You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 6, 2017 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 50 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 50

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 50

  Punkt nummer 61 om lægedækning i Roskilde Kommune ophæves til en beslutningssag.

 • Pkt. 51 Godkendelse af projektforslag for det kommende plejecenter ved Hyrdehøj

  Projektforslaget_for_kommende_plejecenter_ved_Hyrdehoej_marts_2017.pdf

  Pkt. 51

  Godkendelse af projektforslag for det kommende plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget er styregruppe for det kommende plejecenter ved Hyrdehøj. Projektforslaget, som skal danne baggrund for det endelige udbudsmateriale, skal godkendes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. projektforslag for det kommende plejecenter ved Hyrdehøj godkendes, og
  2. forvaltningen får bemyndigelse til at indgå entreprisekontrakt og gennemføre byggeriet indenfor budgettet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det kommende plejecenter ved Hyrdehøj opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre borgere med udviklingshæmning. Projektforslaget, som danner baggrund for det endelige udbudsmateriale til det kommende plejecenter ved Hyrdehøj, skal godkendes af Sundheds- og Omsorgsudvalget, som er styregruppe for projektet. Projektforslaget er en yderligere viderebearbejdning og detaljering af vinderforslaget fra Cubo Arkitekter, mv. fra arkitektkonkurrencen.
  Grundlæggende er der ikke i projektforslaget tale om væsentlige ændringer fra vinderforslaget. Dommerkomiteens bemærkninger er indarbejdet i projektforslaget, for eksempel viderebearbejdning af centerbygningens funktioner og facader.
  Følgegruppen til det kommende plejecenter ved Hyrdehøj har i marts 2017 drøftet husets udformning i forhold til demensvenlighed. Følgegruppen var enig i projektforslagets inddragelse af de fire grundlæggende elementer fra Statens Byggeforskningsinstituts anbefalinger for demensvenlig indretning af det kommende plejecenter:
  - At skabe en hjemlig, ikke institutionel atmosfære, hvor beboeren føler sig hjemme og befinder sig godt.
  - At sikre gode lysforhold, der dels stimulerer en naturlig døgnrytme og dels understøtter orienteringsevnen og kan medvirke til at skabe en hjemlig atmosfære.
  - At bygge små, overskuelige, skærmede miljøer, hvor det er let at orientere sig.
  - At sikre gode muligheder for at komme i kontakt med dags- og sollys, naturen, planter, vind og vejr.

  Efter styregruppens godkendelse af projektslaget, skal projektforslaget myndighedsbehandles med henblik på en byggetilladelse. Sideløbende fortsætter hovedprojekteringen indtil udbudsfasen, som forventes påbegyndt i september 2017. Udbudsfasen varer indtil ultimo 2017. Kontraktunderskrivelse med vinderen af hovedentreprisen, forventes at være i januar 2018. Den oprindelige tidsplan for færdiggørelse af plejecenteret er fortsat medio 2019. Bygningschef Lauge Brandt deltager på mødet og præsenterer projektforslaget. Projektforslaget er vedhæftet sagen og fremsendes ligeledes til udvalget i trykt udgave.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 51

  Godkendt.

 • Pkt. 52 Dialogmøde med Ældrerådet

  Pkt. 52

  Dialogmøde med Ældrerådet

  Sagsnr. 209284 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder sit halvårlige dialogmøde med Ældrerådet torsdag den 6. april 2017. Dagsorden for dialogmødet er aftalt med formanden for Ældrerådet. Mødet holdes kl. 9.00 i byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet imellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet i første halvår 2017 er følgende punkter aftalt mellem de to formænd:
  - Budget 2018
  - Akutteam
  - Status på rehabiliteringsindsatsen i Roskilde Kommune
  - Status på det kommende plejecenter ved Hyrdehøj.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 52

  Drøftet.

