You are here

Referat

Dato: Torsdag, November 9, 2017 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 167 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 167

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 167

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 168 Anmodning om optagelse af sag vedr. benyttelse af kommunens ældreboliger

  Pkt. 168

  Anmodning om optagelse af sag vedr. benyttelse af kommunens ældreboliger

  Sagsnr. 298717 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Morten Gjerskov (A) har på vegne af Socialdemokratiet anmodet om at få optaget sag omkring benyttelsen af kommunens ældreboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Morten Gjerskov (A) har på vegne af Socialdemokratiet anmodet om at få optaget sag omkring benyttelsen af kommunens ældreboliger.
  ”I forbindelse med indflytningen i de nye Ældreboliger i Viby, ønsker vi at få en analyse og opgørelse over antallet af ledige ældreboliger i hele kommunen.
  Det er vigtigt, at vores ældreboliger ikke står tomme. Hvis det er tilfældet, så vil vi kigge på kriterierne, så vi kan sikre den optimale udnyttelse, til gavn for vores ældre medborgere.”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 168

  Udvalget besluttede, at der udarbejdes en analyse og opgørelse over antallet af ledige ældreboliger i hele kommunen.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 169 Anmodning om optagelse af sag om forslag om øget indsats til forbedring af plejehjemsbeboeres tandsundhed

  Pkt. 169

  Anmodning om optagelse af sag om forslag om øget indsats til forbedring af plejehjemsbeboeres tandsundhed

  Sagsnr. 298500 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få optaget en sag på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagorden om øget indsats til forbedring af plejehjemsbeboeres tandsundhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Annie Larsen (V) har anmodet om at få følgende sag på dagordenen:
  ”På Venstres vegne anmoder jeg om at få en sag til behandling på Sundheds- og Omsorgsudvalgets førstkommende dagsorden med forslag om øget indsats til forbedring af plejehjemsbeboeres tandsundhed.
  Når man bliver ældre og svækket, måske dement og kommer på plejehjem, er det meget svært at renholde tænderne. Mange ældre oplever et markant fald i tandsundheden, når de ikke længere selv kan børste tænderne rene.
  Rene og sunde tænder giver en højere livskvalitet. Når man kan spise uden smerter, er det lettere at holde vægten og at styrke immunforsvaret. Dårlig mundhygiejne kan, udover huller i tænder, medføre underernæring hos mange ældre, fordi de får svært ved at tygge maden.
  Dårlig tandhygiejne har store helbredsmæssige konsekvenser, idet skadelige bakterier i munden er årsagen til mange ældres lungebetændelser, akutindlæggelser og øget brug af antibiotika. Det er således også en god samfundsmæssig investering at sikre, at ældre medborgere har god tandsundhed.
  En undersøgelse foretaget af De offentlige Tandlæger i 2014 viser, at 80 procent af plejehjemsbeboerne ikke får børstet tænderne rene.
  Det er således afgørende, at plejepersonalet kan hjælpe beboerne med at børste tænder eller evt. protese rene.
  Flere kommuner har igangsat projekter med et undervisningsforløb, hvor plejepersonalet bliver undervist i tandsundhed og får sidemandsoplæring fra en tandplejer.
  Målet med disse projekter er at opkvalificere plejepersonalet, hvorved de bliver bedre rustet til at hjælpe de ældre med at børste tænderne rene. Et projekt fra Københavns Kommune viste positive resultater. Tandsundheden blev i flere tilfælde forbedret med helt op til 90 procent. Københavns Kommune valgte derfor at gøre en indsats på alle plejehjem. Det der virker godt i andre kommuner, virker uden tvivl også godt i Roskilde Kommune.
  Venstre foreslår, at der i Roskilde Kommune igangsættes et projekt med øget indsats til forbedring af plejehjemsbeboeres tandsundhed på to af kommunens plejehjem, hvorefter projektet evalueres.
  Venstre forventer, at erfaringerne fra projektet vil være så positive, at projektet derefter med fordel kan igangsættes på kommunens øvrige plejehjem.
  Venstre vil senere på lidt længere sigt foreslå, at dette forebyggende arbejde udbygges, således at ældre, som er visiteret omsorgstandplejen, tilbydes jævnlige besøg af en tandplejer, som kan hjælpe med at holde tænderne rene.
  Annie Larsen
  Medlem af Sundheds- og Omsorgsudvalget for Venstre”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 05-10-2017, pkt. 148

  Udskydes.
  Udvalget ønsker en sag ved næste udvalgsmøde med en orientering om de igangsatte initiativer på området og anvendelsen af midler vedr. omsorgstandplejen.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A) og Bente Dieckmann (A).
  Poul Andersen (A) og Poul Lindor Nielsen (A) deltog som stedfortrædere.

