You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 6, 2014 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 22 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 22

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 22

  Dagsordenen blev godkendt.

 • Pkt. 23 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2013

  aeldreraadets_aarsberetning.pdf

  Pkt. 23

  Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2013

  Sagsnr. 206390 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsrapport for 2013 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning er vedlagt som bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2013, som fremgår af bilag, fremlægges til orientering, jf.§ 8 i vedtægterne for Ældrerådet.
  Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgers vilkår og interesser for at skabe det bedst mulige grundlag for ældrepolitikken i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune. Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, forpligtet til at nedsætte et ældreråd.
  Som det fremgår af årsberetningen, har Ældrerådet i 2013 haft endnu et aktivt år og har blandt andet været involveret i høringssvar og rådgivning i forhold til fastlæggelse af serviceniveauet på ældreområdet, budget 2014, med videre. Samtlige tilsynsrapporter fra uanmeldte tilsyn samt embedslægens tilsyn på plejecentre i Roskilde Kommune bliver ligeledes fulgt og kommenteret af Ældrerådet, som i årsrapporten hæfter sig ved, at rapporterne gennemgående har været opmuntrende læsning.
  Udover socialområdet har Ældrerådet ligeledes været aktiv i forhold til for eksempel fordelingen af midler til en bedre tilgængelighed for ældre borgere og mennesker med handicap.
  Ældrerådet har de sidste to år med stor succes ligeledes markeret FN’s Ældredag den 1. oktober i et tæt samarbejde med det daværende Ældre- og Omsorgsudvalg samt flere lokale frivillige sociale foreninger. I 2013 var der på FN’s Ældredag fokus på omlægningen fra passiv hjælp til en mere aktiv hjælp i Roskilde Kommune.
  Der afholdes valg til Ældrerådet hver 4. år. Valgperioden følger byrådets valgperiode. Ældrerådet har været travlt beskæftiget i forberedelserne til afholdelsen af valget sidste år. I foråret 2013 tog Ældrerådet initiativ til at ændre på vedtægterne og samtidig reducere antallet af medlemmerne i Ældrerådet fra 15 medlemmer til 13 medlemmer. Det daværende byråd godkendte vedtægtsændringerne for Ældrerådet i marts 2013. Ved brevstemmevalget i november 2013 blev det nye Ældreråd sammensat. Ældrerådet påbegyndte sit arbejde i januar 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 23

 • Pkt. 24 Orientering om indsatser i forhold til utilsigtede hændelser

  Pkt. 24

  Orientering om indsatser i forhold til utilsigtede hændelser

  Sagsnr. 251525 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om hvordan registrering af utilsigtede hændelser anvendes til at iværksætte indsatser med henblik på at øge sikkerheden for borgerne i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune anvender således systematisk data om UTH i forhold til udviklingstiltag, der kontinuerligt skal øge patientsikkerheden for borgerne. Derfor er det afgørende, at alle utilsigtede hændelser registreres og anvendes med det formål.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Siden 2010 har Roskilde Kommune været forpligtet til at rapportere alle utilsigtede hændelser (UTH) i en fælles landsdækkende database med henblik på at øge patientsikkerheden i sundhedsvæsenet. Utilsigtede hændelser er hændelser og fejl, som ikke sker på grund af borgerens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne have været skadevoldende. En utilsigtet hændelse er ’en ikke tilstræbt begivenhed, der skader borgeren, eller medfører risiko for skade som følge af sundhedsvæsenets handlinger eller mangel på samme’.
  Formålet med at registrere og følge udviklingen i antallet af utilsigtede hændelser er at skabe en sikkerhedskultur, som medvirker til at øge patientsikkerheden. Det sker ved at synligheden og registreringen af utilsigtede hændelser indgår i dagligdagen som et lærings- og kvalitetsudviklingsredskab til medarbejderne i det kommunale sundhedsvæsen. Roskilde Kommune er lykkedes med at fordoble antallet af registrerede utilsigtede hændelser fra 2012-2013, hvilket er en indikator på, at der blandt medarbejderne har indfundet sig den ønskede sikkerhedskultur.
  Af de data der er indrapporteret for Roskilde Kommune fremgår, at de tre typiske utilsigtede hændelser er:
  - Medicineringshændelser, hvor der i 2012 var registreret 555 hændelser og i 2013 registreret 788 hændelser
  - Patientuheld, hvor der i 2012 var registreret 72 hændelser og i 2013 registreret 169 hændelser
  - Infektioner, hvor der i 2012 var registreret 7 hændelser og i 2013 registreret 45 hændelser
  Der er således generelt sket en stigning i antallet af De typiske tilfælde i forhold til medicineringshændelser er glemt givet medicin og doseringsfejl. I samarbejde med lokale apotekere gennemførte Roskilde Kommune i 2013 et stort projekt om forebyggelse af fejlmedicinering hos ældre borgere. Formålet med indsatsen var at sikre, at ældre hjemmeboende borgere samt plejehjemsbeboere modtager den rette medicinering og at unødvendige indlæggelser på sygehus undgås. Indsatsen har ligeledes krævet et tæt samarbejde med de praktiserende læger. Samarbejdet omkring medicin fortsætter i 2014.
  Vedrørende patientuheld udgør de fleste tilfælde borgere, der har falduheld. Roskilde Kommune har i forlængelse heraf udarbejdet en intern instruks om faldforebyggelse, der skal identificere borgere, der er i faldrisiko og dermed udøve en målrettet individuel forebyggende faldindsats.
  Angående infektioner er langt de fleste hændelser urinvejsinfektioner og i mindre grad lungebetændelser. Roskilde Kommune vil i 2014 målrettet kompetenceudvikle alle faggrupper i forhold til tidlig opsporing af sygdom og anvendelse af evidensbaserede og best practise metoder og værktøjer til dette.
  Roskilde Kommune har nedsat et lederbåret kvalitetsforum med det sigte systematisk at arbejde med kvalitet, herunder utilsigtede hændelser og opfølgningen af disse, og sikre at patientsikkerhedskulturen i praksis får gode vilkår for fortsat udvikling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 24

