You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 5, 2015 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 19 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 19

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 19

  Godkendt.

 • Pkt. 20 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 20

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetiderne til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 10. juni 2014, at udvalget fremover skal have en kvartalsvis orientering om ventetider til genoptræning efter henholdsvis sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.
  Tabellen nedenfor viser ventetider til genoptræning i 2015 efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel bedømmelse, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Tabellen viser de månedlige ventetider, opgjort ud fra medianen. Medianen udtrykker den normale tendens for ventetid, idet der er lige så mange borgere, der har henholdsvis en kortere og en længere ventetid end medianen.
  Medianen anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode, som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Medianen er ikke så påvirkelig for enkeltstående store udsving, og giver dermed det mest generelle billede af den gennemsnitlige ventetid.
  Gennemsnitlig ventetid til genoptræning opgjort i dage efter medianen – 2015.

  Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt. Nov Dec
  §140 4
  § 86 3

  Årsmedianen for hele 2014 var 4 dages ventetid til genoptræning efter § 140 og 6 dages ventetid efter § 86.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 20

 • Pkt. 21 Orientering om behandling af ansøgninger til frivilligmidler

  Pkt. 21

  Orientering om behandling af ansøgninger til frivilligmidler

  Sagsnr. 264769 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter Servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende kommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om behandling af to ansøgninger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er kommet to ansøgninger om støtte fra frivilligmidlerne, som forvaltningen har behandlet.

  Diabetesforeningen

  Diabetes foreningen har søgt om 5.000 kr. af frivilligmidlerne. Diabetesforeningen ønsker at etablere en ny aktivitet, som er målrettet pårørende til patienter med type 2 diabetes, for bedre at kunne understøtte de diabetesramte. Formålet er at oplyse og motivere pårørende til at tage større del i den diabetesramtes hverdag hvad angår sund kost og motion.
  Der er bevilget 5.000 kr.

  Svogerslev Menighedspleje

  Svogerslev Menighedspleje har søgt om 13.000 kr. af frivilligmidlerne. Foreningen søger om støtte til aktiviteter i forbindelse med sommerudflugt og ferieture for udsatte familier og til aktiviteter i forbindelse med formiddagscafe for ældre beboere i sognet, hvor ca. 40 deltager hver 2. uge.
  Der er bevilget 13.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015. Der er bevilget i alt 18.000 kr., som er finansieret af restbeløbet på 391.535 kr. Der er således 373.535 kr. tilbage i frivilligpuljen 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 21

 • Pkt. 22 Orientering om kommende større sager - marts 2015

  Pkt. 22

  Orientering om kommende større sager - marts 2015

  Sagsnr. 258315 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i Sundheds- og Omsorgsudvalget i det kommende kvartal og den efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigt over større sager i kommende kvartal i Sundheds- og Omsorgsudvalget:
  - Status på udmøntning af indsatser i den patientrettede forebyggelse
  - Formulering af ældrepolitik og sundhedspolitik
  - Etablering af nyt plejecenter
  - Udbud af hjemmepleje og sygepleje
  Oversigt over større sager i Sundheds- og Omsorgsudvalget i efterfølgende periode:
  - Forebyggelsespakke i forhold til børn og unge
  - Indsatser for tidlig opsporing i forhold til den ældre medicinske patient

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 22

 • Pkt. 23 Forslag til udmøntning af udviklingspuljen på ældreområdet 2015

  Pkt. 23

  Forslag til udmøntning af udviklingspuljen på ældreområdet 2015

  Sagsnr. 193697 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af udvalgets drøftelse den 19. januar 2015 præsenteres i denne sag forslag til udmøntning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje for 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget udmønter udviklingspuljen for 2015 på 600.000 kr. til spredning af erfaringer med udredning og behandling af inkontinens samt brugerdreven innovation på et større plejecenter.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2015 afsat 600.000 kr. til udviklingsprojekter på ældreområdet. På baggrund af udvalgets drøftelse om udmøntning af midlerne den 6. februar 2014 har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til udmøntning af udviklingspuljen.

