You are here

Referat

Dato: Tirsdag, April 2, 2019 - 08:00
Sted: Rådhusbuen 1, Mødelokale 1A
 • Pkt. 42 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 42

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 42

  Godkendt.
  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 43 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  NOTAT_Spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf

  Pkt. 43

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet første gang på udvalgenes martsmøder. Drøftelserne fortsætter på aprilmøderne inden en første, udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes med henblik på forelæggelse på forårsseminaret

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. De indledende drøftelser fandt sted på udvalgenes martsmøder og fortsættes i denne sag. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 18,4 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. efterfølgende til udmøntning. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel heraf udgør 5,2 mio. kr.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sundheds- og Omsorgsudvalget havde den første drøftelse af budget 2020-2023 den 5. marts 2019. I forlængelse af drøftelsen har forvaltningen udarbejdet notat om mulige temaer på sundheds- og omsorgsområdet. Temaerne koncentrerer sig om fire spor. Disse er henholdsvis:
  - Ikke-lovbundne opgaver på sundheds- og omsorgsområdet. Forslagene er alle opgaver, som ikke direkte vedrører kerneydelserne. Der er ligeledes forslag til reduktion af sundhedskampagner og andre ikke lovbundne opgaver på sundheds- og forebyggelsesområdet.
  - Ændret serviceniveau i hjemmeplejen. Forslagene omhandler indførelse af en mere systematisk ændret visitationspraksis ved vurdering af ydelser. Der er ligeledes forslag om udbredt brug af selvkørende støvsugere samt ændret rengøringsfrekvens fra hver 2. uge til hver 3. uge.
  - Optimerede og differentierede rehabiliterende forløb. En række indsatser i den rehabiliterende indsats kan optimeres i en langt højere grad end det er tilfældet i dag. Borgere med flere ydelsestyper oplever i dag, at indsatser ofte leveres af flere overlappende personalegrupper. Der er således et potentiale til at differentiere og dermed effektivisere en række af de forløb som borgerne modtager.
  - Velfærdsteknologi. Der er god dokumentation for, at man i op til 75 % af løft af borgere kan gå fra 2 medarbejdere til 1 medarbejder.
  Forvaltningen vil nærmere præsentere forslagene og status på budgetprocessen på mødet.
  Der har været afholdt møde med Forvaltnings-MEDudvalget (FMU) på Social, Job og Sundhedsområdet med en drøftelse af mulige besparelser. Fra FMU peges der på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område blandt andet på:
  - En styrket sammenhæng mellem akutindsatsen og rehabilitering
  - Sammenhæng mellem ledelse og personaleomsætning

  Drøftelserne i FMU fortsættes i de kommende måneder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 43

  Drøftet. Udvalget ønsker en dialog med Ældrerådet om mulige områder for besparelser.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke anbefale de forslåede besparelser, da de vil føre til forringet livskvalitet for Roskilde kommunes ældre borgere, og vi anser besparelser på den forebyggende indsats som et udtryk for meget kortsigtede løsninger. Vi vil samtidig advare imod at inddrage den frivillige indsats i budgetdrøftelserne, da samarbejdet med civilsamfundet ikke bør ses som en del af en spareøvelse.
  Enhedslisten begærer sagen i Byrådet.
  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 44 Forslag til justering af antal plejeboliger, rehabiliteringspladser og midlertidige pladser

  Notat_om_justering_af_antal_plejeboliger_rehabiliteringspladser_og_midlertidige_pladser.pdf

  Pkt. 44

  Forslag til justering af antal plejeboliger, rehabiliteringspladser og midlertidige pladser