 • Pkt. 25 Orientering om motorisk screening i 0. klasse

  erfaringsopsamling_-_motorisk_screening_0._klasse.pdf

  Pkt. 25

  Orientering om motorisk screening i 0. klasse

  Sagsnr. 250476 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har med buget 2014 besluttet at ordningen med motorisk screening i 0. klasse implementeres på alle skoler og afsat 2 mio. kr. årligt til ordningen. På baggrund af de gode erfaringer fra pilotprojektet, der er gennemført på tre skoler i 2013, er der udarbejdet en model for gennemførelse af motorisk screening på alle skoler i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2013 er motorisk screening af børn i 0. klasse blevet pilottestet på Sct. Jørgens skole, Jyllinge skole og Gadstrup skole. Projektet har haft til formål at identificere de børn, hvis motoriske usikkerhed sætter begrænsninger for at deltage i fællesskaber såsom leg, dagligdags aktiviteter, fritidsaktiviteter og indlæring i skolen, samt at tilbyde børnene et forløb med intensiv fysisk aktivitet med henblik på at fremme deltagelse i fællesskabet.
  I forbindelse med pilotprojektet er 199 børn blevet screenet. Ved den første screening havde 38 af børnene behov for intensiv fysisk aktivitet. Alle børn tog imod tilbuddet. Efter ca. 10 ugers intensiv fysisk aktivitet blev børnene re-screenet. En opgørelse af resultaterne viser, at 33 ud af de 38 børn havde forbedret deres motoriske færdigheder, og ikke havde behov for yderligere træning. Således ses der en klar tendens til, at en kortvarig intensiv indsats omkring børn med motorisk usikkerhed har god effekt, jf. vedhæftede erfaringsopsamling.
  Foruden screeningsresultaterne, er medarbejdernes observationer af børnene, samt forældrenes tilbagemeldinger blevet registret. Forældrene har generelt været meget positive overfor tiltaget, og oplever at børnene har udviklet sig både motorisk og personligt. Børnene udviser mere gå på mod, og er mere aktive. Personalets observationer viser, at børnene har fået mere mod på de motoriske øvelser undervejs i det motoriske forløb, og børnene giver udtryk for at de synes motoriktimerne er sjove.
  På baggrund af de gode erfaringer, har forvaltningen udarbejdet en model for gennemførsel af motorisk screening på alle skolerne. Indsatsen implementeres som en permanent indsats på alle skoler i Roskilde Kommune fra 2014.
  Motorisk screening vil blive gennemført af et tværfagligt team, der består af medarbejdere fra skolen, SFO’en og sundhedsplejen.
  Modellen for motorisk screening vil være, at alle børn, der begynder i børnehaveklasse bliver screenet. De børn, der på baggrund af den faglige vurdering, vurderes at kunne profitere af et intensivt forløb med fysisk aktivitet, tilbydes motorisk træning 4 x 30-40 min om ugen i et forløb på ca. 10 uger fra børnene starter i børnehaveklasse og indtil efterårsferien. I forbindelse med den motoriske træning vil der blive tilrettelagt aktiviteter der afvikles som lege, hvor motorikken styrkes og usikkerheder afdækkes. Der vil tillige ske en inddragelse af forældrene gennem løbende kontakt til forældrene samt udlevering af inspirationsmateriale om motorisk stimulering i hverdagen.
  Forvaltningen vil løbende følge indsatsen og dokumentere udviklingen i antallet af børn, der tilbydes forløb med motorisk træning.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er afsat 2 mio. kr. årligt til ordningen med budget 2014. Midlerne vil blive fordelt forholdsmæssigt til de institutioner, der indgår i indsatsen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 25

