You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Februar 7, 2017 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 18 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 18

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 18

  Dagsordenen blev godkendt.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 19 Temadrøftelse om mental sundhed i Roskilde Kommune

  Temadroeftelse_om_mental_sundhed_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 19

  Temadrøftelse om mental sundhed i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 83649 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter status på indsatser i Roskilde Kommune relateret til mental sundhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at indsatser relateret til mental sundhed drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet holde et kort oplæg om status for indsatsen samt give et bud på de kommende års udfordringer på området. Der lægges op til en politisk drøftelse af indsatser relateret til mental sundhed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 19

  Drøftet.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 20 Sundhedsapplikationen LIVA

  Praesentation_af_sundhedsapplikationen_LIVA.pdf

  Pkt. 20

  Sundhedsapplikationen LIVA

  Sagsnr. 288600 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fået mulighed for at afprøve applikationen LIVA på sundhedsområdet. Afprøvningen kan give Roskilde Kommune erfaringer med rådgivning og vejledning via nye digitale platforme til borgere med kroniske lidelser, som ønsker hjælp og støtte til en sundere livsstil.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter, at sundhedsapplikationen LIVA benyttes i et pilotprojekt i 2017.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Applikationen LIVA er et tilbud til borgere, som ønsker hjælp og støtte til en sundere livsstil. Applikationen er primært målrettet borgere med KOL, hjerteproblemer, diabetes, svær overvægt og rygere. Borgere, som benytter applikationen, kan kommunikere i lukket video chatforum med sundhedskonsulenter i Roskilde Kommune. Her kan de bl.a. i fællesskab opsætte og følge op på sundhedsmål samt drøfte udvalgte sundhedsindikatorer. Det kan være emner som motion, sund mad, indtag af alkohol, mv. Med borgerens accept kan der ligeledes sendes sundhedsdata til borgerens praktiserende læge via applikationen.
  Med applikationen er det hensigten at nå flere borgere med livsstilssygdomme end ved traditionel rådgivning. Det er også forventningen, at det med applikationen er muligt at yde rådgivning til flere borgere per sundhedskonsulent end ved traditionel rådgivning.
  Syddansk Universitet samt en række kommuner deltager i den løbende udvikling af applikationen. Flere kommuner er begyndt at benytte den digitale platform i deres kommunale sundhedstilbud.
  Beslutter Sundheds- og Omsorgsudvalget at anvende applikationen i et pilotprojekt, vil udvalget ultimo 2017 få en status på effekten af applikationen med henblik på, hvorvidt applikationen fremadrettet skal være en fast del af sundhedsindsatsen i Roskilde Kommune.
  Borgere kan downloade applikationen gratis til deres mobiltelefon og tablet eller benytte almindelig pc.
  Forvaltningen vil på mødet præsentere applikationen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Brug af applikationen kan afholdes inden for udvalgets ramme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 20

  Godkendt. Den samlede pris for brug af LIVA applikationen i 2017 er ca. 250.000 kr. I alt 1000 brugere ad gangen vil kunne tilgå applikationen i løbet af 2017.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 21 Forslag til anvendelse af udviklingspuljen for 2017

