You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 7, 2017 - 08:00
Sted: 2 A, Rådhusbuen 1
 • Pkt. 129 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 129

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 129

 • Pkt. 130 Anmodning om optagelse af sag vedr. mulighederne for at få etableret senior/ældreboliger

  Pkt. 130

  Anmodning om optagelse af sag vedr. mulighederne for at få etableret senior/ældreboliger ved Gundsø Omsorgscenter

  Sagsnr. 296086 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jakob Søegaard Nielsen (V) og Annie Larsen (V) har anmodet om at få en sag om muligheden for etablering af senior/ældreboliger ved Gundsø Omsorgscenter optaget på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Jakob Søegaard Nielsen (V) og Annie Larsen (V) har anmodet om at følgende sag optages på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden:
  ”Under henvisning til Styrelsesloven anmoder vi på Venstres vegne om, at der på førstkommende møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7/9 2017 kommer en sag på dagsordenen med forslag om, at mulighederne for at få etableret senior/ ældreboliger på det kommunale areal bag ved Ågerup Omsorgscenter bliver nærmere undersøgt.
  Med venlig hilsen
  Annie Larsen og Jacob Søegaard Nielsen
  Medlemmer af Sundheds- og Omsorgsudvalget for Venstre”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 130

  Udvalget anbefaler, at der arbejdes videre med forslaget i Økonomiudvalget.

 • Pkt. 131 Ændring af vedtægterne til bruger- og pårørenderåd

  Forslag_til_reviderede_vedtaegter_for_bruger-_og_paaroerenderaad_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 131

  Ændring af vedtægterne til bruger- og pårørenderåd

  Sagsnr. 191905 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af skærpede bankregler foreslås, at de gældende vedtægter til bruger- og pårørenderåd præciseres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at de reviderede vedtægter til bruger- og pårørenderåd god kendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Samtlige plejecentre i Roskilde Kommune har et bruger- og pårørenderåd. Bruger- og pårørenderådene har til formål at repræsentere beboerne over for kommunen således, at den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov. Rådene skal medvirke ved fastlæggelsen af retningslinjer for den daglige pleje og omsorgsindsats i den pågældende boligenhed, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v.
  Bruger- og pårørenderådene kan tildeles frivilligmidler fra Roskilde Kommune i forhold til konkrete ansøgninger om aktiviteter.
  Forvaltningen er i den forbindelse blevet kontaktet af flere medlemmer af bruger- og pårørenderåd, som har oplevet vanskeligheder i samarbejdet med Nordea, hvor rådene har oprettet konti til administration af fx frivilligmidler samt andre eventuelle donationer. Dette skyldes, at Nordea, som alle banker, er blevet pålagt nye centrale krav i forhold til flere former for økonomisk kriminalitet. Nordea skal derfor fremadrettet stille krav om oplysninger om foreningens navn, legitimation på de personer, som tegner foreningen samt legitimation, herunder cpr-numre på medlemmer af rådet.
  Da bruger- og pårørenderådene ikke er en traditionel frivillig social forening, har Nordea haft vanskeligt ved at håndtere rådene, da fx ikke alle råd har haft en kasserer.
  I samarbejde med Nordea er det i vedlagte udkast til reviderede vedtægter i afsnit 7.1. præciseret, at rådene konstituerer sig efter hvert ordinært valg med formand, næstformand og en kasserer. I nyt afsnit 8.8. er det præciseret, at bankdispositioner tegnes af bruger- og pårørenderådets kasserer. Er der af forskellige årsager ikke valgt en kasserer, er det formanden eller næstformanden, som tegner rådet i forhold til bankdispositioner. Med disse præciseringer er det lettere for Nordea at håndholde de skærpede bankkrav.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. juni 2017 at sende forslag til reviderede vedtægter i høring i bruger- og pårørenderådene samt Ældrerådet. De høringssvar som forvaltningen har modtaget, støtter forslag til reviderede vedtægter.
  Træffes der beslutning om godkendelse af de reviderede vedtægter, vil forvaltningen orientere bruger- og pårørenderådene herom samt Nordea. Vedtægterne vil ligeledes være at finde på Roskilde Kommunes hjemmeside.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 131

  Godkendt.