 • Pkt. 53 Proces for formulering af en pårørendepolitik

  Pkt. 53

  Proces for formulering af en pårørendepolitik

  Sagsnr. 281950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Tidsplanen for formulering af en pårørendepolitik foreslås ændret som følge af ønske fra de frivillige foreninger om en længere høringsperiode.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til en pårørendepolitik behandles på møder i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget i juni, hvorefter de to udvalg sender forslaget videre til byrådets behandling.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Det blev aftalt i budgetforliget for 2017, at der udarbejdes en pårørendepolitik for Roskilde Kommune. Som følge heraf blev der den 14. november 2016 afholdt et indledende temamøde med deltagelse af repræsentanter fra Ældrerådet og Handicaprådet, som fremlagde deres forventninger til pårørendesamarbejdet i Roskilde Kommune.
  Endvidere blev der den 20. marts 2017 holdt et dialogmøde i Byens Hus med deltagelse af repræsentanter fra en række relevante lokale pårørende- og patientforeninger, bruger- pårørenderåd m.fl.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget besluttede i januar 2017, at forvaltningen efter mødet i Byens Hus skulle udarbejde forslag til en pårørendepolitik, som skulle sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Herefter skulle forslaget behandles i april/maj på møder i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget, der herefter skulle sende forslaget videre til byrådets behandling.
  På Dialogmødet i Byens Hus den 20. marts 2017 blev der fra flere sider fremført ønske om en længere høringsperiode, cirka fire uger, herunder inddragelse af medarbejderne. Med en sådan høringsfrist kan det ikke nås at forelægge udkast til politikken for udvalgene på møderne i maj.
  På den baggrund foreslås det, at de to udvalg får forelagt forslag til en pårørendepolitik med indarbejdede bemærkninger fra høringen, på møderne i juni 2017. Med denne plan vil en høring på fire uger være mulig.
  Politikken vil efterfølgende blive forelagt byrådet på mødet den 14. juni 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 53

  Godkendt.

 • Pkt. 54 Afholdelse af Sundhedsdag 2017

  Pkt. 54

  Afholdelse af Sundhedsdag 2017

  Sagsnr. 258053 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har gennem en årrække været afholdt Sundhedsdag på Hestetorvet i Roskilde med stande fra en række frivillige foreninger, Sjællands Universitetshospital, Roskilde, Region Sjælland samt aktiviteter med en række kommunale enheder og aktører fra sundheds- og omsorgsområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der holdes Sundhedsdag på Hestetorvet i Roskilde den 26. august 2017 ud fra samme principper som i 2016.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med Sundhedsdagen er at skabe fokus og dialog om forebyggelse og sundhedsfremme mellem borgerne i kommunen og patientforeninger, region og andre centrale aktører. Hvis udvalget godkender indstillingen, vil udvalget senere blive præsenteret for temaer for Sundhedsdagen.
  Sundhedsdagen blev holdt på Hestetorvet for 21. gang den 27. august 2016, og for første gang var Roskilde Kommune hovedarrangør af dagen. På selve dagen deltog Roskilde Kommune med medarbejdere fra sundheds- og omsorgsområdet: Tandplejen stod for aktiviteter, der skulle hjælpe især børn med at passe godt på deres tænder, Hjemmeplejen og Sundhedsplejen fortalte om deres mange tilbud, og endelig var der dialog og orientering om den rehabiliterende indsats ved medarbejdere fra Træningsafsnittet, Hjælpemiddelafsnittet og Sundhedscenteret, som også tilbød borgerne at prøve forskellige træningsredskaber og hjælpemidler.
  Roskilde Kommune stod endvidere for to arrangementer i det store telt: Dels et oplæg med Chris MacDonald dels en udgave af Roskilde-Monopolet med deltagelse af formand og næstformand i udvalget sammen med fysioterapeut Niels Honoré og med Kathrine Krone som ordstyrer.
  Der var tilmeldt 32 frivillige foreninger heraf en række patientforeninger fx Diabetesforeningen, Psoriasisforeningen, Gigtforeningen og foreninger med forebyggelsestilbud såsom Roskilde Ældremotion. Derudover deltog Frivilligcenteret, Handicaprådet, Ældrerådet og Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
  Interessen for at deltage i Sundhedsdagen er steget igennem årene, hvor der også er sket en udvikling i forhold til, at flere deltager i Sundhedsdagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet udgiften afholdes inden for rammen. Udgiften forventes at udgøre i størrelsesordenen 0,3 mio. kr.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 54

  Godkendt. Udvalget præsenteres på kommende møde for temaer til Sundhedsdagen.