 • Pkt. 26 Delegation til forvaltningen

  delegation_i_kommunestyret.pdf

  Pkt. 26

  Delegation til forvaltningen

  Sagsnr. 250397 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning på Sundheds- og Omsorgsudvalgets behandling af kompetencefordeling på udvalgets område i januar 2014, forelægger her sag med beskrivelse af delegation af kompetence fra udvalg til forvaltning. Det indstilles, at delegationsniveauet fastholdes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at den hidtidige delegation fra udvalg til forvaltning fortsætter uændret.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 20. januar 2014 en overordnet sag vedrørende kompetencefordeling fra udvalg til forvaltning. Af bilag fremgår notat om Delegation i kommunestyret, som medgik til Økonomiudvalgets behandling af Delegation den 12. februar 2014.
  Med denne sag beskrives den hidtidige delegationspraksis mellem udvalg og forvaltning nærmere.
  Forslaget til delegationspraksis er udarbejdet med udgangspunkt i, at politikskabende sager og sager af principiel betydning afgøres af udvalget, og at enkeltsager afgøres af forvaltningen.
  Forvaltningen anbefaler, at hovedprincipperne for, hvilke sager der forelægges for og afgøres af Sundheds- og Omsorgsudvalget, er som beskrevet nedenfor, dog således at sager af særlig politisk karakter eller interesse kan forelægges udvalget.
  Dette notat indeholder ikke en beskrivelse af delegationen fra byråd til udvalg, hvilket er beskrevet i styrelsesvedtægten.
  Politikker, regler mv.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget behandler sager, der vedrører den overordnede styring af udvalgets område eller som skaber generelle pligter/rettigheder for borgerne. Det gælder f.eks.:
  - Politikker, politiske mål med videre
  - Overordnede regelsæt som kvalitetsstandarder
  - Driftsoverenskomster med selvejende plejehjem og lignende.
  Det samme gælder for alle større initiativer eller projekter, der sættes i gang af forvaltningen i forhold til institutioner med videre.
  Alle sager, der vedrører væsentlige ændringer i institutionsstrukturen, forelægges udvalget til beslutning.
  Økonomi
  Sager om økonomi forelægges i henhold til kommunens bevillingsregler – både drift og anlæg.
  Der udarbejdes budgetopfølgninger, som forelægges udvalget til orientering.
  Projekter, der involverer ekstern finansiering for eksempel fra ministerielle puljer, og som forudsætter intern finansiering over flere år, forelægges for udvalget i forbindelse med indsendelse af ansøgningen. Hvis det af tidsmæssige årsager ikke er muligt at nå en forelæggelse inden ansøgningsfrist, forelægges sagen på førstkommende møde.
  Klagesager
  Som udgangspunkt svarer formand eller forvaltning på klagesager. Hvis sagen er af mere principiel karakter forelægges sagen for udvalget.
  Henvendelser fra Tilsynet, Ombudsmanden eller lignende institutioner vil blive forelagt udvalget (og evt. byrådet).
  Høring
  Sager der skal udsendes i høring forelægges for Sundheds- og Omsorgsudvalget før udsendelsen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 26

  Godkendt.

