You are here

Referat

Dato: Torsdag, Marts 9, 2017 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 31 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 31

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 31

  Godkendt.

 • Pkt. 32 Præsentation af opgaver og indsatser i Sundhedsplejen i Roskilde Kommune

  Pkt. 32

  Præsentation af opgaver og indsatser i Sundhedsplejen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 83649 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for de opgaver og indsatser, som Sundhedsplejen udfører i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at opgaver og indsatser relateret til Sundhedsplejen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet præsentere de opgaver og indsatser, som Sundhedsplejen udfører i Roskilde Kommune. På denne baggrund bedes udvalget drøfte indsatserne.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 32

  Drøftet.

 • Pkt. 33 Anvendelse af ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2017

  Pkt. 33

  Anvendelse af ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2017

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget bedes drøfte anvendelse af de ikke disponerede midler på i alt 5 mio. kr. fra ældremilliarden for 2017.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anvender de ikke disponerede midler på i alt 5 mio. kr. til oprettelse af et akutteam.

  Sagsfremstilling

  Ældremilliarden er fra 2016 en varig del af budgettet. Det er i 2014 og 2015 besluttet at igangsætte indsatser, der er målrettet rehabilitering, borgere med demens og tidlig opsporing af sygdomstegn og begyndende funktionsnedsættelse for midler fra ældremilliarden. Disse indsatser er af blivende karakter og fortsætter således.
  Fra 2016 har 5 mio. kr. af midlerne fra ældremilliarden ikke været disponeret. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. april 2016, at anvende 1,44 mio. kr. til at gøre allerede eksisterende plejecentres fællesarealer mere venlige i forhold til borgere med demens, herunder specielt opholdsstuer og spisestuer. Byrådet besluttede den 25. maj 2016, at der blev anvendt 3,56 mio. kr. til etablering af et produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven.
  Med indsatserne for 2016 er specielt opholdsstuer og spisestuer på Asterscenteret og Sct. Jørgensbjerg blevet mere demensvenlige. Produktionskøkkenet på plejecenter Kastanjehaven forventes at være klar medio 2017.
  I forlængelse af regeringens handleplan for den ældremedicinske patient fremgår det, at der er behov for at styrke de kommunale akutfunktioner i regi af hjemmesygeplejen. Formålet er at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlæggelser på grund af akut opstået sygdom eller forværring af en kronisk sygdom. Ifølge Region Sjællands Forløbsprogram for Demens er det ”meget vigtigt” at forebygge indlæggelse hos borgere med demens. Begrundelsen er, at borgere med demens har svært ved at fungere i uvante omgivelser og har vanskeligt ved at forklare, hvordan de har det. Hurtig indlæggelse og udskrivning medfører endvidere risiko for såvel genindlæggelse som mangelfuld udredning og utilstrækkelig behandlingsplan for borgere med demens.
  Et akutteam i Roskilde Kommune vil således styrke indsatsen i borgerens akutte sygdomsfase, med henblik på at forebygge forværring af sygdom og dermed forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser samt styrke opfølgningen på sygehusets pleje- og behandlingsindsats i en periode efter borgeren er blevet udskrevet og hermed undgå genindlæggelser.
  I forhold til de ikke disponerede midler for 2017 og frem indstiller forvaltningen, at Sundheds- og Omsorgsudvalget anvender disse til etablering og drift af et akutteam.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 33

  Godkendt. Forvaltningen vil præsentere udvalget for status på akutteamet ultimo 2017.

 • Pkt. 34 Anvendelse af udviklingspuljen for 2017

  Pkt. 34

  Anvendelse af udviklingspuljen for 2017

  Sagsnr. 275233 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af udvalgets drøftelse den 7. februar 2017 præsenteres i denne sag forslag til udmøntning af de resterende midler fra Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje på i alt 250.000 kr. for 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der bevilges 250.000 kr. til styrkelse af tidlig opsporing af børn og familier, der ikke trives.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. februar 2017 at anvende midler fra udvalgets udviklingspulje på i alt 600.000 kr. til følgende indsatser:
  - 200.000 kr. til udmøntning af brugerdreven innovation til plejecenter Toftehøjen.
  - 150.000 kr. til digital platform til styrkelse af mental sundhed.
  Udvalget ønskede samtidig en ny sag til kommende møde om de resterende midler i puljen, som skal omfatte indsats i forhold til systematisk tidlig opsporing i sundhedsplejen. Indsatsen skal ses i forlængelse af den temadrøftelse, som udvalget havde om mental sundhed den 7. februar 2017.
  Med henblik på at styrke tidlig opsporing af børn og familier, der ikke trives, kan sundhedsplejen uddannes i brug af en evidensbaseret metode kaldet ADBB metoden (Alarm Distress Baby Scale). Metoden bruges til at screene for tidlige tegn på vanskeligheder i familien. Den kan blandt andet bruges til at opdage tegn på udfordringer i tilknytningen og relationen mellem barn og forældre. Således kan metoden indgå i sundhedsplejens samlede vurdering af barnet og familiens trivsel. Metoden bruges eksempelvis af sundhedsplejersker i Københavns Kommune samt i Norge. Erfaringen er, at sundhedsplejerskerne bliver bedre til at identificere familier, der har brug for en særlig indsats. Det betyder, at de tidligere kan tilbyde den rette støtte og hjælp til familien.
  I tilknytning til dette kan fem sundhedsplejersker opkvalificeres i forhold til at tilbyde en tidlig forebyggende indsats til de familier, som har udfordringer i tilknytningen. En velegnet metode er Circle of Security (COS), der har til formål at fremme en god og tryg tilknytning mellem barn og forældre.
  De samlede omkostninger for uddannelse af sundhedsplejen i ADBB metoden og kursusforløb i COS metoden er i alt 250.000 kr.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 34