 • Pkt. 132 Anvendelse af ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2016

  Pkt. 132

  Anvendelse af ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2016

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Ældreministeriet har bevilliget midler til etablering af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven. Da midler fra ældremilliarden tidligere har været afsat til dette formål, bedes udvalget drøfte anvendelse af de nu ikke disponerede midler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter forslag til udmøntning af de ikke disponerede midler på i alt 2,238 mio.kr. fra ældremilliarden for 2016.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ældremilliarden er fra 2016 en varig del af budgettet. Indsatser i forhold til rehabilitering, borgere med demens og tidlig opsporing af sygdomstegn og begyndende funktionsnedsættelse er af blivende karakter og fortsætter således. I forhold til ikke disponerede midler fra ældremilliarden besluttede byrådet den 25. maj 2016 at anvende i alt 3,56 mio. kr. til etablering af et produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven. Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde i februar 2017 en ansøgningspulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Roskilde Kommune blev den 1. maj 2017 bevilget 2,673 mio. kr. i støtte fra puljen til oprettelse af produktionskøkkenet på Kastanjehaven. De resterende udgifter til etablering af køkkenet indgår som egenfinansiering. Byrådet godkendte indtægts- og udgiftsbevilling den 14. juni 2017. Efterfølgende har Sundheds- og Ældreministeriet bevilget Roskilde Kommune 1,295 mio. kr. til renovering af tre andre produktionskøkkener på plejecentre. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. juni 2017 at anvende 435.000 kr. til egenfinansiering af renoveringen fra de ikke disponerede midler.
  På denne baggrund bedes udvalget drøfte anvendelse af de ikke disponerede midler på i alt 2,238 mio.kr. Indsatsområder som kan overvejes er:

  Demensvenlig indretning af plejecentre.

  Udvalget har tidligere bevilget midler til en mere demensvenlig indretning af plejecentre. Dele af Sct. Jørgensbjerg og Bernadottegården samt Asterscenteret er blevet demensvenligt indrettet. Udvalget besluttede den 4. maj 2017, at Demensalliancens boligrejsehold skal besøge en række plejecentre i Roskilde Kommune, hvilket sker medio august 2017, hvorefter der forventes en række forslag til forbedringer. Samlede forventede omkostninger: 2,238 mio. kr.

  Flere varme hænder til Seniorhøjskolen.

  Seniorhøjskolen er via værdighedsmidlerne bevilget 1,5 mio. kr. til årsværk. For yderligere at styrke den rehabiliterende tilgang i Seniorhøjskolens aktiviteter, kan der med fordel tilknyttes to terapeuter mere til Seniorhøjskolen. Samlede omkostninger: 960.000 kr.

  Styrket palliationsindsats.

  For yderligere at styrke palliationsindsatsen i forhold til gennemførelse af Kræftplan IV, kan der afsættes midler til ansættelse af en sygeplejerske. Samlede omkostninger: 480.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 110

  Sagen udskydes til næste udvalgsmøde i september. I den forbindelse udarbejder forvaltning en faglig vurdering af pkt. 105 om køb af AlterG Løbebånd, ligesom udvalget får en orientering om Demensalliancens boligrejseholds forslag til forbedringer.

  Supplerende sagsfremstilling

  Udvalget har bedt om en faglig vurdering af anvendelse af såkaldte AlterG Løbebånd samt en orientering om Demensalliancens boligrejseholds forslag.

  AlterG løbebånd

  Roskilde Kommune benytter i dag ikke AlterG løbebånd i trænings- og rehabiliterings-indsatsen. Forvaltningen har dog kendskab til redskabet. Roskilde Kommune benytter i dag relativt tilsvarende redskab under navnet LiteGait. Dette redskab er valgt, da det er nemmere at korrigere borgeren via fx manuel justering på musklerne under træning. Med AlterG løbebåndet er det vanskeligere at have visuel overvågning af den enkelte borgers træning.
  Forvaltningen vurderer, at AlterG vil kunne benyttes til selvtræning, da borgeren, efter instruktion og montering, vil kunne træne selv. Det vurderes ligeledes, at AlterG vil kunne benyttes supplerende i forhold til fx ortopædkirurgiske eller overvægtige borgere. Det er forvaltningens vurdering, at der ved eventuel anskaffelse af AlterG indkøbes én maskine med henblik på at opnå erfaringer med, hvordan AlterG supplerer allerede eksisterende træningsindsatser i Roskilde Kommune. AlterG maskinen stiller krav til pladsforhold. Dette skal afklares inden placering.

  Demensalliancens boligrejseholds forslag til forbedringer

  Demensalliancens boligrejsehold besøgte fem plejecentre i Roskilde Kommune den 15. august 2017, henholdsvis Oasen, Sct. Jørgensbjerg, Kristiansminde, Kastanjehaven og Trekroner. Den endelige afrapportering fra besøgene præsenteres den 26. september 2017.
  Forvaltningen har efterfølgende været i dialog med boligrejseholdet om de hovedudfordringer, som vurderes går igen på de besøgte plejecentre. Disse er:

