You are here

Referat

Dato: Torsdag, Oktober 2, 2014 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 106 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 106

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 106

  Pkt. 107 flyttes til det sidste punkt på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 107 Dialogmøde med Ældrerådet

  Pkt. 107

  Dialogmøde med Ældrerådet

  Sagsnr. 209284 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder sit halvårlige dialogmøde med Ældrerådet. Dagsorden for dialogmødet er aftalt med formanden for Ældrerådet. Mødet holdes kl. 9.00 i mødelokale ved byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet imellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet i andet halvår 2014 er følgende punkter aftalt mellem de to formænd:
  - Evaluering af samarbejde med apotekere om medicingennemgang
  - Den kommende tilfredshedsundersøgelse på ældreområdet
  - Emner til byrådets ældrepolitik
  - Etablering af nyt plejecenter
  - Rehabiliteringscenter Trekroner
  - Hverdagsrehabilitering ”hjælp til selvhjælp”
  - Status på samarbejde mellem Borgerservice og bibliotekerne
  - Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 107

  Drøftet.

 • Pkt. 108 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2014

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2014.pdf

  Pkt. 108

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2014

  Sagsnr. 260406 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2014 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes en samlet afvigelse på 19,4 mio. kr. Det er en forbedring på 2,2 mio. kr. siden halvårsregnskabet.
  Ændringen siden sidst skyldes, at forventningen til merforbruget på Aktivitetsbestemt medfinansiering er faldet til 19,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 1,0 mio. kr. Det skyldes, at der med fokus på produktivitetsudfordringen i 2015 og frem, arbejdes med enintensiv indsats på ældreområdet for at nedbringe antallet af forebyggelige indlæggelser. Merforbruget er indarbejdet i budgetforslaget for 2015. Derudover forventes et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på Pleje og træning. Det skyldes en målrettet indsats på hjælpemiddelområdet, med fokus på produktivitetsstigning, i forhold til at øge muligheden for genbrug af hjælpemidler. På Sundhed og forebyggelse skyldes ændringen et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på den kommunale tandpleje. Endelig forventes et merforbrug på betaling for ophold på hospice på 1,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. siden halvårsregnskabet. Det er de praktiserende læger, der henviser til hospice.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 108

 • Pkt. 109 Orientering om evaluering af samarbejde med apotekerne

  evalueringsrapport_-_medicingennemgang.pdf

  Pkt. 109

  Orientering om evaluering af samarbejde med apotekerne

  Sagsnr. 232498 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det daværende Ældre- og Omsorgsudvalg besluttede i februar 2013, at afsætte midler til et projekt om at forbedre håndtering af medicin hos ældre borgere, der får hjælp til dette af kommunen. Udvalget orienteres om de resultater, der er opnået. Gennemgangen har blandt andet vist, at der har været behov for at ændre medicinen hos en relativ stor gruppe borgere.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det daværende Ældre- og Omsorgsudvalg besluttede i februar 2013, at afsætte 400.000 kr. til at forbedre håndtering af medicin hos borgere, der får hjælp af kommunen til at tage medicin.
  Projektet er gennemført i samarbejde med Roskilde Dom Apotek, Roskilde Svane Apotek og Borup Apotek, og har haft tre mål:
  - at sikre, at borgere i målgruppen modtager den korrekte medicin og undgår uhensigtsmæssige indlæggelser
  - at styrke plejepersonalets kompetencer til at opdage problemer med medicinering
  - at styrke dialogen med praktiserende læger, sygehus og apotekerne.
  Som led i projektet har 391 borgere fået gennemgået deres medicin, og apotekerne har afholdt 11 undervisningsforløb for kommunens medarbejdere. Af de 391 borgere har 350 deltaget i evalueringen.
  Evalueringen viser, at medicingennemgangen har medført, at der er sendt ændringsforslag til borgerens praktiserende læge i 285 tilfælde. I 41 pct. (117) af tilfældene har lægen imødekommet forslaget helt eller delvist. Det kan derfor konkluderes, at gennemgangen har vist, at der har været behov for ændring af medicin hos en relativ stor gruppe borgere.
  Projektet har tilført de kommunale medarbejdere større viden til at kunne vurdere borgerens medicin, og derefter kontakte borgerens læge, der revurderer medicineringen.
  Det forventes, at det Fælles MedicinKort (FMK) vil gå i drift i løbet af 2015. FMK er et online-system, der skal sikre, at fx læger og sygeplejersker kan se borgerens medicinoplysninger, så de aktuelle medicinoplysninger altid er til rådighed. Målet med FMK er at forhindre fejlmedicinering og forbedre overvågningen af borgerens medicin.
  FMK og den kompetenceudvikling, der er sket som del af projektet, giver kommunens medarbejdere bedre mulighed for i fremtiden at reagere på mulige fejl i forbindelse med borgernes medicin.
  Evalueringsrapporten fremgår af bilag. Evalueringen er en teknisk rapport, der vil blive sendt til en række eksterne interessenter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 109