 • Pkt. 27 Digital post i forhold til ældre borgere

  Pkt. 27

  Digital post i forhold til ældre borgere

  Sagsnr. 253179 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle borgere skal fra 1. november 2014 have en digital postkasse tilknyttet sit CPR-nummer, som vil blive anvendt til post fra offentlige myndigheder. For borgere, der ikke kan anvende digital postkasse vil det være muligt at søge om fritagelse for digital post. Det er for eksempel muligt at søge om fritagelse, hvis man en borger har funktionsnedsættelse eller ikke har adgang til computer med internetadgang i hjemmet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter hvilke særlige initiativer vedrørende digital post, der bør tages målrettet ældre borgere.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget har besluttet, at alle borgere i Danmark skal kunne modtage post fra det offentlige digitalt fra november 2014. Der vil dog være visse muligheder for stadig at få posten på papir, hvis man søger om fritagelse. Der kan søges om fritagelser fra 1. marts 2014 hos Borgerservice. Det vil for eksempel være muligt at blive fritaget, hvis borgeren har en kognitiv funktionsnedsættelse (fx demens, udviklingshæmmet eller hjerneskadet), en fysisk funktionsnedsættelse, som betyder, at borgeren ikke kan anvende digital post (fx blindhed), eller hvis borgeren ikke har adgang til computer med internetadgang i sit hjem.
  Der er stor opmærksomhed på at sikre den rette støtte til de borgere, som har svært ved de offentlige digitale løsninger. Det kan nævnes, at Borgerservice har lavet et “Rejsehold”, som tager ud og underviser borgere i de digitale løsninger. Undervisningen foregår blandt andet på sprogskoler, undervisningsinstitutioner, og på biblioteket.
  Borgerservice kan også tage ud og besøge ældre i hjemmet og hjælpe med at oprette Nem-ID og en digital postkasse. Endelig kan der være mulighed for helt at blive fritaget for digital post, hvis særlige forhold taler for det.
  Hvis en borger står i en svær livssituation, hvor man måske ikke kan overskue, hvilke offentlige myndigheder man skal tale med, er der mulighed for at bestille tid hos en borgervejleder ved Borgerservice.
  Borgerservice, der hører under Kultur- og Idrætsudvalget, har således igangsat en række initiativer for at hjælpe og undervise borgerne i digital post. Det tidligere Ældre- og Omsorgsudvalg har ved flere fællesmøder drøftet digitalisering med Ældrerådet i forhold til at sikre løsninger, der gør at de ældre og særligt udsatte grupper ikke bliver overset i forbindelse med en udbredt digitalisering. På den baggrund indstiller forvaltningen at Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter behovet for særlige initiativer for den ældre del af befolkningen.
  Der er tillige en række frivillige sociale foreninger, der, med støtte fra frivilligmidlerne, giver IT og computerundervisning til ældre i forskellige målgrupper.
  Forvaltningen vil endvidere sørge for, at de medarbejdere, der kommer hos borgere, der har svært ved de offentlige digitale løsninger, har kendskab til, hvordan de kan få hjælp.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 27

  Udvalget besluttede, at det er vigtigt, at alle borgere får information om mulighed for fritagelse for digital post via fx annoncering i relevante medier og via frivillige foreninger; og at alle borgere, der modtager ydelser fra hjemmeplejen, herunder på plejecentre, får hjælp til at blive fritaget fra digital post med fokus på, at det skal gøres så nemt som muligt for de borgere, der opfylder kriterierne, at blive fritaget; og at udvalget løbende orienteres om status på ovenstående.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 27

  Drøftet.

 • Pkt. 28 Analyse af genoptræningsområdet

  Pkt. 28

  Analyse af genoptræningsområdet

  Sagsnr. 18167 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budget 2014 er det besluttet, at der skal udarbejdes en analyse af genoptræningsområdet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget godkender rammerne for analysen, som beskrevet i sagen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2014 fremgår det, at ”Træningsfaciliteterne er i dag fordelt på mange lokaliteter, og det har både fordele og ulemper og derfor foreslår forligspartierne, at det i løbet af 2014 undersøges nærmere, om det er den optimale lokalisering, eller om der er behov for samling på færre enheder. I undersøgelsen inddrages brug af private aktører”.
  Der er blevet foretaget en række ændringer og effektiviseringer på genoptræningsområdet i de senere år, og som de væsentligste kan nævnes:
  - Ventetiden er nedbragt markant, og er nu en af de laveste i landet med 5 dages ventetid til genoptræning efter sygehusbehandling og 7 dages ventetid til vedligeholdende genoptræning
  - Der håndteres i dag knapt 2.700 genoptræningsforløb efter sygehusbehandling i forhold til cirka 1.100, da kommunen overtog opgaven ved kommunalreformen
  - Opgaverne på genoptræningsområdet varetages med færre medarbejdere og på et lidt mindre antal m2
  - Et generelt øget fokus på rehabilitering blandt flere personalegrupper i kommunen og indførelse af ”Hjælp til Selvhjælp” har betydet, at Træningsafsnittets opgaver forandres til at koordinere, rådgive og sparre omkring indsatsen i forløbene
  - Brugertilfredshedsundersøgelser viser, at borgernes tilfredshed med genoptræningen er meget høj: Ved den seneste undersøgelse var 95 pct. af borgerne meget tilfredse med resultatet af træningen og 99 pct. med fysioterapeuternes og ergoterapeuternes faglige dygtighed
  Forvaltningen foreslår, at analysen på genoptræningsområdet vil redegøre nærmere for ovennævnte forhold og udviklingstræk. Endvidere vil der i analysen indgå en estimering af antallet af borgerforløb, som Træningsafsnittet skal løfte i de kommende år, sammenholdt med den nuværende kapacitet og sat i relation til udviklingen på landsplan. Endelig vil de væsentligste udfordringer på genoptræningsområdet blive analyseret nærmere:
  - Konsekvenser af den nuværende organisering af træningsområdet, herunder lokaliseringen på 6 forskellige steder
  - Iværksatte tiltag siden 2009, herunder holdtræning og Hjælp-til-selvhjælp
  - Roskilde Kommunes udgifter til genoptræning, herunder vederlagsfri fysioterapi, sammenlignet med andre kommuner
  - Samarbejdsmuligheder og –projekter med private aktører
  - Muligheder for yderligere effektiviseringer i form af fx holdoptimering, nedbringelse af antallet af afbud til træning etc.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 28

