You are here

Referat

Dato: Torsdag, December 8, 2016 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 109 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 109

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 109

  Pkt. 112 udsættes. Udvalget beslutter at pkt. 118 løftes til en beslutningssag. Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 110 Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende nedbringelse af ventetid til genoptræning

  Pkt. 110

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedrørende nedbringelse af ventetid til genoptræning

  Sagsnr. 283802 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Ældreministeriet har på baggrund af en ansøgning fra Roskilde Kommune tildelt i alt 1.290.993 kr. i perioden 2016 til 2018 til nedbringelse af ventetid til genoptræning fra satspuljemidler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 507.694 kr. i 2016, 391.650 kr. i 2017 og 391.649 kr. i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har på baggrund af ansøgning modtaget i alt 1.290.993 kr. i perioden 2016 til 2018 til nedbringelse af ventetid til genoptræning.
  Årsmedianen for hele 2015 var 3 dages ventetid for genoptræning efter sundhedslovens § 140, hvilket er en lav ventetid sammenlignet med andre kommuner.
  Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget midlerne med henblik på, at Roskilde Kommune videreudvikler og yderligere understøtter effektive og optimerede træningsforløb. Med midlerne vil der være fokus på, at genoptræningen afsluttes hurtigere når borgerens mål med træningen er indfriet, således der frigøres kapacitet til flere forløb.
  Med midlerne vil der ligeledes blive indkøbt flere velfærdsteknologiske løsninger, som fx sensorbaseret genoptræning, hvilket Roskilde Kommune allerede har opnået positive erfaringer med. Der vil ligeledes blive indkøbt yderligere træningsudstyr, der kan øge kvaliteten i træningen samt optimere arbejdsgange. Et eksempel på dette er nye træningsinstrumenter til genoptræning hos borgere med amputation.
  Andre indsatser, som skal gennemføres med midlerne, er investering i fremmøderegistrering. Borgerne vil således automatisk registrere fremmøde ved brug af sundhedskort. Dette vil spare terapeuterne tid til administration.
  Afslutningsvis skal midlerne også dække en yderligere kapacitetsopbygning i forhold til samarbejde mellem fx træningspersonalet og hjemmeplejen således, at det opnåede funktionsniveau efter genoptræning fastholdes.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Roskilde Kommune har i 2016 fået bevilget 507.694 kr., 391.650 kr. i 2017 og 391.649 kr. i 2018. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbene i de pågældende år.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 110

  Anbefales.

 • Pkt. 111 Udmøntning af budget 2017: Model for lægetilknytning til Rehabiliteringscenter Roskilde

  Pkt. 111

  Udmøntning af budget 2017: Model for lægetilknytning til Rehabiliteringscenter Roskilde

  Sagsnr. 286090 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2017 er det blevet besluttet at igangsætte et forsøg med fast tilknyttet læge til Rehabiliteringscenter Roskilde. Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges forslag til udvikling af model for lægetilknytning.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til udvikling af model for lægetilknytning på kommunale rehabiliteringspladser godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som en del af budget 2017 er afsat 1 mio. kr. i hhv. 2017 og 2018 til et forsøg med lægetilknytning til Roskilde Kommunes rehabiliteringspladser.
  Roskilde Kommune vil i henhold til sundhedspolitikken sikre en sammenhængende og koordineret indsats gennem tæt samarbejde med sygehusene og praktiserende læger. Her vil der særligt blive sat fokus på at løfte opgaveflytning fra region til kommune på en faglig og økonomisk forsvarlig måde.
  Formålet med lægetilknytningen er at sikre hurtige og sammenhængende behandlingsforløb af høj kvalitet for borgere på en rehabiliteringsplads samt at kvalificere og forbedre samarbejdet med sygehus og praktiserende læge.
  Lægedækningen skal desuden:
  - Forbedre lægedækningen af rehabiliteringspladserne
  - Forebygge unødige indlæggelser
  - Skabe tryghed for borgerne efter endt hospitalsophold
  - Sikre at indsatsen i borgeren genoptræning bliver så kvalificeret og effektiv som muligt
  - Sikre bedre sparring til medarbejdere i rehabiliteringen
  Afprøvning af lægefaglige kompetencer på rehabiliteringspladserne opstartes 1. januar 2017 og vil overordnet afdække mulighederne i det konkrete behov for lægefaglig tilknytning til rehabiliteringspladserne, og hvilket lægefagligt ansvar Roskilde Kommune kan varetage.
  Forvaltningen foreslår, at følgende elementer for lægetilknytning til Rehabiliteringscenter Roskilde afdækkes:
  - Behovet for fysisk tilstedeværelse af almen praktiserende læge på Rehabiliteringscenter Roskilde, som varetager klinisk lægefagligt arbejde i form af undersøgelser og opstart af behandling
  - Hvorvidt tilstedeværelsen af en læge på Rehabiliteringscenter Roskilde sikrer en hurtigere opstart af behandling og medvirker til at forebygge genindlæggelser
  - Tæt tværfagligt samarbejde med medarbejdere på Rehabiliteringscenter Roskilde omkring den enkelte borger og i forhold til specifik kompetenceudvikling.