  Spredning af erfaringer med udredning og behandling af inkontinens

  Som drøftet på udvalgsmødet den 19. januar 2015 er der i Roskilde Kommune opnået positive erfaringer med den hidtidige indsats mod inkontinens. For borgere, som er blevet behandlet for inkontinens, er der sket et samlet fald på 12 % i brug af bleer. Midler fra udviklingspuljen i 2015 skal benyttes til at udbrede indsatsen, så flere borgere får gavn af indsatsen herunder både hjemmeboende borgere og borgere på plejecentre. Erfaringerne skal følges op af ny praksis, der hurtigere kan tilvejebringe de rette tilbud til de berørte borgere.
  Det indstilles, at der afsættes 350.000 kr. i 2015 til spredning af erfaringerne med udredning og behandling af inkontinens samt til anvendelse af nye velfærdsteknologiske løsninger.

  Brugerdreven innovation på større plejecenter

  Plejecenter Kastanjehaven gennemførte i 2014 en innovativ forbedringsproces, hvor både beboere, personale og pårørende mv. blev inddraget. Resultaterne har været positive for plejecenteret og dets beboere. Bruger- og Pårørenderådet har med indsatsen oplevet en markant positiv ændring på Kastanjehaven. Den brugerdrevne innovation, hvor alle aktører inddrages, kan derfor nu med fordel afprøves på et større plejecenter.
  Det indstilles derfor, at der afsættes 250.000 kr. i 2015 til at gennemføre en lignende brugerdreven innovationsproces på et større plejecenter i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 23

  Godkendt.

 • Pkt. 24 Godkendelse af kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning

  udkast_til_kvalitetsstandarder_2015.pdf udkast_til_indstik_for_kvalitetsstandarder_2015.pdf

  Pkt. 24

  Godkendelse af kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning

  Sagsnr. 249473 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af ny lovgivning besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 19. januar 2015 at revidere de nuværende kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal Roskilde Kommune revidere kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp samt kvalitetsstandarder for vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Ydelserne er beskrevet i servicelovens §§ 83 og 86. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, byrådet har fastlagt. På den måde synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede.
  Byrådet godkendte de seneste kvalitetsstandarder den 29. oktober 2014 og blev samtidig orienteret om, at der var fremsat lovforslag, som kunne betyde, at der i begyndelsen af 2015 skulle foretages en revision af kvalitetsstandarderne. Folketinget tiltrådte lovforslaget den 19. december 2014, og lovændringen havde virkning fra den 1. januar 2015. Lovændringen understøtter den rehabiliterende hjælp, som Roskilde Kommune allerede tilbyder borgerne. Endvidere er midlertidig hjemmehjælp, samt muligheden for betaling herfor, fjernet som begreb fra serviceloven.
  Forvaltningen har holdt møder med Ældrerådet og Handicaprådet med henblik på deres bemærkninger. Ældrerådet og Handicaprådet er ligeledes hørt om det endelige udkast til kvalitetsstandarder for 2015.
  Kvalitetsstandarderne er revideret således, at der er foretaget konsekvensændringer i forhold til ovennævnte lovændringer. Det betyder, at midlertidig hjemmehjælp samt betaling er fjernet. De indledende afsnit om rehabilitering er både revideret og udbygget som følge af lovændringerne. Endvidere er de indledende lange afsnit om ”generel information” og ”samarbejde” reduceret i omfang og på opfordring fra Ældrerådet og Handicaprådet placeret bagerst i kvalitetsstandarderne. Dette er gjort for, at borgerne hurtigere kan få overblik over de relevante afsnit om ydelserne. Endelig er der foretaget en række sproglige justeringer.
  På opfordring fra Ældrerådet og Handicaprådet vil der i 2015 blive udarbejdet mindre pjecer, der vedrører de enkelte ydelser. Hermed undgår borgere og pårørende at modtage en stor publikation, hvor kun en mindre del er relevant. Der vil fortsat også være en kortfattet samlet pjece, der kort redegør for ydelserne. Denne fremgår af bilag sammen med det samlede forslag til kvalitetsstandarder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 24

  Anbefales.

