You are here

Referat

Dato: Onsdag, December 6, 2017 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 3A
 • Pkt. 189 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 189

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 189

 • Pkt. 190 Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere i 2018

  Minipjece_med_samlet_oversigt_over_kvalitetsstandarderne.pdf Generel_information_og_samarbejde.pdf Praktisk_hjaelp.pdf Personlig_pleje.pdf Traening.pdf Sygepleje.pdf Omsorgstandpleje.pdf Aktivitetstilbud_via_Seniorhoejskolen.pdf Forebyggende_hjemmebesoeg.pdf Boliger.pdf Hoeringssvar_fra_Aeldreraadet.pdf Hoeringssvar_fra_Handicapraadet.pdf Overordnet_oversigt_over_de_redaktionelle_justeringer_i_kvalitetsstandarderne_for_2018.pdf Gennemgang_af_bemaerkninger_fra_Handicapraadet.pdf Tilsynspolitik_for_2018.pdf

  Pkt. 190

  Godkendelse af kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere i 2018

  Sagsnr. 78633 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres én gang årligt.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal byrådet revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, som byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet herunder omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygeplejeindsatser.
  Som det fremgik af Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden af 5. oktober 2017 pkt. 154 er der forslag til tekstmæssige revideringer af kvalitetsstandarderne for 2018 på flere områder. Denne revidering medfører ikke ændringer i det nuværende serviceniveau, men har til formål at tydeliggøre gældende praksis samt gøre beskrivelsen af serviceniveauet mere klart. Ændringer er f.eks. foretaget ved beskrivelse af aktivitetstilbud. Her foreslås det, at tilbud om dagcenter og lokalcenter erstattes af tilbud om deltagelse i Seniorhøjskolen, som ligeledes tilbyder nye former for samvær og aktiviteter. En anden væsentlig ændring er forslag om at udvide målgruppen, som tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i aldersgruppen 65 til 79 år. Her foreslås det, at målgruppen også inkluderer borgere, som har afsluttet et forløb med praktisk hjælp og personlig pleje eller sygepleje samt borgere, der er flyttet til en ny bolig eller nyligt tilflyttet Roskilde Kommune. Forvaltningen vurderer, at disse målgrupper ofte er i en sårbar situation og kan have gavn af forebyggende indsatser. Ændringerne kan afholdes inden for rammerne af det afsatte budget. I vedlagte notat beskrives de foreslåede ændringer.
  Kvalitetsstandarderne for 2018 blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet den 6. oktober 2017 med frist for høringssvar den 7. november 2017. Høringssvar er vedlagt sagen. Til Handicaprådet er der udarbejdet et notat som gennemgår bemærkningerne. På en række områder har Handicaprådets høringssvar givet anledning til præciseringer, som er indarbejdet i forslag til kvalitetsstandarder for 2018.
  Det er hensigten, at de reviderede kvalitetsstandarder fortsat trykkes i læsevenligt layout i enkelte pjecer. Der er endvidere lagt op til, at den nuværende tilsynspolitik for hjemmeboende borgere fortsætter uændret.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 190

  Anbefales.

