You are here

Referat

Dato: Tirsdag, April 10, 2018 - 08:00
Sted: Rådhusbuen 1, Mødelokale 1A
 • Pkt. 37 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 37

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Social- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 37

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 38 Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. de forebyggende indsatser i Roskilde Kommune

  Pkt. 38

  Anmodning om optagelse af sag fra Dansk Folkeparti vedr. de forebyggende indsatser i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 302920 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jan Herskov (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om at få denne sag på dagsordenen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Jan Herskov (O) har på vegne af Dansk Folkeparti anmodet om at få følgende optaget på dagsorden til Sundheds- og Omsorgsudvalget møde.
  ”Dansk Folkeparti vil gerne have en sag på dagsordenen til næste SOU vedr. de forebyggende indsatser i Roskilde kommune.
  Der ønskes en orientering om ikke politisk besluttede serviceforringelser på det forebyggende område så som nedskæring i sundhedsplejens virke.
  Såfremt der er andre områder der er berørt, hvor der ligeledes er serviceforringelser for borgerne bedes disse oplyst i sagen.
  Hvad er økonomien i disse serviceforringelser som flyttes til andre områder i SOU.
  Venlig hilsen
  Jan Herskov
  Byrådsmedlem
  Roskilde kommune”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 38

  Drøftet.

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 39 Dialogmøde med Ældrerådet

  Pkt. 39

  Dialogmøde med Ældrerådet

  Sagsnr. 209284 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder sit halvårlige dialogmøde med Ældrerådet tirsdag den 10. april 2018. Dagsorden for dialogmødet er aftalt med formanden for Ældrerådet. Mødet holdes kl.8.00 i byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Ældrerådet i første halvår 2018 er følgende punkter aftalt mellem de to formænd:

  - Budget
  - Finanslov 2018
  - Tilsynsrapporter
  - Modernisering ved plejecenter Toftehøjen
  - Boligområdet

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 39

  Drøftet.
  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 40 Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

  Pkt. 40

  Bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger

  Sagsnr. 302694 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge aftale om finanslov for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.
  Roskilde Kommunes andel af midlerne udgør 7.344.000 kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter anvendelsen af midler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at;
  1. midlerne fordeles ligeligt mellem hjemmeplejen og plejecentre, og
  2. midlerne fortrinsvis anvendes til nyansættelser i fuldtidsstillinger på plejecentre og til ansættelse af flere årsværk i hjemmeplejen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ifølge aftale om finanslov for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskuddet. Roskilde Kommunes andel af midlerne udgør årligt 7.344.000 kr.
  Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding.
  Udbetaling af midlerne er forudsat en politisk godkendelse. Derudover skal Roskilde Kommune redegøre for følgende:
  - Den forventede anvendelse af midlerne i hhv. hjemmepleje og på plejecentre (herunder private leverandører)
  - Den forventede fordeling mellem opjustering af deltidsansattes arbejdstid og nyansættelser
  - Roskilde Kommunes indsats i forhold til at sænke sygefraværet og øge medarbejdernes gennemsnitlige arbejdstid på ældreområdet
  Roskilde Kommunes andel af midlerne svarer til samlet 15-17,2 årsværk afhængig af faggruppe.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er tale om udmøntning af midler på budgettet i 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. en bedre bemanding i hjemmeplejen. En indtægts- og udgiftsbevilling vil blive behandlet, når ministeriet har godkendt Roskilde Kommunes redegørelse for anvendelse af midler for 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 40

  Godkendt.

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 41 Modernisering ved plejecenter Toftehøjen

