You are here

Referat

Dato: Torsdag, Februar 6, 2014 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 12 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 12

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2014, pkt. 12

  Pkt. 13 flyttes til det sidste pkt. på dagsordenen.
  Derefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 13 Introduktion til sundheds- og omsorgsområdet

  notat_om_introduktion_til_sundheds-_og_omsorgsomraadet.pdf

  Pkt. 13

  Introduktion til sundheds- og omsorgsområdet

  Sagsnr. 249473 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen gennemgår hovedopgaverne på udvalgets område, organiseringen på direktørområdet Velfærd samt forslag om afholdelse af temamøder og besigtigelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afholdes 4 temamøder i 2014 i forbindelse med de ordinære møder, og at temamøderne omhandler ældreområdet, træning og rehabilitering, sundhed og forebyggelse samt frivilligområdet, og
  2. der afholdes 2 besigtigelser med besøg til institutioner i første halvdel af 2014 udenfor de aftalte mødedatoer.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sagen vil på mødet blive ledsaget af en mundtlig introduktion til organisering og hovedopgaver på udvalgets område. Hovedopgaver på sundheds- og omsorgsområdet fremgår tillige af bilag.
  Sundheds- og Omsorgsudvalgets opgaver kan inddeles i to store områder. Det er dels opgaver beskrevet i kommunens styrelsesvedtægt § 10 om økonomi, som er ens for alle udvalg og dels de opgaver, der er beskrevet i § 16, som beskriver udvalgets faglige kompetenceområde.
  I medfør af § 10 i styrelsesvedtægten skal udvalget sikre, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er fastsat i budgettet ikke overskrides. Udover de afsatte beløb i budgettet kan udvalget foretage indstilling til byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis yderligere bevillinger er ønskelige eller nødvendige.
  Af § 16 i styrelsesvedtægten fremgår alle udvalgets faglige kompetenceområder. Samlet er det fastlagt, at udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af opgaver på kommunens sundhedsområde, ældre- og omsorgsområde, herunder opgaver vedrørende:
  - den overordnede sundhedsindsats, herunder sundhedsaftaler
  - overordnet sundhedspolitik og -strategi
  - sundhedsøkonomi
  - sundhedspleje
  - forebyggelse og sundhedsfremme, herunder eventuelle sundhedscentre
  - tandpleje
  - frivilligmidler i henhold til serviceloven
  - ældreområdet, herunder plejecentre, madservice, hjemmepleje mv.
  - genoptræning
  - hjælpemidler
  - drift og indvendig vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
  Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til byrådet om
  udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med økonomiudvalget, jf. § 10
  anlægsplaner, programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
  Med henblik på yderligere information og dialog om udvalgets opgaver foreslår forvaltningen, at der afholdes 4 temamøder i 2014 i forbindelse med udvalgets ordinære møder. Som temaer for møderne foreslås ældreområdet, træning og rehabilitering, sundhed og forebyggelse samt det sociale frivilligområde. Mødernes varighed vil være cirka tre kvarter. Endvidere foreslår forvaltningen, at der gennemføres 2 besigtigelser i første halvdel af 2014 i form af besøg til relevante institutioner på udvalgets område. Besigtigelserne planlægges gennemført på andre datoer end udvalgsmøderne og som udgangspunkt med en varighed på cirka 3 timer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 20-01-2014, pkt. 7

  Udsat.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2014, pkt. 13

  Godkendt.
  Fraværende: Annie Larsen.

 • Pkt. 14 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 14

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 18167 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetiderne til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det tidligere Ældre- og Omsorgsudvalg har hver anden måned fået en orientering om ventetider til genoptræning efter henholdsvis sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.
  I tabellen nedenfor ses udviklingen i ventetider i 2013 til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel bedømmelse, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Gennemsnitlig ventetid til genoptræning opgjort i dage efter medianen – 2013.

  Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt. Nov Dec Årsmedian 2013
  § 140 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5
  § 86 13 12 15 7 6 5 7 9 4 4 5 6 7

  Som det fremgår, var årsmedianen for hele 2013 i alt 5 dage efter § 140 og 7 dage efter § 86. Til sammenligning var årsmedianen for hele 2012 ialt 7 dage efter § 140 og 14 dage efter § 86.
  På landsplan opgøres der alene tal for genoptræning efter sygehusbehandling, sundhedslovens § 140. For 2012 var medianventetiden på landsplan 19 dage i 2012, mens den for Roskilde Kommune var 7 dage. Der foreligger endnu ikke tal på landsplan for 2013.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2014, pkt. 14