 • Pkt. 191 SPOTTET - et tilbud om misbrugsrådgivning til unge og deres forældre

  Pkt. 191

  SPOTTET - et tilbud om misbrugsrådgivning til unge og deres forældre

  Sagsnr. 263075 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  SPOTTET er et tværfagligt rådgivnings- og behandlingstilbud til unge under 30 år med misbrugsproblematikker og deres forældre. Tilbuddet er et samarbejde mellem Træning og Sundhed, Center for Alkohol og Stofbehandling (CAS) samt Børn og Unge. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om SPOTTET’s foreløbige resultater og eventuelle videreførelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at rådgivnings- og behandlingstilbuddet SPOTTET videreføres i et samarbejde mellem Træning og Sundhed, CAS samt Børn og Unge.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Skole- og Børneudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget blev den 8. december 2016 orienteret om SPOTTET, der er et nyt rådgivningstilbud og tilbud om misbrugsbehandling til unge.
  SPOTTET tilbyder anonym rådgivning, misbrugsbehandling til unge under 30 år og forældregrupper. Tilbuddet er organiseret i et samarbejde mellem CAS, Børn og Unge og Sundhedscentret, der alle bidrager med medarbejderressourcer.
  De foreløbige resultater viser, at der fra juni 2016 frem til august 2017 har været 68 borgere i anonym rådgivning, 12 unge i misbrugsbehandling og 27 forældre, som har deltaget i en forældregruppe.
  Fra januar 2017 til medio november 2017 har 29 unge benyttet den anonyme rådgivning. Aldersfordelingen viser, at 79 % er under 20 år, 14 %er mellem 21-24 år, 7 % har ikke ønsket at oplyse alder. 17 af de 29 unge er fortsat i et forløb i SPOTTET, mens 12 unge enten er afsluttet efter første samtale, henvist til andet tilbud eller ikke ønsket at deltage mere.
  SPOTTET er desuden leverandør af misbrugsbehandling til unge under 18 år i Roskilde Kommune. Fra juni 2016 frem til august 2017 har 12 unge været i et behandlingsforløb, hvoraf 9 er afsluttet og 3 fortsat er i behandling. Resultaterne efter afsluttet forløb viser, at tre er stoffri, fire har reduceret deres forbrug og to har et uændret forbrug.
  Der har været 4 forældregrupper med deltagelse af 27 forældre. Der kan deltage 10 forældre i hver gruppe. Forældregrupperne består af fire mødegange og en opfølgningsgang omkring to måneder efter afslutningen. På den sidste mødegang udfylder forældrene et skriftligt spørgeskema med fire spørgsmål. Resultaterne af spørgeskemaet viser blandt andet at forældrenes forventninger til tilbuddet stemmer overens med udbyttet.
  En eventuel videreførelse af tilbuddet i SPOTTET kan ske inden for det eksisterende budget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 191

  Godkendt.

 • Pkt. 192 Erfaringer med sundhedsapplikationen LIVA

  Pkt. 192

  Erfaringer med sundhedsapplikationen LIVA

  Sagsnr. 288600 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har afprøvet sundhedsapplikationen LIVA i et pilotprojekt i 2017. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om erfaringerne. Forvaltningen indstiller, at indsatsen ikke fortsættes i dens nuværende form.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter, at sundhedsapplikationen LIVA ikke i dets nuværende form skal være en del af sundhedsindsatsen i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. februar 2017 at afprøve applikationen LIVA i et pilotprojekt på sundhedsområdet.
  Hensigten med LIVA var at nå flere borgere med livsstilssygdomme end ved den traditionelle rådgivning. Der var også forventningen, at det med applikationen var muligt at yde rådgivning til flere borgere pr. sundhedskonsulent end ved den traditionelle rådgivning. Endelig var det forventningen, at data som blev indtastet kunne overføres til borgerens praktiserende læge samt til Roskilde Kommunes sundheds- og omsorgssystem, såfremt borgeren gav accept til dette.
  Der er 190 borgere i Roskilde Kommune, som har registreret brug af applikationen i 2017. Borgerne er hovedsageligt rekrutteret efter lanceringsevent med Chris MacDonald på Roskilde Katedralskole 31. maj 2017. Resultaterne viser, at 76 procent af brugerne er kvinder og 24 procent er mænd. Aldersfordelingen viser, at 73 procent er mellem 46 til 65 år. De primære sundhedsmæssige udfordringer, som registreres i applikationen i Roskilde Kommune, er overvægt. Brugerne af applikationen adskiller sig ikke væsentligt i forhold til alder og køn fra de øvrige borgere, som benytter tilbud i Træning og Sundhed.
  Det er forvaltningens vurdering, at det ikke med LIVA har været muligt at nå flere borgere med livsstilssygdomme end ved den traditionelle rådgivning eller rådgive flere samtidig. Af de 190 borgere, der er registreret som brugere, er der ca. en tredjedel, som anvender LIVA i dialogen med en sundhedskonsulent. Mange borgere fandt brug af LIVA så vanskelig, at Træning og Sundhed måtte tilbyde instruktion i applikationen og hjælp til at downloade på borgerens mobiltelefon eller tablet.
  Det har ikke været muligt at videresende data til borgerens praktiserende læge, hvilket var en væsentlig forudsætning for brug af LIVA. Endvidere kan data fra Roskilde Kommunes sundheds og omsorgssystem ikke sammenkobles med sundhedsapplikationen, hvilket medfører unødig dobbeltregistrering.
  Anvendelsen af LIVA har grundlæggende ikke resulteret i de forventede effekter. På den baggrund anbefaler forvaltningen, at anvendelsen af LIVA i Roskilde Kommune afsluttes i sin nuværende form.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 192

  Godkendt.