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tager stilling til forslag om justering af antal plejeboliger, rehabiliteringspladser og midlertidige pladser i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til justering i 2020 af det fremadrettede antal plejeboliger, rehabiliteringspladser og midlertidige pladser i Roskilde Kommune godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Udviklingen i belægningsgrader og ventetider på rehabiliteringspladser og plejeboliger gør, at forvaltningen anbefaler en justering i anvendelsen af boliger ved åbningen af plejecenter Hyrdehøj.
  Roskilde Kommune har i dag 509 plejeboliger, 36 rehabiliteringspladser og 9 midlertidige pladser.
  Ved ibrugtagningen af plejecenter Hyrdehøj i 2020 har det været planlagt en forøgelse med yderligere 64 plejeboliger og samling af rehabiliteringspladserne på Hyrdehøj med i alt 52 rehabiliteringspladser.
  Rehabiliteringspladser
  Forvaltningen anbefaler, at det samlede antal rehabiliteringspladser på plejecenter Hyrdehøj ændres til 38 pladser. En nettotilvækst på 2 rehabiliteringspladser fra i dag. Hertil kommer 4 palliative pladser, som udvalget i maj 2018 har besluttet at etablere på Hyrdehøj i samarbejde med Hospice Sjælland.
  Plejeboliger
  Behovet for et reduceret antal rehabiliteringspladser, giver mulighed for at etablere yderligere 7 plejeboliger ved plejecenter Hyrdehøj, så det samlede antal plejeboliger på Hyrdehøj bliver 71 boliger.
  Midlertidige pladser
  I forbindelse med etableringen af demenscenter Kristiansminde anbefaler forvaltningen, at der etableres 10 midlertidige pladser målrettet hjemmeboende borgere med demens med henblik på fast aflastning af deres pårørende. Det anbefales samtidig at udfase de tre midlertidige boliger på Bernadottegården og en på Oasen, da de er utidssvarende. Fra 2020 vil det samlet give 13 midlertidige pladser.
  I vedlagte bilag er der en samlet oversigt over den nuværende kapacitet samt den foreslåede kapacitet fra 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 44

  Godkendt.
  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 45 Godkendelse af Demensstrategi 2019-23

  Notat_Opsamling_paa_hoerinssvar_til_Demensstrategien.pdf Demensstrategi_2019-23.pdf

  Pkt. 45

  Godkendelse af Demensstrategi 2019-23

  Sagsnr. 298156 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Demensstrategien har været i høring, og det anbefales, at Demensstrategien 2019-23 godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Demensstrategien godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Demensstrategien har været i høring fra den 6 februar til den 7 marts 2019. Roskilde Kommune har modtaget 6 høringssvar fra; Alzheimerforeningens lokalforening Østsjælland, Brugerpårørenderådet på Kristiansminde, Brugerpårørenderådet på Asterscentret, Ældrerådet, Ældresagen Roskilde og DGI Midt- og Vestsjælland.
  Bemærkningerne fra høringssvarene er blevet kategoriseret i de fem overordnet fokusområdet, og der er efterfølgende, ud fra en faglig vurdering, blevet opsat en anbefaling til hvilke bemærkninger, der kommer til at indgå i demensstrategien. Se den samlede gennemgang af høringssvarene i vedlagte bilag.
  Demensstrategien bliver tilrettet efter en endelig godkendelse fra udvalget. Demensstrategien er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 45

  Godkendt.
  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 46 Egenbetaling på kommunale akutpladser

  Svar_fra_Sundheds-_og_Aeldreministeriet_paa_henvendelse_fra_Roskilde_Kommune_vedr._egenbetaling_paa_kommunale_akutpladser.pdf Notat_Egenbetaling_paa_kommunale_akutpladser_2016-2018.pdf Brev_til_KL_fra_SUM_vedr._tilbagebetaling_af_egenbetaling_for_ophold_paa_kommunale_akutpladser.pdf Vejledning_om_vederlagsfri_hjemmesygepleje_ved_kommunale_akutfunktioner.pdf Brev_til_kommunerne_vedr._vejledning_om_vederlagsfri_hjemmesygepleje_ved_kommunale_akutfunktioner.pdf Bekendtgoerelse_om_aendring_af_bekendtgoerelse_vedr._hjemmesygepleje.pdf