  Godkendt.

 • Pkt. 35 Anvendelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje for 2017 for velfærdsteknologi, demens, træning og ensomhed

  Pkt. 35

  Anvendelse af Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje for 2017 for velfærdsteknologi, demens, træning og ensomhed

  Sagsnr. 275233 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget bedes drøfte udmøntning af udviklingspuljen på 500.000 kr. som følge af budget forlig 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der afsættes 300.000 kr. til indkøb af ca. 50 medicinkasser
  2. der afsættes 200.000 kr. til kompetenceløft på hygiejneområdet

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er med budgetforliget for 2016 afsat en udviklingspulje på 500.000 kr. med fokus på velfærdsteknologi, demens og ensomhed. Udvalget besluttede den 5. november 2015 at supplere dette med indsatser i forhold til den forebyggende vedligeholdelsestræning.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 2. december 2015 at anvende midlerne til, sammen med to privat praktiserende fysioterapeut huse og praktiserende læger, at styrke den forebyggende indsats i forhold til vedligeholdelses træning i forhold til fælles metoder og kommunikationsgange til gavn for borgeren. Endvidere blev der afsat midler til afprøvning af telerobotten BEAM, der blandt andet kan medvirke til at styrke borgerens netværk og tilvejebringe et tættere samarbejde med den praktiserende læge. Robotten afprøves fortsat på henholdsvis plejecenter Kristiansminde samt på Rehabiliteringscenter Trekroner.
  I forhold til udmøntning af midler for 2017 drøftede udvalget den 7. februar 2017 følgende mulige indsatser:

  Elektronisk medicinkasse

  For at hjælpe både borgerne med at huske at tage medicin til tiden, er der udviklet en elektronisk medicinkasse, der kan benyttes til bl.a. doseringsæsker. Kassen har huskefunktion og kvitteringsknap, når medicinen er taget. Foruden, at medicinkassen hjælper borgeren, kan personalet via en applikation til deres håndholdte enhed, se om borgeren har indtaget sin medicin. Kassen kan medbringes overalt og brugerne guides nemt undervejs uden brug af manual. Medicinkassen kan benyttes i både hjemmeplejen og på plejecentre. Ca. 40 kommuner benytter allerede i dag medicinkassen. Udvalget præsenteres for medicinkassen på mødet.

  Kompetenceløft i forhold til viden om hygiejne

  Med henblik på at give personalet på ældreområdet mere viden om brugen af hygiejniske principper, der kan forebygge spredning af smitsomme sygdomme, kan der med fordel iværksættes udvikling af et kompetenceudviklingsforløb. Hensigten er, at kompetenceforløbet skal ske, mens personalet er på arbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 35

  Ad. 1: Godkendt. Forvaltningen præsenterer udvalget for evaluering af medicinkassen ultimo 2017.
  Ad. 2: Godkendt.

 • Pkt. 36 Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sammenfatning_til_forberedelse_af_budget_2018-2021.pdf Notat_om_forberedelse_af_mulige_budgetforbedringer_paa_Sundheds-_og_Omsorgsudvalgets_omraade.pdf