 • Pkt. 193 Fordeling af frivilligmidler 2018

  Fordeling_af_frivilligmidler_SSSS_18_og_79_2018.pdf

  Pkt. 193

  Fordeling af frivilligmidler 2018

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er indkommet 129 ansøgninger til frivilligmidler i 2018 efter §§ 18 og 79 i Serviceloven. På baggrund af de kriterier, der er besluttet for fordeling af frivilligmidlerne, har forvaltningen udarbejdet forslag til fordeling, som udvalget skal behandle.
  Sagen behandles som et lukket punkt, men kan åbnes efter behandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til fordeling af 2.226.475 kr. af frivilligmidlerne for 2018 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt frivilligmidler efter Servicelovens §§ 18 og 79 til frivillige sociale foreninger. Tildelingen af frivilligmidler sker ud fra de kriterier for tildeling, som udvalget godkendte den 5. oktober 2017.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 5. oktober 2017, at der gerne ses ansøgninger, der handler om nye aktiviteter for udsatte borgergrupper. Det gælder særligt udsatte børn og unge, psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre, samt aktiviteter der fremmer spisefællesskaber i by- og lokalområder. Med afsæt i denne beslutning og de godkendte tildelingskriterier har forvaltningen gennemgået de indkomne ansøgninger.
  Der er indkommet i alt 129 ansøgninger til frivilligmidler i 2018 og der ansøges om i alt 4.309.242 kr. Heraf er der ansøgninger til § 18 for i alt 2.295.847 kr. og ansøgninger til § 79 for i alt 2.013.395 kr.
  Oversigt over de indkomne ansøgninger til frivilligmidler i 2018 efter §§ 18 og 79 fremgår af bilag. Oversigten indeholder oplysninger om de ansøgninger, der er indkommet for 2018, og de ansøgninger der indgik for 2017. Af oversigten fremgår, hvilke beløb den enkelte forening ansøgte om og fik bevilget i 2017, og det beløb der ansøges om og foreslås tildelt i 2018. Ud for den enkelte ansøger er kort beskrevet, hvilke aktiviteter der søges støtte til for 2018, samt forvaltningens bemærkninger til ansøgningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der kan uddeles 2.474.000 kr. til frivilligområdet i 2018. Der tilbageholdes10 procent af midlerne til mulige tilskud til nye initiativer, der opstår i løbet af året. Herefter er der således fordelt 2.211.124 kr. til de frivillige foreninger.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 193

  Godkendt.
  Udvalget noterer sig, at der er modtaget 98 ansøgninger og således ikke 129, som angivet i sagsfremstillingen.
  Udvalget ønsker at Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om de initiativer på integrationsområdet, som støttes under frivilligmidlerne §§ 18 og 79.

 • Pkt. 194 Ansøgninger om ekstraordinære frivilligmidler

  Fordeling_af_ekstraordinaere_frivilligmidler_2017-2018.pdf

  Pkt. 194

  Ansøgninger om ekstraordinære frivilligmidler

  Sagsnr. 299091 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges ansøgninger som blev drøftet på det forrige udvalgsmøde og som nu er belyst yderligere.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.
  Beslutningskompetence
  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde den 9. november 2017 blev der behandlet en række ansøgninger om ekstraordinære frivilligmidler. Som følge af udvalgets beslutning er flere af ansøgningerne nu belyst yderligere, og de forelægges derfor udvalget på ny, jf. bilag.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har sat ekstra midler af til at støtte kommunens frivillige foreninger, som ligger ud over de midler der kan ansøges om efter § 18 og 79 i serviceloven. De ekstra midler udgør 1 mio. kr. i 2017 og 2018. Foreninger kan ansøge om midler til aktiviteter indenfor fire temaer:
  Særligt udsatte børn og unge, herunder psykisk sårbare og ensomme unge
  Initiativer til at bekæmpe ensomhed hos ældre borgere
  Initiativer på forebyggelsesområdet
  Palliation (fremme af livskvalitet hos borgere med problemer som følge af livstruende sygdom), herunder fx samarbejde med vågetjenester
  Udvalget har endvidere besluttet, at de ekstra penge fordeles efter samme principper, som gælder for frivilligmidler efter § 18 og 79 i serviceloven.
  Hvis der indkommer ansøgninger efter fristens udløb, vil udvalget få forelagt disse løbende i overensstemmelse med gældende praksis for frivilligmidlerne efter § 18 og § 79 i serviceloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet udgiften kan afholdes inden for frivilligområdets budget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 194

  Godkendt.

