You are here

Referat

Dato: Torsdag, Maj 8, 2014 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 47 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 47

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 47

  Pkt. 48 og 49 behandles som de sidste punkter på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 48 Dialogmøde med Ældrerådet

  Pkt. 48

  Dialogmøde med Ældrerådet

  Sagsnr. 209284 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder sit halvårlige dialogmøde med Ældrerådet. Dagsorden for dialogmødet er aftalt med formanden for Ældrerådet. Mødet holdes kl. 9.00 i byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet imellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet i første halvår 2014 er følgende punkter aftalt mellem de to formænd:
  - Konsekvenser af produktivitetsstigninger på ældreområdet
  - Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger
  - Personalenormeringen på plejehjem
  - Digitalisering for ældre borgere
  - Tryghedshotel
  - FN's ældredag den 1. oktober

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 48

  Sagen blev drøftet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 49 Temadrøftelse om ældreområdet

  Pkt. 49

  Temadrøftelse om ældreområdet

  Sagsnr. 249473 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter fremtidige opgaver, indsatser og udfordringer på ældreområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ældreområdet drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet vil der være en temadrøftelse om ældreområdet.
  Forvaltningen vil på mødet holde et kort oplæg om status for opgaver og indsatser samt give et bud på de kommende års udfordringer på området. Der lægges op til en politisk drøftelse af den kommende periodes politiske fokusområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 49

  Sagen blev udsat.
  Fraværende: Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 50 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

  notat_budgetopfoelgning_pr_31_marts_2014.pdf

  Pkt. 50

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2014

  Sagsnr. 256881 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventet nettodriftsregnskab fordelt på udvalg i mio. kr.

  Figur 2. Forventet nettodriftsregnskab fordelt på fagområder i mio. kr.

  Jfr. figur 1 forventes der på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område en samlet afvigelse på 23,8 mio. kr. Jfr. figur 2 fordeler afvigelserne sig på Sundhed og forebyggelse samt Aktivitetsbestemt medfinansiering. På de øvrige områder er der ingen afvigelser.
  Sundhed og forebyggelse
  Der er en afvigelse på 0,5 mio. kr. mellem forventet regnskab og udmøntet budget inkl. omplaceringer mellem udvalg (fx barselspuljer). Dette skyldes, at der er etableret et toårigt pilotprojekt i forhold til en forebyggende indsats til ansatte i Roskilde Kommune, der risikerer en langvarig sygemelding i forhold til stress, angst og depression. Udgifterne til projektet er finansieret af en budgetomplacering fra Beskæftigelses- og Socialudvalget.
  Aktivitetsbestemt medfinansiering
  Der er et merforbrug på 23,3 mio. kr. i forhold til udmøntet budget. Merforbruget er en fortsættelse af den økonomiske udvikling i 2013 og betyder, at området er underbudgetteret i forhold til den øgede aktivitet, der fortsat er i regionen. Den øgede aktivitet i sygehusvæsenet ses såvel i Region Sjælland som på landsplan. I 2014 ses nu ogsåen kraftig stigning i aktiviteter indenfor ambulant behandling, hvilket betyder at merforbruget i 2014 forventes at blive højere end i 2013.

  Økonomi

  Der forventes i 2014 et samlet merforbrug på 136,0 mio. kr. Merforbrug på anlæg finansieres af overførsler fra 2013. Merforbrug på driften forventes finansieret af overførsler fra 2013 samt kompensation ved midtvejsreguleringen. Udviklingen på områder med merforbrug følges løbende.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 50

  Fraværende: Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 51 Orientering om udviklingen i den kommunale medfinansiering

  notat_om_kommunal_medfinansiering_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 51

