You are here

Referat

Dato: Tirsdag, September 4, 2018 - 08:00
Sted: Rådhusbuen 1, mødelokale 2A
 • Pkt. 104 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 104

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 104

 • Pkt. 105 Dialogmøde med FMU

  Pkt. 105

  Dialogmøde med FMU

  Sagsnr. 309768 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I henhold til Roskilde Kommunes MED-aftale afholdes mindst én gang om året et møde mellem fagudvalg og forvaltningens MED-udvalg. I 2018 er der planlagt et møde den 4.september 2018 i forbindelse med udvalgsmødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der drøftes de emner, som FMU og Sundheds- og Omsorgsudvalget ønsker.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I henhold til ”Lokalaftale om medindflydelse og medbestemmelse i Roskilde Kommune” aftaler forvaltningens MED-udvalg (FMU) og det relevante politiske udvalg tilrettelæggelsen af regelmæssige møder 1-2 gange årligt. I 2018 er der planlagt et møde til den 4. september 2018 i forbindelse med udvalgsmødet.
  Mødet mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og FMU begynder kl. 8.00, og der er afsat ca. en halv time til mødet.
  FMU ønsker at drøfte følgende:
  ̵ Temaanalyse på ældreområdet
  ̵ Daghjem/seniorhøjskolen
  ̵ Harmonisering på hjemmeplejedistrikterne

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 105

  Drøftet.

 • Pkt. 106 Præsentation af tandplejen i Roskilde Kommune

  Pkt. 106

  Præsentation af tandplejen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 263075 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for tandplejens opgaver i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at tandplejens opgaver drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet præsentere udvalget for tandplejens opgaver i Roskilde Kommune. På denne baggrund bedes udvalget drøfte tandplejens opgaver.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 106

  Drøftet.

 • Pkt. 107 Proces for kvalitetsstandarder for 2019

  Hurtig_oversigt_over_kvalitetsstandarderne.pdf Generel_information_og_samarbejde.pdf Praktisk_hjaelp.pdf Personlig_pleje.pdf Traening.pdf Mad_og_maaltider.pdf Sygepleje.pdf Forebyggende_hjemmebesoeg.pdf Boliger.pdf Aktiviteter_i_Seniorhoejskolen.pdf Omsorgstandplejen.pdf Tilsynspolitik_for_2019.pdf

  Pkt. 107

  Proces for godkendelse af kvalitetsstandarder for 2019

  Sagsnr. 309727 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019 sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal byrådet revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Ydelserne er beskrevet i servicelovens §§ 79a, 83 og 86. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet herunder omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygeplejeydelser.
  Ved seneste revision i efteråret 2017 blev der foretaget en række tekstmæssige ændringer på flere områder. Det primære formål var at justere i forhold til gældende praksis samt gøre beskrivelsen af serviceniveauet mere klart. Væsentlige ændringer var bl.a. en beskrivelse af Seniorhøjskolens tilbud og udvidelse af målgruppen, som tilbydes et forebyggende hjemmebesøg.
  Af bilag fremgår forslag til kvalitetsstandarderne for 2019 samt forslag til tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2019. Der er lagt op til, at det nuværende serviceniveau og tilsynspolitik fastholdes, som det blev besluttet af byrådet den 20. december 2017.
  Forvaltningen foreslår, at forslaget til reviderede kvalitetsstandarder for 2019 samt forslag til tilsynspolitik for hjemmeboende borgere sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Herefter behandler Sundheds- og Omsorgsudvalget kvalitetsstandarderne igen den 2. oktober 2018, hvorfra de går videre til endelig behandling i byrådet.
  Kvalitetsstandarderne samt tilsyn for hjemmeboende borgere vil træde i kraft den 1. januar 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 107

  Godkendt.

 • Pkt. 108 Proces for politikker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Pkt. 108

