You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juni 2, 2016 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 50 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 50

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-06-2016, pkt. 50

  Pkt. 52 blev udsat. Herefter blev dagsordenen godkendt.
  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 51 Fællesmøde med FMU i Velfærd

  Pkt. 51

  Fællesmøde med FMU i Velfærd

  Sagsnr. 273445 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge Roskilde Kommunes MED-aftale er der mulighed for, at Forvaltnings MED-udvalgene (FMU) og det relevante politiske udvalg afholder regelmæssige møder mindst en gang om året.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge Roskilde Kommunes kan der mindst en gang om året afholdes et møde mellem fagudvalg og FMU.
  Fællesmødet afholdes den 2. juni 2016 kl. 08.00 i mødelokale 2 A.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-06-2016, pkt. 51

  Drøftet
  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 52 Dialogmøde med Frivilligcenter Roskilde

  Pkt. 52

  Dialogmøde med Frivilligcenter Roskilde

  Sagsnr. 281713 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder et årligt dialogmøde med bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde. Dialogmødet begynder kl. 9.00 og holdes i mødelokale 2 A på Rådhuset.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder et årligt dialogmøde med bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde. Der er aftalt følgende dagsorden med formanden for Frivilligcenteret:
  - Orientering fra Frivilligcenter Roskilde om, hvad det er sket det sidste år og, hvad der planlægges med
  - Puljeansøgninger
  - Drøftelse af handleplan for frivilligpolitikken
  - Tinghuset
  - Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-06-2016, pkt. 52

  Udsat
  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 53 Budget 2017-2020 - Indledende drøftelser

  sundheds-_og_omsorgsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf budgetnotat_2017_sundheds-_og_omsorgsudvalget.pdf takstbilag_sundhed-_og_omsorgsudvalget.pdf bloktekster_sundhed-_og_omsorgsudvalget.pdf blokliste_sundhed-_og_omsorgsudvalget.pdf strategisk_anlaegsplan_2017-2024.pdf budgetforbedringsmuligheder_paa_sundheds-_og_omsorgsudvalgets_omraade.pdf sammenfatning_vedr._sundheds-_og_omsorgsudvalget_arbejde_med_budgetforbedringer.pdf

  Pkt. 53

  Budget 2017-2020 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 279927 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. fagudvalgets budget drøftes
  2. fagudvalget drøfter budgetforbedringsmuligheder på udvalgets område med afslutning på augustmøderne, hvorefter de endelige forslag oversendes til at indgå i den politiske prioritering i august.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for budget 2017 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.047,5 mio. kr., mens der indgår anlæg for 30,0 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  Jf. drøftelserne på forårsseminaret har forvaltningen udarbejdet et forslag til strategisk anlægsplan inden for en anlægsramme på 140 mio. kr., der er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Senest på budgetmødet i august skal hvert fagudvalg have taget stilling til, hvilke anlægsprojekter der i perioden 2017-2020 af fagudvalgene vurderes at skulle indgå i den videre budgetbehandling.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2017-2019 blev der i forlængelse af sidste års budgetlægning iværksat et arbejde med at identificere budgetforbedringsmuligheder på alle udgiftsområder. Fagudvalgene har i marts drøftet budgetforbedringsmuligheder med afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 140 mio. kr. samt en udvalgsfordelt andel for Sundheds- og Omsorgsudvalget bestående af 14,5 mio. kr. i 2017, 25,0 mio. kr. i 2018 og 33,5 mio. kr. i 2019. Heri indgår en evt. udeladelse af demografireguleringen på ældreområdet som fremlagt ved forårsseminaret, hvilket kan give en budgetforbedring på 8,4 mio. kr. i 2017, 20,9 mio. kr i 2018 og 28,9 mio. kr. i 2019.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget gennemfører på junimøderne og med afslutning på augustmøderne drøftelser af budgetforbedringsmulighederne og oversender herefter endelige forslag til at indgå i den politiske prioritering i august.
  Særlige forhold vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Det foreslås, at Roskilde Kommune afsætter demografimidlerne for 2017 som en generel reservepulje under Økonomiudvalget. Udmøntningen af midlerne til serviceområderne afgøres, når det er kendt, om der tilføres yderligere budgetmidler til området i forbindelse med finansloven for 2017.
  Der er udarbejdet et mulighedskatalog for budgetforbedringer på udvalgets område for den videre budgetproces for 2017. Mulighedskataloget fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-06-2016, pkt. 53

  Ad 1-2 Drøftet.

