You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 3, 2014 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 34 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 34

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-04-2014, pkt. 34

  Godkendt.
  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 35 Fællesmøde med Handicaprådet

  Pkt. 35

  Fællesmøde med Handicaprådet

  Sagsnr. 230743 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget afholder det årlige fællesmøde med Handicaprådet. Fællesmødet begynder kl. 8.00 og holdes i Byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget afholdes der årligt et fællesmøde.
  Handicaprådet er et dialogforum, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.
  Dagsorden for fællesmødet er aftalt med formanden for Handicaprådet:
  - Orientering om udviklingen i vederlagsfri fysioterapi
  - Orientering om anvendelse af varmtvands bassin
  - Drøftelse af hvilke sager Sundheds- og Omsorgsudvalget vil arbejde med i den kommende periode
  - Eventuelt
  Det er aftalt med Handicaprådet, at fællesmødet er berammet til at vare en halv time.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-04-2014, pkt. 35

  Drøftet.
  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 36 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 36

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 18167 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetiderne til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget får hver anden måned en orientering om ventetider til genoptræning efter henholdsvis sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.
  I tabellen nedenfor ses udviklingen i ventetider i 2013 til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel bedømmelse, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Gennemsnitlig ventetid til genoptræning opgjort i dage efter medianen – 2014.

  Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt. Nov Dec
  §140 4 5
  § 86 6 4

  Årsmedianen for hele 2013 var 5 dages ventetid til genoptræning efter § 140 og 7 dages ventetid efter § 86.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-04-2014, pkt. 36

  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 37 Orientering om Sundhedsprofil 2013

  Pkt. 37

  Orientering om Sundhedsprofil 2013

  Sagsnr. 58378 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundhedstilstanden for borgerne i Region Sjælland er kortlagt i ”Sundhedsprofil 2013”, og de overordnede tal for regionen er blevet offentliggjort i marts 2014. Disse tal viser, at borgerne i Roskilde Kommune er sundere end gennemsnittet i alle regionens kommuner. Den samlede sundhedsprofil for borgerne i Roskilde Kommune bliver dog først tilgængelig senere i foråret, hvor udvalget vil få en nærmere orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Efter aftale mellem Danske Regioner, KL, Ministeriet for Sundheds og Forebyggelse samt Finansministeriet har regionerne fået opgaven med at udarbejde en sundhedsprofil hvert 4. år. Den første sundhedsprofil blev udarbejdet i 2010, og nu foreligger den anden sundhedsprofil. Profilen er lavet på baggrund af, at 2.000 borgere i Roskilde Kommune (og i alle øvrige kommuner i landet) i foråret 2013 fik tilsendt et spørgeskema om deres trivsel, sundhed og sygdomme.
  Borgerne blev bedt om at vurdere deres helbred, stress, ryge-, alkohol- og motionsvaner og en række andre sundhedsmæssige forhold. På baggrund af spørgeskemaet har regionen udarbejdet en sundhedsprofil for hele regionen og specifikke profiler for hver kommune.
  Fire faktorer er særlige vigtige, når man skal danne sig et overblik over den almene sundhedstilstand hos borgerne, nemlig kost, rygning, alkohol, motion samt vægt. Af de oplysninger, der allerede nu er offentliggjort ses det, at Roskilde Kommune generelt klarer sig godt i forhold til gennemsnittet for hele regionen, men der er også plads til forbedringer:
  - I 2010 havde 13 procent af Roskilde Kommunes borgere usunde madvaner, dvs lavt forbrug af frugt, grønt og fisk – og høje forbrug af mættet fedt. Denne andel er nu faldet til 10 procent, og gennemsnittet for regionen er 14 procent.
  - I 2010 røg 17 procent af borgerne i Roskilde Kommune, mens det i 2013 er faldet til 15 procent. Gennemsnittet for regionen er nu 18 procent.
  - I 2010 havde 24 procent af borgerne i Roskilde Kommune et for stort alkoholforbrug, og denne andel er nu steget til 25 procent. Gennemsnittet i regionen er nu 21 procent.
  - I 2010 var andelen af svært overvægtige 9 procent i Roskilde Kommune, og den er nu steget til 14 procent. Gennemsnittet i regionen er 17 procent.
  - I 2010 var 32 procent af borgerne i Roskilde Kommune fysisk inaktive, og andelen er nu steget til 33 procent. I regionen er andelen 28 procent.
  Sundhedsprofilen er et nyttigt værktøj i arbejdet med sundhed og forebyggelse, da den både viser, hvordan udviklingen har været på en række centrale områder, og samtidig kan anvendes som udgangspunkt for planlægningen af fremtidige indsatser.
  Når den samlede sundhedsprofil er klar med alle resultater for Roskilde Kommune, vil udvalget få en nærmere orientering om resultaterne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-04-2014, pkt. 37

