You are here

Referat

Dato: Torsdag, Juni 8, 2017 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 81 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 81

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 81

  Pkt. 99 Orientering om borgerhenvendelser vedr. lægedækning i Roskilde Kommune omgøres fra et orienteringspunkt til et beslutningspunkt.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 82 Fællesmøde med Frivilligcenter Roskilde

  Pkt. 82

  Fællesmøde med Frivilligcenter Roskilde

  Sagsnr. 273884 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder det årlige møde med Frivilligcenter Roskilde. Fællesmødet afholdes den 8. juni 2017 og begynder kl. 9.00. Mødet holdes i mødelokale 2 A på Roskilde Rådhus.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i samarbejdet mellem Frivilligcenter Roskilde og Sundheds- og Omsorgsudvalget afholdes der et årligt fællesmøde.
  Dagsordenen for fællesmødet er aftalt med formanden for Frivilligcenter Roskilde:
  Kort orientering om de væsentligste aktiviteter og resultater i det forgangne år og hvad Frivilligcenter Roskilde planlægger for øjeblikket vedrørende 2017.
  Hvordan forventer Sundheds- og Omsorgsudvalgetde opsparede frivilligmidler anvendt?
  Den kommende byggeproces på slagterigrunden - kan frivilligcentret inddrages?
  2. sal i Tinghuset - de næste skridt
  Orientering om forslag fra regeringenom nye tildelingskriterier for grundfinansiering, som kan betyde ændringer også for Frivilligcenter Roskilde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 82

  Drøftet.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 83 Fast tilknyttede læger på plejecentre

  Oversigt_over_fast_tilknyttede_laeger_paa_plejecentre_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 83

  Fast tilknyttede læger på plejecentre

  Sagsnr. 287249 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om implementering af fast tilknyttede læger på plejecentre i Roskilde Kommune

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune implementerer ordningen med fast tilknyttede læger på plejecentre på alle plejecentre beliggende i kommunen, både kommunale og private plejecentre.
  Fra 2012-2014 har Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI) gennemført et pilotprojekt om fast tilknyttede læger på plejecentre på i alt syv plejecentre fordelt på kommunerne København, Furesø, Lolland, Horsens og Viborg. Erfaringerne herfra viser, at ordningen havde en positiv indflydelse på de ældres velfærd. Fx faldt antallet af indlæggelser for sygdomme, der kan forebygges, mærkbart, og lægerne vurderede, at der blev brugt mindre medicin på plejehjemmene.
  På baggrund af erfaringerne fra pilotprojektet blev der som en del af satspuljeaftalen for 2016-2019 afsat 100 mio. kr. til implementering af fast tilknyttede læger på alle landets plejecentre. De afsatte midler skal anvendes til honorering af almen praksis til generel sundhedsfaglig rådgivning af medarbejdere på plejecentre.
  Roskilde Kommune er fra 2017 og frem tildelt 215.000 kr. årligt til sundhedsfaglig rådgivning på plejecentre.
  Plejecenterlægeordningen indebærer, at alle beboere på det enkelte plejecenter tilbydes at skifte læge til plejecentrets fast tilknyttede læge. Det er frivilligt for borgeren, om de ønsker at skifte læge. Derudover varetager den fast tilknyttede læge generel sundhedsfaglig rådgivning af personalet på plejecentret.
  Alle plejecentre i Roskilde Kommune har fast tilknyttede læger fra 2017, og ordningen er startet op på alle plejecentrene i sommeren 2017.
  Implementeringen af ordningen monitoreres nationalt med særligt fokus på antallet af dækkede plejecentre. Monitoreringen gennemføres årligt primo 2017, 2018 og 2019. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om den lokale ordning og erfaringerne med implementeringen af fast tilknyttede læger på plejecentre i tilknytning til de årlige nationale statusser på ordningen.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget vil desuden modtage en status og evaluering af den lokale implementering efter ordningen har været i kraft i seks måneder. I evalueringen skal det ligeledes afdækkes, om den nuværende økonomi i ordningen er tilstrækkelig.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Roskilde Kommune er tilført 215.000 kr. årligt fra satspuljen på ældre- og sundhedsområdet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 83

  Drøftet.
  Udvalget tager til efterretning, at ordningen skal evalueres 6 måneder efter ikrafttræden. Annie Larsen (V) mener ikke, at de afsatte midler vil række til ordningen. Det øvrige udvalg bemærker, at det i forbindelse med evalueringen om 6 måneder skal vurderes, om der er penge nok i ordningen.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 84 Anmodning om optagelse af sag vedr. forslag om fast tilknyttede læger på kommunens plejecentre

  Pkt. 84

  Anmodning om optagelse af sag vedr. forslag om fast tilknyttede læger på kommunens plejecentre