  Pkt. 36

  Forberedelse af budgetforbedringsmuligheder budget 2018-2021

  Sagsnr. 286217 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler forberedelse af budgetforbedringsmuligheder i budget 2018-2021 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område med udgangspunkt i de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-2021.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at budgetforbedringsmulighederne drøftes og kommenteres.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med de rammer, der på nuværende tidspunkt indgår for budget 2018-21, har Økonomiudvalget på Økonomiudvalgsmødet den 8. februar 2017 besluttet, at budgetforbedringsmulighederne forelægges for fagudvalgene på martsmøderne til kommentering og at de derefter indgår i den videre budgetproces.
  Herudover vedtog Byrådet den 15. februar 2017, at der i forbindelse med den tekniske fremskrivning af budgettet forudsættes tværgående budgetforbedringer på i alt 18 mio. kr. årligt ved at undlade prisfremskrivning på driften (fremskrivning på lønbudgetterne opretholdes), og ved at videreføre målet om produktivitetsstigning i 2019-21 svarende til 25 mio. kr. årligt. Partierne forbeholder sig ret til at fremkomme med ændringsforslag ved budgetforhandlingerne.
  Det samlede materiale, indgik i Strategiseminar for Økonomiudvalget og Direktionen i januar 2017, og der tages udgangspunkt i, at der forberedes budgetforbedringer på udvalgsspecifikke driftsområder med 60 mio. kr. om året. Den udvalgsspecifikke del af budgetforbedringen fordeles efter udvalgets procentvise andel af nettoserviceudgifterne.
  En fordeling af de 60 mio. kr. på baggrund af Sundheds- og Omsorgudvalgets nettoserviceudgift svarer til 12,4 mio. kr. Forslagene til udmøntning af budgetforbedringsrammen på udvalgets område er en ny demografimodel med 4 - 8 mio. kr., øget anvendelse af velfærdsteknologi med 2 mio. kr., mad til hjemmeboende borgere med 1 mio. kr., samt fælles puljer med i alt 4,6 mio. kr. Forslagene er uddybet i vedlagt notat om forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, da sagen vedrører forberedelse af budget 2018-21.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 36

  Sagen oversendes til de videre budgetforhandlinger.

 • Pkt. 37 Ekstraordinær forhøjelse af Frivilligpuljen

  Pkt. 37

  Ekstraordinær forhøjelse af Frivilligpuljen

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er henover årene akkumuleret uforbrugte midler på frivilligområdet, som vil kunne anvendes til at støtte frivillige sociale foreninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Frivilligpuljen ekstraordinært forhøjes med 0,5 mio. kr. i 2017.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt frivilligmidler efter servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger. Tildelingen af frivilligmidler sker ud fra de kriterier for tildeling, som udvalget godkendte den 6. oktober 2016. På samme møde godkendte udvalget, at der gerne ses ansøgninger, der handler om nye aktiviteter for udsatte borgergrupper. Det gælder særligt udsatte børn og unge, psykisk sårbare og ufrivilligt ensomme i alle aldre.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget foretog den seneste tildeling af frivilligmidler på udvalgets møde den 8. december 2016. I alt blev der uddelt 2,4 mio. kr. til frivilligområdet i 2017. Udvalget vedtog endvidere at tilbageholde cirka 300.000 kr. til fordeling i løbet af 2017 til nye initiativer, der opstår i løbet af 2017.
  Budgetrammen for frivilligområdet omfatter mere end Frivilligpuljen, fx driftsudgifter til Tinghuset/Sct. Maria Park, udgivelse af 60PLUS m.m., og henover årene er der akkumuleret uforbrugte midler.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet forhøjelsen af Frivilligpuljen sker inden for frivilligområdets samlede budget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 37

  Godkendt. Udvalget får en orientering på eventuelt resterende beløb i budgetrammen samt sag på de resterende 150.000 kr. i forhold til den ekstraordinære forhøjelse af frivilligpuljen, jf. punkt 38.

 • Pkt. 38 Ansøgning om midler til køb af indkøbsbus

  Pkt. 38

  Ansøgning om midler til køb af indkøbsbus

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Indkøbsbus ansøger om midler til brug for køb af en brugt bus, der kan bruges til at køre ældre og svækkede borgere fra deres hjem til indkøb. Ansøgningen sker for at kunne imødekomme den stigende efterspørgsel samt mulighed for at udvide indkøbsordningen til at omfatte Svogerslev, Vindinge, Vor Frue, Trekroner og den sydlige del af kommunen,

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Foreningen Roskilde Indkøbsbus ansøger om 350.000 kr. til køb af en brugt bus. Roskilde Indkøbsbus er en social forening, der tilbyder ældre og svækkede mennesker indkøbsmulighed på Ros Torv. Indkøbsbussen henter borgerne på deres bopæl og kører dem til Ros Torv, hvor de har to timer til indkøb, inden bussen kører dem tilbage til deres hjem. Bussen er bemandet med en chauffør og en medhjælper, og på Ros Torv er der andre frivillige, der støtter og hjælper de borgere, som ønsker det. I de to timer som borgerne har på Ros Torv foretager de indkøb, men lige så vigtigt er det sociale samvær. Efter det oplyste er der en del af de borgere, der deltager i turen, som kun kommer hjemmefra denne ene gang om ugen.
  Roskilde Indkøbsbus består af 50 frivillige, og i 2016 kørte foreningen cirka 1.500 borgere til indkøb. Borgerne betaler 40 kr. pr. gang, som går til vedligehold af bussen. Roskilde Indkøbsbus deler i dag en bus med Jyllinge/Ågerup Indkøbsbus, idet Roskilde Indkøbsbus råder over bussen hver mandag og torsdag mens Jyllinge/Ågerup har den hver onsdag og fredag. Hvis ansøgningen fra Roskilde Indkøbsbus imødekommes, vil Jyllinge/Ågerup kunne overtage den eksisterende bus og stå for driften af den med støtte fra bl.a. frivilligmidler.
  Baggrunden for ansøgningen er, at Roskilde Indkøbsbus ikke kan imødekomme efterspørgslen, også selvom bussen kun kører i Roskilde by. Hver uge må foreningen derfor sige nej til borgere, der ønsker at komme med bussen. Hvis ansøgningen imødekommes, har Roskilde Indkøbsbus tilkendegivet, at man vil kunne udvide indkøbsordningen til at omfatte Svogerslev, Vindinge, Vor Frue og Trekroner samt den sydlige del af kommunen.
  Det er forvaltningens vurdering, at Roskilde Indkøbsbus udfører et prisværdigt og godt arbejde til stor gavn for de borgere, som bruger indkøbsordningen, og at det vil være vanskeligt og bekosteligt, hvis opgaven skulle løses på anden vis.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet udgiften kan afholdes inden for frivilligområdets budget

