You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 4, 2016 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 9 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 9

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-02-2016, pkt. 9

  Godkendt.

  Fraværende: Jacob Søgaard Nielsen (V).

 • Pkt. 10 Indtægts- og Udgiftsbevilling til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre

  Pkt. 10

  Indtægts- og Udgiftsbevilling til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre

  Sagsnr. 278086 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre på i alt 139.420 kr. Der er ansøgt om anvendelse af midler til etablering af mindre nicher i fællesrum og forbedring af lys og akustik på plejecenter Bernadottegården.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 139.420 kr. i 2016 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget i alt 139.420 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til demensegnet ombygning og indretning af plejecentre.
  I ansøgning til ministeriet var der ansøgt om ændring af en ud af i alt fire blokke på plejecenter Bernadottegården. Det er hensigten med midlerne at omdanne et større sammenhængende fællesrum i den ene blok til fire mindre nicher og enheder samt, at lys og lydforhold i rummet forbedres.
  Fællesrummet fungerer i dag som et gennemgangsrum til de øvrige blokke i plejecenteret, hvilket virker generende for de beboere, der benytter fællesrummet i dag. Forskning har vist, at det vil medføre bedre trivsel, hvis opholdsstuer på plejecentre indrettes med flere mindre siddegrupper frem for ét samlet siddearrangement. Det giver mulighed for, at beboerne kan være sig selv samtidig med, at de er en del af fællesskabet.
  Samtidig med omdannelsen til mindre nicher, er det også hensigten at forbedre lyssætningen i fællesrummet med henblik på at skabe et mere hjemligt udtryk. Endvidere skal akustikken i fællesrummet forbedres, via opsætning af en støjdæmpende frise i både 1. sals højde og i stueplanshøjde. Det forventes, at støjdæmpningen vil gøre det lettere for borgerne at skelne og tolke lyde og dermed bedre kunne følge dagens begivenheder i fællesrummet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Roskilde Kommune har fået bevilget 139.420 kr. i 2016. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-02-2016, pkt. 10

  Anbefales.

  Fraværende: Jacob Søgaard Nielsen (V).

 • Pkt. 11 Indtægts- og Udgiftsbevilling til hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre borgere

  Pkt. 11

  Indtægts- og Udgiftsbevilling til hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre borgere

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget støtte fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre borgere på i alt 50.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 50.000 kr. i 2016 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har modtaget i alt 50.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til etablering af hjemmeside med aktivitets- og foreningstilbud til ældre borgere.
  Baggrunden for puljen har været Hjemmehjælpskommissionens fokus på, at ensomhed udgør et omfattende problem blandt ældre borgere, som modtager meget hjemmehjælp. Et aktivt ældreliv kan medvirke til at skabe livsglæde og mening i hverdagen og dermed modvirke ensomhed.
  Det har med puljen været muligt enten at bruge midler på opkobling til hjemmesiden www.aktivtaeldreliv.dk eller til etablering af lignende tilbud. Hjemmesiden indeholder beskrivelser af lokale frivillige sociale foreningers tilbud samt informationer om, hvordan man kommer i kontakt med disse.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i forbindelse med finanspuljemidlerne til ældreområdet for 2015 at sætte fokus på forebyggelse af ensomhed blandt ældre borgere. Opkobling til www.aktivtaeldreliv.dk har været en del af denne indsats. Tilskuddet på de 50.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet medvirker derfor til at dække en del af de udgifter, som er forbundet med etablering og opkobling til hjemmesiden, således borgere i Roskilde Kommune kan have gavn af denne.
  Brug af hjemmesiden skal ligeledes ses i samspil med udviklingen af den digitale løsning (app), hvor der i forbindelse med budget 2015 blev afsat 0,5 mio. kr. Den digitale løsning udvikles som et selvevalueringsredskab rettet mod ældre borgere selv samt deres pårørende. Via brug af løsningen bliver det endvidere muligt for borgere og pårørende at tilmelde sig relevante sociale arrangementer samt tilbud i fx Sundhedscenteret og arrangementer tilknyttet ordningen omkring de forebyggende hjemmebesøg. Der skabes endvidere en direkte overgang mellem den digitale løsning og www.aktivtaeldreliv.dk. Den digitale løsning er ved at være færdigudviklet og vil gå i drift i løbet af 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Roskilde Kommune har fået bevilget 50.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-02-2016, pkt. 11

  Anbefales.

  Fraværende: Jacob Søgaard Nielsen (V).

 • Pkt. 12 Anvendelse af midler fra ældremilliarden

  notat_om_status_paa_udmoentning_af_aeldremiliarden_for_2015.pdf

  Pkt. 12

  Anvendelse af midler fra ældremilliarden

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget bad den 14. januar 2016 om en sag vedrørende de ikke disponerede 5 mio. kr. fra ældremilliarden, der første gang blev afsat i 2014. Udvalget skal drøfte anvendelse af de ikke disponerede 5 mio. kr. i 2016.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter anvendelse af de ikke disponerende 5 mio. kr. fra ældremilliarden i 2016.

