You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 6, 2014 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 121 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 121

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 121

  Pkt. 122 flyttes til det sidste punkt på dagsordenen.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 122 Temadrøftelse om sundhedsområdet

  Pkt. 122

  Temadrøftelse om sundhedsområdet

  Sagsnr. 264341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter fremtidige opgaver, indsatser og udfordringer på sundhedsområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde vil der være en temadrøftelse om sundhedsområdet. Forvaltningen vil på mødet holde et kort oplæg om status for opgaver og indsatser samt give et bud på de kommende års udfordringer på området, herunder de fremadrettede ”skal”-opgaver, som kommunerne skal udføre. Der lægges op til en politisk drøftelse af den kommende periodes politiske fokusområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 122

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 123 Orientering om anvendelse af støttestrømper

  Pkt. 123

  Orientering om anvendelse af støttestrømper

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har bedt om at få en orientering af, i hvilket omfang, der anvendes hjælpemidler til brug af støttestrømper, som anvendes i dag i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Støttestrømper har blandt andet til formål at forebygge blodpropper i benene. Medio oktober 2014 havde i alt 864 borgere fået bevilliget støttestrømpe med et hjælpemiddel til af- og påtagning. Ud af denne gruppe kunne 503 borgere selv klare af- og påtagning af støttestrømpe. 73 af de 864 borgere fik bevilget hjælp til at tage støttestrømpe på og af uden at modtage anden hjælp. 288 borgere modtog andre ydelser samtidig med hjælp til af- og påtagning af støttestrømpe.
  Tildeling af støttestrømpe, og hjælp til af- og påtagning, sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Der tages ikke i udgangspunktet stilling til, hvorvidt en ægtefælle kan hjælpe med at give strømpen på. Til gengæld leveres ydelsen i dag for det meste som en hjælp til selvhjælpsydelse, hvilket har haft en stor positiv effekt. Langt de fleste borgere med støttestrømpe er således nu selvhjulpne i forhold til selv at tage støttestrømpe på. Dette kan ligeledes ses i forskellen mellem samlede antal borgere, som har støttestrømpe og det relativt mindre antal borgere, som modtager hjælp til påtagning.
  Hjælpemiddelafsnittet udleverer forskellige hjælpemidler, der gør det nemmere for borgeren at tage støttestrømper af og på.
  Forvaltningen følger tæt den velfærdsteknologiske udvikling i forhold til nye redskaber, som kan gøre det nemmere for borgeren selv at tage støttestrømper af og på. Under EU’s velfærdsteknologiske program udvikles i øjeblikket en prototype på en ny støttestrømpe, som gerne skal forbedre muligheden for, at borgere som i dag har svært med på- og aftagning af støttestrømpe, kan blive selvhjulpne. Forvaltningen har meldt til projektpartnerne, at Roskilde Kommune er parat til en demonstration af prototype med henblik på mulig efterfølgende afprøvning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 123

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 124 Orientering om ansøgning til finanspuljen 2015

