You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 4, 2019 - 08:00
Sted: Rådhusbuen 3, st. Mødelokale 14
 • Pkt. 68 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 68

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 68

  Godkendt.

 • Pkt. 69 Dialogmøde med Ældrerådet

  Pkt. 69

  Dialogmøde med Ældrerådet

  Sagsnr. 209284 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder sit halvårlige dialogmøde med Ældrerådet tirsdag den 4. juni 2019. Dagsorden for dialogmødet er aftalt med formanden for Ældrerådet. Mødet holdes kl. 8.00 i Byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet i første halvår 2019 er følgende punkter aftalt mellem de to formænd:

  - Gennemgang af resultater for brugertilfredshedsundersøgelse
  - Demensstrategi
  - Opfølgning på budget 2020-2023

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 69

  Drøftet.

 • Pkt. 70 Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet

  Brugertilfredshedsundersoegelsen_2019_-_plejeboliger.pdf Brugertilfredshedsundersoegelsen_2019_-_hjemmeboende_borgere.pdf

  Pkt. 70

  Resultater af brugertilfredshedsundersøgelsen på ældreområdet

  Sagsnr. 315572 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen for beboere på de somatiske plejecentre samt hjemmeboende borgere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. At Brugertilfredshedsundersøgelsen drøftes, og
  2. At der fremlægges en opfølgningsplan på et kommende møde i udvalget

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. februar 2019, at Epinion gennemførte en ny brugertilfredshedsundersøgelse i foråret 2019.
  Undersøgelsen er nu gennemført og omfatter både hjemmeboende borgere samt beboere på de somatiske plejecentre. Undersøgelsen er foretaget via spørgeskema og personlige interviews. Det er metodisk ikke muligt at sammenligne med tidligere brugertilfredshedsundersøgelser, da svarkategorierne er ændret. Brugertilfredshedsundersøgelsen betragtes som værende repræsentativ for både hjemmeboende borgere samt beboere på plejecentrene.
  På plejecentrene viser undersøgelsen, at 81% af beboerne svarer, at de samlet set er ‘tilfredse’ eller ‘meget tilfredse’ med at bo på plejecentret. Ligeledes ses, at hovedparten er tilfredse eller meget tilfredse med deres bolig, de fælles lokaler på plejecentret og plejecentrenes udendørs områder. 90% af borgerne er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje, mens 85% af beboerne er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp.
  For hjemmeboende borgere viser undersøgelsen, at 70% af borgerne er ‘tilfredse’ eller ‘meget tilfredse’ med den hjælp, de modtager i eget hjem. 79% af borgerne, som modtager personlig pleje, svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den personlige pleje, mens tilfredsheden med den praktiske hjælp er lidt lavere, idet 62% af borgerne svarer, at de er tilfredse eller meget tilfredse med den praktiske hjælp.
  Forvaltningen vil drøfte resultaterne og opfølgning nærmere med samtlige ledere på ældreområdet. Forvaltningen indstiller, at udvalget herefter modtager en status på disse drøftelser.
  Epinion vil på mødet præsentere resultaterne fra undersøgelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssigt konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 70

  Ad 1.: Drøftet.
  Ad 2.: Forvaltningen fremlægger en opfølgningsplan på et kommende møde og undersøger i den forbindelse muligheden for at sammenligne resultaterne af brugertilfredshedsundersøgelsen med andre kommuner.