  På baggrund af en indledende pilotperiode i første halvår 2017 afklares mulighederne for et tæt, systematisk samarbejde med almen praksis i Roskilde Kommune, så borgere sikres kontinuitet i deres pleje- og behandlingsforløb.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges en status på indsatsens pilotperiode i efteråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er i forbindelse med budget 2017 afsat 1 mio. kr. i 2017 og 2018 til forsøget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 111

  Godkendt.

 • Pkt. 112 Udmøntning af budget 2017: Forbedret hjemmepleje

  Pkt. 112

  Udmøntning af budget 2017: Forbedret hjemmepleje

  Sagsnr. 286886 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget får forelagt forslag til udmøntning af buget 2017 vedr. forbedret hjemmepleje. Forvaltningen foreslår en opnormering af hjemmeplejen i nattetimerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag for udmøntning af budget vedrørende forbedret hjemmepleje godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som en del af budget 2017 er der afsat 1 mio. kr. til forbedret hjemmepleje. Formålet med de afsatte midler er en styrkelse af den kommunale hjemmepleje i hele kommunen, herunder støtte til pårørende/ægtefæller.
  Forvaltningen foreslår, at budgettet udmøntes i en opnormering af sygeplejen i nattetimerne.
  Hjemmesygeplejen i Roskilde Kommune oplever et stigende antal indlæggelser og udskrivelser fra sygehus sen eftermiddag, som kræver betydelig sygeplejefaglig koordinering og opfølgning, også i nattetimerne.
  Herudover er der stigende behov for sygeplejefaglig kompetence i nattetimerne i forbindelse med at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser samt varetage den stigende kompleksitet i borgerforløbene hele døgnet rundt, herunder kompetent kontakt til praktiserende læge og vagtlæge. Dette betyder også et afledt behov for tryghedsskabende og rådgivende samtaler med borgere og pårørende i forbindelse med udfald af sygdom i nattetimerne, hvor borgerne bliver i hjemmet i stedet for indlæggelse.
  Sygeplejen om natten er samlet i et team og dækker hele kommunen, herunder også behov for sygeplejefaglige kompetencer om natten på plejecentrene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Sagen vedrører udmøntning af budget 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 112

  Udsat.