 • Pkt. 55 Frivillig Fredag 2017

  Pkt. 55

  Frivillig Fredag 2017

  Sagsnr. 290494 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte rammerne for afholdelse af Frivillig Fredag 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. rammerne for Frivillig Fredag 2017 målrettet de frivillige sociale foreninger godkendes, og
  2. udvalget drøfter temaer for årets Frivillig Fredag for de frivillige sociale foreninger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Siden 2011 har der været holdt en årlig frivilligdag for foreninger i Roskilde Kommune på den nationale ”Frivillig Fredag”, som er den sidste fredag i september.
  Frivillig Fredag afholdes den 29. september 2017. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et program i samarbejde med Kultur og Idræt med henblik på en fælles fejring af alle foreninger. På samme måde som de senere år foreslås det, at der indledes med et særskilt program for de frivillige sociale foreninger, der har et fagligt indhold i forhold til den fortsatte udvikling af det frivillige engagement på det sociale og forebyggende område.
  Formålet med et program målrettet de frivillige sociale foreninger er at anerkende og synliggøre det mangfoldige, frivillige sociale arbejde i Roskilde Kommune. De frivillige sociale foreninger modtager årligt støtte efter særligt § 18 midlerne, som fordeles til kommunerne via bloktilskud. Disse midler går primært til konkrete aktiviteter, der har et socialt og forebyggende sigte. Derfor skal frivilligdagen også markere og sætte retningen for det arbejde, der sker i de frivillige foreninger, der udøver disse aktiviteter.
  Forvaltningen foreslår, at Frivillig Fredag holdes i Roskilde Kongrescenter. Det vil gælde for både eftermiddags- og aftenarrangement.
  Det nationale råd Frivilligrådet har for 2017 udpeget temaet ”Vis Værdien” og opfordrer til, at man med dette tema bruger dagen som en anledning til at vise, hvordan frivilligheden bidrager med værdi, både for samfundet og for den enkelte.
  Såfremt udvalget beslutter at ovenstående er rammen for årets Frivillig Fredag, vil forvaltningen udarbejde et mere konkret forslag til program, som kan behandles på et kommende udvalgsmøde

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet udgifterne til Frivillig Fredag holdes indenfor rammen. Udgiften forventes at udgøre i størrelsesordenen 150.000 kr.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 55

  Godkendt.

 • Pkt. 56 Sundhedsberedskabsplan for Roskilde Kommune

  Pkt. 56

  Sundhedsberedskabsplan for Roskilde Kommune

  Sagsnr. 246480 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal i henhold til lovgivningen udarbejdes en revision af den gældende Sundhedsberedskabsplan i Roskilde Kommune. Sundhedsberedskabsplanen er en delplan af den samlede og overordnede beredskabsplan, som Østsjællands Beredskab har ansvaret for udarbejdelse af, idet de to planer skal koordineres tæt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at arbejdet med udarbejdelse af en revideret Sundhedsberedskabsplan påbegyndes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge beredskabsloven skal beredskabsplaner revideres i det omfang, som udviklingen gør det nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode.
  Byrådet i Roskilde Kommune vedtog den 27. april 2016 en beredskabspolitik for Roskilde Kommune, og tilsvarende politikker er efterfølgende blevet godkendt i alle kommuner, der hører under Østsjællands Beredskab.
  På denne baggrund udsender Østsjællands Beredskab et program for, hvordan beredskabsplanlægningen forventes at blive implementeret i form af en hovedplan og en række delplaner, herunder en Sundhedsberedskabsplan. I programmet bliver der taget hensyn til, at kommunerne selv kan formulere deres eget ambitionsniveau.
  Østsjællands Beredskab laver de beredskabsplaner, der vedrører beredskabets sektorområde (fx brand, kemisk udslip m.v.). Delplaner på de øvrige sektorområder, herunder bl.a. beredskabsplan på sundhedsområdet og beredskabsplan på miljøområdet, skal udarbejdes af de afdelinger, som planerne berører. Når hovedplan og delplaner er udarbejdet, skal de godkendes af byrådet og sendes til Beredskabsstyrelsen.
  Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet m.v. ud over det daglige beredskab ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser som massevaccination, eller at kommunes plejecentre skal tage imod ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene.
  Arbejdet med udarbejdelse af en Sundhedsberedskabsplan i Roskilde Kommune vil ske i henhold til Sundhedsstyrelsen vejledning fra januar 2017: ”Planlægning af sundhedsberedskab – vejledning til regioner og kommuner”. Planen vil blive udarbejdet i et tæt samarbejde mellem alle relevante parter på det kommunale sundheds- og omsorgsområde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 56

  Godkendt.

