You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 31, 2020 - 17:00
Sted: Rådhusbuen 1, mødelokale 3A
 • Pkt. 47 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 47

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 31-03-2020, pkt. 47

  Godkendt.

 • Pkt. 48 Handleplan vedrørende Nordskolens merforbrug

  Handleplan_vedroerende_Nordskolens_merforbrug.pdf

  Pkt. 48

  Handleplan vedrørende Nordskolens merforbrug

  Sagsnr. 329844 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med henvisning til sager i byrådet den 29. januar og Skole- og Børneudvalget den 4. februar 2020 om oplysninger i forbindelse med Nordskolens økonomi, orienteres Skole- og Børneudvalget med denne sag om Nordskolens endelige regnskabsresultat for 2019 sammen med en opfølgning på handleplan for skolens merforbrug, herunder finansiering af Nordskolens forventede merforbrug i 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. merforbruget på 2,8 mio. kr. i regnskabet for Nordskolen i 2019, dækkes af en mindreudgift på 0,4 mio. kr. på Skole Fælles og en mindreudgift på 0,8 mio. kr. til modtageklasser, samtidig med, at det indgår i den kommende rammeoverførselssag, at 1,6 mio. kr., der ellers vil tilgå kassen fra Skole og Børns område, anvendes til at dække Nordskolens merforbrug i 2019,
  2. opfølgning på handleplan for Nordskolens økonomiske situation godkendes, og
  3. Nordskolens forventede merforbrug på 10,5 mio. kr. i 2020, finansieres ved ikke disponerede midler på 6,3 mio. kr. til udviklingsmidler til skoleområdet, 3,8 mio. kr. til faglige aktiviteter Skole Fælles og 0,4 mio. kr. til køb og salg af ydelser til andre kommuner, staten, private mv. inden for Skole- og Klubs samlede ramme.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Det endelige regnskabsresultat for Nordskolen for 2019 foreligger nu, og viser et merforbrug på 2,8 mio. kr.
  Merforbruget på Nordskolen kan i 2019 dækkes inden for Skole- og Klubs samlede ramme, da der er en mindreudgift på Skole Fælles og på udgifter til modtageklasser. Derudover foreslås det, at merforbruget finansieres med 1,6 mio. kr. fra Skole- og Børneudvalgets område, der ellers vil tilgå kassen med sagen om rammeoverførsler fra 2019 til 2020.
  Forvaltningen har i samarbejde med Nordskolen gennemgået alle initiativer i handlingsplanen, som byrådet behandlede den 29. januar 2020. Initiativerne i handleplanen fremgår af bilag, hvor der er en opfølgning på hvert af initiativerne, som redegør for den økonomiske udvikling som forventes på Nordskolen i årene frem til 2023.
  Der forventes i 2020 et samlet merforbrug på skolen på 10,5 mio. kr. i forhold til rammebudgettet. I 2021 forventes merforbruget at være nedbragt til 5,5 mio. kr., mens det i 2022 forventes at udgøre 3 mio. kr. Nordskolens økonomi forventes med initiativerne i handleplanen at kunne balancere fra 2023. Der er i bilag redegjort for, hvordan merforbruget forventes at kunne finansieres af midler på Skole- og Klubs ramme, samt hvilke konsekvenser finansieringen af merudgiften på 10,5 mio. kr. i 2020 forventes at have på Skole- og Klubs område.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020-23.
  Nordskolens forventede merforbrug på 10,5 mio. kr. i 2020, foreslås finansieret inden for Skole og Klubs samlede ramme, hvor 6,3 mio. kr. disponeres fra Udviklingsmidler til skoleområdet, hvor der er midler der endnu ikke er disponeret til andet, 3,8 mio. kr. disponeres fra faglige aktiviteter Skole Fælles, hvor der er midler, der endnu ikke er disponeret til andet samt 0,4 mio. kr. disponeres fra Køb og Salg af ydelser til andre kommuner, staten og private mv., hvor der forventes mindreudgifter til almen voksenundervisning for unge.

  Skole- og Børneudvalget, 03-03-2020, pkt. 31

  Ad 1.: Godkendes.
  Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde finansieringsdelen og begærer sagen i byrådet.
  Jette Tjørnelund (V) tager forbehold.
  Ad 2 - 3 udsættes, og udvalget aftaler, at disse punkter skal behandles på et ekstraordinært møde inden byrådsmødet den 25. marts 2020, og beder om en redegørelse for, hvordan de 3,2 mio. kr., der er besluttet i byrådet den 26. februar 2020 pkt. 39 "Henvendelse fra Nordskolens bestyrelse", indgår i handleplanen.

  Økonomiudvalget, 11-03-2020, pkt. 112

  Sagen blev behandlet under punkt 94.
  Fraværende:
  Tina Boel Reugboe (F).