  Supplerende sagsfremstilling

  Der er udarbejdet en selvstændig orienteringssag. Se dagsordenspunkt 181 ”Orientering om indsatser i Roskilde Kommune relateret til tandsundhed”

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 169

  Drøftet.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 170 Forslag til reorganisering af rehabiliteringsindsatsen i Roskilde Kommune

  Notat_om_forslag_til_reorganisering_af_rehabiliteringsindsatsen_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 170

  Forslag til reorganisering af rehabiliteringsindsatsen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for forslag til reorganisering af rehabiliterings- og aflastningsindsatsen i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller at,
  Rehabiliteringspladserne ved plejecenter Kastanjehaven moderniseres og reduceres til 8 pladser, der fungerer som enestuer.
  For at forebygge et yderligere faldende funktionsniveau for den enkelte borger, tilstræbes det, at antal liggedage på rehabiliteringspladserne forkortes ved, at indsatserne i langt højere grad ydes som hjælp til selvhjælp og via akutteam.
  Ved ophold på rehabiliteringsplads iværksættes straks udredning og plan for borgerens rehabiliteringsforløb. Der sker ved, at det eksisterende tværfaglige samarbejde mellem det faglige personale, tilknyttet de somatiske rehabiliteringspladser, og hjælp til selvhjælpsteam samt akutteam, styrkes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 5. oktober 2017 organiseringen af den nuværende rehabiliterings- og aflastningsindsats og bad forvaltningen om at fremlægge forslag til ny organisering af rehabiliterings- og aflastningsindsatsen.
  Med udrulningen af det nære sundhedsvæsen hjemtager kommunerne tidligere borgerne fra hospitalet til behandling og pleje. De sundhedsopgaver, som Roskilde Kommune derfor skal løfte, bliver stadig mere komplekse i takt med, at liggetiden på hospitalerne falder, og bl.a. erstattes af flere ambulante besøg.
  Udvalget blev den 5. oktober 2017 præsenteret for den brede vifte af indsatser, som Roskilde Kommune benytter til at efterleve intentionerne i det nære sundhedsvæsen, herunder rehabiliteringspladser, tryghedspladser, hjemmepleje (inkl. palliationsteam og akutteam) og hjælp til selvhjælp. Den bedste effekt af indsatserne ses i forhold til hjælp til selvhjælp i borgerens eget hjem. Dette understøttes yderligere af, at Sundheds- og Omsorgsudvalget tidligere har besluttet at oprette et akutteam, som skal hjælpe borgerne i eget hjem i forhold til akut sygepleje. Akutteamet er en hjørnesten i indsatsen for at reducere antallet af de forebyggelige (gen-)indlæggelser.
  De somatiske rehabiliteringspladser er i dag kendetegnet ved at have mange genindlæggelser og mange liggedage. Samtidig er det vurderingen, at rehabiliteringspladserne ved plejecenter Kastanjehaven er for utidssvarende i dag til at fungere optimalt.
  Forslag til reorganisering er uddybet i vedlagte bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 170

  Godkendt.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 171 Forsøg med ledsagerordning til borgere over 67 år med lavt funktionsniveau

  Pkt. 171

  Forsøg med ledsagerordning til borgere over 67 år med lavt funktionsniveau

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for plan for forsøg med ledsagerordning til borgere over 67 år med et lavt funktionsniveau, fx kørestolsbrugere, blinde og svagtseende.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender, at Børne- og Socialministeriet ansøges om godkendelse til forsøgsordning i Roskilde Kommune i 2018 vedrørende ledsagerordning til borgere over 67 år med lavt funktionsniveau.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 5. oktober 2017 henvendelse fra Dansk Blindesamfund om mulighederne for at udvide målgruppen til ledsagerordningen i serviceloven. Serviceloven giver mulighed for at tilbyde ledsagelse til selvvalgte aktiviteter til personer under 67 år.
  Med udgangspunkt i lignende ordninger i bl.a. Odense og Viborg kommuner, foreslår forvaltningen, at Roskilde Kommune enten ansøger Børne- og Socialministeriet om, at der i 2018 gennemføres en forsøgsordning til ledsagelse til borgere over pensionsalderen eller, at der via værdighedsmidlerne for 2018 benyttes ikke disponerede midler til etablering af en ledsagerordning, jf. andet punkt på dagsorden.
  Det indstilles, at en ledsagerordning til borgere over 67 år, bliver relativt identisk med ledsagerordningen for borgere under 67 år. Målgruppen kan derfor omfatte borgere, som har et lavt funktionsniveau, som fx kørestolsbrugere, blinde og svagsynede, som ikke kan færdes alene. For at få bevilget ledsagelse skal man selvstændigt kunne give udtryk for sit behov for ledsagelse. Tildeling af ledsagelse sker på baggrund af en konkret og individuel vurdering. Det kan overvejes, at borger selv finder person til at ledsage eller, at udmøntning af en ordning overlades til en frivillig forening
  Formålet med ordningen kan være at medvirke til normalisering og integration i samfundet af borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt give borgeren mulighed for at færdes udenfor hjemmet og deltage i selvvalgte aktiviteter, herunder sociale og kulturelle aktiviteter, indkøb, mv. Det skal være borgeren selv, der definerer aktiviteten.
  Forvaltningen foreslår, at borgere som tildeles ledsagerordningen, i udgangspunktet får mulighed for op til 8 timers ledsagelse om måneden. Der er ikke mulighed for at spare timer op. Dette er identisk med ordningen i Viborg Kommune. Borger dækker selv de udgifter, som ledsageren måtte have. Der vil være mulighed for, at en del af beløbet kan refunderes en gang årligt, jf. mulighederne i den almindelige ledsagerordning.
  Det forventes, at ca. 30 borgere i 2018 vil have gavn af en udvidet ledsagerordning. Borgere, der har haft ledsagerordning før det fyldte 67. år, vil fortsat være tilknyttet den nuværende ledsagerordning i serviceloven.
  Ved godkendelse af en forsøgsordning, vil der blive foretaget en evaluering ultimo 2018 med henblik på at afklare effekt og resultater af forsøget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Med udgangspunkt i et scenarie, hvor ca. 30 borgere i 2018 vil benytte en udvidet ledsagerordning, vil de samlede omkostninger være ca. 0,85 mio. kr.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 171

