You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 8, 2016 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 73 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 73

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2016, pkt. 73

  Pkt. 74 blev flyttet til det sidste punkt på dagsordenen, som herefter blev godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 74 Dialogmøde med Frivilligcenter Roskilde

  Pkt. 74

  Dialogmøde med Frivilligcenter Roskilde

  Sagsnr. 281713 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder et årligt dialogmøde med bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde. Dialogmødet begynder kl. 9.00 og holdes i mødelokale 2 A på Rådhuset.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder et årligt dialogmøde med bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde. Der er aftalt følgende dagsorden med formanden for Frivilligcenteret:
  - Orientering fra Frivilligcenter Roskilde om, hvad det er sket det sidste år og, hvad der planlægges med
  - Puljeansøgninger
  - Tinghuset
  - Eventuelt

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2016, pkt. 74

  Drøftet.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 75 Mødeplan for 2017

  udkast_politisk_moedeplan_2017.pdf

  Pkt. 75

  Mødeplan for 2017

  Sagsnr. 281484 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødeplan for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2016 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2016, pkt. 75

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 76 Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2017

  generel_information_og_samarbejde.pdf minipjece_om_kvalitetsstandarderne.pdf praktisk_hjaelp.pdf personlig_pleje.pdf traening.pdf mad_og_maaltider.pdf sygepleje.pdf aktivitetstilbud.pdf omsorgstandplejen.pdf boliger.pdf forebyggende_hjemmebesoeg.pdf tilsynspolitik_2017.pdf

  Pkt. 76

  Kvalitetsstandarder og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2017

  Sagsnr. 78633 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Kvalitetsstandarder for personlig pleje og praktisk hjælp samt træning og tilsynspolitik for hjemmeboende borgere skal revideres en gang årligt. Forvaltningen indstiller med denne sag, at udvalget sender udkast til kvalitetsstandarder samt tilsynspolitik for 2017 i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Der er ikke forslag til ændringer i forhold til de eksisterende kvalitetsstandarder og tilsynspolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til kvalitetsstander og tilsynspolitik sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Én gang om året skal kommunen revidere tilsynspolitik for hjemmeboende borgere samt kvalitetsstandarder for personlig pleje, praktisk hjælp, vedligeholdelsestræning og genoptræning, der ikke er forbundet med sygehusindlæggelse.
  Ydelserne er beskrevet i servicelovens §§ 79a, 83 og 86. Kvalitetsstandarderne har til formål at beskrive det serviceniveau, Byrådet har fastlagt. Dermed synliggøres den politiske prioritering over for kommunens borgere, leverandører og andre interesserede. Roskilde Kommune har ligeledes udarbejdet kvalitetsstandarder for relaterede ydelser på ældreområdet herunder omsorgstandpleje, aktivitetstilbud, boligtilbud og sygeplejeydelser.
  Af bilag fremgår forslag til kvalitetsstandarderne for 2017 samt forslag til tilsynspolitik for hjemmeboende borgere for 2017. Der er lagt op til, at det nuværende serviceniveau fastholdes, som det blev besluttet af Byrådet den 28. oktober 2015 samt 27. januar 2016 i forhold til kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg. Der er ligeledes lagt op til, at den nuværende tilsynspolitik for hjemmeboende borgere fortsætter uændret.
  Forvaltningen foreslår, at forslaget til reviderede kvalitetsstandarder for 2017 samt forslag til tilsynspolitik for hjemmeboende borgere sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Herefter behandler Sundheds- og Omsorgsudvalget kvalitetsstandarderne igen den 6. oktober 2016, hvorfra de går videre til endelig behandling i Byrådet. Kvalitetsstandarderne samt tilsyn for hjemmeboende borgere vil træde i kraft den 1. januar 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2016, pkt. 76

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 77 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler fra puljen til livskvalitet på plejehjem og plejeboliger

  Pkt. 77

  Indtægts- og udgiftsbevilling til midler fra puljen til livskvalitet på plejehjem og plejeboliger