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 38

  Udvalget imødekom ansøgning fra Roskilde Indkøbsbus. Udvalget besluttede samtidig, at såfremt der bliver ledig kapacitet ved denne indkøbsbus og indkøbsbussen i Roskilde Nord, forventer udvalget, at busserne stilles til rådighed for en indkøbsordning i Syd, hvis en frivillig forening i Syd etablerer en sådan indkøbsordning, således at kapaciteten udnyttes optimalt, hvis busserne ikke benyttes fuldt ud.

 • Pkt. 39 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 2017

  Vaerdighedspolitik_for_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 39

  Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 2017

  Sagsnr. 277166 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 14,868 mio. kr. i 2016 til udmøntning af værdighedspolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 14,868 mio. kr. i 2017 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 27. april 2016 værdighedspolitikken i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag. Politisk godkendelse af værdighedspolitikken var forudsætning for tildeling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til udmøntning af politikken. Byrådet godkendte den 31. august 2016 indtægts- og udgiftsbevilling for værdighedsmidlerne for 2016.
  Størstedelen af værdighedsmidlerne fra 2016 er benyttet til at ansætte flere varme hænder indenfor aktivitet, træning, oplevelser på plejecentre, måltidsværter på plejecentre, styrket aflastningsophold, udvidelse af klippekortordningen, således at den nuværende målgruppe får en halv time ekstra at råde over om ugen, hvor den ældre selv kan bestemme, hvad tiden skal anvendes til, mv.
  I forhold til værdighedsmidlerne for 2017, har Sundheds- og Omsorgsudvalget den 3. november 2016 godkendt, at de ikke disponerende værdighedsmidler på 2,2 mio. kr. benyttes til oprettelse af et palliativt team i Roskilde Kommune.
  I værdighedspolitikken er det beskrevet, at Roskilde Kommune skal have en solid basal palliativ indsats, hvor borgere der ønsker at dø i eget hjem, kan gøre dette med en høj faglig kommunal indsats. Ved beslutning om udmøntningen af værdighedsmidlerne for 2016, blev der ikke afsat midler til emnet ”en værdig død”.
  Samtidig er Region Sjælland, sammen med de 17 kommuner og almen praksis i Sundhedsaftalen for 2015-2018, blevet enige om en styrket og harmoniseret indsats af det palliative område.
  International forskning viser, at et godt palliativt forløb, hvor borgeren har ønske om at dø i eget hjem frem for på sygehuset, styrkes ved, at der er et tværfagligt og koordineret team omkring borgeren. Dette kan ske via etablering af et palliativt team. Et palliativt team skal varetage det samlede palliative forløb, sikre en god tværsektoriel koordinering med praktiserende læger og sygehus, herunder de specialiserede palliative tilbud, tilbud om lindring i den sidste tid samt tilbud om opfølgning til efterladte. Et palliativt team skal ligeledes rådgive det øvrige plejepersonale i palliation.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2017 fået bevilget 14,868 mio. kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 39

  Anbefales.

 • Pkt. 40 Orientering om kommende sager - marts 2017

  Pkt. 40

  Orientering om kommende sager - marts 2017

  Sagsnr. 258315 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:
  - Projektforslag for plejecenter ved Hyrdehøj
  - Resultat af udbud vedr. vask af tøj til hjemmeboende borgere
  - Sundhedsberedskabsplan for Roskilde Kommune
  - Afholdelse af sundhedsdag i 2017
  - Lægedækning i Roskilde Kommune

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 40

  Fraværende
  Merete Dea Larsen

 • Pkt. 41 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 41

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetider til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere besluttet, at udvalget skal have en kvartalsvis orientering om ventetider til genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven.
  Tabellen nedenfor viser ventetider til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel vurdering, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Nedenfor fremgår den månedlige ventetid for andet halvår 2015 og hele 2016 opgjort ud fra medianen. Medianen udtrykker den normale tendens for ventetid, idet der er lige så mange borgere, der har henholdsvis en kortere og en længere ventetid end medianen.
  Medianen anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode, som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Medianen er ikke så påvirkelig for enkeltstående store udsving, og giver dermed det mest generelle billede af den gennemsnitlige ventetid.