  Annie Larsen (V) stillede forslag om, at de foreslåede antal timerne til ledsagelse skal kunne spares op.
  Der blev stemt om forslaget. For stemte Annie Larsen (V) og Jacob Søegaard Nielsen (V). I mod stemte Morten Gjerskov (A), Claus Larsen (A), Poul Lindor Nielsen (A), Kaj V. Hansen (A) Merete Dea Larsen (O) stemte blank.
  Herefter blev der stemt om forvaltningens indstilling. Udvalget godkendte indstillingen,

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 172 Anvendelse af ikke disponerede værdighedsmidler i 2018

  Pkt. 172

  Anvendelse af ikke disponerede værdighedsmidler i 2018

  Sagsnr. 277166 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal træffe beslutning om udmøntning af værdighedsmidlerne for 2018, der ikke er disponeret. Frist for angivelse af anvendelse af værdighedsmidlerne i 2018 til ministeriet er den 9. november 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget beslutter anvendelse af de ikke disponerede værdighedsmidler på 408.000 kr. i 2018.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I forlængelse af Byrådets godkendelse af værdighedspolitikken for Roskilde Kommune, har Sundheds- og Omsorgsudvalget henholdsvis den 10. maj 2016 og 3. november 2016 truffet beslutning om udmøntningen af værdighedsmidlerne for 2016 og 2017.
  Sundheds- og Ældreministeriet har den 28. september 2017 oplyst, at Roskilde Kommune modtager i alt 15.276.000 kr. i 2018 i værdighedsmidler. Dette medfører, at der er 408.000 kr. som ikke er disponeret. De ikke disponerede midler er opstået, da tilskuddet er pris- og lønreguleret til 2018-niveau og fordelt mellem kommunerne efter udligningssystemets demografiske ældrenøgle fra Økonomi- og indenrigsministeriet. Ministeriet oplyser, at midlerne fordeles som i 2016 og 2017 i henhold til de samme emneområder, dvs. livskvalitet, selvbestemmelse, mad og ernæring, en værdig død samt kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen.
  Ud af de samlede nuværende værdighedsmidler på i alt 14.868.000 kr. er 13.668.000 kr. benyttet til flere varme hænder, herunder midler til ansættelse af oplevelsesmedarbejdere på plejecentrene, måltidsværter på plejecentrene, som skal sikre det gode måltid med borgerne, aflastningsophold i fast turnusordning, en udvidelse af klippekortsordningen fra en ½ time om ugen til 1 time om ugen for hjemmeboende borgere, samt en forbedret ernæringstilstand for hjemmeboende borgere. Der er ligeledes disponeret midler til Seniorhøjskolen og en styrket inkontinensindsats. Endvidere er der disponeret midler til oprettelse af et palliativt team, der skal varetage det samlede palliative forløb.
  Med de ikke disponerede 408.000 kr. foreslår forvaltningen at styrke et eksisterende initiativ. Det kan fx ske en styrkelse af aktivitetsindsatsen på plejecentrene eller en udvidelse af den eksisterende tand- og diætistindsats på plejecentrene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er tale om udmøntning af anvendelse af midler på budgettet i 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet til udmøntning af værdighedspolitikken. En indtægts- og udgiftsbevilling vil blive behandlet, når ministeriet har godkendt Roskilde Kommunes redegørelse for anvendelse af midler for 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 172

  Udvalget besluttede at anvende de ikke disponerede værdighedsmidler på 408.000 kr. i 2018 til de to foreslåede indsatser. Udvalget er enigt om, at midlerne skal fordeles ligeligt mellem de to indsatser.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 173 Sundhedsberedskabsplan

  Bilag_Forslag_til_Sundhedsberedskabsplan.pdf

  Pkt. 173

  Sundhedsberedskabsplan

  Sagsnr. 246480 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet skal tage stilling til forslag til Sundhedsberedskabsplanen for Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundhedsberedskabsplanen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge Sundhedsloven og Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet er hver kommune en gang i hver valgperiode forpligtet til at udarbejde og vedtage en plan for kommunens sundhedsberedskab. Formålet med planen er at sikre, at beredskabet under større ulykker, uforudsigelige hændelser, ændrede vejrforhold, katastrofer m.v. kan videreføres, og at kommunen kan varetage sine behandlings- og omsorgsopgaver.
  Sundhedsberedskabet skal sikre, at sundhedsvæsenet kan udvide og omstille sin behandlings- og plejekapacitet ud over det daglige beredskab ved beredskabshændelser fx større ulykker og ekstraordinære hændelser som massevaccination, eller at kommunes plejecentre skal tage imod ekstraordinært udskrevne patienter fra sygehusene.
  Forslaget til Sundhedsberedskabsplan, jf. bilag, er en del-plan til Roskilde Kommunes generelle beredskabsplan, hvor en revideret udgave ligeledes forelægges byrådet til godkendelse på mødet i november 2017.
  Sundhedsberedskabsplanen kan revideres og udvikles efter behov, idet der løbende kan tilføjes yderligere indsatsplaner og instrukser, og planen skal én gang i hver valgperiode godkendes af byrådet.
  Forslaget til Sundhedsberedskabsplan har i henhold til lovgivningen været sendt til bemærkninger hos Sundhedsstyrelsen, som har kommenteret planen. Sundhedsstyrelsen bemærker generelt, at Sundhedsberedskabsplanen er velgennemarbejdet og med gode overvejelser og planlægningstiltag. Styrelsen finder det endvidere positivt, at Sundhedsberedskabsplanen er en delplan til Roskilde Kommunes samlede beredskabsplan, og at planen baserer sig på en risiko- og sårbarhedsanalyse. Foruden disse bemærkninger har Sundhedsstyrelsen nogle konkrete og mindre forslag til ændringer, som vil blive indarbejdet administrativt. Forslaget til sundhedsberedskabsplan er endvidere sendt til høring hos Roskilde Kommunes nabokommuner, der ikke har haft nogen bemærkninger til planen, samt hos Region Sjælland. Bemærkninger fra sidstnævnte udestår.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 173