 • Pkt. 71 Anden anvendelse af ældreboliger ved Plejecenter Toftehøjen

  Oversigtstegning_over_boliger_ved_Toftehoejen.pdf

  Pkt. 71

  Anden anvendelse af ældreboliger ved Plejecenter Toftehøjen

  Sagsnr. 195574 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en status på moderniseringen af Toftehøjen samt drøfter muligheden for at anvende en række ældreboliger til plejeboliger på Toftehøjen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der, med bestyrelsen for Boligselskabet Roskilde SYD, indledes en proces for at afklare, hvorvidt op til 11 ældreboliger på Toftehøjen kan anvendes til plejeboliger.
  Beslutningskompetence
  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ved plejecenter Toftehøjen er der i dag 24 plejeboliger og 46 ældreboliger under samme tag samt 30 tilstødende ældreboliger over for Toftehøjen.
  Flere plejeboliger – kort sigt
  For at imødekomme den generelt stigende efterspørgsel på plejeboliger, samt den faldende efterspørgsel på ældreboliger, foreslår forvaltningen, at der, i samarbejde med bestyrelsen for Boligselskabet Roskilde SYD (tidligere Ramsø Ældreboligselskab), indledes en afdækning af mulighederne for, at 11 ældreboliger fremadrettet anvendes til plejeboliger på Toftehøjen. Samtlige boliger ved plejecenter Toftehøjen, er oprindeligt opført med tilknyttet serviceareal, hvilket medfører, at de i realiteten kan anvendes som plejeboliger.
  Modernisering af Toftehøjen – langt sigt
  I samarbejde med bestyrelsen i Boligselskabet Roskilde SYD og boligadministrationsselskabet DOMEA, har der siden 2013 pågået et omfattende forberedelsesarbejde til en modernisering af Plejecenter Toftehøjen. Hensigten med moderniseringen er at gøre boligerne mere tidssvarende. Landsbyggefonden gav i 2016 et tilsagn om støtte til ændring af de nuværende 24 et-rums plejeboliger til to-rums boliger, hvilket vil reducere antal plejeboliger til kun 12. En revideret ansøgning om yderligere modernisering blev derfor indsendt til Landsbyggefonden i 2018, hvor det bl.a. er hensigten, at 15 af de nuværende ældreboliger, efter en modernisering, vil have funktion som plejebolig. Svar fra Landsbyggefonden afventes fortsat.
  I scenariet, hvor 11 ældreboliger ibrugtages som plejeboliger, vil der i alt være 35 plejeboliger på Toftehøjen. Efter en eventuelt modernisering vil det samlede antal plejeboliger være 38, da et-rums boligerne ombygges til to-rums boliger, 15 nuværende boliger er moderniseret til plejeboliger og de 11 ovennævnte ældreboliger fungerer som plejeboliger.

  Boliger På nuværende tidspunkt Fordeling ved ændret anvendelse – kort sigt Fordeling efter en modernisering og ændret anvendelse – langt sigt
  Ældreboliger 76 65 (-11) 50 (-26)
  Plejeboliger 24 35 (+11) 38 (+14)
  I alt 100 100 88

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 71

  Godkendt.

 • Pkt. 72 Sundhedsdag 2019

  Pkt. 72

  Sundhedsdag 2019

  Sagsnr. 258053 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundhedsdagen 2019 foreslås afholdt sidste lørdag i august og med et tema, der handler om det nære sundhedsvæsen, herunder input fra borgerne til den kommende revision af kommunens sundhedspolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Sundhedsdagen 2019 holdes den 31. august, kl. 10.00 - 13.00 på Hestetorvet
  2. Temaet bliver ”Det nære sundhedsvæsen – Roskilde Kommunes Sundhedspolitik i fremtiden”
  3. Sundhedsdagen i 2020 og fremover organiseres på anden vis og med yderligere inddragelse af frivillige foreninger

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår, at Sundhedsdagen 2019 som hidtil holdes på Hestetorvet den sidste lørdag i august, som er 31. august. Formålet med dagen er at sætte fokus på sundhed sammen med foreninger, regionen og andre centrale aktører samt at komme i dialog med borgerne om vigtige emner vedrørende sundhed og forebyggelse.
  Kommunen er hovedarrangør af dagen og deltager med medarbejdere fra områder, der arbejder med forebyggelse og sundhed: Tandplejen, Sundhed og Omsorg, Sundhedscenteret, CAS, Borgerservice m.fl. Forvaltningen sørger for, at Sundhedsdagen i langt højere grad end tidligere bliver en ”sundhedsfest” i form af borgerrettede aktiviteter, konkurrencer m.v. på dagen og at der bliver omtale heraf i de lokale nyhedsmedier.
  Der deltager typisk 30-35 frivillige foreninger og organisationer, heraf en række patientforeninger fx Diabetesforeningen, Gigtforeningen og foreninger med forebyggelsestilbud såsom Roskilde Ældremotion. Frivilligcentret, Handicaprådet og Ældrerådet. Roskilde Sygehus og Region Sjælland forventes også at deltage med repræsentanter fra forskellige områder blandt andet patientvejledere.
  Som tema for Sundhedsdagen foreslås ”Det nære sundhedsvæsen – Roskilde Kommunes Sundhedspolitik i fremtiden”. Tanken er at sætte fokus på sundhed i kommunalt regi, herunder den kommende revision af kommunens sundhedspolitik. Fx ved at borgerne kan komme med forslag til indholdet af sundhedspolitikken. Der kan også holdes et dialog-/folkemøde med politikere, sundhedsfagfolk og/eller andre.
  Det er tidligere nævnt for udvalget, at både nogle af de deltagende foreninger og forvaltningen oplever, at deltagerantallet ved Sundhedsdagen er nedadgående. Hertil kommer, at selve organiseringen af dagen og placeringen på Hestetorvet har været den samme i mere end tyve år. Derfor - og for at få mere fokus på forebyggelse og aktiviteter – foreslår forvaltningen, at Sundhedsdagen i 2020 og fremover organiseres på anden vis og med yderligere inddragelse af friville foreninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 72