  Orientering om udviklingen i den kommunale medfinansiering

  Sagsnr. 249635 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres Sundheds- og Omsorgsudvalget om udviklingen af Kommunal MedFinansiering (KMF) for Roskilde Kommune. Udgifterne har både været stigende i hele landet under ét, for region Sjælland og for Roskilde Kommune. Der redegøres for de stigende udgifters betydning for Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med strukturreformen, hvor kommunerne overtog en række sundhedsopgaver fra de tidligere amter, blev det besluttet, at kommunerne skulle medfinansiere det samlede sundhedsvæsen. Medfinansieringen kaldes den Kommunale MedFinansiering (KMF) og udgjorde i 2013 i regnskabstal ca. 288 mio. kr. for Roskilde Kommune.
  Medfinansieringen består af et beløb, når en borger fra Roskilde Kommune modtager ydelser fra Regionen fx indlægges på sygehus, får ambulant behandling, går til egen læge, speciallæge, tandlæge mv. Udgifterne udløses således på baggrund af konkrete aktiviteter. Af bilaget til sagen fremgår det, hvordan udgifterne fordeler sig for Roskilde Kommune. Kommunens udgift pr. indlæggelse kan være op til ca. 15.000 kr.
  Det er en landsdækkende tendens, at udgifterne til KMF er stigende. I Region Sjælland har stigningen været på 6 pct. fra 2012 til 2013. Denne stigning rammer også Roskilde Kommune, hvor stigningen sidste år var lidt lavere, nemlig på 5,5 pct., hvilket svarer til en stigning på 15 mio. kr.
  Stigningen er fortrinsvis sket inden for sygdomme relateret til kræft eller hjerte-/karsygdomme. Dette er en type af diagnoser, det kan være vanskeligt for den enkelte kommune at forebygge. Dels er der tale om befolkningsgrupper, som kommunen ikke i forvejen har kontakt til, dels er der tale om sygdomme, der er vanskelige at forebygge på kort sigt – fx kræft. Forvaltningen forventer, at aktivitetsstigningen i Region Sjælland vil fortsætte med at stige, og det vil betyde at der må forventes et merforbrug i 2014 på omkring 23 mio.
  Med udgangspunkt i de stigende udgifter på landsplan vil KMF indgå i årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL.
  Målet med KMF er at tilskynde kommunerne til at arbejde med forebyggelsesindsatser i forhold til borgerne. Men det er ikke sådan, at en sparet krone på KMF er en tjent krone for kommunen. Forebygger kommunen indlæggelser, har sygehusene, praktiserende læger og speciallæger flere muligheder for at øge antallet af aktiviteter. Konkret er der en øget betaling af KMF fordi, der er flere indlæggelser.
  Ydermere er det reelt en meget begrænset del af aktiviteterne som kan forebygges. Kommunen betaler fx også KMF for indlæggelser som følge af sportsskader, en brækket arm, kræft eller fødsler. Ca. 17 mio. kr. af de 288 mio. kr. til KMF i Roskilde Kommune er udgifter inden for de kategorier, som Sundhedsstyrelsen betragter som forebyggelige indlæggelser, det er for eksempel lungebetændelse og blærebetændelse, alle kategorier fremgår af bilag.
  Roskilde Kommunes udgifter til KMF er mindre end gennemsnittet blandt regionens kommuner. Roskilde Kommune betaler knap 10 pct. mindre pr. indbygger end gennemsnitligt for regionen.
  Når Roskilde Kommune har lavere udgifter til KMF skyldes en del kommunens demografi, men det skyldes også en målrettet strategisk indsats for at forebygge indlæggelser – specielt blandt ældre borgere. Kommunen har således gennem flere år haft fokus på at forebygge indlæggelser for fx urinvejsinfektioner, dehydrering mv. og har udskrivningskoordinatorer, der samarbejder med sygehusene når borgere udskrives fra sygehusene til eget hjem eller en rehabiliteringsplads.
  Roskilde Kommune vil også i de kommende år arbejde strategisk på at forebygge indlæggelser blandt især de ældre borgere. En del af midlerne fra regeringens ældrepulje for 2014 og 2015 er målrettet indsatser, der vil kunne medvirke til at minimere udgifterne til KMF. Specielt kan mere fokus på tidlig opsporing forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser.
  Der vil desuden være fokus på tidlig opsporing blandt ældre borgere, der ikke i forvejen modtager ydelser. Dette fokus er første skridt til at udvikle metoder til forebyggelse for borgere som kommunen ikke kender i forvejen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 51