  Anbefales.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 174 Status på besøg fra Demensalliancens boligrejsehold

  Demensvenlige_boliger_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 174

  Status på besøg fra Demensalliancens boligrejsehold

  Sagsnr. 298156 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget bedes drøfte resultaterne fra boligrejseholdets besøg på fem plejecentre i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at resultaterne fra boligrejseholdets besøg drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i Roskilde Kommunes medlemskab af Demensalliancen besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 4. maj 2017, at Demensalliancens boligrejsehold skulle besøge fem plejecentre i Roskilde Kommune. Boligrejseholdet består af en gruppe eksperter i forhold til demensvenlig boligindretning.
  Den 15. august 2017 besøgte boligrejseholdet Trekroner, Kristiansminde, Kastanjehaven, Oasen og Sct. Jørgensbjerg. Besøgene havde til formål at få konkrete anbefalinger til, hvordan Roskilde Kommunes eksisterende plejecentre kan gøres mere demensvenlige på både kort og lang sigt.
  Rejseholdet har udarbejdet et katalog med deres observationer samt konkrete og generelle anbefalinger til en mere demensvenlig indretning. Katalog er vedlagt sagen. Resultaterne blev præsenteret på en workshop den 26. september 2017 på Rådhuset.
  Hovedkonklusionerne fra Rejseholdet er:
  Fællesarealer kan indrettes, så borgere med demens bedre kan udnytte disse. Dette kan bl.a. ske ved brug af bl.a. belysning og en mere hjemlig indretning.
  I gangarealer kan brug af flere farver medvirke til at definere rummets afgrænsning.
  Udearealerne kan afskærmes yderligere, så det bliver nemmere for borgere med demens at benytte disse.
  I plejeboligerne kan brug af flere kontrasterende farver bl.a. tydeliggøre placering af toilettet.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. september 2017 at reservere 1,118 mio. kr. fra de ikke disponerede midler fra ældremilliarden for 2016 til demensvenlig indretning af plejecentrene. Samtidig forventes Sundheds- og Ældreministeriet snarest at udmelde endnu en satspuljeansøgning til demensvenlig indretning af plejecentre.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 174

  Drøftet.
  Udvalget besluttede, at et endeligt forslag til fordeling af de reserverede midler skal forelægges udvalget til godkendelse.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 175 Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Pkt. 175

  Plan for udmøntning af budgetaftalen for 2018 på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Sagsnr. 293852 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Forvaltningen fremlægger forslag til plan for udmøntning af de enkelte initiativer i budgetaftalen for 2018-2021 på udvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at planen for udmøntning af budgetaftalens initiativer på udvalgets område godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Budget 2018 blev vedtaget af byrådet den 11. oktober 2017 og indeholder nye initiativer på udvalgets område. Nedenfor listes initiativerne med angivelse af, hvordan og hvornår forvaltningen foreslår, at de nærmere udmøntes.

  Aktivitetsmedarbejdere plejecentre

  De 2,0 mio. kr. fordeles til plejecentrene til ansættelse af aktivitetsmedarbejdere efter antal af pladser.

  Sundhedsplejen - tidlig indsats

  Sundhedsplejen tilføres i alt 0,5 mio. kr. ekstra i 2018 og frem til at styrke indsatsen omkring udsatte og sårbare børn og familier med særlige behov for støtte og vejledning. Oplæg til konkret udmøntning vil blive forelagt udvalget i løbet af 1. kvartal 2018.

  Mobilt laboratorium – anskaffelse af bus

  Roskilde Kommune inviterer Region Sjælland og de praktiserende læger til at samarbejde om en mobil laboratorieenhed, som kan gøre det muligt, at borgeren kan udredes og behandles i eget hjem og forebygge især de korte indlæggelser. Der afsættes 0,7 mio. kr. i 2018 til anskaffelse af en bus samt 0,3 mio. kr. årligt til drift i 2018 og frem til initiativet. Oplæg til konkrete udmøntning vil blive forelagt udvalget i løbet af 1. halvår 2018.
  De øvrige vedtagne blokke i form af reduceret demografiudvikling på ældreområdet, velfærdsteknologi og aktivitetsbestemt medfinansiering er indarbejdet administrativt i budgettet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Sagen vedrører udmøntningen af nye initiativer i budgetaftalen 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 175

  Godkendt.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 176 Indtægts- og Udgiftsbevilling vedr. Brug af livshistorie i hverdagen