  Proces for politikker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Sagsnr. 309755 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har i sidste byrådsperiode vedtaget 5 politikker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Udvalget drøfter proces for udvikling af politikker i byrådsperioden 2018-2021 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter proces for politikudvikling på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har besluttet en model for politikudvikling i Roskilde Kommune, som betyder, at hver enkelt politik skal tage udgangspunkt i en vision for området, og munde ud i klare, målbare mål, som sætter retningen for den ønskede udvikling af det enkelte område i byrådsperioden.
  Processen for udvikling af den enkelte politik fastlægges i det fagudvalg, som politikområdet hører under. Alle politikker vedtages endeligt i byrådet.
  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er der aktuelt følgende politikker:
  - Sundhedspolitik
  - Ældrepolitik
  - Frivilligpolitik
  - Værdighedspolitik
  - Pårørendepolitik i fællesskab med Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Politikkerne er alle blevet formuleret i samarbejde med de aktører, der er på områderne. Frivilligpolitik, sundhedspolitik og ældrepolitik er alle godkendt af byrådet i 2015. For sundhedspolitikken, ældrepolitikken og frivilligpolitikken blev der desuden udarbejdet handleplaner for den konkrete målopfyldelse, som udvalget løbende har modtaget status på i sidste byrådsperiode.
  I februar 2016 vedtog Folketinget, at alle landets kommuner skulle vedtage en værdighedspolitik. I Roskilde er værdighedspolitikken på nuværende tidspunkt et supplement til ældrepolitikken og blev godkendt april 2016. Revision af den nuværende værdighedspolitik fremgår af anden sag på udvalgets dagsorden. Roskilde Kommune afrapporterer årligt på værdighedsmidlerne, der er knyttet til værdighedspolitikken til Sundheds- og Ældreministeriet. For værdighedspolitikken gælder det, at politikken skal vedtages inden for det første år i den kommunale valgperiode.
  Pårørendepolitikken er den senest udarbejdede politik og blev godkendt i byrådet i juni 2017.
  Forvaltningen foreslår, at udvalget indleder drøftelser om processen for politikudvikling i byrådsperioden 2018-2021. I drøftelserne kan indgå overvejelser i forhold til, om nogle af de eksisterende politikker skal samles, og hvordan der sikres en tættere sammenhæng mellem de enkelte politikker og Resultater i Roskilde.
  I forbindelse med den konkrete politikudvikling vil forvaltningen lægge op til inddragelse af medarbejdere og andre relevante aktører på området. Forvaltningen vil på mødet præsentere udvalget for forslag til fokusområder eller pejlemærker samt et udkast til procesplan. Når udvalget har besluttet, hvilke områder der skal udarbejdes politikker for, udarbejder forvaltningen en nærmere tidsplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 108

  Drøftet.

 • Pkt. 109 Revision af Roskilde Kommunes værdighedspolitik

  Forslag_til_revideret_vaerdighedspolitik.pdf Hoeringssvar_fra_Aeldreraadet.pdf Hoeringssvar_fra_Handicapraadet.pdf

  Pkt. 109

  Revision af Roskilde Kommunes værdighedspolitik

  Sagsnr. 277166 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ældrerådet og Handicaprådet er blevet hørt om forslag til revision af Roskilde Kommunes værdighedspolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at revideret udgave af værdighedspolitikken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen § 1, fremgår det, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.
  Byrådet vedtog den første værdighedspolitik den 27. april 2016. Sundheds- og Omsorgsudvalget har siden udmøntet de tilknyttede midler til værdighedspolitikken. Den seneste redegørelse for anvendelse af værdighedsmidlerne for 2018 er vedlagt denne sag. Som det fremgår af redegørelsen benyttes over 90 % af midlerne til varme hænder. I 2018 har Roskilde Kommune modtaget i alt 15.276.000 kr. i værdighedsmidler.
  Der er i dag i Roskilde Kommune afsat midler til samtlige områder, som bekendtgørelsen om værdighedspolitikker fremhæver skal beskrives. Disse er livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring og en værdig død. I bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen fremadrettet også inddrage emnet ”pårørende” i sin værdighedspolitik.
  Der er indarbejdet nyt afsnit, som behandler emnet om pårørende. Afsnittet er formuleret i overensstemmelse med den pårørendepolitik, som byrådet besluttede den 14. juni 2017. Der er i afsnittet fokus på, at Roskilde Kommune ønsker et godt og tæt samarbejde med pårørende til borgere, som modtager hjælp, samt at pårørende skal opleve at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren.
  Foruden nyt afsnit om pårørendepolitik indstilles, at indholdet i den nuværende værdighedspolitik fortsætter uændret. Det er kun to år siden, at værdighedspolitikken blev vedtaget. Endvidere er udmøntningen af værdighedsmidlerne tæt forbundet med værdighedspolitikken.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 12. juni 2018, at forslag til revision af værdighedspolitikken kom i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Begge råd bakker op om en værdighedspolitik. Handicaprådet ser bl.a. gerne, at målgruppe og sprog var mere klart. Hensigten med værdighedspolitikken er formuleret i et mere overordnet sprog, hvorimod udmøntningen af de tilknyttede værdighedsmidler er meget konkret formuleret i de såkaldte redegørelser om værdighedsmidler. Alle redegørelserne kan læses i forlængelse af værdighedspolitikken på www.roskilde.dk/værdighedspolitik.
  Målgruppen for værdighedspolitikken er samtlige borgere i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 109

  Anbefales.