  Pkt. 21

  Forslag til anvendelse af udviklingspuljen for 2017

  Sagsnr. 275233 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af udvalgets drøftelse den 12. januar 2017 præsenteres i denne sag forslag til udmøntning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje på i alt 600.000 kr. for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  der bevilges 200.000 kr. til udmøntning af brugerdreven innovation til plejecenter Toftehøjen, og
  udvalget drøfter udmøntning af de resterende midler på i alt 400.000 kr.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  På baggrund af udvalgets drøftelse den 12. januar 2017 kan der iværksættes en proces på plejecenter Toftehøjen, som ultimo 2016 har fået ny ledelse, med det formål at skabe god kvalitet for borgerne og et godt arbejdsmiljø for personalet. Det indstilles, at der afsættes 200.000 kr. i 2017 til formålet.
  I forhold til udmøntning af de resterende midler fra udviklingspuljen, har forvaltningen udarbejdet en række forslag til videre drøftelse:
  Med henblik på at sikre en styrket fokus på tidlig opsporing af unge med mentale sundhedsudfordringer, kan der etableres en digital platform, som tilbyder virtuel vejledning. Platformen kan tilbyde online chatrådgivning og bidrage til netværksdannelse på tværs af aktører, som er i berøring med unge, herunder sundhedsplejen, ungeprojektet, CAS, Headspace samt Unge- og Familiecenteret. Samlede omkostninger: 150.000 kr.
  For at hjælpe borgerne med at huske at tage medicin til tiden, har det danske firma DoseSystem udviklet en elektronisk medicinkasse til doseringsæsker. Ca. 40 kommuner benytter allerede i dag medicinkassen. Samlede omkostninger: 200.000 kr. ved indkøb af 30 medicinkasser.
  Flere plejecentre i Roskilde Kommune har haft gavn af nøglesystemet Saltolåse, hvor beboeren kun kan åbne døre til egen bolig og ikke til andres boliger. Låsene har skabt tryghed for beboere samt minimeret konflikter. Systemet kan fx med fordel benyttes i de to huse på plejecenter Kristiansminde, som er indrettet til borgere med demens.
  Samlede omkostninger: 230.000 kr.
  Med henblik på at give personalet på ældreområdet mere viden om hygiejniske principper kan der med fordel iværksættes kompetenceudviklingsforløb i hjemmeplejen. Hensigten er, at kompetenceforløbet skal ske, mens personalet er på arbejde. Samlede omkostninger: 200.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 21

  Ad. 1: Godkendt
  Ad. 2: Udvalget beslutter at benytte 150.000 kr. til digital platform til styrkelse af mental sundhed.
  Udvalget ønsker en ny sag til kommende møde om de resterende midler i puljen, som bl.a. skal omfatte indsats i forhold til systematisk tidlig opsporing i sundhedsplejen.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 22 Udgiftsbevilling om forbedret tandsundhed for de svageste ældre

  Pkt. 22

  Udgiftsbevilling om forbedret tandsundhed for de svageste ældre

  Sagsnr. 288601 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I folketingets aftale om satspuljemidler på sundheds- og ældreområdet for 2017 til 2020 er der afsat midler til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre. Da midler fra satspuljen kommer via bloktilskud, anmodes om en udgiftsbevilling således, at de afsatte midler kan benyttes efter hensigten i satspuljeforliget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 140.000 kr. i perioden 2017 til og med 2020 til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet.

  Sagsfremstilling

  I folketingets satspuljeforlig på sundheds- og ældreområdet for 2017 til 2020 er der afsat i alt 10 mio. kr. pr. år til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre. Roskilde Kommunes andel er 140.000 kr. pr. år i perioden 2017 til 2020. Da midler fra satspuljen kommer via bloktilskud, anmodes om en udgiftsbevilling således, at de afsatte midler kan benyttes efter hensigten i satspuljeforliget.
  Med indsatsen ønsker satspuljepartierne at styrke den kommunale omsorgstandplejes information til ledelse og personale på ældreområdet om tand- og mundsundhed samt hvordan dette hænger sammen med helbred, livsvilkår og livsstil i øvrigt.
  Tandplejerne vil desuden individuelt instruere plejepersonalet i, hvordan de bedst hjælper den enkelte borger med at opretholde en god mundhygiejne.
  En dårlig mundhygiejne kan medvirke til betændelse i tændernes støttevæv, hvilket yderligere kan forårsage infektioner i mundhulen med deraf følgende risikofaktorer for ernæringsproblemer mv.
  Satspuljemidlerne til en forbedret tandsundhed skal ses i forlængelse af den indsats for de svageste ældre borgere, som allerede er iværksat i Roskilde Kommune siden 2014 med midler fra henholdsvis ældremilliarden samt værdighedsmidlerne. Med disse midler er der gennemført en styrket ernæringsindsats, herunder indsats til styrkelse af borgerens tandsundhed via ansættelse af tandplejer i ernæringsteamet. Med midlerne fra satspuljeforliget styrkes den samlede sundhedsindsats for de svageste ældre yderligere.