  Ad 1. og 2.: Godkendt.
  Ad 3.: Forvaltningen fremsender uddybet program vedr. kommende sundhedsdag i august til udvalget.
  Den fremtidige organisering af Sundhedsdagen drøftes i udvalget på baggrund af evalueringen af sundhedsdagen 2019.

 • Pkt. 73 FN's verdensmål i Roskilde Kommune

  FNs_verdensmaal_med_delmaal.pdf

  Pkt. 73

  FN's verdensmål i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 312922 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forlængelse byrådets beslutning om Roskilde Kommunes arbejde med FNs verdensmål, skal fagudvalgene udvælge 2-4 verdensmål, de vil have særlig fokus på.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget udvælger verdensmålene ”Sundhed og trivsel” samt ”Mindre ulighed”, som skal have et særligt fokus i udvalgets arbejde

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetaftalen for 2019 er det besluttet, at ”Roskilde Kommunes arbejde med FN’s verdensmål/Bæredygtighedsmål skal intensiveres og synliggøres med henblik på at mobilisere og opfordre til samarbejde.” Der er 17 verdensmål, som understøttes af 169 delmål. En oversigt over disse er vedlagt som bilag.
  Byrådet vedtog den 27. marts 2019, punkt 73, at alle fagudvalg skal udvælge 2-4 verdensmål, som skal have særligt fokus i udvalgets arbejde.
  Forvaltningen anbefaler, at fagudvalgene ved valget af verdensmål overvejer, hvordan de pågældende verdensmål kan være med til at gøre en forskel for udvalgets arbejde. Det kan være gennem verdensmål, der har en tæt relation til udvalgets fagområde og dermed sætter fokus på kerneværdier i udvalgets arbejde. Det forslås, at arbejdet med de udvalgte verdensmål integreres i aktuelle projekter og opgaver inden for fagområdet, så verdensmålene kobles til og får indflydelse på fagudvalgets kerneområder. Det vil være oplagt, at de to foreslåede verdensmål - ”Sundhed og trivsel” samt ”Mindre ulighed” – indtænkes i forhold til udarbejdelsen og revisionen af den kommende ældre-/værdighedspolitik og sundhedspolitik.
  Fagudvalgenes beslutninger samles i én sag til Økonomiudvalgets møde i august 2019.

  Særligt for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Inden for udvalgets fagområde kan forvaltningen især pege på følgende mål (de udpegede mål er markeret med fed):

  1. Afskaf fattigdom
  2. Stop sult
  3. Sundhed og trivsel
  4. Kvalitetsuddannelse
  5. Ligestilling mellem kønnene
  6. Rent vand og sanitet
  7. Bæredygtig energi
  8. Anstændige jobs og økonomisk vækst
  9. Industriel innovation og infrastruktur
  10. Mindre ulighed
  11. Bæredygtige byer og lokalsamfund
  12. Ansvarligt forbrug og produktion
  13. Klimaindsats
  14. Livet i havet
  15. Livet på land
  16. Fred, retfærdighed og stærke institutioner
  17. Partnerskab for handling

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 73

  Godkendt.