  Juli 2015 til og med december 2016
  J A S O N D J F M A M J J A S O N D
  §140 2 4 2 4 3 4 2 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 3
  § 86 5 7 3 5 7 6 5 5 7 6 7 7 4 4 8 5 6 7

  Årsmedianen for hele 2015 var 3 dages ventetid til genoptræning efter § 140 og 5 dages ventetid efter § 86.
  Årsmedianen for hele 2016 var 4 dages ventetid til genoptræning efter § 140 og 6 dages ventetid efter § 86. Medianen for perioden juli 2015 til og med december 2016 er tilsvarende årsmedianen for hele 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 41

  Fraværende
  Merete Dea Larsen

 • Pkt. 42 Orientering om mad- og måltidshåndbog til plejecentrene

  Haandbog_Mad_og_maaltider_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 42

  Orientering om mad- og måltidshåndbog til plejecentrene

  Sagsnr. 284054 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om ny mad- og måltidshåndbog til medarbejderne på plejecentrene og i Madservice i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I samarbejde med Madkulturen, blev der i 2015 foretaget en vurdering af kvaliteten af mad og måltider på plejecentrene i Roskilde Kommune. I rapporterne om de enkelte plejecentres mad og måltider beskrives en række forbedringspunkter inden for de fem områder: Råvarekvalitet, kulinarisk kvalitet (madens spisemæssige kvalitet), måltidet, ernæring samt organisering og ledelse.
  På baggrund af vurderingerne, har plejecenterlederne og kostlederen fra de kommunale produktionskøkkener på plejecentrene efterfølgende udarbejdet en samlet handleplan, som bl.a. medfører kompetenceudvikling for både medarbejderne i produktionskøkkenerne og i plejen.
  En anden konsekvens af handleplanen er beslutningen om at udvikle en mad- og måltidshåndbog til medarbejderne på plejecentrene og i produktionskøkkenerne. Formålet med mad- og måltidshåndbogen er at styrke kvaliteten i måltiderne til de ældre beboere på kommunens plejecentre.
  Mad- og måltidshåndbogen sætter retning for arbejdet med mad og måltider og understøtter samtidig den rehabiliterende tilgang samt lokale beslutninger om rammen om måltiderne på de enkelte plejecentre. Håndbogen understøtter og kvalificerer også de nye måltidsværters indsats omkring måltiderne, jf. de afsatte ressourcer hertil fra værdighedsmidlerne. Håndbogen understøtter også den politiske målsætning om 90 % økologi i 2025.
  Bogen skal også ses i forlængelse af kompetenceløftet for medarbejderne i plejen. I kompetenceudviklingen af plejepersonalet er der fokus på det gode værtsskab, og på hvordan der skabes de bedste rammer for mad og måltider på plejecentrene.
  Mad – og måltidshåndbogen implementeres på plejecentrene og i Madservice i forsommeren 2017. Bogen er i øjeblikket under grafisk bearbejdelse og er vedlagt i udkast som bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 42

  Fraværende
  Merete Dea Larsen

 • Pkt. 43 Orientering om tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen i 2016

  Pkt. 43

  Orientering om tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen i 2016

  Sagsnr. 277427 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune fører hvert år et uanmeldt tilsyn med alle plejecentre, der ligger i kommunen samt uanmeldt tilsyn i hjemmeplejen. Udvalget orienteres her om de tilsyn, der er foretaget i 2016.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommunes uanmeldte tilsyn på plejecentre i 2016

  Roskilde Kommune er som myndighed ansvarlig for, at der hvert år gennemføres et uanmeldt tilsyn på alle de kommunale og private plejecentre i kommunen. Der er i 2016 ført tilsyn med alle 9 kommunale plejecentre og de 2 private plejecentre. I 2016 er tilsynene gennemført af det statsautoriserede revisionsaktieselskab BDO, der har erfaringer med tilsynsbesøg fra flere kommuner. Tilsynene er gennemført med baggrund i kvalitative interviews med beboere, personale og ledelse, observation samt gennemgang af dokumentation. Konklusionen på et tilsynsbesøg anføres ud fra følgende kategorier: særdeles tilfredsstillende, meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende.
  Der er gennemført tilsyn med ”meget tilfredsstillende” på følgende fem plejecentre: Asterscenteret, Himmelev Gammel Præstegård, Kristiansminde, Sct. Jørgensbjerg og Trekroner. Der er gennemført tilsyn med ”tilfredsstillende” på følgende fem plejecentre Gundsø Omsorgscenter, Margrethehjemmet, Oasen, Kastanjehaven og Bernadottegården. Plejecenter Toftehøjen har fået anmærkningen ”mindre tilfredsstillende”.
  Anmærkninger omhandler primært den plejefaglige dokumentation, herunder døgnrytmeplaner. Det bemærkes, at Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. februar 2017 har bevilliget midler til at iværksætte en proces på plejecenter Toftehøjen, med det formål at skabe god kvalitet for borgerne og et godt arbejdsmiljø for personalet.