 • Pkt. 25 Nybyggeri og modernisering ved plejecenter Toftehøjen

  hoeringssvar_fra_ramsoe_aeldreboligselskab_vedr._modernisering_og_nybyggeri_ved_toftehoejen.pdf

  Pkt. 25

  Nybyggeri og modernisering ved plejecenter Toftehøjen

  Sagsnr. 195574 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med budget 2014 blev der afsat 3,2 mio. kr. til nybyggeri af ældreboliger og modernisering af plejecenter Toftehøjen. Ejendommen ejes af Ramsø Ældreboligselskab, der i samarbejde med forvaltningen har arbejdet med planen for plejecenteret. Udvalget skal godkende forslag til plan for disse anlæg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der i forbindelse med renovering af plejecenter Toftehøjen kan udvides med 5-7 plejeboliger i forhold til de 24 plejeboliger, der er i dag,
  2. antallet af ældreboliger efter nybyggeri og modernisering udgør 57 boliger, hvor der er 58 boliger i dag og
  3. det forudsættes for pkt.1-2, at kommunens udgifter kan holdes indenfor den afsatte økonomi.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Ramsø Ældreboligselskab henvendte sig i juni 2013 til kommunen med en plan om at modernisere plejecenter Toftehøjen. Samtidig var det bestyrelsens ønske at købe en ledig nabogrund og opføre 15 nye moderne ældreboliger, således af der efter ombygning og nybyggeri var et uændret antal pleje- og ældreboliger. Med budget 2014 blev der afsat 3,2 mio. kr. til formålet, hvilket udgør Roskilde Kommunes andel på de 10 % af anlægssummen til nybyggeriet.
  Befolkningsprognosen viser en stigning i antallet af +80 årige i Roskilde Kommune. Dette er også gældende for den sydlige del af kommunen, hvor der frem mod 2020 vurderes at være behov for op til 14 plejeboliger udover det nuværende antal.
  Toftehøjen er i sin tid opført således, at plejeboliger og 46 ældreboliger er under samme tag. Der er i dag 24 plejeboliger og 58 ældreboliger ved Toftehøjen, hvoraf de 12 boliger er placeret på plænen overfor Toftehøjen. Med moderniseringen bliver plejeboligerne tidssvarende, og samtidig er det muligt at etablere yderligere 5 til 7 plejeboliger i 2020. I forbindelse med modernisering af ældreboligerne i det eksisterende Toftehøjen kan det ske, så disse boliger bliver fleksible, og også vil kunne benyttes til plejeboliger, hvis der efter 2020 opstår behov herfor.
  Byggeriet opføres som alment byggeri, og det er Landsbyggefonden, som afholder de primære udgifter til modernisering af plejeboligerne. Den samlede løsning kræver, at byggeriet opføres i etaper, således at de nye ældreboliger på den nyerhvervede grund opføres først. Herefter kan beboerne i de nuværende boliger genhuses i de nye boliger, mens moderniseringen af de hidtidige boliger finder sted.
  Som led i arbejdet med projektering er det bestyrelsens ønske, at der på den nyerhvervede nabogrund opføres op til 18 ældreboliger frem for de oprindelige 15 ældreboliger. Dette har ingen indvirkning på den samlede kommunale anlægsøkonomi.
  Anlægget kræver en ændring af lokalplanen, som forventes vedtaget medio 2015. Et endeligt svar fra Landsbyggefonden forventes ligeledes medio 2015. Nybyggeriet forventes færdigt ultimo 2017. Modernisering af det eksisterende plejecenter Toftehøjen sker i perioden fra 2017 til ultimo 2020. Planen for nybygning og modernisering fremgår af bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Det forudsættes, at den kommunale andel af byggeriet kan afholdes indenfor den økonomi, der er afsat i anlægsbudgettet. Da der er tale om almene boliger, vil der senere blive fremsat en sag med godkendelse af skema A. Skema A kan først godkendes, når lokalplanen er vedtaget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-02-2015, pkt. 17

  Udsat.

  Supplerende sagsfremstilling

  Udvalget anmodede den 5. februar 2015 om, at sagsfremstillingen kom i høring hos Ramsø Ældreboligselskab. Som det fremgår af vedlagte høringssvar, kan Ramsø Ældreboligselskab tilslutte sig modtaget høring vedrørende nybyggeri af 18 almene ældreboliger, samt ombygning af eksisterende pleje- og ældreboliger i plejecenteret Toftehøjen. Høringssvar fremgår af bilag.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 25

  Godkendt.

