You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 5, 2019 - 08:00
Sted: Rådhusbuen 1, Mødelokale 1A
 • Pkt. 26 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 26

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 26

 • Pkt. 27 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Notat_om_spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf

  Pkt. 27

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023

  Sagsnr. 313770 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Under udarbejdelse

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette er første drøftelse i fagudvalgene.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område drøftes

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Fordelingen på udvalg samt processen for arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 fremgår af bilag 1. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 18,4 mio. kr.
  Budgetmæssigt fordeler Sundheds- og Omsorgsudvalgets nettoudgifter i 2019 sig således på udvalgets fagområder i mio. kr.

  ”Fælles område” i figuren svarer til den årlige forudsatte produktivitet.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

  På sundheds- og omsorgsområdet bliver der arbejdet med følgende emner:
  - Afdækning af emner fra temaanalysen på ældreområdet fra 2019.
  - Optimering af borgerforløb og harmonisering i forhold til akutindsatsen og rehabilitering samt sygeplejeindsatser.
  - Analyse af nuværende serviceniveau, herunder frekvens for rengøring, mv.
  - Brug af velfærdsteknologi, herunder forflytningsteknologi og brug af skærme i sygeplejen, mv.
  - Analyse af den samlede plejeboligkapacitet, set i forhold til hele kommunen samt eventuelle lokale forskelle.
  - Scenarier for tilpassede modeller i forhold til demografimidler, herunder modeller for justeret styringsmodel af visitationspraksis.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 27

  Drøftet.

 • Pkt. 28 Anvendelse af udviklingspuljen for 2019

  Notat_om_udmoentning_af_Sundheds-_og_Omsorgsudvalgets_udviklingspulje_2019.pdf

  Pkt. 28

  Anvendelse af udviklingspuljen for 2019

  Sagsnr. 275233 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af udvalgets drøftelse den 15. januar 2019 præsenteres forslag til udmøntning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udmøntning af udviklingspuljen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fra tidligere budgetforlig har Sundheds- og Omsorgsudvalget haft to udviklingspuljer. Den ene pulje på 600.000 kr. er tidligere udmøntet til brede initiativer inden for sundheds- og omsorgsområdet. Den anden pulje på 500.000 kr. har haft fokus på indsatser rettet mod velfærdsteknologi, træning, demens og ensomhed. I forhold til udmøntning af budget 2019 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 6. november 2018 at sammenlægge de to puljer til én samlet udviklingspulje på 1 mio. kr., der skal dække udviklingsinitiativer bredt til sundheds- og omsorgsområdet.
  På baggrund af udvalgets drøftelse den 15. januar 2019 præsenteres forslag til udmøntning af puljen. Forslagene tager udgangspunkt i udvalgets drøftelse, der bl.a. omhandlede indsatser relateret til demensområdet, ensomhed og velfærdsteknologi. Endvidere præsenteres forslag om indsats for hurtig hjælp ved hjerteanfald.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 28

  Udvalget besluttede følgende udmøntning af udviklingspuljen:
  300.000 kr. afsættes til indsatser vedr. børn og unges mentale sundhed
  126.000 kr. til indkøb og afprøvning af 3 vippesenge i hjemmeplejen
  160.000 kr. til Digi-rehab
  120.000 kr. til demensvenlig indretning på plejecenter Kristiansminde
  Der resterer 304.000 kr. i udviklingspuljen til senere udmøntning.

 • Pkt. 29 Godkendelse af spørgeramme til brugertilfredshedsundersøgelsen på sundheds- og omsorgsområdet

  Udkast_til_spoergeskema_-_hjemmeplejen.pdf Udkast_til_spoergeskema_-_somatiske_plejeboliger.pdf

  Pkt. 29

  Godkendelse af spørgeramme til brugertilfredshedsundersøgelsen på sundheds- og omsorgsområdet

