You are here

Referat

Dato: Torsdag, Oktober 6, 2016 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 84 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 84

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 84

  Punkt 85 flyttes til det sidste punkt på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).

 • Pkt. 85 Dialogmøde med Ældrerådet

  Pkt. 85

  Dialogmøde med Ældrerådet

  Sagsnr. 209284 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder sit halvårlige dialogmøde med Ældrerådet. Dagsorden for dialogmødet er aftalt med formanden for Ældrerådet. Mødet holdes kl. 9.00 i kursuslokale ved byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet imellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet i andet halvår 2016 er følgende punkter aftalt mellem de to formænd:
  - Faste læger på plejecentre
  - Sammenhængen mellem kvalitetsstandarder og god kommunikation mellem personale og borgere på ældreområdet
  - Boliger til ældre i bymidten
  - Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 85

  Drøftet.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A), Bente Dieckmann (A), Merete Dea Larsen (O).

 • Pkt. 86 Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2017

  minipjece_om_kvalitetsstandarder.pdf generel_information_og_samarbejde.pdf personlig_pleje.pdf praktisk_hjaelp.pdf traening.pdf sygepleje.pdf boliger.pdf forebyggende_hjemmebesoeg.pdf aktivitetstilbud.pdf mad_og_maaltider.pdf omsorgstandpleje.pdf tilsynspolitik_2017.pdf hoeringssvar_fra_aeldreraadet.pdf hoeringssvar_fra_handicapraadet.pdf

  Pkt. 86

  Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2017

  Sagsnr. 78633 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres en gang årligt. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. september 2016 at sende udkast til kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2017 i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet. Der er lagt op til at det nuværende serviceniveau fastholdes.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal kommunen revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Ydelserne er beskrevet i servicelovens §§ 79a, 83 og 86. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, Byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet herunder omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygeplejeydelser.
  Kvalitetsstandarderne har været i høring hos Handicaprådet og Ældrerådet.
  Af bilag fremgår forslag til kvalitetsstandarderne for 2017 samt forslag til tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2017. Der er lagt op til, at det nuværende serviceniveau fastholdes. Der er ligeledes lagt op til, at den nuværende tilsynspolitik for hjemmeboende borgere fortsætter uændret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 86

  Anbefales.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).

 • Pkt. 87 Indtægts- og udgiftsbevilling i forhold til aflastning af pårørende til demente i egen bolig

  Pkt. 87

  Indtægts- og udgiftsbevilling i forhold til aflastning af pårørende til demente i egen bolig

  Sagsnr. 282483 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundhedsstyrelsen har på baggrund af en ansøgning fra Roskilde Kommune tildelt i alt 200.000 kr. i 2016 af puljen til aflastning af pårørende til demente i egen bolig.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 200.000 kr. i 2016 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har på baggrund af en ansøgning modtaget i alt 200.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til at skabe nye fleksible aflastningstilbud målrettet ægtefæller til borgere med demens i egen bolig.
  Ansøgningen er udarbejdet på baggrund af dialog med de pårørende til ægtefæller til borgere med demens, som har efterspurgt muligheden for mere fleksibel aflastning i hjemmet, så ægtefællen kan opretholde sociale netværk og bibeholde en høj grad af livskvalitet.
  Indholdet i en fleksibel aflastning i hjemmet vil nu, hvor midlerne er blevet tildelt, blive konkretiseret. Det sker blandt andet ved, at de pårørende bliver inddraget i forhold til, hvordan tilbuddet skal iværksættes hos den enkelte ud fra deres individuelle behov. Hensigten er at imødekomme ægtefællers forskellige behov for aflastning, at understøtte og bevare ægtefællernes ressourcer længst muligt, at mindske social isolation samt understøtte, at ægtefæller trygt kan være væk fra hjemmet.
  Det vil blive tilstræbt i projektet at samarbejde med frivillige sociale foreninger om aflastning i hjemmet. Personale fra Roskilde Kommune, som aflaster ægtefællerne i hjemmet, vil have demensfaglig viden.
  Roskilde Kommune vurderer, at ca. 75 ægtepar kan have gavn af aflastning i hjemmet. I projektperioden inddrages ca. 20 ægtepar. På baggrund af resultaterne fra projektet vil det blive besluttet, hvordan en indsats omkring mere fleksibel aflastning skal fortsætte fremadrettet.
  Aflastning i hjemmet forventes påbegyndt primo november 2016 og afsluttet ultimo oktober 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Roskilde Kommune har i 2016 fået bevilget 200.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 87

  Anbefales.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).

