You are here

Referat

Dato: Torsdag, April 7, 2016 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 25 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 25

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 25

  Pkt. 26 flyttes til det sidste punkt til dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 26 Dialogmøde med Ældrerådet

  Pkt. 26

  Dialogmøde med Ældrerådet

  Sagsnr. 209284 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder sit halvårlige dialogmøde med Ældrerådet. Dagsorden for dialogmødet er aftalt med formanden for Ældrerådet. Mødet holdes kl. 9.00 i mødelokale ved byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet imellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet i første halvår 2016 er følgende punkter aftalt mellem de to formænd:
  - Budget 2017
  - Værdighedspolitik
  - Den seneste tilfredshedsundersøgelse af leverandører af mad til hjemmeboende
  - Status på brug af klippekortsordningen
  - FN’s ældredag 1. oktober.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 26

  Drøftet.

 • Pkt. 27 Anvendelse af ikke disponerede budgetmidler i 2016

  notat_om_etablering_af_produktionskoekken_paa_plejecenter_kastanjehaven.pdf

  Pkt. 27

  Anvendelse af ikke disponerede budgetmidler i 2016

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 4. februar 2016 forslag til anvendelse af de 5 mio. kr. fra ældremilliarden, som ikke er disponeret. På den baggrund har forvaltningen udarbejdet forslag til anvendelse af midlerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter anvendelsen af de 5 mio. kr., som ikke er disponeret.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 4. februar 2016 forslag til anvendelse af de 5 mio. kr., som ikke er disponeret. På den baggrund præsenteres her forslag, der kan indgå i udmøntning af de ikke disponerede midler, som udvalget bedes drøfte:
  - Etablering af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven. Da der i forvejen ikke er et centralt beliggende modtagerkøkken på plejecenter Kastanjehaven skal et produktionskøkken etableres fra bunden. Der skal inddrages 3-4 rehabiliteringsboliger for at etablere køkkenet. Den samlede omkostning for etablering af produktionskøkken er på 3,583 mio. kr. Af bilag fremgår nærmere gennemgang af omkostninger forbundet med etableringen.
  - Med henblik på at gøre allerede eksisterende plejecentres fællesarealer mere venlige i forhold til borgere med demens, herunder specielt opholdsstuer og spisestuer, kan der afsættes 3 mio. kr. til optimering af følgende plejecentre: Asterscenteret, Kastanjehaven, Kristiansminde, Toftehøjen og Sct. Jørgensbjerg.
  - For at styrke muligheden for flere oplevelser for beboerne på plejecentrene kan den årlige ramme på 500.000 kr. til formålet hæves til 750.000 kr. Det er beboerne selv, der i samarbejde med bruger- og pårørenderåd beslutter, hvad midlerne bruges til.
  - Træningsaktiviteter for både beboere på plejecentre og hjemmeboende borgere kan øges, herunder træningsaktiviteter til borgere med demens. Der kan afsættes 1 mio. kr. til formålet.
  - Aktiviteter tilknyttet daghjemsindsatsen, som fx madværksteder mv., kan styrkes yderligere. Indsatsen kan desuden inkludere ensomme ældre borgere jf. de allerede iværksatte initiativer i forhold til at forebygge social isolation blandt ældre borgere. Der kan afsættes mellem 750.000 kr. og 1,5 mio. kr. til formålet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. De 5 mio. kr. indgår i budgettet og er ikke disponeret.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 27

  Udvalget beslutter at anvende 1,44 mio. kr. til plejecentres fællesarealer for borgere med demens, hvor forvaltningen har mandat til at planlægge rækkefølge.
  Venstre foreslog, at de 1,44 mio. kr. skal anvendes til Asterscentret. Det blev sat til afstemning. Annie Larsen (V) og Jacob Søgaard Nielsen (V) stemte for, resten af udvalget stemte imod. Dermed bortfaldt forslaget.
  Beslutning om anvendelse af de resterende 3,56 mio. kr. udsættes til mødet i maj.