  1. Fællesarealer. Mange af de besøgte plejecentre er indrettet med få store fælles opholdsarealer, hvilket er problematisk for mennesker med en demenssygdom.
  2. Gangarealer. Mange af de besøgte plejecentre har lange gange. Gangene giver ofte et institutionsagtigt præg, endvidere er de svære at orientere sig i, grundet ferske farver og overflader. Det kan derfor være en fordel at benytte sig af farver til at definere rummets afgrænsning. Tydelige farveforskelle og kontraster mellem gulve, vægge og lofter kan med fordel anvendes.
  3. Udearealer. På de besøgte plejecentre, kan udearealerne med fordel afskærmes bedre.
  4. Boligen. Boligrejseholdet har især fokus på, at der med fordel kan foretages flere ændringer i specielt badeværelserne, så disse bliver mere hjemlige. Dette kan fx ske ved at skabe flere kontrasterende farver for at tydeliggøre eksempelvis toilettet.
  5. Hjemlighed. Boligrejseholdet vurderede, at mange af de besøgte plejecentre havde en udpræget institutionel indretning og belysning. En ikke-institutionel indretning vurderes generelt positivt og fører til større trivsel og livskvalitet for personer med demenssygdomme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 132

  Udvalget er enigt om følgende fordeling af de ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2016:
  - 0,32 mio. kr. til indkøb af et AlterG løbebånd
  - 0,3 mio. kr. til styrket palliativ indsats
  - 0,5 mio. kr. til Seniorhøjskolen
  - 1,118 mio. kr. til demensvenlig indretning af plejecentrene
  Udvalget ønsker at erfaringer fra anvendelse af AlterG løbebåndet forelægges udvalget. Udvalget ønsker ligeledes en orientering om placering af løbebåndet.

 • Pkt. 133 Fars legestue

  Pkt. 133

  Fars legestue

  Sagsnr. 263075 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har mulighed for at opstarte legestuer for fædre, som en del af projekt ’Far for livet’. Forum for Mænds Sundhed står bag projektet, der har fået midler af Nordea-fonden til at forbedre fædres sundhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune i regi af sundhedsplejen etablerer legestuer for fædre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forældrenes adfærd har påviseligt en stor effekt på børnenes adfærd og sundhed. Der er derfor mulighed for at påvirke hele familien i en positiv retning ved at fokusere på fædrenes sundhed og trivsel. Forskningen viser desuden, at der er store sundhedsmæssige gevinster for mændene ved at blive fædre. Det at få børn motiverer fædrene til ændringer i deres livsstil.
  Forum for Mænds Sundhed står bag projektet ’Far for livet’, der har fået midler af Nodea-fonden til at forbedre fædres sundhed. Projektet opstartes i 2018 og afsluttes i 2021. Et af elementerne i projektet er at etablere 25 legestuer for fædre.
  Formålet med Fars legestue er at tilbyde fædre et mødested, hvor leg med børnene kan styrke relationen mellem far og barn. Det er også et forum for fædre, hvor de kan udveksle erfaringer med andre fædre. Evalueringen af legestuer for fædre i København og Aarhus Kommune viser, at fædrene sætter pris på, at tilbuddet består af pædagogisk personale og sundhedsplejerske, og at der er mulighed for at mødes og erfaringsudveksle med andre fædre.
  Roskilde Kommunes sundhedspleje har mulighed for at indgå i projektet og vil få et engangsbeløb på 25.000 kr. til indkøb af materiale til Fars legestue. Det forudsætter, at tilbuddet forankres i Roskilde Kommune efter projektets afslutning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 133

  Godkendt.

 • Pkt. 134 Velfærdsalliance mellem Roskilde Kommune, Syddansk Universitet og DBU/DBU Sjælland

  Aftale_Velfaerdsalliance_mellem_Roskilde_Kommune_Syddansk_Universitet_DBU.pdf

  Pkt. 134

  Velfærdsalliance mellem Roskilde Kommune, Syddansk Universitet og DBU/DBU Sjælland

  Sagsnr. 287121 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Velfærdsalliancen er en hensigtserklæring om et strategisk samarbejde mellem Roskilde Kommune, Syddansk Universitet og Dansk Boldspils-Union (DBU). DBU ønsker at indgå samarbejde med landets kommuner og dermed også Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at velfærdsalliancen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Kultur- og Idrætsudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Aftalen indebærer en gensidig forpligtelse til samarbejde i bredde- og elitesammenhæng inden for nedenstående områder.

  Sundhedsområdet

  Det er intentionen, at aktiviteterne Fodbold Fitness, herunder Oldboys og Bedstemorfodbold samt Fodbold på Recept bliver en del af kommunens sundhedstilbud.

  Folkeskole- & ungdomsuddannelsesområdet

  Aftalen indebærer, at alle folkeskoler får et tilbud fra DBU om ”Fifa 11 for Health” og skolemotionskonceptet FIT FIRST, som samarbejdsprojekter under Åben Skole. Endvidere samarbejdes der om projekt KICK-bevægelse på erhvervsskolen.

