, ultrafine partikler, radon, lysforhold og rumakustiske forhold samt udvikle målrettede anbefalinger til et forbedret indeklima. Målingerne blev foretaget i to forskellige rum i hver af de deltagende daginstitutioner. Skole- og Børneudvalget fik orientering om pilotprojektet den 5. marts 2019. På baggrund af anbefalingerne fra projektet vedtog Skole- og Børneudvalget den 4. juni 2019 indsatser til forbedring af indeklimaforholdene i daginstitutionerne.
  I Roskilde Kommune er der 57 kommunale og selvejende daginstitutioner fordelt på 66 bygninger, 7 af disse har fået kortlagt indeklimaforholdene i pilotprojektet. Der er således 59 bygninger, hvor der ikke er kortlægning af indeklimaforholdene.
  Roskilde Kommune har i samarbejde med IST Danmark i 2018 igangsat et udviklingsprojekt om indeklima i skolerne. Projektet binder kontinuerlige målinger af indeklimaet sammen med adfærd gennem en webportal. I projektet måles der ved hjælp af trådløse indeklimamålere på indeklimaparametrene CO2, temperatur, luftfugtighed, radon og TVOC, der er en samlebetegnelse for flere forskellige forurenende stoffer i indeklimaet. De trådløse indeklimamålere måler dermed på mange af de samme parametre, som de målinger, der blev foretaget af Det Økologiske Råd i pilotprojektet i daginstitutionerne. Det er forvaltningens vurdering, at denne målemetode med fordel vil kunne anvendes til kortlægning af indeklimaet i de daginstitutioner, hvor der ikke allerede er sket en kortlægning.
  Fordelen ved at anvende de trådløse indeklimamålere er, at de kan levere data kontinuerligt og dermed vil kunne indgå i den fremadrettede indsats for inddragelse af adfærd i forbindelse med optimering af indeklimaet i daginstitutionerne. Desuden vil der kunne opnås en væsentlig bedre dækning af de enkelte daginstitutioner, da der vil kunne måles i op til 10 rum ad gangen i hver daginstitution. For nærmere beskrivelse henvises til bilag.
  Såfremt der skal ske en kortlægning i de resterende bygninger, foreslår forvaltningen, at der indkøbes 10 sæt med 10 målere inkl. modtager, så der kan måles i 10 daginstitutioner ad gangen i en periode på ikke mindre end 3 måneder i vinterhalvåret. Det vil dermed være muligt at kortlægge indeklimaforholdene i de resterende daginstitutioner over en periode på 3 år.
  På baggrund af målinger fremsættes anbefalinger til den enkelte daginstitution om initiativer for bedre indeklima. Resultaterne fra pilotprojektet viste at anbefalingerne primært var rettet mod en adfærdsændrende indsats. For eksempler på adfærdsændrende indsatser henvises til bilag om indsatser til forbedring af indeklimaforholdene i daginstitutionerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2019.
  Det vurderes, at de samlede udgifter til 10 sæt målere og webportal vil udgøre ca. 300.000 kr., og at der i budget 2020 skal afsættes en blok på 300.000 kr. til kortlægning af indeklimaet i de resterende daginstitutioner.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 102

  Godkendt.

 • Pkt. 103 Nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen

  Kulturskolen_paa_Nordskolen_-_Praesentation_fra_arkitekterne_Cornelius_og_Voge.pdf Baggrundsnotat_-_Kulturskolen_paa_Nordskolen_-_SBU.pdf

  Pkt. 103

  Nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen

  Sagsnr. 311654 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget blev på fællesmøde den 11. juni 2019 præsenteret for forslaget om nye faciliteter til Kulturskolen på Nordskolen, afdeling Jyllinge. I budgetforliget for 2019 igangsatte byrådet en analyse af muligheden for at skaffe moderne og tilpassede lokaler til Kulturskolen på Jyllinge Skole (som nu er en del af Nordskolen). Denne analyse foreligger nu sammen med et løsningsforslag, og behandles i både Skole- og Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig beslutning i Økonomiudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. forslaget om at skaffe nye faciliteter til Kulturskolen centralt på Nordskolen i blok 4 og 10 sendes i høring ved de to skolers bestyrelser frem til den 11. september 2019, og
  2. forslaget oversendes til budgetdrøftelserne i forbindelse med budget 2020.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med helhedsplanen ”Jyllinge Idræts- og Kulturby” fra 2015 er der afsat 50 mio. kr. til et nybyggeri, som både indeholder faciliteter til Kulturskolen og til Jyllinge Bibliotek.
  Som opfølgning på budget 2019 er der arbejdet på at finde en løsning, som:

  1. Sparer penge eller skaffer flere kvadratmeter i forhold til at bygge nyt og udnytter den eksisterende overskudskapacitet på skolen
  2. Sikrer at de nye faciliteter både kommer Kulturskolen og Nordskolen til gavn
  3. Bidrager til at udvikle nye tilbud, som kommer øvrige borgere i Jyllinge til gavn