 • Pkt. 26 Opfølgning på studietur

  rapport_fra_sundheds-_og_omsorgsudvalgets_studietur_til_amsterdam.pdf

  Pkt. 26

  Opfølgning på studietur til Amsterdam

  Sagsnr. 266931 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget var på studietur i Holland den 8. – 10. februar 2015. Temaet for studieturen var ”samarbejde med frivillige aktører indenfor ældre- og omsorgsområdet”. Samtidig skulle udvalget hente inspiration i forbindelse med etablering af det kommende plejecenter. Holland er i den forbindelse kendt for at have etableret en særlig demenslandsby, De Hogeweyk, som udvalget også besøgte.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at opsamlingen på studieturen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. maj 2014 at tage på studietur til Holland. Formålet for studieturen var at hente inspiration fra konkrete hollandske initiativer indenfor ældre- og omsorgspleje. Af bilag fremgår et sammendrag af studieturen.
  På studieturen besøgte udvalget den hollandske demenslandsby De Hogeweyk, som ligger udenfor Amsterdam i byen Weesp. Her fik udvalget en introduktion til de visioner, der danner baggrund for opbygning af demenslandsbyen og den pleje og omsorg, de 152 beboere i landsbyen oplever. Udvalget fik derudover en guidet tur gennem området med besøg i to beboelseshuse og fællesarealer.
  Udvalget fik også en introduktion til de strukturer, der er på sundheds- og omsorgsområdet i Holland og til den administrative struktur generelt, samt de aktuelle udfordringer på social og sundhedsområdet, som Holland står i med en stigende ældre befolkning og en økonomi, der er mærket af den økonomiske krise.
  Endelig fik udvalget en præsentation af den rådgivende enhed Movisie, som er en privat aktør, der er rådgivende i forhold til aktivt medborgerskab og deltagende demokrati indenfor socialområdet, og herunder ældreplejen. Samtidig besøgte udvalget Odensehuis, der er et åbent hus for demente og pårørende. Det er et af de projekter, som Movisie har støttet, hvor der er en kobling mellem frivillige og deltagende brugere med demens, naboer fra det omkringliggende boligområde.
  Opsamlende for studieturen er det forvaltningens vurdering, at der kan uddrages følgende læringspunkter:
  - Besøget i demenslandsbyen viste blandt andet et plejecenter, der var opført med tilgængelige udeområder, hvor borgerne kunne færdes åbent i trygge rammer. Der var et stort fokus på borgerens individuelle livsstil samt en bred vifte af aktiviteter drevet af frivillige ildsjæle. Endelig var der fast tilknyttede læger til plejecenteret.
  - Der er i Holland et markant fokus på ”hjælp til selvhjælp”, hvor det er afgørende for det hollandske socialområde, at der først tages stilling til, hvad den ældre selv kan klare og hvad der kan gøres for at støtte den ældre til at kunne selv. Samtidig er der et stort fokus på at inddrage den ældres netværk.
  - Der er i det hollandske samfund en stor opmærksomhed på at få alle borgere til at deltage i fællesskaber, til at være aktive medborgere. Der er fokus på at tale om deltagere og skelnes ikke så meget mellem brugere og frivillige.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 26

  Drøftet.
  Udvalget er enige om at arbejde videre med de anbefalinger, der indgår i rapporten fra studieturen.

