You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 5, 2015 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 9 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 9

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 9

  Udvalget beslutter, at pkt. 17 udsættes. Pkt. 10 flyttes til sidst pkt. på dagsordenen. Derefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 10 Præsentation af mad fra Det Danske Madhus

  Pkt. 10

  Præsentation af mad fra Det Danske Madhus

  Sagsnr. 250307 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det Danske Madhus (tidligere KRAM), som er en af de to private leverandører af mad til hjemmeboende borgere i kommunen, deltager i sidste del af mødet med præsentation af udbuddet af middagsretter og informationer om maden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  De to private leverandører, Din Private Kok og Det Danske Madhus, som har vundet udbuddet af mad til hjemmeboende borgere, er inviteret til at præsentere deres udbud af middagsretter for udvalget. Din Private Kok præsenterede deres udbud for udvalget den 4. december 2014.
  På dette møde vil Det Danske Madhus være repræsenteret ved Dorte Borup.
  Ultimo januar 2015 modtager i alt 568 borgere mad fra de to leverandører. 247 borgere har valgt Det Danske Madhus som leverandør, mens 321 borgere har valgt Din Private Kok.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 10

  Drøftet.

 • Pkt. 11 Orientering om udbud af kropsbårne hjælpemidler

  Pkt. 11

  Orientering om udbud af kropsbårne hjælpemidler

  Sagsnr. 216677 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres Sundheds- og Omsorgsudvalget om udbud af kompressionsstrømper, brystproteser og parykker via Fællesudbud Sjælland (FUS).

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget godkendte Udbudsplan 2014 for Fællesudbud Sjælland den 15. januar 2014. I denne sag orienteres om, at der nu igangsættes et udbud af kompressionsstrømper, brystproteser og parykker.
  Kommunens aftaler på de 3 produktområder udløber i første halvår af 2015, hvorfor områderne udbydes. Forvaltningen har i samarbejde med Slagelse og Køge Kommune, som er tovholder på udbuddene, været med i processen med at udarbejde kravspecifikation og udbudsmateriale.
  Roskilde Kommune har i dag udgifter for samlet 2.445.000 kr. om året på ovennævnte kropsbårne hjælpemidler.
  Udbud af kompressionsstrømper er igangsat og ny aftale forventes indgået pr. 1. marts 2015.
  Udbud af brystproteser og parykker forventes igangsat i 1. kvartal 2015 og en ny aftale forventes indgået pr. 1. juni 2015.
  Udbuddene foretages jf. Lov om offentlige indkøb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Udvalget vil blive orienteret om resultatet, når udbuddene er afsluttet. En eventuel mindreudgift vil indgå i fremtidige produktivitetsforbedringer.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 11

 • Pkt. 12 Orientering om magtanvendelser i 2014

  Pkt. 12

  Orientering om magtanvendelser i 2014

  Sagsnr. 266848 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om antallet af magtanvendelser på ældreområdet i 2014. Der har været 9 sager i 2014. Til sammenligning var der 14 sager i 2013 og 12 sager i 2012.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Serviceloven indeholder en udtømmende beskrivelse af de tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan anvendes på det sociale område. Udgangspunktet er, at hjælp efter serviceloven er tilbud, som borgerne kan takke nej til. Nogle borgere er ikke i stand til at varetage egne interesser, og det kan derfor være nødvendigt at yde hjælp, selv om borgeren ikke samtykker eller måske modsætter sig.
  De sociale myndigheder har en omsorgsforpligtelse for borgerne. Hvis en borger modsætter sig, må der kun bruges magt til at yde hjælpen efter reglerne om magtanvendelse. Reglerne skal ses i sammenhæng med, at den personlige frihed er grundlovssikret, ukrænkelig, og med en grundlæggende respekt for individets integritet uanset den enkeltes psykiske tilstand.
  Der må kun bruges magt i forhold til borgere, hvis psykiske funktionsevne er betydeligt og varigt nedsat, og som får hjemmehjælp, socialpædagogisk bistand m.v., behandling eller aktiverende tilbud efter serviceloven.
  Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal ifølge loven begrænses til det absolut nødvendige, og indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Brug af magt forudsætter normalt, at der er risiko for væsentlig personskade.
  I 2012 - 2014 har sagerne fordelt sig som følger:

  2012 2013 2014
  Fastholdelse i akutte situationer § 126 6 5 4
  Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126a 2 7 3
  Tilbageholdelse i bolig § 127 1 0 0
  Anvendelse af stofseler § 128 2 2 2
  Flytning uden samtykke § 129 1 0 0
  I alt 12 14 9