 • Pkt. 15 Orientering om tilsyn på plejecentre i 2013

  Pkt. 15

  Orientering om tilsyn på plejecentre i 2013

  Sagsnr. 251525 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune fører hvert år et uanmeldt tilsyn med alle plejecentre, der ligger i kommunen. Herudover fører Embedslægen, på vegne af Sundhedsstyrelsen, også tilsyn med plejecentrene, som minimum hvert andet år. Udvalget orienteres her om de tilsyn, der er blevet foretaget i 2013.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Både kommunen og Sundhedsstyrelsen fører lovpligtige tilsyn med alle plejecentre, der ligger i Roskilde Kommune. Det vil sige at der bliver ført tilsyn med de 9 kommunale plejecentre og de to private plejecentre, der ligger i kommunen.
  Roskilde Kommunes uanmeldte tilsyn i 2013
  Roskilde Kommune fører hvert år et uanmeldt tilsyn på både de kommunale og private plejecentre i kommunen.
  Der er i 2013 ført tilsyn med alle 9 kommunale plejecentre og de 2 private plejecentre. Tilsynene gennemføres med baggrund i en tilsynsmanuel, som sikrer at alle faglige områder gennemgås, ligesom tilsynet er i dialog med både borgere, ledelse og medarbejdere. Konklusionen på et tilsynsbesøg anføres ud fra følgende kategorisering: ingen bemærkninger, få og mindre væsentlige bemærkninger, enkelte væsentlige bemærkninger og flere væsentlige bemærkninger.
  Der er gennemført tilsyn med ”ingen bemærkninger” på Astersvej, Bernadottegården, Gundsø Omsorgscenter, Kastanjehaven, Kristiansminde, Margrethehjemmet, Sct. Jørgensbjerg og Trekroner.
  Der er gennemført tilsyn med ”få og mindre væsentlige bemærkninger” på Himmelev gl. Præstegård, Oasen og Toftehøjen. For alle tre gælder, at bemærkningerne er givet i forhold til den plejefaglige dokumentation. Oasen og Himmelev gl. Præstegård har tillige fået bemærkninger i forhold til gennemgang og opfølgning på brand- og evakueringsplan. For alle bemærkninger gælder, at der efter tilsynet er udarbejdet handleplaner og fulgt op på manglerne i forhold til tilsynets bemærkninger.
  Sundhedsstyrelsens tilsyn
  Sundhedsstyrelsens tilsyn med plejecentre udføres af embedslægen minimum hvert andet år. Embedslægen vurderer ved hvert tilsyn, om der skal føres tilsyn det efterfølgende år, eller om næste tilsyn kan vente endnu et år. Såfremt embedslægen finder alvorlige mangler ved tilsynet føres der et opfølgende tilsyn senere samme år.
  Embedslægen har i 2013 ført tilsyn på 5 kommunale og 1 privat plejecenter. Embedslægen har ført tilsyn på Sct. Jørgensbjerg og Toftehøjen uden væsentlige bemærkninger ved tilsynet, hvorfor der føres tilsyn af embedslægen igen i 2015.
  Embedslægen har tillige ført tilsyn på Astersvej, Himmelev gl. Præstegård og Kristiansminde, hvor der er fundet mindre mangler, hvorfor der føres tilsyn igen i 2014. Der er også ført tilsyn på Trekroner, hvor der blev fundet mangler ved sygeplejefaglig dokumentation og medicinhåndtering. Embedslægen har ikke stillet krav om handleplan for dette. Der er efterfølgende rettet op på manglerne i forhold til embedslægens bemærkninger. Der føres tilsyn igen i 2014.
  Embedslægen har i 2013 ikke ført tilsyn på Bernadottegården, Gundsø Omsorgscenter, Kastanjehaven, Margrethehjemmet og Oasen, hvor der så føres tilsyn igen i 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2014, pkt. 15

 • Pkt. 16 Orientering om magtanvendelser i 2013

  Pkt. 16

  Orientering om magtanvendelser i 2013

  Sagsnr. 251523 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om antallet af magtanvendelser på ældreområdet i 2013. Der har været 14 sager i 2013. Til sammenligning var der 12 sager i 2012.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal ifølge loven begrænses til det absolut nødvendige, og indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Anvendelse af magt forudsætter normalt, at der er risiko for væsentlig personskade.

  Der kan alene bruges magt i forhold til personer med betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne, der får personlig og praktisk hjælp samt socialpædagogisk bistand m.v., behandling eller aktiverende tilbud efter serviceloven.