  Sagsnr. 287249 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen har anmodet om optagelse af sag om fast tilknyttede læger på kommunens plejecentre.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få følgende optaget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden:
  ”I henhold til Styrelsesloven anmoder jeg på Venstres vegne om at få en sag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets førstkommende dagsorden med forslag om, at der hurtigst muligt bliver fast knyttede læger på kommunens plejecentre.
  Der er som bekendt indgået en aftale mellem Staten, KL, Danske Regioner og PLO om, at der inden udgangen af 2019 skal tilbydes beboerne på plejecentrene at blive tilmeldt en læge, der er fast knyttet til de enkelte plejecentre.
  Ordningen indebærer, at beboerne vil få mulighed for at vælge en praktiserende læge, der er fasttilknyttet plejecentret, eller at lægen kan ansættes på konsulentbasis af kommunen, f. eks. et par timer om ugen til at yde generel sundhedsfaglig rådgivning til personalet på plejecentret.
  Ordningen med faste læger på plejecentrene skal give de ældre en bedre pleje og behandling og styrke samarbejdet mellem det plejepersonale, der til dagligt hjælper den enkelte beboer, og den praktiserende læge, der tilser beboerne. Ordningen skal også give færre indlæggelser og genindlæggelser, som kan forebygges samt bedre medicinhåndtering.
  På nuværende tidspunkt har ca. 25 procent af landets kommuner indgået lokale aftaler om, at der på enten på alle kommunernes plejecentre eller på nogle af kommunernes er fast tilknyttede læger på plejecentrene.
  Venstre foreslår, at der i Roskilde Kommune hurtigst muligt bliver fast tilknyttede læger på kommunens plejecentre.
  Økonomi forbundet med forslaget:
  Byrådets flertal, bestående af A, B, F, Ø og C, besluttede den 25. maj 2016 at anvende 3,56 mio. kr. af de 5 mio. kr. fra ældremilliarden til etablering af et produktionskøkken på Kastanjehaven. Efterfølgende er kommunen blevet bevilget 2.673.000 kr. fra en pulje på Finanslovens 2017 til etablering af køkkenet. Der er således 2.673.000 kr. fra ældremilliarden i 2016, der nu ikke er disponeret over. Nogle af disse penge foreslås anvendt til forslaget om fast tilknyttede læger på kommunens plejecentre.
  Annie Larsen (V)
  Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 84

  Punktet udgår.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 85 Anmodning om optagelse af sag vedr. Margrethehjemmet og administrationsudgifter

  Pkt. 85

  Anmodning om optagelse af sag vedr. Margrethehjemmet og administrationsudgifter

  Sagsnr. 93317 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få optaget sag om administrationsudgifter på Margrethehjemmet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen (V) ønsker at få følgende optaget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagorden:
  ”Administrationsudgifter på Margrethehjemmet
  I henhold til Styrelsesloven anmoder jeg om at få en sag til drøftelse på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden om kontering af administrationsudgifter opkrævet på Margrethehjemmet.
  Advokaterne Arup & Hvidt meddelte i skrivelse af 21. februar 2017 til Byrådssekretariatet bl.a., at ”Ekstra opgaver, som hidtil har været indeholdt i administrationsvederlaget, honoreres fremover særskilt på basis af medgået tid, for den del af sådanne arbejder, som omfatter rådgivning og tilsyn med ejendommens vedligeholdelse, herunder årlig opdatering af vedligeholdelsesplanen, og honoraret medtages i regnskabet under vedligeholdelse, og bogføres under kontogrupperne 116 og 115. ”
  Ved en borgerhenvendelse blev jeg gjort opmærksom på, at alt papirarbejde, herunder vedligeholdelsesplaner, er administrationsudgifter, og at det således ikke kunne være i overensstemmelse med reglerne, at man kunne nedbringe sine administrationsudgifter ved at bogføre på andre kontoer.
  På denne baggrund spurgte jeg derfor Forvaltningen om, hvor det er korrekt at bogføre udgifterne til vedligeholdelsesplaner og udgifter til administrators tilsyn og rådgivning om vedligeholdelse.
  Forvaltningen har efterfølgende meddelt, at Forvaltningen har været i kontakt med Landsbyggefonden, der har oplyst, at den korrekte bogføring af udgifterne relateret til vedligeholdelsesplaner samt tilsyn og rådgivning er, at disse udgifter skal placeres som en del af administrationsbidraget.
  Forvaltningen meddelte endvidere, at Forvaltningen derefter har været i dialog med Arup & Hvidt, som administrerer Margrethehjemmet, og at Arup&Hvidt da bekræftede, at disse udgifter konteres som administrationsudgifter.
  Men disse seneste oplysninger fra Advokaterne Arup & Hvidt er i modstrid med oplysningerne i skrivelsen af 21. februar 2017 fra Advokaterne Arup & Hvidt om, hvoraf det fremgik, at udgifterne til vedligeholdelsesplaner og udgifter til administrators tilsyn og rådgivning om vedligeholdelse bliver konteret.
  Derfor ønsker jeg, at vi i Sundheds- og Omsorgsudvalget får en drøftelse om, hvorledes Forvaltningen kan sikre, at de udgifter, der rettelig skal konteres som administrationsudgifter, også bliver bogført som administrationsudgifter på Margrethehjemmet og således er indeholdt i det opkrævede administrationsbidrag.
  Annie Larsen (V)
  Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 85

  Udvalget tager til efterretning, at forvaltningen planlægger møde med formanden for Margrethe Hjemmet for at drøfte punktet.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 86 Henvendelse fra Alzheimerforeningen i Roskilde Kommune om samarbejde