  Pkt. 124

  Orientering om ansøgning til finanspuljen 2015

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 11. september 2014 indsatsområder ved fordeling af midlerne til finanspuljen 2015. Med denne sag orienteres nærmere om indholdet i ansøgningen til finanspuljemidlerne på ældreområdet for 2015.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune modtager, på baggrund af ansøgning, 14,6 mio. kr. i finanspuljetilskud på ældreområdet for 2015.
  I den endelige ansøgning bruges de ca. 9,1 mio. kr. til en videreførelse af de nuværende aktiviteter i forhold til styrket demensindsats, tidlig opsporing af svækkelse i forhold til ældre borgere og ernæring samt træning og rehabilitering på plejecentre og i eget hjem. Det er specielt udbredelse og videreudvikling af rehabilitering på både plejecentre og i hjemmeplejen, som er det store indsatsområde.
  De resterende ca. 5,5 mio.kr. fordeles relativt mellem de tre nye hovedindsatsområder, som udvalget besluttede den 11. september 2014.
  Der bruges ca. 2 mio. kr. til en styrket demensindsats, hvor specielt træning til borgere med demens i tidlig stadie opprioriteres. I forbindelse med træningsindsatsen tilbydes ligeledes vejledning til både demensramte og pårørende.
  Der bruges ca. 2,5 mio. kr. til en styrket indsats målrettet ensomme ældre borgere. Indsatsen vil blandt andet styrke samarbejdet med frivillige sociale foreninger samt udvikling af konkrete tilbud til målgruppen. Der vil ligeledes være fokus på at kvalificere personalets muligheder for opsporing og kommunikation med ensomme ældre borgere. Der afsættes også midler til en forbedret palliativ indsats for både ensomme og ikke ensomme ældre borgere.
  Afslutningsvis bruges der ca. 1 mio.kr. til en bedre ernæring for ældre borgere via ansættelse af tandplejere og terapeut til bedre tandsundhed. Indsatsen skal ses i forhold til, at indsatsen fra finanspuljen 2014 på ca. 1 mio. kr. til bedre ernæring videreføres i 2015, hvilket medfører en samlet indsats i forhold til ernæring og tandsundhed på i alt ca. 2 mio. kr.
  Alle de nævnte indsatser vil være tværgående, således at de ikke isoleres til særlige grupper af ældre borgere. Det vil sige, at fx en styrket indsats for tandsundhed også kommer borgere med demens til gode og rehabilitering også har en effekt i forhold til ensomme ældre borgere. Forvaltningen er ved at præcisere samtlige indsatsområder og finde de rette interne og eksterne samarbejdspartnere til at løfte opgaven i 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. I budget 2015 indgår såvel tilskud som udgift.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 124

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 125 Orientering om anvendelse af aktivitetsmidler på plejecentrene

  oversigt_over_anvendelse_af_beloeb_til_aktiviteter_paa_plejecentre_i_2014.pdf

  Pkt. 125

  Orientering om anvendelse af aktivitetsmidler på plejecentrene

  Sagsnr. 191178 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er årligt afsat 500.000 kr. til aktiviteter for beboerne på plejecentrene. Udvalget orienteres om, hvilke aktiviteter beløbet anvendes til på de enkelte centre i 2014.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der fordeles 500.000 kr. hvert år til aktiviteter for beboerne på plejecentrene på grundlag af antal pladser.
  I samarbejde med beboere og bruger- og pårørenderåd beslutter hvert plejecenter selv, hvilke aktiviteter midlerne anvendes til.
  De konkrete aktiviteter fremgår af bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 125

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 126 Orientering om KL's anbefalinger til en styrket forskningsindsats på sundhedsområdet

  mere_forskning_i_de_kommunale_sundhedsopgaver.pdf

  Pkt. 126

  Orientering om KL's anbefalinger til en styrket forskningsindsats på sundhedsområdet