  Godkendt.

 • Pkt. 29 Regeringens sundhedsudspil - Sundere liv for alle

  sundere_liv_for_alle.pdf

  Pkt. 29

  Orientering om Regeringens sundhedsudspil - Sundere liv for alle

  Sagsnr. 252815 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 29. januar 2014 offentliggjorde Regeringen sundhedsudspillet ”Sundere liv for alle”. I udspillet har Regeringen opsat 7 nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med regeringens sundhedsudspil ”Sundere liv for alle” er der opsat 7 nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år. Nedenfor præsenteres de 7 mål, og et udpluk af de indsatser, der allerede er igangsat i Roskilde Kommune med afsæt i byrådets sundhedspolitik:

  Mål 1: Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes

  For at mindske den sociale ulighed i sundhed, er der blevet etableret et fremskudt sundhedscenter i det udsatte boligområde Æblehaven og Rønnebærparken.

  Mål 2: Flere børn skal trives og have god mental sundhed

  På ungdomsuddannelserne, har Roskilde Kommunes Ungeindsats, det seneste år tilbud samtaler om mental trivsel, hvilket bl.a. skal understøtte at flere unge trives og fastholdes i uddannelse.
  På Musicon er der blevet oprettet et Headspace center, som samarbejder med Roskilde Kommune, herunder ungeindsatsen. Headspace er et center, hvor unge kan tale med nogen om de problemer og vanskeligheder, der fylder i deres hverdag.

  Mål 3: Flere voksne skal trives og have god mental sundhed

  Forebyggelses- og Socialudvalget indgik i 2013 et samarbejde med Psykiatrifonden om at styrke kompetencerne blandt kommunale medarbejdere og frivillige med henblik på tidlig opsporing og kursus i førstehjælp ved psykisk sygdom. Dette har til formål at tilskynde, at mennesker med psykisk sygdom får den bedst mulige støtte og hjælp samt understøtte tidlig opsporing af unge og voksne der mistrives. På kurserne indgår også medarbejdere fra skole- og børneområdet, hvorfor det også kan styrke børn og unges mentale trivsel.
  Fra 2014-2016 bliver der afprøvet en sygedagpengeindsats, som har til formål, at sikre at medarbejdere og borgere der bliver sygemeldt med stress, angst eller depression hurtigt kan vende tilbage til arbejdsmarkedet.

  Mål 4: Flere skal vælge et røgfrit liv

  For at nedbringe andelen af rygere i Roskilde Kommune, tilbyder Sundhedscentret rygestopkurser på ungdomsuddannelserne, på væresteder, i de fremskudte sundhedscentre, i Sundhedscentret på Rådhuset samt kurser målrettet medarbejdere.

  Mål 5: Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge

  Roskilde Kommunes ungeprojekt har indgået samarbejdsaftaler med en række ungdomsuddannelser, hvor de bl.a. tilbyder rådgivende samtaler og undervisning om stoffer, alkohol, rygning og mental trivsel. Unge med svære alkohol- eller stofproblemer henvises til kommunens center for Alkohol- og Stofbehandling.

  Mål 6: Færre børn skal være overvægtige

  I Roskilde Kommune har fysisk aktivitet og kost været på dagsorden i en årrække. Kommunen tilbyder fx kurset Familien på vægten, til familier og børn med vægtproblemer. Desuden er der udviklet en lang række motionstilbud, som kan understøtte vægttab, og forebygge overvægt.