 • Pkt. 110 Evaluering af legeplads ved plejecenter Trekroner

  Pkt. 110

  Evaluering af legeplads ved plejecenter Trekroner

  Sagsnr. 73312 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet anmodede i august 2017 om, at benyttelsen af legepladsen ved plejecenter Trekroner evalueres efter et år.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at legepladsen ved plejecenter Trekroner forbliver ved plejecenteret.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Plejecenter Trekroner blev indviet i januar 2013. I budget 2013 blev der afsat 0,5 mio. kr. til etablering af en legeplads ved plejecenter Trekroner. Byrådet frigav beløbet til legepladsen den 30. april 2014, og legepladsen blev herefter etableret. Legepladsen blev udformet som en miniature af Domkirken.
  Formålet var, at både lokale daginstitutioner og den lokale folkeskole samt børn til pårørende kunne benytte legepladsen ved besøg. Skole og daginstitutioner skal dog, på grund af trafikale forhold, benytte en større omvej til plejecenteret, som ikke gør det naturligt for disse at benytte legepladsen i hverdagen. Konklusionen medio 2017 var, at hverken børn til pårørende på plejecenteret eller de omkringliggende institutioner i nævneværdigt omfang benyttede legepladsen.
  30. august 2017 drøftede byrådet en eventuel flytning af legepladsen til Byparken. Byrådet ønskede, at legepladsen forblev på plejecenter Trekroner og placeringen evalueret efter et år.
  I 2017 udtrykte en række beboere interesse i etablering af et aktivitetsdrivhus, som alternativ til legepladsen. Forvaltningen har været i dialog med ledelsen på plejecenter Trekroner, der oplyser, at der siden 2017 ikke har været yderligere interesse i opførelse af et drivhus.
  Det er plejecenterets vurdering, at der er en mindre stigning i antallet af børn og børnefamilier, som benytter legepladsen. Der er bl.a. en børnehave, som er begyndt at komme fast forbi plejecenteret for at benytte faciliteterne. Faciliteterne ved legepladsen bruges også af børnebørn og oldebørn samt i stigende omfang ved den årlige cirkusforestilling ved plejecenteret for beboere og deres pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 110

  Godkendt. Udvalget beder om, at der tages initiativ til at oplyse flere fra nærområdet, bl.a. dagsinstitutioner og skole, om muligheden for at anvende legepladsen.

 • Pkt. 111 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt "en del af fællesskabet"

  Pkt. 111

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt ”En del af fællesskabet”

  Sagsnr. 308544 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje ”Fællesskabspulje – Ensomme hjemmehjælpsmodtagere skal have mulighed for civilsamfundsdeltagelse”, blevet tildelt 3.340.428 kr. til projektet ”En del af fællesskabet”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 818.127 kr. i 2018, 954.408 kr. i 2019, 954.408 kr. i 2020 og 613.485 kr. i 2021, samt tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 29. juni 2018 modtaget tilsagn om 3.340.428 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje vedr. ”Fællesskabsklippekort til ensomme ældre hjemmehjælpemodtagere” (satspuljeaftalen 2018) til udmøntning i projektperioden 1. juli 2018 til 31. december 2021.
  Projektets formål er at forebygge ensomhed blandt ældre hjemmehjælpsmodtagere, som vurderes at være i øget risiko for ensomhed. Vurderingen tager udgangspunkt i Roskildehjulet, som er et værktøj der anvendes til hjemmeplejen til at foretage systematiske hverdagsobservationer og tidligt opspore tegn på fald i funktionsevne eller begyndende sygdom. I Roskilde Kommune udgør målgruppen ca. 500 borgere, som vil få tilbud om en vejlednings- og motivationssamtale for at kunne deltage i aktiviteter i Seniorhøjskolen i Roskilde Kommune.
  Borgeren vil få tilbudt ledsagelse til 3 aktiviteter i Seniorhøjskolen, hvor personalet fra hjemmeplejen skal have særligt fokus på, at borgeren danner relationer med andre borgere under aktiviteten.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 3.340.428 kr. Der søges om udgiftsbevilling på 818.127 kr. i 2018, 954.408 kr. i 2019, 954.408 kr. i 2020 og 613.485 kr. i 2021, samt tilsvarende indtægtsbevilling.
  Egenfinansieringen i projektet udgør i alt 289.800 kr. til administration og projektledelse og finansieres inden for rammen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 111

  Anbefales.