  Pkt. 46

  Egenbetaling på akutpladser

  Sagsnr. 314537 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Bekendtgørelse vedr. stop for egenbetaling på akutpladser er vedtaget. Roskilde Kommune har desuden modtaget svar på henvendelse om egenbetaling på akutpladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Ophør vedr. egenbetaling på akutpladser pr. 1. februar 2019 fastholdes jf. beslutning i byrådet 30. januar 2019
  2. De manglende indtægter finansieres delvis af afsatte budgetmidler i 2019 til anlæg og afledt drift vedr. mobilt sundhedslaboratorium, mens 0,5 mio. kr. finansieres inden for udvalgets ramme

  Beslutningskompetence

  Ad 1: Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ad 2: Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har altid opkrævet egenbetaling på midlertidige pladser med udgangspunkt i Servicelovens bestemmelser.
  Regeringen har i finanslovsaftalen for 2019 med Dansk Folkeparti aftalt et stop for egenbetaling på kommunale akutpladser. Den 28. februar 2019 trådte Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje i kraft. Af bekendtgørelsen præciseres det, at leveres sygepleje på en kommunal akutplads, indgår kost, linned, tøjvask og lignende i indsatsen og er vederlagsfrit. Bekendtgørelsen er vedlagt som bilag.
  Byrådet behandlede den 30. januar 2019 sag om stop for egenbetaling på akutpladser. Her blev det besluttet, at egenbetaling ophører pr. 1. februar 2019. Forvaltningen har fulgt denne beslutning og opkræver ikke længere egenbetaling for ophold på akutpladser (rehabiliteringspladser på Rehabiliteringscenter Trekroner og Kastanjehaven).
  Roskilde Kommune fremsendte på den baggrund den 8. februar 2019 brev til Sundhedsministeren, hvor det fremgår, at Roskilde Kommune forventer at blive kompenseret for det indtægtstab, som et stop for egenbetaling på kommunale akutpladser betyder.
  Roskilde Kommune modtog svar på henvendelsen den 11. marts 2019. Svaret er vedlagt sagen som bilag.
  På baggrund af drøftelserne på byrådsmøde den 30. januar 2019 har forvaltningen udarbejdet vedlagte notat med oplysninger vedr. indtægter fra egenbetaling på akutpladser i Roskilde Kommune, antallet af ophold og opholdslængde. Notat er udarbejdet for perioden 2016-2018.
  Roskilde Kommune har via KL den 27. marts modtaget materiale fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. tilbagebetaling af egenbetaling for ophold på kommunale akutpladser. Det samlede materiale, som omfatter brev vedr. tilbagebetaling, vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutfunktioner, bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hjemmesygepleje samt brev til kommunerne vedr. vejledning om vederlagsfri hjemmesygepleje ved kommunale akutpladser er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Forvaltningen foreslår, at indtægtstabet på 1.499.000 kr. i 2019 svarende til 11 måneders tabte indtægter, delvis finasieres ved at inddrage det afsatte rådighedsbeløb i 2018 til mobilt sundhedslaboratorium på 700.000 kr., samt afledte driftsmidler svarende til 304.000 kr. afsat i 2019 til samme initiativ. Rådighedsbeløbet i 2018 på 700.000 kr. er søgt overført til 2019 i forbindelse med overførselssagen på anlæg i marts. De resterende 495.000 kr. finansieres inden for udvalgets ramme.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Ikke frigivet anlæg, udgifter -700
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter 0
  Afsat afledt drift i 2019 til mobilt laboratorium:
  Udgifter -304

  Forslag til driftsbevilling vedr. egenbetaling af akutpladser:

  Drift, udgifter -1.004
  Finansiering:
  Omplacering fra anlæg til drift 700
  Omplacering af afsat afledt drift 304