  Forvaltningen har analyseret Kulturskolens lokalebehov og har i samarbejde med lærere og ledelse på hhv. Kulturskolen og Nordskolen arbejdet med forskellige scenarier, der kan opfylde Kulturskolens behov. Der er samtidig taget hensyn til, at Nordskolen skal have tilstrækkelig kapacitet til at rumme skoledistriktets børn i de kommende år. Nordskolens elevtal er faldende. Der er aktuelt 4-5 spor på de mindste årgange, mens der er 7 spor på de største årgange. Skoleprognosen frem til 2025 viser et let faldende elevtal.
  I forlængelsen af analysen anbefaler forvaltningen en løsning, hvor der indrettes lokaler til Kulturskolen centralt i afdeling Jyllinge, i blok 4 og 10 (se bilag for nærmere beskrivelse). I løsningen er der integreret en ny offentlig stiforbindelse igennem skolegården, som forbinder centerområdet med bolig- og parkområderne nord for skolen, og som samtidig skaber en ny fælles indgang til skolen og Kulturskolen. Dette vurderes at være et positivt bidrag til udviklingen af Jyllinge Bymidte. Der etableres samtidig nye udearealer. Anlægsomkostningerne er i alt 21 mio. kr.
  Når forvaltningen anbefaler denne løsning skyldes det, at der både sikres gevinster for Kulturskolen, Nordskolen og borgerne i Jyllinge. Løsningen skaber mulighed for et tæt samspil mellem de to skoler og den nye stiforbindelse vil skabe et attraktivt byrum, som bidrager til at binde det centrale Jyllinge sammen.
  Forvaltningen har også opstillet et alternativt løsningsforslag, hvor der indrettes lokaler til Kulturskolen i blok 2, der er nærmest ved Kulturskolens eksisterende pavillon ved Planetvej (se bilag for nærmere beskrivelse). Pavillonen bibeholdes, og der etableres nye udearealer mellem pavillonen og blok 2, hvor der i dag er legeplads til Sfo’en. Sfo’ens legeplads reetableres nord for Sfo’en, som i dette scenarie kommer til at ligge i blok 3 og 4. Anlægsomkostningerne til det alternative løsningsforslag er 23 mio. kr.
  Projekteringen af den endelige løsning skal ske i et tæt samarbejde med ledelse og faglærere fra både Nordskolen og Kulturskolen, så det sikres, at de nye faciliteter kan opfylde så mange behov som muligt samtidig med, at der fra starten skabes gode rammer for en tværgående kultur mellem de to skoler. De beskrevne løsningsforslag har været præsenteret for både Nordskolens og Kulturskolens bestyrelser.
  Endelig skal der ses på hvordan, der kan prioriteres midler til renoveringen af de eksisterende faglokaler på Nordskolen, Jyllinge afdeling, så der sker et samlet løft af alle skolens kreative musik- og kunstfaciliteter og ikke kun af dem, der udspringer af Kulturskolens lokalebehov.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da det foreslås, at den oversendes til budgetdrøftelserne i forbindelse med budget 2020.
  I budgettet for 2019 er bevillingen afsat i perioden 2021-2023. Projektet kan umiddelbart realiseres, men det kræver en fremrykning af budgettet.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 103

  Ad 1-2: Anbefales.

 • Pkt. 104 Principper for justering af ressourcemodel til decentraliseret vidtgående specialundervisning

  Principper_for_justering_af_ressourcetildelingsmodel_til_specialundervisning.pdf

  Pkt. 104

  Principper for justering af ressourcemodel til decentraliseret vidtgående
  specialundervisning

  Sagsnr. 318004 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet besluttede d. 30. januar 2019, at indføre en ny dynamisk ressourcetildelingsmodel for skolerne. Skole- og Børneudvalget har i den forbindelse peget på, at udvalget arbejder videre med fordelingen af ressourcerne til specialundervisning med henblik på, at nå en beslutning om fremtidig model for dette i løbet af 2019.
  Der foreslås fire principper for det videre arbejde med justering af ressourcemodel til decentraliseret vidtgående specialundervisning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de fire principper for justering af ressourcemodel til decentraliseret vidtgående specialundervisning godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i behovet for en ny dynamisk ressourcetildelingsmodel på området, som præsenteres i bilag, foreslås det, at en ny ressourcetildelingsmodel skal:
  1. bygge på dynamiske socioøkonomiske parametre, som afspejler forskellene i de enkelte skolers udgiftspres på specialundervisningsområdet
  2. gøre skolernes budgetter mindre følsomme over for udsving, men samtidig opretholde det økonomiske incitamentet til forebyggelse og inklusion.
  3. begrænse ændringerne i budgettet for den enkelte skole, så der tages hensyn til skolens samlede økonomi og aktuelle udgifter til specialundervisning.
  4. pege på en plan for indfasning af en ny tildelingsmodel, som giver mulighed for tilpasninger på de skoler, som får nedsat deres budget.

  Principperne har blandt andet betydning for at ændre på det forhold, at den nuværende fordeling af udgifterne mellem skolerne (decentralt) og PPR (centralt) gør skolernes budgetter følsomme over for udsving, som følge af pludselige ændringer i antallet af elever med specialundervisningsbehov.
  Principperne skal danne baggrund for, at forvaltningen udarbejder et forslag til ny ressourcemodel på decentraliseret vidtgående specialundervisning, som efter behandling i Skole- og Børneudvalget, skal i høring i 2. halvår af 2019, inden endelig beslutning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 104

  Udvalget ønsker, at principperne sendes i høring hos skolebestyrelserne, hvor det præciseres, at der med pkt. 2 også skal vurderes i hvilket omfang, det vil være muligt at sænke den nuværende grænse for decentral finansiering, og at en ny ressourcetildelingsmodel indfases fra skoleåret 2020/21.

 • Pkt. 105 Skoledistriktsændring

  Forslag_til_aendringer_af_distriktsgraensen_mellem_Klostermarksskolen_og_Hedegaardenes_Skole.pdf Adresser_beroert_af_distriktsaendringer_i_alternativ_1.pdf Adresser_beroert_af_distriktsaendringer_i_alternativ_2.pdf Hoeringssvar_Budget2019_LMU_Hedegaardenes_Skole.pdf Hoeringssvar_Budget2019_Skolebestyrelsen_Hedegaardenes_Skole.pdf Hoeringssvar_Budget2019_LMU_Klostermarksskolen.pdf Hoeringssvar_Budget2019_Skolebestyrelsen_Klostermarksskolen.pdf