  Pkt. 176

  Indtægts- og Udgiftsbevilling vedr. Brug af livshistorie i hverdagen

  Sagsnr. 295411 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fra satspuljen modtaget i alt 599.485 kr. til forbedret anvendelse af livshistorie i plejen og omsorgen for borgere med demens.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 599.485 kr. i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 6. oktober 2017 modtaget 599.485 kr. fra satspuljen til forbedret anvendelse af livshistorie i plejen og omsorgen for borgere med demens.
  Projektperioden for anvendelse af midlerne er fra 1. januar 2018 til 20. december 2018.
  Livshistorie anvendes allerede i dag i den rehabiliterende indsats i Roskilde Kommune. Med projektmidlerne kan brugen af livshistorie benyttes endnu mere målrettet til borgere med demens.
  Projektet har således til formål at give medarbejdere på udvalgte plejecentre et kompetenceløft med fokus på at kunne anvende livshistorie i plejen og relationsarbejdet, så borgere med demens bliver støttet i en meningsfuld hverdag med høj grad af trivsel og livskvalitet. Yderligere skal kompetenceløftet styrke medarbejdernes kompetencer til at kunne undersøge, analysere og reflektere over, hvilken betydning den individuelle livshistorie har for adfærd og velbefindende for borgere med demens.
  Der er fra ministeriet side krav om egenfinansiering. Egenfinansieringen i projektet udgør i alt 33.800 kr. Egenfinansiering findes inden for rammen.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 599.485 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet. Egenfinansieringen er finansieret indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets ramme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 176

  Anbefales.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 177 Ansøgninger om ekstraordinære frivilligmidler

  Pkt. 177

  Ansøgninger om ekstraordinære frivilligmidler

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I sagen forelægges de ansøgninger som er indkommet i henhold til de ekstraordinære frivilligmidler for 2017 og 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har sat ekstra midler af til at støtte kommunens frivillige foreninger, som ligger ud over de midler der kan ansøges om efter § 18 og 79 i serviceloven.
  De ekstra midler udgør 1 mio. kr. i 2017 og 2018. Foreninger kan ansøge om midler til aktiviteter indenfor fire temaer:
  Særligt udsatte børn og unge, herunder psykisk sårbare og ensomme unge
  Initiativer til at bekæmpe ensomhed hos ældre borgere
  Initiativer på forebyggelsesområdet
  Palliation (fremme af livskvalitet hos borgere med problemer som følge af livstruende sygdom), herunder fx samarbejde med vågetjenester
  Udvalget har endvidere besluttet, at de ekstra penge fordeles efter samme principper, som gælder for frivilligmidler efter § 18 og 79 i serviceloven.
  Fristen for ansøgning om de ekstra penge er den samme, som for de øvrige midler, nemlig den 1. november 2017.
  Vedlagt findes et bilag med de indkomne ansøgninger til de ekstraordinære frivilligmidler med forslag til indstillinger.
  Hvis der indkommer ansøgninger efter fristens udløb, vil udvalget få forelagt disse løbende i overensstemmelse med gældende praksis for frivilligmidlerne efter § 18 og § 79 i serviceloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017, idet udgiften kan afholdes inden for frivilligområdets budget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 177

  Udvalget har godkendt følgende ansøgninger om ekstraordinære frivilligmidler:
  - Mobilt Tour Guide System, Høreforeningen
  - Sommerferieaktiviteter for udsatte børn i Roskilde Søndre Sogn, Jacobskirkens Sociale Arbejde

  Der blev stemt om ansøgning om drift og indkøb af en bus til socialt samvær og transportaktivitet til indkøb, Indkøbsbus Syd. For stemte Morten Gjerskov (A), Claus Larsen (A), Poul Lindor Nielsen (A), Kaj V. Hansen (A) og Merete Dea Larsen (O). Annie Larsen (V) og Jacob Søegaard Nielsen (V) afstod fra at stemme, da sagen ikke er tilstrækkelig oplyst.
  De resterende ansøgninger om ekstraordinære frivilligmidler behandles på udvalgets næstkommende møde i december.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 178 Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Alletiders_Musikby_-_Handleplan.pdf

  Pkt. 178

  Alle Tiders Musikby - Handleplan til høring

  Sagsnr. 278503 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Handleplan for Alle Tiders Musikby forelægges til høring i fagudvalgene forud for byrådets godkendelse i november.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget afgiver eventuelle bemærkninger til handlingsplanen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 30. august 2017, punkt 198, strategien Alle Tiders Musikby. Der er nu i regi af Musikbyudvalget udarbejdet en handleplan til byrådets godkendelse.
  Forud for forelæggelsen for byrådet sendes handleplanen til høring i relevante fagudvalg, og høringssvarene vil foreligge til byrådets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017 og 2018. I budgettet er afsat 2,5 mio. kr. årligt i 2018 og frem til realisering af Alle Tiders Musikby.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 178

  Godkendt.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 179 Proces for demensstrategi