 • Pkt. 110 Orientering om Sundhedsdagen 2014

  Pkt. 110

  Orientering om Sundhedsdagen 2014

  Sagsnr. 258053 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Temaet for årets Sundhedsdag var ”Sundhed i krop og sjæl”. Arrangementet var velbesøgt, med stande fra 32 forskellige frivillige foreninger samt en række kommunale områder, der til daglig arbejder med forebyggelse og sundhed.

  Beslutningskompetence

  Sundheds og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundhedsdagen i Roskilde blev i år afholdt for 19. gang, den 30. august 2014. Dagen planlægges hvert år i et samarbejde mellem Roskilde Kommune, Dom Apoteket i Roskilde og Region Sjælland.
  Igen i år deltog 32 frivillige foreninger, heraf en række patientforeninger fx Diabetesforeningen, Psoriasisforeningen og Gigtforeningen samt en række foreninger med forebyggelsestilbud såsom Roskilde Ældremotion. Roskilde Sygehus deltog blandt andet med repræsentanter fra Neurologisk afdeling, som tilbød måling af blodtryk.
  Roskilde Kommune deltog med medarbejdere fra alle de områder, der til daglig arbejder med forebyggelse og sundhed: Tandplejen, Hjemmeplejen, Sundhedsplejen, Træningsafsnittet, Hjælpemiddelafsnittet, Sundhedscenteret og CAS. Der deltog også repræsentanter fra Handicaprådet, Ældrerådet og Frivilligcenter Roskilde. For andet år i træk præsenterede Roskilde Kommune også et såkaldt Madværksted sammen med Madkulturen.
  Mange borgere besøgte Sundhedsdagen, og i Sundhedscenterets telt var medarbejderne i kontakt med cirka 150 borgere, som deltog i spørgsmål fra en tombola, deltog i en guidet meditation eller hørte om Sundhedscenterets tilbud.
  Også Madværkstedet havde stor søgning fra borgere i alle aldre. Standen havde fokus på mad og måltider i skolerne, og det bestod bl.a. i et Madpakkeværksted, hvor man kunne få tips til en lækker madpakke og lave sin egen sammen med en vejleder.
  Ligesom sidste år blev der omdelt et spørgeskema om Sundhedsdagen, som 86 borgere besvarede. Der er 3 helt markante konklusioner fra besvarelserne:
  - 69 procent af borgerne vidste, at Sundhedsdagens tema var ”Sundhed i krop og sjæl”
  - 86 procent af borgerne havde været på Sundhedsdagen før
  - 67 procent var blevet opmærksomme på Sundhedsdagen via Sundhedsavisen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 110