  Mål 7: Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen

  6 ud af 18 folkeskoler er blevet godkendt som idrætsskoler og Roskilde Kommune har videreudviklet og implementeret fritidstilbuddet Roskilde2GO, hvor unge har mulighed for atprøve en masse forskellige sportsgrene og få kulturelle oplevelser.
  Roskilde Kommune har oprettet 6 sundhedsspor. Et sundhedsspor er en opmålt motionssti på 1-2,5 km, hvor borgerne kan teste deres kondition. 5 af sporene er placeret tæt på en skole, og kan indtænkes i idrætstimerne.
  De nationale mål har en god sammenhæng til Roskilde Kommunes sundhedspolitik og de tilknyttede handleplaner, der blev besluttet af Forebyggelses- og Socialudvalget i sidste byrådsperiode. Sundhedspolitikken skal revideres i indeværende periode, hvorfor Regeringens sundhedsudspil giver anledning til at gennemgå kommunens indsatser, med henblik på at klarlægge hvordan indsatser og partnerskaber kan styrkes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 29

 • Pkt. 30 Udmøntning af kronikerpulje på 0,5 mio. kr.

  Pkt. 30

  Udmøntning af kronikerpulje på 0,5 mio. kr.

  Sagsnr. 251970 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i budget 2014 afsat 0,5 mio. kr. til en styrket kronikerindsats. Forvaltningen foreslår, at der etableres en kronikerindsats for borgere med slidgigt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der etableres en styrket kronikerindsats målrettet borgere med slidgigt, ved at afprøve det validerede koncept G:LAD (Godt Liv med Artrose (slidgigt) i Danmark).

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har i budget 2014 afsat 0,5 min. kr. til en styrket kronikerindsats i Roskilde Kommune. Indsatsen skal ses i sammenhæng med den styrkede indsats for kronikere, der blev vedtaget i Forebyggelses og Socialudvalget den 7. november 2012, og som blev udmøntet i handleplanen for forebyggende sundhedsindsatser til borgere med kroniske sygdomme.
  Forvaltningen har gennemgået de aktuelle kronikerindsatser, med henblik på at fremsætte anbefalinger til, hvordan kronikerindsatsen kan styrkes.
  Kronisk sygdom er en central og ressourcekrævende udfordring i sundhedsvæsenet. Kroniske sygdomme står for op mod 80 % af udgifterne i sundhedsvæsenet. Opgørelser fra Sundhedsstyrelsen viser, at omkring 1,3 millioner danskere, svarende til cirka 30 %, lider af én af de seks mest udbredte kroniske sygdomme (kronisk sygdom defineres som en sygdom, der har et langvarigt forløb eller er konstant tilbagevendende).
  Nedenfor fremgår antallet af borgere med kronisk sygdom i Roskilde Kommune, beregnet med udgangspunkt i data fra Sundhedsstyrelsen. Det vil sige, at antallet af borgere er beregnet ud fra kommunens andel af den samlede befolkning. Det skal bemærkes, at tallene dermed er en beregnet andel, som indeholder en vis usikkerhed, da udbredelsen af kroniske sygdomme også hænger sammen med livsstil, borgernes generelle sundhedstilstand med videre.
  - Diabetes: Cirka 3.900 borgere.
  - Hjerte-kar-sygdom: Cirka 9.100 borgere.
  - Kroniske lungesygdomme: Cirka 3.900 borgere.
  - Psykiske sygdomme: Cirka 6.300 borgere.
  - Knogleskørhed/gigt: Cirka 1.700 borgere.
  - Kræft: Cirka 3.300 borgere.

  Roskilde Kommune har i dag via Sundhedscenteret en række veletablerede tilbud til borgere med diabetes, hjerte-kar-sygdom, kroniske lungesygdomme, psykiske sygdomme og kræft. Fælles for Sundhedscenterets kronikerindsatser er, at de dels består i at forebygge, opspore, behandle og rehabilitere mennesker, som er i risiko for at få en kronisk lidelse, eller har en kronisk lidelse. Indsatserne understøtter at disse personer bliver i stand til at leve med deres kroniske lidelse, tage vare på egen situation, samt har en god livskvalitet.

  Roskilde Kommune har kun i begrænset omfang forebyggende og sundhedsfremmende indsatser til borgere med knogleskørhed/gigt. Forvaltningen anbefaler, at de 0,5 mio. kr. anvendes til at afprøve det validerede koncept G:LAD (Godt Liv med Artrose i Danmark), som er et forløb til borgere med slidgigt. Forløbet indeholder målrettede indsatser, der har til formål at understøtte at borgere med slidgigt:
  - taber sig i de tilfælde, hvor det er nødvendigt
  - lærer om deres sygdom gennem patientuddannelse
  - modtager superviseret træning efter særlige principper.
  Erfaringer viser, at forløbet forbedrer borgernes livskvalitet, udskyder eller forhindrer operation samt nedsætter smerteniveauet for borgere med slidgigt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 30

  Godkendt.