 • Pkt. 112 Indtægts- og udgiftsbevilling målrettet en styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre borgere

  Pkt. 112

  Indtægts- og udgiftsbevilling målrettet en styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre borgere

  Sagsnr. 305500 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På grundlag af satspuljen 2018-21 vedrørende pulje målrettet en styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre borgere, har Roskilde Kommune fået tildelt 2.271.748 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 607.089 kr. i 2018, 1.262.526 kr. i 2019 og 402.133 kr. i 2020, samt tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har, på baggrund af ansøgning, modtaget i alt 2.271.748 kr. i perioden 2018 til 2020 fra satspulje om styrket rehabiliteringsindsats for de svageste ældre borgere i Roskilde Kommune.
  Projektet har til formål at videreudvikle den nuværende rehabiliterende indsats, så rehabilitering og hjælp til selvhjælp sker i borgerens eget hjem samt at borgerens ophold på en rehabiliteringscenter bliver så kort som mulig.
  Projektet er dermed med til at understøtte den reorganisering af rehabiliteringsindsatsen, som Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 9. november 2017, og som har fokus på at forkorte ophold på rehabiliteringsplads for at træne i borgerens nærmiljø og sikre en hurtigere effektiv rehabilitering.
  I projektet videreudvikles nye arbejdsgange for overgangen mellem de midlertidige døgnophold på rehabiliteringscentrene og Roskilde Kommunes Hjælp til Selvhjælpsteam. Med projektet vil der være fokus på, at Roskilde Kommunes rehabiliteringsmodel derfor udvikles til bedre at kunne løfte rehabiliterende indsatser for de svageste ældre borgere, så de hurtigt kan blive helt eller delvist selvhjulpne.
  Indsatserne i projektet evalueres løbende ved brug af en række screeningsredskaber samt evaluering af borgernes selvoplevede livskvalitet ved en forøget rehabiliterende indsats i eget nærmiljø.
  Midlerne i projektet benyttes primært til at styrke en mere systematisk koordination og tværfaglige indsatser mellem rehabiliteringscentrene og Hjælp til Selvhjælpsteamet.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 2.271.748 kr. Der søges om udgiftsbevilling på 607.089 kr. i 2018, 1.262.526 kr. i 2019 og 402.133 kr. i 2020, samt tilsvarende indtægtsbevilling.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 112

  Anbefales.

 • Pkt. 113 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt Fællesskab og oplevelser på tværs af generationer

  Pkt. 113

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. projekt Fællesskab og oplevelser på tværs af generationer

  Sagsnr. 306310 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fra satspuljen modtaget tilsagn om i alt 315.810 kr. til igangsættelse af aktiviteter som kan styrke livskvaliteten på plejecentrene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på hhv. 135.000 kr. i 2018 samt 180.810 kr. i 2019 til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 6. juli 2018 modtaget tilsagn om 315.810 kr. fra puljen ”Igangsættelse af aktiviteter til styrkelse af livskvalitet på plejecentrene”. Midlerne for 2019 modtages kun under forudsætning af, at finansloven vedtages med de forventede beløb.
  Projektperioden for anvendelse af midlerne er fra juli 2018 til og med juli 2019.
  Med dette projekt ønsker Roskilde Kommune at igangsætte en række forskellige aktiviteter, som skaber møder og oplevelser på tværs af generationer. Der igangsættes aktiviteter, hvor borgerne får mulighed for at invitere deres familie, men også aktiviteter hvor børn og unge fra fx børnehaver og skoler inviteres ind på plejecentrene.
  Aktiviteter på kommunens plejecentre skal give anledning til skabe nogle meningsfulde, glade og kvalitetsfulde timer på tværs af generationer. Følgende aktiviteter vil blive igangsat:
  - Koncerter på fem plejecentre, hvor skoleklasser inviteres ind.
  - Tre forløb med plejecentre og skoler omkring musik- og fortællingsworkshops
  - Tre cirkusforestillinger
  - Styrket samarbejde med lokale skoler omkring Cykling uden alder
  Gennem de senere år har flere af plejecentrene i Roskilde Kommune planlagt aktiviteter for beboernes familier, men også med lokale børnehaver, skoler eller gymnasier. Erfaringerne viser, at både de ældre og børnene/de unge får rigtig meget ud af de fælles aktiviteter, og der opstår stor glæde hos både børnene og de ældre.

  Økonomi

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på hhv. 135.000 kr. i 2018 samt 180.810 kr. i 2019 til gennemførelse af indsatserne.
  Midlerne for 2019 modtages kun under forudsætning af, at finansloven vedtages med de forventede beløb.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 113

  Anbefales.

 • Pkt. 114 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. kompensation til Roskilde Kommune i forbindelse med nedbrud i KMD

  Pkt. 114

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. kompensation til Roskilde Kommune i forbindelse med nedbrud i KMD

  Sagsnr. 305300 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er indgået forlig med KMD om en kompensation på 1 mio. kr. samt et klippekort på 1,5 mio. kr. som følge af nedbrud i KMD i april i år, som påvirkede omsorgssystemet KMD Care.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2018 samt en tilsvarende indtægtsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med et nedbrud i KMD i april i år, mistede Roskilde Kommune ca. 80.000 dokumenter (breve, ansøgninger, bevillinger m.v.) i omsorgssystemet KMD Care.

