You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Februar 5, 2019 - 08:00
Sted: Mødelokale 2A
 • Pkt. 17 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 17

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2019, pkt. 17

  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Theresa Olsen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.

 • Pkt. 18 Ledelse på ældreområdet

  Pkt. 18

  Ledelse på ældreområdet

  Sagsnr. 313400 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget drøfter ledelse på ældreområdet og en fremadrettet strategi for området.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af udvalgets dialogmøde med FOA og DSR i december måned, har udvalget ønsket en opfølgende sag med fokus på ledelse på ældreområdet i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen vil give et oplæg med fokus på emnet og forslag til en fremadrettet strategi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2019, pkt. 18

  Drøftet. Udvalget beslutter, at forvaltningen på et kommende møde præsenterer et oplæg til udarbejdelse af en rekrutterings- og fastholdelsesstrategi i samarbejde med HR og de faglige organisationer på sundheds- og omsorgsområdet.

  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Theresa Olsen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.

 • Pkt. 19 Brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet

  Pkt. 19

  Brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet

  Sagsnr. 315572 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for forslag til brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der i foråret 2019 gennemføres en brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet dækkende hjemmeboende borgere samt beboere på plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der gennemføres minimum én stor brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet i hver byrådsperiode. Sidste brugertilfredshedsundersøgelse blev gennemført i 2015. For at sikre, at der fortsat er god sammenhæng mellem det politisk fastlagte serviceniveau og den konkrete udførelse, foreslår forvaltningen, at der gennemføres en ny brugertilfredshedsundersøgelse i foråret 2019.
  Med henblik på at sikre en uvildig undersøgelse har forvaltningen været i dialog med Epinion, der har erfaringer med lignende undersøgelser i bl.a. København og Århus kommuner. Epinion har afgivet et samlet løsningsforslag på en brugertilfredshedsundersøgelse.
  I Epinions løsningsforslag vil brugerundersøgelsen inkludere samtlige hjemmeboende borgere og borgere på plejecentrene. Der vil blive stillet spørgsmål om bl.a. tilfredsheden med den praktiske hjælp og personlige pleje, oplevelsen af kontinuitet for borgeren, mv. For hjemmeboende borgere vil undersøgelsen også afdække tilfredsheden med tøjvask, madservice og indkøbsordningen.
  Foruden en samlet rapport vil der blive udarbejdet rapporter for de enkelte plejecentre samt kommunal leverandør og for de private leverandører.
  For hjemmeboende borgere gennemføres undersøgelsen via udsendelse af et informationsbrev til alle modtagere af hjemmehjælp. I brevet er der link til spørgeskemaet, så borgerne gives muligheden for at deltage via web-baseret besvarelse af spørgeskemaet. Efterfølgende gennemføres telefonisk opfølgning til de hjemmeplejemodtagere, som ikke har svaret via web-løsningen. Metoden giver erfaringsmæssigt en høj svarprocent samt bedre datakvalitet end ved postale spørgeskemaundersøgelser.
  For ligeledes at sikre en god datakvalitet foreslås det, at der på plejecentrene gennemføres personlige besøgsinterviews med beboerne.
  Undersøgelsen forventes gennemført i løbet af foråret 2019. Resultaterne vil blive forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget. Epinion vil på mødet nærmere præsentere forslag til brugertilfredshedsundersøgelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Udgifter på samlet ca. 300.000 kr. til brugertilfredshedsundersøgelsen afholdes inden for ældreområdets budget (tværgående budgetmidler).

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2019, pkt. 19

  Godkendt. Brugerundersøgelsen drøftes med Ældrerådet på næste dialogmøde mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og ældrerådet.

  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Theresa Olsen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.