 • Pkt. 195 Evaluering af projekt Aflastning af pårørende til demente i eget hjem

  Pkt. 195

  Evaluering af projekt Aflastning af pårørende til demente i eget hjem

  Sagsnr. 282483 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med midler fra Sundhedsstyrelsen har Roskilde Kommune fra september 2016 til ultimo 2017 afprøvet et projekt om Aflastning af pårørende til demente i eget hjem.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender at indsatsen gøres permanent og videreudvikles i 2018.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I september 2016 modtog Roskilde Kommune tilsagn om 200.000 kr. fra Sundhedsstyrelsen til projekt Aflastning af pårørende til demente i eget hjem.
  Formålet med tilbuddet om aflastning i eget hjemmet er, at understøtte at den pårørende trygt kan deltage i aktiviteter uden for hjemmet at støtte den pårørende bedst muligt og forebygge social isolation. Ideen til projektet er opstået ud fra ønsker fra pårørende om mere fleksible aflastningstilbud. Der er mulighed for aflastning op til 8 timer pr. måned.
  I projektperioden har 24 pårørende gjort brug af tilbuddet. De har gjort brug af tilbuddet 242 gange. I gennemsnit har aflastningen varet 2 timer og 37 min pr. gang.
  8 af de 24 pårørende har besvaret et spørgeskema om deres oplevelse. Spørgeskemaundersøgelsen viser, at 88 % af de adspurgte i høj grad eller i nogen grad har været tilfredse med tilbuddet.
  De pårørende oplever, at deres muligheder for at bibeholde eller udvide aktiviteter uden for hjemmet blev styrket, idet 75 % i høj eller i nogen grad føler, at de bliver aflastet i hverdagen. 88 % tilkendegiver, at tilbuddet i høj eller i nogen grad har givet dem mere fleksibilitet i hverdagen.
  I spørgeskemaundersøgelsen er de pårørende blevet adspurgt om, i hvor høj grad personen med demens var positiv og motiveret til at deltage i initiativet. 75 % angiver at den demensramte i nogen eller i høj grad var motiveret.
  På baggrund af erfaringerne anbefaler forvaltningen, at tilbuddet gøres permanent fra 2018, og videreudvikles i samskabelse med pårørende og demensramte borgere.

  Økonomi

  Indsatsen kan finansieres inden for den eksisterende ramme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 195

  Godkendt.

 • Pkt. 196 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2017.pdf

  Pkt. 196

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017

  Sagsnr. 290871 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2017 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Sundheds- og omsorgsudvalget forventes et merforbrug på 0,2 mio. kr. Det er en ændring på 4,4 mio. kr. siden sidste opfølgning.
  På Pleje og træning forventes et merforbrug på 2,7 mio. kr. Det skyldes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. på institutionerne, primært på træningsafsnittet samt et merforbrug på 3,5 mio. kr. på grund af periodevise forskydninger på flerårige projekter, primært på værdighedsmidlerne.
  På Sundhed og forebyggelse forventes et merforbrug på 0,6 mio. kr. Det skyldes et merforbrug på 0,8 mio. kr., der skyldes øget aktivitet og investering i både tand- og sundhedspleje. Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra 2016. Videre skyldes det et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på grund af periodevise forskydninger på flerårige projekter.
  På Frivilligmidler forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. som skyldes ekstraordinære bevillinger til frivilligforeninger, som finansieres af rammeoverførte midler fra 2016. Forhøjelsen af tilskuddet til frivilligforeninger er godkendt politisk.
  På Andre udgifter nedjusteres forventningen tilmindreforbrug på betaling til hospice til 0,3 mio. kr., da der ses en stigning i aktiviteten. Tidligere var indmeldt et forventet mindreforbrug på0,7 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 196