  Fraværende: Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 52 Orientering om Grøn Blå Strategi - Handleplan 2015 - 2018

  groen_blaa_strategi_-_handleplan_2015_-_2018.pdf groen_blaa_strategi_-_status_for_2013.pdf

  Pkt. 52

  Orientering om Grøn Blå Strategi - Handleplan 2015 - 2018

  Sagsnr. 195341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet vedtog i december 2012 Grøn Blå Strategi. Forvaltningen arbejder på realiseringen. Grøn Blå Strategi - Handleplan 2015-18 giver en oversigt over igangværende og nye projekter til realisering af målene i Grøn Blå Strategi, som forvaltningen vil arbejde for at realisere fra 2014 og frem.
  Orienteringssag forelægges samtidig for Klima- og Miljøudvalget, Plan- og Teknikudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Grøn Blå Strategi blev vedtaget af Byrådet den 6. december 2012, punkt 321.
  Strategien består af et udviklingsprogram og en handleplan:
  - ”Grøn Blå Strategi – Udviklingsprogram” er en samlet strategi for de grønne og blå områder i Roskilde Kommune. Udviklingsprogrammet beskriver kommunens vision for det grønne og blå, de eksisterende grønne og blå værdier og de fire fokusområder natur, sundhed, oplevelser samt erhverv og økonomi. For hvert af de væsentligste landskabselementer i kommunen fastsættes mål for de fire fokusområder, og der beskrives en række udviklingsmuligheder. Der er særlig vægt på den bynære natur omkring kommunes større byer.
  - ”Grøn Blå Strategi – Handleplan 2015-2018” beskriver planen for indsatsen i perioden 2015-2018. Handleplanen bygger videre på indsatsen i 2013 og 2014.
  I løbet af 2013 er der udviklet og påbegyndt realisering af en række projekter. Der var særligt fokus på kommunens nordlige og sydlige dele. ”Grøn Blå Strategi – Status for 2013” giver et overblik over de væsentligste indsatser.
  I 2014 er der mere vægt på aktiviteterne i kommunens centrale del. Realiseringen af landskabsplanen for Råstof- og Festivalområdet - Milen - påbegyndes i større dele af området. Endvidere udvikles formidlingen af de mange gode muligheder for læring i naturen til dagtilbud og skoler. Der er fortsat fokus på at etablere muligheder for sundhedsfremmende aktiviteter i naturen tæt på borgere.
  I 2015 vil fokus være på at igangsætte nogle af de lidt større projekter fra handleplanen som ”O14 Trampesti, opholds- og aktivitetssteder langs å” samt ”O11 Forbinde Hedeland med sydbyen i Roskilde”. Men det vil fortsat blive prioriteret at udvikle adgang til bynær natur fra både store og mindre byer, og gribe de muligheder, der måtte opstå.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er afsat midler til realisering af Grøn Blå Strategi i budget 2014, og i forslag til Strategisk Anlægsplan 2015 indgår forslag til budget til videre realisering af strategien i 2015 og frem.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 52

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tager sagen til orientering med den bemærkning, at handleplanerne er at betragte som forvaltningsmæssige oplæg og justeres i forhold til de politisk vedtagne beslutninger i forbindelse med budgettet.
  Fraværende: Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 53 Orientering om Familieforberedelse