  Supplerende sagsfremstilling

  Ved Skole- og Børneudvalgets behandling af sagen den 3. marts 2020 blev punkt 1 begæret i byrådet. Økonomiudvalget besluttede den 11. marts 2020, at sagen ikke blev behandlet, men sendte den tilbage til behandling i Skole- og Børneudvalget. Denne fremgangsmåde blev accepteret af de udvalgsmedlemmer, der havde begæret sagen i byrådet.
  Skole- og Børneudvalget udsatte den 3. marts 2020 punkt 2 og 3 og bad om en redegørelse for, hvordan de 3,2 mio. kr., der blev besluttet med pkt. 39 på byrådets dagsorden den 26. februar 2020, indgår i handleplanen for nedbringelse af Nordskolens merforbrug. Forvaltningen redegør herunder for, hvad de 3,2 mio. kr. har af betydning for handleplanen.
  Med beslutningen i byrådet den 26. februar 2020 blev det vedtaget, at Nordskolen har 0.-9. klasse på begge matrikler, og at skolen fremover får tilført budget til hver matrikel, således at der ikke behøver at ske klasseoptimering på tværs af matrikler. Det blev samtidig besluttet at tilføre 3,2 mio. kr. årligt til ressourcemodellen på skoleområdet, hvorfra alle skoler årligt får tilført budget ud fra antal klasser og elever på den enkelte skole.
  De 3,2 mio. kr., der bliver tilført ressourcemodellen på skoleområdet svarer til den årlige besparelse på skoleområdet, der blev vedtaget i forbindelse med sammenlægning af Jyllinge Skole og Baunehøjskolen til Nordskolen.
  Da de 3,2 mio. kr. tilføres den samlede ressourcemodel på skoleområdet, indgår dette beløb ikke i handleplanen, da Nordskolen fremadrettet vil få tildeling til to matrikler via ressourcemodellen.
  De forslag, der indgår i handleplanen, som har betydning for nedbringelse af det forventede merforbrug, er alle tiltag, der er uafhængige af beslutningen om, at der tilføres budget til hver af de to matrikler. Tiltagene retter sig alle mod at nedbringe de udgifter, der er til specialundervisning og til at tilpasse skolens udgifter til det faldende elevtal, der har været de senere år.
  I det forventede merforbrug på 10,5 mio. kr. for Nordskolen i 2020 er der således ikke indregnet en merudgift på grund af manglende klasseoptimering på tværs af matrikler. Inden byrådet valgte at tildele budget til to matrikler, var det en forudsætning, at der blev klasseoptimeret.
  Såfremt byrådet ikke havde besluttet, at Nordskolen fremover skulle tilføres budget til hver matrikel, og der ikke blev klasseoptimeret på tværs af matrikler, så ville det forventede merforbrug for 2020 være blevet større end de 10,5 mio. kr.

  Skole- og Børneudvalget, 31-03-2020, pkt. 48

  Ad 1.: Godkendt - Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) trækker deres tidligere begæring af punktet til byrådet tilbage
  Ad 2.: Godkendt.
  Ad 3.: Godkendt - Henrik Stougaard (Ø) og Tina Boel (F) kan ikke tiltræde finansiering af beløbet i ad 3, og mener at det bør finansieres som et midlertidig udlæg af kassebeholdningen, og derfor begæres punktet i byrådet.

 • Pkt. 49 Rammeoverførsler for skoler og institutioner på Skole- og Børneudvalgets område

