You are here

Referat

Dato: Torsdag, Oktober 5, 2017 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 147 Anmodning om optagelse af sag vedr. udvikling af spisefællesskaber i Sundheds- og Omsorgscentret i Æblehaven/Rønnebærparken

  Pkt. 147

  Anmodning om optagelse af sag vedr. udvikling af spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret i Æblehaven/Rønnebærparken

  Sagsnr. 296719 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Morten Gjerskov (S) har anmodet om at få optaget en sag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden om udvikling af spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret i Æblehaven/Rønnebærparken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Morten Gjerskov (S) har anmodet om at få optaget sag på dagsordenen om udvikling af spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret i Æblehaven/Rønnebærparken:
  ”Sundheds- og Omsorgcentret i Æblehaven/Rønnebærparken spiller allerede i dag en vigtig rolle i det boligsociale arbejde fx gennem samarbejde med idrætsbiblioteket, hvor børn og unge kan låne idrætsredskaber og dermed få rørt sig. Vi ønsker, at det lokale Sundheds- og Omsorgscenter, sammen med det lokale idrætsbibliotek, yderligere kan udvikle sig til et lokalt kultur- og aktivitetshus på tværs af generationer. Derfor foreslår vi, at der etableres spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret, hvor generationer kan mødes om måltidet.
  Formålet med at oprette spisefællesskaber mod ensomhed i Sundheds- og Omsorgscentret skal være at skabe madglæde og fællesskab blandt beboere i Æblehaven/Rønnebærparken og skabe forebyggende og sundhedsfremmende aktiviteter for beboerne. Det skal medvirke til at reducere de menneskelige, sociale og samfundsøkonomiske omkostninger, der er forbundet med ulighed i sundhed. Inspiration kan blandt andet findes i Food Maker initiativet, som Madkulturen har lavet sammen med Aarhus Kommune.
  Sundheds- og Omsorgscenter i Æblehaven har i forvejen et køkken, som vi foreslår, kan anvendes til formålet.
  Socialdemokratiet foreslår, at forvaltningen udarbejder et konkret forslag til, hvordan initiativet kan gennemføres.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 147

  Flertallet i udvalget (Socialdemokratiet) ønsker, at forvaltningen udarbejder et konkret forslag til, hvordan initiativet kan gennemføres.
  Annie Larsen (V), Jakob Søgaard Larsen (V) og Merete Dea Larsen (O) kan ikke støtte forslaget og begærer sagen i Byrådet.
  Annie Larsen (V), Jakob Søgaard Larsen (V) og Merete Dea Larsen (O) mener, at denne form for initiativer skal drives på frivillig basis.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 148 Anmodning om optagelse af sag om forslag om øget indsats til forbedring af plejehjemsbeboeres tandsundhed

  Pkt. 148

  Anmodning om optagelse af sag om forslag om øget indsats til forbedring af plejehjemsbeboeres tandsundhed

  Sagsnr. 46883 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få optaget en sag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden om øget indsats til forbedring af plejehjemsbeboeres tandsundhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få optaget følgende sag på dagsordenen:
  ”På Venstres vegne anmoder jeg om at få en sag til behandling på Sundheds- og Omsorgsudvalgets førstkommende dagsorden med forslag om øget indsats til forbedring af plejehjemsbeboeres tandsundhed.
  Når man bliver ældre og svækket, måske dement og kommer på plejehjem, er det meget svært at renholde tænderne. Mange ældre oplever et markant fald i tandsundheden, når de ikke længere selv kan børste tænderne rene.
  Rene og sunde tænder giver en højere livskvalitet. Når man kan spise uden smerter, er det lettere at holde vægten og at styrke immunforsvaret. Dårlig mundhygiejne kan, udover huller i tænder, medføre underernæring hos mange ældre, fordi de får svært ved at tygge maden.
  Dårlig tandhygiejne har store helbredsmæssige konsekvenser, idet skadelige bakterier i munden er årsagen til mange ældres lungebetændelser, akutindlæggelser og øget brug af antibiotika. Det er således også en god samfundsmæssig investering at sikre, at ældre medborgere har god tandsundhed.
  En undersøgelse foretaget af De offentlige Tandlæger i 2014 viser, at 80 procent af plejehjemsbeboerne ikke får børstet tænderne rene.
  Det er således afgørende, at plejepersonalet kan hjælpe beboerne med at børste tænder eller evt. protese rene.
  Flere kommuner har igangsat projekter med et undervisningsforløb, hvor plejepersonalet bliver undervist i tandsundhed og får sidemandsoplæring fra en tandplejer.
  Målet med disse projekter er at opkvalificere plejepersonalet, hvorved de bliver bedre rustet til at hjælpe de ældre med at børste tænderne rene. Et projekt fra Københavns Kommune viste positive resultater. Tandsundheden blev i flere tilfælde forbedret med helt op til 90 procent. Københavns Kommune valgte derfor at gøre en indsats på alle plejehjem. Det der virker godt i andre kommuner, virker uden tvivl også godt i Roskilde Kommune.
  Venstre foreslår, at der i Roskilde Kommune igangsættes et projekt med øget indsats til forbedring af plejehjemsbeboeres tandsundhed på to af kommunens plejehjem, hvorefter projektet evalueres.
  Venstre forventer, at erfaringerne fra projektet vil være så positive, at projektet derefter med fordel kan igangsættes på kommunens øvrige plejehjem.
  Venstre vil senere på lidt længere sigt foreslå, at dette forebyggende arbejde udbygges, således at ældre, som er visiteret omsorgstandplejen, tilbydes jævnlige besøg af en tandplejer, som kan hjælpe med at holde tænderne rene.
  Annie Larsen
  Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget for Venstre”