  Inklusion – brobygning

  Det er intentionen med denne rammeaftale at udvikle et fodboldtilbud målrettet borgere i boligområder med lav foreningsdeltagelse.

  EM 2020

  Det er hensigten, at nærværende aftale skal give anledning til spinoff-aktivitet i forbindelse med EM-slutrunden i 2020 i København.

  Nyt stadion i Roskilde

  Når kommunens nye stadion står klart, vil kommunen og DBU afklare mulighederne for at indgå en aftale om afvikling af U-landskampe og/eller træningssamlinger.

  DBU Tour

  Kommunen har med DBU A/S indgået aftale om afvikling af DBU Tour i 2017. Denne aftales detaljer er beskrevet i separat aftale mellem parterne.

  Elite i øvrigt

  Velfærdsalliancen sikrer kommunen et samarbejde med DBU Elite for at optimere samarbejdet mellem kommunens fodboldklubber om talentudvikling.
  Roskilde Kommune får i perioden status af ”Officiel DBU Velfærdsalliancepartner” og kan frit bruge denne betegnelse eller variationer heraf i sin markedsføring.
  Aftalen gælder i perioden 1.9.2017 – 31.12.2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet aftalens økonomiske forhold er prioriteret i eksisterende indsatser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 134

  Godkendt.

 • Pkt. 135 Orientering om status på levering af betonelementer til det kommende plejecenter ved Hyrdehøj

  Pkt. 135

  Orientering om status på levering af betonelementer til det kommende plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om, at der opstår en forsinkelse på ca. 6 måneder i levering af betonelementer til byggeriet af det kommende plejecenter ved Hyrdehøj. Det medfører en ibrugtagning af det nye plejecenter enten ultimo 2019 eller primo 2020.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtog den 17. august 2017 orientering om hovedprojektet, der danner baggrund for den kommende hovedentreprise i forbindelse med byggeriet af det nye plejecenter ved Hyrdehøj. Forvaltningen redegjorde her for, at der generelt ses en tendens til længere leveringstider på betonelementer til byggerierne. Efterspørgslen efter betonelementer er lige nu markant stigende.
  Forvaltningen har efter mødet været i dialog med flere entreprenører og leverandører af betonelementer for at afklare en eventuel forsinkelse på betonelementer. Entreprenørerne og leverandørerne melder alle tilbage, at der kan forventes en leveringstid på betonelementer på ca. 10-12 måneder. Normalt forventes der en periode på 3-5 måneder på levering af betonelementer.
  Den kommende udbudsproces varer fortsat indtil ultimo 2017. Kontraktunderskrivelse med vinderen af hovedentreprisen forventes at være i januar 2018.
  Den oprindelige tidsplan for færdiggørelse af plejecenteret var sat til medio 2019. Med den nye viden om levering af betonelementer, kan der ske en forsinkelse af færdiggørelsen af byggeriet på mellem 6-9 måneder, hvilket medfører en ibrugtagning af det nye plejecenter enten ultimo 2019 eller primo 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 135

 • Pkt. 136 Orientering om halvårsregnskab 2017

  Notat_til_halvaarsregnskab_2017.pdf

  Pkt. 136

  Orientering om halvårsregnskab 2017

  Sagsnr. 294708 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2017 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 6,5 mio. kr., hvilket er en forværring på 1,3 mio. kr. siden sidste budgetopfølgning.

  Forværringen består af et forventet merforbrug på 1,3 mio. kr. til Frivilligmidler. Merforbruget vedrører overførte frivilligmidler, herunder udgifter til flytning af Frivilligcenteret fra Sct. Maria Park og Lammegade 36 til Tinghuset. Merforbruget finansieres af rammeoverførsler fra 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 136

 • Pkt. 137 Orientering om status på ældrepolitisk handleplan: Midtvejsstatus vedr. projekt En Værdig Død i eget hjem

  Pkt. 137

  Status på ældrepolitisk handleplan: Midtvejsstatus vedr. projekt En Værdig Død i eget hjem

  Sagsnr. 273369 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 2. december 2015 handleplan for ældrepolitikken. Der gives hermed en status for den indsats i handleplanen, som relaterer sig til projekt En Værdig Død – i eget hjem og projektets udviklede redskaber