  Økonomi

  Sagen har ingen økonomiske konsekvenser i 2017, under forudsætning af, at der er dækning i det samlede bloktilskud/midtvejsregulering, hvori satspuljemidlerne indgår som et af mange elementer.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 22

  Anbefales.
  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 23 Orientering om udbud af fødevareaftale

  Pkt. 23

  Orientering om udbud af fødevareaftale

  Sagsnr. 270563 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen indstillede i 2016, at Roskilde Kommune lavede eget fødevareudbud. Indstillingen blev lavet som et resultat af, at SKI (Staten og kommunernes indkøbsservice) i et fællesudbud indsatte betingelser, som flere af Kommunens institutioner ikke kunne efterleve. Indstillingen blev forelagt fagudvalg og blev godkendt af ØU.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I tidligere indstilling skrev forvaltningen, at fagudvalg vil få udbudsmaterialet til orientering.
  Forvaltningen sender til orientering udbudsmateriale på indkøb af fødevarer til institutioner, skoler, madservice, plejecentre, rådhuskantinen m.fl.
  Udbudsmaterialet rummer et bredt og fuldt sortiment af økologiske fødevarer samt konventionelle varer, og de kommunale institutioner opnår herved mulighed for primært at anvende økologiske produkter.
  Kontrakten løber fra 1. maj 2017 til og med 30. april 2021.
  Udbuddet er konstrueret til at imødekomme de store køkkener, som har brug for at have skarpe priser på de fødevarer, hvor der er en stor indkøbsvolumen. Herudover imødekommer det de mindre køkkeners ønske om handlefrihed ved at have et bredt sortiment.
  I aftalen er der mulighed for, at Roskilde Kommune kan have en tæt dialog med leverandøren, som giver mulighed for konkret efterspørgsel efter f.eks. flere lokale fødevarer eller bestemte økologiske produkter. Ændringer må dog ikke rykke væsentligt ved udbudsgrundlaget.
  Fagudvalgene orienteres om resultatet af udbuddet efter endt udbud.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. En eventuel besparelse som følge af den nye kontrakt vil indgå i udmøntning af udvalgets tiltag vedr. produktivitetsforbedringer.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 23

  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 24 Orientering om projekt SUA