  Økonomi

  Sagen har inden budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 148

  Udskydes.
  Udvalget ønsker en sag ved næste udvalgsmøde med en orientering om de igangsatte initiativer på området og anvendelsen af midler vedr. omsorgstandplejen.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 149 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 149

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 149

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 151 Dialogmøde med Ældrerådet

  Pkt. 151

  Dialogmøde med Ældrerådet

  Sagsnr. 209284 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder sit halvårlige dialogmøde med Ældrerådet torsdag den 5. oktober 2017. Dagsorden for dialogmødet er aftalt med formanden for Ældrerådet. Mødet holdes kl. 9.00 i byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet i andet halvår 2017 er følgende punkter aftalt mellem de to formænd:

  - Budget 2018, herunder forslag om aktivitetsmedarbejdere
  - Ældreboliger
  - Status på demensområdet, herunder besøg fra Demensalliancens boligrejsehold
  - Evt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 151

  Drøftet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 152 Roskilde Kommunes deltagelse i Det Nationale Demensrum

  Invitation_til_Det_Nationale_Demensrum.pdf

  Pkt. 152

  Roskilde Kommunes deltagelse i Det Nationale Demensrum

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har modtaget en henvendelse fra Demensalliancen om, at Roskilde Kommune fremadrettet bliver medlem af alliancens Nationale Demensrum.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune bliver medlem af Demensalliancens Nationale Demensrum.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 12. januar 2017 havde Sundheds- og Omsorgsudvalget en temadrøftelse om de nuværende og fremadrettede demensindsatser i Roskilde Kommune. Udvalget besluttede, at Roskilde Kommune blev medlem af Demensalliancen med henblik på, at Roskilde Kommune bliver en demensvenlig kommune. I perioden fra februar til maj 2017 har Roskilde Kommune været igennem fem temadage med forskellige vinkler på demens, herunder fx bedre støtte til pårørende, kompetenceløft, skabelse af et inkluderende lokalsamfund, mv.
  Resultaterne fra Demensalliancen blev præsenteret i Landstingssalen den 20. juni 2017.
  I mail af 30. august 2017 har Roskilde Kommune modtaget henvendelse fra Demensalliancen om at blive medlem af Demensrummet i perioden 2017-19. Formålet er at samle landets kommuner i et ambitiøst udviklingsprogram og netværk, der skal styrke demenssamarbejdet mellem kommunerne med henblik på at nå de nationale mål, som er sat for demensindsatsen, jf. orienteringssag til udvalget den 7. september 2017.
  Foruden kvalificeret assistance i at nå målet om, at Roskilde Kommune bliver en demensvenlig kommune, vil kommunen med medlemskab af Det Nationale Demensrum få adgang til omfattende netværk og sparring i andre kommuner, adgang til eksperter til styrkelse af konkrete indsatser på demensområdet, som bl.a. boligindretning, kompetenceløft af frontmedarbejdere, strategiudvikling på demensområdet, mv. Der vil også være adgang for både forvaltning og politikere til en række aktiviteter i Det Nationale Demensrum.
  Som medlem bliver der også stillet betingelse om bl.a. at deltage aktivt samt, at Roskilde Kommune forpligter sig til charteret for demensvenlige kommuner. Sidstnævnte har Roskilde Kommune allerede gjort ved medlemskabet af Demensalliancen for 2017.
  Medlemskab og deltagelse i aktiviteter i Det Nationale Demensrum koster et årligt kontingent på 50.000 kr. Kontingentet dækker udgifter til fælles projektsekretariat, der varetager koordinations- og udviklingsaktiviteter. Medlemskab af Det Nationale Demensrum kan finansieres af midler til en styrket demensindsats i Roskilde Kommune, jf. budgetaftalen for 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 152