  Såfremt der ikke kommer midler fra staten i forbindelse med lov- og cirkulæreprogrammet, vil sagen indgå i de kommende budgetforhandlinger.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 46

  Ad 1.:
  Enhedslisten stiller to ændringsforslag:
  Forslag 1: Forvaltningen udarbejder en opgørelse over, hvordan visiteringen til de kommunale akutpladser har fordelt sig efter hhv. sundhedsloven og serviceloven siden 1. januar 2018.
  Forslag 2: Forvaltningen sikrer tilbagebetaling til de borgere, der uretmæssigt er blevet opkrævet egenbetaling for ophold på akutpladser siden 1. januar 2018.
  For stemmer: Susanne Lysholm Jensen (Ø), imod stemmer: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak Nielsen (A), Poul Andersen (A), Jacob Søegaard Nielsen (V), Merete Dea Larsen (O).
  Herefter stemte udvalget om forvaltningsoprindelige indstilling. For stemmer et samlet udvalget.
  Ad 2.: Anbefales
  Enhedslisten begærer sagen i byrådet.
  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 47 Frivillig Fredag 2019

  Pkt. 47

  Frivillig Fredag 2019

  Sagsnr. 290494 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte rammerne for afholdelse af Frivillig Fredag 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rammerne for Frivillig Fredag 2019 målrettet de frivillige sociale foreninger godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Siden 2011 har der været holdt en årlig frivilligdag for foreninger i Roskilde Kommune på den nationale ”Frivillig Fredag”, som er den sidste fredag i september. Dagen er blevet markeret ved dels et dagsarrangement for de frivillige sociale foreninger dels et aftenarrangement med spisning, hvor der foruden de frivillige sociale foreninger også deltager foreninger fra kultur- og idrætsområdet.
  Frivillig Fredag markeres i år den 27. september 2019. Forvaltningen foreslår, at der i lighed med de tidligere år udarbejdes et program i samarbejde med Kultur og Idræt med henblik på en fælles fejring af alle foreninger. På samme måde som de senere år foreslås det, at der indledes med et særskilt dagsprogram for de frivillige sociale foreninger, der har et fagligt indhold i forhold til den fortsatte udvikling af det frivillige engagement på det sociale og forebyggende område.
  Formålet med et dagprogram målrettet de frivillige sociale foreninger er at anerkende og synliggøre det mangfoldige, frivillige sociale arbejde i Roskilde Kommune. De frivillige sociale foreninger modtager årligt støtte efter særligt § 18-midlerne, som fordeles til kommunerne via bloktilskud. Disse midler går primært til konkrete aktiviteter, der har et socialt og forebyggende sigte. Derfor skal frivilligdagen også markere og sætte retningen for det arbejde, der sker i de frivillige foreninger, der udøver disse aktiviteter.
  I 2018 deltog cirka 120 personer i dagsarrangementet, der bl.a. bestod i et oplæg fra en adfærdsforsker, dialog og debat samt indlæg fra lokale frivillige foreninger. I aftenarrangementet deltog cirka 700 personer.
  De seneste år er Frivillig Fredag blevet holdt i Roskilde Kongrescenter Bauhaus Arena.
  Frivilligrådet, som er et nationalt råd, har udpeget følgende tema for Frivillig Fredag 2019: ”Vil du med?”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, idet udgifterne til Frivillig Fredag holdes indenfor rammen. Udgiften forventes at udgøre cirka 150.000 kr.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 47

  Godkendt.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 48 Proces for politikker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Bekendtgoerelse_om_vaerdighedspolitikker_for_aeldreplejen.pdf Orientering_om_aendring_af_vaerdighedsbekendtgoerelsen_ensomhed_som_nyt_tema.pdf

  Pkt. 48

  Proces for politikker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Sagsnr. 309755 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter proces for politikudvikling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at:

  1. Revision af ældre- og værdighedspolitik igangsættes med et temamøde i maj 2019
  2. Revision af sundhedspolitik igangsættes efter sommeren 2019
  3. Revision af frivilligpolitik samtænkes med udarbejdelse af ny samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde og igangsættes i efteråret 2019
  4. Revision af pårørendepolitik igangsættes i foråret 2020 og at dette aftales med Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På Sundheds- og Omsorgsudvalget er følgende politikker vedtaget af byrådet:
  - Sundhedspolitik (godkendt i byrådet 2. september 2015)
  - Ældrepolitik (godkendt i byrådet 25. november 2015)
  - Frivilligpolitik (godkendt i byrådet 17. juni 2015)
  - Værdighedspolitik (godkendt i byrådet 26. september 2018)
  - Pårørendepolitik i fællesskab med Beskæftigelses- og Socialudvalget (godkendt i byrådet 14. juni 2017)
  Sundheds- og Omsorgsudvalget havde på møde i september en indledende drøftelse af proces for politikudvikling. Udvalget blev præsenteret for en række fokusområder, hvor flere af dem er relevante på tværs af politikområder.
  - Rehabilitering
  - Værdighed
  - Demens
  - Det nære sundhedsvæsen
  - Mental sundhed og ensomhed
  - Sundhedsprofilen for Roskilde Kommune
  - Social ulighed i sundhed
  Forvaltningen foreslår, at der afholdes temadrøftelser for hvert politikområde med en bred inddragelse af interessenter på området. Temadrøftelserne vil i varierende omfang tage udgangspunkt i ovenstående fokusområder afhængig af det enkelte politikområde.
  Forvaltningen foreslår desuden, at ældre- og værdighedspolitikkerne slås sammen til én politik fremadrettet, da politikkerne indholdsmæssigt har et stort overlap.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 48

  Ad 1-4: godkendt.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 49 Invitation til friinstitutionsforsøg

  Invitation_til_friinstitutionsforsoeg.pdf

  Pkt. 49

  Invitation til friinstitutionsforsøg

  Sagsnr. 318140 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget invitation til friinstitutionsforsøg fra Finansministeriet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Finansministeriet har den 18. februar 2019 udsendt invitation til friinstitutionsforsøg på dagtilbuds-, botilbuds—og ældreområdet til alle landets kommuner. Muligheden for at deltage i friinstitutionsforsøg er en del af regeringens afbureaukratiseringsreform Færre regler og mindre bureaukrati.
  Med friinstitutionsforsøget får kommunale og selvejende institutioner på dagtilbuds-, botilbuds- og ældreområdet mulighed for at afvige fra lokal, kommunal og statslig regulering frem mod 2022 med henblik på at opnå ny viden og praktiske erfaringer med, hvordan offentlige opgaver kan tilrettelægges mindre bureaukratisk.
  Kommuner og institutioner kan indgå i forsøg på et eller flere områder. I forbindelse med evt. ansøgning skal kommunen indgå aftale om deltagelse med en til to institutioner pr. område. Der vil blive oprettet partnerskaber med deltagelse af et antal kommuner og de dertilhørende institutioner inden for områderne, bl.a. med henblik på gensidig sparring mellem deltagere og relevante ministerier.
  Roskilde Kommune har tidligere gjort erfaringer med frikommuneforsøg, der også har fokus på afbureaukratisering. Det er erfaringen herfra, at Roskilde Kommunes udbytte af deltagelse i frikommuneforsøget ikke har stået mål med de betragtelige ressourcer, forvaltningen har lagt i arbejdet. Deltagelse i frikommuneforsøg har været en bureaukratisk proces med et omfattende skrivearbejde, megen koordination kommunerne imellem og flere møder med ministerierne. Oplevelsen har været, at ressortministerierne har været modvillige til at forstå de problemer, kommunerne oplever med eksisterende lovgivning, samt at koordinering ministerierne imellem har været vanskelig.
  Forsøgsperioden vil løbe fra oktober 2019 til juni 2022.
  Ansøgningsfrist er 10. maj 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Der kan ikke ansøges om statsligt afsatte midler til gennemførelsen af friinstitutionsforsøg.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 49

