You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 4, 2017 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 65 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 65

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 65

  Godkendt.

 • Pkt. 66 Fællesmøde med Handicaprådet

  Pkt. 66

  Fællesmøde med Handicaprådet

  Sagsnr. 289554 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder det årlige fællesmøde med Handicaprådet. Fællesmødet afholdes den 4. maj 2017 og begynder kl. 9.00. Mødet holdes i mødelokale 2A.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget afholdes der et årligt fællesmøde.
  Handicaprådet er det dialogforum, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.
  Dagsorden for fællesmødet er aftalt med formanden for Handicaprådet:

  1. Tilgængelighed til sundhedsklinikker i Roskilde Kommune.
  2. Lægedækningen i Roskilde Kommune, herunder kapacitet og geografisk spredning.
  3. Status på erfaringerne med klippekortsordningen for borgere som modtager personlig pleje og praktisk hjælp.
  4. Status på processen i forhold til pårørendepolitikken.
  5. Status på udvalgets kommende aktiviteter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 66

  Drøftet.

 • Pkt. 67 Forslag om skridsikre strømper til ældre med faldtendens

  Pkt. 67

  Forslag om skridsikre strømper til ældre med faldtendens

  Sagsnr. 68500 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen (V) har anmodet om optagelse af sag om at indkøbe skridsikre strømper til ældre med faldtendens.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen har anmodet om at få følgende optaget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden til beslutning:
  ”Når ældre over 65 år kommer til skade, er det ofte i forbindelse med en faldulykke. Fald blandt ældre kan medføre lårbensbrud eller andre alvorlige komplikationer og være fuldstændig ødelæggende, både fysisk og psykisk. Udover at være til meget stor gene for de ældre, så koster faldulykkerne også samfundet mange penge i form af indlæggelser og genoptræning.

  Som bekendt er det bedre at forebygge end at helbrede. Venstre mener, at det er meget bedre, at Roskilde Kommune tilbyder skridsikre strømper gratis til alle plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere med faldtendens end at bruge mange penge til behandling efter faldulykker.
  Kolding Kommune indgik i 2015 et samarbejde om et forsøgsprojekt med KT Strømpen, hvorved ældre på plejecentre kunne afprøve skridsikre strømper. Antallet af faldulykker blev reduceret med 53 procent hos de 50 beboere, der deltog i forsøgsprojektet. Erfaringerne fra Kolding Kommune viser endvidere, at mange ældre bliver mere trygge, når de har strømperne på. Det har også betydet, at de bevæger sig mere og dermed opnår en bedre fysik form. Kolding Kommune har på baggrund af de positive erfaringer besluttet at tilbyde strømperne gratis til alle beboere på plejecentrene og til borgere i hjemmeplejen, der har tendens til at falde.
  Skridsikre strømper er et simpelt hjælpemiddel, som kan ændre borgernes levevilkår markant. Udover at reducere faldulykker medvirker skridsikre strømper også til at øge tryghedsoplevelsen, hjælpe borgerne med at gå og stå stabilt og give borgerne mulighed for at være mere selvhjulpne. Borgernes livskvalitet øges således derved.
  Venstre foreslår på ovennævnte baggrund, at Roskilde Kommune tilbyder skridsikre strømper gratis til alle plejehjemsbeboere og hjemmeboende borgere med faldtendens”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 67

  Udvalget er enigt om, at borgerne skal tilbydes skridsikre strømper. Udvalget får forelagt en sag om faldforebyggende tiltag.