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 153 Indtægts- og Udgiftsbevilling vedr. praksisnær læring i hjemmeplejen

  Pkt. 153

  Indtægts- og Udgiftsbevilling vedr. praksisnær læring i hjemmeplejen

  Sagsnr. 295412 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje til praksisnært kompetenceløft i regioner og kommuner blevet tildelt 530.940 kr. til praksisnær læring i hjemmeplejen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 530.940 kr. i 2017 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet slog i juli en pulje op vedr. praksisnær kompetenceløft på demensområdet i regioner og kommuner. Roskilde Kommune har den 8. september 2017 modtaget tilsagn om 530.940 kr. til udmøntning i projektperioden 1. oktober 2017 til 30. september 2019.
  Kompetenceløftet har i Roskilde Kommune til formål at højne den faglige kvalitet af hjemmeplejens indsatser til hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende samt øge livskvaliteten hos personer med demens og deres pårørende. I projektet er der fokus på at skabe et bredt, tværfagligt og praksisnært kompetenceløft hos medarbejderne i hjemmeplejen, styrke specialistviden hos demensnøglepersoner, styrke den faglige ledelse i hjemmeplejen samt skabe et læringsmiljø, hvor eksisterende viden kan blive omsat til praksis i de daglige arbejdsgange.
  Der er fra ministeriet side krav om egenfinansiering. Egenfinansieringen i projektet udgør i alt 246.394 kr.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2017 fået bevilget 530.940 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet. Egenfinansieringen er finansieret indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalget ramme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 153

  Anbefales.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 154 Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2018

  Notat_om_de_overordnede_forslag_til_aendringer_i_kvalitetsstandarderne_for_2018.pdf Lille_oversigtspublikation.pdf Generel_information_og_samarbejde.pdf Praktisk_hjaelp.pdf Personlig_pleje.pdf Boliger.pdf Aktivitetstilbud_via_Seniorhoejskolen.pdf Forebyggende_hjemmebesoeg.pdf Sygepleje.pdf Mad_og_maaltider.pdf Traening.pdf Omsorgstandpleje.pdf Tilsynspoliitk_for_2018.pdf

  Pkt. 154

  Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2018

  Sagsnr. 78633 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2018 sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal Byrådet revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Ydelserne er beskrevet i servicelovens §§ 79a, 83 og 86. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som Byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede.
  Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet herunder omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygeplejeydelser.
  I kvalitetsstandarderne for 2018 er der forslag til tekstmæssige revideringer på flere områder. Den tekstmæssige revidering medfører i udgangspunktet ikke ændringer i det nuværende serviceniveau og har primært til formål at justere i forhold til gældende praksis samt gøre beskrivelsen af serviceniveauet mere klart.
  Væsentlige ændringer er foretaget ved beskrivelse af aktivitetstilbud, hvor det foreslås, at tilbud om dagcenter og lokalcenter erstattes af tilbud om deltagelse i Seniorhøjskolen, som tilbyder nye former for samvær og aktiviteter. En anden væsentlig ændring er forslag om at udvide målgruppen, som tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i aldersgruppen 65 til 79 år, således, at målgruppen også inkluderer borgere, som har afsluttet et forløb med praktisk hjælp og personlig pleje eller sygepleje samt borgere, der er flyttet til en ny bolig eller nyligt tilflyttet Roskilde Kommune. Forvaltningen vurderer, at disse målgrupper ofte er i en sårbar situation og kan have gavn af de forskellige forebyggende tilbud, som Roskilde Kommune arrangerer. Ændringerne kan afholdes inden for rammerne af det afsatte budget.
  I vedlagte notat beskrives overordnet de foreslåede ændringer. Det er hensigten, at de reviderede kvalitetsstandarder fortsat trykkes i layout i enkelte pjecer. De nuværende pjecer kan ses på www.roskilde.dk/kvalitetsstandarder
  Der er lagt op til, at den nuværende tilsynspolitik for hjemmeboende borgere fortsætter uændret.
  Byrådet forelægges den reviderede tilsynspolitik og kvalitetsstandarder for 2018 til godkendelse efter høringen er afsluttet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 154