 • Pkt. 113 Pårørendes adgang til handicapparkering

  Pkt. 113

  Pårørendes adgang til handicapparkering

  Sagsnr. 275233 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I budgetforliget for 2017 indgår, at der skal ”igangsættes initiativer for at gøre det muligt for pårørende at anvende handicapparkeringspladser”. Udvalget oplyses om de muligheder, der er med lovgivningen i forhold til at udstede tilladelse til at benytte handicapparkering.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der tages initiativ til mere oplysning om mulighederne for at borgere søger om tilladelse til handicapparkering, så denne kan bruges ved transport med pårørende.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Pårørende kan i dag anvende handicapparkeringspladser, blot den pårørende faktisk transporterer en person med handicap, som har fået tildelt handicapskilt. Efter lovgivningen er det kun muligt at udstede handicapskilt til borgere med handicap. Handicapskiltet er personligt og skal følge ejeren, men kan anvendes i enhver bil, og skal blot ligge synligt i forruden ved parkering på handicapparkeringsplads.
  Man kan som borger med handicap søge om et handicapskilt via kommunens hjemmeside. Handicapskiltet udstedes af Dansk Handicaporganisation på flere betingelser, blandt andet at man skal opfylde betingelserne for at få støtte til køb af bil i henhold til servicelovens bestemmelser.
  Når en borger opfylder betingelserne for at få tildelt handicapskilt kan dette således anvendes, når borgeren bliver kørt af pårørende. De initiativer, der kan tages i den forbindelse er, at der kan gives mere oplysning til borgere om pårørendes muligheder for at benytte handicapparkeringspladser, når personen med handicap transporteres i bilen. Lovgivningen giver ikke mulighed for at andre personer end borgere med handicap kan få særlige standsnings- eller parkeringsforhold.
  Det skal bemærkes, at parkeringslicenser i øvrigt hører under Plan- og Teknikudvalgets ressort.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 113

  Godkendt.
  Udvalget ønsker, at der på udvalgets vegne sendes et brev til ministeren om muligheden for, at borgere på plejecentre kan have et handicapparkeringskort, som kan anvendes, når de kører med deres pårørende.

 • Pkt. 114 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 114

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetiderne til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere besluttet, at udvalget skal have en kvartalsvis orientering om ventetider til genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven.
  Tabellen nedenfor viser ventetider til genoptræning i 2016 efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel bedømmelse, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Tabellen viser de månedlige ventetider opgjort ud fra medianen. Medianen udtrykker den normale tendens for ventetid, idet der er lige så mange borgere, der har henholdsvis en kortere og en længere ventetid end medianen.
  Medianen anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode, som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Medianen er ikke så påvirkelig for enkeltstående store udsving, og giver dermed det mest generelle billede af den gennemsnitlige ventetid.
  Gennemsnitlig ventetid til genoptræning opgjort i dage efter medianen i henholdsvis 2016 og 2015.

  2016
  Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt. Nov Dec
  §140 2 4 5 5 5 4 3 3 4 5
  § 86 5 5 7 6 7 7 4 5 8 6

  2015
  Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt. Nov Dec
  §140 3 3 3 4 5 4 2 4 2 4 3 4
  § 86 3 6 5 7 6 3 5 7 3 5 7 6

  Årsmedianen for hele 2015 var 3 dages ventetid til genoptræning efter § 140 og 5 dages ventetid efter § 86.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 114

 • Pkt. 115 Orientering om kommende større sager - december 2016

  Pkt. 115

  Orientering om kommende større sager - december 2016

  Sagsnr. 258315 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Opfølgning på handleplan for ældrepolitikken
  - Anvendelse af udviklingspuljen for 2017
  - Anvendelse af værdighedsmidler
  - Pårørendepolitik
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Planlægning af plejecenter Hyrdehøj
  - Indledende budgetdrøftelser

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 115

 • Pkt. 116 Orientering om samarbejde mellem plejecentre og sundhedsplejen om besøg af babyer på plejecentre

  Pkt. 116

  Orientering om samarbejde mellem plejecentre og sundhedsplejen om besøg af babyer på plejecentre

