You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 4, 2014 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 138 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 138

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 138

  Pkt. 148 flyttes til sidste punkt på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 139 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 139

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetiderne til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 10. juni 2014, at udvalget fremover skal have en kvartalsvis orientering om ventetider til genoptræning efter henholdsvis sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.
  Tabellen nedenfor viser udviklingen i ventetider i 2014 til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel bedømmelse, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Tabellen viser de månedlige ventetider, opgjort ud fra medianen. Medianen udtrykker den normale tendens for ventetid, idet der er lige så mange borgere, der har henholdsvis en kortere og en længere ventetid end medianen.
  Medianen anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Medianen er ikke så påvirkelig for enkeltstående store udsving, og giver dermed det mest generelle billede af den gennemsnitlige ventetid.
  Gennemsnitlig ventetid til genoptræning opgjort i dage efter medianen – 2014.

  Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt. Nov Dec
  §140 2 3 4 4 3 3 2 3 3 3
  § 86 5 3 4 5 5 7 6 6 5 4

  Årsmedianen for hele 2013 var 5 dages ventetid til genoptræning efter § 140 og 7 dages ventetid efter § 86.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 139

 • Pkt. 140 Orientering om kommende større sager - december 2014

  oversigt_over_kommende_stoerre_sager_-_alle_udvalg.pdf

  Pkt. 140

  Orientering om kommende større sager - december 2014

  Sagsnr. 258315 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i Sundheds- og Omsorgsudvalget i det kommende kvartal og den efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigt over større sager i det kommende kvartal i Sundheds- og Omsorgsudvalget:
  - Formulering af ældrepolitik, sundhedspolitik og frivilligpolitik
  - Udbud af frit valgs leverandører på hjemmeplejens område
  - Etablering af nyt plejecenter
  Oversigt over større sager i Sundheds- og Omsorgsudvalget i den efterfølgende periode:
  - Status på udmøntning af indsatser i den patientrettede forebyggelse
  - Indsatser for tidlig opsporing i forhold til den ældre medicinske patient
  Som bilag til sagen vedlægges en koncernoversigt for alle udvalg for det kommende kvartal og de efterfølgende perioder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 140

 • Pkt. 141 Orientering om valg af leverandør af sygeplejeartikler

  Pkt. 141

  Orientering om valg af leverandør af sygeplejeartikler

  Sags nr. 254701 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Indkøb af sygeplejeartikler (Kanyler, Plastre og Sårplejeprodukter) har i samarbejde med det regionale indkøbsfællesskab (FUS) været udbudt. Vinderen af udbuddet blev Abena, som også var leverandør på den hidtidige kontrakt.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har deltaget i det fælles udbud af sygeplejeartikler via Fællesudbud Sjælland (FUS). Greve kommune har været tovholder på udbuddet, og efter tilbudsfristens udløb var der kommet 2 konditionsmæssige tilbud, som er blevet vurderet efter de opstillede kriterier i udbudsmaterialet.
  Vinderen af udbuddet blev Abena (som også var leverandør på den hidtidige kontrakt).

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Den nye kontrakt kan forventes at give Roskilde Kommune besparelser på ca. 1.077.000 kr. årligt – hvilket svarer til en reduktion på ca. 30 pct. i forhold til den hidtidige kontrakt.
  Der er i 2015 indregnet produktivitetsgevinster i budgettet for i alt 25 mio. kr. for hele kommunen, heraf 5,1 mio. kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Besparelsen, der opnås som følge af den nye kontrakt, indgår i udmøntningen heraf.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 141