  Fastholdelse i akutte situationer: Akut anvendelse af fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre en person til et andet opholdsrum, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade.
  Fastholdelse i hygiejnesituationer: Tilladelse til i en afgrænset periode at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person ved gennemførelse af personlig hygiejne, hvis dette må anses som en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten.
  Anvendelse af stofseler: Tilladelse til i en afgrænset periode at fastspænde en person med stofseler, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade ved fald.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 12

 • Pkt. 13 Orientering om tilsyn på plejecentre i 2014

  Pkt. 13

  Orientering om tilsyn på plejecentre

  Sagsnr. 251525 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune fører hvert år et uanmeldt tilsyn med alle plejecentre, der ligger i kommunen. Herudover fører embedslægen, på vegne af Sundhedsstyrelsen, også tilsyn med plejecentrene, som minimum et tilsyn hvert andet år. Udvalget orienteres her om de tilsyn, der er foretaget i 2014.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Både kommunen og Sundhedsstyrelsen fører lovpligtige tilsyn med alle plejecentre, der ligger i Roskilde Kommune. Det vil sige, at der bliver ført tilsyn med de 9 kommunale plejecentre og de to private plejecentre, der ligger i kommunen.

  Roskilde Kommunes uanmeldte tilsyn i 2014

  Roskilde Kommune fører hvert år et uanmeldt tilsyn på alle de kommunale og private plejecentre i kommunen.
  Kommunen har i 2014 ført tilsyn med alle 9 kommunale plejecentre og de 2 private plejecentre. Tilsynene gennemføres med baggrund i en tilsynsmanual, som sikrer, at alle faglige områder gennemgås, ligesom tilsynet er i dialog med både borgere, ledelse og medarbejdere. Konklusionen på et tilsynsbesøg anføres ud fra følgende kategorier: ingen bemærkninger, få og mindre væsentlige bemærkninger, enkelte væsentlige bemærkninger og flere væsentlige bemærkninger.
  Der er gennemført tilsyn med ”ingen bemærkninger” på Astersvej, Bernadottegården, Himmelev Gl. Præstegård, Kristiansminde, Margrethehjemmet, Oasen, Sct. Jørgensbjerg og Toftehøjen.
  Der er gennemført tilsyn med ”få og mindre væsentlige bemærkninger” på Gundsø Plejecenter, Kastanjehaven og Trekroner Plejecenter. For alle tre plejecentre gælder, at bemærkningerne er givet i forhold til den plejefaglige dokumentation. Trekroner Plejecenter har tillige fået bemærkninger i forhold til forplejning og aktivitet. For alle bemærkninger gælder, at der efter tilsynet er udarbejdet handleplaner og fulgt op på manglerne i forhold til tilsynets bemærkninger.

  Sundhedsstyrelsens tilsyn

  Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejecentre udføres af embedslægen minimum hvert andet år. Embedslægen vurderer ved hvert tilsyn, om der skal føres tilsyn det efterfølgende år, eller om næste tilsyn kan vente endnu et år. Hvis embedslægen finder alvorlige mangler ved tilsynet, føres der et opfølgende tilsyn senere samme år. Dette har ikke været tilfældet på nogle af plejecentrene i Roskilde Kommune.
  Embedslægen førte i 2014 tilsyn på Astersvej, Bernadottegården, Gundsø Plejecenter, Kastanjehaven, Kristiansminde, Oasen, Trekroner Plejecenter, Margrethehjemmet og Himmelev Gl. Præstegård. På baggrund af disse tilsyn ønsker embedslægen at føre tilsyn med Astersvej og Trekroner igen i 2015 på grund af bemærkninger til deres medicinhåndtering. De øvrige 7 plejecentre får først tilsynsbesøg igen i 2016.
  Embedslægen valgte i 2013, at der først skulle føres tilsyn med Toftehøjen og Sct. Jørgensbjerg igen i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 13

 • Pkt. 14 Orientering om behandling af ansøgning om frivilligmidler 2015

  Pkt. 14

  Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler

  Sagsnr. 264769 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter Servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende kommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om behandling af en ansøgning.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Pensionisternes Hobbyklub i Gundsø har søgt om 40.000 kr. af frivilligmidlerne for 2015. Ansøgningen indgik ikke i udvalgets behandling af ansøgninger til frivilligmidler i december 2014.
  Der er bevilget 17.500 kr. til Pensionisternes Hobbyklub til hobbyaktiviteter og socialt samvær samt julearrangement. Der gives ikke tilskud til rengøring, kontorhold og lignende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der er bevilget 17.500 kr., som er finansieret af restbeløbet på 409.035 kr. Der er således i alt 391.535 kr. tilbage i frivilligpuljen 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 14