  Drøftet.
  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 50 Samarbejde med Region Sjælland om styrket rådgivning til kommunale akutfunktioner og til almen praksis

  Pkt. 50

  Samarbejde med Region Sjælland om styrket rådgivning til kommunale akutfunktioner og til almen praksis

  Sagsnr. 48807 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland ansøger Sundheds- og Ældreministeriet om midler til et projekt, der skal sikre en langt bedre adgang til digitalt at understøtte specialistrådgivning for kommuner og alment praktiserende læger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune indgår i et samarbejde med Region Sjælland om adgang til akut telemedicinsk rådgivning.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland ansøger ministeriet om 15 mio. kr. til et projekt, som via akutsygehusene skal give de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger adgang til telemedicinsk akutrådgivning. Det vil ske i form af videokonsultationer, der dels kan anvendes, når en borger er i akut risiko for indlæggelse, dels når en borger er i risiko for genindlæggelse.
  Projektet har fokus på de borgere, som har kontakt til vagtlæge eller som modtager hjælp fra kommunale akutfunktioner (akutpladser eller akutteams). Målgruppen i projektet er ældre patienter, svækkede patienter med kroniske sygdomme, patienter med psykisk sygdom og patienter, som er i en rehabiliteringsfase efter et sygdomsforløb.
  Projektet skal
  - Sikre trygge og rolige forløb af høj sundhedsfaglig kvalitet for sårbare borgere, som enten opholder sig i eget hjem eller på en kommunal akutplads
  - Tilbyde mulighed for konsultationer via tele- og videoudstyr i princippet døgnet rundt, således at bl.a. ældre og svækkede patienter slipper for lang transport til et sygehus
  - Styrke sammenhæng og samarbejde mellem kommuner, sygehus og praktiserende læger.
  Foruden Roskilde Kommune deltager Næstved og Ringsted kommuner i projektet, og det er en forudsætning for at få del i midlerne fra ministeriets pulje, at der foreligger politiske godkendelser af samarbejdet fra de respektive samarbejdskommuner.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget vil få forelagt en nærmere beskrivelse af projektet, såfremt projektet får tilsagn om midler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 50

  Godkendt.
  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 51 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 51

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om ventetider til genoptræning efter sundheds- og serviceloven.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget er i en årrække blevet orienteret om ventetider til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. Ventetiderne har i flere år ligget på et lavt og stabilt niveau, jf. tabellerne nedenfor. Oktober 2018 var sidste måned, hvor der kunne opgøres statistik fra det hidtidige omsorgssystem, da Roskilde Kommune er overgået til et andet IT-system. Ventetiderne er ikke direkte sammenlignelige bagud, men forvaltningen vurderer, at de i november og december 2018 lå på samme niveau som tidligere. Tabellerne nedenfor viser ventetider til genoptræning efter § 140 og § 86 opgjort i kalenderdage som medianen og i det nye IT-system, som vil blive anvendt fremadrettet.
  Tabel 1

  2017 J F M A M J J A S O N D
  §140 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
  § 86 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4