  Sagsnr. 264341 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om et muligt, kommende samarbejde mellem plejecentre og Sundhedsplejen om besøg af babyer på plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På Roskilde Kommunes plejecentre igangsættes i 2017 et initiativ omkring besøg af babyer og børn på plejecentre.
  Centerledere på de enkelte plejecentre vil på baggrund af en dialog med sundhedsplejen vurdere mulighederne for lokale samarbejder mellem fx mødregrupper og plejecentre om lokale ordninger med besøgsbørn.
  Ordningen kan tage udgangspunkt i Sundhedsplejens kendskab og allerede eksisterende kontakt til forældre på barsel i lokalområdet omkring de enkelte plejecentre.
  I Roskilde Kommune er der på enkelte af kommunens plejecentre i 2016 gjort erfaringer med initiativet.
  Kristiansminde plejecenter har haft besøg af en mødregruppe, der løbende besøgte centret under deres barsel. Besøgene vakte glæde hos beboerne. På Asterscentret kommer en mor jævnlig på besøg med sine børn, og på Kastanjehaven har en mødregruppe kontaktet centret med henblik på at opstarte besøg.
  Roskilde Kommune vil tage udgangspunkt i de forskellige lokale erfaringer fremadrettet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 116

 • Pkt. 117 Orientering om anvendelse af aktivitetsmidler på plejecentrene

  Oversigt_over_anvendelse_af_beloeb_til_aktiviteter_for_beboerne_paa_kommunens_plejecentre_i_2016.pdf

  Pkt. 117

  Orientering om anvendelse af aktivitetsmidler på plejecentrene

  Sagsnr. 191178 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er årligt afsat 500.000 kr. til aktiviteter for beboerne på plejecentrene. Udvalget orienteres om, hvilke aktiviteter beløbet anvendes til i 2016.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der fordeles 500.000 kr. hvert år til aktiviteter for beboerne på plejecentrene på grundlag af antal pladser.
  I samarbejde med beboere og bruger- og pårørenderåd beslutter hvert plejecenter selv, hvilke aktiviteter midlerne anvendes til.
  De konkrete aktiviteter fremgår af bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 117

 • Pkt. 118 Orientering om private plejecentre i Roskilde Kommune

  Pkt. 118

  Orientering om private plejecentre i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 94098 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager orientering om regelgrundlaget for de to private plejecentre i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som opfølgning på orientering til udvalget den 3. november 2016 om beboernes administrationsbidrag på det private plejecenter Margrethehjemmet, har udvalget ønsket en orientering om regelgrundlaget for de to private plejecentre i Roskilde Kommune, dvs. Himmelev Gl. Præstegård (HGP) samt Margrethehjemmet.
  De to plejecentre drives efter to forskellige lovgrundlag.
  Byrådet godkendte i 2010 salg af det daværende turistbureau til den selvejende institution Margrethegården med henblik på at omdanne det daværende utidssvarende plejehjem Margrethehjemmet til almene plejeboliger. Efter omdannelsen har Margrethehjemmet fungeret som almene boliger efter almenboligloven med 44 plejeboliger. Roskilde Kommune har via almenboligloven anvisningsret til plejeboligerne.
  HGP bestod ligeledes tidligere af utidssvarende plejeboliger. Det daværende ministerium for By, Bolig og Landdistrikter godkendte i 2011 etablering af 52 friplejeboliger med tilhørende serviceareal i HGP som administreres af OK-Fonden.
  Lov om friplejeboliger har til formål at styrke borgernes frie valg af bolig og give private leverandører mulighed for at konkurrere med de kommunale tilbud på plejeboligområdet. Med friplejeboliger kan kommunen ikke styre tildelingen af boliger til borgere fra Roskilde Kommune. Primo december 2016 er 26 beboere flyttet i en friplejebolig på HGP. I begyndelsen af 2017 vil yderligere 14 boliger blive taget i brug. Omdannelsen til tidssvarende friplejeboliger forventes afsluttet medio 2017.
  På både HGP og Margrethehjemmet, sker fastsættelsen af huslejen via balanceleje. Balancelejen består af kapitaludgifter og øvrige driftsudgifter. De øvrige driftsudgifter er meget afhængige af størrelsen af afdelingen. Roskilde Kommune skal modtage årsregnskaberne for både almene boliger samt friplejeboliger. Er regnskabet ikke korrekt eller driften ikke forsvarlig, kan Roskilde Kommune meddele påbud om at bringe forholdet i orden.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtog den 3. november 2016 en orientering om beboernes administrationsbidrag på Margrethehjemmet, som er på 6.187,23 kr. Roskilde Kommune har udført tilsyn i forhold til sammensætningen af administrationsbidraget. Selvom administrationsbidraget er højt, sammenlignet med andre selvejende institutioner, kan Roskilde Kommune ikke umiddelbart gribe ind, da bidraget er lovligt fastsat. En eventuel nedsættelse af administrationsbidraget vil kræve forhandlinger med Arup & Hvidt, der bestyrer Margrethehjemmet. Det kan tilføjes, at administrationsbidraget for friplejeboligerne på HGP for 2016 er på i alt 3.047 kr. pr. beboer.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 118