  Pkt. 105

  Skoledistriktsændring

  Sagsnr. 316005 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2019 blev det besluttet, at der skal ses på inddelingen af skoledistrikterne i Roskilde By, så de i højere grad bidrager til folkeskolens formål om at være mødested for børn med forskellig baggrund og dermed afspejler samfundet som helhed. Det fremgik tillige, at det haster mest med at finde løsninger på den pressede kapacitet på Klostermarksskolen, og at der skal ses på distriktsgrænserne mellem Klostermarksskolen og Hedegårdsskolen. Forvaltningen har gennemgået mulighederne for at ændre distriktsgrænserne mellem de to skoler, og mindske presset på Klostermarksskolen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag om at ændre distriktsgrænsen imellem Klostermarksskolen og Hedegårdenes Skole, som det fremgår af alternativ 1 i bilag, sendes i høring fra 21. august 2019 til 11. september 2019.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Klostermarksskolen er opført som en tresporet skole, hvor der i skoleåret 2019/20 er 32 klasser fordelt på 0. til 9. klassetrin. Herudover er der 2 specialklasser i en særskilt bygning på skolens matrikel.
  Skoleprognosen, der baserer sig på den seneste befolkningsprognose fra foråret 2019 viser, at elevtallet i skoledistriktet forventes at stige i de kommende år. Stigningen forventes at medføre, at skolen for flere årgange udvikler sig til en firesporet skole, hvilket vil udfordre kapaciteten på skolen.
  Tabel 1: Klassetal på Klostermarksskolen jf. Skoleprognosen 2019

  19/20 20/21 21/22 22/23 23/24
  Antal klasser 32 35 36 38 39

  For at sikre at skolen forbliver en tresporet skole, foreslår forvaltningen, at der findes en løsning, der i de kommende skoleår sikrer, at der for kommende årgange etableres tre klasser på 0. trin på Klostermarksskolen. Derfor indstilles det, at der sker en ændring i skoledistriktet fra skoleåret 2020/21. Ændringen vil ikke have indflydelse på de elever, der allerede går på Klostermarksskolen.
  Hedegårdenes Skole, som grænser op til Klostermarksskolens distrikt, har kapacitet til at optage flere elever, end de, der aktuelt bor i distriktet.
  Forvaltningen indstiller at nogle af de boligområder, der er sydligst i Klostermarksskolens nuværende distrikt, flyttes til Hedegårdenes Skoles distrikt, som de grænser direkte op til. Af bilag fremgår to alternativer til, hvilke boligområder, der kan flyttes til Hedegårdenes Skoles distrikt, og som vil betyde, at Klostermarksskolen fremadrettet kan forblive en tresporet skole. Med udvælgelsen af områderne der flytter fra Klostermarksskolens til Hedegårdenes Skoles distrikt understøttes samtidig den sociale balance og elevsammensætningen på de to skoler.
  Som det fremgår af bilag, viser beregninger på baggrund af den seneste befolkningsprognose, at den foreslåede ændring vil betyde, at der fra skoleåret 2020/21 og frem forventes tre 0. klasser på Klostermarksskolen og to 0. klasser på Hedegårdenes Skole.
  Såfremt det ikke ønskes at gennemføre en ændring af skoledistrikterne, kan der fremadrettet på anden vis iværksættes tiltag for, at der ikke fremover skal etableres mere end tre 0. klasser på Klostermarksskolen. Disse andre tiltag vil hovedsageligt være, at der i forbindelse med skoleindskrivningen ikke kan imødekommes ønsker om at søskende bosat i andre skoledistrikter optages på skolen, såfremt elevtallet overstiger det 72 elever, som betyder etablering af tre klasser med gennemsnitlig 24 i klassen. Børn med søskende på skolen, der søger optagelse på Klostermarksskolen, vil i stedet skulle indskrives på egen distriktsskole.
  Når høringsperioden er afsluttet kommer en endelig sag til behandling i Skole- og Børneudvalget i oktober 2019, som skal anbefale beslutning til byrådet.
  Skole- og Børneudvalget vil tage initiativ til dialogmøde med de to skolebestyrelser i høringsperioden.
  Skoleindskrivningen for skoleåret 2020/21 begynder i november 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Ændringen vil have virkning fra skoleåret 2020/21.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 105

  Godkendt, dog således at fristen for høringssvar sættes til 16. september 2019.

 • Pkt. 106 Anlægsregnskab - skolerenovering 2018

  Pkt. 106

  Anlægsregnskab - skolerenovering 2018

  Sagsnr. 320510 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for de midler, der var afsat til skolerenovering i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet for skolerenovering 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budgettet afsættes der årligt 10 mio. kr. til skolerenovering. I 2018 var der overført midler afsat til skolerenovering i 2017, der ikke var nået at blive afholdt udgifter for. Bevillingen anvendes primært til etablering af ventilation på skolerne, og hvis muligt til etablering af håndværk og design lokaler. De konkrete projekter projekteres og tilrettelægges med mest mulig hensyn til skoledriften. Det betyder, at etablering af ventilation primært foregår henover en sommerperiode, og derfor kan anlægsprojekterne spænde over to budgetår. I 2018 blev etablering af ventilation færdiggjort på Vindinge Skole og Peder Syv Skole, og der blev etableret håndværk og design lokaler på Himmelev Skole, Tjørnegårdsskolen og Sct. Jørgens Skole.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Med denne sag aflægges regnskab for de 10 mio.kr., der blev frigivet i 2018 til skolerenovering sammen med 11,6 mio. kr., der var overført fra 2017 til 2018. I alt 21,6 mio. kr.
  Der aflægges regnskab, som udviser udgifter for i alt 22.146.476 kr. i 2018.
  Der er således en merudgift på 570.747 kr. i forhold til den samlede bevilling inkl. overførsler.
  Merudgiften på 570.747 kr. blev overført til anlægsbevillingen for skolerenovering 2019 og godkendt af Byrådet den 27. marts 2019 med sagen om overførsel af rådighedsbeløb vedrørende anlæg.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 106

  Anbefales.

 • Pkt. 107 Udvidelse af Boserupgård Naturcenter

  Pkt. 107

  Udvidelse af Boserupgård Naturcenter

  Sagsnr. 295334 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2019 blev der afsat 0,5 mio. kr. fra Udviklingspuljen i hvert af årene 2019 og 2020 som grundlag for at kunne lave fondsansøgninger til udvidelse af Boserupgård Naturcenter. Der gives en status for arbejdet med fondsansøgninger og den videre proces.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. status og den videre proces tages til orientering, og
  2. at midlerne fra udviklingspuljen på 0,5 mio. kr. i 2019 overføres til 2020.

