You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Oktober 2, 2018 - 08:00
Sted: Rådhusbuen 1, mødelokale 2A
 • Pkt. 127 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 127

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2018, pkt. 127

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

 • Pkt. 128 Forslag til udmøntning af indsatser relateret til ældreområdet. Finanslovsaftale for 2018

  Pkt. 128

  Forslag til udmøntning af indsatser relateret til ældreområdet. Finanslovsaftale for 2018

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget drøfter udmøntning af midler til ældreområdet fra finanslovsaftale for 2018.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til udmøntning af indsatserne relateret til ældreområdet.

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget blev i august 2018 orienteret om en række nye indsatser fra hhv. finanslovsaftalen og økonomiaftalen for 2018. I denne sag præciseres forslag til udmøntning af midler relateret til en værdig død og aflastning af pårørende.
  Som en del af finanslovsaftalen 2018-2021 er der afsat 845.000 kr. i 2018 og 862.000 kr. i 2019-2021 til at styrke indsatsen omkring en værdig død. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i november 2016 at anvende ikke disponerede midler fra værdighedsmidlerne til etableringen af sygeplejefagligt palliationsteam. Udvalget afsatte 2,2 mio. kr. til formålet. Teamet varetager palliative forløb i hele Roskilde Kommune. Teamet dækker alle ugens syv dage i dagvagt og samarbejder med praktiserende læger og hospital, herunder de specialiserede palliative tilbud. Teamet har i den tid, det har eksisteret, modtaget et stigende antal henvendelser.
  Forvaltningen foreslår, at Roskilde Kommunes palliative sygeplejeteam opnormeres med henblik på at kunne dække en større vagtflade og sikre større kontinuitet i de palliative forløb på tværs i kommunen.
  Herudover foreslår forvaltningen, at der indgås aftale om faglig supervision af det sygeplejefaglige palliationsteam, gerne i samarbejde med enten hospice eller region. Forvaltningen afklarer de konkrete muligheder nærmere.
  Ligeledes, som en del af finanslovsaftalen for 2018-2021, modtager Roskilde Kommune 845.000 kr. i 2018 og herefter 862.000 kr. årligt til at styrke indsatsen for pårørende til svækkede ældre borgere. Forvaltningen foreslår, at der ansættes en pårørendevejleder. Pårørendevejlederen skal være omdrejningspunktet for realisering af Roskilde Kommunes pårørendepolitik og skal bl.a. vise vej til kommunens tilbud og muligheder for pårørende, afholde samtaler med pårørende, finde netværksgrupper med andre pårørende, afholde møder om relevante emner for pårørende, afvikle kurser, hvor pårørende lærer at passe godt på sig selv, foretage opsøgende arbejde blandt nye pårørende, mv. Pårørendevejlederen skal dække både ældre- og voksenområdet. Resterende midler benyttes til iværksættelse af aktiviteter for pårørende, herunder undervisning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. For 2018 er sagen en del af midtvejsreguleringen, og for 2019 er sagen allerede indarbejdet i budgettet via andre reguleringer i Lov- og cirkulæreprogrammet for 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2018, pkt. 128

  Udvalget besluttede, at midlerne til at styrke indsatsen omkring en værdig død afsættes til en opnormering af palliationsteamet og faglig supervision af teamet.
  Udvalget besluttede, at midlerne til en styrket indsats for pårørende til svækkede borgere afsættes til ansættelse af en pårørendevejleder samt iværksættelse af aktiviteter for pårørende, herunder undervisning.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

 • Pkt. 129 Omlægning af pladser på Rehabiliteringscenter Trekroner

  Pkt. 129

  Omlægning af pladser på Rehabiliteringscenter Trekroner

  Sagsnr. 310891 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Belægningsprocenten på Rehabiliteringscenter Trekroner har været faldende de seneste 8 måneder, hvorfor forvaltningen anbefaler at antallet af pladser reduceres til 28.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at antallet af pladser på rehabiliteringscenter Trekroner reduceres til 28.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i november 2017 at antal liggedage på rehabiliteringspladserne forkortes ved, at indsatserne i højere grad ydes som hjælp til selvhjælp og via akutteam. Det har bevirket, at der i 2018 ses et øget antal afsluttede forløb og en kortere liggetid på Rehabiliteringscenter Trekroner.
  Efter omorganiseringen er den gennemsnitlige liggetid faldet fra 33 dage i 2017 til 23 dage i de første 8 måneder af 2017. Samtidig er antallet af afsluttede forløb pr. måned steget fra 27 udskrivninger pr. måned til 32 udskrivninger pr. måned fra rehabiliteringscenter.
  Belægningsprocenten på Trekroner var i gennemsnit på 89 % i 2017, og 76 % fra januar-august 2018. Belægningsprocent er på 64 % i august 2018.
  På baggrund af denne udvikling anbefaler forvaltningen at der reduceres til 28 rehabiliteringspladser. Derved ville belægningsprocenten i august have været på 73 %.