 • Pkt. 57 Klippekortsordningen i hjemmeplejen - udvidelse af målgruppen i 2017

  Pkt. 57

  Klippekortsordningen i hjemmeplejen - udvidelse af målgruppen i 2017

  Sagsnr. 267230 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget drøfter en udvidelse af målgruppen for klippekortsordningen i 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at en udvidelse af målgruppen for klippekortsordningen i hjemmeplejen i 2017 godkendes, så forvaltningen kan anmode Sundheds- og Ældreministeriet om en udvidelse.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med finansloven for 2015 blev der afsat en pulje til øget livskvalitet for de svageste hjemmehjælpsmodtagere. Klippekortsordningen i Roskilde Kommune trådte i kraft 1. juli 2015. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede, at midlerne skulle målrettes borgere med det mest omfattende behov for hjemmepleje ved at tilbyde borgerne i målgruppen ½ time ekstra tid til hjemmehjælp om ugen.
  Med udmøntningen af værdighedsmidlerne besluttede udvalget den 10. maj 2016 at anvende 1 mio. kr. til at udvide ordningen for målgruppen fra ½ time til 1 time om ugen. Som en del af ordningen er det besluttet, at borgeren kan opspare op til 4 timer hen over 4 uger. Tiden i klippekortsordningen kan benyttes til ekstra hjælp til en række indsatser, der øger borgerens livskvalitet. Det kan være hjælp til rengøring, ledsagelse til aktiviteter, hjælp til madlavning eller indkøb, hjælp til personlig pleje, fx et ekstra bad, eller sociale aktiviteter såsom udflugter mm.
  Roskilde Kommune fik i 2015 et tilskud på 1,1 mio. kr. 2015 og 2,2 mio. kr. i 2016. Herudover afsatte udvalget 1 mio. kr. via værdighedsmidlerne til en udvidelse af klippekortsordningen.
  I Roskilde Kommune var der 1. januar 2017 et mindreforbrug i klippekortsordningen på 871.000 kr. Mindreforbruget vedrører udelukkende det oprindelige tilskud til ordningen, som i 2015 var på 463.000 kr. og i 2016 var på 408.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at ordningen kun var i kraft i 2. halvår 2015, samt at antallet af borgere i den oprindelige målgruppe har været lidt under det niveau, som Roskilde Kommune har fået midler til.
  Forvaltningen foreslår derfor, at målgruppen udvides midlertidigt i 2017 til også at omfatte:
  - Borgere med psykiske og sociale problemstillinger, fx ensomhed eller social isolation
  - Borgere, hvor pårørende løfter en stor opgave i hjemmet på grund af sygdom hos samlever eller ægtefælle
  - Nyvisiterede borgere, der er i et forløb i hjælp til selvhjælpsteamet.
  En udvidelse af målgruppen i 2017 kan afholdes indenfor de uforbrugte midler. Godkender Sundheds- og Omsorgsudvalget en udvidelse af målgruppen, vil forvaltningen efterfølgende ansøge Sundheds- og Ældreministeriet om dette.

  Økonomi

  Sagen har ikke budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 57

  Godkendt.

 • Pkt. 58 Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler 2017

  Pkt. 58

  Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler 2017

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende indkommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om behandling af to ansøgninger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er kommet en ansøgning fra Frivilligcenter Roskilde, der har ansøgt om 32.900 kr. til en række aktiviteter i forbindelse med etablering af en såkaldt FrivilligBørs, som afholdes i uge 39, som en del af den landsdækkende FrivilligUge.
  FrivilligCenter Roskilde er paraplyorganisation og Tinghuset og dets faciliteter er til rådighed for de mange medlemmer af frivillige foreninger i Roskilde Kommune. Omkring 20.000 brugere benytter tilbuddene i medlemsforeningerne, og borgere i Roskilde Kommune udgør cirka halvdelen heraf.
  Der er bevilget 32.900 kr. til FrivilligCenter Roskilde.
  Der er ligeledes kommet en ansøgning fra Kastanjehavens Venner, der har ansøgt om 10.000 kr. til dels søndags-hygge-arrangementer dels besøg af hospitalsklovnen Liva, som især borgere med demens er meget glade for.
  Kastanjehavens Venner oplyser, at de har 70 brugere, og er beliggende i Roskilde Kommune.
  Der er bevilget 10.000 kr. til Kastanjehavens Venner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 58