  Udvalget beslutter, at forvaltningen skal kontakte bestyrelsen for Margrethehjemmet i forhold til en nærmere dialog om administrationsbidragets størrelse.

 • Pkt. 119 Orientering om satspuljeprojekt: Tværsektorielle delestillinger

  Pkt. 119

  Orientering om satspuljeprojekt: Tværsektorielle delestillinger

  Sagsnr. 286087 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om nyt satspuljeprojekt: Tværsektorielle delestillinger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I byrådets sundhedspolitik er der særligt fokus på, at sundhedsaftalen implementeres med konkrete aftaler mellem Roskilde Kommune og samarbejdshospitaler, der giver værdi for borgerne og sømfri forløb.
  Som en del af satspuljeaftalen på sundheds- og ældreområdet, er afsat en pulje til en styrket sammenhæng for de svageste ældre. Den samlede satspulje er på 78,5 mio. kr.
  I Region Sjælland er der udarbejdet en samlet ansøgning, som indeholder indsatser vedrørende kompetenceudvikling med fokus på den geriatriske patient, samt 3 delprojekter med fokus på afprøvning af nye samarbejdsmodeller omkring den ældre medicinske patient. Ansøgningen er blevet imødekommet med midler fra satspuljen.
  Roskilde Kommune indgår i samarbejde med Sjællands Universitetshospital, Roskilde i et nyt tværsektorielt satspuljeprojekt: Tværsektorielle delestillinger.
  Projektet har til formål at styrke sammenhængen for de svageste ældre medicinske patienter i Roskilde Kommune, som er tilknyttet Roskilde og Køge Sygehus. I projektet sammensættes et team af sygeplejersker, som skal varetage sygeplejefaglige opgaver både på sygehus og i kommunen, så patienten oplever et sammenhængende velkoordineret behandlingsforløb. Sygeplejerskerne skal sikre, at den nødvendige viden følger borgeren på tværs af systemer.
  Herudover har projektet det formål, i forlængelse af sundhedsaftalen, at øge kendskabet og forståelsen af de forskellige sektorers betingelser og arbejdsgange hos personalet.
  Projektet skal ses som en udvidelse af det i forvejen gode samarbejde Roskilde Kommune har med Sjællands Universitetshospital. Der er tale om i alt seks stillinger, hvoraf Roskilde Kommune finansierer de to.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges en midtvejsstatus for projektet i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Projektmidlerne administreres af regionen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 119

 • Pkt. 120 Orientering om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020