  Sagsnr. 315572 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender spørgerammen til den kommende bruger- tilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at spørgerammen til brugertilfredshedsundersøgelsen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der gennemføres minimum én stor brugertilfredshedsundersøgelse på sundheds- og omsorgsområdet i hver byrådsperiode. Sidste brugertilfredshedsundersøgelse blev gennemført i 2015.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. februar 2019, at Epinion gennemfører en ny brugertilfredshedsundersøgelse i foråret 2019.
  Der vil blive stillet spørgsmål om bl.a. tilfredsheden med den praktiske hjælp og personlige pleje, oplevelsen af kontinuitet for borgeren, mv. For hjemmeboende borgere vil undersøgelsen også afdække tilfredsheden med tøjvask, madservice og indkøbsordningen.
  For hjemmeboende borgere gennemføres undersøgelsen via udsendelse af et informationsbrev til alle modtagere af hjemmehjælp. I brevet er der link til spørgeskemaet, så borgerne gives muligheden for at deltage via web-baseret besvarelse af spørgeskemaet. Efterfølgende gennemføres telefonisk opfølgning til de hjemmeplejemodtagere, som ikke har svaret via web-løsningen. Metoden giver erfaringsmæssigt en høj svarprocent samt bedre datakvalitet end ved postale spørgeskemaundersøgelser.
  For ligeledes at sikre en god datakvalitet foreslås det, at der på plejecentrene gennemføres personlige besøgsinterviews med beboere, som er tilknyttet somatiske pladser.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. februar 2019, at undersøgelsens resultater bliver drøftet på dialogmøde med Ældrerådet.
  I vedlagte bilag er gengivet den spørgeramme, som borgerne bliver bedt om at forholde sig til på henholdsvis plejecentre og for hjemmeboende borgere. Størstedelen af spørgsmålene er en videreførelse af tidligere stillede spørgsmål. Hensigten er, at det skal være muligt at sammenligne tilfredsheden med resultaterne fra seneste undersøgelse. Der er ligeledes nye spørgsmål, som relaterer sig til bl.a. rehabilitering og sygepleje. Udvalget bedes specielt drøfte forslag til nye spørgsmål, der relaterer sig til borgernes egen vurdering af livskvalitet samt afdækning af ensomhed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019. Udgifter på samlet ca. 300.000 kr. til brugertilfredshedsundersøgelsen afholdes inden for ældreområdets budget (tværgående budgetmidler).

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 29

  Godkendt.

 • Pkt. 30 Studietur 2019

  Pkt. 30

  Studietur 2019

  Sagsnr. 263075 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er tradition for, at udvalget tager på studietur en gang i en valgperiode. Det primære formål er, at få inspiration til udvikling og kvalitetssikring af udvalgets opgaveområde. På udvalgsmødet i oktober 2018 blev det besluttet, at studieturen i 2019 går til Skotland.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender forslag til program for studieturen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Skotland ligner på flere områder Danmark med 5,4 mio. indbyggere fordelt på enkelte befolkningstætte områder og store tyndtbefolkede. Der er en stigende andel af ældre i den skotske befolkning, flere multisyge borgere samt stigende problemer med ulighed i sundhed. Skotland har gennemført den største nationale sundheds- og socialreform i 70 år, hvor opgaver i primærsektoren og hospitalerne integreres under én fælles organisation og ledelse, som også omfatter kommunernes sundhedsopgaver. Dette udmønter sig blandt andet i Glasgow City Health and Social Care Partnership (HSCP), hvor lokale myndigheder og Health Boards er forpligtet til at planlægge og levere sundhed, omsorg og sociale ydelser sammen. Denne nye måde at arbejde på betegnes som integration af social, omsorg og sundhedsområdet. Det betyder, at de i fællesskab planlægger og levere alle sundheds og sociale ydelser for børn, voksne og ældre. Dette med henblik på at; styrke kvaliteten af ​​ydelser for patienter, brugere, pårørende og deres familier; give ydelser af høj kvalitet, hvor borgere er plejet i eget hjem eller i en hjemlig-indstilling; anvende ressourcerne effektivt til at levere ydelser, der opfylder det stigende antal mennesker med langvarig og ofte komplekse behov, hvoraf mange er ældre.
  Forslag til program
  – Social- og sundhed i én indsats
  Skotland er gået nye veje i forhold til at kombinere den sociale og sundhedsmæssige indsats. I Glasgow arbejder sundheds- og socialmyndigheder tæt sammen. Glasgow HSCP står bag dette samarbejde, hvor der også er boligområder med store sundhedsmæssige- og sociale problemer.
  – Besøg på et Community Health Service center
  Sundhedscentre i kommunerne, som både rummer almen praksis, sygepleje, forebyggelse, socialarbejde m.m.
  – Folkesundhedsindsatser
  Forebyggelse for befolkningen, herunder gravide, børn, voksne og rammesættende initiativer.
  – Mentale sundhedsprogrammer
  Heads Up er et program, der er rettet mod styrkelsen af den mentale sundhed. Programmet indeholder blandt andet rådgivning og information, tilbud samt konkrete anbefalinger til borgerne. Målet er, at indarbejde det mentale sundhedsaspekt i indsatser på tværs af alder og målgrupper.
  – Sundheds it
  Skotterne har i højere grad end Danmark centraliseret udrulningen og udviklingen af Telemedicin.Indblik i erfaringer med at implementere nye løsninger og skabe infrastruktur.
  – Ældrepleje
  Besøg på et plejecenter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 30