 • Pkt. 111 Proces for ældrepolitik

  Pkt. 111

  Proces for ældrepolitik

  Sagsnr. 262595 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal med denne sag drøfte processen for arbejdet med udformningen af en ny ældrepolitik i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at proces for ældrepolitikken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 11. september 2014 den overordnede tids- og procesplan for de tre politikområder under udvalgets ansvarsområde, herunder udformningen af en ny ældrepolitik. Den gældende ældrepolitik blev vedtaget af byrådet den 15. december 2010.
  Som allerede besluttet af Sundheds- og Omsorgsudvalget iværksættes formuleringen af den nye ældrepolitik med dialogmødet med Ældrerådet, jf. andet punkt på dagsorden. Input fra deltagerne fra den fælles temadag med udvalget, Ældrerådet og frivillige sociale foreninger på FN’s ældredag den 1. oktober 2014, bliver også taget i betragtning som væsentlige bidrag til at formulere en ældrepolitik.
  Forvaltningen foreslår, at der holdes et seminar primo 2015, hvor der sættes fokus på de fremadrettede udviklingstendenser på ældreområdet. Seminaret vil være en veksling mellem oplæg og cafédrøftelser, hvor formålet er at inddrage interessenterne i processen. Deltagere er Ældrerådet, repræsentanter fra Bruger- og Pårørenderåd samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  På baggrund af ovenstående, vil forvaltningen udarbejde første udkast til en ny ældrepolitik, som sendes i høring og behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget i marts 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 111

  Godkendt.

 • Pkt. 112 Proces for frivilligpolitik

  nuvaerende_frivilligpolitik.pdf forslag_til_frivilligpolitik.pdf

  Pkt. 112

  Proces for frivilligpolitik

  Sagsnr. 262998 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal med denne sag drøfte processen for arbejdet med udformningen af en ny frivilligpolitik i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at proces for frivilligpolitikken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes nuværende frivilligpolitik blev godkendt af Byrådet den 24. november 2010. Frivilligpolitikkens overordnede vision er formuleret således: ”Roskilde Kommune bidrager til at skabe gode rammer for en mangfoldig frivillig social indsats, der fremmer medborgerskab og gavner borgernes sociale liv, sundhed og trivsel”. Denne vision samt fem politiske målsætninger og tre konkrete politiske mål har dannet rammen om Roskilde Kommunes arbejde med frivillighed de seneste fire år. Den nuværende frivilligpolitik fremgår af bilag.
  I denne byrådsperiode skal der udarbejdes en ny frivilligpolitik. Der vil blive lagt op til en proces, som involverer de frivillige sociale foreninger.
  Bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde har sendt sit forslag til indhold i en ny frivilligpolitik, som er bilag til sagen. Det vil indgå i de kommende drøftelser frem mod formulering af frivilligpolitikken. På frivillig fredag den 26. september 2014 kom deltagerne med deres første input til den kommende frivilligpolitik. Disse bliver også taget i betragtning som væsentlige bidrag til formuleringen af en frivilligpolitik.
  Forvaltningen foreslår, at der primo 2015 afholdes et seminar med fokus på de fremadrettede udviklingstendenser på frivilligområdet. Seminaret vil være en veksling mellem oplæg og cafédrøftelser. Deltagere er Bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde og repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger samt Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  På baggrund af ovenstående, vil forvaltningen udarbejde første udkast til en frivilligpolitik, som sendes i høring og behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget i marts 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 112

  Godkendt, dog således at Ældrerådet repræsenteres i seminar i processen.

 • Pkt. 113 Kriterier for fordeling af frivilligmidler

  ansoegningsskema_ss_18.pdf ansoegningsskema_ss_79.pdf laesevejledning_ss_18.pdf laesevejledning_ss_79.pdf