 • Pkt. 28 Værdighedspolitik

  forslag_til_vaerdighedspolitik.pdf hoeringssvar_vaerdighedspolitik_aeldreraadet.pdf hoeringssvar_vaerdighedspolitik_handicapraadet.pdf

  Pkt. 28

  Værdighedspolitik

  Sagsnr. 277166 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle landets kommuner skal udarbejde en værdighedspolitik. Forslaget til værdighedspolitik i Roskilde Kommune er udarbejdet på baggrund af et dialogmøde mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget, Ældrerådet og repræsentanter fra Handicaprådet. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 3. marts 2016 at sende forslaget til værdighedspolitik i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at værdighedspolitikken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 25. november 2015 ældrepolitikken i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag. Visionen her har særligt fokus på en værdig pleje af høj kvalitet, og at borgeren oplever en sammenhæng i de ydelser, som de modtager. Værdighedspolitikken er udarbejdet i tilknytning til ældrepolitikken, og vil fremadrettet blive set i en sammenhæng.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget holdt dialogmøde med Ældrerådet og to repræsentanter fra Handicaprådet den 10. februar 2016 om værdighedspolitikken. Ifølge bekendtgørelsen skal følgende fem temaer som minimum indgå i værdighedspolitikken – livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring, en værdig død.
  Forslaget til værdighedspolitik, som fremgår af bilag, har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvarene vil foreligge forud for Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 7. april 2016.
  De 14,6 mio. kr., som udgør Roskilde Kommunes andel af værdighedsmilliarden, skal anvendes til at understøtte implementering af værdighedspolitikken. Det kan besluttes, at midlerne prioriteres i forhold til fx et eller to af de temaer, der indgår i politikken.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. De 1 mia. kr., der er afsat med finansloven, skal anvendes til at understøtte implementering af værdighedspolitikken. I forbindelse med offentliggørelse af værdighedspolitikken i 2016 skal det fremgå, hvordan de tilførte midler, som for Roskilde Kommune udgør 14,6 mio. kr., anvendes. Det skal fremgå, at de yderligere midler til ældreområdet kommer oveni det vedtagne budget for ældreområdet i 2016. Først efter vedtagelse af værdighedspolitik og redegørelse for anvendelse af de tilførte midler får kommunen overført sin andel af velfærdsmilliarden.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 28

  Anbefales.

 • Pkt. 29 Frivillig Fredag 2016

  Pkt. 29

  Frivillig Fredag 2016

  Sagsnr. 279954 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte rammerne for afholdelse af Frivillig Fredag 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. rammerne for Frivillig Fredag 2016 målrettet de frivillige sociale foreninger godkendes, og
  2. udvalget drøfter temaer for årets Frivillig Fredag for de frivillige sociale foreninger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Siden 2011 har der været holdt en årlig frivilligdag for foreninger i Roskilde Kommune på den nationale ”frivillig fredag”, som er den sidste fredag i september.
  Frivillig Fredag bliver i 2016 den 30. september. Forvaltningen foreslår, at der udarbejdes et program i samarbejde med Kultur og Idræt med henblik på en fælles fejring af alle foreninger. På samme måde som de senere år foreslås det, at der indledes med et særskilt program for de frivillige sociale foreninger, der har et fagligt indhold i forhold til den fortsatte udvikling af det frivillige engagement på det sociale og forebyggende område.
  Formålet med et program målrettet de frivillige sociale foreninger er at anerkende og synliggøre det mangfoldige, frivillige sociale arbejde i Roskilde Kommune. De frivillige sociale foreninger modtager årligt støtte efter særligt § 18 midlerne, som fordeles til kommunerne via bloktilskud. Disse midler går primært til konkrete aktiviteter, der har et socialt og forebyggende sigte. Derfor skal frivilligdagen også markere og sætte retningen for det arbejde, der sker i de frivillige foreninger, der udøver disse aktiviteter.
  Forvaltningen foreslår, at Frivillig Fredag holdes i Roskilde Kongrescenter. Det vil gælde for både eftermiddags- og aftenarrangement.
  Det nationale råd Frivilligrådet har for 2016 udpeget temaet ”Veje til deltagelse” og opfordrer til, at der på årets frivillig fredag sættes fokus på, hvordan flere får mulighed for at deltage i frivillige fællesskaber.
  Såfremt udvalget beslutter at ovenstående er rammen for årets Frivillig Fredag, vil forvaltningen udarbejde et mere konkret forslag til program, som kan behandles på et kommende udvalgsmøde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 29