  Sagsnr. 244912 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 100.000 kr. i 2016 under puljen til livskvalitet på plejehjem og i plejeboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 100.000 kr. i 2016 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I forbindelse med satspuljeaftalen for 2016 blev det besluttet at afsætte 20 mio. kr. over fire år til at øge livskvaliteten på landets plejehjem og plejecentre.
  Formålet med puljen er at styrke livskvaliteten blandt beboerne på plejecentre. Dette kan eksempelvis ske ved at igangsætte aktiviteter, som kan skabe gode oplevelser og socialt samvær og på den måde bidrage til at styrke den personlige og sociale trivsel blandt beboerne og forebygge ensomhed og social isolation. Puljen skal derfor sætte fokus på projekter og aktiviteter i hverdagen, der kan skabe livsglæde for beboerne på plejehjem og på plejecentre.
  Roskilde Kommune har ansøgt puljen og modtaget 100.000 kr. til at gennemføre en indsats, som har til formål at forandre, udfordre og skabe nye indsatser i den daglige rehabiliterende indsats. Dette sker med inddragelse af frivillige sociale foreninger, pårørende samt andre ældre borgere bosiddende i lokalmiljøet. Indsatsen skal således også sætte øget fokus på at styrke lokale sociale fællesskaber og livsglæde blandt beboerne og de andre deltagende.
  Indsatsen gennemføres på plejecenter Sct. Jørgensbjerg og vil bestå af en række aktiviteter omkring hvert af emnerne motion, mad, medmenneskelighed og musik. For hvert emne vil der blive gennemført en række aktiviteter, som deltagerne selv er med til at planlægge og have ejerskab af. Under emnet mad er det for eksempel hensigten, at deltagerne laver mad til hinanden samt har foredrag om madkultur. Under emnet motion vil der blive iværksat forskellige aktiverende lege, spil og øvelser i mindre grupper.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2016 fået bevilget 100.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2016, pkt. 77

  Anbefales.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 78 Frit valg af sygeplejeydelser

  Pkt. 78

  Frit valg af sygeplejeydelser

  Sagsnr. 237792 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget træffer beslutning om, hvorvidt frit valg af sygeplejeydelser trækkes tilbage til kommunal udførelse, da meget få borgere har valgt den private leverandør.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Egedal Hjemmeservice fritages for at levere sygeplejeydelser i henhold til den gældende kontrakt.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 2. oktober 2014, at der skulle gennemføres et samlet udbud af personlig pleje og praktisk hjælp samt sygeplejeydelser med henblik på at finde to private leverandører, der sammen med den kommunale leverandør skulle levere ydelserne til den ønskede kvalitet. Den 5. marts 2015 godkendte udvalget udbudsmaterialet. Efter udbudsforretningen opstartede Egedal Hjemmeservice og Vita Pleje A/S den 1. oktober 2015 med at levere ydelser til borgerne. Den 29. februar 2016 gik Vita Pleje A/S konkurs, hvorefter borgerne kunne vælge mellem den kommunale leverandør eller Egedal Hjemmeservice.
  Roskilde Kommune har et godt samarbejde med Egedal Hjemmeservice og borgerne er generelt tilfredse med Egedal Hjemmeservices udførelse af opgaverne. Ultimo august 2016 havde Egedal Hjemmeservice 535 borgere, der modtog personlig pleje og praktisk hjælp. Størsteparten er dog praktisk hjælp. Til sammenligning modtog 1632 borgere personlig pleje og praktisk hjælp fra den kommunale leverandør.
  Siden opstarten den 1. oktober 2015 har det været vanskeligt for Egedal Hjemmeservice at opnå en tilstrækkelig volumen i forhold til sygeplejeydelser og dermed opretholde et fagligt beredskab til at løfte en eventuel større sygeplejefaglig opgave. I seneste 14 dages opgørelse over det samlede antal timer til sygeplejeydelser havde Roskilde Kommune ca. 1500 timer og Egedal Hjemmeservice 2,5 timer.
  På baggrund af den manglende volumen har Egedal Hjemmeservice anmodet Roskilde Kommune om at blive fritaget for sygeplejeydelser i henhold til den gældende kontrakt. Juridisk er det muligt at frigøre Egedal Hjemmeservice for sygeplejeydelsen, da opgaven ikke vurderes til at være særlig omfattende i forhold til den samlede kontrakt.
  Det skal endvidere nævnes, at der ikke er mange kommuner i Danmark som har erfaringer med at udlicitere sygeplejeydelser. Der er således ikke et lovgivningsmæssigt krav om frit valg af sygeplejeydelser, som det er tilfældet i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2016, pkt. 78