  Figur: Belægningsprocent for Trekroner rehabiliteringscenter, 2016 – 2018 (32 pladser)

  Lukningen af pladser svarer til at der lukkes 4 stuer. Tre af stuerne er placeret på 1. sal sammen med boligerne på Plejecenter Trekroner. Forvaltningen anbefaler at disse boliger omdannes til plejehjemsboliger, så der fremadrettet er 91 boliger på Trekroner Plejecenter.
  Alle de midlertidige pladser samles fremadrettet på det nye plejecenter ved Hyrdehøj, når dette tages i brug. I dag er der 49 midlertidige pladser heraf 40 rehabiliteringspladser. Der er i øjeblikket planlagt med 69 midlertidige pladser, heraf 60 rehabiliteringspladser på Hyrdehøj.
  Inden plejecenter Hyrdehøj åbner i 2020, bør det igen vurderes, hvor mange pladser der er behov for.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. De sparede midler ved nedlæggelse af pladserne omprioriteres til tre plejehjemspladser og styrket rehabilitering i eget hjem.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2018, pkt. 129

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

 • Pkt. 130 Ensomhedstjek - app til selvscreening for ensomhed

  Pkt. 130

  Ensomhedstjek - applikation til selvscreening for ensomhed

  Sagsnr. 270318 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  1. februar 2017 blev det muligt at downloade applikationen Ensomhedstjek, som er udviklet som en del af ensomhedsindsatsen i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune har ikke modtaget henvendelser på baggrund af applikationen og forvaltningen foreslår, at den nedlægges.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at applikationen ensomhedstjek nedlægges.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som en del af budget 2015 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget at afsætte 500.000 kr. til udvikling af en digital løsning, der gør det let for borgere i Roskilde Kommune samt deres pårørende og medarbejdere at få overblik over tilbud, der kan understøtte borgerens sociale liv. Den digitale løsning har bestået i en applikation til selvscreening for ensomhed.
  1. februar 2017 blev applikationen Ensomhedstjek lanceret i Google Play og App Store. Applikationen består af en test på 20 spørgsmål, der angiver i hvilken grad borgere oplever ensomhed. På baggrund af testen præsenterer applikationen en række kommunale og frivillige tilbud og indsatser for borgeren. Som afslutning på testen bliver det desuden muligt for borgeren at bede om at blive kontaktet af en sundhedskonsulent fra Roskilde Kommune.
  Formålet med applikationen har været at understøtte opsporing af ensomhed blandt borgere, som ikke er kendt i Sundhed og Omsorg i Roskilde Kommune.
  Applikationens målgruppe er særligt ældre borgere i Roskilde Kommune, deres pårørende og øvrige netværk samt medarbejdere i Sundhed og Omsorg.
  Applikationen har været downloadet i meget begrænset omfang siden applikationen blev lanceret. Roskilde Kommune har ikke modtaget nogen henvendelser på baggrund af applikationen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2018, pkt. 130

  Godkendt.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

 • Pkt. 131 Studietur i Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Pkt. 131

  Studietur i Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsnr. 311049 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget drøfter mulige emner for studietur i 2019

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at mulige emner for studietur i 2019 drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget har mulighed for at tage en studietur til udlandet i løbet af byrådsperioden. Udvalget besluttede på sidste møde, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets studietur afholdes i perioden 18.-20. september 2019.
  På dagens møde drøfter udvalget mulige emner for en studietur. På baggrund af de indledende drøftelser udarbejder forvaltningen nærmere forslag til indhold og program for studieturen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2018, pkt. 131

  Udvalget besluttede, at studieturen går til Skotland.
  Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