  Godkendt.
  Et uddybet program forelægges på augustmødet.

 • Pkt. 31 Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde

  Pkt. 31

  Forlængelse af samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde

  Sagsnr. 263680 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den nuværende samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde udløb den 31. december 2018. Aftalen beskriver rammerne frivilligcenters opgaver i forhold til de frivillige sociale foreninger, og samarbejdet mellem kommunen og frivilligcenteret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den nuværende samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde forlænges yderligere, så den gælder frem til den 31. december 2019.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Roskilde udløb den 31. december 2018, og en ny samarbejdsaftale skal indgås.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 4. december 2018, at forlænge den nuværende aftale, herunder driftstilskud, med 6 måneder, og at Frivilligcentret inviteres til et kommende dialogmøde med henblik på input til den kommende samarbejdsaftale.
  For at kvalificere arbejdet med udarbejdelse af en ny aftale og set i lyset af de pågående ændringer i ledelsen i Social, Job og Sundhed, foreslås det at forlænge den nuværende aftale yderligere, sådan at den gælder frem til udgangen af 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 31

  Godkendt.

 • Pkt. 32 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2019 til Plejecenter Hyrdehøj

  Pkt. 32

  Frigivelse af rådighedsbeløb for 2019 til Plejecenter Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af det kommende plejecenter ved Hyrdehøj anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet afsat i budget 2019 til anlæg af plejecenteret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller,

  1. at der gives en anlægsbevilling på 25.839.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal.
  2. at der gives en anlægsbevilling på 42.771.000 kr. ved frigivelse af det i budget 2019 afsatte rådighedsbeløb til etablering af Plejecenter Hyrdehøj, boligdelen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med budgettet for 2015 er det besluttet, at der i Roskilde Kom­mune skal bygges et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 104 boliger. Byrådet godkendte skema A den 25. januar 2017 og skema B den 25. april 2018.

  I januar 2018 blev udbudsprocessen, i forhold til at finde entreprenør af byggeriet, afsluttet. Vinderen var Anker Hansen og Co. Den 9. februar 2018 var der første spadestik. Herefter er byggeprocessen for alvor påbegyndt. Den 26. marts 2019 er der rejsegilde for byggeriet, som fortsat forventes at være klar til indflytning i 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2019-2020:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal -25.839
  Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, boligdel -42.771
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, serviceareal -25.839
  Anlæg, udgifter – Plejecenter Hyrdehøj, boligdel -42.771
  Finansiering:
  Ændring af kassebeholdningen 0

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 32

  Ad 1.: anbefales.
  Ad 2.: anbefales.