  Beslutningskompetence

  Ad. 1. Skole- og Børneudvalget
  Ad. 2. Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Boserupgård Naturcenter er Roskilde Kommunes udviklingscenter for udeskole, science og friluftsliv, der i dag benyttes af blandt andet kommunens dagtilbud og skoler. Der er pres på den nuværende kapacitet på Boserupgård Naturcenter. I budget 2019 afsatte Byrådet 0,5 mio. kr. i 2019 og 2020 fra udviklingspuljen som grundlag for fondsansøgninger til udvidelse af Boserupgård Naturcenter. Summen skal udgøre Roskilde Kommunes egenfinansiering i forbindelse med en fondsansøgning for hele projektet om udvidelse, som er estimeret til 6-7 mio. kr.
  Boserupgård Naturcenter ligger i Nationalpark Skjoldungernes Land og består i dag af to bindingsværkshuse, men var oprindeligt en trelænget skovridergård. Udvidelsen af Boserupgård Naturcenter består af en genopførelse af en tredje længe samt nye friluftsfaciliteter. Formålet med udvidelsen er, at den kan understøtte undervisningen i et praksisnært læringsmiljø, skabe faciliteter til forløb for dagtilbud og være støttepunkt for friluftsliv og foreningsliv i Boserup Skov.
  På nuværende tidspunkt har Nationalpark Skjoldungernes Land bevilliget 175.000 kr. til at støtte arbejdet med udarbejdelsen af et skitseprojekt, som skal ligge til grund for den egentlige fondsansøgning. Der vil blive søgt om fondsmidler i efteråret 2019. Når der ligger svar på fondsansøgninger kan selve projekteringsarbejdet gå i gang, hvorefter det forventes at byggearbejdet kan begynde i 2020. Der vil komme en sag til fornyet politisk behandling, når der ligger svar på ansøgningerne til fondene.

  Naturstyrelsen, der ejer de nuværende bygninger, har indgået aftale med Roskilde Kommune om fri benyttelse de næste 40 år, og har givet tilladelse til at genetablere den tidligere trelænget gård.

  Økonomi

  Forvaltningen indstiller, at de 0,5 mio. kr. fra udviklingspuljen i 2019 overføres til en samlet bevilling i 2020. Tidsplanen betyder, at udgifterne til projektet forfalder tidligst i 1. kvartal 2020. Det forventes at være en fordel, at kunne præsentere en samlet bevilling på 1 mio. kr. i 2020, frem for en opdelt bevilling i 2019 og 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 107

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Anbefales.

 • Pkt. 108 Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Skole-_og_Boerneudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Skole-_og_Boerneudvalget_2020.pdf Takstkatalog_SBU.pdf Skole-_og_Boerneudvalgets_budgetbemaerkninger_-_2020-2023.pdf SBU_blokliste_-_2020-2023.pdf SBU_bloktekster_-_2020-2023.pdf Bemaerkninger_til_de_4_besparelsespakker_-_SBU.pdf Oversigt_over_pinsepakkerne.pdf

  Pkt. 108

  Afsluttende drøftelser af budget 2020-2023 i fagudvalg

  Sagsnr. 318942 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Skole- og Børneudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. budgettet, herunder takstforslag, spareforslag og øvrige ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  3. der udarbejdes en budgetblok på baggrund af stigende aktivitet med flere underretninger i Børn og Unge svarende til 0,4 mio. kr. årligt, og
  4. der som følge af blok 4121, om temaanalyse på det specialiserede socialområde for børn og unge, udarbejdes en budgetblok på 1 mio. kr. som en nødvendig investering for at kunne hente de indregnede spareforslag fra 2021 og frem.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.600,4 mio. kr., og der indgår anlæg for 22,3 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2020. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Til forskel fra tidligere år foreligger der endnu ikke et samlet overblik over kommunens økonomi på baggrund af økonomiaftalen mellem KL og regeringen. Indgåelsen af økonomiaftalen har været udskudt på grund af folketingsvalget og de efterfølgende regeringsforhandlinger og offentliggøres medio september. Det betyder, at udvalgsbudgetterne vil blive justeret som følge af fx nye pris- og lønskøn og lov- og cirkulæreprogrammet.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2020-2023 blev der i pinsen forhandlet om besparelser, jf. sparemålet på 125 mio. kr. på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret. Byrådet behandlede 19. juni 2019 de 4 forhandlede besparelsespakker. Her blev det besluttet, at de 4 pakker indgår i fagudvalgenes behandling på augustmøderne, hvor det vil være muligt at foreslå ændringer med udgangspunkt i en række konkrete forslag, som undersøges nærmere af forvaltningen inden da. Materiale herom fremgår af bilag. De vedtagne pakker vil være udgangspunktet for 1. behandlingen i økonomiudvalget og byrådet og ligeledes være udgangspunktet i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser mv. Eventuelle forslag til ændringer vil indgå i de endelige budgetforhandlinger i september. Der vil løbende fra medio august blive udsendt budgetrelateret materiale i den elektroniske budgetmappe i Prepare.