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i byrådets ældrepolitik er, at Roskilde Kommune bliver modelkommune i forhold til tværsektorielle løsninger med det formål, at borgeren i videst muligt omfang kan plejes og behandles i eget hjem, når det er muligt, og i kommunale sundheds- og omsorgscentre eller i et af kommunens midlertidige tilbud, hvor det er muligt.
  Af Roskilde Kommunes værdighedspolitik fremgår det herudover, at Roskilde Kommune skal være modelkommune i forhold til at udvikle og kvalificere den kommunale palliative indsats. Herunder at fremme en tidlig afklaring og forventningsafstemning af, hvor den enkelte borger ønsker at dø og øvrige ønsker dertil. Der udvikles sammenhængende tværfaglige og tværsektorielle forløb, hvor borgerens ønsker for livets afslutning er i fokus og med videst mulig inddragelse og kommunikation med pårørende. Roskilde Kommune vil udvikle og optimere kompetencer hos egne medarbejdere og understøtte sammenhængende forløb med andre aktører.
  Roskilde Kommune modtog i 2016 3.380.000 kr. til gennemførelse af satspuljeprojektet En Værdig Død – i eget hjem i perioden 2016-2018 i samarbejde med Roskilde Sygehus og almen praksis. Projektet har til formål at sikre, at borgere, der ønsker at dø i eget hjem, kan få mulighed for dette via et styrket samarbejde mellem kommune, sygehus og almen praksis.
  Nuværende status er, at der er udarbejdet et forventningsafstemningsredskab til brug for den afklarende samtale med borgeren og borgerens pårørende om ønsker og tanker om den sidste tid.
  Derudover er der i projektet udviklet at læringsspil til tværsektoriel kompetenceudvikling. Spillet har til formål at præsentere de dilemmaer, som borgere og fagpersoner kan møde i et palliativt forløb. I spillet får fagpersoner på tværs af sektorer mulighed for at drøfte de beskrevne dilemmaer og træffe fælles beslutninger om den sundhedsfaglige indsats i konkrete borgerforløb.
  Spillet afprøves på tværsektorielle workshops i august og september måned. Der deltager medarbejdere fra Roskilde Kommune, Roskilde Sygehus og almen praksis i de enkelte workshops.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget vil få demonstreret læringsspillet på dagens møde.
  Projektet afsluttes 30. september 2018 og Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges den samlede evaluering.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Projektet finansieres via satspuljemidler.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 120

  Udskydes til udvalgets møde i september.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 137

 • Pkt. 138 Orientering om forsøg med ændret træningsforløb for hjertepatienter fra Sjællands Universitetshospital

  Pkt. 138

  Orientering om forsøg med ændret træningsforløb for hjertepatienter fra Sjællands Universitetshospital

  Sagsnr. 268951 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om et forsøg med delt genoptræningsforløb for patienter med hjertesygdom fra Sjællands Universitetshospital.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune samarbejder med sygehusene i Region Sjælland om genoptræning for patienter med hjertesygdom. Samarbejdet er baseret på Sundhedsaftalen og Forløbsprogrammet for patienter med kronisk hjertesygdom.
  Genoptræningen af hjertepatienter, der udskrives fra Sjællands Universitetshospital Køge og Roskilde, består på nuværende tidspunkt af et 8 ugers genoptræningsforløb på sygehus. Enkelte patienter udskrives herefter til fortsat kommunal genoptræning med en genoptræningsplan. Patienterne henvises desuden til Roskilde Kommunes patientrettede forebyggelsestilbud.
  Roskilde Kommune indgår i samarbejde med Greve, Solrød, Stevns, Køge, Lejre og Faxe kommuner i et forsøg om en deling og forlængelse af genoptræningsforløbet.
  Forsøget betyder, at genoptræningsforløbet fremadrettet vil bestå af 6 ugers genoptræning på sygehus efterfulgt af 6 ugers genoptræning i kommunalt regi.
  Forsøget har dels sin baggrund i Sundhedsstyrelsens nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af hjertepatienter, der anbefaler 12 ugers fysisk træning for hjertepatienter. Derudover er det med det reviderede forløbsprogram for patienter med kronisk hjertesygdom i Region Sjælland blevet muligt at dele træningsforløbet, så en del af træningen kan foregå i kommunalt regi.
  Forsøget opstartes 1. oktober 2017 og evalueres i løbet af 2018.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om forsøgets evaluering og efterfølgende organisering af genoptræningsforløbet for patienter med hjertesygdom.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Den fremadrettede deling af genoptræningsforløbet for patienter med hjertesygdom forventes at kunne afholdes indenfor budgettet for Træning.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 138

 • Pkt. 139 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 139

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetider til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere besluttet, at udvalget skal have en kvartalsvis orientering om ventetider til genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven.
  Tabellen nedenfor viser ventetider til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel vurdering, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Ventetiderne er opgjort ud fra medianen, som udtrykker den normale tendens for ventetid, idet der er lige så mange borgere, der har henholdsvis en kortere og en længere ventetid end medianen. Medianen anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode, som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Medianen er ikke så påvirkelig for enkeltstående store udsving, og giver dermed det mest generelle billede af den gennemsnitlige ventetid.