  Det drejer sig om filer helt tilbage til 2012 og omfatter breve vedr. tilbud om forebyggende hjemmebesøg, bevillinger, ansøgninger, revurderinger, risikovurderinger og afgørelser. Selve plejejournalen, som anvendes i hjemmeplejen og på plejehjemmene, hvor det er beskrevet konkret, hvilken pleje, medicin mv. de ældre skal have, har ikke været påvirket af nedbruddet. Der er således ingen journaloplysninger, som er forsvundet. Det betyder, at ingen af de borgere, som er visiteret til hjælp, har været påvirket af nedbruddet - alle har fået og får den pleje og omsorg, de skal have.
  Forvaltningen har brugt omfattende ressourcer på hændelsen og forventer også, at der fremover vil være konsekvenser af nedbruddet i arbejdsgangene, når de bortkomne oplysninger løbende skal genskabes.
  På den baggrund er der indgået forlig med KMD om en kompensation på 1 mio. kr. samt et klippekort på 1,5 mio. kr. Klippekortet kan anvendes til at reducere betalingen ved kommende køb af ydelser i KMD.

  Økonomi

  Der søges om en udgiftsbevilling samt en tilsvarende indtægtsbevilling på 1 mio. kr. i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 114

  Anbefales.

 • Pkt. 115 Kriterier for tildeling af frivilligmidler 2019

  Vejledning_om_stoette_til_frivilligt_socialt_arbejde_efter_Servicelovens_SS_18.pdf Vejledning_om_stoette_til_frivilligt_socialt_arbejde_efter_Servicelovens_SS_79.pdf

  Pkt. 115

  Kriterier for tildeling af frivilligmidler 2019

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt tilskud til frivillige sociale aktiviteter på baggrund af ansøgninger fra frivillige foreninger, organisationer og klubber. Udvalget skal træffe beslutning om kriterier for tildeling af frivilligmidler for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kriterier for tildeling af frivilligmidler godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Hvert år tildeles der midler til frivillige sociale foreninger på baggrund af ansøgninger. Der er i alt 2,4 mio. kr. i 2019 til uddeling. 10 % af dette beløb reserveres til ansøgninger, der kommer i løbet af året.
  Målgruppen efter § 18 er børn og unge med særligt behov, kronisk syge, fysisk handicappede, psykisk syge, familier og ældre med personlige eller sociale problemer, integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt udsatte og marginaliserede grupper.
  Målgruppen efter § 79 er klubber og foreninger i Roskilde Kommune, der har aktiverende og forebyggende tilbud til ældre og handicappede borgere i kommunen.
  Kriterier for tildeling af frivilligmidler i Roskilde Kommune er, at den ansøgte aktivitet skal være til gavn for de to overordnede målgrupper efter § 18 og § 79. Der kan ikke søges om midler til lokaler, løn, bestyrelsesarbejde, transport m.v.
  Der er frist for ansøgninger den 1. november 2018, og Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter fordeling af frivilligmidlerne den 4. december 2018.
  På kommunens hjemmeside om frivilligmidler er skema og vejledning til ansøgning om frivilligmidler efter § 18 og § 79 i lov om social service, jf. bilag. Forvaltningen har i år gennemskrevet både skema og vejledning, så ansøgningskriterierne er tydelige og der dermed er et ensartet grundlag at behandle ansøgningerne på.
  I lighed med de tidligere år afholder forvaltningen endvidere et informationsmøde i Frivilligcenter Roskilde for alle interesserede foreninger i midten af september. På mødet orienteres om kriterier m.v. for ansøgninger samt hvordan de indkomne ansøgninger vurderes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 115

  Godkendt.