 • Pkt. 88 Sundhedsdagen 2016

  Pkt. 88

  Sundhedsdagen 2016

  Sagsnr. 258053 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Temaet for Sundhedsdagen 2016 var ”Aktiv i alle aldre”. Arrangementet var velbesøgt med stande fra en række frivillige foreninger, sygehus og region samt en række kommunale områder, der til daglig arbejder med forebyggelse og sundhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med Sundhedsdagen er dels at sætte fokus på sundhed sammen med patientforeninger, regionen og andre centrale aktører dels at komme i dialog med borgerne om vigtige emner i forhold til sundhed og forebyggelse. Interessen for at deltage i Sundhedsdagen er steget igennem årene, hvor der også er sket en udvikling i forhold til at udvide målgrupperne for at besøge og deltage i sundhedsdagen.
  Sundhedsdagen i Roskilde blev holdt på Hestetorvet for 21. gang den 27. august 2016. I år var Roskilde Kommune for første gang hovedarrangør af dagen. På selve dagen deltog kommunen med medarbejdere fra alle de områder, der til daglig arbejder med forebyggelse og sundhed: Tandplejen, Hjemmeplejen, Sundhedsplejen, Træningsafsnittet, Hjælpemiddelafsnittet og Sundhedscenteret.
  Som en nyskabelse havde Roskilde Kommune i år etableret et ”folkekøkken” sammen med en række frivillige foreninger med spisefællesskaber. Her kunne borgerne over lidt mad få en samtale med frivillige, og andre borgere om mulighederne for at indgå i spisefællesskaber forskellige steder i kommunen. Der har de senere år været et øget fokus på mad og spisefællesskaber i forbindelse med sundhedsdagen, og der var stor opmærksom om folkekøkkenet, hvor 200 borgere lagde vejen forbi til mad og samtale.
  Roskilde Kommune stod endvidere for to arrangementer i det store telt: Dels et oplæg med Chris MacDonald dels en udgave af Roskilde-Monopolet med deltagelse af formand og næstformand i udvalget sammen med fysioterapeut Niels Honore og med Kathrine Krone som ordstyrer.
  Der var i lighed med sidste år tilmeldt 32 frivillige foreninger heraf en række patientforeninger fx Diabetesforeningen, Psoriasisforeningen, Gigtforeningen og foreninger med forebyggelsestilbud såsom Roskilde Ældremotion. Frivilligcenteret, Handicaprådet og Ældrerådet deltog også.
  Roskilde Sygehus deltog blandt andet med repræsentanter fra Neurologisk afdeling, som tilbød måling af blodtryk.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 88

  Drøftet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).

 • Pkt. 89 Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde om Tinghuset

  brugs-_og_samarbejdsaftale_med_frivilligcenter_roskilde_om_tinghuset.pdf bilag_1_til_brugs-_og_samarbejdsaftale_brugsret_stueetage.pdf bilag_2_til_brugs-_og_samarbejdsaftale_brugsret_1._sal.pdf bilag_3_til_brugs-_og_samarbejdsaftale_brugsret_2._sal.pdf samarbejdsaftale_med_frivilligcenter_roskilde.pdf