  Pkt. 113

  Kriterier for tildeling af frivilligmidler 2015

  Sagsnr. 262998 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt tilskud til frivillige sociale aktiviteter på baggrund af ansøgninger. Udvalget skal træffe beslutning om kriterier for tildeling af frivilligmidler for 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kriterier for tildeling af frivilligmidler godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Hvert år tildeles der midler til frivillige sociale foreninger på baggrund af ansøgninger fra foreningerne. Der er i alt 3 mio. kr. til uddeling, hvoraf de 600.000 kr. finansierer samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Roskilde. I de senere år har der været fokus på at have tydelige ansøgningskriterier for at sikre et ensartet og sikkert grundlag at behandle ansøgningerne på.
  Det tidligere Forebyggelses- og Socialudvalg godkendte den 13. september 2013 ansøgningsskema og vejledningsblade til ansøgning om frivilligmidler efter § 18 og § 79 i Lov om Social Service, som fremgår af bilag. Af både ansøgningsskema og vejledningsblade fremgår de generelle kriterier for tildeling af frivilligmidler.
  Der er frist for ansøgninger den 1. november 2014, og Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter fordeling af frivilligmidlerne den 4. december 2014. På et informationsmøde for de frivillige sociale foreninger den 2. oktober 2014, orienterer forvaltningen, i samarbejde med Frivilligcenter Roskilde, om hvilke oplysninger, der skal fremgå af ansøgningen.
  Forvaltningen foreslår, at de nuværende kriterier fastholdes, og at foreningerne opfordres til at sende ansøgninger, der handler om nye aktiviteter for udsatte borgergrupper. Det gælder særligt udsatte børn og unge, psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre.
  Roskilde Kommune er begunstiget med mange frivillige sociale foreninger. Målet med at opfordre dem til at målrette aktiviteter til særlige grupper er at få borgere, der ikke ellers kommer ud i sociale sammenhænge og fællesskaber, til at blive en del af det rige foreningsliv. Opfordringen betyder, at det bliver muligt at prioritere aktiviteter, som kan skabe inklusion i sociale fællesskaber og aktiviteter, der understøtter kommunale indsatser i forhold til målgruppen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2014, da der er tale om uddeling af frivilligmidler for 2015, som er afsat til formålet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 113

  Godkendt.

 • Pkt. 114 Tilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

  spoergeskema_til_modtagere_af_hjemmepleje.pdf spoergeskema_til_beboere_i_plejeboliger.pdf

  Pkt. 114

  Tilfredshedsundersøgelse på ældreområdet

  Sagsnr. 82151 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med byrådets behandling af ”Resultater i Roskilde” er det besluttet, at der skal gennemføres tilfredshedsundersøgelser på ældreområdet i Roskilde Kommune. Udvalget skal beslutte gennemførelse af undersøgelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. de spørgsmål, der indgår i KL’s model for undersøgelse af brugertilfredshed på ældreområdet anvendes, og
  2. brugertilfredshedsundersøgelsen gennemføres i 1. halvår 2015.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 18. juni 2014, som en del af det samlede forslag til Resultater i Roskilde, at der gennemføres en tilfredshedsundersøgelse på ældreområdet, hvor resultatkravet er, at mindst 90 % af brugerne er tilfredse eller meget tilfredse med deres hjemmepleje. Undersøgelsen skal være standardiseret, så resultaterne kan sammenlignes med andre kommuner.
  I økonomiaftalen for 2011 blev regeringen og KL enige om at anbefale kommunerne hvert andet år at offentliggøre sammenlignelige oplysninger om den brugeroplevede kvalitet blandt brugere af hjemmepleje.
  Der er udarbejdet et koncept, som omfatter spørgeskemaer til måling af brugertilfredsheden. De indeholder faste og valgfrie spørgsmål, men der er også mulighed for at tilføje lokale spørgsmål i den enkelte kommune. Når borgerne har svaret, sender kommunen de samlede resultater til databasen ”Tilfredshedsportalen”, som er udviklet i et samarbejde mellem KL og flere ministerier. Dette gør det muligt at sammenligne brugertilfredsheden på tværs af kommuner.
  Forvaltningen vurderer, at spørgsmålene i KL’s model er meget relevante. De omhandler emner som fx tilfredshed med den personlige og praktiske hjælp, rehabilitering, kontinuitet i plejen.
  Da brugertilfredshedsundersøgelser er omfattende og kræver stor tilrettelæggelse og databehandling foreslår forvaltningen, at der gennemføres brugertilfredshedsundersøgelser to gange i indeværende byrådsperiode, henholdsvis første halvår 2015 samt første halvår 2017.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget vil inden udsendelse af spørgeskema behandle forslag til de konkrete spørgsmål som borgerne bedes forholde sig til. Brugertilfredshedsundersøgelsens resultater behandles efterfølgende i udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Udgifterne til undersøgelsen i 2015 kan afholdes indenfor områdets budget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 114

  Godkendt, dog således at Bruger- og Pårørenderåd involveres i forhold til støtte til borgere i plejebolig, der har behov for det i forbindelse med besvarelse af spørgeskema.