  Sagsnr. 264341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  KL har i maj 2014 offentliggjort debatudspillet ”Mere forskning i de kommunale sundhedsopgaver”. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om indholdet i udspillet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  KL’s udspil ”Mere forskning i de kommunale sundhedsopgaver” er udarbejdet i dialog med flere kommunale chefer samt forskere med forskningserfaring fra primærsektoren, og fremgår af bilag.
  Med udspillet bliver der sat fokus på behovet for mere forskning i de kommunale sundhedsopgaver. Behovet for mere forskning opstår på baggrund af et ændret sygdomsbillede med flere kronisk syge borgere og flere ældre, der har god gavn af behandling og rehabilitering tæt på eget hjem. De stigende komplekse opgaver i kommunerne medfører et behov for mere dokumenteret viden om effekterne af forskellige ydelser og indsatser, som borgerne modtager. Det kan være viden om effekten af den rette genoptræning, viden om effekten af forebyggelsesinitiativer og lignende.
  I Danmark bruges ca. 1/3 af de samlede udgifter offentlige forskningsudgifter på sundhedsforskning, men det er fortsat begrænset, hvor mange af disse midler, der relaterer sig direkte til de kommunale indsatser.
  Flere kommuner er derfor på eget initiativ begyndt at samarbejde med forskningsinstitutioner og fx sygehuse om forskellige forskningsindsatser, der relaterer sig til de kommunale ydelser.
  I udspillet præsenteres otte anbefalinger til en styrket forskningsindsats i kommunerne, herunder, at kommunerne i øget omfang skal prioritere at medvirke i forskning samt, at kommunerne skal prioritere produktion af relevante data, der kan understøtte kvalitetsudvikling af ydelserne samt, at kommunerne i højere grad samarbejder med hinanden om forskningsindsatser.
  Roskilde Kommune har etableret et godt samarbejde med RUC, UCSJ, Roskilde Sygehus, Holbæk Sygehus og Københavns Universitet samt en række andre kommuner. Dette har resulteret i en række forsknings- og udviklingsprojekter, der understøtter udviklingen af evidensbaserede interventioner i kommunen samt evidens for det tværsektorielle samarbejde omkring borgerforløb.
  Herudover er der i regi af Region Sjællands EU kontor indledt samarbejde med andre danske kommuner og nordiske og europæiske regioner, således at Roskilde Kommune kan indgå som medansøger i større europæiske samarbejder i forbindelse med forsknings- og udviklingsprojekter, fx i forbindelse med anvendelse af velfærdsteknologi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 126

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 127 Orientering om status for anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i Roskilde Kommune

  notat_om_status_for_anvendelse_af_velfaerdsteknologiske_loesninger_i_roskilde_kommune_2014.pdf

  Pkt. 127

  Orientering om status for anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 98660 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det er tidligere besluttet, at der udarbejdes en årlig status for anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger. Der gives hermed en status for velfærdsteknologiske løsninger på ældre-, trænings- og sundhedsområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  De velfærdsteknologiske løsninger på ældreområdet i Roskilde Kommune tager fortsat udgangspunkt i den strategi for anvendelse af velfærdsteknologiske løsninger, som Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. juni 2011. Strategien tager udgangspunkt i, at der ved samtlige velfærdsteknologiske tiltag tages stilling til, hvorvidt teknologien giver bedre livskvalitet for borgerne, forbedrer arbejdsmiljøet samt skaber mere effektive arbejdsgange.
  Strategien har afstedkommet en række initiativer, som alle kører planmæssigt.
  Erfaringer for anvendelse af vasketoiletter i Roskilde Kommune viser, at borgerne oplever øget hygiejne og en større selvhjulpenhed. 21 borgere har medio oktober 2014 et vasketoilet mod 8 borgere i oktober 2013. Der er for nuværende øget fokus på at afprøve vasketoiletter hos en større målgruppe. Vasketoilettet indgår tillige som en mulighed for en rehabiliterende tankegang, hvor borgeren opnår større grad af selvhjulpenhed og personalet rådgiver borgeren i mulighederne for dette.
  Ældre- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. februar 2013 at afprøve robotstøvsugere til borgere i eget hjem, hvilket senere blev forlænget til ultimo 2014. På nuværende tidspunkt har ca. 80 borgere en robotstøvsuger til afprøvning. Den umiddelbare tilbagemelding fra borgere og medarbejdere er, at de er positive overfor afprøvningen og den fleksibilitet robotstøvsugeren giver. Udvalget får en endelig evaluering primo 2015.
  En stor del af de teknologiske indsatser vedrører forskellige tele-teknologiske løsninger. Roskilde Kommune har medio 2014 afsluttet et længere forsøg med telemedicin. Hovedkonklusionen er, at der er potentiale i telemedicin. Der er dog væsentlige barrierer i overgangen til at udvide til at omfatte flere borgere. Det skyldes særligt udfordringer i forhold til at rekruttere borgere samt et manglende forpligtende samarbejde med praktiserende læger og sygehuse.
  Roskilde Kommunes hjemmesygepleje har siden efteråret 2013 arbejdet med telesår. Ved komplicerede sår kan sygeplejersker tage billeder med deres tablet og sende til lægefaglige eksperter i Region Sjælland, som herefter rådgiver om behandling. Regionen har arbejdet på beskrivelse af arbejdsgange, som forventes klar ultimo 2014. Roskilde Kommune indgår herefter i pilotafprøvningen som forventes iværksat januar 2015.
  Af bilag fremgår en samlet status for anvendelse af nuværende velfærdsteknologiske løsninger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 127