  Pkt. 89

  Samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde om Tinghuset

  Sagsnr. 273884 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har købt ejendommen Tinghuset, Jernbanegade 21 A og byrådet har besluttet, at ejendommen skal stilles til rådighed for de frivillige sociale foreninger herunder Frivilligcenter Roskildes administration. Der skal indgås en brugs- og samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde om fremtidig drift og anvendelse af ejendommen. Samtidig skal der ske en justering af den overordnede samarbejdsaftale med Frivilligcenteret, blandt andet som følge af at der ikke længere kan være momsfritagelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. brugs- og samarbejdsaftalen med Frivilligcenter Roskilde om Tinghuset godkendes,
  2. den overordnede samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde konsekvensrettes i forhold til, at Tinghuset nu stilles til rådighed med lokaler, og
  3. der tages stilling til om det årlige tilskud til Frivilligcenter Roskilde skal øges med 50.000 kr., som følge af, at der ikke længere kan være momsfritagelse.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har udarbejdet forslag til brugs- og samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde om Tinghuset. Forslag til brugs- og samarbejdsaftale fremgår af bilag.
  I hovedtræk indebærer brugs- og samarbejdsaftalen, at
  - Tinghuset stilles til rådighed for Frivilligcenter Roskilde for perioden fra den 1. oktober 2016 til den 31. december 2030.
  - ejendommen anvendes til foreningsaktiviteter samt til frivilligcenterets administration
  - frivilligcenteret står for den daglige drift og indvendige vedligeholdelse
  - frivilligcenteret efter forudgående accept fra kommunen kan ændre på indretning i ejendommen, dog så trappeopgang og retslokaler ikke ændrer udtryk.
  Inden overdragelse af ejendommen til Frivilligcenter Roskilde varetager kommunen den grundlæggende renovering og istandsættelse af ejendommen. Herefter har Frivilligcenteret jf. samarbejdsaftalen ansvaret for den yderligere istandsættelse. Frivilligcenterets administration forventes at flytte ind i Tinghuset oktober 2016.
  Roskilde Kommune har en overordnet samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde, som fremgår af bilag. Denne foreslås konsekvensrettet i forhold til, at Tinghuset nu stilles til rådighed for Frivilligcenteret. Det fremgår af den eksisterende samarbejdsaftale, at Frivilligcenteret teknisk fungerer som en selvejende institution, og dermed er fritaget for moms. Dette har vist sig at være i strid med de kommunale regnskabsregler, og Frivilligcenteret kan derfor ikke længere friholdes for momsudgifter. Frivilligcenteret har årlige indkøb, hvor momsen udgør ca. 50.000 kr. Der skal tages stilling til, om det årlige tilskud skal øges med dette beløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Driftsudgifterne til Tinghuset afholdes indenfor det eksisterende budget. Ved en beslutning om at øge det årlige tilskud til Frivilligcenteret med 50.000 kr. vil dette kunne finansieres indenfor rammen af midler til det frivillige sociale område.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 89

  Ad 1-3: Anbefales.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).

 • Pkt. 90 Kriterier for tildeling af frivilligmidler 2017

  ansoegningsskema_ss18.pdf ansoegningsskema_ss79.pdf laesevejledning_ss18.pdf laesevejledning_ss_79.pdf

  Pkt. 90

  Kriterier for tildeling af frivilligmidler 2017

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt tilskud til frivillige sociale aktiviteter på baggrund af ansøgninger. Udvalget skal træffe beslutning om kriterier for tildeling af frivilligmidler for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kriterier for tildeling af frivilligmidler godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Hvert år tildeles der midler til frivillige sociale foreninger på baggrund af ansøgninger fra foreningerne. Der er i alt 2,4 mio. kr. til uddeling.
  I de senere år har der været fokus på at have tydelige ansøgningskriterier for at sikre et ensartet og sikkert grundlag at behandle ansøgningerne på.
  Ansøgningsskema og vejledningsblade til ansøgning om frivilligmidler efter § 18 og § 79 i Lov om Social Service fremgår af bilag. Af både ansøgningsskema og vejledningsblade fremgår de generelle kriterier for tildeling af frivilligmidler.
  Der er frist for ansøgninger den 2. november 2016, og Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter fordeling af frivilligmidlerne den 8. december 2016.
  Forvaltningen foreslår, at de nuværende kriterier fastholdes, og at foreningerne opfordres til at sende ansøgninger, der handler om nye aktiviteter for udsatte borgergrupper. Det gælder særligt udsatte børn og unge, psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre.
  Roskilde Kommune er begunstiget med mange frivillige sociale foreninger. Målet med at opfordre dem til at målrette aktiviteter til særlige grupper er at få borgere, der ikke ellers kommer ud i sociale sammenhænge og fællesskaber, til at blive en del af det rige foreningsliv. Opfordringen betyder, at det bliver muligt at prioritere aktiviteter, som kan skabe inklusion i sociale fællesskaber og aktiviteter, der understøtter kommunale indsatser i forhold til målgruppen. Det kan fx være ved etablering af flere spisefællesskaber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2016, da der er tale om uddeling af frivilligmidler for 2017, som er afsat til formålet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 90