  Pkt. 53

  Orientering om Familieforberedelse

  Sagsnr. 240636 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som en del af Sundhedspolitikken og handleplanen for styrket forebyggelse for psykisk sårbare startede Roskilde Kommune i november 2013 et kursusforløb om familieforberedelse. Der gives her en status for Familieforberedelse.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune startede ultimo november 2013 det første kursushold i Familieforberedelse. Det er et tilbud til alle forældre, som venter deres første barn og formålet er at forberede mødre og fædre på at blive forældre.
  Indsatsen med Familieforberedelse sker i et tværgående samarbejde mellem Roskilde Sygehus, Mødrehjælpen og Roskilde Kommune.
  Der startes løbende nye hold, og indtil nu er der startet 5 grupper med i alt cirka 70 familier. Der deltager forældre med meget forskellig baggrund, og de har generelt været meget positive over for Familieforberedelsen.
  Familieforberedelse er gratis, og forløbet består af 10 gruppemøder af hver 2 timers varighed med deltagelse af 8-9 par. Forløbet starter midt i graviditeten, og det slutter, når barnet er cirka 15 måneder.
  Gruppemøderne indeholder oplæg om:
  - udstyr
  - økonomisk prioritering (samarbejde med Den Danske Bank og Allan Ohms)
  - mælk til spædbarnet
  - forventninger til at blive en familie
  - barnets udvikling, leg og bevægelse (der deltager fysioterapeuter fra Inklusionscentret og en frivillig motorikvejleder)
  - sygdomme hos det lille barn (kommunens praksiskonsulent deltager)
  - start i institution (der deltager pædagoger fra daginstitutionsområdet og dagplejen)
  - kommunikation i parforholdet
  Forældrene tilmelder sig selv og bliver efterfølgende kontaktet af sundhedsplejersken med nærmere informationer om mødested og andet.
  Succeskriteriet er, at 90 pct. af alle førstegangsfødende familier deltager i Familieforberedelse, og indtil videre er det ca. 40 pct. af disse som deltager, hvilket skal ses i lyset af den relativt korte implementeringsperiode. Hovedparten af de deltagende familier er orienteret om tilbuddet fra jordemødre og praktiserende læger.
  Familieforberedelseskurserne er et supplement til de eksisterende mødregrupper og fædregrupper.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 53

  Fraværende: Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 54 Orientering om mænds sundhedsuge, uge 24 2014

  Pkt. 54

  Orientering om Mænds Sundhedsuge, uge 24 2014

  Sagsnr. 257700 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med udgangspunkt i Sundhedspolitikken og den vedtagne handleplan om styrkelse af de forebyggende sundhedsindsatser har Roskilde Kommune og patientforeningerne indgået et samarbejde omkring den nationale kampagne Mænds Sundhedsuge, som afholdes i uge 24. Der planlægges flere aktiviteter i løbet af ugen på forskellige lokaliteter i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forebyggelses- og Socialudvalget besluttede den 7. november 2012 at udmønte en handleplan for at styrke den borgerrettede indsats vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse. Det overordnede mål med handleplanen er at sikre borgerne flere gode leveår og at reducere antallet af raske borgere, der får alvorlige og kroniske sygdomme.
  Handleplanen for borgerrettet sundhedsfremme og forebyggelse består af et bredt spektrum af indsatser, herunder at Roskilde Kommune understøtter nationale kampagner målrettet folkesundheden.
  Roskilde Kommune understøtter eksempelvis den nationale kampagne Mænds Sundhedsuge, som afholdes i uge 24. Temaet for Mænds Sundhedsuge i 2014 er ”mænd som sundhedsvæsenet sjældent når - nye veje og metoder”.
  Mænds Sundhedsuge er en international begivenhed, hvor der er fokus på mænd og sundhed. I Danmark står det nationale forum for mænds sundhed bag kampagnen. Det nationale forum for mænds sundhed er et partnerskab, der har til formål at skabe lighed i sundhed. Baggrunden for partnerskabet er, at der blandt mænd er en større dødelighed og en højere forekomst af stort set alle sygdomme.
  Roskilde Kommune og patientforeningerne i Roskilde har de seneste 2 år haft et samarbejde omkring Mænds Sundhedsuge, som blandt andet har resulteret i et fælles arrangement på Stændertorvet samt sundhedstjek på Materielgården. I år er der et ønske om at arrangere flere aktiviteter i løbet af ugen på forskellige lokaliteter i Roskilde Kommune. På baggrund af årets tema samt ombygningen på Stændertorvet udvides aktiviteterne, således at der planlægges aktiviteter i Rønnebærparken og i den nordlige og sydlige del af kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 54

  Fraværende: Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 55 Orientering om forventet udvikling i behovet for plejeboliger