  Årsmedianen for hele 2016 var 4 dages ventetid til genoptræning efter § 140 og 6 dages ventetid efter § 86.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 139

 • Pkt. 140 Orientering om status på indsatser på demensområdet

  Skrivelse_fra_aeldreministeren_og_sundhedsministeren_om_den_nationale_demenshandlingsplan_2025.pdf

  Pkt. 140

  Orientering om status på indsatser på demensområdet

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af skrivelse fra ældreministeren og sundhedsministeren til samtlige kommuner, modtager udvalget en status på indsatser relateret til demensområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ældreministeren og sundhedsministeren skrev til samtlige kommuner den 7. juni 2017 om den nationale demenshandleplan 2025. Skrivelsen er vedlagt som bilag. De to ministre nævner de tre nationale mål, som er sat for demensindsatsen frem mod 2025:

  1. Danmark skal have 98 demensvenlige kommuner
  2. Flere mennesker med demens skal udredes, og 80 % skal have en specifik diagnose.
  3. En forbedret pleje- og behandlingsindsats skal nedbringe forbruget af antipsykotisk medicin.

  Den 12. januar 2017 havde Sundheds- og Omsorgsudvalget en temadrøftelse om de nuværende og fremadrettede demensindsatser i Roskilde Kommune. Udvalget besluttede, at Roskilde Kommune blev medlem af Demensalliancen med henblik på, at Roskilde Kommune bliver en demensvenlig kommune. I perioden fra februar til maj 2017 har Roskilde Kommune været igennem fem temadage med forskellige vinkler på demens, herunder fx bedre støtte til pårørende, kompetenceløft, skabelse af et inkluderende lokalsamfund, mv.
  Resultaterne fra Demensalliancen blev præsenteret i Landstingssalen den 20. juni 2017. Udvalget vil i løbet af efteråret 2017 blive præsenteret for proces til udvikling af en demensstrategi, som er forudsætning for at blive en demensvenlig kommune.
  Roskilde Kommune efterlever intentionerne i forløbsprogrammet for demens i forhold til at styrke, at flere borgere bliver udredt og får stillet en diagnose. Den kommunale rolle handler især om sikring af tidlig opsporing og kompetenceløft af kernemedarbejdere i forhold til demens, hvilket er sket systematisk siden 2014.

  Brugen af antipsykotisk medicin til borgere med demens er generelt faldet støt siden 2004 i Danmark. Ifølge tal for Nationalt Videnscenter for Demens har Roskilde Kommune et forbrug af antipsykotisk medicin for borgere med demens på mellem 10-14 %. De fleste kommuner har et højere forbrug af antipsykotisk medicin. Det er hensigten i Roskilde Kommune, at andre mulige indsatser, som fx brug af Marte Meo, skal benyttes inden brug af medicin. Endvidere har medarbejderne generelt et højt fagligt niveau. Samtidig har Roskilde Kommune fokus på at reducere forbruget af medicin ved at skabe de rette fysiske rammer. I august 2017 besøger Demensalliances boligrejsehold en række plejecentre i Roskilde Kommune med henblik på at komme med yderligere anbefalinger til en mere demensvenlig indretning af plejecentrene.
  Roskilde Kommune har ansøgt om midler fra de puljer, som er offentliggjort og nævnt i skrivelsen fra ministrene. Roskilde Kommune afventer svar fra Sundheds- og Ældreministeriet på de indsendte ansøgninger. En række af puljerne er endnu ikke udmeldt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 140

 • Pkt. 141 Orientering om markering af FN´s Internationale Ældredag 2017

  Pkt. 141

  Orientering om markering af FN´s Internationale Ældredag 2017

  Sagsnr. 294022 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den årlige ældredag markeres med åbent hus arrangementer på fem af kommunens plejecentre med deltagelse af Seniorhøjskolen på et af plejecentrene samt åbent hus hos Roskilde Ældre Motion på Kildegården.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  FN´s Internationale Ældredag markeres hvert år den 1. oktober, hvor der sættes fokus på ældre menneskers vilkår.
  I lighed med de tidligere år markerer Roskilde Kommune FN´s Internationale Ældredag søndag den 1. oktober 2017. Det sker som sædvanlig i et samarbejde med Ældrerådet, Ældre Hjælper Ældre, LO Faglige Seniorer, OK Klubben, Roskilde Ældre Motion og Ældre Sagen. Sammen med disse aktører er der planlagt et program for dagen.
  I år består programmet i, at fem af kommunens plejecentre holder åbent hus og byder på brunch samt andre aktiviteter i tidsrummet kl. 10-12. Seniorhøjskolen arrangerer ligeledes et åbent hus arrangement. Formålet er at åbne dørene og vise borgere og pårørende de gode tilbud og muligheder, som kommunens plejecentre og Seniorhøjskolen byder på. Endvidere holder Roskilde Ældre Motion også åbent hus, så alle kan se deres lokaler m.v. på Kildegården.
  Frem mod den 1. oktober vil kommunen informere om de aktiviteter og tilbud, der vil være på de enkelte plejecentre m.v. Informationen bliver givet i såvel den trykte lokalpresse som på de sociale medier.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 141