 • Pkt. 142 Orientering om ændring af serviceloven

  Pkt. 142

  Orientering om ændring af serviceloven

  Sagsnr. 249473 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Der er fremsat lovforslag om en ændring af serviceloven på hjemmehjælpsområdet, som forventes vedtaget i Folketinget inden årets udgang. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om de ændringer, der følger af lovforslaget.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget forventes at vedtage en ændring af serviceloven inden udgangen af 2014. Lovændringerne forventes at træde i kraft den 1. januar 2015. Der bliver dog en overgangsordning for de allerede visiterede borgere, således at der for disse borgere skal være foretaget en revisitation senest i 2017.
  Lovforslaget understøtter de politiske beslutninger, der er truffet i Roskilde Kommune i forhold til hjælp til selvhjælp, og et rehabiliterende sigte i forhold til borgerens funktionsevne og mulighed for at blive selvhjulpen.
  Hovedelementerne i de foreslåede ændringer er:
  - Der indføres en ny § 83a, som betyder, at der forud for vurderingen af behovet for hjælp skal foretages en vurdering af, om borgerens funktionsevne kan forbedres.
  - Den hidtidige paragraf om hjemmehjælp (§ 83) bliver ændret, så der også for borgere med kompenserende ydelser skal udarbejdes mål og foretages løbende opfølgning.
  - Begrebet midlertidig hjemmehjælp fjernes, hvilket også betyder, at betalingen for denne hjælp bortfalder. Det betyder, at borgere, der er visiteret til midlertidig hjemmehjælp fra 1. januar 2015 ikke længere skal betale for denne.
  - Den tidligere bestemmelse om, at borgeren har en fast kontaktperson (på myndighedsniveau) fjernes efter anbefaling fra Hjemmehjælpskommissionen.
  Når lovgivningen er endelig vedtaget, vurderer forvaltningen konsekvenserne for kvalitetsstandarderne i Roskilde Kommune, der er gældende for 2015, herunder om der skal foretages en revidering af kvalitetsstandarderne for 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Roskilde Kommune havde i 2013 en årlig indtægt på 57.000 kr. for midlertidig hjemmehjælp. Når denne indtægt bortfalder, afholdes udgiften fremadrettet indenfor det afsatte budget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 142

 • Pkt. 143 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2014.pdf

  Pkt. 143

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014

  Sagsnr. 260407 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2014 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et samlet merforbrug på 15,6 mio. kr. Det er en forbedring på 3,8 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. august.
  Ændringen siden sidst skyldes hovedsageligt øgede resultater af indsatserne vedrørende tidlig opsporing i forhold til at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser. Dermed er der færre udgifter til aktivitetsbestemt medfinansiering end tidligere vurderet, svarende til minimum 3 mio. kr.
  Derudover betyder udvikling og anvendelse af nye teknologiske løsninger på hjælpemiddelområdet en forbedring i det forventede resultat på 1,0 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 143

 • Pkt. 144 Udmøntning af budget 2015. Anvendelse af ældremidler

  Pkt. 144

  Udmøntning af budget 2015. Anvendelse af ældremidler

  Sagsnr. 262595 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har den 8. oktober 2014 godkendt budgettet for 2015. Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede indledningsvist den 6. november 2014 udmøntning af de to mio. kr., der er afsat til ældreområdet. Med denne sag præciseres udmøntning af midlerne på baggrund af udvalgets indledende drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udmøntning af de to mio. kr. der er afsat i budget 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budget 2015 er der afsat to mio. kr. til at sikre et godt ældreliv med fokus på tryghed i ældreplejen. På baggrund af oplæg fra forvaltningen drøftede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. november 2014, hvordan midlerne kunne fordeles. Nedenstående er en præcisering af den indledende drøftelse udvalget havde.
  En fordeling af midlerne kan fordeles, således, at:
  - Der afsættes 1 mio. kr. til indsatser, der kan bekæmpe social isolation og ensomhed blandt ældre borgere, - specielt rettet mod tidlige indsatser overfor ægtefæller, som for nylig er blevet enker/enkemænd. Indsatsen vil have sammenhæng til de tiltag udvalget har besluttet skal gennemføres for de midler, der er ansøgt om for finanspuljemidlerne for 2015. Finanspuljemidlerne anvendes primært til at kvalificere personalets muligheder for opsporing og kommunikation med ensomme ældre borgere. De midler, der er afsat med budgetforliget i Roskilde Kommune skal primært bruges til at styrke samarbejdet med fx praktiserende læger i forhold til at opspore ensomme ældre, og frivillige sociale foreninger i forhold til at etablere nye aktiviteter.
  - Der afsættes 0,5 mio. kr. til udvikling af en digital løsning (app), der gør det nemt for hjemmeplejen at få overblik over aktiviteter i lokalområde og frivillige foreninger, for at kunne rådgive borgere om konkrete tilbud, som den enkelte borger kan få glæde af. På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets drøftelse vil forvaltningen sikre, at den digitale platform (app) udformes på en måde så den kan anvendes af både medarbejdere, borgere og pårørende.
  - Der afsættes 0,5 mio. kr. til opstart af en seniorrådgiverordning i 2015, som i årene efter skal finansieres indenfor rammen. Seniorrådgiverordningen skal hjælpe ældre borgere i forhold til digitalisering. Indsatsen skal have fokus på opstart af rådgivning, undervisning og hjælp i hverdagen til ældre borgere, der fx fremadrettet ønsker at modtage digital post, så de føler sig trygge i det digitale univers. På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets drøftelse af seniorrådgivning, samt Ældrerådets bemærkninger hertil, skal seniorrådgivning også have et bredere sigte i forhold til konkrete efterspurgte behov hos ældre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. De 2 mio. kr. er afsat i budget 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 144

  Godkendt
  O kan ikke tiltræde, at der anvendes ½ mio. kr. til seniorrådgivning i forhold til digitalisering, men ønsker at midlerne anvendes til ekstra omsorgstid i 2015.