  Pkt. 120

  Orientering om satspuljen på sundheds- og ældreområdet for 2017-2020

  Sagsnr. 287044 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om de væsentligste indsatsområder, hvor der udmøntes satspuljemidler.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Regeringen og partierne bag satspuljeaftalen på sundheds- og ældeområdet har afsat i alt 769,7 mio. kr. på landsplan i aftaleperioden 2017-2020 til en række områder.
  Der afsættes 40 mio. kr. på landsplan i aftaleperioden til en målrettet indsats for at forbedre de svageste ældres tandsundhed. Indsatsen sker ved at tandplejere fra den kommunale omsorgstandpleje med særlig viden om tandpleje til denne gruppe orienterer ledelse og personale i pleje- og ældreboliger om, hvordan man forbedrer de ældres generelle tandsundhed. Endvidere skal kommunens omsorgstandpleje udarbejde en individuel mundplejeplan for hver enkelt omsorgstandplejepatient i form af en undersøgelse af den enkelte patients mundhygiejne. Midlerne til indsatsen forudsættes overført til det kommunale bloktilskud.
  Der afsættes 26,5 mio. kr. på landsplan i perioden 2017-2019 til hjælp til rygestop til personer som er socialt og økonomisk dårligt stillet, da denne gruppe borgere kan have særligt svært ved at finde de personlige og økonomiske ressourcer til at gennemføre et rygestop. Midlerne overføres til kommunernes bloktilskud.
  Der afsættes 77,4 mio. kr. på landsplan i perioden 2017-2020 til en styrket sundhedsplejeindsats over for udsatte børn og familier. Midlerne skal anvendes til kommunale indsatser forankret i sundhedsplejen, herunder til indsatser der styrker den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen. Midlerne udmøntes som en pulje til kommunerne.
  Der afsættes 133,1 mio. kr. på landsplan i perioden 2017-2020 og yderligere 50 mio. kr. fra 2021 til rehabilitering og senfølgeindsats for kræftpatienter. Midlerne udmøntes til kommunerne via bloktilskuddet. Midlerne skal anvendes til et løft i den kommunale rehabilitering med henblik på at sikre ensartede og mere målrettede tilbud til kræftpatienter, herunder med opmærksomhed på, at grupper med færre ressourcer har særlige behov.
  Der afsættes 80 mio. kr. på landsplan i perioden 2017-2010 og yderligere 29 mio. kr. årligt fra 2021 til at styrke den basale palliative indsats for kræftpatienter fx så flere kan dø i eget hjem, hvis de ønsker det. Midlerne overføres til kommunernes bloktilskud – og eventuelt en minde del til regionerne – efter nærmere drøftelse med kommuner og regioner.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der vil blive fremlagt eventuelle konkrete indtægts/udgiftsbevillingssager, når udmøntning af de enkelte indsatser kendes nærmere.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 120

 • Pkt. 121 Orientering om influenzavaccination 2016

  Pkt. 121

  Orientering om influenzavaccination 2016

  Sagsnr. 195488 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Mere end 60 procent flere borgere fra Roskilde Kommune blev vaccineret mod influenza i 2016 i forhold til sidste år ved de åbent-hus-arrangementer, som kommunen afholdt sammen med de praktiserende læger og Ældre Sagen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man lader sig vaccinere mod influenza, hvis man er fyldt 65 år, har en kronisk sygdom eller er svært overvægtig. Det kan være alvorligt at blive ramt af influenza, hvis man tilhører en af disse grupper, og det er gratis for disse borgere at blive vaccineret.
  Mange borgere bliver vaccineret hos deres egen læge, og som et supplement hertil samarbejder Roskilde Kommune med de praktiserende læger i kommunen samt Ældre Sagens afdelinger i Ramsø, Roskilde og Gundsø. Samarbejdet består i, at vaccinationerne foretages som åbent-hus-arrangementer på plejecentre, Ældre Sagens kontor m.v. Tidspunkterne annonceres i god tid inden, og alle kan møde op i bestemte tidsrum og blive vaccineret.
  Det er praktiserende læger fra Lægelauget i Roskilde Kommunen, der vaccinerer og repræsentanter fra Ældre Sagen bistår med praktisk opgaver såsom registrering af borgerne, servering af kaffe og te m.v.
  Foruden disse arrangementer vaccinerer de praktiserende læger også beboere og pårørende på kommunens plejecentre.
  I år har kommunen, de praktiserende læger og Ældre Sagens lokale afdelinger intensiveret informationsindsatsen for at få så mange som muligt i målgruppen til at blive vaccineret. Foruden annoncer i lokalpressen og 60PLUS, er der udsendt (primært digitale) breve til alle borgere over 65 år, og der har været opsat store plakater om tilbuddet på en lang række busstoppesteder i Roskilde Kommune.
  Det samlede resultat er, at mere end 60 procent flere borgere fra Roskilde Kommune er blevet vaccineret ved disse åbent-hus-arrangementer i år i forhold til sidste år.
  I 2016 blev 1.930 borgere vaccineret, mens antallet i 2015 var 1.150 – en stigning på cirka 67 procent.
  Hvad angår vaccination af beboere og pårørende på kommunens plejecentre ses her en lille stigning i antallet af vaccinerede; nemlig fra 312 borgere i 2015 til 339 borgere i 2016. Herudover er der beboere på plejecentre, der er blevet vaccineret hos egen læge.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 121

