You are here

Referat

Dato: Tirsdag, November 6, 2018 - 08:00
Sted: Rådhusbuen 1, mødelokale 2A
 • Pkt. 139 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 139

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 139

  Godkendt.

 • Pkt. 140 Dialogmøde med Ældrerådet

  Pkt. 140

  Dialogmøde med Ældrerådet

  Sagsnr. 209284 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder sit halvårlige dialogmøde med Ældrerådet tirsdag den 6. november 2018. Dagsorden for dialogmødet er aftalt med formanden for Ældrerådet. Mødet holdes kl. 8.00 i Byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet i andet halvår 2018 er følgende punkter aftalt mellem de to formænd:

  - Udmøntning af budget 2019
  - Status på udvikling af demensstrategi
  - Sundhedsstyrelsens nationale mål for sundhedsvæsenet.
  - Kvalitetsstandarder – fra politisk niveau til virkelighed

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 140

  Drøftet.

 • Pkt. 141 Indsatser mod ensomhed

  Pkt. 141

  Indsatser mod ensomhed blandt ældre

  Sagsnr. 270318 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for indsatser mod ensomhed blandt ældre I Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for indsatser, der har til formål at forebygge og afhjælpe ensomhed blandt ældre.
  Forvaltningen deltager med et oplæg om den samlede ensomhedsindsats i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 141

  Drøftet.

 • Pkt. 142 Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019

  Hurtig_oversigt_over_kvalitetsstandarderne.pdf Generel_information_og_samarbejde.pdf Praktisk_hjaelp.pdf Personlig_pleje.pdf Traening.pdf Mad_og_maaltider.pdf Sygepleje.pdf Forebyggende_hjemmebesoeg.pdf Boliger.pdf Aktiviteter_i_Seniorhoejskolen.pdf Omsorgstandpleje.pdf Tilsynspolitik_for_2019.pdf Hoeringssvar_fra_Aeldreraadet_og_Handicapraadet_samt_indstilling_til_svar.pdf

  Pkt. 142

  Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019

  Sagsnr. 309727 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2019 godkendes i dens nuværende form med enkelte præciseringer.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal byrådet revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet herunder omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygeplejeindsatser.
  Kvalitetsstandarderne for 2019 blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet den 5. september 2018 med frist for høringssvar primo oktober 2018. Høringssvar er vedlagt sagen. Rådene har forslag til mindre tekstmæssige præciseringer, som dog ikke ændrer ved serviceniveauet. De tekstmæssige præciseringer er gennemgået i vedlagte notat. Forvaltningen indstiller, at størstedelen af præciseringerne imødekommes.
  Det er hensigten, at de reviderede kvalitetsstandarder fortsat trykkes i læsevenligt layout i enkelte pjecer.
  Der er endvidere lagt op til, at den nuværende tilsynspolitik for hjemmeboende borgere fortsætter uændret. Ældrerådet og Handicaprådet har ikke haft specifikke bemærkninger til tilsynspolitikken for 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 142

  Anbefales med den præcisering, at den nuværende formulering vedr. generel information fastholdes.

 • Pkt. 143 Anvendelse af værdighedsmidler og bedre bemanding i ældreplejen for 2019