 • Pkt. 145 Nye indsatser i den patientrettede forebyggelse i Roskilde Kommune i 2015

  Pkt. 145

  Nye indsatser i den patientrettede forebyggelse i Roskilde Kommune i 2015

  Sagsnr. 264341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med afsæt i Sundheds- og Omsorgsudvalgets temadrøftelse vedrørende status på sundhedsområdet og de fremadrettede krav til at udvikle nye styrkede forebyggelsesindsatser som resultat af økonomiaftalen, lægges der op til beslutning om de nye konkrete indsatser, der skal understøtte den samlede kommunale forebyggelsesindsats.
  Med budgetforliget for 2015 er der afsat 4,9 mio. kr. til formålet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslagene til forebyggende indsatser på sundhedsområdet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og regeringen er der fokus på nedbringelse af forebyggende og uhensigtsmæssige indlæggelser i et styrket samarbejde mellem region, kommuner og praktiserende læger.
  I forlængelse heraf udvikles der forebyggende indsatser på følgende sundhedsområder:
  Etablering af et udvidet og forpligtende samarbejde med sygehus og praktiserende læger, med fokus på den ældremedicinske patient og borgere med kroniske sygdomme inden for rammerne af forløbsprogrammerne på kronikerområdet.
  Udvikling af nye styrkede kommunale indsatser i forlængelse af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
  Særligt fokus på forebyggelsespakken om overvægt, herunder specifikke indsatser til tidlig opsporing og forebyggelse af overvægtige børn.
  Indsatserne udvikles med afsæt i eksisterende sygeplejeklinikker, hvor sundhedsfremmende, forebyggende og opsporende indsatser løses med en bred faglig kompetence og med fokus på sammenhængende forløb på tværs af sektorerne. Indsatserne vil blive etableret i løbet af første halvår af 2015.
  Udvalget vil i første halvår 2015 få en status på udmøntning af indsatserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. De 4,9 mio. kr. er afsat i budget 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 145

  Godkendt
  V og O ønsker præciseret, at de 4,9 mio. kr. til formålet også indgik i deres budgetforslag.

 • Pkt. 146 Godkendelse af sundhedsaftale mellem Region Sjælland og Roskilde Kommune

  sundhedsaftale_2015-2018.pdf

  Pkt. 146

  Godkendelse af sundhedsaftale mellem Region Sjælland og Roskilde Kommune

  Sagsnr. 47851 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundhedsaftalen 2015–2018 mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 30. oktober 2014. Aftalen er nu sendt til godkendelse i regionsrådet og i de 17 kommunalbestyrelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundhedsaftalen 2015–2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen 2015–2018 mellem Region Sjælland og kommunerne i regionen er godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget den 30. oktober 2014. Aftalen er nu sendt til godkendelse i regionsrådet og i de 17 kommunalbestyrelser. Herefter skal aftalen sendes til endelig godkendelse i Sundhedsstyrelsen. Aftalen er vedhæftet i bilag.
  Sundhedsaftalen understøtter koordineret arbejdsdeling, opgaveløsning og opgaveudvikling i det samlede sundhedsvæsen. Aftalen omfatter både samarbejdet mellem sygehuse og kommunale tilbud, mellem praksissektor og kommunale tilbud og mellem sygehuse og praksissektor, herunder særligt de alment praktiserende læger. Sundhedsaftalen omfatter både borgere med somatiske (fysiske) sygdomme og borgere med psykiske sygdomme.
  Det er en grundlæggende præmis i de nye Sundhedsaftale, at alle borgerforløb skal være velkoordinerede, og at ansvaret for borgernes forløb altid skal aftales konkret og placeres, hvor det er relevant i forhold til borgerens behov. Ambitionen er, at alle aktører arbejder smidigt sammen på tværs af sektorer og bidrager til at sikre det sammenhængende borgerforløb.
  Sundhedsaftalen indeholder tre obligatoriske indsatsområder, hvor målgruppe, indsatser m.v. for de enkelte målgrupper er præciseret:
  - Forebyggelse
  - Behandling og pleje
  - Genoptræning og rehabilitering
  Endvidere fokuseres på en række nye tværgående temaer:
  - Arbejdsdeling og samarbejde, herunder vidensdeling og sundhedsfaglig rådgivning mellem sektorerne
  - Koordination af kapacitet
  - Lighed i sundhed
  - Dokumentation, forskning, kvalitetsudvikling og patientsikkerhed
  - Sundheds-it og digitale arbejdsgange.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 146