 • Pkt. 59 Orientering vedrørende ikke disponerede frivilligmidler

  Pkt. 59

  Orientering vedrørende ikke disponerede frivilligmidler

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om status for uforbrugte frivilligmidler.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt frivilligmidler efter servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger. Tildelingen af frivilligmidler sker ud fra de kriterier for tildeling, som udvalget godkendte den 6. oktober 2016.
  Det samlede budget for frivilligområdet omfatter foruden frivilligmidlerne, udgifter til Tinghuset, Værestedet i Jyllinge, afholdelse af Frivillig Fredag, tilskud til Ældrerådet, herunder afholdelse af valg til Ældrerådet, udgivelse af 60PLUS, Sundhedsavis m.v.
  Der er henover årene akkumuleret ikke disponerede midler, som samlet beløber sig til 1,6 mio. kr. En mere detaljeret gennemgang vil blive foretaget på mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 59

 • Pkt. 60 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2016

  Aeldreraadets_aarsberetning_for_2016.pdf

  Pkt. 60

  Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2016

  Sagsnr. 248875 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2016 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2016 fremlægges til orientering jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet.
  Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune.
  I 2016 har Ældrerådet fortsat en række borgerrettede aktiviteter som forårets åbne cafémøde, hvor temaet var værdighedspolitik. I samarbejde med Sundheds- og Omsorgsudvalget, samt en række frivillige sociale foreninger, markerede Ældrerådet igen i 2016 FN’s internationale ældredag den 1. oktober. Da 1. oktober 2016 faldt på en lørdag, blev arrangementet ændret til at finde sted midt i torvetiden i Byens Hus, hvor borgere kunne møde og debattere med bl.a. medlemmer af Ældrerådet og Byrådet i forhold til forskellige aspekter af aldersdiskrimination. Ældrerådet har også i 2016 været repræsenteret på den årlige Sundhedsdag i Roskilde Kommune.
  Ældrerådet har afholdt to dialogmøder med Sundheds- og Omsorgsudvalget samt møde med borgmesteren og formanden for Plan- og Teknikudvalget. Det årlige møde med Handicaprådet resulterede i et fælles brev til Plan- og Teknikudvalget om bedre tilgængelighed for ældre borgere og mennesker med handicap.
  Ældrerådet har i hele 2016 bidraget med en række høringssvar, som ikke kun dækker sundheds- og omsorgsområdet. Således har Ældrerådet bl.a. givet høringssvar til Ny Østergade projektet, trafik- og mobilitetsplanen for Roskilde Syd, mv.
  I 2016 har Ældrerådet spillet en aktiv rolle i udformningen af den værdighedspolitik, som Byrådet godkendte i april 2016. Værdighedspolitikken var en forudsætning for, at Roskilde Kommune kunne få del i de midler, som regeringen har tildelt landets kommuner til en mere værdig ældrepleje.
  Ældrerådet har medvirket i udformningen af den pårørendepolitik, som Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget har iværksat i 2016. Pårørendepolitikken forventes at være klar til politisk behandling i Byrådet medio 2017.
  Ældrerådet er repræsenteret på alle plejecentre som kontaktpersoner i bruger- og pårørenderådene. Ældrerådet bruger sin viden fra deltagelse i bruger- og pårørenderåd i de generelle drøftelser om ældrepolitiske spørgsmål i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 60