  Pkt. 143

  Anvendelse af værdighedsmidler og bedre bemanding i ældreplejen for 2019

  Sagsnr. 277166 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal træffe beslutning om udmøntning af værdighedsmidler og bedre bemanding i ældreplejen for 2019. Alle midler er tidligere disponeret. Der er forslag fra forvaltningen om mindre justeringer i forhold til værdighedsmidler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter anvendelse af værdighedsmidler og midler til bedre bemanding i ældreplejen for 2019.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 26. september 2018 revideret værdighedspolitik for Roskilde Kommune, hvilket i henhold til bekendtgørelse om værdighedspolitik skal ske mindst en gang i hver byrådsperiode.
  Sundheds- og Ældreministeriet har den 27. september 2018 oplyst, at Roskilde Kommune modtager i alt 15.396.000 kr. i 2019 i værdighedsmidler. Dette er 120.000 kr. mere end i 2018. Endvidere oplyser ministeriet, at Roskilde Kommune modtager i alt 7.416.000 kr. til bedre bemanding i ældreplejen, hvilket er 72.000 kr. mere end i 2018. For begge beløb er der tale om en pris- og lønregulering. Til forskel fra tidligere år, anmoder ministeriet om, at der redegøres samlet for værdighedsmidler og midler til bedre bemanding i ældreplejen.
  Ud af de samlede nuværende værdighedsmidler benyttes over 90 % til flere varme hænder, herunder midler til ansættelse af oplevelsesmedarbejdere på plejecentrene, måltidsværter på plejecentrene, som skal sikre det gode måltid med borgerne, aflastningsophold i fast turnusordning, en udvidelse af klippekortsordningen fra en ½ time om ugen til 1 time om ugen for hjemmeboende borgere, samt en forbedret ernæringstilstand for hjemmeboende borgere. Der er ligeledes disponeret midler til Seniorhøjskolen og en styrket inkontinensindsats. Endvidere er der disponeret midler til oprettelse af et palliativt team, der skal varetage det samlede palliative forløb.
  Forvaltningen indstiller, at midlerne for 2019 har samme fordelingsnøgle. Seniorhøjskolen har haft 1 mio. kr. årligt til at dække omkostninger til aktiviteter og opstart af selve skolen. Det er forvaltningens vurdering, at beløbet kan fastsættes til 0,5 mio. kr. årligt. De frigivne midler kan benyttes til personaleressourcer til Seniorhøjskolen, jf. budgetforliget for 2019 og anden sag på dagsorden.
  Ifølge aftale om finanslov for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Det skal sikres, at både kommunale og private leverandører får del i midlerne. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskuddet. Midlerne blev første gang udmøntet i 2018 og blev fordelt ligeligt mellem hjemmepleje og plejecentre. Midlerne anvendes fortrinsvis til nyansættelser i fuldtidsstillinger på plejecentre og til ansættelse af flere årsværk i hjemmeplejen. Forvaltningen indstiller, at midlerne fordeles efter samme princip i 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er tale om udmøntning af anvendelse af midler på budgettet i 2019 fra Sundheds- og Ældreministeriet til udmøntning af værdighedspolitikken og bedre bemanding i ældreplejen. En indtægts- og udgiftsbevilling vil blive behandlet, når ministeriet har godkendt Roskilde Kommunes redegørelse for anvendelse af midlerfor 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 143

  Godkendt.

 • Pkt. 144 Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Pkt. 144

  Plan for udmøntning af budgetforlig 2019-2022 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Sagsnr. 305942 Økonomiudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetforliget for 2019-2022 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetforligets initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2019-2022 blev vedtaget af byrådet den 10. oktober 2018 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

  Initiativ 1 - Seniorhøjskolen

  Seniorhøjskolens tilbud samles på færre adresser og opfylder fortsat behovet og tilbuddene. Der opnås en samlet besparelse på 1,6 mio. kr. i 2019, stigende til 2,1 mio. kr. i 2020. Forvaltningen foreslår, at budget 2019 udmøntes på følgende måde:
  Ved bedre ressourceudnyttelse, planlægning og tilpasning af tilbuddene kan besparelsen opnås uden at reducere i antal matrikler i 2019. Fra 2020 udfases Asterscenteret og dermed også Seniorhøjskolens matrikel. Allerede fra 2019 vil dele af Seniorhøjskolen blive udfaset på Asterscenteret. Aktiviteterne vil blive placeret på flere af Seniorhøjskolens andre matrikler. Netværkscaféen til yngre borgere med demens vil fra 2019 blive flyttet fra Asterscenteret til Seniorhøjskolen for blinde og svagtseende på Holbækvej. Som det fremgår af temaanalysen på ældreområdet, er det muligt delvist at kompensere for konsekvenserne ved en besparelse ved yderligere anvendelse af 0,5 mio. kr. af værdighedsmidlerne til flere personaleressourcer, jf. anden sag på dagsorden.