 • Pkt. 115 Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2015

  hoeringssvar_fra_aeldreraadet.pdf hoeringssvar_fra_handicapraadet.pdf kvalitetsstandarder_for_2015.pdf kvalitetsstandarder_for_2015_-_kort_pjece.pdf

  Pkt. 115

  Godkendelse af kvalitetsstandarder for 2015

  Sagsnr. 78633 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp samt kommunal træning skal revideres af byrådet mindst én gang om året. Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarderne for 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal kommunen revidere kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kvalitetsstandarder for vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Ydelserne er beskrevet i servicelovens §§ 83 og 86. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, byrådet har fastlagt. På den måde synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede.
  Af bilag fremgår forslag til kvalitetsstandarderne for 2015. Der er lagt op til, at det nuværende serviceniveau fastholdes, som det blev besluttet af byrådet med de nuværende kvalitetsstandarder den 30. oktober 2013.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 21. august 2014 at sende udkast til kvalitetsstandarder for 2014 i høring i Handicaprådet og Ældrerådet. På baggrund af Handicaprådets høringssvar har forvaltningen holdt et dialogmøde med Handicaprådet for at drøfte, hvordan rådets bemærkninger kan indarbejdes i fremtidige udgaver af kvalitetsstandarderne. Ældrerådet kan tiltræde udformningen af kvalitetsstandarderne. Høringssvar fremgår af bilag.
  I forbindelse med gennemførelse af aftalen om Fremtidens Hjemmepleje fra juni 2014 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti, forventes der ny lovgivning på ældreområdet med virkning fra primo 2015. Det forventes, at den ny lovgivning vil betyde, at borgerne skal tilbydes et indledende rehabiliteringsforløb, hvor der skal sættes rehabiliterende mål sammen med borgeren. Det forventes derfor, at der vil opstå et behov for at revidere kvalitetsstandarderne igen i foråret 2015 som følge af ny lovgivning. Dette vil indebære en ny høring hos Ældrerådet og Handicaprådet samt en ny behandling i byrådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 115

  Anbefales.

 • Pkt. 116 Godkendelse af tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2015

  hoeringssvar_fra_aeldreraadet.pdf hoeringssvar_fra_handicapraadet.pdf tilsynspolitik_for_2015.pdf