  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 38 Orientering om behandling af ansøgning til frivilligpulje

  Pkt. 38

  Orientering om behandling af ansøgning til frivilligpulje

  Sagsnr. 255950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forebyggelses- og Socialudvalget uddelte i december 2013 frivilligmidler efter Servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Der blev tilbageholdt 403.619 kr. til tilskud til indsatser, der opstår i løbet af 2014. Forvaltningen har den 14. april 2011 fået bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende indkommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om, at der er kommet en ansøgning fra INSP.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Foreningen INSP har søgt om 137.000 kr. til to indsatser, der er målrettet unge sårbare mellem 15-30 år, som ikke ellers er inkluderede i stærke fællesskaber. Indsatsen tager afsæt i et eksisterende samarbejde mellem INSP og Center for Socialpsykiatri. Det er målet, at indsatserne skal medføre, at 40 nye brugere indenfor målgruppen bliver del af stærke sociale fællesskaber. Samtidig skal indsatserne understøtte samarbejdet med kommunen, uddannelsesinstitutioner, headspace og andre, der arbejder med unge.
  De to indsatser vedrører dels udvikling af det sociale værtsskab, som har fokus på at skabe tryghed for nye sårbare unge, der inviteres indenfor og følges i den første tid som bruger af INSP med henblik på at føle sig velkommen, have lyst til at komme igen for efterfølgende selv at kunne blive social vært for nye brugere. Den anden indsats er målrettet samme målgruppe, som får mulighed for at blive del af en aktivitet omkring film og foto. Dette forløb skal dels tiltrække nye brugere, som via film og foto nemmere kommer i kontakt med andre brugere. Samtidig bidrager det til at dokumentere indsatserne målrettet de sårbare unge og de resultater, der opnås ved indsatserne.
  Der er bevilget 40.000 kr. til indsatserne, idet en stor del af det ansøgte beløb vedrører dækning af lønudgift, som der med henvisning til kriterier for tildeling af frivilligmidler ikke gives støtte til.
  Det kan supplerende oplyses, at INSP ikke søgte om frivilligmidler i forbindelse med uddeling i december 2013.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er bevilget i alt 40.000 kr., som er finansieret af restbeløbet på 403.619 kr. Der er således i alt 363.619 kr. tilbage i frivilligpuljen 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-04-2014, pkt. 38

  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 39 Orientering om justering af økonomistyringsregler

  Pkt. 39

  Orientering om justering af økonomistyringsregler

  Sagsnr. 238882 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet behandlede den 26. marts 2014 en sag om justering af økonomistyringsreglerne. Forvaltningen orienterer om, hvad byrådets beslutning indebærer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet behandlede den 26. marts 2014 en sag om justering af økonomistyringsreglerne.
  Justeringerne omhandler en tilpasning af forvaltningens kompetence til at omplacere budget samt en fastsættelse af de rammestyrede enheder.
  Forvaltningen vil på mødet mundtligt orientere om, hvad byrådets beslutning indebærer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-04-2014, pkt. 39

  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 40 Orientering om ændringer i tandplejen i den nordlige og sydlige del af kommunen

  Pkt. 40

  Ændringer i tandplejen i den nordlige og sydlige del af kommunen

  Sagsnr. 49004 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er en del af budgetforliget for 2014, at børn og unge i den sydlige og nordlige del af kommunen skal have et tilbud om tandpleje uden egenbetaling i lokalområdet. Det skal ske ved aftaler med private tandlæger i lokalområdet. Forvaltningen fik på mødet den 6. februar 2014 mandat til at indgå aftale med lokale tandlæger. Der er nu indgået aftale med to tandlæger indenfor det mandat, der blev givet af udvalget.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som en del af budgetforliget for 2014 blev det besluttet, at børn og unge i den sydlige og nordlige del af kommunen skal have tilbud om at kunne vælge tandpleje i deres lokalområde. Muligheden for at tilbyde børn og unge tandpleje i lokalområdet skal tilvejebringes ved, at kommunen indgår aftale med private tandlæger, der har praksis i et af de nævnte skoledistrikter i nord og syd.
  På udvalgets møde den 6. februar 2014 fik forvaltningen mandat til at annoncere efter og indgå aftale med privatpraktiserende tandlæger om at tilbyde tandpleje på sammen udgiftsniveau som den kommunale tandpleje.
  På baggrund af udvalgets beslutning den 6. februar 2014 har forvaltningen forhandlet med tre interesserede tandlæger, som alle har klinikker i den nordlige og sydlige del af kommunen. To af disse tandlæger har indgået en aftale med kommunen om at løse opgaven for en fast årlig pris. Det er en tandlæge i Jyllinge og en tandlæge i Viby.
  Aftalen tager udgangspunkt i den aftale, som Køge Kommune har indgået med privatpraktiserende tandlæger – en aftale som blandt andet indeholder en nærmere beskrivelse af, hvilke ydelser den privatpraktiserende tandlæge skal levere. Det er også en forudsætning, at børnene i de nævnte områder, efter ønske, kan skifte mellem det kommunale tilbud og det private tilbud. Ordningen vil ikke ændre på det kommunalt fastsatte serviceniveau, der generelt indebærer tandeftersyn hver 15. måned. Tandregulering vil fortsat ske på den kommunale tandklinik i Roskilde.
  Ordningen træder i kraft medio 2014, dog således, at der vil blive tale om et skift afhængigt af, hvornår de konkrete børn skal til ordinært tandeftersyn.
  Forvaltningen vil udsende breve til alle forældre til de børn og unge, som bor i den nordlige og sydlige del af kommunen, og som dermed er omfattet af tilbuddet, med orientering om muligheden for at skifte til en af de tandlægeklinikker, som kommunen indgår aftale med.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. Udgifterne til aftalen kan afholdes indenfor tandplejens samlede budget på 26 mio. kr.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-04-2014, pkt. 40