  I 2013 har sagerne fordelt sig som følger:

  Ældreområdet
  2012 2013
  Fastholdelse i akutte situationer § 126 6 5
  Fastholdelse i hygiejnesituationer § 162a 2 7
  Tilbageholdelse i bolig § 127 1 0
  Anvendelse af stofseler § 128 2 2
  Flytning uden samtykke § 129 1 0
  I alt 12 14

  Fastholdelse i akutte situationer: Akut anvendelse af fysisk magt i form af at fastholde en person eller føre en person til et andet opholdsrum, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade.

  Fastholdelse i hygiejnesituationer: Tilladelse til i en afgrænset periode at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person ved gennemførelse af personlig hygiejne, hvis dette må anses som en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten.

  Tilbageholdelse i boligen: Tilladelse til i en afgrænset periode at anvende fysisk magt i form af at fastholde en person for at hindre denne i at forlade boligen eller for at føre personen tilbage til boligen, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade.

  Anvendelse af stofseler: Tilladelse til i en afgrænset periode at fastspænde en person med stofseler, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade ved fald.

  Flytning uden samtykke: Tilladelse til at flytte en person uden samtykke, når det er absolut påkrævet. Der er en lempeligere adgang til flytning af demente o.l., der ikke modsætter sig flytningen, og flytning af en person mellem botilbud af hensyn til personen, herunder muligheden for kontakt med pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2014, pkt. 16

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2014, pkt. 16

  Fraværende

 • Pkt. 17 Udviklingspuljen på ældreområdet 2014

  Pkt. 17

  Udviklingspuljen på ældreområdet 2014

  Sagsnr. 193697 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal have de indledende drøftelser af, hvordan udviklingspuljen på ældreområdet skal anvendes i 2014.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udmøntning af udviklingspuljen for 2014.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2014 afsat 600.000 kr. til udviklingspuljen på ældreområdet.
  I 2013 besluttede det daværende Ældre- og Omsorgsudvalg at anvende midlerne i udviklingspuljen til 3 indsatser, som udvalget fik en status på den 3. december 2013: Samarbejde med apotekerne om fejlmedicinering; fokus på inkontinens; og legefaciliteter ved plejecentrene. For de to førstnævnte indsatser vil Sundheds- og Omsorgsudvalget senere få en endelig evaluering med præsentation af resultater.
  Forvaltningen peger på, at udviklingspuljen for 2014 for eksempel kan anvendes til en brugerdrevet udviklingsindsats på et plejecenter. Formålet er, som en videreudvikling af samarbejde i Bruger og Pårørenderåd, at iværksætte et tæt samarbejde med borgere og pårørende om at udvikle det nære plejecentermiljø. Det vil sige et plejecenter, der i høj grad er drevet efter borgernes, de pårørendes og medarbejdernes daglige og praksisnære erfaringer og ønsker om, hvordan serviceydelserne planlægges og leveres.
  Forvaltningen peger endvidere på, at midler fra udviklingspuljen for 2014 for eksempel kan anvende til at udvikle indsatsen på daghjemmene i en fremadrettet forebyggende kontekst.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2014, pkt. 17

  Forvaltningen udarbejder konkrete forslag til udmøntning af udviklingspuljen i forhold til de to nævnte forslag i sagen samt forslag om øget forebyggelse af inkontinens.

 • Pkt. 18 Forebyggende sygedagpengeindsats

  Pkt. 18

  Forebyggende sygedagpengeindsats

  Sagsnr. 239615 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I Roskilde Kommune er der hvert år en stor gruppe af borgere, der bliver sygemeldt med stress, angst eller depression. Det indstilles, at der etableres et toårigt pilotprojekt i forhold til en forebyggende indsats til ansatte i Roskilde Kommune, der risikerer en langvarig sygemelding i forhold til stress, angst og depression.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at:

  1. der etableres en forebyggende indsats til ansatte i Roskilde Kommune i forhold til stress angst og depression, finansieret af en forventet modsvarende besparelse af sygedagpengeudgift på 0,5 mio.kr. årligt, og
  2. der budgetomplaceres 0,5 mio. kr. årligt fra Beskæftigelses- og Socialudvalget til Sundheds- og Omsorgsudvalget i 2014 og 2015.