  Tabel 2

  2018 J F M A M J J A S O N D
  §140 4 5 4 4 5 3 3 2 2 2 * *
  § 86 4 4 4 4 5 3 2 2 3 2 * *

  * Ingen data på grund af nyt IT-system
  Tabel 3

  2019 J F M A M J J A S O N D
  §140 4 4
  § 86 4 4

  Udvalget er tidligere blevet informeret om, at sundhedsloven er ændret, så borgeren fremover har ret til at vælge genoptræning hos en privat leverandør (fysioterapeut), hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehuset. Loven pålægger KL at indgå aftaler med de private leverandører, som borgeren skal have mulighed for at benytte, og det er nu på plads.
  Der er etableret en arbejdsgang for at tilbyde genoptræning i privat regi. Hvis en borger i Roskilde Kommune ikke kan tilbydes genoptræning inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehus, bliver borgeren ringet op af Træning og Sundhed. Der orienteres om, at der først kan tilbydes en tid til genoptræning efter syv dage, og at borgeren derfor har ret til at vælge en privat leverandør. Hvis borgeren vælger det, får vedkommende sendt en kode til brug på en hjemmeside til at vælge en privat leverandør.
  Forvaltningen vil fremover fortsat orientere udvalget om udviklingen i ventetider, og der vil også blive orienteret om, hvor mange borgere der vælger en privat leverandør.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 51

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 52 Orientering om tilsyn på ældreområdet i 2018

  Resultat_af_gennemfoerte_tilsyn_i_2018.pdf Notat_Resultat_af_gennemfoerte_tilsyn_2018.pdf

  Pkt. 52

  Orientering om tilsyn på ældreområdet i 2018

  Sagsnr. 277427 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune fører hvert år et uanmeldt tilsyn med alle plejecentre beliggende i kommunen samt tilsyn i hjemmeplejen. Desuden gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed både socialfaglige og sundhedsfaglige anmeldte tilsyn. Udvalget orienteres her om de tilsyn, der er foretaget i 2018

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er som myndighed ansvarlig for, at der hvert år gennemføres et uanmeldt tilsyn på alle de kommunale og private plejecentre i kommunen. Der er i 2018 ført tilsyn med alle 9 kommunale plejecentre og de 2 private plejecentre. På baggrund af tilsynspolitikken, som er vedtaget af byrådet, er der desuden gennemført uanmeldte tilsynsbesøg hos den kommunale og private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Der er i 2018 ført tilsyn med Distrikt 1, Distrikt 2, HTSH teamet og Egedahl Hjemmeservice.
  Tilsynene er gennemført af det statsautoriserede revisionsaktieselskab BDO, der har gennemført tilsynene i Roskilde Kommune de seneste tre år. Tilsynene er gennemført med baggrund i kvalitative interviews med beboere, personale og ledelse, observation samt gennemgang af journaler og dokumentation. Af vedlagte bilag fremgår en oversigt over karakterudviklingen fra 2016-2018.
  Styrelsen for Patientsikkerhed gennemfører to typer af anmeldte tilsyn, et sundhedsfagligt tilsyn (risikobaseret) og et socialfagligt tilsyn. Styrelsen for Patientsikkerhed udvælger, hvor der skal være tilsyn ud fra følgende tre kriterier: Tilfældig udtrækning, en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko den fornødne kvalitet, samt efter konkrete bekymringshenvendelser.
  Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2018 gennemført 7 sundhedsfaglige tilsyn. Tilsynene er foretaget på plejecentrene, Bernadottegården og Kastanjehaven, i hjemmeplejegrupperne Midt + Fælles nat, Jyllinge, Gadstrup og HTSH teamet, samt træningsafsnittet på Kristiansminde.
  Den 1. juli 2018 vedtog regeringen at indføre et socialfagligt tilsyn i en 4 årig periode. Tilsynet skal bidrage til at sikre den fornødne kvalitet af den social- og plejefaglige indsats på ældreområdet. I Roskilde Kommune har der i 2018 været gennemført 2 tilsyn, på hhv. Kristiansminde Plejecenter og i hjemmeplejegruppen på Margrethekær.

