You are here

Referat

Dato: Tirsdag, December 4, 2018 - 08:00
Sted: Rådhusbuen 1, mødelokale 2A
 • Pkt. 150 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 150

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2018, pkt. 150

  Godkendt.

 • Pkt. 151 Dialogmøde med FOA

  Pkt. 151

  Dialogmøde med FOA

  Sagsnr. 313400 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget afholder dialogmøde med FOA.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  FOA Roskilde har rettet henvendelse til Sundheds- og Omsorgsudvalget med henblik på en fælles drøftelse af, hvad det politiske syn på ledelse er, samt hvilke forventninger der er i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2018, pkt. 151

  Drøftet.

 • Pkt. 152 Evaluering af samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde

  Pkt. 152

  Evaluering af samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde

  Sagsnr. 263680 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den eksisterende samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde er blevet evalueret. Desuden er samarbejdsaftalen drøftet med Frivilligcenter Roskilde. Udvalget præsenteres for resultatet af evalueringen og forslag til fokusområder fremadrettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Roskilde beskriver rammerne for de opgaver, som Frivilligcenter Roskilde udfører i forhold til de frivillige sociale foreninger, og hvordan samarbejdet er mellem Frivilligcenteret og kommunen.
  Forvaltningen har foretaget en evaluering af den eksisterende aftale, som har fungeret i fire år. Evalueringen er sket ved udsendelse af spørgeskemaer til et mindre antal foreninger af varierende størrelse, lokalisering m.v. samt ved dialog med Frivilligcenter Roskilde. Spørgeskemaet har været udformet med baggrund i den eksisterende samarbejdsaftale. Tilbagemeldingerne viser generelt stor tilfredshed med Frivilligcentret vedrørende hjælp og bistand om forsikringer, persondataforordningen og lignende spørgsmål. Endvidere nævnes de gode muligheder for at låne lokaler, både af foreninger beliggende i og uden for Roskilde.
  Foruden de tilbud og aktiviteter, som Frivilligcentret qua sin lokalisering i Tinghuset nu kan tilbyde foreningerne, så er der også sket en udvikling i Frivilligcentrets samarbejde med de frivillige foreninger i form af, at centret i højere grad er katalysator for iværksættelse af projekter om fx forebyggelse af ensomhed. Disse indsatser bør videreføres og indgå i den kommende samarbejdsaftale.
  Som en del af en samlet evaluering af samarbejdsaftalen og udviklingen i Frivilligcentrets samarbejde med de frivillige foreninger foreslår forvaltningen, at der også fremadrettet skal være fokus på at Frivilligcenter Roskilde skal være synlig og engageret med indsatser og aktiviteter på tværs i hele Roskilde Kommune.
  Frivilligcentret kan med fordel i sin årlige beretning medtage konkrete cases i form af eksempler på, hvordan Frivilligcentret i samarbejde med frivillige sociale foreninger har realiseret målsætningerne for centrets virke. Fx hvilke projekter Frivilligcentret har medvirket til at starte sammen med foreninger, hvilke former for netværksarbejde der især har båret frugt m.v.
  Endvidere er der en ny digitaludgave af Den Sociale Vejviser under udarbejdelse, hvilket vil give Frivilligcentret nye og bedre muligheder for at synliggøre og informere om de mange muligheder, der er for at være frivillig i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2018, pkt. 152

  Drøftet.
  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 153 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde for perioden 2019-2022

  Udkast_til_ny_samarebjdsaftale.pdf Aarsberetning_2017.pdf

  Pkt. 153

  Samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde for perioden 2019-2022