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune er der en stor gruppe af borgere, der hvert år bliver sygemeldt med stress, angst eller depression. I 2012 blev ca. 300 borgere i Roskilde Kommune sygemeldt mere end 8 uger med stress, angst eller depression, af disse var 122 både ansat og bosat i kommunen. Med henblik på at udvikle metoder til målrettede forebyggende indsatser, der kan nedbringe antallet af borgere, der bliver langtidssygemeldte, iværksættes en pilotprojekt med afsæt i kommunens ansatte.
  Forvaltningen har gennemgået de borgere, der bliver sygemeldt, hvilket viser at den største risikogruppe med hensyn til langvarige sygemeldinger, er den store gruppe af borgere og medarbejdere, der bliver sygemeldt med stress, angst eller depression. I dag er der kun få kommunale og regionale tilbud til denne gruppe. Samtidig er det en sygdomsgruppe, hvor lange sygemeldinger erfaringsmæssigt kan forebygges via en tidlig indsats.
  Det er baggrunden for forslaget, hvor målet er at nedbringe antallet af borgere, der bliver langtidssygemeldte ved forebyggende indsatser og dermed nedbringe udgifterne til sygedagpenge.
  Indsatsen vil ske via et styrket og koordineret samarbejde mellem HR, Sundhedscentret og Jobcentret med henblik på tidlig indsats i forhold til en sygemelding. Dette vil også omfatte medarbejdere bosat udenfor Roskilde kommune.
  Indsatsen består af:
  1) at medarbejdere i Roskilde Kommune, der kan profitere af en sundhedssamtale om mental trivsel, tilbydes en sådan, og opgaven varetages af kommunens Sundhedscenter.
  2) at medarbejdere, der har sygefravær relateret til mental trivsel, via leder kan få tilbudt en konkret forebyggende indsats i Sundhedscentret.
  Indsatsen vil kræve en udvidelse af Sundhedscentrets kurser: Mental Trivsel, Let til moderat stress og Lær at tackle angst og depression. Indsatsen vil ligeledes kræve, at der fremover arbejdes systematisk med at henvise ansatte, der er i risiko for at blive sygemeldt, eller nysygemeldte til forebyggende indsatser, og at der opstilles effektmål på indsatser før 8 ugers sygemelding.
  Derfor anbefales det, at der igangsættes et 2-årigt projekt, hvor den forebyggende indsats afprøves og evalueres. Der vil i foråret 2015 blive givet en status for resultater og effekter af indsatsen.

  Økonomi

  Sagen er udgiftsneutral
  Udvidelsen i Sundhedscentret vil koste 0,5 mio. kr. årligt. Forvaltningen vurderer, at denne merudgift kan finansieres ved en lavere udgift til sygedagpenge, svarende til en reduktion i sygemeldte over 8 uger på mindst 3,4 helårsperson.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2014, pkt. 18

  Anbefales.

 • Pkt. 19 Udmøntning af styrket demensindsats

  Pkt. 19

  Udmøntning af styrket demensindsats

  Sagsnr. 251159 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med budget 2014 blev det besluttet at afsætte 2 mio. kr. i 2014 og fremadrettet til en styrket demensindsats i Roskilde Kommune. Forekomsten af demens vil i de kommende år stige i takt med den øgede middellevetid og det stigende antal af ældre i befolkningen. Der foreslås en styrket tidlig indsats for demente i eget hjem, med det formål at forebygge og udsætte funktionstab som følge af sygdommen, således at borgere der er ramt af demens kan forblive længst muligt i eget hjem og opnå flere gode leveår

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til udmøntning af en styrket demensindsats godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Antallet af borgere med demens vil i de kommende år stige i takt med den øgede middellevetid og det stigende antal af ældre i befolkningen. Det anslås i dag, at mere end en femtedel af de borgere, som lever til de når 85 års-alderen, vil få en demenssygdom. Antallet af personer med demens må i grove træk forventes at følge den demografiske udvikling.
  Der er derfor behov for at udvikle den forebyggende indsats hos hjemmeboende borgere med en demenssygdom samt at øge fokus på opsporingen af begyndende demens hos hjemmeboende borgere.
  Roskilde Kommune har de senere år arbejdet målrettet med demensindsatsen efter følgende overordnede principper:
  - En respektfuld og værdig pleje af høj kvalitet
  - Sammenhæng i de ydelser borgeren modtager
  - Hjælp til selvhjælp målrettet borgere med demens
  For at holde fremdrift og styrke disse indsatser for hjemmeboende borgere med demens anbefaler forvaltningen, at de 2 mio. kr. anvendes til, at der igangsættes en målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne i forhold til anvendelse af den nyeste viden i forhold til pleje og støtte for demente og deres pårørende. Herudover anbefaler forvaltningen, at der etableres et tæt samarbejde med relevante patientforeninger for sammen med borgere og pårørende at udvikle indsatserne for hjemmeboende borgere med demens og deres pårørende.
  Forvaltningen vil i slutningen af 2014 forelægge udvalget en sag med status for resultat af indsatserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser. De 2 mio. kr. er afsat i budget 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2014, pkt. 19

  Godkendt.

 • Pkt. 20 Eventuelt

  Pkt. 20

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-02-2014, pkt. 20

  Intet.

 • Pkt. 21 Ændringer i tandplejen som følge af budgetforliget 2014(Lukket)