 • Pkt. 68 Brug af Indkøbsbus

  Pkt. 68

  Brug af Indkøbsbus

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  En gruppe borgere fra Ågerup-området har spurgt om muligheden for at anvende Indkøbsbussen Jyllinge Gundsømagle til at køre til fællesspisning en gang om ugen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Egenbetalingen for de borgere, der bruger busserne, er den samme uanset hvilken aktivitet det handler om.
  2. Eventuel overskudskapacitet i busserne ud over, hvad indkøbsordningerne lægger beslag på, kan disponeres af foreningerne bag de to busser i dialog med foreninger, som har tilbud til ældre og svækkede borgere i henhold til § 79 i serviceloven, således at der undgås tomgang i busserne.
  3. Det indskærpes for foreningerne bag Indkøbsbussen Jyllinge Gundsømagle og Roskilde Indkøbsbus, at indkøbsordninger har forrang for andre formål, jf. udvalgets beslutning af 9. marts 2017.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  En gruppe borgere fra Ågerup-området har spurgt, om Indkøbsbussen Jyllinge Gundsømagle kan bruges til at køre til fællesspisning en gang om uge i Jyllinge.
  Der er to indkøbsbusser i Roskilde Kommune, som tilbyder ældre og svækkede borgere transport til indkøb samt socialt samvær. Indkøbsbusserne er etableret i henhold til jf. § 79 i serviceloven, idet kommunen efter denne paragraf kan støtte tilbud, der har et aktiverende og forebyggende sigte i forhold til det frivillige sociale arbejde for ældre og handicappede.
  Ved beslutningen om at bevilge midler til Roskilde Indkøbsbus anførte udvalget: ”Såfremt der bliver ledig kapacitet ved denne indkøbsbus og Indkøbsbussen i Roskilde Nord forventer udvalget, at busserne stilles til rådighed for en indkøbsordning i Syd, hvis en frivillig forening i Syd etablerer en sådan indkøbsordning, således at kapaciteten udnyttes optimalt, hvis busserne ikke benyttes fuldt ud”.
  I forlængelse af dette kan det være hensigtsmæssigt, at eventuel ledig kapacitet kan anvendes af andre frivillige foreninger. Forudsætningen er dog, at indkøbsordningerne har forrang til at benytte busserne. Endvidere forventes det, at de involverede frivillige foreninger selv aftaler de nærmere vilkår i forbindelse med anvendelsen af busserne.
  Hvis udvalget beslutter, at indkøbsbusserne udelukkende skal anvendes til at tilbyde ældre og svækkede borgere en indkøbsmulighed, må dette betragtes som en generel beslutning om, at andre frivillige foreninger ikke vil kunne benytte sig af eventuel ledig kapacitet i busserne, ligesom de to indkøbsbus-foreninger heller ikke vil kunne benytte busserne til andre formål.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 68

  Godkendt.
  Udvalget er enigt om, at det indskærpes, at indkøbsbussen kun må anvendes til aktiviteter til tilbud til ældre og svækkede borgere i henhold til Serviceloven § 79 i, således at ordningerne ikke er konkurrenceforvridende.
  Foreningerne bag indkøbsbusserne skal hvert 2. år redegøre for, hvad busserne er anvendt til. Forvaltningen sender brev til foreningerne bag indkøbsbusserne om udvalgets beslutning.

 • Pkt. 69 Status på Demensalliancen i Roskilde Kommune og overvejelse om besøg af boligrejsehold

  Pkt. 69

  Status på Demensalliancen i Roskilde Kommune og overvejelse om besøg af boligrejsehold