  Pkt. 24

  Orientering om projekt SUA

  Sagsnr. 263427 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager en orientering om erfaringerne fra Roskilde Kommunes deltagelse i partnerskabsprojektet Samskabelse, Unge og Alkohol (SUA). Projektet blev afsluttet ultimo december 2016.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Af de politiske målsætninger for Roskilde Kommunes sundhedspolitik fremgår det, at børn og unge skal have mulighed for et sundt liv ved at fokusere på sundhedsfremme og forebyggelse i dagtilbud, SFO, skoler, klubber og ungdomsuddannelser.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 5. februar 2015 en indtægts- og udgiftsbevilling til partnerskabsprojektet Samskabelse, Unge og Alkohol (SUA). Roskilde Kommune indgik i projektet med seks andre kommuner (København, Frederiksberg, Aarhus, Lemvig, Hjørring og Rudersdal), Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne, Alkohol & Samfund samt KL.
  En tidlig alkoholdebut øger risikoen for et stort forbrug og afhængighed af alkohol senere i livet. Det kan forebygges ved at udsætte alkoholdebuten, nedsætte forbruget og generelt arbejde for at skabe en sundere alkoholkultur blandt unge. De seneste 2 år har Roskilde Kommune sammen med unge og andre lokale aktører udviklet nye idéer og aktiviteter med henblik på at nedsætte unges alkoholforbrug og samtidig afprøve samskabelse som metode. Den metodiske tilgang betyder, at de unge har været med i hele processen fra projektopstart, planlægning, afvikling af aktiviteter til og med den afsluttende konference. De unge fra SUA projektet modtog sundhedsprisen i 2016 for deres indsats.
  Roskilde Kommune har haft fokus på at skabe sociale fællesskaber, der handler om andet end alkohol.Det resulterede i en række alkoholfrie arrangementer. Der blev eksempelvis opstillet en alkoholfri kalahaoase i Folkeparken. Her kunne unge spille forskellige brætspil henslængt på fatboys og få alkoholfrie drinks fra de unge bartendere, og samtidig få en uformel snak om alkohol.
  Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne har udarbejdet en samlet evaluering af projektet. Evalueringen viser, at samskabelse som metode kan bidrage til at skabe aktiviteter, som af målgruppen opleves som relevante. Der er desuden en sammenhæng mellem den grad, som unge er blevet involveret og den grad, målgruppen har følt engagement og ejerskab for processen.
  Erfaringerne fra Roskilde Kommune viser, at de unge gerne vil være med til at skabe fællesskaber, der handler om andet end alkohol. Det kræver, at de inddrages i hele processen og er med til at udvikle nye ideer og konkrete løsningsforslag, der bliver taget seriøst. Disse erfaringer vil blive inddraget i det kriminalpræventive SSP-samarbejde og Ungeprojektets arbejde med unge og alkohol.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 24

  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 25 Orientering om tidligere projekt med indførelse af sensor- og tryghedsteknologi

  Pkt. 25

  Orientering om tidligere projekt med indførelse af sensor- og tryghedsteknologi

  Sagsnr. 98660 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets besøg den 12. januar 2017 hos SIF-gruppen (Skovhoveds Installationsforretning), hvor udvalget blev præsenteret for forskellige velfærdsteknologiske løsninger, anmodede udvalget om en orientering om tidligere projekt med indførelse af sensor- og tryghedsteknologi i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Det daværende Ældre- og Omsorgsudvalg besluttede den 29. november 2011 at afsætte 200.000 kr. til afprøvning af en tryghedspakke i form af sensorteknologi. Den 2. oktober 2012 fik udvalget en orientering om erfaringerne fra projektet.
  Projektet havde til formål at afprøve 15 såkaldte sensorteknologianlæg i Roskilde Kommune hos 10 ældre borgere, der modtog hjemmehjælp og ca. 5 borgere med udviklingshæmning bosiddende på Marievej.
  Roskilde Kommune købte en standard løsning bestående af en modtage/sender-boks og 4 sensorer, der dels monitorerede borgerens bevægelser, dels afsendte alarm ved fald og længerevarende inaktivitet, samt gav adgang til en web-portal, hvor monitoreringen af den enkelte borgers bevægelser kunne aflæses med et døgns forsinkelse.
  Afprøvningen af sensorteknologi viste, at det ikke var muligt at opnå den reduktion i antallet af besøg hos ældre borgere, som var forventet. En af erfaringerne fra projektet var de mange tekniske problemer med at få systemet til at fungere.
  En anden erfaring var, at borgere med demens, samt andre borgere, blev mere utrygge fordi ”falske” alarmer medførte opkald og henvendelser fra hjemmeplejen, der ville sikre sig, at alt var i orden. Nogle borgere følte sig ligeledes overvåget og forsøgte at pille sensor-udstyret ned. Afprøvningen af teknologien hos borgere med udviklingshæmning var heller ikke positiv.
  Den samlede vurdering fra projektet var, at gevinsten ved den på daværende tidspunkt nye teknologi ikke stod mål med investeringen. Den daværende konklusion var, at den betragtelige merudgift for sensorteknologien ikke blev vurderet til at kunne matche de fordele, som systemet potentielt kunne have.
  Forvaltningen er i løbende dialog med både netværk og leverandører om udviklingen i sensorteknologien. Der er således sket en positiv udvikling i sensorteknologien siden projektet i Roskilde Kommune, hvilket bl.a. ses inden for intelligent døgnbelysning. Udviklingen i sensorteknologien vil ligeledes blive afspejlet i ønsket om nyere sensorteknologiske løsninger i forbindelse med det kommende plejecenter ved Hyrdehøj, jf. konkurrenceprogrammet, som Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 5. november 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 25

