You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 3, 2016 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 96 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 96

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-11-2016, pkt. 96

  Pkt. 97 flyttes til sidste punkt til dagsordenen.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 97 Temadrøftelse om velfærdsteknologi

  Pkt. 97

  Temadrøftelse om velfærdsteknologi

  Sagsnr. 98660 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter status på velfærdsteknologiske indsatser i Roskilde Kommune samt udviklingstendenser indenfor velfærdsteknologien.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at velfærdsteknologi på sundheds- og omsorgsområdet i Roskilde Kommune drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil i mødet præsentere en status for de velfærdsteknologiske indsatser i Roskilde Kommune samt give et bud på de udviklingstendenser, som ses i forhold til brug af velfærdsteknologi. Der lægges op til en politisk drøftelse af fremtidig brug af velfærdsteknologi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-11-2016, pkt. 97

  Drøftet.

 • Pkt. 98 Anvendelse af ikke disponerede værdighedsmidler i 2017

  vaerdighedspolitikken_blev_vedtaget_af_byraadet_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 98

  Anvendelse af ikke disponerede værdighedsmidler i 2017

  Sagsnr. 277166 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Udvalget skal træffe beslutning om udmøntning af værdighedsmidlerne for 2017, der ikke er disponeret. Der er frist for indmelding af anvendelse af værdighedsmidlerne i 2017 til ministeriet den 15. november 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om, at de ikke disponerede værdighedsmidler på 2,2 mio. kr. i 2017 anvendes til at oprette et palliativt team.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på Byrådets godkendelse af værdighedspolitik for Roskilde Kommune, traf Sundheds- og Omsorgsudvalget den 10. maj 2016 beslutning om udmøntningen af værdighedsmidler.
  Som indtil videre oplyst af Sundheds- og Indenrigsministeriet, modtager Roskilde Kommune i alt 14,64 mio. kr. i 2017 i værdighedsmidler. Af disse midler er der 2,2 mio. kr., som ikke er disponeret.
  I værdighedspolitikken, som fremgår af bilag, er det beskrevet, at Roskilde Kommune skal have en solid basal palliativ indsats, hvor borgere der ønsker at dø i eget hjem, kan gøre dette med en høj faglig kommunal indsats. Ved beslutning om udmøntningen af værdighedsmidlerne for 2016, blev der ikke afsat midler til emnet ”en værdig død”.
  Samtidig er Region Sjælland, sammen med de 17 kommuner og almen praksis i Sundhedsaftalen for 2015-2018, blevet enige om en styrket og harmoniseret indsats af det palliative område.
  International forskning viser, at et godt palliativt forløb, hvor borgeren har ønske om at dø i eget hjem frem for på sygehuset, styrkes ved, at der er et tværfagligt og koordineret team omkring borgeren. Dette kan ske via etablering af et palliativt team.
  Et palliativt team skal varetage det samlede palliative forløb, sikre en god tværsektoriel koordinering med praktiserende læger og sygehus, herunder de specialiserede palliative tilbud, tilbud om lindring i den sidste tid samt tilbud om opfølgning til efterladte. Et palliativt team skal ligeledes rådgive og kompetenceudvikle det øvrige plejepersonale i palliation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er tale om udmøntning af anvendelse af midler på budgettet i 2017 fra Sundheds- og Ældreministeriet til udmøntning af værdighedspolitikken.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-11-2016, pkt. 98

  Godkendt.

 • Pkt. 99 Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2017 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Pkt. 99

  Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2017 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Sagsnr. 286058 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2017-2020 på udvalgets område, og der er mulighed for at spille ind med ideer til det analysearbejde, der igangsættes for at kunne håndtere budgetudfordringen for 2018-2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2017 blev vedtaget af byrådet den 12. oktober 2016 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.
  - Læger tilknyttes rehabiliteringscentre, oplæg til udmøntning december 2016
  - Forbedret hjemmepleje, udmøntning december 2016
  Af præcisering og tillægsaftale til budgetforlig for 2017 fremgår, at forligspartierne konstaterer, at forhandlingsresultatet har en ubalance i overslagsårene, og at partierne derfor er enige om at igangsætte en proces med analyse og vurderinger på tværs af organisationen med henblik på at skabe balance i kommunens økonomi i kommende år. Såfremt udvalget har idéer eller forslag, som udvalget ønsker skal indgå i det videre arbejde, gives der hermed mulighed for at spille ind med idéer til analysearbejdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Sagen vedrører udmøntning af nye initiativer i budgetaftalen for 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-11-2016, pkt. 99

 • Pkt. 100 Orientering om fastsættelse af administrationsudgifter på Margrethehjemmet