  Særlige forhold vedrørende Skole- og Børneudvalget

  På Skole- og Børneudvalgets område er der udarbejdet temaanalyser for specialområdet, som indgår i det materiale, der er videresendt til forhandlingerne i maj/juni.
  I forbindelse med Skole- og Børneudvalgets møde i maj blev udvalget præsenteret for kapacitetssituationen for budgetårene 2020-2023. På baggrund af den forventede situation er der lagt budgetblokke ind i den strategiske anlægsplan vedr. kapacitetstilpasninger på dagtilbudsområdet. En blok i forbindelse med et nyt dagtilbud i Ringparken, og en anden blok vedrørende sammenlægningen af institutionerne Fuglebakken og Jættestuen.
  Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget har oversendt beslutningen om et samlet aflastningstilbud i Roskilde Kommune for 0-17årige på Specialinstitutionen Bjerget til budgetforhandlingerne for budget 2020. Hvis aflastningstilbuddene i Roskilde Kommune for de 0-17årige skal samles på Bjerget, kræver det en udvidelse af kapaciteten på institutionen, hvilket er lagt ind i den strategiske anlægsplan. Forvaltningen er dog bekymret for, at driften for det samlede tilbud ikke kan afholdes inden for den eksisterende økonomiske ramme.
  Ved Specialinstitutionen Bjerget er der i dag opsat en midlertidig pavillon. Der er lagt en budgetblok i den strategiske anlægsplan for at sikre kapaciteten på Bjerget og dermed gøre opsætningen af pavillonen permanent.
  Antallet af underretninger til Børn og Unge har de seneste år været stigende, og forventes i 2019 at være steget med 60% sammenlignet med 2016. Stigningen skyldes blandt andet en skærpelse af underretningspligten og medfører et forøget arbejdspres på myndighedsbehandling i Børn og Unge. Forvaltningen er bekymret for, at serviceniveauet på området (der er lovbestemt) ikke kan holdes inden for den eksisterende økonomiske ramme, hvorfor der indstilles en udvidelsesblok på 0,4 mio. kr. Der kan anvises finansiering til denne ved at hæve blok 4118a, så en genforhandling af kontrakter på området skal hente en årlig besparelse på 1,4 mio. kr. i stedet for de nu 1 mio. kr., der er indregnet i pakkerne.
  Som det fremgik af sag om temanalyser og udvalgets budgetdrøftelser den 14. maj 2019, så er det en forudsætning, at der sker en investering på 1 mio. kr. årligt i 2019, for at kunne hente den besparelse fra 2022 med blok 4121. Der kan anvises finansiering af de 1 mio. kr. ved at hæve blok 4117b med om færre kontaktpersoner med 0,5 mio. kr., hæve blok 4118a om genforhandling af kontrakter med yderligere 0,4 mio. kr., og hæve blok 4115b med flere deltidsstillinger i SFO med 0,1 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 108

  Ad 1.-4.: Godkendt.
  Udvalget videresendte følgende blokforslag fra Henrik Stougaard (Ø) til de videre budgetdrøftelser:
  "EL-ny 1, SBU; Vugggestuenormering justeres til anbefalet minimum
  Nedbringelse af vuggestue-normerings-ratio til lige under anbefalet minimumsnormering.
  Normeringsnedsættelse på 0,50 barn/voksen i vuggestue. (Min. norm 1:3. Roskilde har pt iflg BUPL 1:3,4)
  Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023: -16.800,-16.800,-16.800,-16.800
  EL-ny 2, SBU; Børnehavenormering justeres til anbefalet minimum
  Nedbringelse af børnehave-normerings-ratio til lige under anbefalet minimumsnormering.
  Normeringsnedsættelse på 1,00 barn/voksen i børnehave. (Min. norm 1:6. Roskilde har pt iflg. BUPL 1:6,7)
  Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023:-12.200,-12.200,-12.200,-12.200
  EL-ny 3, SBU; Øget støtteindsats for børn med angst, og andre udsatte børn og unge
  Omstilling af indsatser for udsatte børn og unge (0-13 årige). Et af de primære fokusområder skal være forbyggende og behandlende indsatser for børn med angst.
  Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023:-3.400,-3.400,-3.400,-3.400
  EL-ny 4, SBU; Nedsættelse af SFO-taksterne, så tilskudsniveauet følger Fritidshjems-reglerne
  Nedsættelse af SFO-takstene (1.904 kr/md) til max 30 % af de faktiske omkostninger. Det kan indfases over en årrække, eller gennemføres i hug. Her foreslås sænkningen gennemført over tre år.
  Det nuværende takst-niveau ligger på ca 56 % af de faktiske omkostninger, og dette vil med forslaget blive sænket til lige under de 30 % som gælder for fritidshjem.
  Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023:-7.500,-15.000,-22.500,-22.500
  EL-ny 5, SBU; Løft til folkeskolernes inklusionsindsats og undervisningskvalitet
  Sikring af mere ligelig inklusionsindsats/undervisningskvalitet og arbejdsbelastning i folkeskolen: Forslaget er principielt en genfremsættelse af vores forslag ”Ny EL 20” fra 2. behandlingen af budgettet for 2018. På baggrund af forvaltningens svar overfor august-SBU-mødet er budgetbeløbet sat til 6 mo. kr. Det er hensigten med forslaget at gøre det mere realistisk og ”smerte-begrænset” at nå frem til en ressourcetildeling til skolerne, som sikrer mulighed for en mere ensartet inklusionsindsats (det er især her, at der er meget store forskelle), og i sammenhæng hermed - undervisningskvalitet for eleverne bredt. Samtidig sikres en geografisk mere ensartet arbejdbelastning for de ansatte i folkeskolen, så ingen folkeskolelærere kan pålægges at tage mere end 26 undervisningslektioner pr. uge / 780 undervisningstimer pr. år.
  Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023:-6.000,-6.000,-6.000,-6.000
  EL ny 6, SBU; Folkeskolen - Fremme af kortere skoledage
  Pulje til kortere skoledage
  Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023:-2.500,-2.500,-2.500,-2.500
  EL ny 7, SBU; Bedre rengøringsniveau i folkeskolerne
  En årlig hovedrengøring genindføres på skolerne. Udføres i sommerferiens slutning.
  Driftsudgifts-forøgelse over de fire overslagsår, 2020 til 2023:-1.100,-1.100,-1.100,-1.100"
  Henrik Stougaard (Ø) bemærker, at ”EL's fremsatte forslag her i udvalget skal ses i sammenhæng med, at vi arbejder på et budget der både har fuld økonomisk balance og stabiliserer kassebeholdningen. Vi sørger således for finansieringsforslag der matcher de her fremsatte udgiftsforslag. EL vil i den forbindelse foreslå en generel forøgelse af kommunens indtægter, ikke via indkomstskatterne men gennem forøgelse af først og fremmest grundskatterne. Et budget med vores deltagelse vil i øvrigt være uden elementer der forringer serviceniveau og/eller medarbejdervilkår, og vi ser gerne et sådant budget gennemført med størst mulig politisk fællesnævner. Kan der ikke samles flertal, fremsætter vi imidlertid senere i processen et selvstændigt samlet EL-budgetforslag”.
  Jette Henning (A), Camilla Vilby-Mokvist (A), Jeppe Trolle (B), Tina Boel (F) og Gitte Simoni(O) tager forbehold for de ufinansierede blokforslag, som stilles af enkeltpartier, da det er i strid med de aftaler, der er indgået ved forårsseminaret, hvor alle udvalg tager ansvar for at lave et udvalgsbudget i balance.