 • Pkt. 197 Orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger

  Notat_om_benyttelse_af_Roskilde_Kommunes_aeldre-_og_handicapegnede_boliger.pdf

  Pkt. 197

  Orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger

  Sagsnr. 298717 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag modtager udvalget en orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget anmodede den 9. november 2017 forvaltningen om at udarbejde en analyse og opgørelse over antallet af ledige ældre- og handicapegnede boliger i hele kommunen.
  I vedlagte bilag gennemgås udviklingen i tomgang på boligerne fra februar 2016 til november 2017. Henover perioden ses sæsonudsving, hvor tomgangen for boligerne svinger mellem 1 % til 3 %. Der ses en lidt højere tomgangsprocent sidst i perioden, hvilket primært skyldes ibrugtagelsen af de nye ældreboliger i Viby Sjælland.
  I 2017 har tomgangen på ældreboliger været størst i forhold til boligerne ved Æblehaven, Sct. Maria Park og Toftehøjen.
  Opstår der for meget tomgang på ældreboliger, tilbydes borgere på venteliste til en udelukkende handicapegnet bolig, en ældrebolig. Denne dispensation er bl.a. benyttet i forhold til ældreboligerne i Æblehaven.
  Af vedlagte bilag fremgår det endvidere, at der siden januar 2016 har været et fald i antal borgere på venteliste til en ældrebolig. Samtidig ses gennem hele 2017 et fald i ansøgninger til en ældrebolig.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 197

  Udvalget ønsker fremadrettet at få denne analyse til orientering halvårligt. Udvalget er enigt om, at analysen skal oversendes til den politiske følgegruppe for den nye boligpolitik i social balance.

 • Pkt. 198 Orientering om status på brug af medicinkasser på ældreområdet

  Pkt. 198

  Orientering om status på brug af medicinkasser på ældreområdet

  Sagsnr. 275233 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en status på brug af medicinkasser, som udvalget den 9. marts 2017 afsatte midler til.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 9. marts 2017 at benytte 300.000 kr. til indkøb af ca. 50 elektroniske medicinkasser.
  Formålet med medicinkasserne er at hjælpe borgeren med at huske at tage sin medicin til tiden. Medicinkassen har nogle tekniske funktioner såsom en huskefunktion og kvitteringsknap, når medicinen er taget. Foruden at medicinkassen hjælper borgeren, kan personalet via en applikation til deres håndholdte enhed se, om borgeren har indtaget sin medicin. Kassen kan medbringes overalt, og brugerne guides nemt undervejs uden brug af manual.
  Primo december 2017 er der ca. 50 medicinkasser i brug i Roskilde Kommune. Disse er fordelt på plejecenter Trekroner samt til hjemmeboende borgere. En række borgere, som indgår i hjælp til selvhjælpsforløb, har også medicinkassen.
  På plejecenter Trekroner benyttes medicinkassen primært som arbejdsredskab af plejepersonalet til bedre at sikre, at borgeren modtager sin medicin på de rigtige tidspunkter. Det er vurderingen, at medicinkasserne har medvirket til at give bedre overblik, sikkerhed og kvalitet i medicingivningen, da personalet på oversigtsskærm kan se, hvilke borgere der har fået medicin samt tidspunkter for næste medicingivning.
  I hjemmeplejen har borgerne medicinkassen stående hjemme. Blandt borgere, som har medicinkassen, oplever over 70 % at medicinkassen har hjulpet dem med at huske at tage medicin. 57 % oplever, at medicinkassen hjælper med at tage medicinen til tiden. Over halvdelen oplever, at de har mere frihed til at gøre ting i løbet af dagen, fordi de har fået medicinkassen og selv kan styre deres hverdag. Personalet oplever, at borgerne er glade for medicinkasserne, og at kasserne frigiver mere tid til andre borgere.
  Med det nye omsorgssystem NEXUS, som indføres i Roskilde Kommune i slutningen af 2018, er der indbygget en huskefunktion omkring medicin. Det forventes, at denne funktionalitet vil svare til den funktionalitet i medicinkasserne, som anvendes på plejecenter Trekroner.
  Fremadrettet vil forvaltningen prioritere, at medicinkasserne særligt benyttes i hjemmeplejen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 198

 • Pkt. 199 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 199

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetider til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere besluttet, at udvalget skal have en kvartalsvis orientering om ventetider til genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven.
  Figuren nedenfor viser ventetider til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel vurdering, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Ventetiderne er opgjort ud fra medianen, som udtrykker den normale tendens for ventetid, idet der er lige så mange borgere, der har henholdsvis en kortere og en længere ventetid end medianen. Medianen anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode, som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Medianen er ikke så påvirkelig for enkeltstående store udsving, og giver dermed det mest generelle billede af den gennemsnitlige ventetid.