 • Pkt. 122 Orientering om SPOTTET - et tilbud om misbrugsrådgivning til unge og deres forældre

  Pkt. 122

  Orientering om SPOTTET - et tilbud om misbrugsrådgivning til unge og deres forældre

  Sagsnr. 258679 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Siden april 2016 har der været gjort forsøg med et nyt rådgivningstilbud til unge under 30 år, der har et bekymrende misbrug samt rådgivning af de unges forældre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Sagsfremstilling

  Rådgivningstilbuddet SPOTTET er organiseret i et samarbejde mellem Sundhedscentret, Børn og Unge og CAS, som hver især har bidraget med ressourcer. SPOTTET er etableret på Musicon-området i kommunens eksisterende lokaler. Dermed opnås afstigmatisering af tilbuddet og en nærhed til uddannelsesinstitutioner i området. Der har bevidst været ønsket en rolig opstart, så SPOTTET blev i stand til at honorere ønsker om en god rådgivnings-indsats. Åbningstiden er onsdage kl. 12-18 samt pr. telefon eller mail.
  Det er primært hash, der udgør en risikofaktor. SPOTTET er et rådgivningstilbud, som dels består af 5 (anonyme) samtaler, enten alene eller sammen med forældre eller andre omkring vedkommende. Dels er der rådgivning/sparring til andre aktører, som fx Ungeguiden, Headspace. Ved sværere behandlingsbehov ud over 5 samtaler bliver der henvist til anden indsats.
  Fra april til udgangen af oktober 2016 har aktiviteten været:
  - Der har været samtaler med 21 unge under 18 år. Heraf blev tre vurderet sværere behandlingskrævende, og to er i et egentligt behandlingsforløb.
  - Der har været samtaler med 12 unge i alderen 18-30 år.
  - Der har været 11 forældre i forældre-gruppeforløb, herunder suppleret med støtte i akutte krisesituationer.
  Der kan endnu ikke opgøres en langvarig effekt af tilbuddet. De foreløbige erfaringer er:
  - At forældrene har stort udbytte af forløbene. Forløbene overvejes styrket yderligere, herunder at forældrene selv faciliterer at mødes ud over i SPOTTET.
  - At der er tilbagemeldinger fra de unge om reduktion af forbrug og enkelte, der er holdt helt op. Hvorvidt det udelukkede kan tilskrives dette tilbud er dog usikkert, ligesom det er for tidligt at sige noget om tilbagefald.
  - At der er grundlag for at udarbejde forslag til et lokalt behandlingstilbud, som rækker ud over SPOTTETs rådgivningstilbud og som kan erstatte nuværende køb af behandling i København.
  SPOTTET fortsætter i en 6 måneders forsøgs-periode. Her vil blive en intensivering af markedsføringen samt systematisk dokumentation af brugergruppen og effekten af indsatsen, så der foreligger et godt grundlag til beslutning af en fremtidig indsats.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Den videre drift finansieres i samarbejde inden for nuværende driftsrammer mellem Center for Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling (CAS), Sundhedscentret og Børn og Unge.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 122

 • Pkt. 123 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._oktober_2016.pdf

  Pkt. 123

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016

  Sagsnr. 280649 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. oktober 2016 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr).