  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 54 Produktionskøkken på Kastanjehaven

  Pkt. 54

  Produktionskøkken på Kastanjehaven

  Sagsnr. 69810 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen (V) og Jacob Søegaard Nielsen (V) har bedt om at få en sag på dagsordenen på baggrund af byrådets behandling af sag nr. 142 om ”Anvendelse af ikke disponerede budgetmidler i 2016”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen (V) og Jacob Søegaard Nielsen (V) har bedt om at få følgende sag på dagsordenen på baggrund af byrådets behandling af sag nr. 142 den 25. maj 2016:
  ”At Morten Gjerskov som formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget skriftligt redegør for omfanget af de årlige driftsudgifter til produktionskøkkenet på Kastanjehaven samt skriftligt redegør for, hvor Socialdemokraterne mener disse penge skal tages fra”.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-06-2016, pkt. 54

  Drøftet.
  Venstre finder det meget kritisabelt og meget uansvarligt, at S, som det borgmesterbærende parti, har fremsat forslaget om produktionskøkken på Kastanjehaven, uden at S har villet svare eller tage stilling til, hvor stor den årlige driftsudgift til produktionskøkkenet er, og hvor pengene skal komme fra.

  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 55 Orientering om nationale mål for sundhedsvæsenet

  nationale_maal_for_sundhedsvaesenet.pdf

  Pkt. 55

  Orientering om nationale mål for sundhedsvæsenet

  Sagsnr. 264341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regeringen, Danske Regioner og KL er blevet enige om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om de nationale mål.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Danske Regioner og KL er blevet enige om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. De nationale mål skal styrke fokus på kvalitetsudvikling frem for kvalitetskontrol og på klare mål og resultater, som skaber værdi for patienten og borgeren.
  De otte nationale mål er:
  - Bedre sammenhængende patientforløb
  - Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  - Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
  - Behandling af høj kvalitet
  - Hurtig udredning og behandling
  - Øget patientinddragelse
  - Flere sunde leveår
  - Mere effektivt sundhedsvæsen.
  For hvert af de otte mål er der knyttet en række indikatorer, der viser udviklingen for de enkelte mål. Mål og tilknyttede indikatorer fremgår af bilag.
  Det er de enkelte regioner og kommuners ansvar at understøtte og supplere de nationale mål med regionalt, kommunalt og lokalt definerede mål og indsatser.
  I Roskilde Kommune indgår arbejdet med de nationale mål i henholdsvis sundheds- og ældrepolitikken og handleplanerne for de to politikker.
  De nationale mål for sundhedsvæsenet er et udviklingsprojekt. Regeringen, Danske Regioner og KL mødes årligt, første gang forår 2017, for at følge op på status for de nationale mål.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om nuværende status for de nationale mål for sundhedsvæsenet på udvalgets møde. Næste status foreligger i foråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-06-2016, pkt. 55

  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 56 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 56

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetiderne til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere besluttet, at udvalget skal have en kvartalsvis orientering om ventetider til genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven.
  Tabellen nedenfor viser ventetider til genoptræning i 2016 efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel bedømmelse, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Tabellen viser de månedlige ventetider opgjort ud fra medianen. Medianen udtrykker den normale tendens for ventetid, idet der er lige så mange borgere, der har henholdsvis en kortere og en længere ventetid end medianen.
  Medianen anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode, som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Medianen er ikke så påvirkelig for enkeltstående store udsving, og giver dermed det mest generelle billede af den gennemsnitlige ventetid.
  Gennemsnitlig ventetid til genoptræning opgjort i dage efter medianen – 2016.

  2016
  Jan Feb Mar Apr Maj* Juni Juli Aug Sept Okt. Nov Dec
  §140 2 4 5 5 5
  § 86 5 5 7 7 7

  * Opgjort 24. maj 2016
  Årsmedianen for hele 2015 var 3 dages ventetid til genoptræning efter § 140 og 5 dages ventetid efter § 86.
  Som det ses af tabellen, har der været en stigning i ventetiden til begge typer træning. Dette skal ses i sammenhæng med at der opleves en stigning i antallet af genoptræningsplaner fra sygehuset efter § 140, jf. tabellen nedenfor:

  Genoptræningsplaner Januar Februar Marts April
  Nye planer §140 i 2015 254 239 271 256
  Nye planer §140 i 2016 274 280 297 327
  Stigning fra 2015 til 2016 8 procent 17 procent 10 procent 28 procent

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-06-2016, pkt. 56

  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 57 Orientering om kommende større sager - juni 2016

  Pkt. 57

  Orientering om kommende større sager - juni 2016

  Sagsnr. 258315 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Afsluttende budgetdrøftelser
  - Planlægning af nyt plejecenter
  - Evaluering af indsats for sund aldring
  - Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde om Tinghuset
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Planlægning af nyt plejecenter
  - Opfølgning på handleplan for sundhedspolitikken
  - Kvalitetsstandarder på ældreområdet 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-06-2016, pkt. 57

  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 58 Eventuelt

  Pkt. 58

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-06-2016, pkt. 58

  Sundhedsdag den 29. august 2016 - arrangement med deltagelse af medlemmer fra udvalget mellem 11-13.

  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Kaj V. Hansen (A)