  Initiativ 2 – Tilpasninger på ældreområdet

  Der sker en tilpasning på ældreområdet ved bedre indførelse af velfærdsteknologi, effektiv brug af hjælpemidler og rehabiliteringspladser samt en sammenlægning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets to udviklingspuljer. Der opnås en samlet besparelse på 4 mio. kr. i 2019 og frem.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har i november 2017 truffet beslutning om en reorganisering af rehabiliteringsindsatsen samt i oktober 2018 besluttet, at der nedlægges fire rehabiliteringspladser, der fremadrettet benyttes som plejeboliger. Med den tidligere udskrivning og fokus på mere rehabilitering i borgernes nærmiljø kan der indfris op til 1,5 mio. kr. via fortsat færre liggedage på rehabiliteringspladserne og en øget rehabiliterende indsats i borgerens eget hjem.
  I forhold til bedre udnyttelse af velfærdsteknologi er det hensigten at koncentrere de tidligere indkøbte digitale medicinkasser til kun hjemmeboende borgere, så borgerne i stigende grad selv kan håndtere deres medicin. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i 2017 at afprøve medicinkasserne på både plejecentre og i hjemmeplejen. Erfaringerne fra brugen af medicinkasserne er især positive i hjemmeplejen. Endvidere kan der indføres teknologi (autodrop), så flere borgere i højere grad selv kan styre øjendrypning og dermed blive uafhængige af hjælp til denne ydelse. Den samlede vurdering for bedre udnyttelse af velfærdsteknologi er på i alt 1 mio. kr.
  I forhold til temaanalysen på ældreområdet vurderede KLK et større potentiale for effektivisering på hjælpemiddelområdet. Forvaltningen har indledt en analyse af området. Der forventes en årlig besparelse på i alt 0,4 mio. kr.
  Endvidere er det hensigten at optimere ressourcer og en bedre arbejdstilrettelæggelse af hjemmesygeplejen på i alt 1 mio. kr.
  Afslutningsvis foreslås det, at sammenlægge Sundheds- og Omsorgsudvalgets to årlige udviklingspuljer på i alt 1,1 mio. kr. til én samlet udviklingspulje, der skal dække udviklingsinitiativer bredt til sundheds- og omsorgsområdet. Der sker en reduktion på i alt 0,1 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetforliget 2019-2022.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 144

  Godkendt. Ø kan ikke tiltræde planen for udmøntning af budgetforlig 2019-2022, da Ø har stemt imod budgetforliget i sin helhed. Ø vil løbende tage stilling til de enkelte punkter, når de forelægges udvalget til behandling.

 • Pkt. 145 Orientering om status på projekt tværsektorielle delestillinger

  Pkt. 145

  Orientering om status på projekt tværsektorielle delestillinger

  Sagsnr. 286087 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges midtvejsstatus for satspuljeprojektet tværsektorielle