 • Pkt. 20 Proces for godkendelse af demensstrategi

  Hoering_Demensstrategi_2019-23.pdf

  Pkt. 20

  Proces for godkendelse af demensstrategi

  Sagsnr. 298156 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges Roskilde Kommunes demensstrategi 2019-2023 samt en plan for høring og den endelige godkendelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udkast til demensstrategi for Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har udarbejdet en demensstrategi, som sætter fokus på, hvordan der skabes rammer og tiltag, som understøtter, at borgere med demens kan leve det bedst mulige liv med demens – på trods af demensen.
  I december 2018 blev den første del af demensstrategien præsenteret for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Efterfølgende er der blevet afholdt en workshop med ledere og fagpersoner på demensområdet. Det er mundet ud i 10 konkrete initiativer, som skal være med til at sikre en styrket demensindsats frem mod 2023.
  Efter udvalgets drøftelse af demensstrategien, sendes den i høring fra 7. februar til 6. marts 2019, hos Ældrerådet, Handicaprådet, Ældresagen, Hjernesagen, Alzheimerforeningen, Bruger- og Pårørenderåd på plejecentre, DGI Midt- og Vestsjælland og Roskilde Ældremotion.
  Herefter justeres demensstrategien med udgangspunkt i høringssvarene. Afhængigt af høringssvarenes omfang fremlægges demensstrategien til endelig godkendelse på udvalgsmødet i april eller maj 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2019, pkt. 20

  Drøftet. Udvalget godkender, at udkast til demensstrategi sendes i høring.
  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Theresa Olsen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.

 • Pkt. 21 Høring af Sundhedsaftale 2019-2023

  Sundhedsaftale_2019-2023_hoeringsudkast.pdf Sundhedsaftalen_2019-2023_hoeringsbrev.pdf Sundhedsaftalen_2019-2023_hoeringsparter.pdf

  Pkt. 21

  Høring af Sundhedsaftale 2019-2023

  Sagsnr. 315697 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udkastet til Sundhedsaftalen 2019-2023 er en politisk aftale, som er indgået mellem kommunale politikere, regionspolitikere og PLO-repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget. I sagen lægges der op til en drøftelse af Sundhedsaftalen med henblik på at afgive et høringssvar til Sundhedskoordinationsudvalget senest 1. marts 2019. Sagen forelægges ligeledes Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen beskriver de opgaver, som skal løses i et samarbejde på tværs af sygehuse, praktiserende læger og kommunale tilbud. For kommunerne vedrører sundhedsaftalen fx kommunale akutfunktioner, genoptræning, psykiatrien og forebyggelsesområdet m.fl. Sundhedsaftalen beskriver målene for samarbejdet i de næste fire år, men også, hvad der lægges vægt på i samarbejdet og i fordelingen af sundhedsopgaver mellem kommune, sygehus og læger mv.
  Udkastet til Sundhedsaftalen er et resultat af en forhandling mellem region og kommuner, og med input fra de praktiserende læger i Sundhedskoordinationsudvalget.
  Sundhedskoordinationsudvalget har valgt at holde sundhedsaftalen på et visionært og overordnet niveau, hvor de politiske ambitioner tager afsæt i de væsentligste sundhedsudfordringer for befolkningen i Region Sjælland. Udkastet til Sundhedsaftale sendes i høring på trods af, at regeringen har fremlagt sit sundhedsudspil. Da en reform tidligst kan blive besluttet gennemført efter et folketingsvalg, sendes udkast til sundhedsaftale i høring, og det nuværende arbejde videreføres indtil, der ligger beslutninger om en reform.
  Vision for Sundhedsaftale 2019-2023 er ”Fælles med borgeren om bedre sundhed”. Ambitionen er, at sundhedsaktørerne, uden skelen til fag- og sektorgrænser, sammen med borgeren benytter de samlede ressourcer bedst muligt til at opnå bedre sundhed.
  På basis af udfordringerne i Region Sjælland er der formuleret fire regionale mål:
  – Fælles om borgerens livsudfordringer
  – Tryghed og mestring i eget hjem
  – Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  – Mental sundhed og psykisk trivsel
  I Sundhedsaftalen tages der samtidig afsæt i tre nationale kvalitetsmål, som kræver et tæt og velfungerende samarbejde på tværs af sektorerne. Det vedrører målene om:
  – Bedre sammenhængende patientforløb
  – Styrket indsats for mennesker med kronisk sygdom og ældre patienter
  – Flere sunde leveår
  Herudover er der aftalt en række principper for samarbejdet med henblik på fortsat at udvikle kvaliteten og skabe sammenhæng og tydelig arbejdsdeling.
  For hvert mål i Sundhedsaftalen er der defineret og udviklet indikatorer med henblik på løbende monitorering og fastholdelse af fokus og retning for udviklingen af et fælles sundhedsvæsen.
  Sundhedsaftalens implementering og samarbejdet i praksis understøttes af en fælles værktøjskasse, som består af samarbejdsaftaler og beskrevne arbejdsgange og procedurer. Desuden udarbejdes en implementeringsplan, som revideres årligt på baggrund af en status på indsatser og indikatorer.
  Alle høringssvar indgår i det videre arbejde med sundhedsaftalen 2019-2023, som vil gælde fra 1. juli 2019. Efter høringen vil Sundhedskoordinationsudvalget drøfte behov for justeringer. Herefter vil Sundhedsaftalen vil blive sendt til godkendelse i de 17 kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Sundhedsaftalen skal sendes til godkendelse i Sundhedsstyrelsen senest d. 30.06.2019.