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et mindreforbrug på 8,1 mio. kr., hvilket er en forbedring siden sidste budgetopfølgning på 7,3 mio. kr.
  Forbedringen består af:
  - Mindreudgifter på Pleje og Træning på 2,3 mio. kr. som skyldes periodevise forskydninger på flerårige projekter, herunder på værdighedsmidler.
  - Merudgifter på 2,0 mio. kr. på Sundhed som skyldes periodevise forskydninger på flerårige projekter.
  - Mindreforbrug på Aktivitetsbestemt medfinansiering på 7,0 mio. kr., som skyldes et større fald i priserne på sundhedsydelser samt en stagnerende aktivitet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Det forventede årsregnskab for kommunen som helhed viser en forbedring af de likvide aktiver på 20,5 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. august er der tale om en forbedring på 60,8 mio. kr. Resultat af forventet årsregnskab 2016 uddybes i bilag.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 123

 • Pkt. 124 Eventuelt

  Pkt. 124

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 124

  - Justering af organisation i Social, Job og Sundhed
  - Uddeling af frivilligpris 2016

 • Pkt. 125 Fordeling af frivilligmidler 2017

  Forslag_til_fordeling_af_frivilligmidler_2017.pdf

  Pkt. 125

  Fordeling af frivilligmidler 2017

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er indkommet 98 ansøgninger til frivilligmidler i 2017 efter §§ 18 og 79 i Service-loven. På baggrund af de kriterier, der er besluttet for fordeling af frivilligmidlerne, har forvaltningen udarbejdet forslag til fordeling, som udvalget skal behandle.
  Sagen behandles som et lukket punkt, men kan åbnes efter behandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslaget til fordeling af 2.356.727 kr. af frivilligmidlerne for 2017 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt frivilligmidler efter Servicelovens §§ 18 og 79 til frivillige sociale foreninger. Tildelingen af frivilligmidler sker ud fra de kriterier for tildeling, som udvalget godkendte den 6. oktober 2016.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 6. oktober 2016, at der gerne ses ansøgninger, der handler om nye aktiviteter for udsatte borgergrupper. Det gælder særligt udsatte børn og unge, psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre, samt aktiviteter der fremmer spisefællesskaber i by- og lokalområder. Med afsæt i denne beslutning og de godkendte tildelingskriterier har forvaltningen gennemgået de indkomne ansøgninger.
  Der er indkommet i alt 98 ansøgninger til frivilligmidler i 2017 og der ansøges om i alt 4.198.381 kr. Heraf er der ansøgninger til § 18 for i alt 2.279.206 kr. og ansøgninger til § 79 for i alt 1.919.175 kr.
  Oversigt over de indkomne ansøgninger til frivilligmidler i 2017 efter §§ 18 og 79 fremgår af bilag. Oversigten indeholder oplysninger om de ansøgninger, der er indkommet for 2017, og de ansøgninger der indgik for 2016. Af oversigten fremgår, hvilke beløb den enkelte forening ansøgte om og fik bevilget i 2016, og det beløb der ansøges om og foreslås tildelt i 2017. Ud for den enkelte ansøger er kort beskrevet, hvilke aktiviteter der søges støtte til for 2017, samt forvaltningens bemærkninger til ansøgningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016-11-09
  Der uddeles 2,4 mio. kr. til frivilligområdet i 2017. 15 pct. af midlerne tilbageholdes til mulige tilskud til nye initiativer, der opstår i løbet af året. Af den samlede bevilling er der således ca. 2 mio. kr. til fordeling, hertil kommer, at der er 293.022 kr. tilbage af overførte midler fra tidligere års fordeling af frivilligmidler. På den baggrund er der i forslaget til fordeling af frivilligmidler i 2017 fordelt for i alt 2.356.767 kr. Det betyder, at der er tilbageholdt i alt 336.295 kr. til fordeling i løbet af 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 125

  Annie Larsen (V) rejste spørgsmål om sin habilitet i forhold til tilskuddet til Ældre Sagen Roskilde, hvor hendes mand er formand. Spørgsmålet blev sat til afstemning. Annie Larsen stemte for, at hun var inhabil, Morten Gjerskov (A), Claus Larsen (A), Bente Dieckmann (A), Kaj V. Hansen (A), Jacob Søgaard Nielsen (V) og Merete Dea Larsen (O) stemte imod, at Annie Larsen var inhabil. Dermed blev Annie Larsen erklæret habil og deltog i behandling af sagen.
  Godkendt.