  Rammeoverfoersler_for_skoler_og_institutioner.pdf

  Pkt. 49

  Rammeoverførsler for skoler og institutioner på Skole og Børneudvalgets område

  Sagsnr. 332089 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Skole- og Børneudvalget besluttede den 4. februar 2020, at der efter hvert årsskifte skal gives et generelt overblik over alle skoler og institutioner, der angiver i hvilket omfang, der for den enkelte skole/institution er overført overskud eller underskud fra det tidligere regnskabsår til det nuværende.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  I regnskab 2019 havde 10 skoler og institutioner et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på mere end 2%. Det er de selvejende institutioner Solsikken og Dyssegården, specialbørnehaven Bjerget, den selvejende klub Viadukten, Vindinge Skole, Boserupgård Naturcenter, Absalons Skole, Himmelev Skole, Gadstrup Skole, og Lindebjergskolen.
  På samme tidspunkt havde 6 skoler og institutioner et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på mere end 5%. Det er Dagplejen, Integrationskorpset i dagtilbud, Klub Syd, TCR, SCR Kommunikation og Ungdomsskolen
  Af bilag fremgår en samlet oversigt over alle skoler og institutioner, der viser, hvorvidt de i regnskab 2019 har haft merforbrug eller mindreforbrug, som er overført til 2020, og hvad beløbet har været. Oplysningerne om dette indgik også i bilag til sagen om rammeoverførsler til Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2020.
  Som besluttet af Skole- og Børneudvalget fremgår det også af oversigten, om den enkelte skole eller institution har fået et ekstra tilskud i løbet af budgetåret fra fælleskonti.
  For de institutioner og skoler, der overfører et mindreforbrug på mere end 5% af det korrigerede budget, fremgår det, om det overskydende beløb tilgår kassebeholdningen, eller der gives dispensation. Det fremgår også for de skoler og institutioner, der overfører et merforbrug på mere end 2%, om der er indgået genopretningsplan og hvad status er på vurdering af tidshorisont for afvikling af merforbrug.
  Når Skole- og Børneudvalget den 5. maj 2020 skal behandle sagen om budgetopfølgning pr. 31. marts 2020 vil der være en status på arbejdet med handleplaner for de skoler og institutioner, hvor det skal udarbejdes. Det vil på det tidspunkt også fremgå, hvad der, med budgetopfølgningen for det første kvartal i 2020, forventes at blive regnskabsresultat for de enkelte skoler og institutioner.
  Ifølge kommunens økonomistyringsregler kan der overføres op til max 5% for løn- og driftsrammen imellem budgetår. Direktøren for forvaltningsområdet kan i helt særlige, dokumenterede tilfælde dispensere vedr. 5%-grænsen. Uforbrugte beløb over 5% tilføres kommunekassen.
  Der er en låneadgang på max. 2% til finansiering af merforbrug. Det betyder at institutionen eller skolen kan låne af eget budget for det kommende år. For lån til finansiering af merforbrug udover 2% eller ved merforbrug i år to følgende år udarbejdes der en særskilt genopretningsplan.
  En del af budgettet omfatter særlig overførsel vedr. takstfinansierede institutioner, hvor det ifølge lovgivningen på området gør sig gældende, at over- og underskud skal efterreguleres på taksterne 2 år efter og altså i dette tilfælde indgå i takstberegningen for 2021. Kommunerne i Region Sjælland har dog indgået aftale om, at positive og negative overførsler op til 5 pct. af institutionens budget kan disponeres på institutionen.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 31-03-2020, pkt. 49

  Godkendt.

 • Pkt. 50 Forslag til fokusområder i Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Overordnet_proces_for_formulering_af_Rammeaftale_2021-2022_paa_det_specialiserede_social-_og_undervisningsomraade.pdf Notat_om_forpligtende_samarbejde.pdf

  Pkt. 50

  Forslag til fokusområder i Rammeaftale 2021-22 for det specialiserede social- og undervisningsområde

  Sagsnr. 230965 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal i september 2020 indgå en rammeaftale på det specialiserede social- og undervisningsområde for 2021-22. Som led i processen efterspørges forslag til fokusområder i Rammeaftalen. Sagen forelægges af hensyn til at overholde den i KKR vedtagne procesplan.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de fem forslag til fokusområder samt det supplerende fokus vedrørende forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper, især sårbare unge og særligt dyre enkeltsager anbefales til at indgå i rammeaftalen for 2021-22.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget vedrørende voksensocialområdet.
  Skole- og Børneudvalget vedrørende social- og specialundervisningstilbud til børn og unge

  Sagsfremstilling

  Udvalget skal i denne høringsperiode drøfte, om der er yderligere forhold end de nævnte fokusområder og samarbejdsfelter nedenfor, som er vigtige at bringe videre i processen. Input fra kommunerne vil indgå i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.
  Siden 2011 har kommunerne haft koordineringsopgaven på det specialiserede social- og undervisningsområde. Hvert andet år indgås en Rammeaftale, som forpligter kommunerne til dels at sikre, at der er de tilstrækkelige tilbud til borgerne og dels at sikre, at området styres hensigtsmæssigt ift. økonomi og samhandel mellem kommunerne.
  Forslag til Rammeaftale for 2021-2022 vil blive forelagt kommunerne til godkendelse i september 2020. Forinden er tilrettelagt en proces, hvor kommuner, interesseorganisationer med flere inddrages i forhold til at komme med forslag til den kommende aftale. I bilag 1 beskrives processen. Denne høring af kommunerne og handicaprådene er en del af den beskrevne proces. Den 17. april 2020 vil der efter planen blive afholdt et afsluttende politikertemamøde. Herefter udarbejdes forslag til ny rammeaftale.
  Det foreslås, at rammeaftalen for 2021-22 indeholder følgende fokusområder:

  1. Styrket samarbejde med borgerne og deres pårørende
  2. Styrkede vilkår for mellemkommunalt samarbejde
  3. Sammenhængende indsats for borgere med psykiske vanskeligheder
  4. Praksisnær metodeudvikling og videndeling om effekt
  5. Bedre styringsdata og ledelsesinformation