 • Pkt. 116 Tildeling af ekstraordinære frivilligmidler

  Pkt. 116

  Tildeling af ekstraordinære frivilligmidler

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der resterer 1,2 mio. kr. uforbrugte ekstraordinære frivilligmidler efter udvalgets tildeling af midler ultimo 2017. Udvalget drøfter anvendelse af de uforbrugte midler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anvendelsen af de uforbrugte ekstraordinære frivilligmidler drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt frivilligmidler efter servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger. Tildelingen sker ud fra de kriterier for tildeling, som udvalget har godkendt. Det samlede budget for frivilligområdet omfatter foruden frivilligmidlerne, udgifter til Tinghuset, Værestedet i Jyllinge, afholdelse af Frivillig Fredag, tilskud til Ældrerådet, herunder afholdelse af valg til Ældrerådet, udgivelse af 60PLUS og Sundhedsavis m.v.
  Der er henover årene akkumuleret ikke disponerede midler, som i 2017 beløb sig til 1,6 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på den baggrund, på mødet den 7. september 2017, at 1 mio. kr. af de uforbrugte midler skulle udmøntes i 2017/2018 samt 0,6 mio. kr. i 2019. Udvalget besluttede også, at de ekstra midler skulle fordeles efter samme kriterier, som gælder for frivilligmidler efter § 18 og 79 i serviceloven, samt at foreninger kunne ansøge om midler til aktiviteter inden for nedenstående fire temaer:
  - Særligt udsatte børn og unge, herunder psykisk sårbare og ensomme unge
  - Initiativer til at bekæmpe ensomhed hos ældre borgere
  - Initiativer på forebyggelsesområdet
  - Palliation (fremme af livskvalitet hos borgere med problemer som følge af livstruende sygdom), herunder fx samarbejde med vågetjenester
  På udvalgsmøderne i november og december 2017 fordelte udvalget i alt 362.500 kr. af de uforbrugte ekstraordinære frivilligmidler på baggrund af indkomne ansøgninger fra frivillige foreninger. Der resterer således 637.500 kr. af den samlede ramme på 1 mio. kr. for 2017/2018 samt 0,6 mio. kr. for 2019, det vil sige i alt cirka 1,2 mio. kr.
  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 10. april 2018 blev det besluttet at udskyde fordelingen af de uforbrugte ekstraordinære frivilligmidler til efteråret 2018.
  Forvaltningen bemærker, at Sundheds- og Omsorgsudvalget kan vælge at omdisponere midlerne til andet formål inden for udvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 116

  Udvalget ønsker at udskyde beslutning om anvendelse af de ekstraordinære frivilligmidler. Susanne Lysholm Jensen (Ø) tager forbehold.

 • Pkt. 117 Mødeplan for 2019

  Udkast_politisk_moedeplan_2019.pdf

  Pkt. 117

  Mødeplan for 2019

  Sagsnr. 307332 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødeplan for 2019 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2018 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Skoleferien er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøde inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 117

  Godkendt.

 • Pkt. 118 Præsentation af drøftelser ved temadag om demens

  Program_for_temadag_om_demens_22._august_2018.pdf

  Pkt. 118

  Præsentation af drøftelser ved temadag om demens

  Sagsnr. 298156 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for drøftelserne på temadag om demens, som blev afholdt den 22. august 2018. Formålet med temadagen var at formulere input til Roskilde Kommunes kommende demensstrategi.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at punktet drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune afholdt den 22. august 2018 temadag om demens på biblioteket i Roskilde. På temadagen deltog repræsentanter fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Ældresagen, Hjernesagen, Alzheimerforeningen, bruger- og pårørenderåd samt medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet i Roskilde Kommune.
  Dagen blev indledt med oplæg og et teaterstykke omkring omfanget og konsekvenserne af demens.
  Herefter drøftede deltagerne udfordringer og behov samt forslag til løsninger med udgangspunkt i tre temaer:
  - Livet med demens i eget liv
  - Livet som ægtefælle eller pårørende til en borger med demens
  - Livet med demens i lokalsamfundet
  Programmet for temadagen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 118

  Drøftet.