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en status på Roskilde Kommunes intensive arbejde som medlem af Demensalliancen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Demensalliancens boligrejsehold besøger 3-5 plejecentre i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 12. januar 2017 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at Roskilde Kommune blev medlem af Demensalliancen. Alliancen, som er en samling af organisationer med særlig viden, interesse og kompetence indenfor demens, har til formål at skabe mere demensvenlige kommuner.
  I perioden fra februar til maj måned 2017 har Roskilde Kommune været igennem fem omfattende temadage med forskellige vinkler på demens, herunder fx bedre støtte til pårørende, kompetenceløft, skabelse af et inkluderende lokalsamfund, mv.
  En fast tværfaglig arbejdsgruppe har deltaget på temadagene, som allerede har givet konkrete bud på styrkede demensindsatser. Der er bl.a. opnået ny viden om tidlig opsporing og indsats i forhold til demens. Dette har resulteret i, at demenskoordinatorerne nu løbende afholder åbent hus i Sundheds- og Omsorgscentrene, samt har opstartet cafémøder om demens på Toftehøjen og Gundsø Omsorgscenter. Et andet eksempel på ny viden relaterer sig til den løbende faglige kompetenceudvikling af personalet i viden om demens. Dette kan bl.a. ske ved at samarbejde tæt med Socialstyrelsens Demensrejsehold, som har gode erfaringer med praksisnær kompetenceudvikling.
  Et tema har omhandlet indretning af demensvenlige boliger og fællesarealer, hvilket Roskilde Kommune det sidste år har opnået gode erfaringer med. Der er dog fortsat plejecentre, hvor viden om demensvenlig indretning vil være formålstjenstlig. Roskilde Kommune har mulighed for at få besøg af Demensalliancens boligrejsehold. Et besøg vil inkludere analyse på mellem 3-5 plejecentre, hvor både inde- og udeområder vil blive analyseret. Hensigten vil være at vurdere, hvad der kan forbedres til en mere demensvenlig indretning. Demensrejseholdet består af både demensfaglige personer samt personer med indsigt i fysisk indretning af demensvenligt byggeri. Eventuelle anbefalinger fra Demensalliancens boligrejsehold vil blive forelagt udvalget til september 2017 og kan ligeledes benyttes i den forestående detailplanlægning til den kommende storentreprise til plejecentreret ved Hyrdehøj.
  Lancering af de samlede resultater og erfaringer fra temadagene i Demensalliancen vil blive præsenteret i juni måned i København. Herefter skal der arbejdes videre med at omsætte resultaterne til reelle handlinger og praksis i hverdagen. Udvalget vil få besked om dato for lancering af resultaterne, så snart forvaltningen kender datoen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 69

  Godkendt.

 • Pkt. 70 Plan for de ikke disponerede frivilligmidler

  Pkt. 70

  Plan for de ikke disponerede frivilligmidler

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der redegøres for baggrunden for akkumuleringen af ikke disponerede frivilligmidler samt modeller for, hvordan disse midler eventuelt kan anvendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt pr. 1. november frivilligmidler efter servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger. Tildelingen af frivilligmidler sker ud fra de kriterier for tildeling, som udvalget senest godkendte den 6. oktober 2016.
  Det samlede budget for frivilligområdet omfatter foruden frivilligmidlerne, udgifter til Tinghuset, Værestedet i Jyllinge, afholdelse af Frivillig Fredag, tilskud til Ældrerådet, herunder afholdelse af valg til Ældrerådet, udgivelse af 60PLUS, Sundhedsavis m.v.
  Der er henover årene akkumuleret ikke disponerede midler, jævnfør orienteringen på udvalgsmødet den 6. april 2017. I årene før 2013 var der i alt uforbrugte midler i størrelsesordenen 0,4 mio. kr., og i årene herefter er der yderligere akkumuleret cirka 0,6 mio. kr. årligt.
  Der er flere modeller for, hvordan de ikke disponerede midler kan anvendes – og modellerne kan i øvrigt kombineres:
  Midlerne kan lægges i kommunens kasse
  Midlerne kan bruges til at hæve tilskudspuljen over en årrække på baggrund af en tidsprofil, som udvalget beslutter
  Midlerne kan anvendes til at begunstige særlige aktiviteter: Midler efter § 79 i serviceloven støtter tilbud, der har et aktiverende og forebyggende sigte, og støtte kan gives til frivilligt socialt arbejde for ældre og handicappede. Det kan fx være aflastning af pårørende til demente eller sociale foranstaltninger, som skal øge trygheden for ældre borgere uden stort netværk. Midler efter § 18 i serviceloven har til formål at medvirke til at udvikle og fastholde det frivillige sociale arbejde - fx væresteder for frivillig social indsats samt forskellige former for aflastningstjeneste for pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 70

  Drøftet.