  Anbefales

 • Pkt. 147 Samarbejdsaftale med frivilligcenter Roskilde

  aarsberetning_2013.pdf udkast_til_samarbejdsaftale.pdf

  Pkt. 147

  Samarbejdsaftale med frivilligcenter Roskilde

  Sagsnr. 263680 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den nuværende samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde udløber med udgangen af 2014, og der skal indgås en ny samarbejdsaftale. Udvalget skal behandle forslag til ny samarbejdsaftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Roskilde godkendes, og
  2. udvalget beslutter niveauet for det årlige driftstilskud.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Roskilde udløber d. 31. december 2014, og en ny samarbejdsaftale skal indgås. Samarbejdsaftalen beskriver rammerne for de opgaver, som Frivilligcenter Roskilde udfører i forhold til de frivillige sociale foreninger, og hvordan samarbejdet er mellem Frivilligcenteret og kommunen.
  Af bilag fremgår forslag til samarbejdsaftale for 1. januar 2015 – 31. december 2018, som er udarbejdet med udgangspunkt i den tidligere samarbejdsaftale med tekniske tilretninger. Forslaget er drøftet med formanden for Frivilligcenterets bestyrelse.
  Frivilligcenterets økonomi består af grundtilskuddet, som fremgår af samarbejdsaftalen, fra kommunen. Dette grundtilskud er forudsætning for, at Frivilligcenteret kan få tildelt et årligt statsligt tilskud på 350.000 kr. Herudover har Frivilligcenteret mulighed for at søge centrale puljer, som det ikke er muligt for kommunen at søge.
  Frivilligcenter Roskilde (FCR) varetager i dag følgende opgaver:
  - foreningsservice målrettet de frivillige sociale foreninger, der er medlemmer af FCR, det er fx i forhold til praktiske opgaver.
  - kurser for foreningerne om fx bestyrelsesarbejde, rekruttering af nye frivillige, udvikling af aktiviteter mv.
  - facilitering af netværk og samarbejde mellem foreningerne.
  - formidling af kontakt mellem foreninger og nye frivillige og mellem foreninger og borgere, der ønsker at gøre brug af foreningers aktiviteter.
  Af bilag fremgår Frivilligcenterets årsberetning for 2013, som beskriver det årlige aktivitetsniveau, som forvaltningen vil redegøre nærmere for i mødet.
  I den nuværende samarbejdsaftale får Frivilligcenteret årligt 600.000 kr. for at løse ovenstående opgaver. Bestyrelsen ønsker at udvide samarbejdet, så det med aftalen fremgår, at FCR også har ansvar for at varetage sparrings- og rådgivningsopgaver med kommune, erhvervsliv, foreninger mv. for at styrke udviklingen af samarbejdet og nye lokale initiativer mellem parterne. For at kunne varetage disse opgaver ansøger FCR om at det årlige driftstilskud hæves til 700.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Besluttes det at hæve det årlige driftstilskud med 100.000 kr., vil dette blive finansieret af de 3 mio. kr., der er afsat til frivilligområdet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 147

  Ad 1: godkendt
  Ad 2: niveauet for det årlige driftstilskud bliver 600.000 kr.

 • Pkt. 148 Præsentation af mad fra Din Private Kok

  Pkt. 148

  Præsentation af mad fra Din Private Kok

  Sagsnr. 250307 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Din Privat Kok, som er en af de to private leverandører af mad til hjemmeboende borgere i kommunen, deltager i sidste del af mødet med præsentation af udbuddet af middagsretter og informationer om maden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller sagen til drøftelse.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  De to private leverandører, Din Private Kok og Det Danske Madhus, som har vundet udbuddet af mad til hjemmeboende borgere, er inviteret til at præsentere deres udbud af middagsretter for udvalget. Din Private Kok vil være repræsenteret ved Hygiejne- og kvalitetschef Sonja Andersen. Der er ca. 300 hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune, der får mad fra Din Private Kok.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget vil den 5. februar 2015 blive præsenteret for det udbud som Det Danske Madhus leverer. Der er ca. 200 hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune, der får mad fra Det Danske Madhus.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 148

  Drøftet.

 • Pkt. 149 Eventuelt

  Pkt. 149

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2014, pkt. 149

  - Sygeplejetasker

 • Pkt. 150 Udbud på genoptræningsområdet (Lukket)

 • Pkt. 151 Fordeling af frivilligmidler 2015(Lukket)

 • Pkt. 152 Udbud af kørselsordninger(Lukket)