  Ad 1-2: Godkendt

 • Pkt. 30 Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Tværsektoriel kompetenceudvikling omkring den akut syge borger

  Pkt. 30

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projektet Tværsektoriel kompetenceudvikling omkring den akut syge borger

  Sagsnr. 280049 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i samarbejde med Akutafdelingen, Holbæk Sygehus ansøgt Region Sjællands tværsektorielle pulje til et samarbejdsprojekt vedrørende tværsektoriel kompetenceudvikling med fokus på den akut syge borger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2016 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med Sundhedsaftalen for 2015-2018 er der i samarbejdet mellem kommuner, sygehuse og almen praksis kommet yderligere fokus på tværsektoriel kompetenceudvikling. Ved indkaldelse af ansøgninger til Regionsrådets tværsektorielle pulje i 2015 var tværsektoriel kompetenceudvikling derfor et af de områder, der var afsat midler til.
  Roskilde Kommune ansøgte i samarbejde med akutafdelingen på Holbæk Sygehus om midler til at udvikle og afprøve en model for tværsektoriel kompetenceudvikling i den sygeplejefaglige håndtering af den akut syge borger.
  Samarbejdet omkring den tværsektorielle kompetenceudvikling sker mellem Roskilde Kommunes akutteam samt akutafdelingen på Holbæk Sygehus. Kompetenceudviklingen fokuserer på viden om nyeste behandlingsmuligheder. Samtidig er der fokus på metoder, oplæring og vedligeholdelse af instrumentelle sygeplejefaglige færdigheder, styrket samarbejde omkring den akut syge borger mellem kommunal og sygehussektor gennem kendskab til hinandens arbejdsgange, tilbud og metoder til tidlig opsporing af sygdomstegn i kommunal og sygehussektor.
  I december 2015 blev der givet endeligt tilsagn fra Region Sjælland på de bevilgede midler.
  Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Roskilde Kommune og akutafdelingen på Holbæk Sygehus.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Roskilde Kommune har fået bevilget 100.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 30

  Anbefales.

 • Pkt. 31 Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt En værdig død - i eget hjem

  Pkt. 31

  Indtægts- og udgiftsbevilling til projekt En værdig død - i eget hjem

  Sagsnr. 273369 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har i samarbejde med Roskilde Sygehus og almen praksis i Roskilde Kommune ansøgt Sundhedsstyrelsen om midler fra satspuljen ”En værdig død – Modelkommuneprojekt” til projektet ”En værdig død – i eget hjem”. Roskilde Kommune er tildelt 3.380.000 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 3.380.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune gennemfører i samarbejde med Roskilde Sygehus og almen praksis i Roskilde Kommune et projekt, der har til formål at udvikle og afprøve modeller for forventningsafstemning, kompetenceudvikling og tværsektorielt samarbejde i forhold til at gøre det muligt for borgere, som ønsker det, at dø trygt i eget hjem.
  Med projektet er det således hensigten, at forebygge at terminale borgere dør i en seng på sygehuset, når det er muligt at yde den nødvendige professionelle indsats i borgerens eget hjem.
  Derfor vil Roskilde Kommune og Roskilde Sygehus med projektet udvikle en model for, hvordan indsatsen fra sygehuset, egen læge og kommunen er koordineret og hænger sammen for borgerne og de pårørende.
  Projektet er ligeledes en videreførelse af det veletablerede samarbejde mellem Roskilde Kommune, Roskilde Sygehus og almen praksis i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i projektperioden fået bevilget 3.380.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 31

  Anbefales.