 • Pkt. 71 Revision af vedtægter for Ældrerådet i Roskilde Kommune

  Udkast_til_reviderede_vedtaegter_for_Aeldreraadet_gaeldende_fra_2018.pdf

  Pkt. 71

  Revision af vedtægter for Ældrerådet i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 80380 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det fremgår af de gældende vedtægter for Ældrerådet i Roskilde Kommune, at de revideres senest i foråret 2017. Ældrerådet foreslår mindre revision af de gældende vedtægter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Ældrerådets forslag til revision af Ældrerådets vedtægter godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Det er byrådet, der i samarbejde med Ældrerådet fastsætter vedtægterne for Ældrerådet i Roskilde Kommune.
  Det fremgår af de gældende vedtægter, som byrådet godkendte den 19. marts 2013, at de senest bliver revideret i foråret 2017.
  Ældrerådet foreslår følgende mindre ændringer af vedtægter:
  Under § 1 fjernes henvisning til § 30, stk. 2 i lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, da hensigten med ældreråd kun opridses i lovens § 30, stk. 1.
  Generel ændring fra Ældre- og Omsorgsudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Præcisering i § 6, at indstikket i Roskilde Avis (60Plus), udgives i samarbejde mellem Ældrerådet og Roskilde Kommune.
  Det er hensigten, at de reviderede vedtægter træder i kraft pr. 1. januar 2018, dvs. samtidig med, at et nyvalgt Ældreråd påbegynder den fireårige valgperiode.
  Der afholdes valg til Ældrerådet samtidig med kommune- og regionsvalg i november 2017. Valgbestyrelsen til valget til Ældrerådet har besluttet, at valget i 2017 gennemføres som et fremmødevalg, således at alle 60+årige borgere kan stemme til ældrerådsvalget samtidig med, at de stemmer til kommune- og regionsvalget. Fremmødevalget har til hensigt at sætte mere fokus på Ældrerådets vigtige arbejde samt medvirke til en højere stemmeprocent.
  Forslag til de reviderede vedtægter fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 71

  Godkendt.

 • Pkt. 72 Kapacitet på plejecentre

  Pkt. 72

  Kapacitet på plejecentre

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter udnyttelsen af den fremtidige kapacitet på plejecentre i Roskilde Kommune i forbindelse med ibrugtagning af Plejecenter Hyrdehøj.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at muligheder for anvendelse af kapacitet på plejecentre i Roskilde Kommune i forbindelse med etableringen af Plejecenter Hyrdehøj drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune er der 507 permanente plejeboliger pr. 30. september 2016 fordelt på 10 plejecentre. Udover de 9 kommunale og det ene private plejecenter er der i kommunen et friplejehjem, hvor Roskilde Kommune i gennemsnit har anvendt 10 pladser. Udover de permanente boliger har Roskilde Kommune 57 midlertidige plejeboliger på nuværende tidspunkt. Antallet af permanente boliger og midlertidige pladser fremgår af tabel 1 og 2 nedenfor.
  I 2020 er der en forventet kapacitet på 592 permanente plejeboliger, idet der bygges et nyt plejecenter Hyrdehøj med 64 plejeboliger.
  Herudover øges kapaciteten af permanente plejeboliger på Plejecenter Trekroner med 18 plejeboliger, idet de nuværende midlertidige rehabiliteringspladser flyttes til Plejecenter Hyrdehøj.
  Den forventede kapacitet af midlertidige pladser er i 2020 på 69. Alle rehabiliteringspladser flyttes til Hyrdehøj, hvor der etableres 60 pladser i alt, herunder 4 tryghedspladser. Der er herudover 9 aflastningspladser placeret lokalt på enkelte plejecentre.
  De 16 midlertidige rehabiliteringspladser, der i dag er lokaliseret på Kastanjehaven, er i den nuværende stand ikke egnede hverken plejeboliger eller aflastningspladser. Som det fremgår af tabel 2, vil der ikke være aflastningspladser på Kastanjehaven når rehabiliteringspladserne flyttes til Hyrdehøj.
  Forvaltningen foreslår, at der ud af de 50 plejeboliger på Kastanjehaven etableres 2 midlertidige boliger til aflastningspladser, der også kan have en palliativ funktion, således, at der i alt er en kapacitet på 11 aflastningspladser i 2020.
  I dag anvendes rehabiliteringspladser også til palliative forløb, hvor borgere, der ikke kan eller ønsker at dø hjemme, får palliativ pleje i den sidste tid. Der er ofte tale om akutte uplanlagte forløb. Hospice Sjælland ønsker et samarbejde med Roskilde Kommune omkring borgere, der i deres palliative forløb udskrives fra hospice til kommunale palliationspladser under lægefagligt ansvar døgnets 24 timer af Hospice Sjælland. Dette vil give borgerne et planlagt palliativt forløb af bedre kvalitet, end tilfældet er i dag. Forvaltningen foreslår, at der i samarbejde med Hospice Sjælland etableres 5 palliationsstuer på rehabiliteringscenteret på Hyrdehøj.
  Herudover foreslås det at den del af Kastanjehaven, der i dag består af 16 rehabiliteringspladser, fremover anvendes til aktiviteter forbundet med seniorhøjskole og sundhedstilbud.
  Tabel 1: oversigt over plejeboligkapacitet i Roskilde Kommune i 2016 og 2020