 • Pkt. 74 Kriterier for tildeling af frivilligmidler 2020

  Pkt. 74

  Kriterier for tildeling af frivilligmidler 2020

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt tilskud til frivillige sociale aktiviteter på baggrund af ansøgninger fra frivillige foreninger, organisationer og klubber. Udvalget skal træffe beslutning om kriterier for tildeling af frivilligmidler for 2020.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kriterier for tildeling af frivilligmidler godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Hvert år tildeles der midler til frivillige sociale foreninger på baggrund af ansøgninger. Der er cirka 2,4 mio. kr. i 2020 til uddeling. 10 % af dette beløb reserveres til ansøgninger, der kommer i løbet af året.
  Målgruppen efter § 18 er børn og unge med særligt behov, kronisk syge, fysisk handicappede, psykisk syge, familier og ældre med personlige eller sociale problemer, integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt udsatte og marginaliserede grupper.
  Målgruppen efter § 79 er klubber og foreninger i Roskilde Kommune, der har aktiverende og forebyggende tilbud til ældre og handicappede borgere i kommunen.
  Kriterier for tildeling af frivilligmidler i Roskilde Kommune er:
  at den ansøgte aktivitet skal være til gavn for de to overordnede målgrupper efter § 18 og § 79. Der kan ikke søges om midler til lokaler, løn, bestyrelsesarbejde, transport m.v.
  Der er frist for ansøgninger den 1. november 2019, og Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter fordeling af frivilligmidlerne den 3. december 2019.
  På kommunens hjemmeside om frivilligmidler er skema og vejledning til ansøgning om frivilligmidler efter § 18 og § 79 i lov om social service, jf. bilag.
  I lighed med de tidligere år afholder forvaltningen i september et informationsmøde i Frivilligcenter Roskilde for alle interesserede foreninger. På mødet orienteres om kriterier m.v. for ansøgninger samt hvordan de indkomne ansøgninger vurderes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 74

  Godkendt.
  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 75 Orientering om status på forsøg med udvidet serviceniveau for ledsagelse efter servicelovens § 97

  Pkt. 75

  Orientering om status på forsøg med udvidet serviceniveau for ledsagelse efter servicelovens § 97

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en opfølgning på forsøg med udvidet serviceniveau for ledsagelse af borgere over 67 år.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en henvendelse fra Dansk Blindesamfund om mulighederne for at udvide målgruppen til ledsagerordningen i serviceloven besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget i november 2017 at ansøge Børne- og Socialministeriet om, at der i 2018 gennemføres en forsøgsordning til ledsagelse til borgere over 67 år med lavt funktionsniveau. Ministeriet meddelte i skrivelse i juni 2018, at Roskilde Kommune fik tilladelse til den ønskede forsøgsordning begrænset til perioden den 1. august 2018 til og med den 30. juli 2019.
  Da ordningen er en forsøgsordning, i henhold til servicelovens § 184, har Roskilde Kommune ikke lovhjemmel til at fortsætte med ordningen ved udgangen af juli måned 2019.
  Siden august 2018 har i alt 13 borgere benyttet ordningen. Medio maj 2019 var 11 borgere fortsat tilknyttet ordningen. I alt har 19 borgere været vurderet at være inden for målgruppen af ordningen. Flere borgere har dog ikke ønsket at igangsætte ordningen.
  Ledsagelse har primært været til gåture, kulturelle arrangementer, besøge butikker, gå på cafe, handle ind af tøj/mad, og lign.
  Forvaltningen har annonceret bredt om ordningen og har gennemgået flere borgersager for at vurdere, hvorvidt allerede kendte borgere kunne have interesse for ordningen.
  Det beskedne interesse og tilslutning til ordningen kan bl.a. skyldes, at flere borgere inden for målgruppen samtidig modtager lignende ydelser som fx klippekortsordningen eller deltager i frivillige tilbud som fx de indkøbsbusser, der er i Roskilde Kommune.
  På trods af den beskedne interesse for deltagelse i ordningen, er det vurderingen, at de deltagende borgere og ledsagere har været tilfredse med ordningen.
  Ny pulje
  Regeringen og Dansk Folkeparti har i forbindelse med finansloven for 2019 afsat midler til oprettelse af en landsdækkende pulje til forsøg med en ledsagerordning for ældre synshandicappede. Puljen forankres i Børne- og Socialministeriet. Puljens indretning,
  og deraf følgende udmøntning, fastlægges nærmere efter aftale mellem parterne. Der afsættes 20 mio. kr. årligt i perioden 2019-2022. Forvaltningen vil ansøge om midler fra puljen når den bliver udmeldt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 75