 • Pkt. 109 Indtægtsbevilling til FIRST LEGO League

  Pkt. 109

  Indtægts- og udgiftsbevilling til FIRST LEGO League

  Sagsnr. 321395 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med at Roskilde Kommune skal være vært for den skandinaviske finale i FIRST LEGO LEAGUE (LEGO-programmering og formidling), blev der i juni søgt om tilskud til afholdelsen hos Ole Kirks Fond. Kommunen har fået bevilget 900.000 kr. og tilskuddet kommer til udbetaling i 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2019 på 900.000 kr. til afholdelse af den skandinaviske finale i FIRST LEGO LEAGUE.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Inden for de sidste få år er teknologi (robotterne) blevet let tilgængelige og økonomiske overkommelige for de danske skoler. Kodningen er blevet lettere og kan udbredes til flere fag i skolen. LEGO har været førende på dette område, hvilket har betydet at First LEGO League blev etableret i 2000.
  First LEGO League er er en international teknologi og projektturnering for 10-16 årige. Mere end 85 lande deltager på verdensplan med 280.000 deltagere fordelt på ca. 35.000 hold. I Skandinavien deltager ca. 50 byer (lidt forskelligt fra år til år). Det samlede holdantal i Skandinavien har de sidste år ligget på ca. 925 hold. Hvert år sender de 50 byer et vinderhold til den skandinaviske finale. De seneste år har den skandinaviske finale været afholdt i forskellige steder i Norge.
  Til november afholdes den skandinaviske finale for første gang i Roskilde (Roskilde Kongrescenter – Bauhaus Arena). Roskilde Kommunes naturfagskoordinator og Boserupgård Naturcenter står for den danske projektledelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 900.000 kr. i 2019. Af det modtagne tilskud skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5% fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 742.500 kr. til afholdelse af de nævnte udgifter.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 109

  Anbefales.

 • Pkt. 110 Indtægts- og udgiftsbevilling til Specialcenter Roskilde (SCR)

  Bevilling_William_Demant_Fonden.pdf

  Pkt. 110

  Indtægts- og udgiftsbevilling til Specialcenter Roskilde (SCR)

  Sagsnr. 322375 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Specialcenter Roskilde (SCR) Kommunikation har ansøgt William Demant Fonden om midler til udarbejdelse af undervisningsmateriale. Fonden har bevilget en donation på 75.000 kr. til udarbejdelse af undervisningsmateriale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling i 2019 på i alt 75.000 kr. til udarbejdelse af undervisningsmateriale.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  SCR Kommunikation har ansøgt William Demant Fonden om midler til udarbejdelse af undervisningsmateriale til voksne brugere af Cochlear implantat, som er et hjælpemiddel til personer med kraftigt høretab. Undervisningsmaterialet skal bidrage til at optræne brugernes evne til at lytte til musik.

  William Demant Fonden har bevilliget 75.000 kr. i 2019 til udarbejdelse af materialet, og det er i den forbindelse nødvendigt, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 75.000 kr. i 2019.
  Af den modtagne donation skal der ifølge Momsrefusionsbekendtgørelsen afregnes 17,5 % fondsmoms til Økonomi- og Indenrigsministeriet. Der vil således restere i alt 61.875 kr. til afholdelse af udgifter i forbindelse med udarbejdelsen af materialet.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 110

  Anbefales.

 • Pkt. 111 Resultater i Roskilde 2019

  Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2019.pdf Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2019.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2019.pdf

  Pkt. 111

  Resultater i Roskilde 2019

  Sagsnr. 239364 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats inden for serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område, herunder de tekniske præciseringer inden for tre resultatkrav, som fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver, hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål, der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere, der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i, hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2018, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag.
  Af bilag fremgår ligeledes de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav inden for Skole- og Børneudvalgets område.
  Resultatkravet vedrørende elevfravær på 4,5 % er ikke opnået (statusfarve rød) og var for skoleåret 2017/18 på 6,0 %. Forvaltningen har tilbage i 2016 udarbejdet en vejledning til systematisk at arbejde med nedbringelse af elevfravær. For at forbedre resultatet er der i denne sammenhæng bl.a. iværksat et system, hvor forældre får en sms, når eleven har fravær, og der følges hver måned op på elever med højt fravær, hvor bl.a. skolesocialrådgiveren indgår. Det konkrete arbejde med at nedbringe elevfraværet er placeret hos skolerne, da skolerne er tættest på eleverne og de forhold, der lokalt gør sig gældende. Den 2. april 2019 godkendte Skole- og Børneudvalget en handleplan for elever med skolevægring. Den 1. juli 2019 trådte der på nationalt niveau nye regler i kraft angående ulovligt fravær. Forvaltningen afventer pt. bekendtgørelsens ordlyd.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 111

  Anbefales.
  Udvalget ønsker i en særskilt sag i november 2019 at arbejde videre med de resultatkrav for 2020, der er for Skole- og Børneudvalgets område.
  Jeppe Trolle (B) tager forbehold for resultatkravet om elevfravær og afgangskarakter
  Gitte Simoni (O) tager forbehold. Dansk Folkeparti ønsker ikke at ændre eller slække på målene, hvis vi ikke kan leve op til dem. Dansk Folkeparti fastholder de samme målsætninger og ønsker, at der fortsættes med at arbejde intensivt med målene.

 • Pkt. 112 Mødeplan for 2020

  Udkast_politisk_moedeplan_2020_-_SBU.pdf

  Pkt. 112

  Mødeplan for 2020

  Sagsnr. 320902 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Skole- og Børneudvalgets mødeplan for 2020 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2019 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 112

  Godkendt.