  Sagsfremstilling

  Ældremilliarden er fra 2016 en varig del af budgettet. Det er i 2014 og 2015 besluttet at igangsætte indsatser, der er målrettet rehabilitering, borgere med demens og tidlig opsporing af borgere med sundhedsproblemer for midler fra ældremilliarden. Disse indsatser er af blivende karakter og fortsætter således. Der er i 2016 5 mio. kr. af de varige midler, der ikke er disponeret, som følge af at de i tidligere år har været anvendt til kompetenceudvikling og implementeringsaktiviteter. Disse aktiviteter er nu afsluttet, og udvalget skal derfor drøfte anvendelse af de 5 mio. kr. i 2016.
  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter anvendelsen af de ikke disponerede midler for ældremilliarden for 2016. På baggrund af udvalgets drøftelse, vil forvaltningen udarbejde et konkret forslag til udmøntning til behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget i marts 2016.
  Af bilag fremgår status for de aktiviteter, der tidligere er iværksat med ældremilliarden. Udover de blivende aktiviteter, blev det i 2015 også besluttet at anvende ældremilliarden til 1. opsporing og forebyggelse af ensomhed blandt ældre borgere, 2. ernæringsindsats og 3. motionsindsats for borgere med demens.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-02-2016, pkt. 12

  Drøftet.

 • Pkt. 13 Orientering om magtanvendelser i 2015

  Pkt. 13

  Orientering om magtanvendelser i 2015

  Sagsnr. 277937 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om antallet af magtanvendelser på ældreområdet i 2015. Der har været 20 sager i 2015. Til sammenligning var der 9 sager i 2014 og 14 sager i 2013.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Serviceloven indeholder en udtømmende beskrivelse af de tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan anvendes på det sociale område. Udgangspunktet er, at hjælp efter serviceloven er tilbud, som borgerne kan takke nej til. Nogle borgere er ikke i stand til at varetage egne interesser, og det kan derfor være nødvendigt at yde hjælp, selv om borgeren ikke samtykker eller måske modsætter sig. Reglerne skal ses i sammenhæng med, at den personlige frihed er grundlovssikret, ukrænkelig, og med en grundlæggende respekt for individets integritet uanset den enkeltes psykiske tilstand.
  Der må kun bruges magt i forhold til borgere, hvis psykiske funktionsevne er betydeligt og varigt nedsat, og som får hjemmehjælp, socialpædagogisk bistand m.v., behandling eller aktiverende tilbud efter serviceloven. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal ifølge loven begrænses til det absolut nødvendige, og indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Brug af magt forudsætter normalt, at der er risiko for væsentlig personskade.
  I 2013 - 2015 har sagerne fordelt sig som følger:

  2013 2014 2015
  Alarmsystemer/døråbnere § 125 1
  Fastholdelse i akutte situationer § 126 5 4 13
  Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126 a 7 3 3
  Tilbageholdelse i bolig § 127 0 0 1
  Anvendelse af stofseler § 128 2 2 0
  Andet* 2
  I alt 14 9 20

  * Udøvelse af omsorgspligt, guidning.
  Alarmsystemer/døråbnere: Tilladelse til i en afgrænset periode at bruge personlige alarm-/pejlesystemer eller særlige døråbnere, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade i forbindelse med, at en person forlader boligen.
  Fastholdelse i akutte situationer: Akut, nødvendig brug af fysisk magt til at fastholde en person eller føre en person til et andet opholdsrum for at undgå væsentlig personskade. De mange sager i 2015 skyldes, at 2 borgere (7 sager) i starten af året var meget udadreagerende på grund af frustrationer som følge af demens. En af borgerne er død. Den anden borger er blevet roligere via Marte Meo metode og pædagogisk handleplan.
  Fastholdelse i hygiejnesituationer: Tilladelse til i en afgrænset periode at bruge fysisk magt til at fastholde en person under hjælp med personlig hygiejne, hvis dette må anses som en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten.
  Tilbageholdelse i bolig: Tilladelse til i en afgrænset periode at bruge fysisk magt til at fastholde en person, så personen ikke forlader boligen, eller til at føre vedkommende tilbage til boligen, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-02-2016, pkt. 13

 • Pkt. 14 Eventuelt

  Pkt. 14

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-02-2016, pkt. 14

  - KL's Social og Sundhedspolitiske Forum maj 2016
  - Besigtigelsestur til plejecentre den 10. marts 2016
  - Åbent Hus Tinghuset den 8. februar 2016