  Pkt. 86

  Henvendelse fra Alzheimerforeningen i Roskilde Kommune om samarbejde

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alzheimerforeningen i Roskilde Kommune ønsker et samarbejde med Roskilde Kommune om ”huskeuge” kampagne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der indledes et samarbejde med Alzheimerforeningen om gennemførelse af en ”huskeuge” kampagne til september 2017.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Alzheimerforeningen i Roskilde Kommune har kontaktet Roskilde Kommune med henblik på et samarbejde med Alzheimerforeningen om at arrangere en huskeuge i uge 38, dvs. fra 18. september til 24. september 2017. Huskeugen tænkes placeret i samme uge som den internationale Alzheimerdag den 21. september”. Alzheimerforeningen og Roskilde Kommune inviterer ligeledes Ældresagen med i samarbejdet om en huskeuge.
  Hensigten med en samlet kampagneuge er at sætte demens på dagsorden med flere lokale aktører. Dette vil ligeledes være i god forlængelse af Roskilde Kommunes medlemskab af Demensalliancen og målet om at være en demensvenlig kommune.
  Forvaltningen har i de indledende drøftelser med Alzheimerforeningen i Roskilde Kommune drøftet mulige tiltag i en kampagneuge. Disse kan indeholde
  Åbne foredrag med faglige eksperter på demensområdet, hvor det samtidigt er muligt for borgere, borgere med demens og pårørende til borgere med demens at komme i dialog med de faglige eksperter. De åbne foredrag kan placeres geografisk i hele kommunen.
  Oplysningsmøder omkring muligheder for at blive frivillig og hvordan vi kan skabe et demensvenligt lokalsamfund.
  Forskellige happenings, f.eks. følge en Huskesti, som består af 10 poster med spørgsmål til ”10 tegn på demens”.
  Teaterstykke med fokus på demensområdet.
  En huskeuge, hvor der er fokus på demens, kan eventuelt også planlægges med flere frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Budgetrammen for kampagnen forventes at være 100.000 kr., som finansieres af Roskilde Kommune og de frivillige sociale foreninger. Roskilde Kommune forventer at medfinansiere med 50.000 kr. Kommunal medfinansiering af en huskeuge, kan afholdes inden for budgettet. Beslutter udvalget, at der skal afholdes en huskeuge, vil udvalget få status og et mere konkret program på mødet til august 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. De 50.000 kr., som kommunen skal medfinansiere, kan findes inden for rammen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 86

  Godkendt.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 87 Forslag til ændring af vedtægterne til bruger- og pårørenderåd

  Forslag_til_reviderede_vedtaegter_til_bruger-_og_paaroerenderaadene.pdf

  Pkt. 87

  Forslag til ændring af vedtægterne til bruger- og pårørenderåd

  Sagsnr. 191905 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af skærpede bankregler foreslås, at de gældende vedtægter til bruger- og pårørenderåd præciseres.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udkast til reviderede vedtægter til bruger- og pårørenderåd godkendes og sendes i høring i bruger- og pårørenderåd samt Ældrerådet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Samtlige plejecentre i Roskilde Kommune har et bruger- og pårørenderåd. Bruger- og pårørenderådene har til formål at repræsentere beboerne over for kommunen således, at den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov. Rådene skal medvirke ved fastlæggelsen af retningslinjer for den daglige pleje og omsorgsindsats i den pågældende boligenhed, herunder retningslinjer for kostplaner, arbejdsrutiner, aktiviteter, samvær m.v.
  Bruger- og pårørenderådene kan tildeles frivilligmidler fra Roskilde Kommune i forhold til konkrete ansøgninger om aktiviteter.
  Forvaltningen er i den forbindelse blevet kontaktet af flere medlemmer af bruger- og pårørenderåd, som har oplevet vanskeligheder i samarbejdet med Nordea, hvor rådene har oprettet konti til administration af fx frivilligmidler samt andre eventuelle donationer. Dette skyldes, at Nordea, som alle banker, er blevet pålagt nye centrale krav i forhold til flere former for økonomisk kriminalitet. Nordea skal derfor fremadrettet stille krav om oplysninger om foreningens navn, legitimation på de personer, som tegner foreningen samt legitimation, herunder cpr-numre på medlemmer af rådet.
  Da bruger- og pårørenderådene ikke er en traditionel frivillig social forening, har Nordea haft vanskeligt ved at håndtere rådene, da fx ikke alle råd har haft en kasserer.
  I samarbejde med Nordea er det i vedlagte udkast til reviderede vedtægter i afsnit 7.1. præciseret, at rådene konstituerer sig efter hvert ordinært valg med formand, næstformand og en kasserer. I nyt afsnit 8.8. er det præciseret, at bankdispositioner tegnes bruger- og pårørenderådets kasserer. Er der af forskellige årsager ikke valgt en kasserer, er det formanden eller næstformanden, som tegner rådet i forhold til bankdispositioner.
  Med disse præciseringer er det lettere for Nordea at håndholde de skærpede bankkrav.
  I henhold til gældende vedtægter skal forslag til ændringer i vedtægterne sendes i høring i bruger- og pårørenderådene samt Ældrerådet, inden Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer endelig beslutning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 87

  Godkendt.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 88 Forslag til pårørendepolitik

  2017-05-23_Udkast_til_paaroerendepolitik.pdf Resume_af_hoeringssvar_om_paaroerendepolitik.pdf Hoeringssvar_vedroerende_paaroerendepolitik.pdf

  Pkt. 88

  Forslag til pårørendepolitik

  Sagsnr. 281950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af en høring forelægges forslag til pårørendepolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til pårørendepolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  På baggrund af to borger- og dialogmøder, der blev afholdt i november 2016 og marts 2017, har et udkast til pårørendepolitik været i høring hos alle relevante aktører. Ældrerådet og Handicaprådet har været inddraget i udarbejdelsen af udkastet. Høringsperioden udløb den 22. maj 2017, og den har været på fire uger som aftalt på borgermødet i marts 2017.
  Når byrådet har vedtaget pårørendepolitikken, vil Beskæftigelses- og Socialudvalget samt Sundheds- og Omsorgsudvalget få forelagt handlingsplan til udmøntning af politikken til beslutning på møderne i august 2017.
  Der er indkommet 16 høringssvar, som alle er bilagt sagen sammen med et resume. Høringssvarene er positive over for udarbejdelsen af en pårørendepolitik, og høringssvarene rummer både bemærkninger til indholdet af politikken samt redaktionelle bemærkninger.
  På baggrund af høringssvarene har forvaltningen udarbejdet et revideret forslag til pårørendepolitik. Forslag herudover fremgår af bilaget med høringssvarene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 88