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 128 Orientering om genudbud af opgaven med kørsel af mad til plejecentre

  Pkt. 128

  Orientering om genudbud af opgaven med kørsel af mad til plejecentre

  Sagsnr. 250307 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har været nødsaget til at opsige kontrakten med den hidtidige leverandør af kørsel af mad fra kommunale køkkener til plejecentre. Der gennemføres snarest et genudbud af opgaven.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en gennemført udbudsforretning, hvis resultat blev godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalget den 3. april 2014, indgik Roskilde Kommune med virkning fra den 1. juni 2014 en aftale med 3 x 34 om kørsel af mad fra kommunale køkkener til plejecentre og dagcentre, da dette firma indgav det billigste tilbud på kørslen, og pris var det eneste parameter ved udbuddet.
  Allerede kort tid efter kontraktstart opstod der problemer og samarbejdsvanskeligheder med leverandøren af kørslen. Som følge heraf blev der afholdt en række møder mellem leverandøren og kommunen. Desværre resulterede ingen af møderne i en bedring af situationen. Roskilde Kommune så sig derfor nødsaget til at ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning den 6. oktober 2014 med henvisning til punkt 16 i kontrakten om misligholdelse.
  Der er nu indgået en midlertidig aftale med en leverandør, som tidligere har haft og kender opgaven.
  Der vil blive foretaget et genudbud af opgaven med kørsel af mad fra kommunale køkkener til plejecentre og dagcentre, hvilket vil blive forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget. Når der foretages genudbud vil der foruden prisen for opgaven også være andre krav, såsom dokumenteret erfaring med sådanne opgaver, kvalitet i opgaveløsningen m.v.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 128

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 129 Orientering om behandling af ansøgninger til frivilligmidler

  Pkt. 129

  Orientering om behandling af ansøgninger til frivilligmidler

  Sagsnr. 255950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter Servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende kommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om, at der er kommet fire ansøgninger, som forvaltningen har behandlet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er kommet fire nye ansøgninger om midler fra frivilligpuljen. De fire ansøgere er:

  Den frivillige beboerrepræsentation Hesteskoen

  Beboerrepræsentationen ved Hesteskoen, Vestergade i Roskilde, har søgt om et tilskud på 30.000 kr. til indkøb af computere og inventar i et fælleslokale til brug for at kunne etablere netværkscafe for de beboere, der er i bebyggelsen.
  Der er givet afslag på ansøgningen, da aktiviteten og faciliteterne ikke vil være for andre end de der bor i Hesteskoen.

  KLO – Kultur og Litteratur Orientering for synshandicappede

  KLO er en landsdækkende forening, som har søgt om et tilskud på 4000 kr. til produktion af lydbøger og EDB vedligeholdelse.
  Der er givet afslag på ansøgningen, da KLO ikke har nogle kontaktpersoner i Roskilde Kommune, eller på anden måde angiver at der er brugere fra kommunen. Det kan endvidere oplyses, at de har en formue på 460.000 kr.

  Skolens Venner

  Skolens Venner er en nyetableret landsdækkende forening, som har sit udspring blandt frivillige i Roskilde Kommune.
  Foreningen søger om et tilskud på 25.000 kr. til etablering af aktiviteter i Roskilde Kommune målrettet børn og unge med særlige behov i deres skolegang.
  Der er bevilget 25.000 kr., med den forudsætning at beløbet anvendes til børn og unge med særlige behov.