 • Pkt. 32 Udbud af fødevareaftale

  Pkt. 32

  Udbud af fødevareaftale

  Sagsnr. 270563 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommunes fødevareaftale på konventionelle fødevarer udløb i juni 2015, men blev forlænget indtil SKI (Staten og kommunernes indkøbsservice) færdiggjorde et udbudsmateriale til et forpligtende fødevareudbud. Materialet er efter endt høringsperiode nu færdigt og indeholder nogle betingelser, som en stor del af køkkenerne i Roskilde Kommune ikke kan efterleve. Derfor indstiller forvaltningen, at kommunen gennemfører sit eget udbud af fødevareaftale.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunens fødevareindkøb udbydes selvstændigt.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  SKI har arbejdet på et udbudsmateriale, som Roskilde Kommune havde forventet at tilslutte sig. Materialet var i høring i januar 2016, hvor det blandt andet fremgik, at ordregivers bestillinger minimum skal være på 1.500 kr. pr. ordre.
  Roskilde Kommune bruger samlet 32 mio. kr. om året på fødevarer. Beløbet fordeler sig på SOU med 13,7 mio. kr., SBU med 13 mio. kr., ØU med 4 mio. kr., KIU med 0,6 mio. kr. og BSU med 0,55 mio. kr.
  For flere køkkener i Roskilde Kommune er det mest hensigtsmæssigt med mindst 2 ugentlige leverancer. Et udtræk af alle kommunens fødevareindkøb for 2015 viser, at 60 % af fødevareindkøbene er under minimumordren på 1.500 kr.
  Forvaltningen vurderer, at det er mest hensigtsmæssigt at samle alle kommunens enheder under en fødevareaftale, omfattende konventionelle fødevarer, fersk kød, frugt og grønt samt økologiske fødevarer, når aftalen på økologi udløber den 31. januar 2017.
  Ved at samle alle enheder har kommunen en stor indkøbsvolumen, som vil give mulighed for gode fødevarepriser for alle enheder.
  Denne sag er forelagt Sundheds- og Omsorgsudvalget og Skole- og Børneudvalget inden endelig behandling i Økonomiudvalget. Det kommende udbudsmateriale vil også blive forelagt disse fagudvalg til orientering medio 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. En eventuel besparelse som følge af den nye kontrakt vil indgå i udmøntning af de enkelte udvalgs produktivitetsudfordring.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 32

  Anbefales.

 • Pkt. 33 Udbud på indkøb af dentale produkter

  Pkt. 33

  Udbud på indkøb af dentale produkter

  Sagsnr. 279139 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fællesudbud Sjælland (FUS) udbyder indkøb af dentale produkter primo 2016. Roskilde Kommune har ikke tidligere haft indkøb af dentale produkter i udbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune deltager i fællesudbud på indkøb af dentale produkter.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune køber dentale produkter for ca. 1,2 mio. kr. årligt.
  Køge Kommune er tovholder på udbuddet.
  Forvaltningen mener, at der vil opnås betydelige stordriftsfordele ved deltagelse i fællesudbuddet, da indkøbsvolumen vil være større i et fællesudbud i forhold til et selvstændigt udbud. Herudover vil kommunens indkøb inden for området blive konkurrenceudsat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. En eventuel besparelse som følge af de nye kontrakter vil indgå i relevante udvalgs udmøntning af produktivitetsudfordringen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 33

  Anbefales.

 • Pkt. 34 Udbud af ortopædisk fodtøj og indlæg (FUS)

  Pkt. 34

  Udbud af ortopædisk fodtøj og indlæg (FUS)

  Sagsnr. 270370 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Kommunens indkøbsaftale på ortopædisk fodtøj og indlæg bevilget efter servicelovens §112 udløber i 2016. Da den samlede indkøbsvolumen overskrider EU´s tærskelværdi, skal opgaven udbydes i EU jf. reglerne herom. Udbuddet påtænkes udført i samarbejde med de øvrige kommuner i Region Sjælland via det regionale indkøbsfællesskab (FUS). Vordingborg Kommune er tovholder på udbuddet.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunen deltager i det fælles udbud af ortopædisk fortøj og indlæg.