  Forvaltningen vil udarbejde høringssvar på baggrund af udvalgets drøftelser og foreslår, at høringssvaret tager udgangspunkt i:
  - Samarbejdet om sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer og aldersgrupper
  - Planlagt opgaveflytning mellem sektorer
  - Fælles mål på tværs af sektorer

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2019, pkt. 21

  Drøftet.
  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Theresa Olsen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.

 • Pkt. 22 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt. Digital løsning

  Pkt. 22

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt. Digital løsning

  Sagsnr. 301286 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 500.000 kr. i 2019 af Sundhedsdatastyrelsen til udvikling af en digital løsning i forbindelse med modningsprojekt om en digital borgervendt PRO løsning (PatientRapporterede Oplysninger) til tidlig opsporing af sygdomstegn blandt borgere i hjemmeplejen i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 500.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling i 2019 til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I finansloven for 2016 blev det besluttet at afsætte midler til at udbrede anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO data) i alle sektorer i sundhedsvæsenet i den direkte patientbehandling samt til kvalitetsopfølgning og –udvikling.
  Byrådet godkendte den 21. marts 2018 indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 til modningsprojekt om en borgervendt PRO løsning, som Roskilde Kommune ligeledes modtog fra Sundhedsdatastyrelsen. De yderligere 500.000 kr. som projektet nu er blevet tildelt, skal bruges på at udvikle en prototype på en digital løsning til de PRO-værktøjer, som udvikles i modningsprojektet.
  Løsningen udarbejdes i samarbejde med Ålborg Kommune, som ligeledes er blevet bevilget 500.000 kr. til udviklingen. Der skal udvikles én løsning, der som minimum kan benyttes af begge kommuner og så vidt muligt også øvrige kommuner, der benytter PRO-værktøjer.
  Projektet har fokus på ældre borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, og hvor anvendelsen af PRO data kan være med til at forebygge indlæggelser.
  Projektet har til formål at:
  - Afdække om det er muligt at afgrænse målgruppen af ældre borgere med henblik på at skabe fagligt relevante data
  - Udvikle et fagligt relevant og forankret borgervendt PRO-spørgeskema om egen sygdom og funktionsevne
  - Udvikle en prototype af en borgervendt digital løsning (app)
  - Afprøve den digitale løsning
  Projektet forventes afsluttes i december 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da der som følge af tilskuddet fra Sundhedsdatastyrelsen sker en forhøjelse af både udgifts- og indtægtsbevillingen på 500.000 kr. i 2019. Da hele indtægten modtages i 2019, vil et evt. mindreforbrug i 2019 blive overført til 2020.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2019, pkt. 22

  Anbefales.
  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Theresa Olsen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.

 • Pkt. 23 Flere hænder - større arbejdsglæde

  Pkt. 23

  Flere hænder og større arbejdsglæde

  Sagsnr. 316131 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter regeringens udspil ”Flere hænder og større arbejdsglæde”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har ønsket en drøftelse på baggrund af regeringens udspil ”Flere hænder og større arbejdsglæde”, som er udsendt som opfølgning på regeringens udspil til en sundhedsreform. Udspillet præsenterer en række tiltag, som skal sikre tilstrækkelig, kvalificeret arbejdskraft i sundhedssektoren i de kommende år.
  Særligt interessant for det kommunale sundhedsområde og sundheds- og omsorgsudvalgets drøftelse er en række tiltag, som sigter på at lette rekrutteringen af sygeplejersker så vel som social- og sundhedsassistenter og –hjælpere gennem øget udbud af arbejdskraft.
  Arbejdsudbuddet søges øget gennem tiltag rettet mod uddannelse, øget kompetence til selvstændig opgaveløsning samt gennem fastholdelse og tiltrækning af uddannet personale til faget.
  På uddannelsesområdet sigtes på flere uddannelsespladser, bedre kvalitet af uddannelser og praktikforløb samt mulighed for videreuddannelse – særligt for social- og sundhedsassistenter.
  Arbejdsudbuddet søges øget blandt andet gennem at flere sygeplejersker arbejder fuld tid og ved storskalaforsøg med arbejdstilrettelæggelse. Herudover vil regeringen igangsætte kampagner, der skal fastholde uddannet personale i faget og tiltrække uddannet personale, som har valgt at arbejde uden for faget eller i udlandet.
  Udspillet foreslår desuden tiltag, som skal sikre, at såvel sygeplejersker som social- og sundhedsassistenter skal kunne varetage flere opgaver selvstændigt.
  Udspillet er en del af regeringens udspil til en samlet reform af sundhedsvæsenet, som foreslås at træde i kraft 1. januar 2021.
  I Roskilde Kommunes budgetforlig for 2019 er det besluttet, at Roskilde Kommune vil udvikle relevante løsninger og initiativer i arbejdet med at fastholde og rekruttere kvalificeret arbejdskraft på sundheds- og ældreområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2019, pkt. 23