  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 41 Orientering om afsluttet EU-udbud af Stomi og Katetre produkter i Det Regionale Indkøbsfællesskab (FUS)

  Pkt. 41

  Orientering om afsluttet EU-udbud af stomi- og kateterprodukter i Det Regionale Indkøbsfællesskab (FUS)

  Sagsnr. 218466 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer om, at der er indgået kontrakter efter endt udbud af stomi- og kateterprodukter i samarbejde med det regionale indkøbsfællesskab (FUS). Kommunen har tiltrådt de nye kontrakter pr. 1. januar 2014 og 1. februar 2014.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har deltaget i det fælles udbud af stomi- og kateterprodukter via Fællesudbud Sjælland (FUS), som er et udbudsfællesskab for alle kommuner i Region Sjælland.
  Slagelse Kommune har været tovholder på udbuddene af stomi- og kateterprodukter. Udbuddene har været gennemført ultimo 2013. Alle 16 kommuner i indkøbsfællesskabet deltog i udbuddet.
  De nye leverandører på de to kontrakter er følgende:
  - Stomi: Kirstine Hardam (Kontraktstart 1. januar 2014)
  - Katetre: OneMed (Kontraktstart 1. februar 2014)
  Det kan oplyses, at der i forbindelse med de nye kontrakter kan forventes besparelser for Roskilde Kommune på ca. 744.000 kr. årligt for stomiprodukter og ca. 400.000 kr. årligt for kateterprodukter.
  Besparelserne er udmøntet i budget 2014 og årene frem i forbindelse med de allerede indregnede besparelser på indkøb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-04-2014, pkt. 41

  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 42 Udpegning af to medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger Højvanggård

  Pkt. 42

  Udpegning af to medlemmer til bestyrel-sen for den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger Højvanggård

  Sagsnr. 95776 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  OK-fonden har bedt Roskilde Kommune om at udpege to medlemmer til bestyrelsen for den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger Højvanggård, da ingen beboere har valgt at indtræde i bestyrelsen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Ældrerådet udpeger hvert et medlem til bestyrelsen for Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger Højvanggård.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den selvejende institution OK-Fondens ældreboliger Højvanggård består af 7 boliger på adressen Højvanggård 1-13 i Vindinge.
  Bestyrelsen for den selvejende institution består af tre bestyrelsesmedlemmer, hvoraf to medlemmer vælges blandt beboerne og et medlem udpeges af OK-Fonden. Da ingen beboere har ønsket at indtræde i bestyrelsen, har OK-Fonden bedt Roskilde Kommune om at udpege to medlemmer.
  I følge § 33, stk. 4 i almenboliglovenkankommunalbestyrelsenbeslutte, at beboerrepræsentanterne i den selvejende institutions bestyrelse udpeges af kommunalbestyrelsen.
  I perioden 2010 til 2013 var det heller ikke muligt at få beboerrepræsentanter til at indgå i bestyrelsen. I den periode var der udpeget et medlem fra det daværende Ældre- og Omsorgsudvalg samt Ældrerådet til bestyrelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-04-2014, pkt. 42

  Udvalget udpeger Gitte Simoni (O) og Ældrerådet udpeger Jakob Thielsen til at indgå i bestyrelsen.
  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 43 Analyse af genoptræningsområdet i Roskilde Kommune

  analyse_af_traeningsomraadet_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 43