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 155 Rehabiliterings- og aflastningsindsatsen i Roskilde Kommune

  Pkt. 155

  Organiseringen af rehabiliterings- og aflastningsindsatsen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Grundet forsinkelsen af plejecentret i Hyrdehøj og på baggrund af en generel udvikling på sundhedsområdet, som betyder, at kommunerne skal kunne hjemtage borgere fra hospitalerne tidligere, præsenteres udvalget for forvaltningens overvejelser om en reorganisering af indsatsen på kommunens rehabiliterings- og aflastningspladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har i dag følgende midlertidige pladser:

  Sted Type Antal
  Trekroner Rehabiliteringspladser (14 somatiske pladser og 14 neurologiske pladser) 28
  Trekroner Tryghedspladser 4
  Kastanjehaven Rehabiliteringspladser (somatisk) 16
  Asterscenteret Aflastningspladser 2
  Bernadottegården Aflastningspladser 3
  Toftehøjen Aflastningspladser 2
  Oasen Aflastningspladser 2
  I alt 57

  På det kommende plejecenter ved Hyrdehøj etableres 60 pladser til henholdsvis somatisk og neurologisk rehabilitering. Samtidig udfases rehabiliteringspladserne på Kastanjehaven og Trekroner. I 2020 giver det sammenlagt i alt 69 midlertidige pladser.
  Foruden aflastning af ægtefælle/samlever, har de midlertidige pladser til formål at forberede borgerne på at komme tilbage i eget hjem via en tværfaglig og koordineret rehabiliterende indsats. Denne indsats leveres i dag i et samarbejde mellem primært de to rehabiliteringscentre og hjemmeplejens specifikke indsats via hjælp til selvhjælpsforløb. Langt de fleste borgere på de somatiske rehabiliteringspladser kommer direkte fra et hospitalsophold.
  Udrulningen af det nære sundhedsvæsen medfører, at kommunerne hjemtager borgere tidligere fra hospitalerne til behandling og pleje. Kommunerne har derfor nu en større rolle i at sikre et godt patientforløb for borgere, der tidligere blev behandlet i hospitalsregi. Senest har Sundhedsstyrelsen i april 2017 udgivet krav og anbefalinger for de særlige sygeplejeindsatser, som bliver varetaget i de kommunale akutfunktioner i kommunernes sygepleje. Udvalget blev orienteret herom den 4. maj 2017. Disse akutfunktioner svarer til den indsats, som i dag primært leveres på rehabiliteringspladserne.
  Den tiltagende opgaveglidning fra hospital til kommune medfører et behov for at se nærmere på, hvorvidt den nuværende organisering i Roskilde Kommune fortsat er den mest hensigtsmæssige set i forhold til, at specielt ældremedicinske borgere hurtigst muligt skal genvinde et tilfredsstillende funktionsniveau.
  Forvaltningen vil på mødet præsentere forslag til politisk drøftelse vedr. en reorganisering af rehabiliterings- og aflastningsindsatsen således, at den sygeplejefaglige indsats i forbindelse med pladserne styrkes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 155

  Drøftet.
  Forvaltningen fremlægger en ny sag om emnet på det kommende udvalgsmøde.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 156 Kriterier for tildeling af frivilligmidler 2018

  Vejledning_og_ansoegningsskema_SS_18.pdf Vejledning_og_ansoegningsskema_SS_79.pdf