  Plejecenter Antal boliger 2016 Antal boliger 2020
  Asterscentret 48 48
  Bernadottegården 57 57
  Gundsø Omsorgscenter 29 29
  Kastanjehaven 50 50
  Kristiansminde 100 100
  Oasen 22 22
  Sct. Jørgensbjerg 47 47
  Toftehøjen 22 25
  Trekroner 88 106
  Margrethehjemmet 44 44
  Hyrdehøj - 64
  I alt 507 592

  Tabel 2: oversigt over kapacitet af midlertidige pladser i Roskilde Kommune i 2016 og 2020

  Plejecenter Antal pladser 2016 Antal pladser 2020
  Asterscentret 2 2
  Bernadottegården 3 3
  Kastanjehaven 16 0
  Oasen 2 2
  Toftehøjen 2 2
  Trekroner 32 0
  Hyrdehøj - 60
  I alt 57 69

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 72

 • Pkt. 73 Orientering om kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

  Pkt. 73

  Orientering om kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen

  Sagsnr. 263065 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundhedsstyrelsen har den 4. april 2017 udgivet krav og anbefalinger for de særlige sygeplejeindsatser, som bliver varetaget i de kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede 9. marts at anvende 5,5 mio. kr. fra ældremilliarden til oprettelse af et akutteam.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen udgav den 4. april 2017 krav og anbefalinger for de særlige sygeplejeindsatser, som bliver varetaget i kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen. Det er første gang Sundhedsstyrelsen stiller krav til de indsatser, der bliver varetaget af landets kommuner.
  Der er to formål med akutfunktionerne. Dels skal de følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats, hvis patienten stadig har behov for pleje og behandling efter at være udskrevet fra sygehuset. Dels skal akutfunktionerne forebygge forværring af en akut opstået eller kendt sygdom gennem en tidlig, proaktiv indsats.
  De nye kvalitetsstandarder skal være med til at højne og ensarte kvaliteten af tilbuddene i kommunernes akutfunktioner. Kvalitetsstandarderne stiller krav til, hvordan tilbuddet bliver tilrettelagt, hvad det skal indeholde, og hvilke kompetencer der skal være til stede hos medarbejderne.
  Kommunale akutfunktioner er en del af den kommunale hjemmesygepleje og kan blandt andet tilrettelægges i form af et akutteam, som i Roskilde Kommune. Akutteamet yder en tidsbegrænset hjælp, som rækker ud over den hjælp, som den øvrige hjemmesygepleje kan tilbyde. Akutteamet er et tilbud til borgere, der har brug for en særlig indsats i kommunen. Akutteamet har den fordel for borgeren, at indsatsen kan varetages tæt på patientens hverdag, for eksempel i eget hjem.
  Den samlede indsats ydes i et tæt samarbejde mellem medarbejdere i Akutteamet, den øvrige hjemmesygepleje og læger i almen praksis og på sygehuse.
  Kommunernes akutfunktioner skal leve op til kravene i Sundhedsstyrelsen kvalitetsstandarder fra 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Etableringen af akutteamet finansieres via ikke disponerede midler fra ældremilliarden, jf. Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 33 vedr. Anvendelse af ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 73