 • Pkt. 61 Orientering om lægedækning

  Pkt. 61

  Orientering om lægedækning

  Sagsnr. 195488 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager orientering om proces for udløsning af yderligere kapaciteter i almen praksis i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget blev den 7. februar 2017 orienteret omkring lægedækning i Roskilde Kommune. På denne baggrund har udvalget ønsket en uddybning vedr. geografisk placering af eventuelt yderligere kapacitet i almen praksis i Roskilde Kommune.
  Regionsrådet er ansvarlig for at tilvejebringe tilbud om behandling i almen praksis. Ved vurderingen af lægekapacitet i de enkelte kommuner, inddrages også praksis i tilstødende kommuner, da borgere har mulighed for frit at vælge læge på tværs af kommunegrænser. På den baggrund fordeles lægekapaciteten i regionen, herunder i de enkelte kommuner, hvor der vurderes at være behov for at yderligere kapacitet. Forud for udarbejdelse og revision af praksisplanen bliver der gennemført en høring blandt kommunerne i regionen, hvor kommunerne kan gøre opmærksomme på områder i kommunen, som vurderes at have behov for yderligere lægedækning. Praksisplanen følger den kommunale og regionale valgperiode og arbejdet med en revision iværksættes derfor i den kommende valgperiode. Herudover har kommunerne mulighed for at påpege behov for konkret geografisk lægedækning via de kommunale medlemmer af Praksisplanudvalget.
  Forvaltningen vil i forbindelse med revisionen af praksisplanen gøre regionen bekendt med de områder af Roskilde Kommune, hvor der sker nybyggeri i de kommende år og derfor forventes en befolkningstilvækst.
  Regionen gennemfører tillige en årlig lægedækningshøring blandt alment praktiserende læger. Her vurderer de praktiserende læger selv, hvorvidt der er mulighed for øget kapacitet i den enkelte praksis og dermed i kommunen. På baggrund af den seneste lægedækningshøring følges Roskilde Kommune tæt, da der i de kommende år kan blive behov for at udløse yderligere kapaciteter. Det blev i samarbejdsudvalget for almen praksis i Region Sjælland desuden besluttet at give tilladelse til at konvertere en deltidsstilling til en fuldtidsstilling i Roskilde Lægehus og dermed øge antallet af lægekapaciteter i Roskilde Kommune.
  Forvaltningen har i den seneste måned monitoreret antallet af åbne praksis i Roskilde Kommune. Der har i perioden været åbent for patienttilgang i 4-6 praksis. Ifølge overenskomsten for almen praksis kan der være tilmeldt op til 2700 patienter pr. lægekapacitet. Praktiserende læger har dog ret til at bede om at få lukket for tilgang for patienter, når antallet af tilmeldte overstiger 1600 patienter pr. læge. Der åbnes automatisk for tilgang af nye patienter, når antallet af tilmeldte patienter når ned på 1475 patienter. Ændringer vedr. status for patienttilgang kan ske fra dag til dag.
  I den seneste måned har borgere i både den nordlige, sydlige og midterste del af Roskilde Kommune kunnet vælge en læge i nærområdet. Viby-Borup lægehus, Gundsølægerne samt 2-4 læger i centrum har haft åbent for patienttilgang i hele perioden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 61

  Udvalget anbefaler, at forvaltningen iværksætter en dialog med borgere i Roskilde Kommune om deres erfaringer med lægedækning i Roskilde Kommune. Udvalget forelægges herefter tilbagemeldingerne. V foreslår, at der indledes en dialog med Praksisplanudvalget og Region Sjælland om lægedækning i Svogerslev.

 • Pkt. 62 Orientering om status på opstart med fritvalgsbevis til madordningen

  Pkt. 62

  Orientering om status på opstart med fritvalgsbevis til madordningen

  Sagsnr. 250307 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fra primo april 2017, vil det kun være én leverandør af mad til hjemmeboende borgere. For at sikre borgerens frie valg, har Sundheds- og Omsorgsudvalget den 12. januar 2017 besluttet, at der kan udstedes frivalgsbeviser indtil der er gennemført et nyt udbud. Udvalget modtager orientering på status på processen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Den 1. oktober 2014 indgik Roskilde Kommune en kontrakt med Det Danske Madhus og Din Private Kok om produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere, som er visiteret til denne ydelse. Der er ca. 500 borgere, som modtager mad fra de to leverandører. Borgere, som har valgt henholdsvis Din Private Kok og Det Danske Madhus, har været fordelt ligeligt.
  Den 20. december 2016 blev det meddelt, at Det Danske Madhus har overtaget Din Privat Kok med alle aktiviteter, kundekontrakter, medarbejdere, lokaler m.v.
  Servicelovens § 91 fastslår, at kommunerne er forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandører af hjemmehjælp. For at fastholde borgerens frie valg besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 12. januar 2017, at borgere, som et alternativ til tilbud om mad fra Det Danske Madhus, kan benytte et fritvalgsbevis som en forsøgsordning. Udvalget besluttede samtidig, at der skal gennemføres et nyt udbud af madordningen medio 2018.
  Et fritvalgsbevis svarer til et købsbevis. Når Roskilde Kommune udsteder et fritvalgsbevis til en borger, som er visiteret til madservice, betyder det, at borgeren selv skal vælge en cvr-registeret virksomhed til at levere ydelsen. Dette kan fx være tilbud om mad fra den lokale slagter eller mad fra et supermarked. Leverandøren skal ikke godkendes på forhånd af kommunen, men kommunen skal stille kvalitetskrav til leverandøren. Kommunen har endvidere fortsat en tilsyns- og opfølgningsforpligtigelse med, hvordan opgaverne løses. Da der er egenbetaling for madservice, udgør værdien af fritvalgsbeviset det kommunale tilskud pr. hovedmåltid på 38 kr. Yderligere omkostninger skal borgeren selv betale.
  Din Private Kok blev helt udfaset som et tilbud fra mandag den 3. april 2017. Roskilde Kommune har direkte informeret alle de borgere, som i dag har Din Private Kok om, at de skal vælge enten Det Danske Madhus eller modtage et fritvalgsbevis. Der er udarbejdet specifik information om ordningen på Roskilde Kommunes hjemmeside, som både henvender sig til borgere, pårørende samt mulige leverandører af madordningen. Der bliver ligeledes annonceret i de lokale medier om ordningen.
  Ultimo marts måned 2017, har endnu ingen borgere valgt frit valgsbeviset som en løsning, men flere borgere har udtrykt en umiddelbar interesse i ordningen.
  Muligheden for at tilbyde visiterede borgere et fritvalgsbevis kan etableres som en forsøgsordning, indtil et nyt udbud er gennemført medio 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 62