  Pkt. 156

  Kriterier for tildeling af frivilligmidler 2018

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt tilskud til frivillige sociale aktiviteter på baggrund af ansøgninger. Udvalget skal træffe beslutning om kriterier for tildeling af frivilligmidler for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kriterier for tildeling af frivilligmidler godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Hvert år tildeles der midler til frivillige sociale foreninger på baggrund af ansøgninger. Der er i alt 2,4 mio. kr. til uddeling. 10 procent af dette beløb reserveres til ansøgninger, der kommer i løbet af året.
  I de senere år har der været fokus på at have tydelige ansøgningskriterier for at sikre et ensartet og sikkert grundlag at behandle ansøgningerne på. På kommunens hjemmeside findes ansøgningsskema og vejledningsblade til ansøgning om frivilligmidler efter § 18 og § 79 i lov om social service, jf. bilag.
  Målgruppen efter § 18 er børn og unge med særligt behov, kronisk syge, fysisk handicappede, psykisk syge, familier og ældre med personlige eller sociale problemer, integration af borgere med anden etnisk baggrund end dansk samt udsatte og marginaliserede grupper.
  Målgruppen efter § 79 er klubber og foreninger i Roskilde Kommune, der har aktiverende og forebyggende tilbud til ældre og handicappede borgere i kommunen.
  Kriterier for tildeling af frivilligmidler i Roskilde Kommune er, at den ansøgte aktivitet skal være til gavn for de to overordnede målgrupper efter § 18 og § 79. Der kan ikke søges om midler til lokaler, løn, bestyrelsesarbejde, transport m.v.
  Der er frist for ansøgninger den 1. november 2017, og Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter fordeling af frivilligmidlerne den 7. december 2017.
  Forvaltningen foreslår, at de nuværende kriterier fastholdes, og at foreningerne opfordres til at sende ansøgninger, der handler om nye aktiviteter for udsatte borgergrupper, herunder især udsatte børn og unge, psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre.
  Roskilde Kommune er begunstiget med mange frivillige sociale foreninger. Målet med at opfordre dem til at målrette aktiviteter til særlige grupper er at få borgere, der ikke ellers kommer ud i sociale sammenhænge og fællesskaber, til at blive en del af det rige foreningsliv. Opfordringen betyder, at det bliver muligt at prioritere aktiviteter, som kan skabe inklusion i sociale fællesskaber og aktiviteter, der understøtter kommunale indsatser i forhold til målgruppen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 156

  Godkendt.
  Udvalget er enigt om, at der fremover reserveres 10 pct. til at yde tilskud til de ansøgninger, som modtages løbende over året.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 157 Status for Sundhedsdagen 2017

  Pkt. 157

  Status for Sundhedsdagen 2017

  Sagsnr. 258053 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Temaet for Sundhedsdagen 2017 var ”Sundhed i alle aldre”. Arrangementet var velbesøgt med stande fra en række frivillige foreninger, sygehus og region samt kommunale medarbejdere, der til daglig arbejder med sundhed og forebyggelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundhedsdagen i Roskilde blev holdt på Hestetorvet for 22. gang den 26. august 2017. Formålet med dagen er at sætte fokus på sundhed sammen med foreninger, regionen og andre centrale aktører samt at komme i dialog med borgerne om vigtige emner om sundhed og forebyggelse.
  Roskilde Kommune var for anden gang hovedarrangør af dagen. På selve dagen deltog kommunen med medarbejdere fra alle de områder, der til daglig arbejder med forebyggelse og sundhed: Tandplejen, Hjemmeplejen, Sundhedsplejen, Træningsafsnittet, Hjælpemiddelafsnittet og Sundhedscenteret. Endvidere havde kommunen et samarbejde med Madkulturen, hvor borgerne i tre ”værksteder” kunne få ideer til at smøre spændende rugbrødsmadder. Teltet var velbesøgt med anslået 300 - 400 besøgende.
  Roskilde Kommune stod også for arrangementet i det store telt, hvor Lindy Aldahl kendt fra TV-programmet ”Rigtige mænd” fortalte om omlægning til en sund livsstil på en sjov og spændende måde. Cirka 250 borgere overværede oplægget.
  Der var i lighed med sidste år tilmeldt 32 frivillige foreninger heraf en række patientforeninger fx Diabetesforeningen, Psoriasisforeningen, Gigtforeningen og foreninger med forebyggelsestilbud såsom Roskilde Ældremotion. Frivilligcentret, Handicaprådet og Ældrerådet deltog også. Roskilde Sygehus og Region Sjælland deltog med repræsentanter fra forskellige områder blandt andet patientvejledere.
  Sundhedsdagen har i alle årene ligget på den sidste lørdag i august, hvor der også holdes ”Rabalder-fest” på Musicon samt høstfest i Viby Sjælland. Det kan ikke udelukkes, at dette sammenfald af arrangementer påvirker deltagerantallet på Sundhedsdagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 157

  Drøftet.

  Fraværende: Claus Larsen (A), Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 158 Mødeplan for Fagudvalgene 2018

  Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_1.pdf Udkast_politisk_moedeplan_2018_-_forslag_2.pdf