  Pkt. 100

  Orientering om fastsættelse af administrationsudgifter på Margrethehjemmet

  Sagsnr. 77868 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen (V) har anmodet om, at Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om forholdene omkring fastsættelse af administrationsudgifterne på Margrethehjemmet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen (V) har anmodet om følgende til dagsorden på møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget:
  ”Ved en borgerhenvendelse er jeg blevet oplyst om, at administrationsudgifterne på det private plejehjem, Margrethehjemmet årligt udgør kr. 6.187,23 kr. pr. plejehjemsplads, medens den tilsvarende udgift på kommunens kommunale plejehjemspladser udgør årligt mellem kr. 2.990,80 og kr. 3.205,49. Borgeren oplyser endvidere, at Landsbyggefonden har meddelt, at det er kommunen, som har tilsyn med dette. I den anledning beder jeg om at få en orienteringssag på dagsorden på næste SOU med oplysninger om, hvilke økonomiske konsekvenser dette har for plejehjemsbeboerne på Margrethehjemmet samt med oplysning om, hvorvidt det har indflydelse på kommunens udgift til Margrethehjemmet. Endvidere beder jeg om, at det også fremgår, hvorvidt det er kommunens opgave at føre tilsyn med Margrethehjemmets udgift til administrationsudgifter og i bekræftende fald, hvorvidt kommunen finder ovennævnte administrationsudgift på Margrethehjemmet for rimelig”.

  Supplerende sagsoplysninger

  Forvaltningen kan oplyse, at det er den enkelte boligorganisations øverste myndighed, som træffer beslutning om administrationsudgifternes størrelse i organisationen. I forhold til Margrethehjemmet, er det advokatfirmaet Arup & Hvidt, som er øverste myndighed. Udgifterne til administration i relation til Margrethehjemmet er godkendt af bestyrelsen for Margrethehjemmet, hvor der ligeledes er repræsentanter fra beboerne.
  Det er normalt, at der er forskel på udgifterne til administration i de forskellige organisationer og i de enkelte afdelinger.
  Sammenlignet med de kommunale plejecentre, er den umiddelbare økonomiske konsekvens for beboere på Margrethehjemmet, at de betaler ca. 250 kr. mere om måneden i administrationsudgifter. Her er der ikke taget højde for eventuel boligydelse, som bl.a. udregnes på baggrund af den enkelte beboers indtægt, formue og samlede boligudgift.
  Forvaltningen er ansvarlig for at føre økonomisk tilsyn i forhold til almene boliger, og har den 25. oktober 2016 anmodet Arup & Hvidt om en nærmere redegørelse i forhold til sammensætningen af administrationsudgiften i forhold til Margrethehjemmet. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil modtage en redegørelse herfor, når Roskilde Kommune har modtaget et fyldestgørende svar fra Arup & Hvidt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-11-2016, pkt. 100

 • Pkt. 101 Orientering om KORA-rapport om Roskilde Kommunes rehabiliteringsindsats

  kora-rapport_om_rehabiliterende_hjemmepleje_efter_roskilde-modellen.pdf

  Pkt. 101

  Orientering om KORA-rapport om Roskilde Kommunes rehabiliteringsindsats

  Sagsnr. 266634 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for de væsentlige konklusioner fra KORA-rapport om Roskilde Kommunes rehabiliteringsindsats på ældreområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har siden begyndelsen af 2015 indført en systematisk og evidensbaseret fremgangsmåde i arbejdet med at rehabilitere og give hjælp til selvhjælp til borgere, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem samt for beboere på plejecentre, jf. tidligere temadrøftelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget om hjælp til selvhjælp.

  Formålet med den rehabiliterende tilgang i Roskilde Kommune er, at borgeren får mulighed for at genvinde sin samlede funktionsevne, forbedre livskvaliteten, blive mere selvhjulpen og opnå tryghed ved at leve et uafhængigt liv.Alle borgere, der er tilknyttet ældreområdet, skal have en rehabiliteringsplan. Planen tager altid udgangspunkt i en tværfaglig samlet udredning af borgeren, borgerens hele livssituation samt egen motivation og individuelle mål. Det er borgerens selvstændige liv, sådan som det giver mening for borgeren, der er i fokus. Dette støttes ved, at planen skal udarbejdes med størst mulig inddragelse af borgeren og dennes pårørende.

  Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) har undersøgt effekten af den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen i Roskilde Kommune.