 • Pkt. 74 Tema for Sundhedsdagen 2017

  Pkt. 74

  Tema for Sundhedsdagen 2017

  Sagsnr. 258053 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal vælges et tema for Sundhedsdagen, der kan fungere som ramme for både debat og aktiviteter i det store telt og artiklerne i Sundhedsavisen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med Sundhedsdagen er at skabe fokus på og dialog om forebyggelse og sundhedsfremme blandt borgerne i kommunen og patientforeninger, region og andre centrale aktører. Interessen fra foreninger m.fl. for at deltage i Sundhedsdagen er steget igennem årene, hvor der også er sket en udvikling i forhold til, at flere deltager i Sundhedsdagen.
  På Sundhedsdagen deltager Roskilde Kommune med medarbejdere fra sundheds- og omsorgsområdet: Tandplejen står for aktiviteter, der hjælper børn med at passe godt på deres tænder. Hjemmeplejen og Sundhedsplejen fortæller om deres mange tilbud, og der er dialog og orientering om den rehabiliterende indsats ved medarbejdere fra Træningsafsnittet, Hjælpemiddelafsnittet og Sundhedscenteret, som også tilbyder borgerne at prøve forskellige træningsredskaber og hjælpemidler.
  I 2016 var der tilmeldt 32 frivillige foreninger heraf en række patientforeninger fx Diabetesforeningen, Gigtforeningen og foreninger med forebyggelsestilbud såsom Roskilde Ældremotion. Derudover deltog Frivilligcenteret, Handicaprådet, Ældrerådet og Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
  For hver Sundhedsdag vælges et tema, som dels fungerer som ramme for de debatter og aktiviteter, som foregår i det store telt, dels danner baggrund for de artikler, der bringes i Sundhedsavisen op til Sundhedsdagen. Temaet for Sundhedsdagen 2016 var ”Aktiv i alle aldre”. Tidligere har temaerne bl.a. været: ”Sundhed og livskvalitet”, ”Sundhed i krop og sjæl” samt ”Sundhed – mad og måltider”.
  Mulige temaer for Sundhedsdagen 2017 kunne være: ”Sundhed i alle aldre”, ”Sund uanset alder”, eller ”Sundhed i familien”, idet omdrejningspunktet på årets sundhedsdag vil være et godt og sundt liv for børn, unge og voksne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 74

  Udvalget er enigt om, at temaet for sundhedsdagen 2017 skal være "Sundhed i alle aldre".

 • Pkt. 75 Borgerrådgiverens beretning 2016

  Borgerraadgiverens_beretning_2016.pdf

  Pkt. 75

  Borgerrådgiverens beretning 2016

  Sagsnr. 289874 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beretningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2016.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2016 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2016.
  Afsluttede sager inden for sundhed og omsorg i 2016
  Borgerrådgiveren har afsluttet 13 sager inden for sundhed og omsorg, hvoraf 8 var klagesager. Resten består af henvendelser, hvor borgerne har ønsket vejledning eller har ønsket at orientere kommunen eller borgerrådgiveren om et forhold.
  Der er tale om en lille andel af de afsluttede sager, som svarer til ca. 6 pct. af det samlede antal behandlede sager og ca. 5 pct. af det samlede antal klager.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Økonomiudvalget, 19-04-2017, pkt. 134

  Økonomiudvalget var enigt om at lave punktet om til en beslutningssag.
  Beretningen blev taget til efterretning.
  Beretningen sendes til alle fagudvalg og UVEG.
  Fraværende: Birgit Pedersen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 75

 • Pkt. 76 Orientering om pårørendepolitik

  Bilag_Hoeringsversion_af_udkast_til_paaroerendepolitik.pdf

  Pkt. 76

  Orientering om pårørendepolitik

  Sagsnr. 281950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om udarbejdelsen af en pårørendepolitik, hvor der i øjeblikket foregår en høring af alle relevante parter.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Det blev aftalt i budgetforliget for 2017, at der udarbejdes en pårørendepolitik for Roskilde Kommune. Som følge heraf blev der den 14. november 2016 afholdt et indledende temamøde med deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet, som fremlagde deres forventninger til pårørendesamarbejdet i Roskilde Kommune.
  Endvidere blev der den 20. marts 2017 holdt et dialogmøde i Byens Hus med deltagelse af repræsentanter fra en række relevante lokale pårørende- og patientforeninger, bruger- og pårørenderåd m.fl.
  På baggrund af beslutning i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget i april 2017 har forvaltningen i samarbejde med Ældrerådet og Handicaprådet udarbejdet et udkast til pårørendepolitik.
  I overensstemmelse med de to udvalgs beslutning om en høringsperiode på fire uger er udkastet til pårørendepolitik sendt i høring hos alle relevante patient- og pårørendeforeninger med høringsfrist den 22. maj 2017.
  På baggrund af høringen forelægges forslag til pårørendepolitik for Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget på møderne primo juni med efterfølgende behandling i Byrådet den 14. juni 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 76