 • Pkt. 142 Orientering om faldforebyggende tiltag i Roskilde Kommune

  Pkt. 142

  Orientering om faldforebyggende tiltag i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 295569 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om faldforebyggende tiltag i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på udvalgets møde i maj, at tilbyde skridsikre strømper til borgere med faldtendens. Roskilde Kommune har herudover etableret en række indsatser for borgere, som er i risiko for at falde.
  Overordnet indgår det som en del af Roskilde Kommunes rehabiliteringsmodel at screene og opspore borgere, som er i risiko for at falde. Risikofaktorer for fald er særligt nedsat balance og mobilitet, uhensigtsmæssig brug af visse lægemidler, nedsat kognition, herunder demens samt uhensigtsmæssig indretning af boligen.
  Borgere, der er i risiko for at falde, eller som oplever fald, får udarbejdet en individuel handleplan, som dels er rettet mod en evt. udredning af årsagen til borgerens faldtendens, samt forebyggende tiltag.
  Hjemmeboende borgere, som ikke er i kontakt med hjemmeplejen, opspores via de forebyggende hjemmebesøg.
  På baggrund af en individuel vurdering, tilbydes borgeren en eller flere af Roskilde Kommunes faldforebyggende indsatser.
  Indsatserne består bl.a. af:
  - Fysisk træning, enten i form af grundtræningshold eller specifikke balancehold
  - Genoptræning på baggrund af genoptræningsplan
  - Bevilling af hjælpemidler, der kan nedsætte risikoen for fald
  - Rådgivning vedr. boligindretning og evt. boligændringer, der kan nedsætte risikoen for fald
  Derudover kan borgere, som er i risiko for at falde, få bevilget nødkald.
  Roskilde Kommune anvender desuden velfærdsteknologi, som kan registrere risiko for fald og som kan nedsætte risikoen for, at borgeren falder igen.
  Nogle plejecentre anvender måtter på gulvene som registrerer, når borgeren forlader sengen i løbet af natten. Rehabiliteringscenter Trekroner afprøver pt. sensorer under madrassen, som registrerer borgerens søvnrytme.
  Sundhed og Træning samt Hjælp til Selvhjælpsteamet anvender sensorer, bl.a. med det formål at fremme fysisk aktivitet og fastholde borgerens funktionsevne for at nedsætte risikoen for fald.
  Træningsafsnittet anvender desuden andre former for teknologi i træning af nedsat balance, bl.a. Wii.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 142

 • Pkt. 143 Orientering om lægedækning i Roskilde Kommune

  Brev_fra_Region_Sjaelland_om_ekstra_ydernumre.pdf

  Pkt. 143

  Orientering om lægedækning i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 195488 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Region Sjælland har besluttet at udløse to ekstra lægekapaciteter i henholdsvis Viby Sjælland og Trekroner.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede i sit møde den 8. juni 2017 lægedækningen i Roskilde Kommune. På baggrund af drøftelsen besluttede udvalget at sende et brev til Region Sjælland, og derfor sendte borgmesteren og udvalgsformanden et sådant brev til regionsrådsformanden.
  I brevet blev der gjort opmærksom på, at Roskilde Kommune har problemer med lægedækningen i Viby Sjælland-området, samt at der i Svogerslev og Trekroner end ikke findes lægepraksis. Disse forhold kombineret med en aldrende befolkning, hurtigere udskrivning fra sygehuset m.v. øger selvsagt behovet for praktiserende læger tæt ved borgernes bopæl.
  Efterfølgende har Region Sjælland meddelt, at der udløses to ekstra ydernumre til almen lægepraksis i Roskilde Kommune. Brevet er vedhæftet sagen som bilag. De to ydernumre opslås i lokalområderne Viby Sjælland og Trekroner og besættes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 143

 • Pkt. 144 Orientering om kommende større sager - september 2017

  Pkt. 144

  Orientering om kommende større sager - september 2017

  Sagsnr. 258315 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Status på nationale mål for sundhedsvæsenet
  - Prækvalifikation og licitation vedr. kommende plejecenter Hyrdehøj
  - Status på palliationsteam
  - Orientering af tilsynsbesøg ved Styrelsen for Patientsikkerhed
  - Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik 2018
  - Værdighedsmidler 2018
  - Udbud af indkøbsordning til hjemmeboende borgere
  - Indsatser og resultater på sundhedsområdet 2017