  Pkt. 158

  Mødeplan for Fagudvalgene 2018

  Sagsnr. 293096 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. Forslag 1 med afholdelse af samtlige fagudvalgsmøder om onsdagen eller forslag 2 med nuværende kadance fordelt på 3 hverdage godkendes
  2. der på de konstituerende møder i fagudvalgene i december besluttes dato for januar møderne i hvert enkelt udvalg, og
  3. forslag til mødeplan for resten af 2018 forelægges på udvalgenes møder i januar 2018.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der fremlægges forslag til kadance for mødeplan for fagudvalgenes møder for 2018.
  Det er ikke fastlagt, hvornår hvilke udvalg holder møder, da det afventer konstituteringen og de nye udvalgs stillingtagen, men det er lagt ind i hvilke ”mødekadancer”, det kan passe ind i forhold til, at alle udvalgssager kan behandles i byrådet samme måned.
  Der fremlægges forslag til byrådets møder for hele 2018 med udgangspunkt i mødeplanen for 2017 og styrelsesvedtægten. Der er udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Det kan oplyses, at sag om mødeplan for 2018 for byrådets møde forelægges byrådet, da byrådets møder jf. Styrelseslovens § 8, skal offentliggøres i begyndelsen af hvert regnskabsår.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, som på nuværende tidspunkt er fastlagt, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 158

  Ad1.: sendes videre til det nye byråd.
  Ad 2. og 3.: godkendt.

  Fraværende: Claus Larsen (A), Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 159 Drøftelse af eventuelt udvidelse af målgruppen for ledsagerordning

  Notat_om_eventuel_ledsagerordning_til_borgere_over_67_aar.pdf Ledsageordning_for_borgere_over_67_aar.pdf

  Pkt. 159

  Drøftelse af eventuelt udvidelse af målgruppen for ledsagerordning

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget bedes drøfte henvendelse af 23. september 2017 fra Dansk Blindesamfund Østsjælland om en eventuel udvidelse af målgruppen for ledsagerordningen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at henvendelsen fra Dansk Blindesamfund Østsjælland drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Dansk Blindesamfund Østsjælland anmoder i henvendelse af 23. september 2017, udvalget om at drøfte mulighederne for at udvide målgruppen til ledsagerordningen i serviceloven.
  Senest har ordningen været genstand for offentlig debat ved indslag i TV2, hvor det blev fremhævet, at ordningen kun er for borgere under pensionsalderen.
  Servicelovens § 97 giver mulighed for at tilbyde 15 timers ledsagelse til selvvalgte aktiviteter til personer under folkepensionsalderen. Ledsagelsen tilbydes til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Personer, der er visiteret til ledsagelse før folkepensionsalderen, bevarer retten til ledsagelse efter overgang til folkepension.
  Serviceloven indeholder ikke en klar hjemmel til at tilbyde ledsagelse til selvvalgte aktitiviter til personer over folkepensionsordningen. Der er redegjort nærmere herfor i vedlagte notat.
  I Roskilde Kommune er det vurderingen, at en del af de borgere, som i dag er visiteret til klippekortsordningen, har valgt at benytte ordningen til ledsagelse til fx det lokale supermarked eller andre nærliggende butikker og lign. Ledsagelse til aktiviteter og lign. er ligeledes en indsats, hvor både pårørende og flere frivillige sociale foreninger i dag hjælper ældre borgere.
  Er der ønske om at afprøve en ordning foreslår forvaltningen, at Roskilde Kommune ansøger Børne- og Socialministeriet om, at der gennemføres et forsøg med ledsagerordning til svagtseende ældre borgere over 67 år. Det er ligeledes den samme konklusion, som Dansk Blindesamfund kreds Østsjælland når frem til i henvendelse til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Alternativt kan indsatserne under værdighedsmidlerne være en mulighed, da indsatser her ikke begrænser opgaverne til allerede hjemlet hjælp, jf. eksemplet med klippekortsordningen, der er delvis finansieret via værdighedsmidlerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 159

  Drøftet.
  Udvalget er enigt om, at forvaltningen forelægger en sag ved næste udvalgsmøde med forslag til initiativ.

  Fraværende: Claus Larsen (A), Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 160 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2017.pdf

  Pkt. 160

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2017

  Sagsnr. 290870 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 4,2 mio. kr., hvilket er 2,3 mio. kr. mindre end vurderet i forbindelse med halvårsregnskabet.