  KORA-undersøgelsen viser, at nyvisiterede borgere bliver hurtigere selvhjulpne end før implementeringen af rehabiliteringsindsatsen. Før den systematiske indsats i 2014 modtog 70 procent af de nyvisiterede borgere fortsat praktisk hjælp 17 uger efter de var tildelt hjemmepleje. I 2015 er dette tal reduceret til 33 procent af de nyvisiterede borgere, der fortsat får praktisk hjælp efter 17 uger. Borgere med personlig pleje bliver ligeledes hurtigere selvhjulpne.

  Samtidig med at borgerne hurtigere bliver selvhjulpne, konkluderer undersøgelsen, at to ud af tre borgerne har forbedret deres livskvalitet under indsatsen.

  Da analysen er foretaget inden afslutning af implementeringsperioden, er det endnu ikke muligt at beregne de økonomiske gevinster.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-11-2016, pkt. 101

 • Pkt. 102 Orientering om status for handleplan for sundhedspolitikken - sundhedsforløb for kontanthjælpsmodtagere

  Pkt. 102

  Orientering om status for handleplan for sundhedspolitikken - sundhedsforløb for kontanthjælpsmodtagere

  Sagsnr. 264341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 5. november 2015 handleplan for sundhedspolitikken. Der gives hermed en status for indsatsen sundhedsforløb for kontanthjælpsmodtagere.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i byrådets sundhedspolitik er, at borgerne i Roskilde Kommune skal leve længere og have flere gode leveår både fysisk, psykisk og socialt.

  Sundhedsforløb for kontanthjælpsmodtagere

  Et af målene i sundhedspolitikken er, at uligheden i sundhed skal reduceres. Ifølge den sundhedspolitiske handleplan opfyldes målet bl.a. via gennemførelse af en sundhedsfremmende indsats for kontanthjælpsmodtagere.
  Den sundhedsfremmende indsats har til formål at reducere den sociale ulighed i sundhed ved at øge den enkelte kontanthjælpsmodtagers fysiske og psykiske sundhed. På langt sigt er det formålet, at sundhedsforløbet skal understøtte den enkeltes muligheder for at opnå beskæftigelse og selvforsørgelse.
  Målgruppen for indsatsen er kontanthjælpsmodtagere over 30 år, der vurderes at have behov for en sundhedsfaglig vurdering. Det kan fx være borgere med kronisk sygdom eller andre livsstilsproblematikker.
  Indsatsen omkring sundhedsforløb er iværksat som et samarbejde mellem Jobcentret og Træning og Sundhed, og indsatsen er opstartet 1. januar 2016. På baggrund af en individuel vurdering i Jobcentret, henvises borgere i målgruppen til Træning og Sundhed. Indsatsen består her af en eller flere sundhedsorienterede samtaler med henblik på at udarbejde en efterfølgende individuel handleplan og opstille personlige mål for en sundhedsfremmende indsats i Roskilde Kommunes eksisterende tilbud. I det indledende afklarende forløb er der et særlig stort fokus på borgerens motivation for at deltage i sundhedsfremmende aktiviteter og tilbud.
  Der har primo oktober været henvist 67 borgere til et sundhedsforløb. De fordeler sig på 29 mænd og 38 kvinder. 23 er i ressourceforløb, 43 på kontanthjælp og en på sygedagpenge.
  På baggrund af en eller flere indledende, motiverende sundhedssamtaler henvises borgeren til relevante sundhedsfremme- og forebyggelsestilbud. Det kan fx være motionstilbud, kostvejledning, vægtstophold, undervisning i håndtering af KOL, eller henvisning til øvrige sundhedsindsatser, herunder egen læge og fysioterapi.
  Forløbene evalueres individuelt med den enkelte borger i forhold til, om borgeren oplever at have opnået egne mål for forløbet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-11-2016, pkt. 102

 • Pkt. 103 Orientering om status på frivilligpolitik og handleplan

  handleplan_for_frivilligpolitik.pdf

  Pkt. 103

  Orientering om status på frivilligpolitik og handleplan

  Sagsnr. 266823 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og omsorgsudvalget besluttede den 14. januar 2016 handleplan for byrådets frivilligpolitik. Udvalget får en status på de indsatser, der er iværksat for at opfylde de konkrete politiske mål i frivilligpolitikken.