  Godkendt med den præcisering, at udvalget gerne ser, at der kommer ansøgninger til nye aktiviteter, der fremmer spisefællesskaber i by- og lokalområder.
  Annie Larsen (V) og Jacob Søgaard (V) mener, at ansøgninger om spisefællesskaber allerede er indeholdt i kriterierne.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).

 • Pkt. 91 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2016

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._august_2016.pdf

  Pkt. 91

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. august 2016

  Sagsnr. 280648 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.
  Dette er en forværring siden halvårsregnskabet på 1,3 mio. kr.
  Forværringen består af:
  - Merudgifter på Pleje og Træning på 3,0 mio. kr. som følge af forskydning i planlagte aktiviteter og igangsatte investeringer, som gennemføres i 2016 for overførte midler fra 2015.
  - Merudgifter på 0,3 mio. kr. på Andre udgifter pga. merudgifter på hospice. Det er de praktiserende læger, der henviser til hospice.
  - Mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 2,0 mio. kr., som skyldes et svagt fald i priserne på sundhedsydelser i forhold til det forudsatte.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forværring af de likvide aktiver på 40,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til halvårsregnskabet 2016 er der tale om en forbedring på 14,7 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 91

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).

 • Pkt. 92 Orientering om status på handleplan for sundhedspolitikken

  Pkt. 92

  Orientering om status på handleplan for sundhedspolitikken

  Sagsnr. 264341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 5. november 2015 handleplan for sundhedspolitikken. Der gives hermed en status for to indsatser i handleplanen. Det er henholdsvis indsatsen for børn med overvægt og udviklingen i antallet af borgere, der deltager i tilbud vedr. kronisk sygdom.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i byrådets sundhedspolitik er at borgerne i Roskilde Kommune skal leve længere og have flere gode leveår både fysisk, psykisk og socialt.

  Overvægt hos børn

  Et af målene er, at der skal ske et fald på 70 % af børn med overvægt.
  Roskilde Kommune har implementeret en metode, der er udviklet på Holbæk Sygehus, som anvendes i arbejdet i sundhedsplejen med børn med overvægt. Metoden er blevet anvendt siden foråret 2015 og er første gang evalueret i maj 2016. 69 børn har afsluttet forløb i sundhedsplejen. Her viser resultaterne, at 70 % af de børn, der aktivt har deltaget i indsatsen har opnået et vægttab.
  Roskilde Kommune har kapacitet til at have 90 børn i behandling, hvor der optages 60 nye børn om året. På nuværende tidspunkt er der 93 børn i behandling, og15 børn er på venteliste.

  Borgere med kroniske sygdomme

  I forhold til en reduktion i ulighed i sundhed er det i sundhedspolitikken angivet, at der skal ske en stigning på 20 % af gennemførte forløb i de kommunale tilbud i forhold til kroniske sygdomme og KRAM faktorer.
  I perioden juni 2014 - maj 2015 var 1241 borgere i målgruppen i forløb og i juni 2015 - maj 2016 var antallet af borgere i forløb 1545. Der er dermed sket en stigning i antallet af forløb på 304 forløb, svarende til 24 %.
  Roskilde Kommune arbejder løbende med forebyggende indsatser og et styrket samarbejde med henholdsvis almen praksis og regionens sygehuse om henvisninger til de kommunale tilbud til borgere med kronisk sygdom. Det er i foråret 2016 blevet muligt at sende en elektronisk henvisning fra sygehusene til de kommunale sundheds- og forebyggelsestilbud. Dette er også muligt fra de praktiserende læger.
  I juni 2016 udgav Sundhedsstyrelsen en række anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom. Anbefalingerne fokuserer på indsatser med effekt for borgeren og er i overensstemmelse med den måde tilbud til borgere med kronisk sygdom organiseres i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 92

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).