  Pkt. 55

  Orientering om forventet udvikling i behovet for plejeboliger

  Sagsnr. 98944 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af den senest reviderede befolkningsprognose fra marts 2014 har forvaltningen beregnet af det fremtidige behov for plejeboliger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har foretaget en beregning af behovet for plejeboliger på baggrund af den seneste befolkningsprognose fra marts 2014.
  Befolkningsprognosen viser, at der frem til 2018 må forventes en stigning på 20 % i antallet af borgere i aldersgruppen på 80 år eller derover. Ved beregningen af behovet for plejeboliger indgår, at Roskilde Kommune har en dækningsgrad på 18, svarende til at der er 18 plejeboliger pr. 100 borgere over 80 år. Med forventningen om bedre sundhedstilstand blandt de ældre i de kommende år vurderer forvaltningen, at dækningsgraden gradvist vil falde fra 18 % i 2013 til 17,6 % i 2018. Det vurderes samtidig, at de borgere, der fremadrettet har behov for en plejebolig i stigende grad vil have mere komplicerede plejeforløb og at en større andel vil være borgere med demens.
  I beregningen indgår de fremtidige ændringer i kapaciteten af plejeboliger i kommunen, hvor Himmelev Gl. Præstegård i 2016 omdannes til friplejeboliger. I den forbindelse vil der løbende ske en udvidelse i antallet af plejeboliger. Ved beregning af behov for 80 pladser i 2018 er der indregnet køb af i alt 23 pladser ved Himmelev Gl. Præstegård. Med den igangværende udvidelse af antallet af plejeboliger får Himmelev Gl. Præstegård i alt 52 plejeboliger. Det skal bemærkes, at Himmelev Gl. Præstegård ikke optager borgere med demens på deres venteliste.
  Forvaltningen vurderer, at Roskilde Kommune frem til og med 2016 kan leve op til forpligtelserne i plejeboliggarantien om, at borgere på den generelle venteliste kan tilbydes en bolig inden for to måneder efter, at de er visiteret til en plejebolig. Forvaltningen vurderer på baggrund af befolkningsprognosen, at der fra 2018 kommer til at mangle op imod 80 plejeboliger for, at Roskilde Kommune fortsat kan leve op til plejeboliggarantien. Behovet for yderligere plejeboliger må forventes fortsat at stige også efter 2018.
  Der opleves allerede nu en stigning i antallet af borgere med demens, der har behov for en plejebolig. Denne målgruppe forventes også fortsat at være stigende. I takt med befolkningsudviklingen og udviklingen af det nære sundhedsvæsen forventer forvaltningen, at der tillige vil være behov for yderligere minimum 20 rehabiliteringspladser. Samlet forventes behovet for yderligere plejeboliger og rehabiliteringspladser i 2018 at være på 100 boliger.
  Forvaltningen følger løbende udviklingen i befolkningstilvæksten for borgere over 80 år eller derover, samt udviklingen i borgernes behov og ønske om plejebolig.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Anlægsudgiften til et plejecenter med i alt 100 boliger fordelt på plejeboliger og rehabiliteringsboliger vurderes til at være i alt 71 mio. kr. fordelt over en 4-årig periode.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 55

  Forvaltningen skal præcisere, at Himmelev Gl. Præstegård tager imod borgere med demens, men ikke borgere med udadreagerende adfærd.
  Fraværende: Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 56 Anvendelse af pladser på Himmelev Gl. Præstegård

  Pkt. 56

  Anvendelse af pladser på Himmelev Gl. Præstegård

  Sagsnr. 90318 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen (V) har bedt om at få en sag på dagsordenen, der orienterer om kommunens brug af pladser på Himmelev gl. Præstegård.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen (V) har bedt om at få følgende sag på dagsordnen. ”Under henvisning til oplysningerne på byrådets Forårsseminar om, at der fra 2018 vil være behov for 80 kommunale plejehjemspladser, anmoder Venstre om på det kommende Sundheds- og Omsorgsudvalgs dagsorden at få en orientering om kommunens brug/ikke brug af pladserne på Himmelev Gl. Præstegård”.