  Ændringen består af et fald på 3,0 mio. kr. i det hidtil forventede mindreforbrug til aktivitetsbestemt medfinansiering samt et mindreforbrug på betaling til hospice på 0,7 mio. kr., hvor der ses en lavere aktivitet end forventet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 160

  Fraværende: Claus Larsen (A), Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 161 Orientering om status på nationale mål for sundhedsvæsenet

  Nationale_maal_for_sundhedsvaesenet_2017.pdf Status_paa_nationale_maal_for_sundhedsvaesenet_-_status_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 161

  Orientering om status på nationale mål for sundhedsvæsenet

  Sagsnr. 264341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om status på de nationale mål for sundhedsvæsenet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen, Danske Regioner og KL blev i 2016 enige om otte nationale mål for sundhedsvæsenet. De nationale mål skal styrke fokus på kvalitetsudvikling frem for kvalitetskontrol og på klare mål og resultater, som skaber værdi for patienten og borgeren.
  De otte nationale mål er:
  - Bedre sammenhængende patientforløb
  - Styrket indsats for kronikere og ældre patienter
  - Forbedret overlevelse og patientsikkerhed
  - Behandling af høj kvalitet
  - Hurtig udredning og behandling
  - Øget patientinddragelse
  - Flere sunde leveår
  - Mere effektivt sundhedsvæsen.
  For hvert af de otte mål er der knyttet en række indikatorer, der viser udviklingen for de enkelte mål.
  Sundheds- og Ældreministeriet udsendte ultimo juni 2017 en status på de nationale mål for sundhedsvæsenet. En oversigt over udviklingen i udvalgte indikatorer fra 2015-2016 fremgår af vedlagte bilag. Næste status foreligger i 2018.
  Forvaltningen har udarbejdet vedlagte notat, hvor udviklingen i de enkelte indikatorer i Roskilde Kommune er uddybet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 161

  Fraværende: Claus Larsen (A), Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 162 Orientering om behandling af ansøgninger om frivilligmidler i 2017

  Pkt. 162

  Orientering om behandling af ansøgninger om frivilligmidler i 2017

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende indkommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres hermed om behandling af to ansøgninger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er kommet en ansøgning fra Sct. Jørgensbjerg Venner, som søger midler til afholdelse af en række aktiviteter, herunder musikarrangementer, foredrag m.v. Foreningen, der er beliggende i Roskilde, har oplyst, at de har cirka 50 medlemmer.
  Der er bevilget 10.000 kr. til Sct. Jørgensbjerg Venner.
  Der er ligeledes kommet en ansøgning fra foreningen Følgeven til sociale aktiviteter for psykisk sårbare, herunder fællesspisning.
  Foreningen Følgeven oplyser, at den har cirka 20 brugere, og at den er beliggende i Roskilde Kommune.
  Der er bevilget 4.000 kr. til Foreningen Følgeven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 162

  Fraværende: Claus Larsen (A), Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 163 Orientering om projekt Sund i Naturen

  Pkt. 163

  Orientering om projekt Sund i Naturen

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har ansøgt Friluftsrådet om at blive fokuskommune i forbindelse med projektet ”Sund i Naturen”

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Plan- og Teknikudvalget

  Sagsfremstilling

  Friluftsrådet har anmodet kommuner om at ansøge om at blive blandt de ti fokuskommuner, der skal være en aktiv del af et partnerskab, som har til hensigt at forbedre folkesundheden, ved at flere danskere bliver aktive i naturen. Sund i Naturen skal sætte fokus på, hvordan friluftsliv og naturglæde er en del af løsningen i kommunernes og andre aktørers arbejde med forebyggelse og rehabilitering.
  Der er allerede god evidens for, at inddragelse af naturen og friluftslivet har en positiv effekt i forhold til både sundhedsfremme og forebyggelse. Roskilde Kommune har allerede gode erfaringer med at bruge og benytte naturen som arena for sundhedsfremmende tilbud, som fx gåhold og stresshold i naturen, åbent udehold for kræftramte, udemotion for borgere med kroniske sygdomme, mv. Det er forvaltningens erfaring, at det er let at fastholde borgere på holdtilbud i naturen. En stor del af deltagerne fortsætter efter endt sundhedstilbud med selvtræning.
  Som fokuskommune får Roskilde Kommune adgang til, og indflydelse på udarbejdelsen af, best-practice metoder og fremtidige handlingsplaner i forhold til fremme af friluftsliv i kommunernes arbejde med forebyggelse og rehabilitering.
  Bliver Roskilde Kommune udvalgt som fokuskommune skal kommunen ligeledes bidrage til at udvikle og opbygge viden om gode modeller for brobygning fra kommunale tilbud til lokale foreninger. Projektet tager således udgangspunkt i samskabelse mellem foreningslivet og de kommunale tilbud.
  Som fokuskommune skal Roskilde Kommune ligeledes bidrage til udviklingen, udførelsen og forankringen af indsatser og aktiviteter, der integrerer friluftsliv og naturglæde i arbejdet med forebyggelse og rehabilitering med henblik på at forbedre folkesundheden.
  Friluftsrådet forventer at have udpeget de 10 fokuskommuner senest medio oktober 2017.
  Forvaltningens medarbejdere vil i givet fald deltage i en række møder henover perioden oktober 2017 til og med marts 2018. Herefter vil der være kick-off konference baseret på erfaringerne fra de 10 fokuskommuner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. En eventuel deltagelse vil kunne afholdes inden for rammerne af det afsatte budget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 163