 • Pkt. 119 Orientering om afdækning af behovet for videoovervågning

  Pkt. 119

  Orientering om afdækning af behovet for videoovervågning

  Sagsnr. 298156 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager hermed en orientering om plejecentrenes interesse for at arbejde med videoovervågning om natten hos borgere med demens.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af sagen om natovervågning af borgere med demens, som blev drøftet på Sundheds- og Omsorgsudvalget møde d. 14. august 2018, er der foretaget en afdækning af, hvorvidt der er interesse for at arbejde med videoovervågning på Roskilde Kommunes demensafsnit.
  I Roskilde Kommune, er der i dag en praksis, hvor der altid sker en individuel og faglig vurdering af, hvilke borgere der har behov for tilsyn om natten, samt hvordan tilsynet skal foregå, så færrest mulige borgere får forstyrret deres nattesøvn. I dag er det kun de borgere, der har et behov, hvor der føres tilsyn om natten. Hos borgere med behov for tilsyn, vurderes det, om der kan gøres brug af sensorer frem for et fysisk tilsyn i borgerens bolig for at minimere evt. forstyrrelser i borgerens nattesøvn mest muligt. I dag er der et bredt udvalg af sensorer og GPS, som kan anvendes afhængigt at behovet i den enkelte situation. Der kan fx anvendes bevægelsessensorer, sengesensorer, dørsensorer eller sensormåtter, som overvåger, og alarmerer, hvis borgeren ikke er i sin seng, eller er på vej ud af boligen.
  Sensorerne er koblet op på plejecentrets kaldeanlæg, hvorved medarbejderne får besked, hvis borgerne er på vej ud af deres seng, bevæger sig rundt i boligen, eller er på vej ud af boligen. Derved er medarbejderne kun omkring borgerens bolig, hvis de bliver alarmeret via kaldesystemet,
  Aktuelt bliver der afprøvet en ny sengesensor på Rehabiliteringscenter Trekroner, som foruden bevægelse, også kan registrere hvorvidt borgeren sover, om borgeren er i dyb søvn, eller ligger vågen. Disse sensorer ville også kunne afprøves på et demensafsnit.
  Den individuelle vurdering af borgerne, og de forskellige muligheder for tilsyn og overvågning, der allerede anvendes i Roskilde Kommune i form af bl.a. sensorer, bevirker, at der ikke opleves et behov for videoovervågning. Dertil kommer det etiske perspektiv ved at videoovervåge borgerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 119

 • Pkt. 120 Orientering om lægepraksis med åbent for patienttilgang i Roskilde Kommune

  Pkt. 120

  Orientering om lægepraksis med åbent for patienttilgang i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 195488 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om udviklingen i antallet af lægepraksis med åbent for patienttilgang i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Borgmesteren og udvalgsformand for Sundheds- og Omsorgsudvalget rettede i juli 2017 henvendelse til Region Sjælland og gjorde opmærksom på problemer med lægedækningen i Roskilde Kommune. I august 2018 meddelte Region Sjælland, at der blev udløst to nye ydernumre i Roskilde Kommune i Trekroner og Viby.
  På udvalgets møde i august, bad udvalget om en orientering om udviklingen af åbne praksis i Roskilde Kommune.
  Af tabellen herunder, fremgår det, at udviklingen af lægepraksis med åbent for patienttilgang er stigende, særligt siden årsskiftet. Pr. 1. august 2018 var der 16 lægepraksis, svarende til 41 %, som havde åbent for patienttilgang i Roskilde Kommune.

  Opgørelsesdato Åbne Lukket
  Antal Procent Antal Procent
  1. august 2017 3 7,7 36 92,3
  1. september 2017 4 10,3 35 89,7
  1. oktober 2017 2 5,1 37 94,9
  1. november 2017 3 7,7 36 92,3
  1. december 2017 4 10,3 35 89,7
  1. januar 2018 4 10,3 35 89,7
  1. februar 2018 6 15,4 33 84,6
  1. marts 2018 6 15,4 33 84,6
  1. april 2018 7 17,9 32 82,1
  1. maj 2018 7 17,9 32 82,1
  1. juni 2018 11 28,2 28 71,8
  1. juli 2018 12 30,8 27 69,2
  1. august 2018 16 41,0 23 59,0

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 120

  Udvalget beder om en årlig orientering om lægepraksis med åbent for patienttilgang.

 • Pkt. 121 Orientering om den kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Pkt. 121

  Orientering om den kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger

  Sagsnr. 291052 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om den seneste kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune samt en opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har på nuværende tidspunkt en samlet kapacitet på 506 permanente plejeboliger samt 57 midlertidige plejeboliger.
  I figur 1 fremgår det, at antallet af borgere på venteliste i 2. kvartal 2018 igen er nedadgående efter at have været ekstraordinært høj i en periode i 2017.
  Primo august 2018 var der 43 borgere på venteliste til plejebolig. 12 af disse er udenbys borgere. 1 borger fra Roskilde Kommune er på venteliste til bolig i en anden kommune.
  Figur 1.

  Figur 2.

  I figur 2 ses ligeledes en fortsat samlet fald i antal borgere på venteliste til en plejebolig.
  Opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre ses i figur 3. Roskilde Kommune har i perioden overholdt plejeboliggarantien.
  Figur 3.