  Roskilde Kommunes uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen i 2016

  På baggrund af Byrådets vedtagne tilsynspolitik, er der gennemført uanmeldte tilsynsbesøg af den kommunale og private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Der er for den kommunale leverandør gennemført tilsyn med ”tilfredsstillende” for distrikterne Roskilde Midt og Roskilde Syd. Roskilde Nord har fået anmærkningen ”mindre tilfredsstillende”. Den private leverandør af hjemmepleje Egedal Hjemmeservice A/S har fået ”mindre tilfredsstillende”. For samtlige tilsyn i hjemmeplejen, er det tilsynets vurdering, at borgerne generelt modtager de relevante pleje- og omsorgsydelser. Anmærkningerne omhandler for hjemmeplejen primært den plejefaglige dokumentation. For Roskilde Nord og Egedal Hjemmeservice A/S er der også anmærkninger relateret til bl.a. behovet for bedre tilrettelæggelse af ydelserne i samarbejde med borgerne.
  Der udarbejdes handleplaner i forhold til tilsynsrapporterne, som forvaltningen følger op på. Handleplanerne har bl.a. fokus på at sikre, at borgerens døgnrytmeplan er korrekt udfyldt og opdateret samt, at ændringer hos borgeren af bl.a. sundhedsmæssig relevans bliver dokumenteret korrekt. De samlede tilsynsrapporter kan ses på www.roskilde.dk/uanmeldtetilsyn

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 43

  Fraværende
  Merete Dea Larsen

 • Pkt. 44 Orientering om kriterier for tildeling af plejebolig, mv.

  Pkt. 44

  Orientering om kriterier for tildeling af plejebolig, mv.

  Sagsnr. 98944 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager orienteringssag om kriterier for tildeling af plejebolig samt statistik på udviklingen i ansøgninger om plejeboliger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget anmodede den 12. januar 2017 om en orientering om kriterierne for tildeling af plejebolig samt statistik på udviklingen i ansøgninger om plejeboliger.
  Kriterierne for tildeling af plejebolig fremgår af kvalitetsstandarderne for personlig pleje og praktisk hjælp, som Byrådet reviderer mindst én gang årligt. Byrådet godkendte de seneste reviderede kvalitetsstandarder den 26. oktober 2016. Kriterierne for tildeling af plejebolig har grundlæggende været uændret i flere år.
  Kriterierne, som forvaltningen tager udgangspunkt i, for tildeling af plejebolig er følgende:
  - Borgeren skal have behov for observation og/eller hjælp døgnet rundt.
  - Borgerens behov for hjælp skal ikke kunne dækkes i den nuværende bolig.
  - Borgeren er ude af stand til, eller har svært ved, at tage hånd om egne behov og kan dermed ikke på betryggende vis bo alene.
  - Borgeren kan ikke tilkalde hjælp ved akut opstået behov.
  - Borgeren har i sin nuværende bolig ikke mulighed for at anvende de hjælpemidler, borgeren har behov for.
  Forvaltningen foretager en konkret og individuel vurdering af borgerens behov for plejebolig på baggrund af kriterierne. Boligansøgningerne behandles på faste møder hver 14. dag.
  I 2016 har 280 borgere ansøgt om en plejebolig. Heraf har 210 borgere fået tildelt en plejebolig, dvs. 75 % af ansøgerne får tildelt en plejebolig. 45 borgere har fået afslag på en plejebolig. Af de resterende 25 borgere, er 16 døde og 9 borgere har fortsat en plejeboligansøgning som behandles i 2017.
  10 sager er i 2016 sendt videre til Ankestyrelsen. 5 af disse sager blev færdigbehandlet af Ankestyrelsen og Roskilde Kommune fik medhold i samtlige sager. De resterende 5 sager er afsluttet af forskellige årsager som manglende fuldmagt fra pårørende samt frafald af klagen.
  Sagsbehandlingsfristen for ansøgninger om en plejebolig er på 8 uger, hvilket normalt altid overholdes. Der kan dog være sager, som er mere komplicerede og kræver længere sagsbehandling, da der for eksempel er behov for at indhente svar fra specialister i sundhedsvæsenet, udredninger og lignende.
  Når en borger får afslag på en plejebolig, sker der samtidig en konkret og individuel vurdering af, hvorvidt der er behov for at ændre hjælpen i hjemmet, så der fortsat kan leveres den tilstrækkelige hjælp.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 44

  Fraværende
  Merete Dea Larsen

 • Pkt. 45 Orientering om status på handleplan for ældrepolitikken. Rehabiliteringsplaner