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I byrådets sundhedspolitik er der fokus på, at sundhedsaftalen implementeres med konkrete aftaler mellem Roskilde Kommune og samarbejdshospitaler, der giver værdi for borgerne og sømfri forløb.
  En af de indsatser, der understøtter målet om sømfri forløb og koordinerede overgangen mellem Roskilde Kommune og samarbejdshospitaler er projektet tværsektorielle delestillinger. Projektet er et af tre delprojekter i Region Sjælland, der har fokus på afprøvning af nye samarbejdsmodeller omkring den ældre medicinske patient og blev i 2016 bevilget midler fra satspuljen til en styrket sammenhæng for de svageste ældre.
  Projektet blev igangsat i efteråret 2016 i samarbejde mellem Roskilde Kommune og Sjællands Universitetshospital, Roskilde. Formålet er at styrke sammenhængen for de svageste ældre medicinske patienter i Roskilde Kommune, som er tilknyttet Roskilde Sygehus. I projektet er ansat et team af ”delesygeplejersker”, som varetager sygeplejefaglige opgaver både på sygehus og i kommunen. Teamet består af seks sygeplejersker, hvoraf Roskilde Kommune finansierer de to. Inklusion af patienter i projektet gik i gang 1. maj 2017.
  Der er opstillet følgende overordnede mål for projektet:
  – Tidlig opsporing af funktionstab
  – Tidlig rette indsats i forhold til bedre selvoplevet helbred og livskvalitet
  – Understøttelse af smidige sammenhængende patientforløb med fokus på at borgeren undgår unødvendig ventetid, modtager nødvendig indsats med det samme og oplever forløbet som et sammenhængende forløb
  – Forebyggelse af uhensigtsmæssige/uønskede indlæggelser
  De foreløbige erfaringer fra projektet viser, at der har været inkluderet 600 patienter indtil medio oktober 2018. De involverede i projektet, både patienter og medarbejdere oplever, at forløbet fra indlæggelse, over udskrivning og tilbagevenden til eget hjem sker velkoordineret og delesygeplejerskerne skaber et overblik over det samlede forløb, som giver tryghed for patient og pårørende. Flere patienter fremhæver positivt, at delesygeplejerskerne har set dem både på sygehuset og i hjemmet og derfor kender til patientens samlede forløb. Bl.a. svarer 84 % af adspurgte patienter, at de i høj grad, eller meget høj grad har følt sig tryg ved den behandling, de har fået og 79 % angiver, at de i høj grad, eller meget høj grad føler sig trygge ved at komme hjem.
  På grund af udfordringer med datatræk efter implementering af Sundhedsplatformen har det endnu ikke været muligt at får udarbejdet data vedr. forebyggelse af indlæggelser eller genindlæggelser. 71 % angiver, at de i høj grad, eller meget høj grad føler, at personalet på sygehus og kommune har talt sammen om patientens fremtidige plan og behandling.
  Der udarbejdes desuden en tværgående midtvejsevaluering af alle tre delprojekter til Sundhedsstyrelsen. Denne forventes at foreligge i begyndelsen af 2019.
  Sundhedsministeren blev ved et besøg i Roskilde Kommune i august 2018 præsenteret for projektet og de foreløbige erfaringer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 145

 • Pkt. 146 Orientering om fremadrettet organisering af valg til Ældrerådet

  Pkt. 146

  Orientering om fremadrettet organisering af valg til Ældrerådet

  Sagsnr. 287067 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager orientering om beslutning i Økonomiudvalget om den fremadrettede organisering af valg til Ældrerådet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-32, at hver kommune skal nedsætte mindst ét ældreråd, og der skal foretages valg hertil mindst hver 4. år. Samtlige borgere over 60 år med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune er stemmeberettigede.
  I Roskilde Kommune blev det seneste valg til Ældrerådet afholdt i november 2017. For første gang blev valget afholdt som et fremmødevalg. Det havde indtil da været afholdt som et brevstemmevalg.
  I alt 14.259 borgere stemte ved valget i 2017, hvilket gav en samlet stemmeprocent på 66 %. Valget resulterede i en stor fremgang i antal borgere, som stemte til valg til Ældrerådet. Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede evaluering af valg til Ældreråd den 10. april 2018 og anbefalede, at valg til Ældrerådet fremadrettet afholdes som fremmødevalg. Herefter blev sagen oversendt til Økonomiudvalget.
  Økonomiudvalget besluttede den 13. juni 2018, at valg til Ældreråd fremadrettet kan afholdes som fremmødevalg.
  De samlede udgifter til valg til Ældrerådet i 2017 var på ca. 375.000 kr. herunder indkøb af 14 særlig indrettede stemmebokse. Såfremt valg til Ældrerådet skal afvikles på niveau med kommunal- og regionsvalg, herunder elektronisk valgliste og sammenlignelige stemmebokse, forventes de samlede udgifter til valget at blive på ca. 900.000-950.000 kr. En sammenlignelig valghandling med kommunal- og regionsvalg vil ligeledes betyde, at valghandling på visse valgsteder må rykkes til andre lokaler eller bygninger.
  På denne baggrund besluttede Økonomiudvalget samtidig, at fremadrettede valg til Ældrerådet fortsat afvikles med manuel valgbog og de tidligere indkøbte stemmebokse.
  Næste valg til Ældrerådet afholdes i november 2021, samtidig med kommune- og regionsvalg. En valgbestyrelse med medlemmer fra henholdsvis Ældrerådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget skal planlæge valget i detaljer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 146