 • Pkt. 33 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken 2019

  Vaerdighedspolitikken_i_Roskilde_Kommune.pdf Redegoerelse_for_anvendelse_af_vaerdighedsmidlerne.pdf

  Pkt. 33

  Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken 2019

  Sagsnr. 277166 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 15.396.000 kr. i 2019 til udmøntning af værdighedspolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 15.396.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den første værdighedspolitik den 27. april 2016 samt reviderede værdighedspolitikken den 26. september 2018.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har siden udmøntet de tilknyttede midler til værdighedspolitikken. Politisk revision af værdighedspolitikken i 2018 var en forudsætning for tildeling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Byrådet har i årene 2016 til 2018 godkendt indtægts- og udgiftsbevilling for disse års tildeling af værdighedsmidler.
  Ud af de samlede nuværende værdighedsmidler benyttes størstedelen til flere varme hænder, herunder midler til ansættelse af oplevelsesmedarbejdere på plejecentrene, måltidsværter på plejecentrene, som skal sikre det gode måltid med borgerne, aflastningsophold i fast turnusordning, en udvidelse af klippekortsordningen fra en ½ time om ugen til 1 time om ugen for hjemmeboende borgere, samt en forbedret ernæringstilstand for hjemmeboende borgere. Der er ligeledes disponeret midler til Seniorhøjskolen og en styrket inkontinensindsats. Endvidere er der disponeret midler til oprettelse af et palliativt team, der skal varetage det samlede palliative forløb.
  Byrådet skal senere i 2019 revidere værdighedspolitikken, da en ny ændring af bekendtgørelsen om værdighedspolitikker for ældreplejen stiller krav om, at politikken skal tage stilling til bekæmpelse af ensomhed.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2019 fået bevilget 15.396.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 33

  Anbefales.

 • Pkt. 34 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen til en bedre bemanding 2019

  Pkt. 34

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. puljen til en bedre bemanding 2019

  Sagsnr. 302694 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 7.416.000 kr. i fra puljen til en bedre bemanding.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 7.416.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge aftale om finanslov for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskuddet. Roskilde Kommunes andel af midlerne udgør i 2019 7.416.000 kr.
  Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet gennem en bedre bemanding, både hos kommunale og private leverandører. Midlerne skal desuden understøtte et lavere sygefravær samt en øget gennemsnitlig arbejdstid på ældreområdet. Fra 2022 overgår puljen til bloktilskuddet.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har på møde i april 2018 godkendt en fordeling af midlerne mellem hjemmepleje og plejecentre, herunder private leverandører. Udvalget besluttede at fordele midlerne ligeligt mellem hjemmeplejen og plejecentre, og at midlerne fortrinsvis skal anvendes til nyansættelser i fuldtidsstillinger på plejecentre og til ansættelse af flere årsværk i hjemmeplejen.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2019 fået bevilget 7.416.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 34

  Anbefales.

 • Pkt. 35 Orientering om fordelingen af midlertidige pladser

  Pkt. 35

  Orientering om fordelingen af midlertidige pladser

  Sagsnr. 310891 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen orienterer hermed om antallet og typer af midlertidige pladser i 2019

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune er der 9 midlertidige pladser og 36 rehabiliteringspladser. De to midlertidige pladser, der er placeret på Astersvej, anvendes til faste aflastningsophold til borgere med demens.
  Nedenfor ses en oversigt over antallet og placeringen af rehabiliteringspladser og midlertidige pladser.

  Plejecenters navn Rehabiliterings-pladser Midlertidige pladser
  Plejecenter Kastanjehaven 8
  Omsorgscentret Toftehøjen 2
  Plejecenter Astersvej 2
  Kristiansminde Plejecenter
  Oasen 2
  Bernadottegården 3
  Trekroner rehabiliteringscenter 28
  SAMLET 36 9

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 35

 • Pkt. 36 Orientering om aftaler om praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne

  Aftaletekst_SOSU.pdf

  Pkt. 36

  Orientering om aftaler om praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne

  Sagsnr. 243129 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres hermed om den aftale regeringen har indgået med FOA, KL og Danske Regioner om flere praktikpladser til social- og sundhedsuddannelserne.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  De senere år, har landets kommuner oplevet rekrutteringsudfordring i forhold til social- og sundhedspersonale. Der bliver flere ældre i fremtiden, og et stort antal medarbejdere er på vej på pension. På den baggrund er det et centralt element at få uddannet flere social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter. Derfor har regeringen, FOA, KL og Danske Regioner netop indgået en ny aftale om dimensioneringen af praktikpladser på social- og sundhedshjælperuddannelserne.
  Formålet med aftalen er at få uddannet mere social- og sundhedspersonale ved at øge tilgangen og antallet, der gennemfører uddannelserne. Aftalen omfatter 8 aftalepunkter, da skal understøtte denne målsætning:

  1. Kommunerne og regionerne forpligter sig til som minimum at tilvejebringe 6.000 praktikpladser til social- og sundhedsassistent i 2020 og 2021.
  1. 2. Kommunerne forpligter sig til som minimum at tilvejebringe 3.000 praktikpladser til social- og sundhedshjælper i 2020 og 2021.
  1. Aftaleparterne forpligter sig til løbende at følge og drøfte udviklingen i søgning til og gennemførelse af social- og sundhedsuddannelserne.
  1. Kommunerne vil fra 1. januar 2020 overtage det fulde ansættelsesansvar for social- og sundhedsassistenteleverne med henblik på bedre udnyttelse af det samlede praktikpladspotentiale. Denne opgaveflytning skal medføre en udgiftsneutral justering af statens bloktilskud til kommuner og regioner, i forbindelse med økonomiaftaler for 2020.
  1. Kommuner og regioner kan oprette flere praktikpladser, end minimumsdimen-sioneringen tilsiger. Kommuner skal opslå praktikpladser på praktikpladsen.dk.
  1. Arbejdsmarkedets parter vil i fællesskab undersøge, hvordan der fortsat sikres en høj kvalitet i uddannelsen, så kompetenceniveauet for uddannede elever bevares.
  1. Frafaldet på hovedforløbet skal reduceres til maksimalt 10 procent.
  1. Regeringen og arbejdsmarkedets parter mødes igen i 2021 for at drøfte praktik-pladsniveauer efter aftaleperiodens udløb.

  Aftalen forventes at medføre, at antallet af elever i Roskilde Kommune vil stige fra ca. 50 assistentelever til ca. 80 elever samt fra ca. 30 sosu-hjælperelever til ca. 50. Forvaltningen vil se nærmere på, hvorvidt aftalen medfører et behov for reorganisering af den nuværende praksis omkring elev-forløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 36

 • Pkt. 37 Orientering om tilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet

  BRUS_Genoptraeningsomraadet_2019.pdf

  Pkt. 37

  Orientering om tilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet

  Sagsnr. 288564 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om gennemført tilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har gennemført den årlige tilfredshedsundersøgelse, blandt de borgere, der har afsluttet et genoptræningsforløb i henhold til sundhedslovens § 140. I alt har 174 besvaret spørgeskemaet. Undersøgelsen er besvaret digitalt i oktober og november 2018.
  Kommunernes Landsforening (KL) har, i samarbejde med flere ministerier, udviklet spørgerammen til tilfredshedsundersøgelsen på genoptræningsområdet. Spørgeskemaet omfatter 35 spørgsmål som foruden baggrundsoplysninger omhandler borgerens oplevelse af information og ventetid inden genoptræningen, selve genoptræningsforløbet, de fysiske rammer, borgerens egen indsats, samt borgernes samlede tilfredshed med genoptræningen.
  De seneste tre år, har borgerne samlet set haft en stabil høj tilfredshed med deres genoptræningsforløb. I 2018 er 94 % af borgerne meget tilfredse eller tilfredse.

  Hvor tilfreds er du samlet set med dit genoptræningsforløb?

  Meget tilfreds Tilfreds Hverken tilfreds eller utilfreds Utilfreds Meget
  utilfreds
  Ved ikke
  2017 64 % 30 % 3 % 1 % 0 % 2 %
  2018 66 % 28 % 5 % 0 % 0 % 1 %
  2019 64 % 32 % 2 % 0 % 1 % 1 %

  Af andre udvalgte resultater fra undersøgelsen kan fremhæves, at:
  - 97 % er meget tilfreds eller tilfreds med dialogen om målsætningen for træningen med den ergo- eller fysioterapeut, som varetager genoptræningen
  - 91 % er meget tilfreds eller tilfreds med terapeutens modtagelse, instruktion af øvelser, motivation og terapeutens forståelse for borgerens situation
  - 89 % er meget tilfreds eller tilfreds med antallet af træningsgange i forløbet
  - 37 % af borgerne er meget tilfreds med deres egen indsats, medens 55 % er tilfreds.