  Pkt. 45

  Orientering om status på handleplan for ældrepolitikken. Rehabiliteringsplaner

  Sagsnr. 267119 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 2. december 2015 handleplan for ældrepolitikken. Der gives hermed en status for den indsats i handleplanen, som relaterer sig til rehabiliteringsplaner.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i Roskilde Kommunes ældrepolitik er, at ældre borgere i Roskilde skal opleve, at der er sammenhæng i de ydelser, de modtager, og at de modtager hjælp til selvhjælp så de længst muligt bliver i stand til at tage vare om egen livssituation. Roskilde Kommune har siden begyndelsen af 2015 indført en systematisk og evidensbaseret fremgangsmåde i arbejdet med at rehabilitere og give hjælp til selvhjælp til borgere, som modtager personlig pleje og praktisk hjælp i eget hjem samt for beboere på plejecentre, jf. tidligere beslutninger i Sundheds- og Omsorgsudvalget om at benytte midler fra ældremilliarden til en ny og systematisk rehabiliteringsindsats.
  Formålet med den rehabiliterende tilgang i Roskilde Kommune er, at borgeren får mulighed for at genvinde sin samlede funktionsevne, forbedre livskvaliteten, blive mere selvhjulpen og opnå tryghed ved at leve et uafhængigt liv. Alle borgere, der er tilknyttet ældreområdet, skal have en rehabiliteringsplan. Planen tager altid udgangspunkt i en tværfaglig samlet udredning af borgeren, borgerens hele livssituation samt egen motivation og individuelle mål. Det er borgerens selvstændige liv, sådan som det giver mening for borgeren, der er i fokus.
  Udvalget blev den 3. november 2016 orienteret om Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA) undersøgelse af effekten af den rehabiliterende indsats i hjemmeplejen i Roskilde Kommune. Undersøgelsen viser, at nyvisiterede borgere bliver hurtigere selvhjulpne end før implementeringen af rehabiliteringsindsatsen.
  I handleplanen for ældrepolitikken besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 2. december 2015, at alle borgere på både plejecentre og i hjemmeplejen ved udgangen af 2016 har en tværfaglig rehabiliteringsplan med individuelle mål.
  Ved udgangen af 2016 havde alle beboere på de kommunale plejecentre fået udarbejdet en tværfaglig rehabiliteringsplan. For borgere, der modtager praktisk hjælp og personlig pleje i eget hjem, havde ca. 50 % en rehabiliteringsplan ved udgangen af 2016.
  En del af årsagen til, at ikke samtlige hjemmeboende borgere nåede at have en rehabiliteringsplan ved udgangen af 2016 skyldes, at den private leverandør er kommet senere i gang med rehabiliteringsindsatsen. En anden årsag er, at det har taget længere tid end forventet for medarbejderne at arbejde efter de nye mere systematiske og tværfaglige arbejdsgange. Dette er efterfølgende nået.Alle resterende hjemmeboende borgere, der modtager personlig pleje og praktisk hjælp vil have en rehabiliteringsplan i løbet af 2. kvartal 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 45

  Fraværende
  Merete Dea Larsen

 • Pkt. 46 Orientering om dialog med bestyrelsen for plejecenter Margrethehjemmet om administrationsbidrag

  Pkt. 46

  Orientering om dialog med bestyrelsen for plejecenter Margrethehjemmet om administrationsbidrag

  Sagsnr. 77868 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som opfølgning på sag til udvalget den 3. november 2016 samt 8. december 2016 om beboernes administrationsbidrag på det private plejecenter Margrethehjemmet modtager udvalget en status.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen anmodede den 25. oktober 2016 advokatfirmaet Arup & Hvidt, der bestyrer det private plejecenter Margrethehjemmet, om en nærmere redegørelse i forhold til sammensætningen af administrationsbidraget på Margrethehjemmet.
  Årsagen til anmodningen om en redegørelse var, at beboernes administrationsbidrag på Margrethehjemmet, årligt udgør 6.187,23 kr. Sammenlignet med de kommunale plejecentre, betaler beboere på Margrethehjemmet ca. 250 kr. mere om måneden i administrationsbidrag. Udgifterne til administration i relation til Margrethehjemmet er godkendt af bestyrelsen for Margrethehjemmet, hvor der ligeledes er repræsentanter fra beboerne. Sundheds- og Omsorgsudvalget blev orienteret herom den 3. november 2016.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtog 8. december 2016 en orientering om, at Roskilde Kommune har udført tilsyn i forhold til sammensætningen af administrationsbidraget. Selvom administrationsbidraget er højt, sammenlignet med andre selvejende institutioner, kan Roskilde Kommune ikke umiddelbart gribe ind, da bidraget er lovligt fastsat. Sundheds- og Omsorgsudvalget bad forvaltningen om at kontakte bestyrelsen for Margrethehjemmet i forhold til en nærmere dialog om administrationsbidragets størrelse.
  Roskilde Kommune har den 21. februar 2017 modtaget brev fra Arup & Hvidt, hvor der redegøres for, at bestyrelsen for Margrethehjemmet har genforhandlet administrationsaftalens indhold og som følge heraf, fra 2017, har reduceret de samlede beboeromkostninger til administration med ca. 1/3. Den årlige udgift for administrationsbidrag pr. beboer er nu samlet på i alt 4.394 kr.
  Forvaltningen har tidligere planlagt møde til afholdelse den 6. marts 2017 med bestyrelsesformanden for Margrethehjemmet. Udvalget vil på mødet få en mundtlig orientering om mødet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 46