  Anbefales.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 89 Indtægts- og udgiftsbevilling til klippekort til plejehjemsbeboere

  Pkt. 89

  Indtægts- og udgiftsbevilling til klippekort til plejehjemsbeboere

  Sagsnr. 289979 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Ældreministeriet har i april 2017 fordelt en pulje til klippekortsordning på plejecentre. Roskilde Kommune har modtaget 11.492.000 kr. Midlerne skal anvendes inden 31. december 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 5.746.000 i 2017 og 5.746.000 i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med aftalen om finanslov for 2017 blev der afsat 380 mio. kr. årligt fra 2017 og frem til en klippekortsordning til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere.
  Formålet med klippekortsordningen på plejehjem er at give ældre borgere, der er flyttet på plejehjem oplevelsen af fortsat at være herre over eget liv, og at de kan få hjælp til at gøre ting, der giver livskvalitet for dem.
  Klippekortet skal anvendes til aktiviteter, der ligger ud over den eksisterende plejeindsats. Som det også gør sig gældende i klippekortsordningen i hjemmeplejen, vil borgere have mulighed for at anvende tiden ugentligt på mindre aktiviteter, eller spare tiden op over tid til aktiviteter, der tager længere tid.
  Klippekortsordningen indebærer, at alle plejehjemsbeboere i Roskilde Kommune tilbydes ca. en times ekstra hjælp og støtte om ugen i 2017 og ca. en halv times ekstra hjælp og støtte i 2018. Forskellen i tid til ekstra hjælp og støtte i 2017 og 2018 skyldes, at ordningen ikke har kunnet opstartes pr. 1. januar 2017 og derfor fordeles over færre måneder. Ordningen opstartes 1. juni 2017.
  Forvaltningen tilrettelægger en informationsindsats for at skabe opmærksomhed om klippekortsordningen. Denne består af pjecer målrettet borgere og pårørende, som udleveres af medarbejdere på plejecentret. Derudover omtales opstart af ordningen i de lokale medier.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager status på ordningens implementering og de foreløbige erfaringer på udvalgets første møde i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Roskilde Kommune har fået bevilget 5.746.000 kr. i 2017 og i 2018. Fra 2019 og frem fordeles midlerne til kommunerne via bloktilskuddet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 89

  Anbefales.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 90 Indtægts- og udgiftsbevilling på etablering af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven

  Pkt. 90

  Indtægts- og udgiftsbevilling på etablering af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven

  Sagsnr. 290362 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 2,673 mio. kr. i 2017 til etablering af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 2,673 mio. kr. i 2017 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet besluttede den 25. maj 2016 at anvende 3,56 mio. kr. af de ikke disponerede midler fra ældremilliarden til at oprette et produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven i Jyllinge. Hermed vil samtlige plejecentre, foruden Oasen i Viby, have eget produktionskøkken.
  Sundheds- og Ældreministeriet offentliggjorde i februar 2017 en ansøgningspulje til renovering, etablering og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Roskilde Kommune har ansøgt om dækning af udgifterne i forbindelse med oprettelse af produktionskøkkenet på plejecenter Kastanjehaven. Roskilde Kommune fik den 1. maj 2017 bevilget 2,673 mio. kr. i støtte fra puljen til oprettelse af produktionskøkkenet. De resterende udgifter til etablering af køkkenet indgår som egenfinansiering, hvilket var et krav fra ministeriet.
  Efter byrådets godkendelse af indtægts- og udgiftsbevillingen til etablering af produktionskøkkenet vil Sundheds- og Omsorgsudvalget tage stilling til de nu ikke disponerede midler fra ældremilliarden på i alt 2,673 mio. kr.
  Produktionskøkkenet på plejecenter Kastanjehaven forventes at kunne tages i brug i august 2017.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2017 fået bevilget 2,673 mio. kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 90

  Anbefales.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 91 Renovering af produktionskøkkener på tre plejecentre

  Genopslag_af_pulje_til_renovering_etablering_og_genetablering_af_lokale_koekkener_paa_landets_plejecentre.pdf Budget_for_puljeansoegningen.pdf

  Pkt. 91

  Renovering af produktionskøkkener på tre plejecentre

  Sagsnr. 290362 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har ansøgt Sundheds- og Ældreministeriet om midler til renovering af tre ældre produktionskøkkener. Udvalget bedes tage stilling til krav om egenfinansiering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  udvalget godkender ansøgning om renovering af tre lokale produktionskøkkener på plejecentre
  egenfinansiering til renovering af de tre produktionskøkkener på i alt 435.000 kr. tages fra de ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2016.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeriet har haft genopslag af puljen til renovering, etablering
  og genetablering af lokale køkkener på landets plejecentre. Genopslag af puljen skyldes, at der fortsat var midler tilbage i puljen.
  I det første opslag af puljen modtog Roskilde Kommune den 1. maj 2017 i alt 2,673 mio. kr. i støtte fra puljen til oprettelse af produktionskøkkenet på plejecenter Kastanjehaven.
  Der var frist den 17. maj 2017 til indsendelse af ny ansøgning til puljen. Forvaltningen har sendt ansøgning med forslag om renovering og indkøb af nyt udstyr til tre ældre lokale produktionskøkkener. Disse er placeret på henholdsvis plejecenter Astersvej, plejecenter Bernadottegården og plejecenter Toftehøjen.
  Det overordnede mål med renoveringen er, at de tre produktionskøkkener også fremadrettet kan lave mad, som er produceret lokalt og i omgivelser, som er mere tidssvarende. Det er ligeledes hensigten, at renoveringen medfører, at køkkenerne bliver mere tilgængelige for beboerne.
  Det samlede budget for renoveringen er på i alt 1,730 mio. kr. Der er fra ministeriet krav om minimum 25 % egenfinansiering. I ansøgningen er egenfinansieringen på i alt 435.000 kr. og det ansøgte beløb fra puljen på i alt 1,295 mio. kr.
  Der er i ansøgningen forbehold for politisk godkendelse af ansøgningen. Under forudsætning af, at ansøgningen godkendes af Sundheds- og Omsorgsudvalget indstiller forvaltningen, at egenfinansieringen henvises fra de ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2016. Der forventes svar på ansøgningen i løbet af juni 2017.
  Udvalget skal på mødet i august 2017 drøfte den samlede udmøntning af de ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2016 på i alt 2,673 mio. kr., som er frigivet efter ministeriets godkendelse af ansøgningen til oprettelse af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 91