 • Pkt. 113 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2019_-_SBU.pdf

  Pkt. 113

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2019

  Sagsnr. 313425 Skole- og Børneudvalget punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019 fremlægges til orientering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Skole og Børneudvalgets område forventes et samlet merforbrug på i alt 12,8 mio. kr. i forhold til rammebudgettet. Da der er rammeoverført 32,2 mio. kr. fra 2018 til 2019, forventes dog samlet set et mindreforbrug i forhold til det korrigeret budget på 19,4 mio. kr.
  På dagtilbudsområdet er der et samlet forventet mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Mindreforbruget skyldes primært øgede mellemkommunale indtægter for børn fra andre kommuner, samt pasning af færre børn med bopæl i Roskilde Kommune end forventet. Dette er en konsekvens af, at der er færre børn i Roskilde Kommune i aldersgruppen 0-6 år end forventet i befolkningsprognosen fra 2018, samt at en lavere andel af disse børn passes i dagtilbud i Roskilde Kommune. I forhold til budget 2020 er der derfor lavet en korrigeret vurdering af pasningsbehovet på baggrund af den nye befolkningsprognose fra 2019.
  På skoleområdet er der et samlet forventet merforbrug på 8,7 mio. kr. Skoleområdet er udfordret af de seneste års stigende udgifter og merforbrug på specialområdet, herunder udgifter til specialskoler, dagbehandling med intern skole og STU. Området er på denne baggrund i gang med en større tilpasning, så der også fremadrettet kan forventes budgetoverholdelse på området. Enkelte skoler har et forventet merforbrug, hvilket er håndteret ved, at skolerne har udarbejdet handleplaner for, hvordan merforbruget fremadrettet skal nedbringes.
  På Børn og Unge er der et samlet forventet merforbrug på 6,8 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter i forbindelse med uledsagede flygtninge uden refusion (1,5 mio. kr.), rammeoverførsler fra 2018 til institutioner og projekter, som forventes anvendt i 2019 (2,6 mio. kr.), samt flere udgifter til foranstaltninger end budgettet (2,3 mio. kr.). Sidstnævnte merforbrug til foranstaltninger skal dog ses i sammenhæng med, at der også opnås flere indtægter i refusion i forbindelse med dyre enkeltsager under Ikke-serviceudgifter. Merforbruget på foranstaltninger skyldes særligt, at udgifter til dagbehandling med intern skole har været markant stigende de seneste år, hvilket også påvirker Skole og Klub ovenfor. Behandlingsdelen til netop dagbehandling med intern skole bliver afholdt af Børn og Unge og er derfor en del af områdets udfordringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 113

  Godkendt.

 • Pkt. 114 Orientering om arbejdet med budgetmodeller dagtilbud, SFO og klub

  Pkt. 114

  Orientering om arbejdet med budgetmodeller dagtilbud, SFO og klub

  Sagsnr. 317861 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 2. april, at der igangsættes et arbejde med at vurdere om, der er behov for en eventuel tilpasning af budgettildelingsmodellerne på dagtilbuds-, SFO- og klubområdet. Med denne sag orienterer forvaltningen om status på arbejdet med en eventuel tilpasning af modellerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Budgettet til dagtilbud, SFO-er og klubber fordeles ved hjælp af budgettildelingsmodeller. Formålet med modellerne er at fordele budgettet efter objektive kriterier for alle kommunens institutioner på områderne, herunder princippet ”at pengene følger barnet”. Den største del af budgetterne er fordelt efter ”pengene følger barnet”, men der er en andel af ressourcen i modellerne, der stadig fordeles efter statiske kriterier.
  Forvaltningen har igangsat en proces, hvor decentrale ledere involveres i arbejdet med at vurdere, hvad der er uhensigtsmæssigt ved de eksisterende modeller, og hvad der eventuelt kan forbedres i forhold til en tilretning af modellerne. Dette arbejdet pågår til september, hvorefter det endeligt kan vurderes, om der er behov for tilpasninger.
  Sideløbende med arbejdet i forvaltningen holdes de faglige organisationer via MED orienteret om processen og med resultaterne heraf.
  Formålet med en eventuel tilpasning af ressourcetildelingen er at finde modeller, der er let tilgængelige og bedre skaber balance mellem budget- og udgiftsbehov på institutionerne. Samtidig skal modellerne være:
  - Gennemskuelige
  - Objektive
  - Med så få parametre som muligt
  - Dynamiske så ”pengene følger barnet”
  Det foreløbige arbejde viser, at modellerne langt hen ad vejen lever op til ovenstående principper. Men der er umiddelbart stadig rum for, at modellerne bliver endnu bedre og mere dynamiske, hvorfor forvaltningen henover sommeren og i det tidlige efterår, vil arbejde med at lave forslag til små justeringer af modellerne. Et eksempel på, hvad der kan justeres er, hvordan midlerne fordeles i forhold til fx de socioøkonomiske vilkår børnene i institutionerne kommer fra.
  Forvaltningen planlægger efter, at Skole- og Børneudvalget får en sag om forslag til eventuelt tilrettede modeller til behandling inden udgangen af 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 114

  Godkendt.