  Café Smil

  ÆldreSagen Roskilde, Roskilde Ældremotion og Ældre hjælper Ældre har i samarbejde med boligselskabet og Frivilligcenter Roskilde etableret projektet Café Smil, som får adgang til lokaler i Ringparken.
  Café Smil søger om et tilskud på 40.000 kr. til etablering af denne nye aktivitet, der er målrettet enlige og ensomme ældre og har til formål at aktivere flere ældre til at være sociale med andre ældre, samtidig med at de får sund og nærende kost til rimelige priser.
  Der er bevilget 40.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.
  Der er bevilget i alt 65.000 kr., som er finansieret af restbeløbet på 323.619 kr. Der er således i alt 258.619 kr. tilbage i frivilligpuljen 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 129

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 130 Anvendelse af midler til ældreindsats

  Pkt. 130

  Anvendelse af midler til ældreindsats

  Sagsnr. 262595 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har den 8. oktober 2014 godkendt budgettet for 2015. Udvalget skal drøfte udmøntning af de 2 mio. kr., der er afsat til ældreindsats med henblik på, at der fremlægges en beslutningssag til udvalgets møde i december.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med budget 2015 er der afsat 2 mio. kr. til at sikre et godt ældreliv med fokus på tryghed i ældreplejen. Budgetforligspartierne ønsker, at der etableres en seniorrådgivningsordning til at hjælpe ældre borgere i forbindelse med digitalisering.
  De to mio. kr. kan fordeles, således at:
  - 1 mio. kr. afsættes til indsatser, der kan bekæmpe social isolation og ensomhed blandt ældre borgere specielt rettet mod tidlige indsatser overfor ægtefæller som for nylig er blevet enker/enkemænd. Indsatsen vil ske i tæt samspil mellem kommunale tilbud (sundhedscenter og forebyggelsestilbud), praktiserende læger, frivillige sociale foreninger samt sygehuset. Indsatsen skal ses i samspil med de finanspuljemidler for 2015, hvor bekæmpelse af ensomhed også udgør en vigtig faktor.
  - 0,5 mio. kr. afsættes til etablering af en indsats og udvikling af en digital løsning, der gør det nemt for hjemmeplejen at rådgive borgere om konkrete tilbud i frivilligt regi, som den enkelte borger kan få glæde af. Der er mange forskelligartede aktiviteter og muligheder i det frivillige sociale foreningsliv i Roskilde Kommune, og behov for at kunne skabe et hurtigt overblik, for at borgeren kan få den rette rådgivning og støtte i at deltage i aktiviteter i frivillige foreninger.
  - 0,5 mio. kr. afsættes til opstart af en seniorrådgiverordning i 2015, i samarbejde med frivillige foreninger og Borgerservice, der skal hjælpe ældre borgere i forhold til digitalisering. Indsatsen koncentrerer sig om opstart af rådgivning, undervisning og hjælp i hverdagen til ældre borgere, der fx fremadrettet ønsker at modtage digital post, så de føler sig trygge i det digitale univers.
  På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen udarbejde en beslutningssag om udmøntning af de to mio. kr. til Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde i december 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Sagen omhandler anvendelse af midler for budget 2015.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 130

  Drøftet

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 131 Proces for sundhedspolitik