  Godkendt.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 92 Budget 2018-2021 - Indledende drøftelser

  Sundheds-_og_Omsorgsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_for_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf Takstbilag_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf SOU_bloklister.pdf SOU_bloktekster.pdf Strategisk_anlaegsplan_2018-2025.pdf Notat_om_mulige_budgetforbedringer_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf Demografinotat_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf

  Pkt. 92

  Budget 2018-2021 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 290280 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes herunder konkrete forslag til budgetforbedringer, og at Sundheds- og Omsorgsudvalget anbefaler, at ændringen ved indførelse af ny demografimodel på ældreområdet som beskrevet i særskilt bilag indarbejdes i budgetforslaget 2018-2021.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for budget 2018 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.046,8 mio. kr., mens der indgår anlæg for 26,2 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  Jf. drøftelserne på forårsseminaret har forvaltningen som foreløbigt budgetteringsgrundlag indarbejdet forslag til strategisk anlægsplan inden for en ramme på 140 mio. kr. i 2018 og 175 mio. kr. i hvert af årene 2019-2021. Senest på budgetmødet i august skal hvert fagudvalg have taget stilling til hvilke anlægsprojekter, det vurderes skal indgå i den videre behandling af budget 2018-2021.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2018-2021 blev der i forlængelse af sidste års budgetlægning iværksat et arbejde med at identificere budgetforbedringsmuligheder på alle udgiftsområder. Fagudvalgene har i marts drøftet budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 60 mio. kr. årligt fra 2018 med en udvalgsfordelt andel for Sundheds- og Omsorgsudvalget på 12,35 mio.kr., og budgetforbedringsmulighederne indgår i budgetbehandlingen.
  Særlige forhold vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Den sundhedsfaktor, der indgår i den nuværende demografimodel på ældreområdet, indebærer, at faktoren for sund aldring er den samme uanset, hvilken alder borgeren har, og uanset om borgeren bor på plejecenter eller i eget hjem. Samtidig viser den nuværende model tegn på at undervurdere konsekvenserne af en sundere aldring i forhold til behov for ydelser fra kommunen. Der er på den baggrund udarbejdet et forslag til en ny demografimodel med virkning fra 2018. Modellen og dens konsekvenser er nærmere beskrevet i særskilt bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da det vedrører budget 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 92

  Drøftet.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 93 Strategi for Alle Tiders Musikby - til høring

  Roskilde_-_Alle_Tiders_Musikby.pdf

  Pkt. 93

  Strategi for Alle Tiders Musikby – til høring

  Sagsnr. 278503 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den 1. september 2016 blev Musikby 2020 Udvalget nedsat med reference til Økonomiudvalget. Udvalget har udarbejdet en musikbystrategi. Musikbystrategien sendes i høring i de relevante fagudvalg, forud for byrådets godkendelse i august.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver evt. bemærkninger til strategien ”Roskilde - Alle Tiders Musikby.”

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forslaget til strategien ”Roskilde – Alle Tiders Musikby” er udviklet i tæt dialog med musikaktører. Derudover er den inspireret af udbyttet af en række større aktørmøder og kvalificeret og godkendt af Musikby 2020 Udvalget.
  I udviklingsprocessen har der være fokus på følgende tematikker: ”De formelle og uformelle musikalske udviklingsveje”, ”Sundhed og velfærd”, ”Musik som erhverv og turisme”, ”Viden, formidling og forskning” og ”Synlighed”.
  Det tematiske arbejde er resulteret i følgende:
  Vision:
  ”Musikken skaber Roskilde. Roskilde skaber musikken.
  Vi kender musikkens værdi og vil understøtte de positive effekter, som musikken har på mennesker og omverden. Musikken skal ind overalt. Musikkens potentialer skal forløses i en stærk samklang mellem frivillige ildsjæle og høj professionalisme.
  Musikken skal bæres via kreativitet, tværfaglighed og stærke fællesskaber. Vi vil bruge rigdommen af engagement, viden og skabertrang til at transformere Roskilde til et fremtidslaboratorium for musik, hvor vi viser nye veje og tester nye løsninger.”
  To målsætninger:
  Musik for alle og Musik sammen, hvorunder der opstilles en række indsatser.
  Handleplan
  Strategien vil blive fulgt op af en fireårig handleplan, der hvert år udbygges med yderligere et år og nye initiativer. Strategien og handleplanen for Alle Tiders Musikby er dermed fortløbende og uden slutdato.
  Handleplanen udarbejdes i regi af Musikby 2020 Udvalget og skal foreligge til godkendelse i byrådet november 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 93