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 79 Temamøde om pårørendesamarbejde

  Pkt. 79

  Temamøde om pårørendesamarbejde

  Sagsnr. 281950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det foreslås, at der afholdes et temamøde om pårørendesamarbejde, der kan danne baggrund for formulering af en pårørendepolitik i Roskilde Kommune. Handicaprådet og Ældrerådet inviteres til at deltage i temamødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget holder et fælles temamøde om pårørendesamarbejde forud for formulering af en pårørendepolitik i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetforliget for 2017 er det aftalt, at der udarbejdes en pårørendepolitik for Roskilde Kommune. Som forberedelse hertil foreslås det, at Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget afholder en temaeftermiddag om pårørendesamarbejde.

  Handicaprådet har ved fællesmøde med henholdsvis Beskæftigelses- og Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftet forslag om en pårørendepolitik. Det forslås derfor, at Handicaprådet sammen med Ældrerådet inviteres til at deltage i temamødet. Rammen for temamødet kan være et program henover ca. 3 timer en eftermiddag i efteråret, hvor der både er tid til oplæg og debat. Formålet med temamødet er at få inspiration og fælles drøftelser forud for formulering af en pårørendepolitik.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2016, pkt. 79

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 80 Orientering om halvårsregnskab 2016

  notat_til_halvaarsregnskab_2016.pdf

  Pkt. 80

  Orientering om halvårsregnskab 2016

  Sagsnr. 283264 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2016 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr)

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette er en forbedring siden budgetopfølgningen pr. 31. marts på 3,7 mio. kr.
  Forbedringen består af:
  - Mindreforbrug i indeværende år på 6,0 mio. kr. vedrørende ansættelse af social- og sundhedselever. Det skyldes et midlertidigt mindreoptag af social- og sundhedshjælperelever pga. reformen af erhvervsuddannelser. Mindreforbruget vil alene ses i år, da optaget af elever allerede nu er tilbage på normalt niveau.
  - Merudgifter til hospice på 0,3 mio. kr. Det er de praktiserende læger, der henviser til hospice.
  - Merforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 2,0 mio. kr., som skyldes en svag stigning i aktivitet i forhold til det forudsatte.

  Økonomi

  Det forventede årsregnskab viser en forværring af de likvide aktiver på 55 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 er der tale om en forbedring på 21,7 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2016, pkt. 80

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 81 Orientering om kommende større sager - september 2016

  Pkt. 81

  Orientering om kommende større sager - september 2016

  Sagsnr. 258315 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Planlægning af nyt plejecenter
  - Opfølgning på handleplan for sundhedspolitikken
  - Kvalitetsstandarder på ældreområdet i 2017
  - Fordeling af frivilligmidler 2017
  - Status på indsatser for værdighedsmidlerne
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Opfølgning på handleplan for ældrepolitikken
  - Anvendelse af udviklingspuljen for 2017
  - Anvendelse af værdighedsmidler

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2016, pkt. 81

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 82 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 82

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetiderne til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere besluttet, at udvalget skal have en kvartalsvis orientering om ventetider til genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven.
  Tabellen nedenfor viser ventetider til genoptræning i 2016 efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel bedømmelse, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Tabellen viser de månedlige ventetider opgjort ud fra medianen. Medianen udtrykker den normale tendens for ventetid, idet der er lige så mange borgere, der har henholdsvis en kortere og en længere ventetid end medianen.
  Medianen anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode, som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Medianen er ikke så påvirkelig for enkeltstående store udsving, og giver dermed det mest generelle billede af den gennemsnitlige ventetid.
  Gennemsnitlig ventetid til genoptræning opgjort i dage efter medianen – 2016.

  2016
  Jan Feb Mar Apr Maj* Juni Juli Aug Sept Okt. Nov Dec
  §140 2 4 5 5 5 4 3 3 *
  § 86 5 5 7 6 7 7 4 3 *

  * Opgjort den 25. august 2016

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2016, pkt. 82

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).

 • Pkt. 83 Eventuelt

  Pkt. 83

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-09-2016, pkt. 83

  - Frivillig fredag den 30. september
  - FN's ældredag den 1. oktober
  - Præsentation af velfærdsteknologiske løsninger (besøgstur)
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A).