  Pkt. 179

  Proces for demensstrategi

  Sagsnr. 298156 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal med denne sag drøfte processen for arbejdet med udformningen af en demensstrategi i Roskilde Kommune, som er en del af medlemskabet af Demensalliancen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at processen for udarbejdelse af en demensstrategi godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 12. januar 2017 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget, at Roskilde Kommune blev medlem af Demensalliancen med henblik på, at Roskilde Kommune bliver en demensvenlig kommune. I perioden fra februar til maj 2017 har Roskilde Kommune været igennem fem temadage med forskellige vinkler på demens, herunder fx bedre støtte til pårørende, kompetenceløft, skabelse af et inkluderende lokalsamfund mv.
  Som led i at være en demensvenlig kommune skal der udarbejdes en demensstrategi i 2018.
  Forvaltningen anbefaler, at der udarbejdes en demensstrategi ud fra den viden, der er kommet gennem medlemskabet i demensalliancen, den Nationale Handlingsplan for Demens, Region Sjællands ”Forløbsprogram for demens 2015-2018”, Sundhedsaftalen i Region Sjælland ”Fælles om bedre sundhed – Sundhedsaftalen 2015-2018” samt Roskilde Kommunes ældrepolitik og værdighedspolitik. Demensstrategien skal ligeledes ses i sammenhæng med relevante politikker, herunder pårørendepolitikken.
  Som led i at udarbejde et demensstrategi foreslår forvaltningen, at der afholdes et seminar primo 2018, hvor der sættes fokus på de fremadrettede udviklingstendenser på demensområdet. Seminaret vil bestå i en veksling mellem oplæg og cafédrøftelser, hvor formålet er at inddrage interessenterne i processen: Ældrerådet, repræsentanter fra bruger- og pårørenderåd, det ansvarlige politiske udvalg, samt repræsentanter fra de frivillige sociale foreninger, herunder Alzheimerforeningen og Ældresagen.
  På baggrund af ovenstående, vil forvaltningen udarbejde første udkast til en ny demensstrategi til politisk behandling i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 179

  Godkendt.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 180 Erfaringer fra Huskeugen

  Pkt. 180

  Erfaringer fra Huskeugen

  Sagsnr. 298197 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I uge 38 blev der afholdt en Huskeuge, hvor borgere havde mulighed for at deltage i oplæg, foredrag og teater. Mere end 400 borgere deltog i et af ugens 7 arrangementer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter om Huskeugen skal gentages i 2018.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. juni 2017, at der blev indledt et samarbejde med Alzheimerforeningen om gennemførelse af en Huskeuge-kampagne i uge 38, hvor den internationale Alzheimerdag i forvejen afholdes den 21. september.
  En af målsætningerne bag Den Nationale Demenshandlingsplan er, at Danmark skal være et demensvenligt samfund, fx gennem inddragelse og oplysning i lokalsamfundet. Huskeugen er et eksempel på, hvordan man kan oplyse om demens, så borgerne bliver mere oplyste og får bedre forudsætninger for at hjælpe og støtte borgere med demens og deres pårørende. Yderligere er viden med til at bryde med stigmatisering og tabuer omkring demens.
  I et samarbejde mellem Alzheimerforeningen, Ældresagen, Dom Apoteket og Roskilde Kommune blev Huskeugen afholdt i Uge 38. I Huskeugen havde borgere mulighed for at deltage i foredrag, se teater og være med til at indvie en Huskesti, i alt 7 arrangementer i løbet af ugen. Mere end 400 borgere mødte op til et arrangement i ugens løb. Fremmødet til arrangementerne har varieret fra få deltagere, til over 100 fremmødte borgere. Fx deltog der ca. 200 borgere til Alzheimer – Den skamfulde Sygdom, og ca. 100 borgere til Lidt af far – Alzheimers. Derimod mødte der ingen borgere op til åbning af Huskestien og 7 borgere mødte op til Demens og Hjælpemidler.
  Grundet udfordringer med tilmelding, mødte der flere borgere op, end der var beregnet plads til, ved flere af arrangementerne. De fremmødte borgere har generelt ytret stor tilfredshed med arrangementernes indhold.
  Tilbagemeldingerne fra samarbejdspartnerne er, at de generelt har været tilfredse med kampagnen og gerne vil deltage, hvis Huskeugen gentages i 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 180

  Udvalget besluttede at gentage Huskeugen i 2018.

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 181 Orientering om bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger

  Bekendgoerelse_om_maerkning_af_demensegnede_plejeboliger.pdf

  Pkt. 181

  Orientering om bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger

  Sagsnr. 298156 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ny bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger forelægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 4. oktober 2017 trådte Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om mærkning af demensegnede plejeboliger i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter regler og kriterier for en ny mærkningsordning, som har til formål at mærke plejeboliger i forhold til boligernes demensegnethed. Mærkningen belyser udelukkende de fysiske samt bygningsrelaterede rammer og ikke plejen af borgere med demens.
  Baggrunden for bekendtgørelsen er regeringens aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om ”en national demenshandlingsplan 2025: Et trygt og værdigt liv med demens”. Aftalen blev indgået den 15. december 2016 som opfølgning på satspuljeaftalen for 2016-2019. Et element i aftalen er, at der bliver indført en national mærkningsordning for demensegnede boliger.
  Mærkningsordningen betyder, at der skal udfyldes og indsendes et skema for hvert plejecenter senest 1. december 2017. Indberetningen skal foretages af kommunalbestyrelsen i den kommune, hvor plejeboligcentret er beliggende.
  Bekendtgørelsen og skemaet ”Mærkning af demensegnede plejeboliger” er vedlagt som bilag.
  For at samtlige plejeboliger fra Roskilde Kommune er inddraget, har forvaltningen ligeledes anmodet friplejehjemmet Himmelev Gl. Præstegård om at indberette til mærkningsordningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 181