  Analyse af genoptræningsområdet i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 18167 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af budgetforliget for 2014 har forvaltningen udarbejdet en analyse af genoptræningsområdet. Den viser udviklingen for området i forhold til det antal borgere i Roskilde Kommune, der årligt modtager træning. Analysen viser også, at der målrettet arbejdes med evidensbaserede metoder både i forhold til holdtræning og individuel træning med det formål at opnå den bedste kvalitet og effekt med træningen for den enkelte borger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at analysen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Af budgetforliget for 2014 fremgår det, at ”Træningsfaciliteterne er i dag fordelt på mange lokaliteter, og det har både fordele og ulemper og derfor foreslår forligspartierne, at det i løbet af 2014 undersøges nærmere, om det er den optimale lokalisering, eller om der er behov for samling på færre enheder. I undersøgelsen inddrages brug af private aktører”.
  I overensstemmelse med udvalgets beslutning den 6. marts 2014 har forvaltningen udarbejdet en analyse af område, som fremgår af bilag. I analysen redegøres for de væsentligste udviklingstræk på genoptræningsområdet de seneste år.
  Kommunen yder genoptræning efter sygehusophold efter sundhedslovens § 140 samt vedligeholdende træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse efter servicelovens § 86.
  Analysen viser, at der i 2014 forventes at være mere end 3.000 trænings- og genoptræningsforløb sammenlignet med ca. 1.700 i 2008.
  Analysen viser, at der arbejdes målrettet med evidensbaserede metoder i genoptræningen, hvor der er fokus på kvalitet i træningen. Herunder arbejdes der med holdtræning, specialisering i forhold til borgernes træningsbehov og et fokus på geografisk nærhed. Tilfredshedsmålinger blandt borgerne, der modtager træning, viser en meget stor tilfredshed.
  De senere år er ventetiden til træning nedbragt markant, så den nu er en af de laveste i landet. Den gennemsnitlige ventetid var i 2013 på 5 dages ventetid til genoptræning efter sygehusbehandling og 7 dages ventetid til vedligeholdende genoptræning.
  Det fremgår tillige af analysen, at udover de 3000 træningsforløb, der forventes i den kommunale træningsenhed, forventes det at knap 1.000 træningsforløb i 2014 vil foregå hos privatpraktiserende fysioterapeuter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-04-2014, pkt. 43

  Sagen blev drøftet og belyses nærmere i forhold til de faldende og indkomne bemærkninger.
  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 44 Puljemidler til styrket indsats på ældreområdet

  Pkt. 44

  Puljemidler til styrket indsats på ældreområdet

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Finanslovsaftalen for 2014 afsatte 1 mia. kr. til ældreområdet. Roskilde Kommune har ansøgt om og fået bevilget sin andel på 14,3 mio. kr. Der søges med denne sag om en udgifts- og indtægtsbevilling på i alt 14,3 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 14,3 mio. kr. i 2014 og en tilsvarende udgiftsbevilling til en styrket indsats på ældreområdet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Finanslovsaftalen for 2014 indeholder et løft til ældreområdet på 1 mia. kr. Roskilde Kommunes andel udgør 14,3 mio. kr. på baggrund af de objektive kriterier, der ligger til grund for fordeling af midlerne. Midlerne skal anvendes i 2014.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 20. januar 2014, at midlerne skulle anvendes til en styrket indsats for de svageste ældre, der er visiteret til ydelser i hjemmeplejen. Med udgangspunkt i rammerne fra Hjemmehjælpskommissionens nationale anbefalinger fra 2013 blev det således besluttet at fordele midlerne til følgende hovedformål:

  - En styrket rehabiliteringsindsats, blandt andet med et udgående akutteam med flerfaglig kompetence. Hensigten er at skabe en øget og målrettet indsats for borgere i eget hjem efter sygehusindlæggelse. Indsatsen medfører flere tværfaglige tiltag som fokus på ernæring, træning, dagtilbud, samt fokus på mere deltagelse i foreningslivet.

  - En styrket træningsindsats samt hjælp til selvhjælp, som inkluderer mere træning for borgere på plejehjem og borgere, der er i målgruppen for vedligeholdelsestræning og/eller er visiteret til daghjem, samt fokus på tidlig opsporing af borgere med sygdomstegn.

  - En styrket demensindsats, som specielt fokuserer på et kvalitetsløft for borgere i eget hjem. Det er blandt andet i form af udvikling af pårørendetilbud i samarbejde med patientforeninger, kompetenceløft af medarbejderne, samt udvikling og styrkelse af dagtilbud for målgruppen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser
  På baggrund af ansøgning til Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold på ovennævnte hovedformål har Roskilde Kommune opnået tilsagn om tildeling af puljemidlerne på i alt 14,3 mio.kr., og der søges hermed om en indtægts – og udgiftsbevilling på det samlede beløb for 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-04-2014, pkt. 44

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 45 Eventuelt

  Pkt. 45

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-04-2014, pkt. 45

  Studietur 14.- 16. september 2014
  Fraværende: Claus Larsen.

 • Pkt. 46 Udbud af mad i forhold til hjemmeboende borgere samt levering af mad til plejecentre (Lukket)