  Pkt. 131

  Proces for sundhedspolitik

  Sagsnr. 264341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal med denne sag drøfte processen for arbejdet med udformningen af en ny sundhedspolitik i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at proces for sundhedspolitikken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 11. september 2014 den overordnede tids- og procesplan for de tre politikområder under udvalgets ansvarsområde, herunder udformningen af en ny sundhedspolitik. Den gældende sundhedspolitik blev vedtaget af byrådet den 26. januar 2011.
  Forvaltningen foreslår, at arbejdet med at udforme sundhedspolitikken tager afsæt i den gældende sundhedspolitik og de fremadrettede krav til det nære sundhedsvæsen. Selve processen foreslår forvaltningen indledes med et seminar primo 2015, hvor der gøres status for den gældende sundhedspolitik og for de indsatser, der arbejdes med for at fremme sundhed og forebyggelse i Roskilde Kommune. Til seminaret inviteres udover byrådet, relevante aktører på området, herunder særligt patientforeninger, Ældrerådet, Handicaprådet, repræsentanter fra lægelauget i Roskilde Kommune.
  På baggrund af drøftelser på seminaret, vil forvaltningen udarbejde første udkast til en ny sundhedspolitik, som indledningsvist drøftes i Sundheds- og Omsorgsudvalget, hvorefter det sendes i høring hos høringsparter. Herefter vil der være en endelig politisk behandling af sundhedspolitikken i april 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 131

  Godkendt

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 132 Samarbejdsaftale med frivilligcenter Roskilde

  samarbejdsaftale_2011-2014_mellem_roskilde_kommune_og_frivilligcenter_roskilde.pdf

  Pkt. 132

  Samarbejdsaftale med frivilligcenter Roskilde

  Sagsnr. 263680 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den eksisterende samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde udløber med udgangen af 2014, og der skal derfor indgås en ny samarbejdsaftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Frivilligcenter Roskilde er en vigtig samarbejdspartner på frivilligområdet og bidrager aktivt til implementering af kommunens frivilligpolitik.
  Den nuværende samarbejdsaftale udløber d. 31. december 2014, og en ny samarbejdsaftale skal indgås. Samarbejdsaftalen beskriver, hvordan Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde vil samarbejde omkring indsatsen over for de frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune.
  Den eksisterende samarbejdsaftale, som fremgår af bilag, har sikret rammerne for en god og løbende dialog, og medvirket til, at de frivillige foreninger nu modtager en lang række af de ydelser, de tidligere har efterspurgt. Det drejer sig blandt andet om lån af lokaler, lån af kopimaskine og pc, hjælp til at skrive ansøgninger, netværksmøder, tilbud om at deltage i kurser og formidling af frivillige og brugere til deres foreninger.

  Den eksisterende samarbejdsaftale er en 4-årig aftale og et fast årligt beløb i hele aftaleperioden på 600.000 kr. Herudover afholder kommunen udgiften til lokaler for Frivilligcenterets administration og mødelokaler for foreningerne i Sct. Maria Park. Det årlige driftstilskud finansieres indenfor rammen af frivilligmidler. Det indgår i aftalen, at den til enhver tid kan opsiges af Roskilde Kommune med 6 måneders varsel.
  Frivilligcenterets bestyrelse har fremsat ønske om, at det årlige beløb hæves til 700.000 kr., og at det fremgår af samarbejdsaftalen, at Frivilligcenterets opgave også er understøtte samskabelse af lokale projekter via samarbejde med interessenter i lokalsamfundet, forvaltning, erhvervsliv og foreninger i og udenfor de sociale foreningers regi.
  På baggrund af udvalgets drøftelser udarbejder forvaltningen forslag til samarbejdsaftale for perioden 1. januar 2015 – 31. december 2018. Dette forslag drøftes med Frivilligcenterets bestyrelse forud for behandling i Sundheds- og Omsorgsudvalget i december 2014.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 132

  Drøftet

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 133 Opfølgning på høring om reviderede vedtægter til bruger- og pårørenderåd på plejecentrene i Roskilde Kommune

  udkast_til_vedtaegter_for_bruger-_og_paaroerenderaad_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 133