  Merete Dea Larsen(O) bemærkede, at hun ønsker, der skal opstilles konkrete målsætninger i handleplanen.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 94 Orientering om kommende større sager - juni 2017

  Pkt. 94

  Orientering om kommende større sager - juni 2017

  Sagsnr. 258315 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  Kvalitetsstandarder for 2018
  Udmøntning af de ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2016, jf. indtægts- og udgiftssag på etablering af produktionskøkkenet på plejecenter Kastanjehaven
  Orientering om hovedprojekt for det kommende plejecenter ved Hyrdehøj

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 94

  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 95 Orientering om deltagelse i sundhedskampagner

  Pkt. 95

  Orientering om deltagelse i sundhedskampagner

  Sagsnr. 263075 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Formålet med at deltage i sundhedskampagner er blandt andet at give borgerne et informeret grundlag for at træffe beslutninger om deres sundhedsadfærd og samtidig give konkrete handlingsanvisninger til eksempelvis rygestop og alkohol.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundhedskampagner er med til at skabe fokus på områder med stor folkesundhedsmæssig betydning, herunder forebyggelse af kronisk sygdom, tobak og alkohol. De nationale kampagner understøttes af lokale initiativer i Roskilde Kommune, der har til hensigt at skabe fokus på og dialog om sundhedsfremme og forebyggelse. Roskilde Kommunes Sundheds- og Omsorgscentre har tradition for at understøtte relevante sundhedskampagner i samarbejde med blandt andre lokale patientforeninger. Sundhedskampagner fra andet halvår af 2017 fremgår af nedenstående tabel.

  2017 Kampagne Tema Afsender
  Juni Mens Health Week Sund aldring Mens Health Week
  Juli Stof og alkoholforebyggelse på festival og spillesteder. Begrænsning af alkoholsalg til unge under 16/18 år Roskilde Festival
  August Sundhedsdag i Roskilde Kommune Stand med information om sundhedstilbud i Roskilde Kommune Roskilde Kommune
  September Hygiejneuge Hygiejne på arbejdspladsen Rådet for bedre
  hygiejne
  September Kun med kondom Påvirke unges risikoopfattelse Sundhedsstyrelsen
  Oktober Influenzavaccination Forbedre vaccinationsdækningen blandt risikogrupper Sundhedsstyrelsen
  Oktober Uge 40 Forebygge usund alkoholkultur med særlig fokus på unge Sundhedsstyrelsen
  November Diabetesdag Samarbejde med Diabetesforeningen i Roskilde Kommune Diabetesforeningen
  November KOL Samarbejde med Lungeforeningen Lungeforeningen
  December Rygning Forebyggelse af rygning blandt unge Sundhedsstyrelsen

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 95

  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 96 Orientering om Lær at tackle angst og depression for unge

  Pkt. 96

  Orientering om Lær at tackle angst og depression for unge

  Sagsnr. 291674 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, Skole- og Børneudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget orienteres om, at Roskilde Kommune er blevet udvalgt som pilotkommune for projektet Lær at tackle angst og depression for unge.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Af de politiske målsætninger for Roskilde Kommunes sundhedspolitik fremgår det, at børn og unge skal have mulighed for et sundt liv ved at fokusere på sundhedsfremme og forebyggelse i dagtilbud, SFO, skoler, klubber og ungdomsuddannelser.
  Lær at tackle angst og depression er en patientuddannelse, der har til formål at styrke de 15-25-åriges psykiske helbred, reducere symptomer på angst og depression og styrke deres motivation for uddannelse og arbejde. Programmet er udviklet af Stanford University på baggrund af erfaringer fra sygdomsspecifikke kurser. I Danmark er Komiteen for Sundhedsoplysning ansvarlig for kurserne.
  Lær at tackle angst og depression for unge er et pilotprojekt målrettet unge. Pilotprojektet skal afprøve om indsatsen styrker de unges psykiske helbred, reducerer symptomer på angst og depression og øger deres motivation for uddannelse og arbejde. Der er 10 kommuner med i pilotprojektet (Roskilde, Allerød, Frederiksberg, Frederikshavn, Haderslev, Halsnæs, Køge, Odense, Skanderborg og Skive). Roskilde Kommune skal afholde ét kursus i 2017 og to kurser i 2018. Efter pilotafprøvningen gennemfører Komiteen for Sundhedsoplysning en forskningsevaluering. Evalueringen undersøger blandt andet indsatsens betydning for de unges mentale sundhed, psykiske symptomer og håndtering af hverdagen. Konceptet vil blive nationalt udbredt i 2019.
  Lær at tackle er et koncept for patientuddannelse til mennesker med kroniske eller langvarige lidelser. Kurserne har ikke fokus på den enkelte lidelse, men på de forhold der kendetegner et liv med en kronisk sygdom. Kurserne ledes af frivillige instruktører, der selv har en eller flere kroniske lidelser. I Roskilde Kommune tilbydes også Lær at tackle kronisk sygdom, angst og depression til voksne og kroniske smerter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 96

  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 97 Orientering om status på valg til Ældrerådet 2017