  Supplerende sagsfremstilling

  Forvaltningen kan oplyse, at Himmelev Gl. Præstegård i dag har 40 plejeboliger, men er i gang med en større ombygning til almene plejeboliger, og hvor antallet af boliger udvides til 52 plejeboliger.
  Roskilde Kommune har en aftale med Himmelev Gl. Præstegård om at kommunen får tilbudt hver anden ledig bolig. Der har tidligere været en aftale om, at kommunen købte op til 10 pladser på Himmelev Gl. Præstegård. Der eksisterer dog ikke længere noget maksimum for, hvor mange pladser kommunen kan købe. Det fremgår af anden sag på dagsordenen om forventet kapacitet på plejeboligområdet, at der er indregnet et forventet køb af i alt 23 pladser på Himmelev Gl. Præstegård efter endt ombygning.
  I 2013 var der i årets første 4 måneder 12 Roskildeborgere, der boede på Himmelev Gl. Præstegård. Fra maj til november 2013 boede der 11 Roskilde-borgere på Himmelev Gl. Præstegård. Der er pr. 25. april 2014 8 Roskilde-borgere, der bor på Himmelev Gl. Præstegård.
  Alle borgere, der visiteres til en plejebolig i Roskilde Kommune, kan vælge at prioritere et eller flere plejecentre, herunder Himmelev Gl. Præstegård. Det skal dog bemærkes, at Himmelev Gl. Præstegård ikke optager borgere med demens på deres venteliste.
  Der er aktuelt to borgere på kommunens venteliste, der har Himmelev Gl. Præstegård som førsteprioritet. Himmelev Gl. Præstegård oplyser, at de ikke aktuelt har ledige boliger.
  I forbindelse med ibrugtagning af Trekroner Plejecenter i januar 2013 har det været muligt at tilbyde borgere en hurtig plads på Trekroner, hvor der har været ledige pladser. Dette har nogle borgere ønsket, så de ikke har behøvet at vente på en ledig plads på andre plejecentre, herunder Himmelev Gl. Præstegård.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 56

  Forvaltningen skal præcisere, at Himmelev Gl. Præstegård tager imod borgere med demens, men ikke borgere med udadreagerende adfærd.
  Fraværende: Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 57 Sundhedsprofil 2013