 • Pkt. 132 Orientering om anvendelse af sensorer til borgere med demens

  Anvendelse_af_sensorer_til_borgere_med_demens.pdf

  Pkt. 132

  Orientering om anvendelse af sensorer til borgere med demens

  Sagsnr. 298156 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer hermed om brugen af forskellige typer sensorer til borgere med demens.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune, anvendes der forskellige sensorer, så personalet bedst muligt kan støtte borgere med demens på de tidspunkter af døgnet, hvor borgerne har behov for støtte. Sensorerne sikrer, at borgerne mødes i deres bolig, og ikke forvilder sig væk. Om natten kan sensorerne desuden understøtte, at borgerne hjælpes til at få den bedst mulige nattesøvn.
  Matchet mellem borger og sensor sker altid på baggrund af en faglig og individuel vurdering. I Roskilde Kommune, anvendes der i dag sengesensorer, dørsensorer, bevægelsessensorer, trædemåtter og GPS’er. Af vedlagte bilag fremgår en uddybende beskrivelse af de forskellige typer af sensorer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2018, pkt. 132

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

 • Pkt. 133 Orientering om projekt Demensvenner i Danmark

  Pkt. 133

  Orientering om projekt Demensvenner i Danmark

  Sagsnr. 311029 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune indgår i Alzheimerforeningens projekt, Demensvenner i Danmark, for derigennem at styrke et demensvenligt lokalsamfund.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune arbejder som en del af medlemskabet i Demensalliancen på at blive en demensvenlig kommune. Dette indebærer bl.a., at der sættes fokus på hvordan man kan understøtte udviklingen af et mere demensvenligt samfund.
  Mange mennesker med demens og deres pårørende oplever, at det at blive ramt af demens ofte er forbundet med social isolation. Det skyldes bl.a. en oplevelse af uvidenhed og manglende forståelse fra det omgivende samfund. En konsekvens af fordomme og stigmatisering er, at mennesker med en demenssygdom og deres pårørende risikerer at blive isolerede og ensomme.
  Roskilde Kommune har, som en del af ensomhedsindsatsen, valgt at indgå i Alzheimerforeningens projekt, Demensvenner i Danmark fra 1. november 2018 og et år frem.
  Projektet har til formål:
  - øge danskernes viden om demens og dermed nedbryde fordomme, misforståelser og tabuer om demens,
  - motivere og engagere danskere til at række en hjælpende hånd til mennesker med demens og deres familier,
  - medvirke til at mennesker med demenssygdom bliver anerkendt, praktisk og socialt inkluderede og forbliver aktive i eget liv så længe, det er muligt.
  I dag er der 566 Demensvenner i Roskilde Kommune, og der er en målsætning om, at dette tal stiger til 1000 inden for det kommende år.
  Samarbejdsaftalen med Alzheimerforeningen har en værdi af 100.000-150.000 kr., hvor Roskilde kommune selv skal betale 15.000 kr. Resten finansieres af Sundhedsstyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. De 15.000 kr. som finansieres af Roskilde Kommune selv, tages inden for rammen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2018, pkt. 133

 • Pkt. 134 Orientering om den afholdte Sundhedsdag 2018

  Pkt. 134

  Orientering om den afholdte Sundhedsdag 2018

  Sagsnr. 258053 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Temaet for Sundhedsdagen 2018 var ”Mental Sundhed”. Arrangementet var velbesøgt med stande fra en række frivillige foreninger, sygehus og region samt kommunale medarbejdere, der til daglig arbejder med sundhed og forebyggelse.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundhedsdagen i Roskilde blev holdt på Hestetorvet for 23. gang den 25. august 2018. Formålet med dagen er at sætte fokus på sundhed sammen med foreninger, regionen og andre centrale aktører samt at komme i dialog med borgerne om vigtige emner vedrørende sundhed og forebyggelse.
  Roskilde Kommune var for tredje gang hovedarrangør af dagen. På selve dagen deltog kommunen med medarbejdere fra områder, der til daglig arbejder med forebyggelse og sundhed: Tandplejen, Sundhed og Omsorg, Sundhedscenteret, CAS, Borgerservice m.fl.
  Roskilde Kommune stod også for arrangementet i det store telt, hvor Sebastian Dorset, kendt fra TV m.v., fortalte om sundhed på en sjov og spændende måde. Cirka 150 borgere overværede oplægget. Endvidere holdt fysioterapeut Niels Honoré et oplæg om mænd og sundhed, og dette oplæg var også velbesøgt med cirka 100 borgere.
  Der var i lighed med sidste år tilmeldt 31 frivillige foreninger og organisationer heraf en række patientforeninger fx Diabetesforeningen, Gigtforeningen og foreninger med forebyggelsestilbud såsom Roskilde Ældremotion. Frivilligcentret, Handicaprådet og Ældrerådet deltog også. Roskilde Sygehus og Region Sjælland deltog med repræsentanter fra forskellige områder blandt andet patientvejledere.
  Det er den generelle opfattelse hos en del af de deltagende foreninger, at deltagerantallet ved årets sundhedsdag var lidt lavere i år end de seneste års sundhedsdage, og at der var færre besøgende i den sidste time af Sundhedsdagen. Det kan derfor overvejes fremadrettet, at slutte dagen kl. 13 i stedet for som hidtil kl. 14.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2018, pkt. 134