  Pkt. 97

  Orientering om status på valg til Ældrerådet 2017

  Sagsnr. 287067 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget får en orientering på status for forberedelserne til afholdelsen af valget til Ældrerådet i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det er lovbestemt, at alle kommuner skal have et ældreråd. Alle borgere, som er fyldt 60 år ved afholdelse af valget og er bosiddende i kommunen, kan både stille op til ældrerådsvalget samt afgive stemme.
  Der er i Roskilde Kommune nedsat en valgbestyrelse, der har til opgave at forberede afholdelsen af valget til det kommende Ældreråd. Valgbestyrelsen blev udpeget umiddelbart efter seneste valg til Byrådet som led i den samlede konstituering. Valgbestyrelsen består af Claus Larsen (A) og Annie Larsen (V) begge fra Byrådet samt Kirsten Feld og Ole Nyholm Petersen begge fra Ældrerådet. Valgbestyrelsen har i perioden fra december 2016 til maj 2017 afholdt tre møder.
  Ældrerådet har en valgperiode, som er identisk med valgperioden for Byrådet, dvs. fra 1. januar 2018 til og med 31. december 2021.
  De fleste kommuner, inklusiv Roskilde Kommune, har tidligere afholdt ældrerådsvalg som brevstemmevalg. Et mindre antal kommuner er dog begyndt at afholde valg til ældrerådet som fremmødevalg. Ifølge den landsdækkende organisation Danske Ældreråd var den gennemsnitlige stemmeprocent for brevvalg i 2013 på 47,8 %, mens fremmødevalg var på 71,4 %. Ved sidste valg til Ældrerådet i Roskilde Kommune i 2013 var stemmeprocenten på 46,5 %.
  Valgbestyrelsen har drøftet forskellige scenarier for afholdelsen af valg til Ældrerådet i Roskilde Kommune. Der er truffet beslutning om, at valget gennemføres som et fremmødevalg. Formålet med et fremmødevalg er at få en høj stemmeprocent og dermed en endnu større gennemslagskraft og synlighed for Ældrerådets vigtige arbejde.
  Ældrerådet har i foråret 2017 indledt en dialog med frivillige sociale foreninger om rekruttering af valgtilforordnede. Der er ligeledes i maj måned gennemført fem informationsmøder geografisk spredt i hele kommunen, hvor interesserede har haft mulighed for at høre om arbejdet i Ældrerådet. Lokale medier og 60Plus danner rammen for viden- spredning om kandidaterne til valget. På www.roskilde.dk/ældrerådsvalg kan borgere melde deres kandidatur samt få viden om valget.
  Det er hensigten, at samtlige stemmeberettigede borgere i Roskilde Kommune vil få et ekstra valgkort tilsendt, når de i forvejen modtager valgkort til kommune- og regionsvalg. Valg til henholdsvis kommune og region vil være klart adskilt fra valg til Ældrerådet.
  Midler til afholdelse af valg til Ældrerådet indgår som del af det samlede budget for frivilligområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 97

  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 98 Orientering om nedlæggelse af Geriatrisk Team

  Pkt. 98

  Orientering om nedlæggelse af Geriatrisk Team

  Sagsnr. 19643 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital ønsker at reorganisere det geriatriske område med henblik på en mere hensigtsmæssig anvendelse af ressourcerne i forhold til ældremedicinske patienter. Dette medfører nedlæggelse af Geriatrisk Team.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Geriatrisk Team er en tværfaglig og tværsektoriel gruppe, som har eksisteret siden 1992. Teamets opgave er at sikre et godt tværfagligt forløb i sygehusregi samt en god overgang for den ældremedicinske patient fra sygehus til eget hjem. Teamet består af en geriatrisk læge, en lægesekretær og en sygeplejerske finansieret af regionen. Endvidere består teamet af en ergoterapeut samt en visitator, finansieret af Roskilde Kommune. Primo maj 2017 er ca. 100 borgere tilknyttet Geriatrisk Team.
  Med de seneste års udvikling i forhold til nye tværsektorielle samarbejder, har Geriatrisk Team ikke længere samme fremskudte position som tidligere. Sygehusledelsen på Sjællands Universitetshospital vil derfor gerne benytte faglighederne i teamet mere optimalt og har derfor været i dialog med forvaltningen i Roskilde Kommune om en reorganisering af årsværkene i teamet. De nuværende stillinger i teamet, finansieret af regionen, bliver en del af både medicinsk afdeling og ambulatorium på Sjællands Universitetshospital, Køge. Hermed skal ressourcerne kunne gavne flere patienter, end det er tilfældet i dag.
  Af nye tiltag, som har styrket det tværsektorielle samarbejde mellem Sjællands Universitetshospital og Roskilde Kommune, kan nævnes:
  - Etableringen af tværsektorielle delestillinger, som styrker sammenhængen for de svageste ældremedicinske patienter i Roskilde Kommune tilknyttet Sjællands Universitetshospital, Roskilde.
  - Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning af 9. marts 2017 om etablering af et akutteam i Roskilde Kommune. Formålet er at styrke indsatsen i borgerens akutte sygdomsfase, og dermed forebygge uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser samt styrke opfølgningen på sygehusets pleje- og behandlingsindsats i en periode, efter borgeren er blevet udskrevet.
  - Oprettelsen af det palliative team.
  - Roskilde Kommunes deltagelse i det tværsektorielle projekt ”en værdig død”.
  - Forløbsprogrammet på demensområdet er nu trådt i kraft. Forløbsprogrammet er et værktøj for fagpersoner i praksissektor, på sygehuse og i kommuner, der omgås patienter med demens.
  Stillingerne i teamet, finansieret af Roskilde Kommune, bliver en del af Myndighedsservices i forvejen fremskudte funktioner i forhold til det tværsektorielle samarbejde. Det er forvaltningens vurdering, at der med det tætte tværsektorielle samarbejde med både universitetshospitalerne i Køge, Holbæk og Roskilde, vil opnås minimum samme gode resultater, som det har været tilfældet med Geriatrisk Team. Ændringen i forhold til Geriatrisk Team træder i kraft fra 1. august 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 98

  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 99 Orientering om borgerhenvendelser vedr. lægedækning i Roskilde Kommune