 • Pkt. 63 Orientering om resultat af udbud af vask af tøj til hjemmeboende borgere

  Pkt. 63

  Orientering om resultat af udbud af vask af tøj til hjemmeboende borgere

  Sagsnr. 287986 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 12. januar 2017 udbudsmateriale til offentligt udbud af vask af tøj til hjemmeboende borgere. Der er indkommet fire tilbud. Blandt de fire tilbudsgivere har Berendsen Textil Service A/S og Trasbo A/S samlet leveret de bedste tilbud og vinder dermed udbuddet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Vask af tøj til hjemmeboende borgere er en delydelse under praktisk hjælp og en del af Roskilde Kommunes serviceniveau. De nuværende kontrakter med henholdsvis Berendsen Textil Service A/S og Trasbo A/S, som i dag leverer vask af tøj til hjemmeboende borgere, udløber medio 2017. Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte derfor den 12. januar 2017 nyt udbudsmateriale, med henblik på at finde to leverandører af tøjvask. I udbudsmateriale er der lagt op til en videreførelse af den eksisterende ordning med tilbud om vask af tøj hver 14. dag. Der er foretaget præciseringer og krav til leverandører fx i forhold til seneste hygiejnekrav samt større grad af fleksibilitet for borgere med mere hyppigt behov for vask af tøj.
  Der er indkommet fire tilbud fra henholdsvis Forenede Dampvaskerier A/S, Trasbo A/S, Berendsen Textil Service A/S samt Adam Vask ApS.
  Tilbuddene er blevet vurderet ud fra, at kvalitet vægter 30 %, implementering 10 % og pris 60 %.
  Pointfordelingen viser, at Berendsen Textil Service A/S og Trasbo A/S får det højeste samlede antal point.
  Der vil nu blive indgået kontrakter med de to vindere. Vaskeordningen træder i kraft den 1. juni 2017. Rammeaftalen er på i alt tre år med mulighed for forlængelse på 1 år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Roskilde Kommune har haft en årlig udgift til betaling til leverandører af vask af tøj på ca. 2.050.000 kr. De nye kontrakter forventes at give Roskilde Kommune en årlig besparelse på 30.000 – 40.000 kr. afhængigt af borgernes valg af leverandør.
  Besparelsen, der opnås som følge af de nye kontrakter, indgår i udmøntningen af udvalgets produktivitetsforbedringer for 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 63

 • Pkt. 64 Eventuelt

  Pkt. 64

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-04-2017, pkt. 64

  Udvalget ønsker beslutningssag til kommende møde om plan for de ikke disponerede frivilligmidler.
  Udvalget anmoder forvaltningen om at undersøge, hvorvidt det er muligt at benytte midler fra Sundheds- og Ældreministeriets pulje om etablering af køkkenproduktion til det kommende plejecenter ved Hyrdehøj.
  Udvalget ønsker en status når palliationsteamet er etableret og i drift.