  Pkt. 57

  Sundhedsprofil 2013

  Sagsnr. 58378 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle regioner har i 2013 gennemført en sundhedsprofil i alle landets kommuner. Sundhedsprofilen tegner et billede af den aktuelle sundhedstilstand blandt voksne over 18 år. På baggrund af sundhedsprofilen for Roskilde Kommune foreslår forvaltningen, at der sættes særligt fokus på den forebyggende indsats i forhold til rygning, alkohol samt stress og psykiske lidelser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der sættes særligt fokus på den forebyggende indsats i forhold til rygning, alkohol samt stress og psykiske lidelser, og
  2. der forelægges konkrete sager med forslag til indsatser på de nævnte områder.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den samlede sundhedsprofil for Region Sjælland foreligger nu og er offentliggjort på Regionens hjemmeside. Den specifikke rapport for Roskilde Kommune er endnu ikke offentliggjort, men forventes offentliggjort før sommerferien. Forvaltningen vil dog på baggrund af regionsrapporten, som også indeholder resultater konkret for Roskilde Kommune foreslå, at der træffes beslutning om en styrkelse af særlige indsatser.
  Den samlede sundhedsprofil sammenligner resultaterne af profilen på tværs af regionens kommuner, fordelt på de forskellige områder.
  Profilen er inddelt i 4 temaer:
  - psykisk velbefindende og livskvalitet (selvvurderet helbred,stress, søvn og generende psykiske symptomer),
  - sociale relationer og deltagelse (det, at være uønsket alene, borgernes indstilling til frivilligt arbejde, tilgængelighed til - og ophold i - grønne områder, samt oplevede transportmæssige barrierer for deltagelse i forskellige aktiviteter),
  - sundhedsadfærd (bevægelse, kost, rygning og alkohol) og
  - langvarige sygdomme og helbredsproblemer (f.eks. sygdomsgrupperne hjertekarsygdomme, sukkersyge og kræft, luftvejssygdomme og allergi, sygdomme i bevægeapparatet, psykiske lidelser).
  På baggrund af sundhedsprofilens resultater foreslår forvaltningen, at indsatsen styrkes indenfor følgende områder:
  Rygning: Roskilde Kommune har den højeste andel af borgere, der svarer, at de aldrig har røget, i hele regionen, nemlig 51 pct. Gennemsnittet for regionen er 47 pct. I Roskilde Kommune er der kun 15 pct. som ryger dagligt – kun undergået af Solrød med 14 pct. Gennemsnittet for hele regionen er 18 pct. Selvom Roskilde Kommune har relativt få rygere, har kommunen også den højeste andel af borgere, der gerne vil stoppe med rygning, nemlig 84 pct. I hele regionen er andelen kun 73 pct.
  Med udgangspunkt i den store andel af borgere, der gerne vil stoppe med rygning, foreslår forvaltningen, at indsatsen på dette område styrkes.
  Alkohol: Sundhedsprofilen viser, at der i Roskilde Kommune er 17 pct. af borgerne, der viser tegn på alkoholafhængighed, mens gennemsnittet for hele regionen er 14 pct. Samtidig viser undersøgelsen, at blandt de borgere, som har en problematisk alkoholadfærd, så har Roskilde Kommune den suverænt højeste andel, der ønsker at nedsætte alkoholforbruget, nemlig hele 36 pct. Gennemsnittet for hele regionen er 26 pct. I sammenhæng hermed kan nævnes, at Roskilde Kommune også har den højeste andel af borgere, som af egen læge er rådet til at nedsætte alkoholforbruget – 3,7 pct. i Roskilde Kommune mod 2,4 pct. i regionen.
  Med udgangspunkt i tallene foreslår forvaltningen, at indsatsen på alkoholområdet styrkes, med særligt fokus på nedbringelse af alkohol blandt unge.
  Stress og psykiske lidelser: I Roskilde Kommune har 22 pct. af borgerne et højt stressniveau, hvilket svarer nogenlunde til gennemsnittet for hele region (23 pct.). 43 pct. af borgerne i Roskilde Kommune sover dårligt, hvilket er noget mere end gennemsnittet for hele regionen (40 pct.). Endelig er det i Sundhedsprofilen undersøgt, hvor stor en andel af borgerne, der har været meget generet af psykiske problemer defineret som et samlet udtryk for søvnbesvær, nedtrykthed, deprimeret, ulykkelig, ængstelig og nervøs. Her er andelen 15 pct. for Roskilde Kommune og 16 pct. for hele regionen.
  Selvom Roskilde Kommune generelt ikke adskiller sig væsentligt fra gennemsnittet i regionen, bortse fra andelen der sover meget dårligt, forekommer det relevant med en indsats i forhold til stress og psykiske lidelser. Det skal især ses i lyset af, at næsten en fjerdedel af borgerne oplever et høj stressniveau med de negative konsekvenser dette kan have. Derfor foreslår forvaltningen, at indsatsen på dette område styrkes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 57

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 58 Studietur for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Pkt. 58

  Studietur for Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsnr. 258117 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal drøfte tema og sted for studietur for Sundheds- og Omsorgsudvalget i denne byrådsperiode. Forvaltningen foreslår, at temaet for studieturen er ”samarbejde med frivillige aktører indenfor ældre- og omsorgsområdet”.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter, hvortil studieturen i denne byrådsperiode skal gå.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen foreslår at temaet for udvalgets studietur i denne byrådsperiode er ”samarbejde med frivillige aktører indenfor ældre- og omsorgsområdet”. Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere reserveret fra den 14. – 16. september 2014 til studieturen.
  Med afsæt i temaet foreslår forvaltningen, at studieturen går til enten Holland eller Finland.
  Holland
  I Holland kan udvalget hente erfaringer fra konkrete initiativer, hvor der arbejdes med at styrke sociale netværker blandt ældre med henblik på, at borgerne sammen kan tage ansvar for hinanden. Derfor er der blandt andet arbejdet med, hvordan ældre ved overgangen til pensionsalder kan socialiseres ind i meningsfulde frivillige fællesskaber. Der er således en række initiativer i Holland, hvor der arbejdes med, hvordan borgere, der er gået på pension kan blive ældre på en aktiv og engageret måde med det formål at der blandt andet opnås en aktiv aldring, mindre risiko for ensomhed og sundhedsproblemer og aktiv læring og brobygning mellem generationer.