  Pkt. 99

  Orientering om borgerhenvendelser vedr. lægedækning i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 195488 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om borgerhenvendelser vedr. erfaringer med lægedækning i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter indkomne henvendelser vedr. lægedækning og fremadrettet proces.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtog på udvalgets møde den 6. april 2017 en orientering om lægedækning og placering af evt. yderligere kapacitet i almen praksis.
  På baggrund af denne orientering anbefalede udvalget, at forvaltningen iværksatte en dialog med borgere i Roskilde Kommune om deres erfaringer med lægedækning i Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune har efterlyst erfaringer med lægedækning bredt gennem flere kanaler og har haft indlæg i Roskilde Avis, Dagbladet, Lorry samt på Roskilde Kommunes egen hjemmeside og Facebookside.
  Forvaltningen har modtaget henvendelser fra 7 borgere. 3 af henvendelserne vedrører borgere, der ikke har kunnet få tilknytning til det lægehus, der ligger tættest på deres hjem. 2 af disse vedrører lægedækning i Viby indenfor det seneste år og en tilflytter til Jyllinge for 5 år siden.
  2 henvendelser beskriver, at de på baggrund af personlige henvendelser opnåede, at blive tilknyttet de specifikke lægepraksis de ønskede, selvom de var lukkede for tilgang. Herudover har 2 borgere henvendt sig og beskrevet ønsker om at blive tilknyttet specifikke læger, som de har kendt tidligere eller har særlig tillid til. På grund af at lægerne har lukket for tilgang, har et lægeskifte ikke været muligt.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 99

  På baggrund af nærværende sag samt tidligere drøftelser ønsker udvalget at sende et brev til Region Sjælland.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 100 Orientering om status for etablering af Seniorhøjskolen i Roskilde Kommune

  Pkt. 100

  Orientering om status for etablering af Seniorhøjskolen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 284328 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en status for etablering af Seniorhøjskolen i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med udmøntningen af midler til realiseringen af Roskilde Kommunes værdighedspolitik, besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 10. maj 2016, at der blev etableret en Seniorhøjskole i Roskilde Kommune.
  Inspirationen til Seniorhøjskolen kommer bl.a. fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets studietur til Holland i februar 2015, hvor udvalget bl.a. besøgte demenslandsbyen De Hogeweyk. Her fandt udvalget ideen om aktiviteter i dagstimer for de ældre borgere inspirerende.
  Formålet med Seniorhøjskolen er at fremme borgernes egne ressourcer og aktive deltagelse i lokalsamfundet samt understøtte et selvstændigt og meningsfuldt liv med udgangspunkt i en rehabiliterende indsats. Med Seniorhøjskolen har borgerne frit valg imellem en række aktiviteter, der planlægges i samarbejde med kulturelle institutioner og frivillige sociale foreninger.
  Målgruppen er borgere, der kommer i kommunens lokalcentre, daghjem og beboere på plejecentre.
  Seniorhøjskolen begyndte de første aktiviteter i marts 2017. Medio maj 2017 har over 250 borgere deltaget i en række forskellige højskoleaktiviteter spredt ud over kommunen.
  Seniorhøjskolen er i udgangspunktet matrikelløs, og aktiviteterne gennemføres, hvor deltagerne synes, det giver værdi at være. Derfor er der med en del af værdighedsmidlerne investeret i en bus til transport. Hertil suppleres der med de enkelte plejecentres busser. Der er ligeledes med værdighedsmidlerne ansat fire yderligere medarbejdere til udvikling og daglig gennemførelse af aktiviteterne.
  De første aktiviteter i Seniorhøjskolen har omhandlet fremvisning af historiske film på Roskilde Museum, musikcafé og quiz på Musicon, vandretur og ”bål-hygge” i Boserup, højtlæsning på biblioteket, tur til Zoologisk have, Sagnlandet Lejre og forår i Sct. Hans Haver, m v. Der arbejdes nu videre på løbende at få flere aktiviteter.
  Seniorhøjskolen har indledt et samarbejde med en række sociale frivillige foreninger samt andre væsentlige institutioner som bl.a. Roskilde bibliotekerne. Der gennemføres flere nye aktiviteter hen over sommeren.
  Den første brugertilfredshedsmåling i forhold til Seniorhøjskolen gennemføres i løbet af efteråret 2017. Resultater vil blive forelagt udvalget.
  Social- og sundhedschef Mette Olander vil på mødet præsentere en status for etablering af Seniorhøjskolen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 100

  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 101 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 101

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetider til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere besluttet, at udvalget skal have en kvartalsvis orientering om ventetider til genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven.
  Tabellen nedenfor viser ventetider til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel vurdering, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Ventetiderne er opgjort ud fra medianen, som udtrykker den normale tendens for ventetid, idet der er lige så mange borgere, der har henholdsvis en kortere og en længere ventetid end medianen. Medianen anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode, som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Medianen er ikke så påvirkelig for enkeltstående store udsving, og giver dermed det mest generelle billede af den gennemsnitlige ventetid.

  April 2016 til og med april 2017
  A M J J A S O N D J F M A
  §140 5 5 4 3 3 4 5 4 3 4 4 4 5
  § 86 6 7 7 4 4 8 5 6 7 5 5 4 4

  Årsmedianen for hele 2016 var 4 dages ventetid til genoptræning efter § 140 og 6 dages ventetid efter § 86.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 101

  Ved næste orientering skal ventetiden opgøres 3 mdr. længere tilbage end nærværende opgørelse. Ved næste orientering skal også antallet af genoptræningsplaner tages med.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 102 Eventuelt

  Pkt. 102

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-06-2017, pkt. 102

  Fraværende: Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A).