 • Pkt. 15 Øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

  Pkt. 15

  Øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere

  Sagsnr. 267230 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med finansloven for 2015 er der afsat en pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere, hvor en klippekortsmodel skal være med til at styrke livskvaliteten for de svageste ældre. Kommunen skal ansøge om midlerne til klippekortsordningen for 2015 og 2016 og samtidig selv definere målgruppen af de svageste ældre.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. midlerne målrettes borgere med det mest omfattende behov for hjemmepleje, og
  2. der tilbydes ½ halv times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen, som borgeren kan spare op over tid.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er med finansloven for 2015 afsat i alt 75 mio. kr. i 2015 og 150 mio. kr. i følgende år til at styrke livskvaliteten for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Det er op til den enkelte kommune konkret at afgrænse målgruppen af de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Kommunen skal indsende én samlet ansøgning, der dækker årene 2015 og 2016. Det betyder, at puljen har halvårlig virkning for 2015. Det forventes dermed, at ordningen kan påbegynde medio 2015. Fra 2017 overgår midlerne til kommunens bloktilskud.
  Formålet med midlerne er at tilbyde de svageste hjemmehjælpsmodtagere mindst en halv times hjemmehjælp ekstra om ugen. Borgeren kan selv være med til at bestemme, hvad den ekstra tid skal bruges til. Borgeren kan fx vælge at bruge klippekortet til supplerende hjemmehjælp, hjælp til madlavning, indkøb eller ledsagelse ved fx museums- eller svømmehalsbesøg. Hjælpen kan deles op i mindre aktiviteter eller spares op og bruges til hjælp, der tager længere tid. Hjælpen aftales mellem den enkelte borger og hjemmeplejen.
  Ved en beslutning om at målgruppen for midlerne skal være de ældre med det mest omfattende behov for hjemmepleje, vurderer forvaltningen, at ca. 300 borgere i Roskilde Kommune vil kunne tilbydes ½ times ekstra tid til hjemmehjælp om ugen i forhold til det afsatte beløb. Der er aktuelt ca. 2300 borgere, der modtager hjemmehjælp i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen vil løbende følge og dokumentere borgernes valg ved anvendelse af ordningen, og vil præsentere dette for udvalget ultimo 2016.

  Økonomi

  Midlerne fordeles mellem kommunerne på baggrund af en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Når der foreligger svar på ansøgningen, vil der blive forelagt en indtægts- og udgiftsbevillingssag. Roskilde Kommunes andel af puljen udgør 1,088 mio. kr. i 2015 og 2,175 mio. kr. i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 15

  Ad 1-2: Godkendt.

 • Pkt. 16 Puljemidler til nedsættelse af unges alkoholforbrug

  Pkt. 16

  Puljemidler til nedsættelse af unges alkoholforbrug

  Sagsnr. 263427 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 10. juni 2014 handleplan for forebyggende indsatser på alkoholområdet, hvor en indsats handlede om at blive del af et partnerskabsprojekt om unge og alkohol i samarbejde med blandt andet Kræftens Bekæmpelse og Alkohol og Samfund. Der er nu etableret et samarbejde, som har fået bevilget midler fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Målet er at afprøve nye samskabende metoder til at nedbringe de unges alkoholforbrug.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 54.000 kr. for 2014 og for 108.000 kr. i både 2015 og 2016, og at der gives en udgiftsbevilling på samme beløb.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune er ved at implementere anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakke om alkohol. En tidlig alkoholdebut øger risikoen for et stort forbrug og afhængighed af alkohol senere i livet. Det kan forebygges ved at udsætte alkoholdebuten, nedsætte forbruget og generelt arbejde for at skabe en sundere alkoholkultur blandt de unge.
  Roskilde Kommune indgår i partnerskabsprojektet SUA (Samskabelse Unge og Alkohol) sammen med seks andre kommuner (København, Frederiksberg, Århus, Lemvig, Hjørring og Rudersdal) samt Kræftens Bekæmpelse, Alkohol & Samfund, Trygfonden og KL. Partnerskabet ledes af Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens Alkoholkampagne og har fået støtte fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse på i alt 3.920.000 kr.
  Partnerskabsprojektet skal medvirke til at udvikle nye initiativer, der har betydning for at udskyde de unges alkoholdebut og alkoholforbrug. Derfor er der et fælles fokus på at afprøve lokale aktiviteter ud fra Frivilligrådets principper og samskabelse. Det betyder blandt andet, at indsatser og aktiviteter udvikles/skabes i samarbejde med de unge selv og med de aktører, der er omkring de unge. Samskabelse betyder også, at det skal være nyskabende aktiviteter, der har som mål at skabe ny velfærd.
  De lokale aktiviteter i Roskilde Kommune har fokus på at inddrage de unge gennem hele forløbet med henblik på at udvikle initiativer, der vil have betydning for at kunne nedbringe de unges alkoholindtag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  På baggrund af ansøgning har Partnerskabet Samskabelse, Unge og Alkohol (SUA) fået bevilget i alt 3.920.000 kr. fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Roskilde Kommunes andel af bevillingen er i alt 270.000 kr. fordelt med 54.000 kr. i 2014 og 108.000 kr. i henholdsvis 2015 og 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 16

  Anbefales.