  Årsmedianen for hele 2016 var 4 dages ventetid til genoptræning efter § 140 og 6 dages ventetid efter § 86.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 199

 • Pkt. 200 Orientering om kommende større sager - december 2017

  Pkt. 200

  Orientering om kommende større sager - december 2017

  Sagsnr. 258315 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Introduktion til nyt udvalg
  - Spisefællesskaber
  - Revideret værdighedspolitik
  - Tilsyn på plejecentre og hjemmeplejen 2017
  - Tidlig indsats i sundhedsplejen (budgetforslag)
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Udbud af mad til hjemmeboende
  - Demensstrategi
  - Mobilt laboratorium (budgetforslag)
  - Hjerneskadeområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 200

 • Pkt. 201 Orientering om status på ensomhedsindsatsen i Roskilde Kommune

  Pkt. 201

  Orientering om status på ensomhedsindsatsen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 270318 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om status på den samlede ensomhedsindsats i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Af Roskilde Kommunes ældrepolitik fremgår det, at de lokale sociale fællesskaber styrkes med henblik på at forebygge ensomhed og social isolation hos ældre borgere.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 11. september 2014 at styrke indsatsen målrettet ensomme ældre som en del af Roskilde Kommunes udmøntning af ældremilliarden. Indsatsen havde til formål at give medarbejdere bedre kompetencer i opsporing af ensomme ældre, styrke samarbejde med frivillige foreninger samt udvikling af konkrete tilbud til ensomme. I forlængelse af budgetforlig for 2015 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget desuden den 4. december 2014, at der blev udviklet en applikation, der gør det nemt for hjemmeplejen, pårørende og borgere at få overblik over aktiviteter i lokalområdet som tilbydes af frivillige foreninger.
  Fokus på ensomhed blandt ældre borgere i Roskilde Kommune er integreret i Roskilde Kommunes arbejdsgange for tidlig opsporing og rehabilitering. Medarbejdere på sundheds- og omsorgsområdet har fået kompetenceudvikling i systematisk opsporing af ensomhed blandt ældre borgere og anvender et efterprøvet redskab opsporingsredskab. Redskabet vil fremadrettet indgå i Sundhedsstyrelsen anbefalinger til redskaber og arbejdsgange for tidlig opsporing på ældreområdet.
  Roskilde Kommune har desuden oprettet en række tilbud med det formål at styrke borgerens netværk og relationer til andre, så oplevelsen af ensomhed mindskes. Opsporing af ensomhed blandt borgere, der er kendt i Sundhed og Omsorg i Roskilde Kommune foregår systematisk og borgerne tilbydes en række indsatser med udgangspunkt i den enkeltes interesser og behov. Tilbuddene består blandt andet af:
  - Ensomhedsbesøg for borgere over 65 år, der oplever ensomhed. 34 borgere har i 2017 modtaget et ensomhedsbesøg.
  - Fortæl for Livet grupper, som er et gruppetilbud med fokus på livshistoriefortællinger. Grupperne ledes af både frivillige og kommunale medarbejdere. Der har været afholdt 11 gruppeforløb i 2017.
  - Sorgcafé for borgere, der for nylig har mistet
  - Tilknytning af foreninger til hjemmesiden www.aktivtældreliv.dk, hvor 78 foreninger i og omkring Roskilde er tilknyttet
  1. februar 2017 blev applikationen Ensomhedstjek lanceret i Google Play og App Store. Applikationen består af en test på 20 spørgsmål. På baggrund af testen præsenterer applikationen en række tilbud og indsatser for borgeren. Applikationen kan dermed understøtte opsporingen af ensomhed blandt borgere, som ikke er kendt i Sundhed og Omsorg i Roskilde Kommune. Applikationen har været downloadet i begrænset omfang i perioden februar-november 2017. Forvaltningen vil derfor tage initiativ til at skabe øget opmærksomhed omkring applikationen, som senest har været omtalt i 60Plus sammen med Roskilde Kommunes tilbud til borgere, der oplever ensomhed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 201

 • Pkt. 202 Eventuelt

  Pkt. 202

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 06-12-2017, pkt. 202

  Udvalget blev orienteret om den midlertidige rampe samt liften ved Frivilligcentret.

 • Pkt. 203 Udbud af indkøbsordning til hjemmeboende borgere (Lukket)