  Sagsnr. 263680 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den nuværende samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde udløber med udgangen af 2018, og der skal indgås en ny samarbejdsaftale. Udvalget skal behandle forslag til ny samarbejdsaftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Roskilde godkendes, og
  2. udvalget beslutter niveauet for det årlige driftstilskud.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Roskilde udløber den 31. december 2018, og en ny samarbejdsaftale skal indgås. Samarbejdsaftalen beskriver rammerne for de opgaver, som Frivilligcenter Roskilde udfører i forhold til de frivillige sociale foreninger, og hvordan samarbejdet er mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenteret.
  Af bilag fremgår forslag til samarbejdsaftale for 1. januar 2019 – 31. december 2022,
  Forslaget er udarbejdet ud fra en evaluering af den hidtidige samarbejdsaftale, jævnfør anden sag på denne dagsorden. Endvidere er der i udkastet indarbejdet mindre redaktionelle ændringer på baggrund af drøftelser med Frivilligcentret.
  Det foreslås i den nye aftale, at Frivilligcentret i højere grad skal fungere som en katalysator, der med fokus på netværksarbejde i foreningsregi understøtter et fokus på at opbygge sociale relationer, særligt forebyggelse af ensomhed og etablering af fællesskaber foreslås at blive prioriterede indsatsområder. Samt at Frivilligcenter Roskilde skal være synlig og engageret med indsatser og aktiviteter på tværs i hele Roskilde Kommune.
  Endvidere foreslås det, at Frivilligcentret i sin årlige beretning beskriver, hvordan centret i årets løb har realiseret målet om at skabe rammer, der giver borgerne mulighed for og lyst til at engagere sig i frivilligt socialt arbejde og fællesskaber og dermed fremme aktivt medborgerskab. Dette kan ske ved, at årsberetningen indeholder konkrete cases i form af eksempler på, hvordan Frivilligcentret i samarbejde med frivillige sociale foreninger har realiseret målsætningerne for centrets virke. Fx hvilke projekter Frivilligcentret har medvirket til at starte sammen med foreninger, hvilke former for netværksarbejde der især har båret frugt m.v.
  Af den nuværende samarbejdsaftale fremgår det, at Frivilligcentret årligt får et tilskud på 650.000 kr. til løsning af Frivilligcentrets opgaver.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.
  Frivilligcenterets økonomi består af grundtilskuddet på 650.000 kr. fra Roskilde Kommune. Dette grundtilskud er forudsætning for, at Frivilligcenteret kan få tildelt et årligt statsligt tilskud på 350.000 kr. Herudover har Frivilligcenteret mulighed for at søge centrale puljer, som det ikke er muligt for Roskilde Kommune at søge.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2018, pkt. 153

  Udvalget besluttede, at den nuværende samarbejdsaftale, herunder driftstilskud, forlænges med 6 måneder. Frivilligcentret inviteres til et kommende dialogmøde med henblik på input til den kommende samarbejdsaftale.
  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 154 Årshjul 2019

  Udkast_til_aarshjul_2019_SOU.pdf

  Pkt. 154

  Årshjul 2019

  Sagsnr. 313328 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges udkast til årshjul for 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årshjul for 2019 drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges udkast til årshjul for 2019. Af årshjulet fremgår dels løbende sager samt forvaltningens forslag til temadrøftelser i løbet af 2019. Forvaltningen foreslår, at udkast til årshjul drøftes med henblik på en udbygning og prioritering af sager, herunder temadrøftelser i årshjulet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2018, pkt. 154

  Godkendt.

  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 155 Orientering om præsentation af demensstrategiens første del

  Demensstrategi_2019-23.pdf

  Pkt. 155

  Orientering om præsentation af demensstrategiens første del

  Sagsnr. 298156 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges første del af demensstrategien samt en planen for processen frem til den endelige godkendelse.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er i gang med at udarbejde en demensstrategi, som skal sætte fokus på, hvordan der skabes rammer og tiltag, som understøtter, at mennesker med demens kan leve det bedst mulige liv med demens – på trods af demensen.
  I slutningen af august 2018 blev der afholdt en temadag om demens på biblioteket i Roskilde. På temadagen deltog repræsentanter fra Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet, Handicaprådet, Ældresagen, Hjernesagen, Alzheimerforeningen, bruger- og pårørenderåd samt medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet i Roskilde Kommune.
  Viden, ideer og erfaringer, som kom frem på dagen, er blevet opsamlet og kategoriseret i fem fokusområder, som danner rammen om Roskilde Kommunes demensstrategi. De fem fokusområder er:
  - Demens og rehabilitering
  - Støtte til pårørende
  - Demensfaglighed
  - Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
  - Demensvenlig indretning
  Af det vedlagte bilag fremgår første del af demensstrategien, som beskriver de udfordringer Roskilde Kommune står overfor, hvilke indsatser der allerede er igangsat samt mål og visioner for den fremtidige udvikling af tiltag til borgere med demens og deres pårørende.
  Den videre proces:
  For at fuldende demensstrategien, bliver der gennem workshop med fagpersoner på demensområdet i Roskilde Kommune udarbejdet konkrete initiativer, som skal sikre en udmøntning af demensstrategien. Disse workshop afholdes i løbet af november og december. Det endelige udkast til demensstrategien bliver præsenteret for Sundheds- og Omsorgsudvalget på mødet i februar.
  Efterfølgende bliver demensstrategien sendt i høring hos Ældrerådet, Handicaprådet, Ældresagen, Hjernesagen, Alzheimerforeningen, bruger- og pårørenderåd. Den endelige demensstrategi forventes at ligge klar til gokendelse i Sundheds- og Omsorgsudvalget i april.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2018, pkt. 155

  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 156 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 156

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om ventetider til genoptræning efter sundheds- og serviceloven.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figuren nedenfor viser ventetider til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning sker altid en individuel vurdering, så borgere med akut behov kommer hurtigere til.
  Ventetiderne er opgjort ud fra medianen. Den anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode, som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Som det fremgår af nedenstående tabeller, har ventetiderne længe ligget på et stabilt og lavt niveau.
  Oktober 2018 er sidste måned, hvor der kan opgøres statistik fra systemet KMD Care, da Roskilde Kommune er overgået til et andet system; Nexus. Det betyder, at data vedrørende ventetider ikke vil være direkte sammenlignelige bagud i tid, og derfor vil der næste gang der forelægges en orientering om ventetider medfølge en uddybende beskrivelse af data og sammenligneligheden med de tidligere data.
  Tabel 1