 • Pkt. 17 Nybyggeri og modernisering ved plejecenter Toftehøjen

  modernisering_og_nybyggeri_ved_plejecenter_toftehoejen.pdf

  Pkt. 17

  Nybyggeri og modernisering ved plejecenter Toftehøjen

  Sagsnr. 195574 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med budget 2014 blev der afsat 3,2 mio. kr. til nybyggeri af ældreboliger og modernisering af plejecenter Toftehøjen. Ejendommen ejes af Ramsø Ældreboligselskab, der i samarbejde med forvaltningen, har arbejdet med planen for plejecenteret. Udvalget skal godkende forslag til plan for disse anlæg.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at

  1. der i forbindelse med renovering af plejecenter Toftehøjen kan udvides med 5-7 plejeboliger i forhold til de 24 plejeboliger, der er i dag,
  2. antallet af ældreboliger efter nybyggeri og modernisering udgør 57 boliger, hvor der er 58 boliger i dag, og
  3. det forudsættes for pkt.1-2, at kommunens udgifter kan holdes indenfor den afsatte økonomi.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Ramsø Ældreboligselskab henvendte sig i juni 2013 til kommunen med en plan om at modernisere plejecenter Toftehøjen. Samtidig var det bestyrelsens ønske at købe en ledig nabogrund og opføre 15 nye moderne ældreboliger, således af der efter ombygning og nybyggeri var et uændret antal pleje- og ældreboliger. Med budget 2014 blev der afsat 3,2 mio. kr. til formålet, hvilket udgør Roskilde Kommunes andel på de 10 % af anlægssummen til nybyggeriet.
  Befolkningsprognosen viser en stigning i antallet af +80årige i Roskilde Kommune. Dette er også gældende for den sydlige del af kommunen, hvor der frem mod 2020 vurderes at være behov for op til 14 plejeboliger udover det nuværende antal.
  Toftehøjen er i sin tid opført således, at plejeboliger og 46 ældreboliger er under samme tag. Der er i dag 24 plejeboliger og i alt 58 ældreboliger ved Toftehøjen, hvoraf de 12 boliger er placeret på Plænen overfor Toftehøjen. Med moderniseringen bliver plejeboligerne tidssvarende, og samtidig er det muligt at etablere yderligere 5 til 7 plejeboliger i 2020. I forbindelse med modernisering af ældreboligerne i det eksisterende Toftehøjen kan dette ske, så disse boliger bliver fleksible, og også vil kunne benyttes til plejeboliger, hvis der efter 2020 opstår behov herfor.
  Byggeriet opføres som alment byggeri, og det er Landsbyggefonden, som afholder de primære udgifter til modernisering af plejeboligerne. Den samlede løsning kræver, at byggeriet opføres i etaper, således at de nye ældreboliger på den nyerhvervede grund opføres først. Herefter kan beboerne i de nuværende boliger genhuses i de nye boliger, mens moderniseringen af de hidtidige boliger finder sted.
  Som led i arbejdet med projektering, er det bestyrelsens ønske, at der på den nyerhvervede nabogrund opføres op til 18 ældreboliger frem for de oprindelige 15 ældreboliger. Dette har ingen indvirkning på den samlede kommunale anlægsøkonomi.
  Anlægget kræver en ændring af lokalplanen, som forventes vedtaget medio 2015. Et endeligt svar fra Landsbyggefonden forventes ligeledes medio 2015. Nybyggeriet forventes færdigt ultimo 2017. Modernisering af det eksisterende plejecenter Toftehøjen sker i perioden fra 2017 til ultimo 2020. Planen for nybygning og modernisering fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Det forudsættes, at den kommunale andel af byggeriet kan afholdes indenfor den økonomi, der er afsat i anlægsbudgettet. Da der er tale om almene boliger, vil der senere blive fremsat en sag med godkendelse af skema A. Skema A kan først godkendes, når lokalplanen er vedtaget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 17

  Udsat.

 • Pkt. 18 Eventuelt

  Pkt. 18

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 18

  - Temamøde om Frivilligpolitik den 4. februar 2015
  - Temamøder om Ældrepolitik og Sundhedspolitik
  - Studietur til Amsterdam den 8.2 - 10.2. 2015
  - Nattevagt på plejecentre

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 18