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

 • Pkt. 135 Orientering om nationale mål for sundhedsvæsenet

  Nationale_maal_for_sundhedsvaesenet_2018.pdf Status_paa_de_nationale_maal_for_sundhedsvaesenent.pdf

  Pkt. 135

  Orientering om nationale mål for sundhedsvæsenet

  Sagsnr. 264341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om seneste status på de nationale mål for sundhedsvæsenet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Danske Regioner og KL blev i 2016 enige om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. De nationale mål skal styrke fokus på kvalitetsudvikling frem for kvalitetskontrol og på klare mål og resultater, som skaber værdi for patienten og borgeren. Sundheds- og Ældreministeriet udsendte primo september 2018 en status på de nationale mål for sundhedsvæsenet.
  De otte nationale mål er:
  - Bedre sammenhængende patientforløb
  - Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  - Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
  - Behandling af høj kvalitet
  - Hurtig udredning og behandling
  - Øget patientinddragelse
  - Flere sunde leveår
  - Mere effektivt sundhedsvæsen.
  For hvert af de otte mål er der knyttet en række indikatorer, der viser udviklingen for de enkelte mål. Indikatorerne er under løbende udvikling. I dette års status har der været et særligt fokus på lokal forankring af de nationale mål og udvikling af indikatorer for psykiatrien. Der arbejdes på udvikling af indikatorer rettet mod kommunernes indsatser.
  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår følger indikatorer i de nationale mål for sundhedsvæsenet:
  - Akutte somatiske genindlæggelser indenfor 30 dage
  - Somatisk færdigbehandlingsdage på sygehuse
  - Ventetid til genoptræning
  - Akutte indlæggelser pr. 1000 KOL patienter
  - Akutte indlæggelser pr. 1000 diabetes patienter
  - Forebyggelige indlæggelser pr. 1000 ældre
  - Andel borgere med demens, som har købt antipsykotika
  - Middellevetid
  - Daglige ryge
  En uddybende status på udviklingen i ovennævnte indikatorer fremgår af vedlagte bilag. Næste status foreligger i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2018, pkt. 135

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

 • Pkt. 136 Orientering om befordringsudbud(Lukket)

 • Pkt. 137 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2018.pdf

  Pkt. 137

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2018

  Sagsnr. 301070 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen.
  I budgetopfølgningerne beskrives om der forventes mer- eller mindreforbrug for hele året på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk.
  Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes balance i forhold til det oprindelige budget på serviceområdet, hvilket er uændret i forhold til sidste budgetopfølgning. Balancen dækker over følgende udsving:
  - Et mindreforbrug på fagområdet Pleje og Træning på 0,3 mio. kr., og et merforbrug på fagområdet Sundhed og Forebyggelse på 0,3 mio. kr. Mindreforbruget på Pleje og Træning er sammensat af mindreudgifter/merindtægter på hhv. salg af plejehjemspladser, færdigbehandlede patienter (liggedage) og SOSU-elever, samt merudgifter til hjemmeplejen som følge af stigende aktivitet. Merforbruget på Sundhed og Forebyggelse er sammensat af merudgifter til sundhedscenter og tandpleje, samt mindreudgifter til mobilt laboratorium (iværksættes først i 2019).
  - På øvrige ikke-serviceudgifter forventes et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvilket er en forbedring på 6,0 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning. Mindreforbruget er placeret på fagområdet Aktivitetsbestemt Medfinansiering, og skyldes en fortsat mindreaktivitet på regionens sygehuse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2018, pkt. 137

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O).

 • Pkt. 138 Eventuelt

  Pkt. 138

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 02-10-2018, pkt. 138

  Fraværende: Merete Dea Larsen (O).