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 182 Orientering om indsatser i Roskilde Kommune relateret til tandsundhed

  Pkt. 182

  Orientering om indsatser i Roskilde Kommune relateret til tandsundhed

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har den 5. oktober 2017 anmodet om en orientering om de igangsatte initiativer i forhold til tandsundhed på ældreområdet og anvendelsen af midler vedr. omsorgstandplejen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 11. september 2014 at styrke den daværende tandsundhedsindsats ved etablering af et tættere samarbejde med omsorgstandplejen om ældre borgeres tandsundhed med henblik på forebyggelse af vægttab og forbedret ernæringstilstand. Der blev i den forbindelse afsat midler fra ældremilliarden for 2015 og frem til ansættelse af tandplejer og terapeut. Tandplejer er efterfølgende ændret til klinikassistent, som kan varetage de samme faglige opgaver i forhold til en styrket tandsundhed og mundhygiejne. Med ældremilliarden er der således siden 2014 og frem afsat i alt ca. 2 mio. kr. til en samlet indsats i forhold til ernæring og tandsundhed på ældreområdet. Via brug af værdighedsmidlerne besluttede udvalget den 10. maj 2016 at udvide tandsundhedsindsatsen til hjemmeboende borgere.
  Det tværfaglige fokus på tandsundhed og mundhygiejne kvalificerer indsatsen for borgere med dysfagi (fejlsynkning) og/eller nedsat evne til selv at varetage egen mundhygiejne, med henblik på at forebygge sygdom, smerter eller anden ubehag i mundhulen og herigennem at understøtte en forbedret ernæringstilstand hos borgeren.
  Nogle af de typiske problemstillinger, som varetages ved klinikassistent og terapeut er opsporing af borgere med behov for hjælp til mundpleje og problematikker relateret til dysfagi, undervisning af medarbejdere i tandbørstning, protesepleje samt forebyggende mundpleje ved lungeinfektioner eller andre risikopatienter, videreformidling af konkrete problematikker for borgere, der er tilknyttet omsorgstandplejen.
  I folketingets satspuljeforlig på sundheds- og ældreområdet for 2017 til 2020 blev der afsat i alt 10 mio. kr. pr. år til at forbedre tandsundheden for de svageste ældre. Roskilde Kommunes andel er 140.000 kr. pr. år. I udgiftsbevillingssag, som behandlet i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. februar 2017 blev midlerne allokeret til omsorgstandplejen, som hermed yderligere styrker de seneste års omfattende indsats i forhold til at forbedre de ældre borgeres tandsundhed og ernæringsindsats.
  Samlet er der i dag ansat seks diætister, en ergoterapeut med fokus på dysfagi samt en klinikassistent. Endvidere er der via omsorgstandplejen ansat en klinikassistent, som har plejecentrene som hovedområde.
  De midler, som Sundheds- og Omsorgsudvalget systematisk har afsat siden 2014 til en forbedret tandsundhed på ældreområdet, har betydet, at omsorgstandplejen og ældreområdet har fået et styrket samarbejde, både generelt, men også i konkrete borgerforløb. Medarbejdere på ældreområdet har fået et generelt kompetenceløft og øget mulighed for individuel vejledning i konkrete borgerforløb ved tæt faglig sparring med bl.a. klinikassistenter, terapeut og diætister om tandsundhed og mundhygiejne. Endelig opspores borgere med problematikker vedr. dysfagi og/eller nedsat mundhygiejne systematisk, så der kan iværksættes relevante indsatser efterfølgende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 182

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 183 Orientering om sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i Roskilde Kommune

  Pkt. 183

  Orientering om sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 263075 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om effekten af de sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i Roskilde Kommune. Afsnittet for Træning og Sundhed har systematisk gennem de sidste 5 år registreret, om borgerne taber sig, bliver mere fysisk aktive, holder op med at ryge og bliver mindre stressede efter deltagelse i et sundhedsfremmende forløb i Roskilde Kommune. Resultaterne viser, at der er en tendens til, at borgernes sundhed forbedres.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den politiske vision i Roskilde Kommunes Sundhedspolitik er, at borgerne i Roskilde Kommune skal leve længere og have flere gode leveår både fysisk, psykisk og socialt.
  Via sundheds- og omsorgscentrene tilbydes forebyggende, sundhedsfremmende og rehabiliterende forløb til borgere i Roskilde Kommune. Der tilbydes blandt andet forløb til borgere med hjerte-karsygdom, type 2 diabetes, kræft og kronisk obstruktiv lungelidelse (KOL) samt rådgivning til unge om trivsel og rusmidler. De sundhedsfremmende forløb sker i tæt samarbejde med andre dele af den kommunale forvaltning som fx Jobcenteret, sundhedsplejen samt hospitalerne, almen praksis, erhvervsskoler, ungdomsuddannelser, frivillige sociale foreninger og sygdomsbekæmpende foreninger, mv.
  Indsatserne tager udgangspunkt i de sundhedsfremmende forpligtigelser, som er fremhævet i sundhedsloven og serviceloven, samt i Region Sjællands forløbsprogrammer der er en del af sundhedsaftalen og i Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker.
  Det samlede antal borgere, der deltog i et sundhedsfremmende forløb, er steget med 60 % fra 2013 til 2016. I alt deltog 1662 borgere i et forløb i 2016.
  De sidste fem år er det systematisk blevet registreret, om borgerne taber sig, bliver mere fysisk aktive, holder op med at ryge og bliver mindre stressede efter deltagelse i et sundhedsfremmende forløb. Generelt kan det dokumenteres, at de deltagende borgere taber sig, dyrker mere motion, føler sig bedre tilpas, bliver mindre stressede og bedre kan klare hverdagen umiddelbart efter et sundhedsfremmende forløb. På nationalt plan er viden om effekten af sundhedsfremmende og forebyggende forløb blevet øget de seneste år. Der er eksempelvis god viden om tobaksindsatsen, hvorimod der fortsat mangler entydig viden om forebyggelse af overvægt.
  Træning og Sundhed har desuden undersøgt langtidseffekten af motionsindsatserne i 2016. Her deltog 112 borgere i et telefoninterview. Interviewene viste, at omkring 50 % af borgerne fastholder de gode motionsvaner et til fire år efter deltagelse. Det gælder især for de borgere, der fortsat træner med dem de oprindelig trænede sammen med i et sundhedsfremmende forløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 183