 • Pkt. 115 Orientering om Åben Skole - foreningslivet ind i folkeskolen

  Pkt. 115

  Orientering om Foreningslivet ind i Folkeskolen

  Sagsnr. 318327 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fra 2017 er der årlig blevet afsat 800.000 kr. til ’Foreningslivet ind i Folkeskolen’. Indsatsen har nu kørt to skoleår, og ca. 60% af alle Roskilde Kommunes folkeskoleklasser har i dette skoleår deltaget i et forløb. Det forventes, at tallet i skoleåret 2019/20 vil være større.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 11. januar 2017, punkt 5, blev det i Kultur- og Idrætsudvalget besluttet, at der årligt skal gives en status på ’Foreningslivet ind i folkeskolen’. I forbindelse med budget for 2017 blev flere initiativer under breddeidrætskommuneprojektet gjort permanent, herunder også ’Foreningslivet ind i folkeskolen’.
  ’Foreningslivet ind i folkeskolen’ er et tilbud til folkeskolerne, der er med til at understøtte kravene fra folkeskolereformen om åben skole-samarbejder med idræts- og foreningslivet. For eleverne på folkeskolerne er forløbene med til at eksponere dem for forskellige former for motion og idræt. Samtidig giver forløbene folkeskolelærerne forskellige redskaber og øvelser, som kan bruges i andre undervisningssammenhænge. For foreningerne er forløbene med til at give børnene større kendskab til den enkelte idræt, samt større mulighed for hvervning af nye medlemmer. Formålet er, at foreningerne og de enkelte lærere aftaler, hvordan forløbene understøtter den almindelige undervisning.
  Et forløb i ’Foreningslivet ind i folkeskolen’ består som udgangspunkt af tre undervisningsgange på ca. 1,5 time. Disse undervisningsgange kan foregå både ude på skolerne og i foreningernes egne faciliteter. Foreningerne bliver støttet fra puljen med 500 kr. pr. klasse, pr. gang.
  I skoleåret 2017/18 deltog 14 folkeskoler i et åbent skoleforløb med ’Foreningslivet ind i folkeskolen’, med i alt 159 klasser. I skoleåret 2018/19 er tallet steget, og er indtil videre på 16 folkeskoler, med 290 klasser. Dette svarer til, at ca. 60% af alle folkeskoleklasserne i kommunen har deltaget i et forløb med ’Foreningslivet ind i folkeskolen’ i skoleåret 2018/19. Ud fra de foreløbige meldinger, der kommer fra skolerne i forhold til det kommende skoleår 2019/20, tyder det på, at der igen vil være en stigning i antallet af forløb.
  I alt har 24 forskellige foreninger lavet forløb for folkeskolerne i dette skoleår, og det forventes at flere vil komme til i skoleåret 2019/20. I forvaltningen vil der det kommende skoleår være fokus på overgangen til foreningslivet i forlængelse af forløbene. I forlængelse af undersøgelsen om Roskildeborgernes motions- og kulturvaner ”Idræt, Fritid og Kultur i Roskilde Kommune” fra december 2018, vil der især være fokus på, hvordan ’Foreningslivet ind i folkeskolen’ kan være med til at få flere af de ikke idræts- og motionsaktive børn ind i foreningslivet. Dette bliver gjort i et tæt samarbejde med koordinatorerne på skolerne og foreningerne. Der vil også løbende være dialog med relevante organisationer som DIF, DGI, Boligselskabet Sjælland m.fl.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 115

  Godkendt.

 • Pkt. 116 Orientering om nøgletal for Skole og Børn/Dagtilbud

  Belaegning_dagtilbud_pr._1._august_2019.pdf Oversigt_over_indmeldte_i_alle_dagtilbud_pr._1._august_2019.pdf Udviklingen_i_ledige_pladser_i_pasningsdistrikter_med_merindskrivning.pdf

  Pkt. 116

  Orientering om nøgletal for kapacitet på dagtilbudsområdet

  Sagsnr. 321404 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget følger kvartalsvist udvalgte nøgletal vedrørende kapacitet på dagtilbudsområdet. Sagen giver et samlet overblik over den aktuelle situation for hele Roskilde Kommune og for de enkelte geografiske områder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til orientering.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  For at overholde pasningsgarantien skal kommunen tilbyde plads i et dagtilbud til alle børn over seks måneder, der ønsker det. Pasningsgarantien overholdes i Roskilde Kommune. Af bilag fremgår et overblik over de 11 pasningsdistrikter og antallet af ledige pladser og kapacitet i hvert distrikt.
  Udviklingen i behov for pladser i de fem pasningsdistrikter, hvor der aktuelt er en merindskrivning på mere end fem børn, fremgår af bilag. Der er ledige børnehavepladser i alle pasningsdistrikter pr. 1. august 2019. 0-2 års pladserne er fyldt op i fem ud af 11 pasningsdistrikter. Fleksibiliteten mellem pladser til de 0-2-årige og 3-5-årige anvendes, hvilket gør det muligt i nogle dagtilbud at indskrive flere vuggestuebørn, når der er ledige børnehavepladser.
  Pr. 1. august 2019 er der indskrevet 3.770 børn i dagtilbud. Til sammenligning var der pr. 1. august 2018 indskrevet 3.699 børn i dagtilbud i Roskilde Kommune. Der er pr. 1. august 2019 i alt 584 ledige pladser i dagtilbud.
  Der er pr. 1. august 2019 6 børn, som gør brug af en deltidsplads, mens ingen har en kombinationsplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 116

  Godkendt.

 • Pkt. 117 Orientering om kommende større sager - august 2019

  Pkt. 117

  Orientering om kommende større sager - august 2019

  Sagsnr. 301127 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Skole- og Børneudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Fællesmøde med Handicaprådet
  2. Opfølgning på elever der ikke har fået 02 i dansk og matematik ved afgangseksamen
  3. Politikker på Skole- og Børneudvalgets område
  4. Referencegruppe i forbindelse med skolevægring
  5. Rammer for dagtilbud i Roskilde Kommune
  6. Justering af tilbudsvifte, specialområdet 0-5 år
  7. Midtvejsstatus på implementering af styrkede læreplaner
  8. Nye budgetmodeller dagtilbud, SFO og klub
  9. Opfølgning på vikarforbruget på folkeskolerne
  10. Styrket sprogindsats i dagtilbud

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Børnehaveklasser i skoleåret 2020/2021
  2. Skolernes ferieplan
  3. Status på kommunal ungeindsats

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 117

  Godkendt.

 • Pkt. 118 Eventuelt

  Pkt. 118

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 20-08-2019, pkt. 118

  - Studietur den 11.-13. december 2019
  - Klub Gadstrup
  - Møde med skolebestyrelser Klostermarken og Hedegårdenes skole
  - Møde med skolebestyrelser i Roskilde by, inkl. Lindebjergskolen