  Beslutningskompetence

  Sundheds og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den politiske vision i frivilligpolitikken er, at Roskilde Kommune bidrager til at skabe gode rammer og synlighed omkring en mangfoldig frivillig social indsats. Handleplanen for de politiske mål skal medvirke til at understøtte visionen i frivilligpolitikken.
  Handleplan fremgår af bilag.
  For at understøtte målet om synliggørelse af det frivillige sociale engagement blandt borgere i Roskilde Kommune er der med app’en ”ungeguiden”, hjemmesiden ”aktivt ældreliv” og Frivilligcenter Roskildes synlighedskaravane iværksat initiativer, der gør det muligt for borgere i alle aldre at få kendskab til, hvor de kan deltage som frivillige eller aktive borgere i sociale sammenhænge.
  Ungeguiden er en gratis app til unge mellem 14-25 år i Roskilde Kommune. Her kan de unge finde inspiration til uddannelsesvalg, få råd og vejledning om sundhed, trivsel, rusmidler, penge, bolig og jura og finde information om sociale fællesskaber og kulturelle tilbud i Roskilde Kommune.
  Hjemmesiden aktivt ældreliv har til formål at forebygge og mindske ensomhed blandt ældre. Undersøgelser om ensomhed har vist, at en af de største barrierer for de ældre, som oplever ensomhed, er, at de mangler viden om aktiviteter og tilbud i deres lokalområde og har svært ved at finde det, der matcher lige netop deres interesser og behov. Hjemmesiden gør det nemt at matche den enkelte borgers interesser og behov med eksisterende tilbud. Pr. 1. oktober 2016 er der 96 foreninger eller organisationer fra Roskilde Kommune tilmeldt hjemmesiden, og det er muligt at fremsøge 438 forskellige aktivitetstilbud i kommunen. Tilbagemeldingerne fra foreningslivet har været, at hjemmesiden har givet anledning til nye henvendelser til foreningerne.
  Ved brug af hjemmesiden aktivt ældreliv er det også muligt for medarbejderne i Roskilde Kommune nemt at få oplysninger om frivillige foreninger og aktiviteter, der er til gavn for de borgere, de er i berøring med.
  Med frivilligcenter Roskildes synlighedskaravane er der afholdt dialogarrangementer mellem frivillige sociale foreninger og Roskilde Gymnasium, Roskilde Katedralskole, Roskilde Sygehus, Roskilde Kommune samt på Stændertorvet. Endvidere er der afholdt en fælles temadag for frivillige sociale foreninger og medarbejdere fra Sundhed og Omsorg. Formålet var at udbrede kendskabet til frivillige foreninger og deres aktiviteter samt skabe grobund for fremtidige kontakt gennem øget kendskab.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-11-2016, pkt. 103

 • Pkt. 104 Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler 2016

  Pkt. 104

  Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler 2016

  Sagsnr. 274691 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter Servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende kommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om behandling af en ansøgning.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er kommet en ansøgning om frivilligmidler efter Servicelovens § 18 og en ansøgning om frivilligmidler efter servicelovens § 79.
  Foreningen Børns Voksenvenner har søgt om 30.000 kr. til to nye aktiviteter. Dels et julearrangement for udsatte børn og familier i forbindelse med projekt ønsketræ, dels etablering af nye initiativer og events, der skal styrke formidling af og støtte til venskaber mellem ressourcestærke frivillige voksne med overskud og lyst til et venskab med et udsat barn eller familie. Foreningen har pt. 7 børn og 1 familie på venteliste til at få en voksenven/famileven. Der er bevilget 30.000 kr. til foreningen.
  Foreningen Mødestedet Gundsømagle har søgt om 7.000 kr. til opstart af ny aktivitet - krolf for ældre. Aktiviteten skal medvirke til at skabe fællesskab, bryde ensomhed samtidig med at de ældre kan få motion og frisk luft. Der er bevilget 7.000 kr. til foreningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er bevilget 37.000 kr., som er finansieret af restbeløbet på 330.022 kr. Der er således 293.022 kr. tilbage i frivilligpuljen 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-11-2016, pkt. 104

 • Pkt. 105 Orientering om sundhedsindsatser i Roskilde Kommune målrettet til mænd

  Pkt. 105

  Orientering om sundhedsindsatser i Roskilde Kommune målrettet til mænd

  Sagsnr. 196080 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager orientering om sundhedstilbud i Roskilde Kommune, som er målrettet til mænd.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  De nuværende sundheds- og forebyggelsestilbud i Roskilde Kommune tager udgangspunkt i de nuværende forløbsprogrammer samt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker med faglige anbefalinger til kommunernes sundhedsfremme og forebyggelsesarbejde.
  Generelt er andelen af mænd, som modtager sundhedstilbud i regi Træning og Sundhed cirka 40 %, bortset fra indsatsen på erhvervsskolerne, hvor de unge mænd, der modtager rådgivning udgør 60 %. Samtidig oplever Træning og Sundhed en stigning i antallet af borgere, som modtager generelle sundhedstilbud. Denne stigning er specielt markant i forhold til antallet af mænd, som ikke tidligere har modtaget tilbud. I perioden fra 1. januar 2016 til 30. september 2016, sammenlignet med samme periode i 2015, er antallet af mænd, der modtager sundhedstilbud og som ikke tidligere har modtaget tilbud, steget med ca. 55 %. Dette svarer til, at 468 ”nye mænd” i perioden har modtaget et sundhedstilbud. Det sammenlignelige tal for kvinder er 740. Der er en klar tendens til, at de kommunale sundhedsindsatser appellerer til stadig flere mænd.
  Roskilde Kommune tilbyder løbende sundhedstjek på Sundheds- og Omsorgscentrene. Indtil videre har 40 mænd taget i mod tilbud om et sundhedstjek i 2016. Ud over det fysiske tjek af blodtryk, BMI, fedtprocent, muskelstyrke og lungefunktion har alle fået en samtale om deres generelle sundhed og en dialog om yderligere muligheder, for at forbedre deres sundhed.