 • Pkt. 93 Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler 2016

  Pkt. 93

  Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler 2016

  Sagsnr. 274691 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter Servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende kommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om behandling af en ansøgning.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er kommet to ansøgninger om frivilligmidler efter Servicelovens § 18.
  Foreningen Headspace har søgt om 50.000 kr. til etablering af en ny frivillig aktivitet for sårbare unge. Aktiviteten vil være en ugentlig aktivitet, som skal udvikles i samarbejde med de unge. Det centrale i aktiviteten er at udbygge de unges sociale netværk for at imødegå ensomhed. Der er bevilget 40.000 kr. til foreningen.
  Foreningen Mennesket i din by er en nystartet forening, der arrangerer aktiviteter for ensomme voksne mellem 30-50 år i Gundsømagle Sogn. De holder aktiviteter i Kirkens Sognegård i Gundsømagle og i G77 lokale ved Margretheskolen. Foreningen har søgt om 95.000 kr. til opstart af forskellige aktiviteter. Der er bevilget 25.000 kr. til foreningens aktiviteter, herunder foredrag for sorggruppe.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er bevilget 65.000 kr., som er finansieret af restbeløbet på 395.022 kr. Der er således 330.022 kr. tilbage i frivilligpuljen i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 93

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).

 • Pkt. 94 Orientering om afsluttet udbud på kørsel

  Pkt. 94

  Orientering om afsluttet udbud på kørsel

  Sagsnr. 283116 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt Åben

  Resume

  Kommunen har i forbindelse med Falck Danmark A/S opsigelse af kontrakten om kørsel af visiterede borgere til tilbud under Special Center Roskilde (SCR), daghjem og træningskørsel og kørsel til Bjerget, været i udbud med opgaven.
  Sagen er åben, da forvaltningen har sendt tildelingsmeddelelsen til alle tilbudsgivere den 23. september 2016.

  Beslutningskompetence

  Skole- og Børneudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunen har udbudt området for visiteret kørsel. Udbuddet har været opdelt i 4 delaftaler, hvor tildelingskriteriet var samlet set laveste pris. De 4 delaftaler, der alle vedrører befordring af borgere omfatter følgende:
  - Delaftale 1: Kørsel af borgere til daghjem og træning
  - Delaftale 2: Kørsel af elever til Special Center Roskilde
  - Delaftale 3: Kørsel af børn til Specialbørnehaven Bjerget
  - Delaftale 4: Liftkørsel af borgere til SCR Kommunikations-afdelingen.
  Alle delaftaler er blevet udbud med uændret serviceramme og vilkår. Endvidere har forvaltningen givet tilbudsgiverne mulighed for at afgive kombinationsrabatter for at få yderligere afslag i prisen.
  Der var i alt 6 tilbudsgivere der afgav tilbud, hvoraf 2 af dem var ukonditionsmæssige. Alle tilbudsgivere afgav tilbud på flere eller alle delaftaler.
  Handicap Befordring A/S afgav det laveste tilbud i overensstemmelse med udbudsmaterialet på alle 4 delaftaler. Ydermere har vi opnået en kombinationsrabat på 10 % ved, at de får tildelt kontrakten på alle 4 delaftaler. Det gør, at de samlet set – dvs. også efter at alle tilbudte rabatter er blevet fratrukket - har afgivet den laveste pris til kommunen.
  På baggrund heraf indgår Forvaltningen kontrakt med Handicap Befordring A/S efter endt stand still periode den 3. oktober 2016.
  Det skal endelig bemærkes, at Roskilde Kommune allerede er i et tæt samarbejde med Handicap Befordring A/S i forbindelse med kørsel af borgere for andre delaftaler, som fungerer inden for kontraktens rammer. På baggrund heraf er Handicap Befordring A/S allerede bekendt med arbejdsgangen og Roskilde Kommunens forventninger til denne og afviklingen af kørslerne.

  Økonomi

  I delaftale 2 og 4 er der sket en stigning i økonomien, som samlet betyder en merudgift for Roskilde Kommune på 670.000 kr. årligt.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 94

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).

 • Pkt. 95 Eventuelt

  Pkt. 95

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-10-2016, pkt. 95

  Indkøbsbus.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).