 • Pkt. 27 Etablering af plejecenter

  notat_om_placering_af_plejecentre_2015.pdf

  Pkt. 27

  Etablering af plejecenter

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2015 er der afsat i alt 71 mio. kr. i årene 2015-2018 til at opføre et nyt plejecenter i Roskilde Kommune, der kan tages i brug i 2018. Der skal træffes beslutning om placering af plejecenteret, proces for brugerinddragelse og om der i forbindelse med projektering af plejecenteret skal indtænkes mulighed for et sundhedscenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. plejecenteret placeres i Hyrdehøj,
  2. der planlægges med en bred brugerinvolvering i planlægningsfasen, hvor både Ældrerådet, brugere og beboere i nærområdet samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner indgår,
  3. Sundheds- og Omsorgsudvalget er styregruppe for byggeriet,
  4. der i projekteringen sikres en fleksibel og fremtidssikret bygning, som eventuelt senere kan anvendes til andre boligformål,
  5. det besluttes, om der i forbindelse med projektering af plejecenteret skal indgå mulighed for etablering af et sundhedscenter, hvor der er plads til samarbejde med private aktører, hvilket vil medføre, at der skal afsættes økonomi hertil i den strategiske anlægsplan, og
  6. der afsættes økonomi i den strategiske anlægningsplan, som kan indgå i budgetforhandlingerne, til at etablere boliger til ældre udviklingshæmmede i tilknytning til plejecenteret.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Befolkningsprognosen viser, at der de kommende år vil være en kontinuerlig stigning i antallet af ældre over 80 år. Sundhedstilstanden blandt de +80 årige forventes i årene fremover at blive bedre, hvilket indgår som forudsætning i de beregninger, der er foretaget i forhold til fremtidens behov for plejeboliger. Befolkningsprognosen viser, at der i 2018 vil bo ca. 650 flere borgere over 80 år i Roskilde Kommune end der gør i 2014. Prognosen viser også, at denne stigning forventes at fortsætte, så der i 2022 vil bo ca. 830 flere borgere over 80 år end i 2018.
  Stigningen i antallet af borgere over 80 år fra 2014 til 2018, og dermed det forventede behov for plejeboliger vil være størst omkring Roskilde By, hvor 60 pct. af de kommende ældre vil komme fra, mens 27 pct. vil komme fra den nordlige del og 13 pct. fra den sydlige del af kommunen.
  Med budgettet for 2015 er det besluttet, at det kommende plejecenter skal have i alt 100 boliger, hvoraf de 20 skal være rehabiliteringspladser. Byrådet besluttede den 18. juni 2014, at der skal arbejdes videre med et særligt botilbud til ældre udviklingshæmmede i forbindelse med etablering af det nye plejecenter, dog uden at der er afsat økonomi til dette. Af bilag fremgår de mulige placeringer af plejecenteret, som er vurderet af forvaltningen. Forvaltningen indstiller, at plejecenteret etableres i flere etager på grunden ved Hyrdehøj.
  Forvaltningen indstiller, at der tidligt i planlægningen etableres en involverende proces, hvor fx Ældrerådet, kommende brugere, beboere i nærområdet, forsknings- og uddannelsesinstitutioner indgår, med henblik på at skabe rammerne for et nyskabende, moderne og professionelt plejecenter. Forvaltningen indstiller tillige, at der i projekteringen sikres indretning og boliger, som er fleksible, så det også i et langsigtet perspektiv kan opfylde behov og efterspørgsel.
  Det vil være muligt i forbindelse med projektering af det kommende plejecenter at indtænke plads og muligheder for et sundhedscenter, hvor private aktører som praktiserende læger, fysioterapi, patientforeninger kan leje sig ind i tilknytning til plejecenteret sammen med de kommunale aktører.
  Forvaltningen vil efterfølgende fremsætte en sag med forslag til tids- og handleplan.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Der er afsat i alt 71 mio. kr. til anlæg af de 100 boliger i plejecenteret. Heraf er de 1 mio. kr. afsat i 2015.
  Der er ikke afsat økonomi til boliger til ældre udviklingshæmmede. Der er heller ikke afsat økonomi til et eventuelt sundhedscenter, hvor private aktører kan indgå. Der er tidligere lavet en økonomisk beregning, der viser, at det vil koste ca. 25 mio. kr. i anlæg at opføre et sundhedscenter. Etablering af sundhedscenter og boliger til ældre udviklingshæmmede skal indarbejdes i den strategiske anlægsplan.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 27

  Anbefales.
  Venstre ønsker, at plejecenteret skal placeres ved grunden bag rådhuset og Eriksvej.

 • Pkt. 28 Mad fra private leverandører til hjemmeboende borgere

  Pkt. 28

  Mad fra private leverandører til hjemmeboende borgere

  Sagsnr. 250307 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har fået præsenteret det udvalg af mad, de to private leverandører af mad i Roskilde Kommune tilbyder til hjemmeboende borgere, der er visiteret til mad.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget blev den 4. december 2014 præsenteret for maden fra Din Private Kok, som leverer mad til ca. 300 hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune. Den 5. februar 2015 fik udvalget præsenteret maden fra Det Danske Madhus, der leverer mad til ca. 200 hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 28

  Drøftet.
  Udvalget er tilfredse med at have fået maden præsenteret, og er tilfredse med den mad, der leveres til hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune.