  Pkt. 116

  Godkendelse af tilsynspolitik for personlig pleje og praktisk hjælp 2015

  Sagsnr. 204108 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens politik for tilsyn hos hjemmeboende borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp, skal ifølge lovgivningen revideres mindst en gang årligt. Forvaltningen foreslår, at tilsynspolitikken fremover medfører, at der gennemføres et uanmeldt tilsyn hos de kommunale og private leverandører af hjemmehjælp.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tilsynspolitikken for 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge serviceloven skal kommunalbestyrelsen udarbejde og offentliggøre en politik for tilsyn hos hjemmeboende borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp. Tilsynspolitikken skal revideres årligt.
  Tilsynspolitikken skal indeholde retningslinjer og procedurer for, hvordan der føres tilsyn med både kommunale og private leverandører samt med hjælpens udførelse, og hvordan der følges op på tilsynsresultaterne. Endvidere skal det indgå i tilsynspolitikken, hvordan der følges op på, at hjælpen til borgerne svarer til borgerens aktuelle behov, og hvordan den løbende tilbagemelding fra leverandørerne af ydelserne til den kommunale myndighed skal foregå. Samtidig skal det fremgå, hvordan kommunalbestyrelsen udfylder de gældende lovmæssige rammer for tilsyn og opfølgning.
  Kommunalbestyrelsen har i forvejen ansvaret for at føre tilsyn med deres tilbud efter serviceloven og følge op på, at alle borgere, der er berettiget til at modtage ydelser, modtager den rette hjælp.
  Af bilag til sagen fremgår forslag til tilsynspolitik for 2015 for hjemmeboende borgere. Der er grundlæggende tale om en videreførelse af den nuværende tilsynspolitik, der fungerer som et godt styringsinstrument i forhold til både den kommunale leverandør af hjemmehjælp samt de private leverandører.
  Med den nye tilsynspolitik skal der fra 2015 foretages mindst ét årligt uanmeldt tilsynsbesøg hos kommunale og private leverandører af hjemmehjælp. Inspirationen til dette er taget fra de uanmeldte tilsynsbesøg Roskilde Kommune som myndighed, i dag foretager på plejecentrene. Hensigten med de nye tilsynsbesøg er at sikre, at ydelser leveres i henhold til de politisk vedtagne kvalitetsstandarder og styrker den tværfaglige viden mellem leverandører samt højner kvaliteten af indsatsen.
  Forslaget til tilsynspolitik har været i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Både Ældrerådet og Handicaprådet kan tilslutte sig indførelsen af mindst et årligt uanmeldt tilsynsbesøg. Ældrerådet forudsætter, at besøget også omfatter stikprøver med kontakt til brugere samt, at besøgene skal være supplement til den vurdering som sagsbehandleren fra myndighedsservice løbende foretager. Forvaltningen kan bekræfte begge dele.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. De ekstra tilsyn kan gennemføres indenfor budgettet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 116

  Anbefales.

 • Pkt. 117 Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp som alternativ til godkendelsesmodel

  notat_om_baggrund_og_muligheder_for_gennemfoerelse_af_samlet_udbud_af_personlig_pleje_og_praktisk_hjaelp_samt_sygeplejeydelser_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 117

  Udbud af personlig pleje og praktisk hjælp som alternativ til godkendelsesmodel

  Sagsnr. 237792 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er sket en ændring i serviceloven om frit valg, som betyder, at der kan gennemføres et udbud af personlig pleje og praktisk hjælp som et alternativ til den godkendelsesmodel, der anvendes i dag for at sikre borgernes frie valg. Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere drøftet muligheden for at gennemføre et udbud, der medfører en ændring i antallet af leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gennemføres et samlet udbud af personlig pleje og praktisk hjælp samt sygeplejeydelser for at finde to private leverandører, der, sammen med den kommunale leverandør, kan levere ydelserne til den ønskede kvalitet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget havde den 10. juni 2014 en temadrøftelse af ældreområdet, hvor mulighederne for at bruge de nye regler om frit valg på ældreområdet blev drøftet.
  Det er i dag muligt for borgerne at vælge mellem en række private leverandører og den kommunale hjemmepleje. De private leverandører er godkendt efter godkendelsesmodellen, som betyder, at leverandørerne skal levere ydelsen til den samme pris, som kommunen leverer ydelserne for.
  Ved at foretage et udbud af opgaverne i forhold til frit valg, får kommunen en konkurrenceudsættelse på prisen, samtidig med, at der kan stilles andre krav til samarbejde, udvikling af opgaveløsning og brug af metoder, end det er muligt ved godkendelsesmodellen.
  Der er i dag 10 godkendte leverandører af praktisk hjælp og 5 godkendte leverandører af personlig pleje i Roskilde Kommune. Mange leverandører har kun et mindre antal borgere, men kommunens tilsyn og administration af de enkelte leverandører er ens.
  De eksterne leverandører er ikke hjemmehørende i Roskilde Kommune.
  Efter et samlet udbud, der som minimum samler personlig pleje, praktisk hjælp samt sygeplejeydelser i ét udbud, kan borgerne vælge mellem to private leverandører og den kommunale leverandør. Såfremt det besluttes, kan et udbud gennemføres i løbet af første halvår 2015.
  Af bilag fremgår notat, der beskriver baggrund og muligheder for at gennemføre et udbud i forhold til personlig pleje og praktisk hjælp samt sygeplejeydelser.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 117

  Godkendt.
  Venstre ønsker dog ikke, at der skal foretages udbud efter de nye frit valgs regler, da Venstre mener, at det begrænser borgerens frie valg, og at der ikke kan opnås en økonomisk besparelse.