  I forhold til den nuværende rammeaftale er der desuden forslag til supplerende fokus vedrørende forpligtende samarbejder om udvalgte målgrupper, især sårbare unge og særligt dyre enkeltsager. Der er tale om indsatser som er så specialiserede, at målgruppen for dem skal findes på et regionalt niveau eller landsdelsniveau.
  I bilag 2 vedlægges en beskrivelse af det forpligtende samarbejde, som rammeaftalen rummer.
  Udvalget drøfter, om der er yderligere forhold end de allerede nævnte fokusområder og samarbejdsfelter, som er vigtige at bringe videre i processen. Input fra kommunerne vil indgå i oplæggene på politikertemamødet den 17. april 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen bevillingsmæssige konsekvenser.

  Skole- og Børneudvalget, 31-03-2020, pkt. 50

  Indstillingen tiltrædes, idet det forudsættes, at fokuspunkterne ikke skal forstås begrænsende for Roskilde Kommunes aktiviteter

 • Pkt. 51 Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedrørende donationer til Absalon Skole

  Pkt. 51

  Indtægts- og udgiftsbevillingssag vedrørende donationer til Absalon Skole

  Sagsnr. 330572 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Absalons skole har ansøgt Nordea-fonden om midler til indkøb af materialer, til udendørs bæredygtigt læringsrum. Fonden har bevilget en donation på 13.000 kr. til vindmølle, solceller og mobilt køkken/komfur.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 13.000 kr., til indkøb af materialer til udendørs undervisning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Absalons skole har ansøgt Nordea-fonden om støtte til indkøb af materialer, til udendørs bæredygtigt læringsrum for madkundskabs-, natur og teknologi-, håndværk & design- og fysikundervisningen.
  Projektets formål er, at eleverne på mellemtrin og i udskoling, på tværs af fag, skal kunne arbejde med bæredygtig madproduktion, madspild, genbrug, biodiversitet og energibesparende adfærd gennem sol- og vindenergi.
  Nordea-fonden har doneret 13.000 kr. til køb af vindmølle, solceller og mobilt køkken/komfur.

  Økonomi

  Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 13.000 kr. til Skole- og Klub i 2020.

  Skole- og Børneudvalget, 31-03-2020, pkt. 51

  Anbefales.

 • Pkt. 52 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Læselyst i folkeskolen

  Pkt. 52

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt Læselyst i folkeskolen

  Sagsnr. 327516 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har søgt om midler fra puljen til understøttelse af læselyst i folkeskolen fra Undervisningsministeriet. Ansøgningen er imødekommet med 250.000 kr. fordelt til fem skoler over en periode på to skoleår.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2020, på 100.000 kr. i 2021 og på 50.000 kr. i 2022, samt tilsvarende udgiftsbevillinger i årene til projekt læselyst i folkeskolen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Undervisningsministeriet afsatte med ”Aftale om justeringer af folkeskolen til en mere åben og fleksibel folkeskole” fra januar 2019 midler til en 3-årig læseindsats målrettet 1.-9. klasse i folkeskolen. Formålet med puljen er at få flere stærke læsere i folkeskolen og at reducere antallet af svage læsere ved at øge læselyst og sætte fokus på læsning gennem hele skoleforløbet. Gode læseevner er en forudsætning for tilegnelse af viden og færdigheder i alle fag, og der er en sammenhæng mellem lysten til at læse, og hvor god man er til det.
  Roskilde Kommune har søgt midler under temaet Lystlæsning i fritiden understøttet af PLC, der er en indsats på mellemtrin og i udskolingen. De fem deltagende skoler er Vindinge Skole, Trekronerskolen, Østervangsskolen, Tjørnegårdsskolen og Viby Skole. Projektet organiseres således, at der sikres et sammenhængende projekt med fokus på videnspredning til kommunens øvrige skoler. Læseindsatsen skal være afsluttet senest ved udgangen af skoleåret 2021/22.
  Roskilde Kommune har søgt om i alt 250.000 kr. der udbetales i rater af 100.000 kr. i 2020, 100.000 kr. i januar 2021 og slutrate på 50.000 kr. i 2022, når rapport og regnskab afleveres.

  Økonomi

  Sagen medfører en stigning i både indtægts- og udgiftsbevillingen til skoleområdet på 100.000 kr. i 2020, 100.000 kr. i 2021 og 50.000 kr. i 2022.

  Skole- og Børneudvalget, 31-03-2020, pkt. 52

  Anbefales.

 • Pkt. 53 Eventuelt

  Pkt. 53

  Eventuelt

  Sagsnr. 299833 Skole- og Børneudvalget Åbent punkt

  Skole- og Børneudvalget, 31-03-2020, pkt. 53

  - Status på Corona situationen for Skole- og Børneudvalgets område
  - Skole/SFO/Klubforum den 22. april