  Opfølgning på høring om reviderede vedtægter til bruger- og pårørenderåd på plejecentrene i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 191905 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal træffe endelig beslutning om vedtægter til bruger- og pårørenderåd på plejecentrene, efter at disse har været sendt i høring.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at vedtægter til Bruger- og Pårørenderåd godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsvalget besluttede den 2. oktober 2014 at sende forslag til reviderede vedtægter til bruger- og pårørenderåd i høring.
  Baggrunden for høringen er behovet for afklaring af vedtægternes forsøgsordning med en valgperiode på fire år i stedet for to år, der indtil 2010 var normal praksis.
  Foruden forslag til at vende tilbage til en valgperiode hvert andet år, er paragraf 5.1. foreslået rettet i forhold til, at der for bruger- og pårørenderådet på Bernadottegården vil være repræsentanter fra tidligere KZ-fanger og modstandsfolk indtil minimum 2014. Dette er ændret til ”så længe som muligt”. Bernadottegårdens ledelse har et godt samarbejde med repræsentanterne fra ovenstående gruppe og ønsker dette fortsætter udover 2014.
  Den generelle tilbagemelding fra plejecentrenes bruger- og pårørenderåd er et ønske om at ændre vedtægterne til ordinært valg hvert andet år.
  Forslaget til de reviderede vedtægter fremgår af bilag. Godkender Sundheds- og Omsorgsudvalget de reviderede vedtægter vil der blive afholdt valg onsdag den 26. november 2014 til bruger- og pårørenderåd på de respektive plejecentre. Udvalget vil herefter modtage en orientering om valghandlingen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 133

  Godkendt

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 134 Udvidet partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune og ungdomsuddannelsesinstitutioner i Roskilde Kommune

  Pkt. 134

  Udvidet partnerskabsaftale mellem Roskilde Kommune og ungdomsuddannelsesinstitutioner i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 226931 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  På baggrund af hidtidige erfaringer med uddannelsesinstitutioner om målrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser indstilles, at den nuværende partnerskabsaftale udvides til de gymnasielle uddannelsesinstitutioner i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at partnerskabsaftalen om sundhed til unge på uddannelsesinstitutioner i Roskilde Kommune udvides fra skoleåret 2014/15 til også at omfatte VUC Roskilde, Roskilde Katedralskole, Roskilde Gymnasium, Himmelev Gymnasium samt HTX og HHX.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det daværende Forebyggelses- og Socialudvalg besluttede i december 2012 at indgå en partnerskabsaftale med erhvervsskolerne, Roskilde Produktionsskole og 10. klassecenteret om målrettede sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Partnerskabet bygger på en fælles vision og mål om skabelsen af en sundere ungdomskultur.
  Indsatserne under partnerskabsaftalen er bygget op omkring sundhedseksperimentarier og rådgivning. Indsatserne omhandler emner som mental sundhed, oplysning om KRAM-faktorer, seksuel sundhed samt viden om rusmidler. Rådgivningen til de unge er afklarende, støttende og motiverende. Hvis der er behov for behandling, eller anden relevant indsats, viderehenviser rådgiverne til tilbud. Der tilbydes, som udgangspunkt, maksimalt 5 rådgivende samtaler pr. elev. Rådgivningen foregår både individuelt og i grupper. Rådgivningen tilbydes hurtigst muligt med en ventetid på maksimalt 14 dage.
  Sundhedseksperimentariet har blandt andet til formål at opspore begyndende risikoadfærd. Der er gennemført i alt 28 traditionelle sundhedseksperimentarier på skolerne i 2013, og de har ført til opsporing af unge med begyndende misbrug af rusmidler, primært hash, i sundhedseksperimentarierne. Disse unge fik efterfølgende tilbudt et relevant rådgivningsforløb. Efter rådgivningsforløbet vurderer 70 ud af 91 deltagere, at de har fået det bedre. I forhold til rusmidler har 46 ud af 66 deltagere stoppet eller reduceret deres forbrug af rusmidler efter rådgivningsforløbet.
  På baggrund af de hidtidige positive erfaringer med partnerskabsaftalen, har forvaltningen været i dialog med VUC Roskilde, gymnasierne i Roskilde Kommune samt HHX og HTX om ligeledes at indgå i partnerskabsaftalen. Uddannelsesinstitutionerne er alle positivt interesserede i at indgå i partnerskabsaftalen om ungeprojektet. Ungeprojektet er organisatorisk forankret i Sundhedscenteret i Roskilde Kommune, der sørger for personale og materiale inden for aftalens rammer. Indsatsens succes forudsætter et fortsat tæt løbende samarbejde parterne imellem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Indsatsen finansieres i partnerskab, hvor Roskilde Kommunes andel udgør 60 pct. og uddannelserne andel udgør 40 pct. Fordelingen sker på baggrund af, at der på flere af uddannelserne er unge, som ikke er bosiddende i Roskilde Kommune. Roskilde Kommunes andel af omkostningerne sker inden for sundhedscentrets drift.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 134