  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 26 Orientering om lægedækning i Roskilde Kommune

  Pkt. 26

  Orientering om lægedækning i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 195488 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af artikel i lokalavisen ”Paperboy” fra januar 2017 om lægemangel i Roskilde Kommune, modtager udvalget en orientering om status på lægedækningen i kommunen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Lokalavisen Paperboy havde den 3. januar 2017 en artikel med overskrifterne ”Lægemangel truer Roskilde” samt, at ”Roskilde om kort tid kan mangle læger”. Det blev i artiklen nævnt, at 93,5 % af alle lægepraksis i Roskilde Kommune ikke tager imod nye patienter samt, at borgerne i Roskilde Kommune om meget kort tid må rejse over kommunegrænsen, hvis de skal til læge.
  Baggrunden for artiklerne er en undersøgelse lavet af Praktiserende Lægers Organisation (PLO) i september 2016.
  Region Sjælland har det overordnede ansvar for at sikre lægedækningen til alle borgere i regionen, og det sker bl.a. via praksisplaner, som udarbejdes med jævne mellemrum. Praksisplanudvalget i Region Sjælland udpeger hvert år de kommuner, som på en række parametre vurderes at være lægedækningsudfordrede. Roskilde Kommune har ikke været udpeget som lægedækningsudfordret, og regionen vurderer, at antallet af lægekapaciteter i Roskilde Kommune dækker behovet.
  Der er på nuværende tidspunkt ingen ubesatte praksis i kommunen, og det er generelt ikke svært at tiltrække læger, og praksishandler foregår uproblematisk, hvilket sikrer et naturligt generationsskifte blandt de praktiserende læger i Roskilde Kommune.
  Mange lægepraksis har, som udgangspunkt, lukket for tilgang af borgere. Det er dog ofte muligt alligevel at blive tilmeldt en praksis, som har lukket for tilgang, hvis man opfylder forskellige betingelser, og lægen godkender dette.
  Primo januar 2017 er seks lægepraksis i Roskilde Kommune åben for tilgang. Det er endvidere aftalt mellem regionen og de enkelte kommuner, at der altid skal være to praksis åbne for tilgang i den enkelte kommune, så borgerne har valgmuligheder. Der har ikke været problemer med at sikre borgerne i Roskilde Kommune valget mellem mindst to praksis.
  I den nylige Praksisplan for Almen Praksis fra november 2016, hvor de praktiserende læger også har deltaget, har udfordringer i forhold til lægedækningen i Roskilde Kommune ikke været et emne. Derimod peges på andre udfordringer, som fx stigning i flere behandlingskrævende borgere, der udskrives fra sygehuset.
  Et andet vigtigt element i vurderingen af lægedækningen er antallet af lægekapaciteter og den geografiske fordeling af disse. Her har Roskilde Kommune ingen ledige kapaciteter, dvs. lægestillinger som ikke kan besættes, mens dette var tilfældet i bl.a. Faxe og Stevns kommuner ved den seneste opgørelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 26

  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 27 Orientering om reviderede forløbsprogrammer i Region Sjælland