 • Pkt. 118 Vedtægter for bruger- og pårørenderåd på plejecentrene

  udkast_til_vedtaegter_for_bruger-_og_paaroerenderaad.pdf

  Pkt. 118

  Vedtægter for bruger- og pårørenderåd på plejecentrene

  Sagsnr. 191905 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det daværende Ældre- og Omsorgsudvalg vedtog den 30. november 2010 vedtægter for bruger- og pårørenderåd, herunder en forsøgsordning med en valgperiode på 4 år. Rådene ønsker, at der igen bliver en 2-årig valgperiode. Eventuelle ændrede vedtægter skal i høring i bruger- og pårørenderåd og Ældrerådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at reviderede vedtægter drøftes og herefter sendes i høring i Ældrerådet og hos alle bruger- og pårørenderåd.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den enkelte kommune afgør selv, om der skal være bruger- og pårørenderåd på plejecentrene. Alle plejecentre i Roskilde Kommune har et valgt bruger- og pårørenderåd. Rådene har repræsentanter fra beboere, pårørende og andre interesserede og skal repræsentere beboerne overfor kommunen, så den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov. Rådene er et samarbejdsorgan og kan derfor ikke ændre de kompetencer, som er tillagt plejecentrets ledelse.
  Ældre- og Omsorgsudvalget godkendte den 30. november 2010 vedtægter for bruger- og pårørenderåd og besluttede samtidig at erstatte en 2-årig valgperiode med en 4-årig i en forsøgsperiode.
  De enkelte bruger- og pårørenderåd har drøftet forsøgsordningen. Der er generel enighed om, at en valgperiode på 2 år er mest formålstjenlig, idet der opleves store udskiftninger. Der kan afholdes suppleringsvalg, men rådene mener, at både rekrutteringen, engagementet og deltagelsen kan styrkes ved samlet valg hvert andet år.
  Af bilag fremgår udkast til reviderede vedtægter. Den primære ændring vedrører valg til bruger- og pårørenderåd hvert andet år. Endvidere er paragraf 5.1. rettet i forhold til, at der for bruger- og pårørenderådet på Bernadottegården vil være repræsentanter fra tidligere KZ-fanger og modstandsfolk indtil minimum 2014. Dette er ændret til ”så længe som muligt”. Bernadottegårdens ledelse har et godt samarbejde med repræsentanterne fra ovenstående gruppe og ønsker dette fortsætter udover 2014.
  Beslutter Sundheds- og Omsorgsudvalget at sende de reviderede vedtægter i høring i bruger- og pårørenderådene samt Ældrerådet, vil udvalget den 6. november 2014 kunne træffe endelig beslutning om vedtægterne.
  Der afholdes herefter valg til bruger- og pårørenderåd ultimo november 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 118

  Godkendt.

 • Pkt. 119 Anlægsregnskab vedr. Hjælpemiddelafsnittet på én adresse

  Pkt. 119

  Anlægsregnskab vedr. Hjælpemiddelafsnittet på én adresse

  Sagsnr. 263046 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der aflægges anlægsregnskab for Hjælpemiddelafsnittet, der er blevet samlet på én adresse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anlægsregnskabet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet gav den 31. august 2011 en anlægsbevilling til at samle Hjælpemiddelafsnittet på én adresse. Den samlede bevilling var på 6.000.000 kr.
  Regnskabet udviser udgifter for i alt 6.030.182. Der er således en merudgift på 30.182 kr. i forhold til den givne bevilling.

  Økonomi

  I 2014 er der et rådighedsbeløb på 121.000 kr. og et forbrug på 151.155 kr., hvilket giver en negativ kasseeffekt i 2014 på 30.155 kr.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 119

  Anbefales.

 • Pkt. 120 Eventuelt

  Pkt. 120

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2014, pkt. 120

  Intet.