  Godkendt

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 135 Opsamling på temadagen i forbindelse med FN's Ældredag 2014

  Pkt. 135

  Opsamling på temadagen i forbindelse med FN's Ældredag 2014

  Sagsnr. 219316 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Temadagen med titlen ”Et samfund for alle – ingen skal være udenfor”, blev afholdt på Rådhuset den 1. oktober 2014. Med denne sag gives en opsamling på temadagen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  For tredje år i træk markerede Roskilde Kommune FN’s internationale ældredag, i samarbejde med Ældrerådet og frivillige sociale foreninger.
  Ca. 80 gæster var mødt op til en debatrig eftermiddag, hvor tidligere medlem af Folketinget og brevkasseredaktør Hanne Reintoft var gæstetaler. Hanne Reintoft talte blandt andet om, hvordan der kan arbejdes med værdighed i ældreplejen, den aktuelle ældrepolitik i Danmark samt, hvad kommune og frivillige foreninger kan gøre for en bedre ældreomsorg. Formanden for Sundheds- og Omsorgsudvalget samt formanden for Ældrerådet Kirsten Feld holdt ligeledes oplæg relateret til FN’s tema for dagen.
  Herefter drøftede deltagerne, hvordan henholdsvis frivillige og Roskilde Kommune kan hjælpe med at bryde social isolation og ensomhed blandt ældre borgere. Deltagerne blev også bedt om generelle input til en kommende ældrepolitik, som udvalget kan arbejde videre med. input få en mere aktiv rolle med at bidrage til, at ældre borgere fortsat kan være selvhjulpne samt, hvad de gode rammer er for den frivillige sociale indsats på ældreområdet.
  I forhold til emner til en kommende ældrepolitik blev følgende områder nævnt: yderligere opprioritering af tidlig opsporing af sygdomstegn nævnt, mål for den rehabiliterende indsats samt inddragelse af brugerne i den kommende byggeproces med nyt plejecenter. Målsætninger for at bryde den sociale isolation blandt ældre borgere, blev også nævnt.
  I forhold til temaet omkring ensomhed, havde de fleste grupper valgt at prioritere tiden på dette vigtige emne. Der var især fokus på, hvordan både frivillige og kommune meget tidligere end det er tilfældet i dag, kan identificere og komme i kontakt med målgruppen. Flere efterspurgte også behovet for et tættere samarbejde mellem praktiserende læger, sygehus og kommune samt tættere tværfagligt samarbejde i kommunen, så viden om borgere, der efterspørger aktiviteter kommer frem til de rette medarbejdere. Et tættere samarbejde mellem frivillige foreninger og kommune blev også efterlyst. Forvaltningen har på denne baggrund nu indledt et systematisk samarbejde med Frivilligcenter Roskilde. Hensigten er, at viden og tilbud fra frivillige sociale foreninger skal forankres i den daglige drift på ældreområdet. For at undgå, at personalet har forældede pjecer og viden med, arbejdes der også på udvikling af en digital applikation til personalets håndholdte enheder, så både borger og personale har direkte adgang til den rette information om specifikke foreningers tilbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 135

  Drøftet.

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 136 Eventuelt

  Pkt. 136

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2014, pkt. 136

  - Udvalgets møde den 19. januar 2015 holdes på Søfryd i Jyllinge. Annie Larsen er ikke enig i at holde mødet på Søfryd.

  Fraværende Bente Dieckmann

 • Pkt. 137 Frivilligpris 2014(Lukket)