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 184 Orientering om anvendelse af aktivitetsmidler på plejecentrene

  Oversigt_over_anvendelse_af_beloeb_til_aktiviteter_paa_kommunens_plejecentre_i_2017.pdf

  Pkt. 184

  Orientering om anvendelse af aktivitetsmidler på plejecentrene

  Sagsnr. 191178 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er årligt afsat 500.000 kr. til aktiviteter for beboerne på plejecentrene. Udvalget orienteres om, hvilke aktiviteter beløbet anvendes til i 2017.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Hvert år fordeles 500.000 kr. til aktiviteter for beboerne på plejecentrene på grundlag af antal pladser.
  I samarbejde med beboere og bruger- og pårørenderåd beslutter hvert plejecenter selv, hvilke aktiviteter midlerne anvendes til.
  De konkrete aktiviteter fremgår af bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 184

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 185 Orientering om resultat af prækvalifikation af tilbudsgivere til det kommende byggeri af plejecenter ved Hyrdehøj

  Pkt. 185

  Orientering om resultat af prækvalifikation af tilbudsgivere til det kommende byggeri af plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget er styregruppe for det kommende plejecenter ved Hyrdehøj. Udvalget orienteres om resultat af prækvalifikationen af tilbudsgivere til det kommende byggeri af plejecenter ved Hyrdehøj.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det kommende plejecenter ved Hyrdehøj opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering. Sidstnævnte med en mulighed for en samlet kapacitet med op til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 6. april 2017 projektforslaget for byggeriet. Projektforslaget, som er baseret på det vindende tilbud fra arkitektkonkurrencen fra 2016, danner baggrund for det endelige udbudsmateriale.
  Forvaltningen har nu gennemført en prækvalifikation for at finde de fem entreprenører, som skal byde på opgaven. På mødet vil forvaltningen redegøre nærmere for processen omkring prækvalifikationen og orientere om de fem udvalgte tilbudsgivere.
  Udbudsprocessen varer indtil ultimo 2017. Kontraktunderskrivelse med vinderen af hovedentreprisen forventes at være i januar 2018. Den oprindelige tidsplan for ibrugtagelse af plejecenteret er fortsat ultimo 2019 eller primo 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 185

  Udvalget besluttede at bemyndige byggeudvalget til at træffe mindre beslutninger i forbindelse med den endelige kontraktindgåelse.
  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 186 Orientering om den kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Pkt. 186

  Orientering om den kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 291052 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om den seneste kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune samt en opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har på nuværende tidspunkt en samlet kapacitet på 507 permanente plejeboliger samt 57 rehabiliteringspladser.
  I nedenstående figur fremgår det, at borgere på venteliste til en plejebolig har fastholdt et stabilt niveau siden slutningen af 2016. Dog er antallet af borgere steget fra juli 2017. Ultimo september 2017 var 58 borgere på venteliste til plejebolig.
  Tal i nedenstående figur dækker både borgere i Roskilde Kommune samt borgere fra andre kommuner, som står på venteliste til en plejebolig i Roskilde Kommune. Der ses i 3. kvartal en stigning i antallet af udenbys borgere på kommunens plejecentre, som er medvirkende årsag til den umiddelbare stigning i borgere på venteliste. I 2016 flyttede der 22 udenbys borgere ind på Roskilde Kommunes plejecentre, mens der alene i første halvår af 2017 flyttede 20 udenbys borgere ind. Roskilde Kommune efterlever endvidere plejeboliggarantien.

  Den seneste udvikling i antal ansøgninger til plejebolig ser ud som følgende:

  Note: Juli 2017 indgår ikke i figuren, da der alene er behandlet ad hoc sager i juli.
  Opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre ser ud som følgende:

  Note: Borgere på venteliste er beregnet som gennemsnit over antal borgere på venteliste i midten af juli, august og september 2017
  * Gl. Roskilde omhandler plejecentre i den tidligere Roskilde Kommune før kommunalreformen
  ** Ægteparbolig omhandler antal ægteparboliger, og ikke antal borgere
  *** Borgere under plejeboliggarantien indgår ikke med særligt ønske til plejecenter

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 186

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 187 Eventuelt

  Pkt. 187

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 09-11-2017, pkt. 187

  Fraværende: Bente Dieckmann (A) - som stedfortræder deltog Poul Lundor Nielsen (A).

 • Pkt. 188 Frivilligprisen 2017(Lukket)