 • Pkt. 31 Forslag til udmøntning af udviklingspuljen på ældreområdet 2014

  Pkt. 31

  Forslag til udmøntning af udviklingspuljen på ældreområdet 2014

  Sagsnr. 193697 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af udvalgets drøftelse på udvalgsmøde den 6. februar 2014, præsenteres i denne sag forslag til udmøntning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget udmønter udviklingspuljen på 600.000 kr. til de foreslåede indsatser

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er i budget 2014 afsat 600.000 kr. til udviklingsprojekter på ældreområdet. På baggrund af udvalgets drøftelse om udmøntning af midlerne den 6. februar 2014, har forvaltningen udarbejdet nedenstående forslag til udmøntning af udviklingspuljen.

  Forsøg med etablering af inkontinensklinikker

  Det anslås, at ca. 30 % af borgere over 65 år har problemer med inkontinens og særligt blandt kvinder stiger andelen til 50 % efter 75 års alderen. Forekomsten af inkontinens hos hjemmeboende borgere er ca. 15-20 %. Inkontinens opleves som socialt problematisk, og derfor skjules tilstanden ofte. Herudover opfattes inkontinens ofte som en aldersbetinget forandring med små behandlingsmuligheder. Der er dog gode muligheder for bedring i inkontinens som følge af en individuel udredning og behandling og de borgere, der på grund af sygdomshistorie ikke kan behandles, kan få en bedre livskvalitet i forbindelse med information og hjælp til at finde de nødvendige hjælpemidler.
  Forvaltningen anbefaler således, at der forsøgsvis i 2014 etableres tre inkontinensklinikker i forlængelse af de eksisterende sygeplejeklinikker og /eller træningscentre geografisk fordelt i nord, midt og syd. Inkontinensklinikkerne er målrettet hjemmeboende borgere over 65 år, og skal tilbyde udredning og behandling af borgere i tværfaglige forløb. Der vil være fokus på genoptræning, vejledning og undervisning. Klinikkerne etableres i et samarbejde med de praktiserende læger. Klinikkerne skal modtage borgere, der er henvist fra praktiserende læge, hjemmepleje og borgere, der selv henvender sig.

  Etableringen af inkontinensklinikker skal ses i forhold til de midler det daværende Ældre- og Omsorgsudvalg afsatte i 2013 til en styrket indsats omkring bækkenbundstræning for at forebygge brug af ble.
  Det indstilles, at der afsættes 200.000 kr. i 2014 til etablering af de tre inkontinensklinikker.

  Udvikling af tilbuddene i daghjem og lokalcentre

  Daghjem er et tilbud til ældre borgere, der har behov for hjælp og støtte til at klare hverdagen. Lokalcentre er et åbent tilbud til selvhjulpne pensionister og efterlønsmodtagere. Roskilde Kommunes daghjem og lokalcentre tilbyder forskellige aktiviteter såsom hobbyaktiviteter, sang, underholdning, gymnastik og socialt samvær. Dagligt kommer der ca. 150 borgere i daghjem og ca. 120-150 borgere i lokalcentrene.
  Den gruppe af borgere, der anvender daghjem og lokalcentrene er ofte også i målgruppen i forhold til en forebyggende og rehabiliterende indsats, i det der er tale om borgere, som stadig bor i eget hjem, og som vil kunne profitere af et tilbud, der er mere målrettet flere gode leveår i eget hjem.
  Forvaltningen anbefaler derfor, at der i forlængelse af daghjems- og lokalcentertilbud etableres et samarbejde mellem centrene samt hjemmepleje og forebyggelseskonsulenter således, at borgeren indgår i et struktureret forebyggende og rehabiliterende tilbud med henblik på flest gode leveår i eget hjem.
  Det indstilles, at der afsættes 200.000 kr. i 2014 til udvikling af daghjems- og lokalcentertilbuddene.

  Brugerdreven innovation på et udvalgt ældrecenter

  I forlængelse af Ældrekommissionens anbefalinger om livskvalitet og selvbestemmelse på plejehjem, kan der med fordel iværksættes en brugerdrevet udviklingsindsats på Roskilde kommunes plejecentre, samt en innovativ, værdiskabende og borgerindragende virksomhedskultur på ældreområdet. Formålet er at skabe medinddragelse på udviklingen af plejecenteret på nye måder. Der vil være fokus på at udvikle serviceydelser i et tæt samarbejde mellem borgeren, medarbejdere og pårørende, således at det er de daglige og praksisnære erfaringer med serviceydelserne, der danner grundlag for forbedringsarbejdet.