  Træningsafsnittet arbejder aktivt med resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen og reflekterer løbende over egen praksis med henblik på at sikre den bedst mulige kvalitet i genoptræningstilbuddene. I 2019 vil der blandt andet være fokus på borgernes tilfredshed med egen indsats, da det har stor betydning for borgernes tilfredshed med det samlede forløb. Der vil også fortsat være fokus på dialog med borgeren, særligt med udgangspunkt i borgerens egen motivation.
  Den samlede tilfredshedsundersøgelse er vedhæftet som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.02.28

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 37

 • Pkt. 38 Orientering om magtanvendelser i 2018

  Pkt. 38

  Orientering om magtanvendelser i 2018

  Sagsnr. 315969 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om antallet af magtanvendelser på ældreområdet i 2018. Der har været 8 sager i 2018. Til sammenligning var der 4 sager i 2017 og 15 sager i 2016.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Serviceloven indeholder en udtømmende beskrivelse af de tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan anvendes på det sociale område, herunder i forhold til ældre, der modtager hjælp efter serviceloven. Udgangspunktet er, at hjælp efter serviceloven er tilbud, som borgerne kan takke nej til. Nogle borgere er ikke i stand til at varetage egne interesser, og det kan derfor være nødvendigt at yde hjælp, selv om borgeren ikke samtykker eller måske modsætter sig. Reglerne skal ses i sammenhæng med, at den personlige frihed er grundlovssikret, ukrænkelig, og med en grundlæggende respekt for individets integritet uanset den enkeltes psykiske tilstand.
  Der må kun bruges magt i forhold til borgere, hvis psykiske funktionsevne er betydeligt og varigt nedsat, og som får hjemmehjælp, socialpædagogisk bistand m.v., behandling eller aktiverende tilbud efter serviceloven. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal ifølge loven begrænses til det absolut nødvendige, og indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Brug af magt forudsætter normalt, at der er risiko for væsentlig personskade.
  I 2016 - 2018 har sagerne fordelt sig som følger:

  2016 2017 2018
  Alarmsystemer/døråbnere § 125
  Fastholdelse i akutte situationer § 126 13 3 3
  Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126 a 1 5
  Tilbageholdelse i bolig § 127
  Anvendelse af stofseler § 128 1
  Flytning uden samtykke § 129 1
  Andet*
  I alt 15 4 8

  * Magtanvendelser uden for serviceloven, behandling.

  Fastholdelse i akutte situationer:

  Akut, nødvendig brug af fysisk magt til at fastholde en person eller føre en person til et andet opholdsrum for at undgå væsentlig personskade. Nedgangen i sager skyldes, at der i modsætning til tidligere ikke har været personer med særligt udadreagerende adfærd og deraf følgende behov for mange magtanvendelser.

  Hygiejnesituationer - § 126a:

  Tilladelse til i en afgrænset periode (max 3 mdr., der kan forlænges til max 6 mdr.) at bruge fysisk magt til at fastholde en borger under hjælp med personlig hygiejne, hvis dette må anses som en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten.
  De 5 sager om hygiejnesituationer vedrørte episoder, hvor personalet fandt det nødvendigt at rengøre borgere for afføring.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 38

 • Pkt. 39 Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Pkt. 39

  Orientering om kommende større sager - marts 2019

  Sagsnr. 301127 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Nye politikker
  2. Budget 2020-2023 – 2. drøftelse
  3. Budget 2020-2023 – prioritering af besparelsesforslag
  4. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2013
  5. Orientering om tilsyn

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Evaluering af ledsagerordning +67årige
  2. Kvalitetsstandarder 2020
  3. Proces for ny samarbejdsaftale med Frivilligcentret

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 39

 • Pkt. 40 Orientering om udbudsmateriale vedr. produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere (Lukket)

 • Pkt. 41 Eventuelt

  Pkt. 41

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-03-2019, pkt. 41