 • Pkt. 147 Orientering om valg til bruger- og pårørenderåd

  Vedtaegter_for_bruger-_og_paaroerenderaad_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 147

  Orientering om valg til bruger- og pårørenderåd

  Sagsnr. 191905 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om, at der afholdes ordinære valg til bruger- og pårørenderåd på plejecentrene til afholdelse torsdag den 22. november 2018.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Samtlige plejecentre i Roskilde Kommune har et bruger- og pårørenderåd. Bruger- og pårørenderådene har til formål at repræsentere beboerne over for kommunen således, at den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov. Rådene skal medvirke ved fastlæggelsen af retningslinjer for den daglige pleje og omsorgsindsats i den pågældende boligenhed, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v. Rådene er et samarbejdsorgan og kan derfor ikke ændre de kompetencer, som er tillagt plejecentrets ledelse. Ældrerådet har en repræsentant i hver bruger- og pårørenderåd dog uden stemmeret.
  Det enkelte bruger- og pårørenderåd består af højst 7 faste medlemmer, hvoraf
  4 vælges blandt brugere og pårørende fra den pågældende boligenhed og 3 blandt interesserede borgere. Hvis det ikke er muligt at få det fulde antal af brugere og
  pårørende til rådet, bevirker det, at antallet af interesserede borgere reduceres, så der er flertal af brugere og pårørende. Er der ikke tilstrækkeligt med kandidater blandt brugere og pårørende på et plejecenter, fungerer plejecenteret i valgperioden uden bruger- og pårørenderåd. Ledelsen på plejecenteret vil så på anden vis sikre god information, dialog og samarbejde med brugere og pårørende på plejecenteret.
  Valg til bruger- og pårørenderådene sker i november/december måned og afholdes hvert andet år. Der kan afholdes suppleringsvalg hvert halve år.
  Valg til bruger- og pårørenderådene er fastsat til afholdelse torsdag den 22. november 2018. Valgperioden er fra 1. januar 2019 til og med 31. december 2020.
  Der vil blive annonceret om valget i 60Plus samt i Roskilde Avis (side 2). Endvidere vil hver plejecenter modtage informationsmateriale om valget. Det er ledelsen på det enkelte plejecenter, som står for afholdelse af valget. Sundheds- og Omsorgsudvalget vil modtage en orientering om resultatet af afholdelse af valget.
  Vedtægterne til bruger- og pårørenderådet et vedlagt sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 147

 • Pkt. 148 Orientering om den kvartalsvise udvikling i venteliste til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Pkt. 148

  Orientering om den kvartalsvise udvikling i venteliste til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 291052 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om den seneste kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune samt en opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har på nuværende tidspunkt en samlet kapacitet på 506 permanente plejeboliger samt 57 midlertidige plejeboliger.
  Af figur 1 fremgår det, at antallet af borgere på venteliste i 3. kvartal 2018 fortsat ligger lavt sammenlignet med en længere ekstraordinær høj periode i 2017.
  Medio september 2018 var der 54 borgere på venteliste til plejebolig. 16 af disse er udenbys borgere.
  Figur 1.

  Figur 2.

  I figur 2 ses en mindre stigning sidst i 3. kvartal i den samlede antal af borgere, som venter på en plejebolig.
  Opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre ses i figur 3. Roskilde Kommune har i perioden overholdt plejeboliggarantien.
  Figur 3.

  Note: Borgere på venteliste er beregnet som gennemsnit over antal borgere på venteliste i tredje kvartal 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 149

 • Pkt. 149 Eventuelt

  Pkt. 149

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-11-2018, pkt. 150