  Roskilde Kommune har de seneste otte år understøttet Men’s Health Week i uge 24. Temaet i år ved Men’s Health Week var fokus på sociale fællesskaber. Det er lykkedes at få rekrutteret mænd til fællesskaber, som nu fortsætter i regi af Sundheds- og Omsorgscenteret i Æblehaven. Mændene arrangerer bl.a. forskellige ture og udflugter og giver udtryk for, at de nye fællesskaber medvirker til at styrke deres sociale netværk.

  Som det ligeledes fremgår af anden sag på dagsorden, samarbejder Træning og Sundhed samt Jobcenteret om specielle sundhedsforløb for alle kontanthjælpsmodtagere over 30 år med behov for en sundhedsfaglig vurdering. Det drejer sig om kontanthjælpsmodtagere med sociale problemer og/eller andre livsstilsudfordringer. I alt har 63 borgere været igennem et sundhedsforløb, hvoraf de 27 er mænd.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-11-2016, pkt. 105

 • Pkt. 106 Orientering om sundhedskampagne for borgere med KOL

  Pkt. 106

  Orientering om sundhedskampagne for borgere med KOL

  Sagsnr. 277966 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om succesfuld sundhedskampagne i Roskilde Kommune, hvor der er tilbudt lungefunktionsundersøgelser i sundheds- og omsorgscentrene målrettet borgere med KOL.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I uge 38 og 39 gennemførte Roskilde Kommune, Sundhedsstyrelsen og Lungeforeningens sundhedskampagne ”Pust liv i din hverdag”. Formålet med kampagnen var at finde borgere, som har KOL (Kronisk Obstruktiv Lungesygdom) uden at vide det. KOL er den fjerdehyppigste dødsårsag i Danmark. Ifølge Sundhedsstyrelsen antages ca. 430.000 borgere at have KOL. På landsplan resulterer sygdommen i ca. 3.500 dødsfald og ca. 23.000 indlæggelser årligt.

  I Roskilde Kommune er kampagnen gennemført i samarbejde med Lungeforeningen i Roskilde Kommune. Kampagnen har haft vægt på de gode virkninger, når sygdommen opdages i tide.
  Via lokale medier, facebook, foldere, plakater, mv. blev der inden og under kampagnen reklameret for, at borgere i Roskilde Kommune kunne få en lungefunktionstest i sundheds- og omsorgscentrene.
  I alt 196 borgere har under kampagnen modtaget en lungefunktionstest. Heraf havde 44 borgere en nedsat lungefunktion, som de ikke havde kendskab til i forvejen. Borgere med nedsat lungefunktion er blevet henvist til egen praktiserende læge med henblik på videre udredning. Alle borgere, der deltog i lungefunktionstest og var rygere, har ligeledes modtaget tilbud fra Roskilde Kommune om rygestopkursus. Kampagnen har også givet anledning til at drøfte generel sundhedsfremme og sundhedstilbud med de borgere, som Roskilde Kommune har været i kontakt med. En del borgere er henvist til andre sundhedstilbud.
  Som led i tidlig opsporing af KOL, fortsætter Roskilde Kommune det tætte samarbejde med Lungeforeningen i Roskilde Kommune samt Sjællands Universitetshospital Roskilde. På den internationale lungedag onsdag den 16. november 2016 vil alle tre aktører måle lungefunktion hos borgere i Byens Hus. Dette sker samtidig med, at der er torvedag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-11-2016, pkt. 106

 • Pkt. 107 Eventuelt

  Pkt. 107

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 03-11-2016, pkt. 107

  - Konkret sag
  - Valg til Bruger- og Pårørenderåd på plejecentre den 30. november 2016
  - Udvalgets møde den 12. januar 2016

 • Pkt. 108 Frivilligprisen 2016(Lukket)