 • Pkt. 29 Puljemidler til bedre sundhed i udvalgte boligområder

  Pkt. 29

  Puljemidler til bedre sundhed i udvalgte boligområder

  Sagsnr. 259603 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje fået i alt 699.000 kr. i perioden 2015 – 2017 kr. til et partnerskabsprojekt om nye veje til trivsel og bevægelse i boligområder.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægts- og udgiftsbevilling på i alt 699.000 kr. i perioden 2015 – 2017 fordelt med 233.000 kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har – på baggrund af en ansøgning - fået penge til at indgå i et partnerskabsprojekt sammen med Københavns Kommune og Køge Kommune. Projektet er finansieret af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses partnerskabspulje.
  Det overordnede formål med projektet er at bidrage til at øge den mentale og fysiske sundhed blandt borgere i udvalgte boligområder i de tre kommuner. Partnerskabet har fokus på at inddrage de borgere, der bor i områderne for at kunne udvikle indsatser, der appellerer til borgerne. Projektet indebærer nyskabende tilgange til sundhedsfremme og forebyggelse ved at kombinere en række forskellige elementer, herunder at reducere ulighed i sundhed gennem en systematisk målrettet indsats i socialt udsatte boligområder i de tre kommuner.
  Roskilde Kommune deltager i projektet med et lokalt partnerskab med Boligselskabet Sjælland, og der vil være tale om indsatser, der knyttes tæt til zebrabydelen Æblehaven/Rønnebærparken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.
  Puljen er bevilget i perioden 2015 – 2017. Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 699.000 kr. i perioden 2015 – 2017 fordelt med 233.000 kr. i hvert af årene 2015, 2016 og 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 29

  Anbefales.

 • Pkt. 30 Frivilligpolitik

  forslag_til_frivilligpolitik_2015.pdf

  Pkt. 30

  Frivilligpolitik

  Sagsnr. 266823 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget havde onsdag den 4. februar 2015 inviteret frivillige sociale foreninger, Ældrerådet og bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde til temamøde om revidering af byrådets frivilligpolitik. På baggrund af temamødet har forvaltningen udarbejdet forslag til revideret frivilligpolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til revideret frivilligpolitik sendes i høring med frist den 17. april 2015.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Temamødet den 4. februar 2015 om frivilligpolitik blev holdt i Byens Hus, hvor ca. ialt 50 personer deltog i drøftelser om indholdet i den kommende frivilligpolitik. De frivillige sociale foreninger var bredt repræsenteret og det samme var Ældrerådet og bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde. Der blev fremsat mange forslag og ideer til mål og aktiviteter, der kan styrke det frivillige sociale arbejde i Roskilde Kommune. En række af de forslag, der blev fremsat handlede om fokus på foreningernes synlighed. Det gælder synlighed i forhold til at rekruttere nye frivillige og nye brugere. Men det gælder også synlighed og kendskab til foreningerne blandt medarbejdere i kommunen.
  På baggrund af de drøftelser og forslag, der blev fremsat på temamødet og de indledende drøftelser om frivilligpolitikken, der var til Frivillig Fredag i september 2014 har forvaltningen udarbejdet et forslag til revidering af frivilligpolitikken. Forslaget tager udgangspunkt i den eksisterende vision og målsætninger for frivilligpolitikken, hvor der er formuleret forslag til nye konkrete politiske mål. Det samlede forslag til frivilligpolitik fremgår af bilag.
  Visionen i forslaget til frivilligpolitik er, at ”Roskilde Kommune bidrager til at skabe gode rammer og synlighed omkring en mangfoldig frivillig social indsats, der fremmer det aktive medborgerskab og styrker borgernes sociale liv, sundhed og trivsel.”
  De konkrete politiske mål, der indgår i forslaget er:
  - at flere borgere skal kende til de mange frivillige sociale foreninger og deres aktiviteter,
  - at medarbejdere i Roskilde Kommune, der har tæt borgerkontakt har et solidt kendskab til de mange frivillige sociale foreninger og deres aktiviteter,
  - at der fortsat er et rigt socialt frivilligt engagement i Roskilde Kommune, hvor foreninger lærer af hinanden og nytænker deres aktiviteter i samarbejde med borgere og andre aktører.
  Forvaltningen indstiller, at forslaget til frivilligpolitik sendes i høring hos de frivillige sociale foreninger, Ældrerådet og bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde med en høringsfrist til den 17. april 2015. Herefter kan Frivilligpolitikken med de indkomne høringssvar behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. maj 2015 og efterfølgende i byrådet den 27. maj 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 30

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Merete Dea Larsen (O).

 • Pkt. 31 Eventuelt

  Pkt. 31

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2015, pkt. 31

  Intet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 32 Godkendelse af udbudsmateriale vedr. udbud af personlig pleje og praktisk hjælp samt hjemmesygepleje (Lukket)

 • Pkt. 33 Resultat af udbud af kørselsordning(Lukket)