  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 76 Orientering om styrkelse af samarbejdet med private aktører på kronikerområdet

  Pkt. 76

  Orientering om styrkelse af samarbejdet med private aktører på kronikerområdet

  Sagsnr. 319922 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har flere tilbud til borgere med kronisk sygdom, der har fokus på at styrke borgernes egen mestring af livet med en kronisk sygdom. Af budget 2019 fremgår det, at samarbejdet med private aktører skal styrkes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Træning og Sundhed i Roskilde Kommune tilbyder i dag en række forløb for borgere med kroniske sygdomme, der omfatter træning, sygdomslære og sygdomsmestring.
  Tilbuddene er en del af Region Sjællands forløbsprogrammer, der skal sikre anvendelse af evidensbaserede anbefalinger for den sundhedsfaglige indsats til borgere med en kronisk sygdom.
  Følgende samarbejde med private aktører er etableret i 2018/19.

  Sundhedsapplikationen LIVA:

  Formålet med LIVA var at støtte borgere til livsstilsændringer. Samarbejdet stoppede fordi app’en ikke havde den forventede effekt, bl.a. var den vanskelig at anvende for borgerne, det var ikke muligt at dele data med egen læge, og data kunne ikke kobles med kommunens elektroniske omsorgssystem.

  Fitnesscentre i Roskilde Kommune:

  Formålet er, at fastholde borgere i en aktiv livsstil efter de har været igennem et forløb i Sundhedscentret. Fitnesscentrene har oprettet hold, særligt målrettet sårbare borgere. Roskilde Kommune formidler kontakten til borgerne.

  Roskilde Ældremotion(RÆM):

  Holdtræning på Kildegården, der drives af en fysioterapeut fra Sundhedscentret og 1-2 frivillige fra RÆM. Vi oplever, at størstedelen af borgere, der træner på holdet, fortsætter deres træning hos RÆM efterfølgende.

  Diverse velfærdsteknologier på sundheds- og træningsområdet (herunder digitalt understøttet træning):

  Fælles for brug af velfærdsteknologier er, at det er en udfordring af finde det rette match imellem teknologien og målgruppen. Teknologierne indgår således i paletten af tilbud til borgere med kroniske sygdomme og anvendes i individuelle forløb.

  Implementering af TeleKOL:

  Via teknologi understøttes borgerens egenmestring og bidrager derigennem til, at borgeren oplever øget tryghed, behandlingskvalitet og færre indlæggelser/ambulatoriebesøg.

  Modningsprojekt vedr. PRO (patientrapporterede oplysninger):

  Roskilde Kommune har fået midler fra Sundhedsdatastyrelsen til at udvikle og teste en elektronisk løsning, der giver borgere mulighed for at registrere og indrapportere fald i egen funktionsevne. Projektet foregår i samarbejde med Aalborg Kommune og en endnu ikke valgt privat leverandør.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 76

  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 77 Orientering om ændring af lov om social service. Målretning af de forebyggende hjemmebesøg

  Pkt. 77

  Orientering om ændring af lov om social service. Målretning af de forebyggende hjemmebesøg

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folketinget har vedtaget en ændring til lov om social service, som medfører, at kommunerne skal tilbyde forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Folketinget har den 25. april 2019 vedtaget en ændring af lov om social service.
  Fra 1.juli 2019 forpligtes kommunerne til at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, som bor alene, i deres fyldte 70. år.
  Formålet med forslaget er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed eksempelvis som følge af overgangen fra arbejdsliv til pension, og derudover at styrke opsporingen af ældre i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne, som ikke har nærtstående i hverdagen, som kan bistå dem.
  Med lovforslaget fastholdes samtidig kommunalbestyrelsens pligt til fortsat at tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til ældre i det 75. og 80. år med henblik på en afklaring af behovet for fremtidige besøg i perioden frem til, at borgeren fylder 82 år. Herefter vil den enkelte borger blive tilbudt et årligt forebyggende hjemmebesøg.
  Kommunens forpligtelse til at tilbyde behovsbestemte forebyggende hjemmebesøg til de borgere, som er i særlig risiko for nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, udvides samtidig til at omfatte aldersgruppen 65-81 år.
  Lovændringen skal ses som en tilføjelse til den eksisterende ordning, hvor tilbuddet om et forebyggende hjemmebesøg anvendes til at identificere eventuelle problemer hos den ældre, yde råd og vejledning, forebygge svækkelse og mistrivsel mv. og henvise til forskellige forebyggende og aktiverende tilbud i frivilligt eller kommunalt regi.
  Som konsekvens af lovændringen vil Sundheds- og Omsorgsudvalget senere blive forelagt en revideret kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg.
  Lovændringen træder i kraft den 1. juli 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 77