  Fraværende
  Merete Dea Larsen

 • Pkt. 47 Orientering om undersøgelse vedrørende forebyggelse af indlæggelser

  Pkt. 47

  Orientering om undersøgelse vedrørende forebyggelse af indlæggelser

  Sagsnr. 266633 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  En undersøgelse foretaget af KORA (Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning) viser, at antallet af forebyggelige indlæggelser er faldet, efter iværksættelse af en systematisk kompetenceudvikling hos medarbejderne.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I 2014 indførte Roskilde Kommune en indsats, hvor personalet kompetenceudvikles i at observere og afdække borgernes funktionsevne i hjemmeplejen. Indsatsen sker ved, at medarbejderne bruger det såkaldte Roskilde Hjulet, som er et elektronisk refleksionsværktøj installeret på plejepersonalets tablets. Ved hvert besøg hos borgeren registrerer og indberetter hjemmeplejen, om borgerens tilstand er uændret, om der er mindre ændringer, eller om der er markante ændringer. Registreringerne sendes til en central digital oversigtstavle i hjemmeplejedistriktet og overvåges løbende i løbet af dagen.
  KORA har afsluttet en undersøgelse af, hvordan disse tiltag har virket i forhold til forebyggelige indlæggelser, det vil sige indlæggelser som i nogle tilfælde kunne være forebygget, hvis problemstillingen havde været afdækket tidligere, og der havde været handlet virkningsfuldt. Forebyggelige indlæggelser omfatter kun sygdomsgrupper, som det forventes, at hjemmeplejen i et vist omfang har mulighed for at forebygge, således at borgeren undgår at blive indlagt på sygehuset med den pågældende sygdom såsom blærebetændelse, væskemangel og forstoppelse.
  Undersøgelsen er foretaget ved at se på udviklingen i de forebyggelige indlæggelser for borgere over 65 år i Roskilde Kommune - opdelt på borgere, som henholdsvis har og ikke har været i kontakt med hjemmeplejen på tidspunktet for indlæggelsen. Dermed kan man undersøge udviklingen hos de borgere, som har modtaget hjemmepleje, og hvor hjemmeplejen har haft mulighed for aktivt at forebygge indlæggelser sammenlignet med de borgere, som hjemmeplejen ikke har været i kontakt med.
  Konklusionen af undersøgelsen er, at der er sket et fald i antallet af forebyggelige indlæggelser blandt de borgere, der modtager hjemmepleje, efter at kommunen har implementeret den digitale udgave af Roskilde Hjulet og triageringstavler samt efterfølgende arbejdsgange for sygeplejersker i forhold til sygeplejefaglig udredning.
  Sammenfattende viser undersøgelsen:
  - Fald i forebyggelige indlæggelser pr. indbygger på 6,2 pct. for borgere med hjemmepleje, men en stigning på 11,8 pct. for borgere uden hjemmepleje
  - Markant fald i sengedage (indlæggelsestid) for forebyggelige indlæggelser for borgere med hjemmepleje og stigning for borgere uden hjemmepleje.
  - Fald i forebyggelige genindlæggelser pr. indbygger for borgere med hjemmepleje, og stigning for borgere uden hjemmepleje.
  Der er en vis statistisk usikkerhed om resultaterne, som betyder, at konklusionerne skal tages med et vist forbehold.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 47

  Fraværende
  Merete Dea Larsen

 • Pkt. 48 Orientering om behandling af ansøgninger til frivilligmidler 2017

  Pkt. 48

  Orientering om behandling af ansøgninger til frivilligmidler 2017

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende indkommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om behandling af to ansøgninger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen har modtaget en ansøgning fra COPA, Stomiforening, der har ansøgt om 13.000 kr. til en række aktiviteter i lighed med de tidligere år. Ved en fejl har foreningen ikke fået indsendt ansøgningen rettidigt.
  COPA oplyser, at det har 241 brugere, hvoraf de 117 brugere er bosiddende i Roskilde Kommune. COPA er beliggende i Roskilde Kommune.
  Der er bevilget 13.000 kr. til COPA.
  Forvaltningen har ligeledes modtaget en ansøgning fra Projekt Følgeven, der har ansøgt om 3.000 kr. til en lang række aktiviteter.
  Projekt Følgeven oplyser, at det har 15 brugere, og er beliggende i Roskilde Kommune.
  Der er bevilget 3.000 kr. til Projekt Følgeven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.
  Der er bevilget 16.000 kr., som er finansieret af restbeløbet på 296.295 kr. der er således 283.295 kr. tilbage i frivilligpuljen 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 48

  Fraværende
  Merete Dea Larsen

 • Pkt. 49 Eventuelt

  Pkt. 49

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-03-2017, pkt. 49

  Fraværende
  Merete Dea Larsen