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 144

 • Pkt. 145 Eventuelt

  Pkt. 145

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 145

 • Pkt. 146 Forslag til anvendelse af de ikke disponerede frivilligmidler

  Pkt. 146

  Forslag til anvendelse af de ikke disponerede frivilligmidler

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der fremlægges forslag til, hvordan de ikke disponerede frivilligmidler kan tænkes anvendt i relation til særligt udsatte børn og unge, psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre, forebyggelse samt palliation.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anvendelsen af de 1,6 mio. kr. ikke disponerede frivilligmidler drøftes med udgangspunkt i nedennævnte forslag til fordeling på fire hovedområder.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På mødet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. maj 2017 blev redegjort for akkumuleringen af ikke disponerede frivilligmidler samt modeller for, indenfor hvilke temaer disse midler eventuelt kan anvendes. På baggrund af udvalgets drøftelser vil forvaltningen udarbejde mere detaljerede forslag inden for de valgte temaer.
  Et hovedområde, som midlerne kunne anvendes indenfor, er til særligt udsatte børn og unge, herunder psykisk sårbare og ensomme unge. I Roskilde Kommune har blandt andre foreningerne Ventilen, Headspace og Ungdommens Røde Kors fokus på unge i alderen 15-25 år, der føler sig ensomme, og man kunne forestille sig projekter mellem disse og eventuelt andre foreninger anvendt i et netværkssamarbejde, således at man kunne komme bredere ud. Til dette område kunne fordeles 0,7 mio. kr.
  Et andet hovedområde, hvor de ikke disponerede frivilligmidler kunne anvendes, er i forhold til initiativer for at bekæmpe ensomhed hos ældre borgere. Til dette område kunne fordeles 0,5 mio. kr.
  Endvidere kan peges på forskellige initiativer på forebyggelsesområdet: Samarbejde med den lokale afdeling af Kræftens Bekæmpelse om fx temaet ”Røgfri årgang 2030”, jf. at TV2´s årlige ”Knæk Cancer-arrangement” bl.a. foregår i Roskilde i efteråret 2017.
  Andre mulige initiativer kunne være samarbejde med Lænken vedr. bekæmpelse af alkoholmisbrug samt kampagner i forhold til nedbringelse af udbredelsen af clamydia hos unge mennesker. Til dette område kunne fordeles 0,2 mio. kr.
  Endelig kan anvendes midler vedrørende palliation fx samarbejde med vågetjenester omkring døende. Til dette område kunne fordeles 0,2 mio. kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Forslaget indebærer at de tilbageværende ikke anvendte frivilligmidler på 1,6 mio. kr. anvendes i de nærmeste år.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 17-08-2017, pkt. 111

  Et flertal i udvalget (S) ønsker at fordele frivilligmidlerne på følgende måde:
  Særligt udsatte børn og unge, herunder psykisk sårbare og ensomme unge 0,7 mio. kr.
  Initiativer til at bekæmpe ensomhed hos ældre borgere 0,3 mio. kr.
  Initiativer på forebyggelsesområdet 0,3 mio. kr.
  Palliation fx samarbejde med vågetjenester omkring døende 0,3 mio. kr.
  Midlerne fordeles i henhold til eksisterende kriterier for uddeling af frivilligmidler. Ansøgningerne ønskes forlagt til godkendelse i udvalget inden midlerne udbetales.
  V og O kan ikke godkende flertallets forslag til fordeling og begærer sagen i byrådet.

  Økonomiudvalget, 30-08-2017, pkt. 340

  Oversendes til byrådets behandling.

  Byrådet, 30-08-2017, pkt. 214

  Byrådet var enig i at sende sagen tilbage til Sundheds- og Omsorgsudvalget.
  Fraværende: Tuncay Yilmaz

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 07-09-2017, pkt. 146

  Udvalget er enigt om at slå de ikke disponerede midler op som puljer med hhv. 1 mio. kr. i 2017 og 2018 og 0,6 mio. kr. i 2019.

  Fordelingen skal ske i henhold til de eksisterende kriterier for fordeling af frivilligmidler, og ansøgningerne skal forelægges udvalget til godkendelse.
  Udvalget er enigt om at der kan ansøges om midler inden for følgende temaer:
  - Særligt udsatte børn og unge, herunder psykisk sårbare og ensomme unge
  - Initiativer til at bekæmpe ensomhed hos ældre borgere
  - Initiativer på forebyggelsesområdet
  - Palliation fx samarbejde med vågetjenester omkring døende
  Udvalget bemærker, at midlerne kun skal fordeles op til de afsatte rammer i puljerne, hvis ansøgninger lever op til kriterierne og de valgte temaer.