  Forloebsprogram_for_rygproblemer.pdf

  Pkt. 27

  Orientering om reviderede forløbsprogrammer i Region Sjælland

  Sagsnr. 213599 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager orientering om revisionen af de regionale forløbsprogrammer. Implementeringen af forløbsprogrammerne indgår i Roskilde Kommunes sundhedspolitiske handleplan.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Region Sjælland, kommuner og almen praksis i regionen samarbejder om en række forløbsprogrammer som en udmøntning af sundhedsaftalen.
  Forløbsprogrammet er målrettet de fagpersoner, der skal sikre, at de sundhedsfaglige indsatser hviler på evidensbaserede anbefalinger, og at der er en klar opgavefordeling, koordination og kommunikation mellem kommune, sygehus og praksissektor.
  Et af målene i Roskilde Kommunes sundhedspolitik er en reduktion i uligheden i sundhed. Af den sundhedspolitiske handleplan fremgår det, at en af de indsatser, der understøtter dette mål, er implementering af de reviderede forløbsprogrammer.
  Forløbsprogrammerne vedr. KOL, diabetes, hjertesygdom, rygproblemer samt demens er blevet revideret i løbet af 2015-2016. Roskilde Kommune har været repræsenteret i revisionsprocessen for alle programmerne og arbejdet er afsluttet i 2016.
  De reviderede forløbsprogrammer er godkendt politisk af Sundhedskoordinationsudvalget og er gældende fra 1. januar 2017.
  Forløbsprogrammerne er revideret med udgangspunkt i Sundhedsaftalen for 2015-18 med et styrket fokus på sammenhængende forløb, Sundhedsstyrelsens reviderede generiske model for forløbsprogrammer, samt nyeste kliniske retningslinjer.
  De væsentligste ændringer udgør et skifte fra aktørperspektivet til forløbsperspektivet, så borgerens samlede forløb og mål kommer i fokus, frem for de opgaver den enkelte medarbejder skal udføre. Dette perspektiv understøtter den rehabiliterende tankegang, der arbejdes med i Roskilde Kommune, hvor der netop tages udgangspunkt i det samlede borgerforløb og ikke de enkelte aktører.
  Forløbsprogrammerne foreligger endnu ikke alle i endeligt layout, men er alle tilgængelige via Region Sjællands hjemmeside.
  Der vedlægges et eksempel på revideret forløbsprogram (rygprogrammet)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 27

  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 28 Orientering om tilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet

  Notat_om_brugertilfredshedsundersoegelsen_paa_genoptraeningsomraadet.pdf

  Pkt. 28

  Orientering om tilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet

  Sagsnr. 288564 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om gennemført tilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Kommunernes Landsforening (KL) har, i samarbejde med flere ministerier, udviklet en spørgeramme til tilfredshedsundersøgelse på genoptræningsområdet. Udover borgerens baggrundsoplysninger indeholder tilfredshedsundersøgelsen spørgsmål om bl.a. information og ventetid inden genoptræningen, selve genoptræningen, de fysiske rammer for genoptræningen, forbedringspotentialer i træningsforløbet og borgernes samlede tilfredshed med genoptræningen.
  Roskilde Kommune har gennemført tilfredshedsundersøgelsen i henhold til KL’s anbefalinger. Tilfredshedsundersøgelsen er foretaget blandt de borgere, der har afsluttet et genoptræningsforløb i henhold til sundhedslovens § 140 eller servicelovens § 86 stk.1. Undersøgelsen er besvaret digitalt i efteråret 2016.
  64 % af de borgere, der havde gennemført undersøgelsen svarede, at de var meget tilfredse med genoptræningen og 32 %, at de var tilfredse.