  Fraværende: Claus Larsen (A), Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 164 Orientering om status på palliationsteam

  Pkt. 164

  Orientering om status på palliationsteam

  Sagsnr. 288153 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om status på Roskilde Kommunes palliationsteam.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på udvalgets møde i november 2016 at anvende ikke disponerede værdighedsmidler til oprettelsen af et kommunalt palliativt team.
  Af Roskilde Kommunes værdighedspolitik fremgår det, at Roskilde Kommune skal have en solid basal palliativ indsats, hvor borgere, der ønsker at dø i eget hjem, kan gøre dette med en høj faglig kommunal indsats. Etableringen af et kommunalt palliationsteam skal understøtte dette.
  Teamet er etableret og består af sygeplejersker, der varetager palliative forløb i hele Roskilde Kommune. Teamet dækker alle ugens syv dage i dagvagt og samarbejder med praktiserende læger og hospital, herunder de specialiserede palliative tilbud.
  Teamet understøtter smidige overgange og koordinerede forløb på tværs af sektorer og faggrupper.
  Roskilde Kommune samarbejder med palliativ enhed på Sjællands Universitetshospital Roskilde om kompetenceudvikling af teamet. Teamet yder lindrende pleje i borgerens sidste tid samt tilbud om opfølgning til borgerens efterladte.
  Det palliative team skal ligeledes rådgive og kompetenceudvikle det øvrige plejepersonale i Roskilde Kommune i palliation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Teamet er finansieret via værdighedsmidler.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 164

  Fraværende: Claus Larsen (A), Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 165 Orientering om resultat af udbud af vedligehold og drift af grønne områder samt vinterberedskab ved Roskilde Kommunes almene boliger

  Pkt. 165

  Orientering om resultat af udbud af vedligehold og drift af grønne områder samt vinterberedskab ved Roskilde Kommunes plejeboliger og ældreboliger

  Sagsnr. 247513 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om resultat af udbud af vedligehold og drift af grønne områder samt vinterberedskab ved en række af Roskilde Kommunes plejeboliger samt ældreboliger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har gennemført udbud af pleje og vedligehold af de grønne områder, der bl.a. er omkring en række af kommunes pleje- og ældreboliger. Boligerne, i henhold til dette udbud, dækker plejeboligerne ved fire plejecentre samt 43 ældreboliger med tilhørende grønne arealer. Foruden grøn drift og vedligeholdelse dækker aftalen også vinterberedskab.
  Aftalen har været udbudt via to delaftaler. Den ene delaftale dækker den nordlige del af kommunen og vedrører ældreboligerne ved Bryggerbakken, Kalvefolden og Rosenhaven. Endvidere dækker aftalen plejecenter Kastanjehaven og hjemmeplejen på Baunegårdsvej i Jyllinge. Den anden delaftale dækker midt samt den sydlige del af kommunen og vedrører ældreboligerne ved Perlen samt plejecentrene Kristiansminde, Sct. Jørgensbjerg og Trekroner. Aftalen dækker også vinterbekæmpelse i forhold til Hjælpemiddelafsnittet på Gl. Darupvej.
  Der er kommet henholdsvis 10 tilbud på delaftale 1 og 11 tilbud på delaftale 2. Materielgården har ligeledes afgivet kontrolbud. Tilbuddene er vurderet ud fra det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Det er firmaet Forstas A/S som har vundet begge aftaler. Den årlige samlede pris for de to delaftaler er på i alt 0,8 mio. kr. Begge delaftaler trådte i kraft den 15. august 2017.
  Udbuddet har resulteret i højere priser, da der i kontrakterne er indarbejdet genopretningsarbejder, som følge af mangelfuldt arbejde fra de tidligere leverandører. Kontraktsummerne for de to delaftaler viser en ekstra omkostning på 0,3 mio. kr.
  Kontrakten udløber 14. august 2019. Der er en option på kontrakten på 2 x 12 måneder, såfremt ordregiver ønsker dette.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 165

  Fraværende: Claus Larsen (A), Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

 • Pkt. 166 Eventuelt

  Pkt. 166

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 166

  Fraværende: Claus Larsen (A), Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.