  Finland

  I Finland kan udvalget hente erfaringer fra initiativer med at engagere borgere og frivillige blandt andet i forhold til levering af serviceydelser i nye samspil mellem kommune og borgere. Finland har i nogle år arbejdet med at udvikle en metode for, hvordan borgerne kan involveres mere i den serviceydelse de modtager. Hensigten med denne metode er at skabe kapacitet i lokalområder til at der udvikles sociale netværk, som kan hjælpe med at styrke velbefindende og sundhed.
  Når udvalget har besluttet, hvor studieturen skal gå til, vil forvaltningen arbejde videre med planlægning af det konkrete program. Programmet vil komme på udvalgets møde i august 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 58

  Udvalget beslutter, at studieturen går til Holland.

  Fraværende: Kaj V Hansen.

 • Pkt. 59 Frivilligdag 2014

  Pkt. 59

  Frivilligdag 2014

  Sagsnr. 255950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal drøfte formål for årets frivilligdag for de frivillige sociale foreninger og træffe beslutning om rammerne for årets frivilligdag.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. udvalget godkender rammerne for frivilligdag 2014 målrettet de frivillige sociale foreninger, og
  2. udvalget drøfter temaer for årets frivilligdag for de frivillige sociale foreninger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der har de senere år været holdt en årlig frivilligdag for foreninger i Roskilde Kommune, som har bestået af et eftermiddagsprogram målrettet de frivillige sociale foreninger, og et aftenprogram, som har været fælles for alle frivillige foreninger på både det sociale område og det kulturelle og idrætsmæssige område.
  Formålet med et program målrettet de frivillige sociale foreninger har været at anerkende og synliggøre det mangfoldige, frivillige sociale arbejde i Roskilde Kommune. De frivillige sociale foreninger modtager årligt støtte efter særligt § 18 midlerne, som fordeles til kommunerne via bloktilskud. Disse midler går primært til konkrete aktiviteter, der har et socialt og forebyggende sigte. Derfor skal frivilligdagen også markere og sætte retningen for det arbejde, der sker i de frivillige foreninger, der udøver disse aktiviteter.
  Forvaltningen foreslår, at frivilligdagen i 2014 bliver holdt den 26. september, der er den sidste fredag i september, som er udnævnt til national frivilligdag. Forvaltningen foreslår, at frivilligdagen også i 2014 afholdes i et samarbejde med Roskilde Festivalen, og at der udarbejdes et program, i samarbejde med Kultur og Idræt med henblik på en fælles fejring af alle foreninger. På samme måde som de senere år foreslås det, at der indledes med et særskilt program for de frivillige sociale foreninger, der har et fagligt indhold i forhold til den fortsatte udvikling af det frivillige engagement på det sociale og forebyggende område.
  Frivilligdagen har de tidligere år været holdt på Musicon. Der er dog igangværende byggeprojekter i efteråret 2014 som besværliggør, at årets frivilligdag kan holdes i en egnet hal. Derfor foreslår forvaltningen, at frivilligdagen i år holdes i Roskilde Idræts- og Kongrescenter.
  Såfremt udvalget beslutter, at ovenstående er rammen for årets frivilligdag vil forvaltningen udarbejde et mere konkret forslag til program, som kan behandles på et kommende møde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 59

  Ad 1: Godkendt
  Ad 2: Forvaltningen udarbejder program for frivilligdagen ud fra de faldende forslag til temaer
  Fraværende Kaj V Hansen

 • Pkt. 60 Eventuelt

  Pkt. 60

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 60

  - Lænken
  - Udvalget ønsker et oplæg om, hvorvidt der kan etableres forsøg med tryghedspladser i sammenhæng med kommunens rehabiliteringscenter på Trekroner
  Fraværende: Kaj V.Hansen.