 • Pkt. 77 Orientering om styrkede sundhedsindsatser i Roskilde Kommune

  Pkt. 77

  Orientering om styrkede sundhedsindsatser i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med Aftalen om kommunernes økonomi for 2016 mellem regeringen og KL bliver kommunerne tildelt yderligere ressourcer til indsatser på kronikerområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med Aftalen om kommunernes økonomi for 2016 modtog Roskilde Kommune varige midler via bloktilskuddet til løft af en række specifikke indsatser på kronikerområdet, herunder den nationale lungesatsning.
  De specifikke indsatser vedrører afklarende samtaler vedr. forebyggelsestilbud, styrket tidlig opsporing af borgere med KOL samt et undersøgelsesprogram for børn med astma.
  For at målrette de kommunale forebyggelsestilbud og understøtte kommunernes samarbejde med almen praksis og sygehuse om forebyggelsestilbud, udgav Sundhedsstyrelsen i 2016 nye anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Anbefalingerne fokuserer på sundhedspædagogik og sygdomsmestring samt på de kendte risikofaktorer – kost, rygning, alkohol og motion. De praktiserende læger har fremover mulighed for at henvise borgere til en afklarende samtale i kommunen, hvor borgerens behov og motivation til at ændre sundhedsadfærd afdækkes.
  Roskilde Kommune modtager årligt 660.000 kr. til gennemførelse af mere ensrettede afklarende samtaler.
  Den tidlige opsporing af KOL skal ske i tilknytning til eksisterende aktiviteter. Derudover skal der være fokus på rådgivning på bosteder, væresteder og behandlingscentre, hvor der kan være mange storrygere. Det gælder ligeledes opsporing, som del af det opsøgende arbejde i udsatte boligområder og på fx tekniske skoler, virksomheder og biblioteker. Roskilde Kommune modtager 98.000 kr. i 2017, 123.000 kr. i 2018 og fra 2019 180.000 kr. til indsatsen.
  Der er endvidere afsat midler til at understøtte gennemførelse af Sundhedsstyrelsens undersøgelsesprogram for børn med astma. Formålet med undersøgelsesprogrammet for børn og unge med astma er blandt andet at understøtte det tværsektorielle samarbejde og samtidig sikre, at både børn og unge og deres forældre inddrages, så de får redskaber til at leve et godt liv med sygdommen. Roskilde Kommune modtager 111.000 kr. i 2018 og fra 2019 120.000 kr. til denne indsats.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 77

 • Pkt. 78 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2017_-_til_udvalg.pdf

  Pkt. 78

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2017

  Sagsnr. 290868 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 7,8 mio. kr. på aktivitetsbestemt medfinansiering, som skyldes en lavere pris (gennemsnitstakst) på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 78

 • Pkt. 79 Orientering om den kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Pkt. 79

  Orientering om den kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 291052 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om den seneste kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune samt en opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har på nuværende tidspunkt en samlet kapacitet på 507 permanente plejeboliger samt 57 rehabiliteringspladser.
  I nedenstående figur fremgår det, at borgere på venteliste til en plejebolig fortsat er faldende. Denne tendens er fortsat i 1. kvartal 2017. Roskilde Kommune efterlever endvidere plejeboliggarantien.
  Tal i figuren dækker både borgere i Roskilde Kommune samt borgere fra andre kommuner, som står på venteliste til en plejebolig i Roskilde Kommune. Der er sæsonudsving med stigende efterspørgsel henover specielt efterår og vinter.

  Den seneste udvikling i antal ansøgninger til plejebolig ser ud som følgende:

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 79

 • Pkt. 80 Eventuelt

  Pkt. 80

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-05-2017, pkt. 80