  Note: Borgere på venteliste er beregnet som gennemsnit over antal borgere på venteliste i første kvartal 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 121

 • Pkt. 122 Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._30._juni_2018.pdf

  Pkt. 122

  Orientering om budgetopfølgning pr. 30. juni 2018

  Sagsnr. 301070 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 30. juni 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug vil det fremgå af budgetopfølgningen om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 122

 • Pkt. 123 Orientering om status for pårørendepolitikken

  Pkt. 123

  Orientering om status for pårørendepolitikken

  Sagsnr. 281950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om de initiativer, der er igangsat for at gennemføre pårørendepolitikken.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i pårørendepolitikken er, at pårørende oplever at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Endvidere skal pårørende opleve, at der er opmærksomhed og støtte, da man som pårørende selv kan være berørt og belastet af situationen. Endelig skal pårørende opleve et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.
  For at indfri visionen har Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttet en række konkrete initiativer, der skal føre til, at de politiske mål i pårørendepolitikken opfyldes. Nedenfor er en kort status for initiativerne.
  På baggrund af en række møder med Handicaprådet, Ældrerådet samt en række patientforeninger er der udarbejdet en pjece med relevante informationer til alle typer pårørende. Pjecen beskriver pårørendepolitikken og henviser til kommunens og de frivillige foreningernes hjemmesider. Pjecen skal fordeles til biblioteker, bosteder, plejecentre, praktiserende læger m.fl.
  Endvidere blev det på møderne drøftet, hvordan en ny hjemmeside til pårørende på roskilde.dk kan udformes, så der bliver taget hensyn til, at pårørende er meget forskellige. Ideen er, at man med få klik kan finde frem til de oplysninger, der er relevante for den enkelte pårørende, herunder oplysninger om tilbud som henholdsvis frivillige foreninger og kommunen tilbyder. Hjemmesiden er under udvikling og forventes i drift i løbet af efteråret.
  Foruden pjecen findes information om pårørendeinddragelse på de enkelte plejecentre, botilbud, dagtilbud m.v. findes på de enkelte tilbud og de hjemmesider, som institutionerne selv vedligeholder.
  I overensstemmelse med pårørendepolitikken er der også iværksat en række andre initiativer, herunder ”Åben telefon” til en repræsentant for ledelsen i Social, Job og Sundhed, decentrale aktiviteter på plejecentre, bosteder m.v. med det formål at inddrage og informere de pårørende. Muligheden for denne direkte adgang til dialog suppleres med en mail-postkasse, som pårørende kan bruge til kommentarer, forslag m.v.
  Endelig planlægges afholdelse af et pårørende-arrangement i efteråret form af et fyraftensmøde med deltagelse af politikere, Handicaprådet og Ældrerådet samt andre relevante aktører, herunder pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 123

 • Pkt. 124 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 124

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om ventetider til genoptræning efter sundheds- og serviceloven.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figuren nedenfor viser ventetider til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning sker altid en individuel vurdering, så borgere med akut behov kommer hurtigere til.
  Ventetiderne er opgjort ud fra medianen. Den anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode, som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Medianen er ikke så påvirkelig for enkeltstående store udsving, og giver dermed det mest generelle billede af den gennemsnitlige ventetid. Som det fremgår af figuren, har ventetiderne længe ligget på et stabilt og lavt niveau.
  Ventetiderne er hidtil blevet opgjort i antal hverdage, og de skal som følge af ny lovgivning fremover opgøres i kalenderdage. I juli 2018 var der 7 pct. af de nye forløb på § 140, hvor ventetiden var mere end 7 dage opgjort som hverdage, mens andelen var 17 pct. opgjort som kalenderdage, svarende til 5 hverdage. De tilsvarende tal for § 86 var 0 pct. og 3 pct.
  Figur 1.

  Tabel 1

  2017 J F M A M J J A S O N D
  §140 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
  § 86 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4

  Tabel 2

  2018 J F M A M J J
  §140 4 5 4 4 5 3 3
  § 86 4 4 4 4 5 3 2

  Ændringen medfører, at borgere, som udskrives med en genoptræningsplan fra hospitalet, kan vælge en privat leverandør, som KL har indgået aftale med, hvis kommunalbestyrelsen ikke inden for syv kalenderdage, svarende til fem hverdage, efter udskrivning fra hospital kan tilbyde opstart af genoptræningen.
  Udvalget får forelagt uddybende tal ved næste opgørelse, hvor der foreligger mere uddybende talmateriale.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 124

 • Pkt. 125 Orientering om kommende større sager - september 2018

  Pkt. 125

  Orientering om kommende større sager - september 2018

  Sagsnr. 301127 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Revision af politikker på udvalgets område
  2. Dialogmøde med Ældrerådet
  3. Demensstrategi
  4. Værdighedsmidlerne for 2019
  5. Præsentation af seniorhøjskolen
  6. Samarbejdsaftale med Frivilligcentret
  7. Uddeling af frivilligmidler 2019

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Analyse af kapacitet ift. ældreboliger (halvårlig analyse)
  2. Orientering om tilsyn
  3. Sundhedsaftalen i Region Sjælland

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 125

 • Pkt. 126 Eventuelt

  Pkt. 126

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-09-2018, pkt. 126

  Udvalgets studietur afholdes i perioden 18.-20. september 2019.