  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 78 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 78

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om ventetider til genoptræning efter sundheds- og serviceloven.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Tabellerne nedenfor viser ventetider til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. Ventetiderne er opgjort i kalenderdage som medianen. Det er de reelle ventetider der er opgjort. Det betyder, at hvis en borger fx har lægeforbud mod at starte genoptræning med det samme efter en operation, så er denne borgers ventetid sat ”på pause”, og indgår dermed ikke i opgørelsen.
  Tabel 1

  2017 J F M A M J J A S O N D
  §140 - ventedage 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
  Antal borgere 279 237 288 202 240 265 205 253 276 262 266 181
  § 86 –
  ventedage
  5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4
  Antal borgere 39 33 38 32 45 35 26 32 18 21 25 17

  Tabel 2

  2018 J F M A M J J A S O N D
  §140 - ventedage 4 5 4 4 5 3 3 2 2 2 * *
  Antal borgere 263 230 265 237 267 284 208 191 220 274 * *
  § 86 –
  ventedage
  4 4 4 4 5 3 2 2 3 2 * *
  Antal borgere 43 30 26 29 26 18 28 36 25 22 * *

  * Ingen data på grund af nyt IT-system
  Tabel 3

  2019 J F M A M J J A S O N D
  §140 - ventedage 4 4 4 3
  Antal borgere 254 226 294 219
  § 86 –
  ventedage
  4 4 4 3
  Antal borgere 48 40 42 24

  Borgerne har ret til at vælge genoptræning hos en privat fysioterapeut, hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra sygehuset. Indtil nu har ingen borgere ventet længere end syv dage og dermed fået ret til at vælge en privat leverandør, jf. tabellen nedenfor.
  Tabel 4 – Antal borgere der har valgt en privat leverandør

  2019 J F M A M J J A S O N D
  Antal borgere 0 0 0 0

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 78

  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 79 Orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger

  Notat_om_benyttelse_af_Roskilde_Kommunes_aeldre-_og_handicapegnede_boliger.pdf

  Pkt. 79

  Orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger

  Sagsnr. 298717 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag modtager udvalget en orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 6. december 2017 at modtage en halvårlig status over benyttelsen af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger.
  I vedlagte bilag gennemgås udviklingen i tomgang på boligerne, henover de sidste 2½ år. Tomgangsprocenten i 2017 var præget af sæsonudsving på mellem 2% og 4,5%, mens der i 2018 ses et fald fra 4,5% i marts til 0,5% i december. I 2019 har tomgangsprocenten siden januar ligget stabilt på 2-2,5%.
  I forhold til hvilke boligområder, der har haft tomgang i perioden fra november 2018 til april 2019, viser status, at Toftehøjen og Sct. Maria Park fortsat har tomgang med en tomgangprocent på henholdsvis 9% og 4%. Dommervænget, Bernadotteparken og Lammegade har haft mindre tomgang i perioden.
  Opstår der for meget tomgang på ældreboliger, tilbydes borgere på venteliste til en udelukkende handicapegnet bolig, en ældrebolig. Denne dispensation er bl.a. tidligere benyttet i forhold til ældreboligerne i Æblehaven og Damtoften.
  Der ses fortsat en klar tendens til, at antal borgere på venteliste til en ældre- og handicapegnet bolig er faldende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 79

  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 80 Eventuelt

  Pkt. 80

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-06-2019, pkt. 80

  Temamøde om ældre- og værdighedspolitik
  Studietur 2019
  Fraværende: Gitte Kronbak (A).