  Det indstilles, at der afsættes 200.000 kr. i 2014 til udvikling af brugerdreven innovation på et udvalgt plejecenter.
  Samtlige tre ovenstående indsatser vil have tæt kobling til de erfaringer som drages fra indsatserne i forbindelse med udmøntningen af både de ekstra demensmidler, jf. budgetforliget for 2014, samt anvendelse af de ekstra midler til ældreområdet fra finansloven, som udvalget drøftede på mødet den 20. januar 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 31

  Godkendt.
  Med hensyn til inkontinensklinikker vil det løbende blive fulgt, hvordan indsatsen virker for målgruppen af +65 årige i forsøgsperioden, med henblik på en eventuel senere udbredelse af indsatsen til en bredere målgruppe.
  Med hensyn til brugerdreven innovation på et plejecenter beslutter udvalget, at det bliver Kastaniehaven.

 • Pkt. 32 Drøftelse af arbejdet med produktivitet

  Pkt. 32

  Drøftelse af arbejdet med produktivitet

  Sagsnr. 252978 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen påbegyndes drøftelser af arbejdet med produktivitet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Drøftelserne skal indgå i udarbejdelsen af en samlet model for arbejdet med produktivitet i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, hvordan der kan arbejdes med produktivitet på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På strategiseminaret mellem direktionen og Økonomiudvalget den 16.-17. januar 2014 blev kommunens arbejde med fortsat produktivitetsstigning drøftet med afsæt i KORA-rapportens analyser af kommunernes og herunder Roskilde Kommunes nuværende produktivitet.
  Økonomiudvalget behandlede den 5. februar 2014 et forslag om, at der udarbejdes en model, der indhenter et produktivitetsmål på 20-25 mio. kr. årligt akkumuleret til 80-100 mio. kr. ved udgangen af byrådsperioden 2014-2017, dvs. i praksis til og med budgetlægningen for 2018.
  Sagen blev begæret i Byrådet (BY 26. februar 2014). Byrådet godkendte, at der arbejdes videre med realisering af et samlet produktivitetsmål for byrådsperioden 2014-2017 på 80-100 mio. kr. Det blev tillige besluttet, at der på alle fagudvalgsmøder i marts skal være en drøftelse af, hvad produktivitet kan være på det pågældende udvalgsområde.
  Afsættet med indledende drøftelser i fagudvalgene afspejler i høj grad, at når målene for produktivitet skal blive til virkelighed, skal det ske lokalt, dvs. konkret i den kommunale produktion af service og administrative ydelser.
  Produktivitetsmålene kan indfries lokalt på en lang række måder - både gennem strukturtilpasninger (fx bibliotek set i sammenhæng med borgerservice og tilpasning på skole- og børneområdet til det faldende børnetal), men det kan ikke mindst ske gennem innovative forslag til levering af velfærdsydelser på andre måder, ændret arbejdstilrettelæggelse og ressourceudnyttelse m.v.
  Fagudvalgenes drøftelser af produktivitet på de respektive udvalgsområder skal således danne baggrund for udarbejdelsen af den endelige, tværgående model for arbejdet med produktivitet i Roskilde Kommune til forelæggelse i april. Processen for arbejdet med produktivitet drøftes i HMU.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Hvis man fremadrettet beregner 25 mio. kr. årligt af hele kommunens nettodriftsudgifter svarer det til en procentandel på 0,54 pct. (dvs. beregnet på al drift ekskl. det brugerfinansierede område).

  Opdelt på udvalg svarer det til følgende fordeling:

  Udvalgsbudget i 1.000 kr. (ekskl. brugerfinansieret område) Produktivitetsmål Heraf:
  Serviceudgifter Ikke-serviceudgifter Overførselsudgifter
  Økonomiudvalget 516.621 2.769 2.771 -1 0
  Kultur & Idrætsudvalget 195.249 1.047 1.047 0 0
  Beskæftigelses & Socialudvalget 1.185.012 6.353 1.900 4 4.448
  Skole & Børneudvalget 1.570.759 8.420 8.384 0 37
  Plan & Teknikudvalget 192.852 1.034 1.034 0 0
  Klima & Miljøudvalget 51.103 274 276 0 0
  Sundheds & Omsorgsudvalget 951.632 5.101 3.711 1.390 0
  I alt 4.663.228 25.000 19.122 1.392 4.485

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 32

  Sagen blev drøftet. Forvaltningen arbejder videre med de forslag, der indgik i drøftelsen i forhold til arbejdstilrettelæggelse, nye metoder, regelforenkling og digitalisering.

 • Pkt. 33 Eventuelt

  Pkt. 33

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-03-2014, pkt. 33

  - Besigtigelsesture 10. juni 2014 og 21. august 2014
  - Café Trekroner Plejecenter