  2017 J F M A M J J A S O N D
  §140 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
  § 86 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4

  Tabel 2

  2018 J F M A M J J A S O
  §140 4 5 4 4 5 3 3 2 2 2
  § 86 4 4 4 4 5 3 2 2 3 2

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2018, pkt. 156

  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 157 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2018_SOU.pdf

  Pkt. 157

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018

  Sagsnr. 301070 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2018 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen.
  I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, og består af merforbrug på 7,3 mio. kr. på serviceudgifter og et mindreforbrug på 6,0 mio. kr. på ikke-serviceudgifter. Merforbruget er en forværring på 7,3 mio. kr. i forhold til sidste budgetopfølgning.

  Forværringen består af:
  ̵ Forværring på 7,3 mio. kr. som bl.a. skyldes et merforbrug på fagområdet Pleje og træning på 5,1 mio. kr. som følge af udmøntningen af 4,1 mio. kr., som blev givet i Lov- og cirkulæreprogrammet samt 1 mio. kr. i merforbrug grundet implementering af et nyt omsorgssystem. Midler fra Lov- og cirkulæreprogrammet gives som en tillægsbevilling, hvilket betyder at udmøntningen af midlerne giver en afvigelse i forhold til det oprindelige budget, men det betyder også, at der ikke er en bevillingsmæssig udfordring. Derudover er der igangsat projekter finansieret af satspuljemidler, som har været udskudt fra sidste år.

  Merforbruget finansieres af overførte midler fra 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2018, pkt. 157

  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 158 Orientering om kommende større sager - december 2018

  Pkt. 158

  Orientering om kommende større sager - december 2018

  Sagsnr. 301127 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Politikudvikling, Værdigheds- og ældrepolitik
  2. Høring af ny sundhedsaftale 2019-2023
  3. Proces for udfasning af plejecenter Astersvej
  4. Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje
  5. Brugerundersøgelse i hjemmeplejen

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023
  2. Tilsyn på plejecentre og i hjemmepleje

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2018, pkt. 158

  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 159 Eventuelt

  Pkt. 159

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2018, pkt. 159

  Fraværende: Gitte Kronbak (A).

 • Pkt. 160 Fordeling af frivilligmidler for 2019

  Forslag_til_fordeling_af_frivilligmidler.pdf

  Pkt. 160

  Fordeling af frivilligmidler for 2019

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er indkommet 102 ansøgninger til frivilligmidler efter §§ 18 og 79 i serviceloven. På baggrund af de kriterier, der er besluttet for fordeling af frivilligmidlerne, har forvaltningen udarbejdet forslag til fordeling, som udvalget skal behandle.
  Sagen behandles som et lukket punkt, men kan åbnes efter behandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til fordeling af 2.284.193 kr. af frivilligmidlerne godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt frivilligmidler efter Servicelovens §§ 18 og 79 til frivillige sociale foreninger. Tildelingen af frivilligmidler sker ud fra de kriterier for tildeling, som udvalget tidligere har godkendt og som har været offentliggjort på kommunens hjemmeside.
  Der er indkommet i alt 102 ansøgninger til frivilligmidler i 2019 og der ansøges om i alt 4.098.656 kr. Heraf er der ansøgninger til § 18 for i alt 2.084.350 kr. og ansøgninger til § 79 for i alt 2.014.306 kr. Forslaget til fordeling af 2.539.000 kr. udgøres af hhv. 1.103.293 kr. til § 18 ansøgninger og 1.180.900 kr. til §79 ansøgninger.
  Oversigt over de indkomne ansøgninger til frivilligmidler i 2019 efter §§ 18 og 79 fremgår af bilag. Oversigten indeholder oplysninger om de ansøgninger, der er indkommet for 2019, og de ansøgninger, der indgik for 2018. Af oversigten fremgår, hvilke beløb den enkelte forening ansøgte om og fik bevilget i 2018, og det beløb der ansøges om og foreslås tildelt i 2019. Ud for den enkelte ansøger er kort beskrevet, hvilke aktiviteter der søges støtte til for 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018 og 2019. Der kan uddeles 2.539.000 kr. til frivilligområdet i 2019. Der tilbageholdes 10 procent af midlerne til mulige tilskud til nye initiativer, der opstår i løbet af året. Herefter kan der således fordeles 2.285.100 kr. til de frivillige foreninger. I sagen er foreslået fordeling af 2.284.193 kr.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 04-12-2018, pkt. 160

  Fraværende: Gitte Kronbak (A) og Poul Andersen (A).

 • Pkt. 161 Frivilligprisen 2018(Lukket)