You are here

Referat

Dato: Onsdag, Oktober 24, 2018 - 08:20
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 123 Ændring af skolestruktur

  Ny_skoleorganisering_-_baeredygtig_og_lokal_forankret.pdf Bekendtgoerelse_om_proceduren_ved_nedlaeggelse_af_en_folkeskole.pdf Tidsplan_for_beslutning_om_skolestruktur.pdf

  Pkt. 123

  Ændring af skolestruktur

  Sagsnr. 311628 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med byrådets vedtagelse af budget 2019 den 10. oktober 2018 er det besluttet, at der skal igangsættes en ændring af skolestrukturen i Roskilde Kommune som foreslået med bilaget til budgetaftalen om ”Ny skoleorganisering – bæredygtig og lokal forankret”. Ændringen skal i 8 ugers høring efter ”bekendtgørelse om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. ændringen af skolestruktur, hvor Vor Frue Skole bliver en indskolingsskole for 0.-3. klasse med virkning fra skoleåret 2019/2020, sendes i offentlig høring fra den 1. november 2018 – 27.december 2018
  2. ændringen af skolestruktur, hvor Dåstrup Skole og Peder Syv Skolen bliver én skole med et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virkning fra skoleåret 2019/2020, sendes i offentlig høring fra den 1. november 2018 – 27.december 2018,
  3. ændringen af skolestruktur, hvor Jyllinge Skole og Baunehøjskolen bliver én skole med et skoledistrikt og en skolebestyrelse med virkning fra skoleåret 2019/2020, sendes i offentlig høring fra den 1. november 2018 – 27.december 2018, og
  4. ændringen af skolestruktur, hvor de kommunale 10. klasses tilbud samles på TCR, med virkning fra skoleåret 2019/2020, sendes i offentlig høring fra den 1. november 2018 – 27.december 2018.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 10. oktober 2018 budget 2019 med bilaget ”Ny skoleorganisering – bæredygtig og lokal forankret”. Det fremgår af bilaget, der også er tilknyttet denne sag, at arbejdet med en ny skolestruktur vægter lokal forankring samt økonomisk og faglig bæredygtighed højt. Frem for at vælge et princip at lægge ned over alle kommunens skoler har budgetforligspartierne i stedet forsøgt at finde lokale tilpasninger af skolestrukturen, så kvaliteten fastholdes og folkeskolen som helhed udvikles.
  Som følge af budgetvedtagelsen foreslås der følgende ændringer, der nu sendes i høringer hos de berørte skolebestyrelser og MED-udvalg:
  - Vor Frue Skole omdannes til en indskolingsskole for 0.-3. skole
  - Peder Syv Skolen og Dåstrup Skole nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse
  - Jyllinge Skole og Baunehøjskolen nedlægges som selvstændige skoler og sammenlægges til én skole med to matrikler, med ét skoledistrikt og én skolebestyrelse
  - De kommunale 10. klasses tilbud samles på TCR(Tiendeklassecenteret), hvorfor KØR10 på Gadstrup Skole og Dåstrup Skole nedlægges
  Forslagene ovenfor om sammenlægning af skoler skal følge ”Bekendtgørelsen om proceduren ved nedlæggelse af en folkeskole”, som fremgår af bilag. Det indebærer, at en sammenlægning først kan ske efter en 8 ugers offentlig høringsperiode, hvor forslaget også sendes til udtalelse hos skolebestyrelserne på de berørte skoler. Kommer der indsigelser i perioden, kan byrådet først træffe den endelige beslutning 4 uger efter den 8 ugers høring er afsluttet. Byrådet skal ifølge folkeskoleloven senest den 1. marts 2019 træffe beslutning om sammenlægninger, der skal have virkning for skoleåret 2019/2020. Tidsplan for beslutningsprocessen fremgår af bilag.
  Høringen vedrører de forslag, der indgår i bilaget ”Ny skoleorganisering – bæredygtig og lokal forankret” om henholdsvis Vor Frue, Viby, Jyllinge og samling af 10. klasse. Som det fremgår af bilaget til budget 2019, skal skolebestyrelserne ved skolerne i Jyllinge og Viby senest den 15. januar 2019 melde tilbage til Roskilde Kommune, hvilken af nedenstående modeller de ønsker at vælge for skolen på de to matrikler:
  - Indskoling/mellemtrin på en matrikel og udskoling på den anden matrikel
  - Indskoling/mellemtrin på begge matrikler og udskoling på den ene matrikel
  - En selvvalgt model, som sikrer en mere ligelig fordeling af eleverne på de to matrikler
  Skolerne skal også senest den 15. januar 2019 melde tilbage til Roskilde Kommune, hvilket navn de fremadrettet ønsker, skolen skal have.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er med budget 2019 indregnet en besparelse på skoleområdet på 3 mio. kr. for 2019, 8 mio. kr. for 2020 og 15 mio. kr. fra 2021, der skal findes via skolernes ressourcemodel.

  Skole- og Børneudvalget, 24-10-2018, pkt. 123

  Anbefales.
  Henrik Stougaard (Ø) kan ikke anbefale pkt. 1.-3.
  Tina Boel (F) kan ikke anbefale pkt. 1.-3.
  Fraværende: Jette Henning (A), Gitte Simoni (O)