  Af vedlagte bilag fremgår bedømmelserne af de tilsyn der er gennemført i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 52

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 53 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2018

  Aeldreraadets_aarsberetning_for_2018.pdf

  Pkt. 53

  Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2018

  Sagsnr. 300069 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume
  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2018 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2018 fremlægges til orientering, jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet.
  Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune.
  Årsberetningen er den første i Ældrerådets nye valgperiode, hvor flere nye medlemmer blev valgt ind. Ældrerådet gennemførte derfor en større besøgsrunde på samtlige plejecentre, træningsafsnit, sundheds- og omsorgscentre, seniorhøjskolen, hjælpemiddelafsnittet samt hjemmeplejen.
  Samtidig gik Ældrerådet i gang med at drøfte og udarbejde høringssvar. I 2018 har det specielt været på sundheds- og omsorgsområdet samt teknik- og miljøområdet, hvor der er afgivet en række høringssvar til de politiske udvalg. Ældrerådet har en tæt dialog med de politiske udvalg. Der har været afholdt to dialogmøder med Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2018 samt møder med formændene for de fleste politiske udvalg. Emner fra Roskilde Kommunes serviceniveau, revideret værdighedspolitik, budget 2019 til bedre tilgængelighed og busplaner er blevet drøftet.
  Ældrerådet har ligeledes afholdt åbne arrangementer, hvor borgerne kan deltage. Der blev afholdt arrangementer i både foråret og efteråret 2018 samt aktiv deltagelse af Ældrerådet på Sundhedsdagen i august 2018. Endvidere er Ældrerådet repræsenteret i alle de lokale bruger- og pårørenderåd på plejecentrene.
  Ældrerådet kommunikerer også til borgerne i Roskilde Kommune om ældreområdet via 60Plus, der udkommer som et indstik til Roskilde Avis 5 gange om året. Ældrerådet er med i redaktionen. I 2018 har der i 60Plus bl.a. været fokus på demensområdet, motion, seniorboliger og tema om hjælpemidler.
  Endeligt har Ældrerådet i 2018 vedtaget en revideret vision for ældreområdet i Roskilde Kommune. Visionen kan læses i årsrapporten.
  Ældrerådets sammensætning, aktiviteter, referater og høringssvar kan læses på www.roskilde.dk/ældreråd

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 53

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 54 Orientering om Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Roskilde_-_Alletiders_Musikby_Handleplan_-_2019-2022.pdf

  Pkt. 54

  Orientering om Roskilde - Alle Tiders Musikby - handleplan 2019-2022

  Sagsnr. 301293 Social- og Sundhedsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplanen for Alle Tiders Musikby udarbejdes for fire år af gangen. Hvert år justeres den, og der tilføres endnu et år til planen. Forvaltningen har derfor udarbejdet en revideret handleplan gældende for 2019-2022.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,
  1. at handleplanen for 2019-2022 godkendes.
  2. At handleplanen sendes til orientering i alle fagudvalg.

  Beslutningskompetence

  Social- og Sundhedsudvalget

  Sagsfremstilling

  Initiativerne i den reviderede handleplan er blevet til i dialog med aktører, med afsæt i drøftelser i Musikbyudvalget, samt input fra kommunale og ikke kommunale aktører.
  Den nye handleplan følger den tidligeres struktur og er organiseret i forhold til de to målsætninger ’Musik for alle’ og ’Musik sammen’, hvorunder der er 38 initiativer, der fordeler sig således:
  Under målsætningen MUSIK FOR ALLE er der:
  7 initiativer under indsatsområdet ’Alle børn skal møde musikken’
  12 initiativer under indsatsområdet ’Deltagelse for alle’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Musik som økonomisk vækstmotor’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Vækstmiljø’
  1 initiativ under indsatsområdet ’Kreative erhverv’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Musik skal kunne ses og høres’
  Under målsætningen MUSIK SAMMEN er der:
  5 initiativer under indsatsområdet ’Styrke mødet – også mellem umage par’
  4 initiativer under indsatsområdet ’Regionale, nationale og internationale tråde’
  2 initiativer under indsatsområdet ’Rammer og synlighed’

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Musikby 2020, 12-03-2019, pkt. 5

  Godkendt.
  Fraværende: Signe Lopdrup, Henrik Stougaard.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 54

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 55 Eventuelt

  Pkt. 55

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-04-2019, pkt. 55

  Fraværende: Henning Sørensen (A).