  Sagsfremstilling

  Kommunens indkøbsaftale på ortopædisk fodtøj og indlæg udløber i 2016 og skal derfor genudbydes. Aftalen har været en fællesaftale for kommunerne, som deltager i det regionale indkøbsfællesskab Fællesudbud Sjælland.
  Antallet af leverandører er på dette område forholdsvis begrænset. Der er tale om specialvarer og standardvarer med ens bevillings- og bestillingsprocedurer blandt kommunerne. På den baggrund er det oplagt at foretage et fælles udbud på tværs af kommunerne, idet der opnås en væsentligt højere volumen og dermed en potentielt bedre indkøbspris og betingelser.
  Den samlede volumen for de deltagende kommuner er p.t. ikke kendt, men vil beløbe sig til et to-cifret mio. beløb. Heraf udgør Roskilde Kommunes forbrug ca. 4 mio. kr. årligt.
  Udbudsmateriale og kravspecifikation vil blive udarbejdet i fællesskab med de involverede kommuner, og der vil blive inddraget relevante fagpersoner. Endvidere vil relevante organisationer blive hørt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. En eventuel besparelse vil indgå i relevante udvalgs udmøntning af produktivitetsudfordringen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 34

  Anbefales.

 • Pkt. 35 Orientering om status på omlægning til økologi på ældreområdet

  Pkt. 35

  Orientering om status på omlægning til økologi på ældreområdet

  Sagsnr. 280158 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 19. januar 2015, at der skal ske en omlægning af madproduktionen på ældreområdet, så der efter 2 år er minimum 30% økologisk produktion. Udvalget får med denne sag en status på projektet, der viser, at målet er opnået her midtvejs i forløbet, hvor 37% er økologisk produktion.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune deltager i et 2-årigt projekt, hvor maden på plejecentre gradvist omlægges til økologi. Projektet begyndte januar 2015, og målet er, at minimum 30% af fødevarerne er økologiske. Roskilde Kommune indgår sammen med 9 andre kommuner i projektet. BDO, Kommunernes Revision, og Øko++ har fået midler fra EU og Fødevareministeriets Landdistriktsprogram til at gennemføre projektet i samarbejde med kommunerne.
  Midtvejsmålingen i første kvartal 2016 for Roskilde Kommune viser, at 37% af de fødevarer, der anvendes på ældreområdet, er økologiske. Det betyder, at projektmålet er opnået et år inde i forløbet.
  Omlægningen til økologi sker ved kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i forhold til viden om muligheder for at øge forbruget af økologiske fødevarer. Denne kompetenceudvikling omhandler viden om økologisk fødevareproduktion samt nye vaner indenfor menuplanlægning, indkøb af varer i sæson og madspild. Derudover er der fokus på optimering af driften, så opgaverne løses bedre og mere effektivt, og dermed frigør midler til økologi. Dermed kan omlægningen ske uden merudgifter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 35