  Af andre udvalgte resultater fra undersøgelsen kan fremhæves, at:
  74 % er meget tilfredse med dialogen om målsætningen for træningen med den ergoterapeut eller fysioterapeut, som varetager genoptræningen
  76 % er meget tilfredse med modtagelse, instruktion og terapeutens forståelse for borgerens situation
  90 % er meget tilfredse eller tilfredse med antallet af træningsgange i forløbet
  79 % er meget tilfredse eller tilfredse med åbningstiderne.
  Træningsafsnittet arbejder aktivt med resultaterne fra tilfredshedsundersøgelsen og reflekterer løbende over egen praksis med henblik på at sikre den bedst mulige kvalitet i genoptræningstilbuddene. I 2017 vil der blandt andet være fokus på, at træningspersonalet yderligere styrker borgernes egen motivation og oplevelse af, at træningsindsatsen gør en reel forskel for borgeren. Dette forventes at have indflydelse på borgerens egen tilfredshed med det samlede genoptræningsforløb.
  Fremadrettet vil tilfredshedsundersøgelsen på genoptræningsområdet i Roskilde Kommune blive foretaget i perioden oktober til november og Sundheds- og Omsorgsudvalget vil efterfølgende få forelagt resultaterne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 28

  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 29 Orientering om magtanvendelser i 2016

  Pkt. 29

  Orientering om magtanvendelser i 2016

  Sagsnr. 288500 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om antallet af magtanvendelser på ældreområdet i 2016.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Serviceloven indeholder en udtømmende beskrivelse af de tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan anvendes på det sociale område. Udgangspunktet er, at hjælp efter serviceloven er tilbud, som borgerne kan takke nej til. Nogle borgere er ikke i stand til at varetage egne interesser, og det kan derfor være nødvendigt at yde hjælp, selv om borgeren ikke samtykker eller måske modsætter sig. Reglerne skal ses i sammenhæng med, at den personlige frihed er grundlovssikret, ukrænkelig, og med en grundlæggende respekt for individets integritet uanset den enkeltes psykiske tilstand.
  Der må kun bruges magt i forhold til borgere, hvis psykiske funktionsevne er betydeligt og varigt nedsat, og som får hjemmehjælp, socialpædagogisk bistand m.v., behandling eller aktiverende tilbud efter serviceloven. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal ifølge loven begrænses til det absolut nødvendige, og indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Brug af magt forudsætter normalt, at der er risiko for væsentlig personskade.
  I 2014 - 2016 har sagerne fordelt sig som følger:

  2014 2015 2016
  Alarmsystemer/døråbnere § 125 1
  Fastholdelse i akutte situationer § 126 4 13 13
  Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126 a 3 3 1
  Tilbageholdelse i bolig § 127 0 1
  Anvendelse af stofseler § 128 2
  Flytning uden samtykke § 129 1
  Andet* 2
  I alt 9 20 15

  * Udøvelse af omsorgspligt, guidning.
  Fastholdelse i akutte situationer: Akut, nødvendig brug af fysisk magt til at fastholde en person eller føre en person til et andet opholdsrum for at undgå væsentlig personskade. De mange sager i 2016 skyldes, at 2 borgere (8 sager) i starten af året var meget udadreagerende som følge af demens. Borgerne er efterfølgende blevet roligere via brug af Marte Meo metode og pædagogisk handleplan.
  Fastholdelse i hygiejnesituationer: Tilladelse til i en afgrænset periode at bruge fysisk magt til at fastholde en person under hjælp med personlig hygiejne, hvis dette må anses som en absolut nødvendighed for at udøve omsorgspligten.
  Flytning uden samtykke: Flytning med godkendelse af Statsforvaltningen, hvis det er absolut påkrævet for, at borgeren kan få den nødvendige hjælp, hjælpen ikke kan gennemføres i den hidtidige bolig, borgeren ikke kan overskue konsekvenserne af sine handlinger, borgeren udsætter sig selv for at lide væsentlig personskade, og det er uforsvarligt ikke at sørge for flytning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 29

  Fraværende: Claus Larsen (A).

 • Pkt. 30 Eventuelt

  Pkt. 30

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-02-2017, pkt. 30

  Udvalget ønsker en orientering på kommende dagsorden om sundhedsplejens opgaver.
  Udvalget ønsker en sag på kommende dagsorden om, hvor yderligere lægedækning geografisk bedst kan placeres i Roskilde Kommune.
  Fraværende: Claus Larsen (A).