  Drøftet.
  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Theresa Olsen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.

 • Pkt. 24 Orientering om regeringens forslag til en sundhedsreform

  Pkt. 24

  Orientering om regeringens forslag til en sundhedsreform

  Sagsnr. 48807 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Regeringen fremlagde den 16. januar 2019 et forslag til en Sundhedsreform; ”Patienten først – nærhed, sammenhæng, kvalitet og patientrettigheder”. Der orienteres kort om reformens væsentligste punkter.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Reformen indeholder følgende hovedelementer:
  - Nærhed – Flere patienter skal behandles tættere på deres hjem. Flere ukomplicerede behandlinger skal udføres af egen læge eller af det kommunale sundhedspersonale. Der skal ansættes flere praktiserende læger, mere sundhedspersonale og ske et kompetenceløft i kommuner og almen praksis. Samt etableres moderne sundhedshuse med praktiserende læger og andet sundhedspersonale.
  - Sammenhæng – Mere sammenhæng og tryghed for patienten. Borgerne skal møde et sammenhængende sundhedsvæsen fra diagnose over behandling til genoptræning og kontrol. Dette skal bl.a. ske ved bedre og mere trygge overgange for patienten – fx efter udskrivning fra sygehuset.
  - Kvalitet – Høj kvalitet i hele landet. Gode løsninger skal spredes hurtigere i hele landet, der skal ske en bedre koordinering af it-systemer og der skal være enkelt og tryg adgang til akuthjælp i hele landet.
  - Patientrettighederne skal udbredes. Der skal være hurtigere adgang til speciallæge, sygehuset skal oplyse patienten om et andet behandlingstilbud, og der skal være ret til to dages ophold på sygehuset for førstegangsfødende.
  Sundhedsreformen medfører en ændret organisering af sundhedsvæsenet:
  De fem regioner med folkevalgte politikere nedlægges. I stedet oprettes fem nye sundhedsforvaltninger uden politikere og beliggende i de byer, hvor regionerne i dag har hovedsæder. Disse nye enheder skal alene tage sig af sundhedsopgaver og de øvrige regionale opgaver overtages primært af kommunerne.
  Der etableres endvidere 21 sundhedsfællesskaber omkring landets akutsygehuse. Fællesskaberne består af repræsentanter fra sygehusene, de pågældende kommuner samt de praktiserende læger. Roskilde Kommune vil indgå i et sundhedsfællesskab med Køge, Solrød, Greve, Stevns og Faxe kommuner. I den politiske overbygning på fællesskaberne vil indgå borgmesteren og udvalgsformanden fra de seks kommuner.
  Endelig etableres en ny national myndighed - Sundhedsvæsen Danmark (placeres i Århus), som skal være en drivkraft for at udvikle sundhedsvæsenet i hele landet og koordinere tværgående løsninger.
  Regeringen vil indbyde relevante organisationer, foreninger mv. for at høre deres synspunkter om regeringens udspil.
  Regeringen vil herefter indbyde Folketingets partier til forhandlinger om sundhedsreformen med sigte på at indgå en politisk aftale i foråret 2019 og efterfølgende lovgivning. Regeringen foreslår, at den nye organisering træder endeligt i kraft den 1. januar 2021.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2019, pkt. 24

  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Theresa Olsen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.

 • Pkt. 25 Eventuelt

  Pkt. 25

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2019, pkt. 25

  Fraværende: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A) og Susanne Lysholm Jensen (Ø).
  Theresa Olsen deltog i stedet for Susanne Lysholm Jensen.