 • Pkt. 36 Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2015

  aarsberetning_for_aeldreraadet_2015.pdf

  Pkt. 36

  Orientering om Ældrerådets årsberetning for 2015

  Sagsnr. 248875 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2015 fremlægges til orientering. Den samlede årsberetning fremgår af bilag.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Hovedpunkterne i Ældrerådets årsberetning for 2015 fremlægges til orientering jf. § 8 i vedtægterne for Ældrerådet.
  Kommunerne er via lov om retssikkerhed og administration på det sociale område forpligtet til at nedsætte et ældreråd. Ældrerådet er et rådgivende organ, der varetager de ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune. Ældrerådet er opdelt i forskellige arbejdsgrupper, der forbereder høringssvar og lignende til de politiske udvalg i Roskilde Kommune.
  Ældrerådet i Roskilde Kommune har i 2015 gennemført en række borgerrettede arrangementer som det årlige borgermøde, hvor temaet var opførelse af det nye plejecenter ved Hyrdehøj. I samarbejde med Sundheds- og Omsorgsudvalget samt en række frivillige sociale foreninger markerede Ældrerådet i 2015 ligeledes FN’s internationale ældredag den 1. oktober 2015 under temaet ”bæredygtighed og inddragelse af ældre i by- og lokalsamfund”.
  I kraft af Ældrerådets virke som et rådgivende organ, der varetager de ældres vilkår og interesser i Roskilde Kommune, har Ældrerådet i 2015 leveret væsentlige bidrag til udformningen af byggeprogrammet til det nye plejecenter ved Hyrdehøj, der blev sendt i projektkonkurrence i efteråret 2015. Ældrerådet har også været involveret i forhold til den kommende nye svømmehal. Herudover har Ældrerådet givet løbende høringssvar på alt fra de reviderede kvalitetsstandarder for hjemmeplejen til en række af de politikker, som Byrådet besluttede i 2015, herunder ældrepolitikken og sundhedspolitikken.
  Ældrerådet har i 2014 endvidere holdt dialogmøder med Sundheds- og Omsorgsudvalget samt haft møder med formændene for henholdsvis Klima- og Miljøudvalget samt Kultur- og Idrætsudvalget.
  Ældrerådet er repræsenteret på alle plejecentre som kontaktpersoner i bruger- og pårørenderådene. Ældrerådet bruger sin viden fra deltagelse i bruger- og pårørenderåd i de generelle drøftelser om ældrepolitiske spørgsmål i Roskilde Kommune.
  Ældrerådet peger i årsberetningen på, at 2016 vil medføre flere vigtige udfordringer herunder udformningen af en værdighedspolitik på ældreområdet i Roskilde Kommune samt arbejdet med at forbedre den både fysiske og digitale tilgængelighed for borgerne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 36

 • Pkt. 37 Orientering om indflytning på plejecenter

  indflytningssamtale_plejecenter.pdf

  Pkt. 37

  Orientering om indflytning på plejecenter

  Sagsnr. 251525 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget bad den 3. marts 2016 om en orientering i forhold til procedurer og indhold, når borgere flytter på plejecenter.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Når en borger flytter ind på et plejecenter i Roskilde Kommune, har personalet en række arbejdsopgaver, som skal udføres. Disse opgaver er systematisk beskrevet i manual, som personalet gennemgår struktureret med den enkelte borger ved indflytningen. Af bilag fremgår skema, som anvendes ved indflytningssamtale.
  Ved indflytning afholdes en indflytningssamtale, hvor personalet anmoder om, at pårørende deltager, hvis muligt. Foruden præsentation af plejecenteret vil personalet under indflytningssamtalen blandt andet afdække både borgerens og eventuelt de pårørendes forventninger til plejecenteret. Borgerens tidligere aktiviteter og rutiner beskrives nøje for at kunne tilrettelægge en konkret og individuel pleje og omsorg til den enkelte borger.
  Borgerens livshistorie bliver ligeledes skrevet ned. Hensigten er at få mere kendskab til borgerens tidligere liv, og hvordan der bedst kan tages højde for de værdier og det liv, som borgeren har levet inden indflytningen på plejecenteret. Får borgeren en demensdiagnose efter at være flyttet på plejecenter, fungerer livshistorien som et plejetestamente jf. servicelovens bestemmelse om udarbejdelse af plejetestamenter.
  Personalet afklarer endvidere med borgeren og pårørende, om der skal udfyldes et livstestamente. Med et livstestamente kan borgeren tilkendegive, om man ønsker livsforlængende behandling. Ved livsforlængende behandling forstås behandling, hvor der ikke er udsigt til helbredelse, bedring eller lindring, men alene til en vis livsforlængelse. Borgeren kan med livstestamentet beslutte, at der ikke skal ske livsforlængende behandling. Livstestamenter har kun virkning, når personalet ikke længere kan komme i kontakt med borgeren, og det er helt afgjort, at denne kontakt ikke kan genoprettes. Er borgeren ved bevidsthed, tager borgeren stilling til behandling i den aktuelle situation.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 37

 • Pkt. 38 Eventuelt

  Pkt. 38

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-04-2016, pkt. 38

  - Anvendelse af midler fra budgetaftale til plejecentre.