  Oversigt_over_plejeboliger_og_aeldreboliger_ved_Toftehoejen_i_Viby.pdf

  Pkt. 41

  Modernisering ved plejecenter Toftehøjen

  Sagsnr. 195574 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for status for modernisering af plejecenter Toftehøjen med tilhørende ældreboliger. Hensigten er at modernisere boligerne og skabe en bedre balance i antallet af ældreboliger og plejeboliger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der nedsættes en ny arbejdsgruppe med forvaltningen, Boligselskabet Roskilde SYD og administratoren af Toftehøjen DOMEA, hvor hensigten er at indsende en revideret ansøgning til Landsbyggefonden for modernisering af Toftehøjen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Boligselskabet Roskilde SYD (tidligere Ramsø Ældreboligselskab) henvendte sig i juni 2013 til Roskilde Kommune med en plan om at modernisere plejecenter Toftehøjen samt opføre 18 nye ældreboliger på grunden overfor plejecenter Toftehøjen. I forhold til tilbygningen af ældreboliger, blev der i budget 2014 afsat midler til grundkapitalindskuddet. De nye ældreboliger blev taget i brug i oktober 2017.
  Ved plejecenter Toftehøjen er der i dag 24 plejeboliger og 46 ældreboliger under samme tag. Med de i alt 30 tilstødende ældreboliger overfor Toftehøjen giver det i alt 76 ældreboliger.
  Hensigten med moderniseringen var at gøre boligerne mere tidssvarende. Landsbyggefonden gav i foråret 2016 et tilsagn om støtte til ændring af de nuværende et-rums plejeboliger til to-rums boliger. Da dette vil reducere det samlede antal af plejeboliger til 12 boliger, foreslår forvaltningen, at der, i samarbejde med Boligselskabet Roskilde SYD og DOMEA, udarbejdes en revideret ansøgning til Landsbyggefonden, hvor der indstilles en fortsat modernisering af boligerne samt, at 15 af de nuværende ældreboliger i bygningen, efter en modernisering, vil have funktion som plejebolig. Hermed vil der fremadrettet være 27 plejeboliger og 31 ældreboliger under samme tag. Dette vil give en bedre balance, da efterspørgslen efter plejeboliger generelt er større end efter ældreboliger.
  Landsbyggefonden har meldt tilbage, at en revideret ansøgning muligvis kan støttes via kapitaltilførsel. Dette indebærer finansiering via Landsbyggefonden til at kompensere nuværende og kommende lejere for en huslejestigning på baggrund af moderniseringen.
  En samlet modernisering forventes at koste mellem 50-100 mio. kr. Beløbet skal nu præciseres. Roskilde Kommune skal medfinansiere et beløb i størrelsesorden 250.000-350.000 kr. for moderniseringen under den såkaldte femtedelsordning samt stille garanti for det samlede lån til moderniseringen. Projektet omfatter for nuværende ikke eventuelle ændringer eller moderniseringer af servicearealer, hvilket i givet fald vil være en kommunal udgift. Samtlige boliger på Toftehøjen er endvidere opført med tilknyttet serviceareal. Efter en eventuel revideret ansøgning forventes en længere sagsbehandlingstid i Landsbyggefonden. Der forventes ikke en afklaring før tidligst i 2020.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 41

  Anbefales.

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 42 Drøftelse af erfaringer fra afvikling af fremmødevalg til Ældrerådet

  Notat_om_erfaringer_fra_afvikling_af_fremmoedevalg_til_Aeldreraadet.pdf

  Pkt. 42

  Drøftelse af erfaringer fra afvikling af fremmødevalg til Ældrerådet

  Sagsnr. 287067 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget præsenteres for de opsamlede erfaringer fra fremmødevalg til Ældrerådet med henblik på en generel drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter erfaringerne fra fremmødevalget til Ældrerådet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det fremgår af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-32, at hver kommune skal nedsætte mindst ét ældreråd, og der skal foretages valg hertil mindst hver 4. år. Samtlige borgere over 60 år med folkeregisteradresse i Roskilde Kommune er stemmeberettigede.
  I Roskilde Kommune har valg til Ældrerådet hidtil været afholdt som brevstemmevalg. Ved seneste valg i 2013 resulterede valget i en stemmeprocent på 46 %, hvilket var et fald fra valget i 2009, som endte på 50 %. Med henblik på at få en større synlighed for Ældrerådets arbejde samt en højere stemmeprocent, besluttede valgbestyrelsen, at valget derfor skulle gennemføres som et fremmødevalg.
  Forberedelse til valget blev afviklet løbende henover 2017. Ældrerådet påtog sig ansvaret med at rekruttere valgtilforordnende, som forvaltningen efterfølgende fik organiseret ud på de 19 valgdistrikter. I alt 14.259 borgere stemte ved valget, hvilket gav en samlet stemmeprocent på 66 %. Dermed resulterede valget i en stor fremgang i antal borgere, som stemte til valg til Ældrerådet.
  De grundlæggende erfaringer fra valget er:
  - En højere grad af synlighed og formidling af Ældrerådets arbejde. Dette underbygges af, at mange vælgere, trods løbende information i hele 2017 om valget i flere medier, valgte at stemme blankt til Ældrerådet. I forhold til samtlige antal stemmeberettigede stemte 3,3 % af vælgerne blankt til valg til Ældrerådet. Det tilsvarende tal for kommunalvalget var 0,8 pct.
  - Det skal være mere klart på de postomdelte valgkort, at der også afholdes valg til Ældreråd.
  - Det kan fremme et lokalt kendskab til kandidaterne, hvis det fremgår på stemmesedlen, hvilket lokalområde kandidaterne kommer fra.
  - Det kan overvejes, hvorvidt valgbog fortsat skal betjenes manuelt eller udskiftes til digital løsning, som det er tilfældet ved de ordinære valg. Sidstnævnte vil dog være en dyrere løsning.

  I notat til sagen gennemgås mere deltaljeret erfaringerne fra valghandlingen. Notat er godkendt af valgbestyrelsen til valg til Ældrerådet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 42

  Sagen oversendes til Økonomiudvalget.
  Udvalget anbefaler, at valg til Ældrerådet fremadrettet afholdes som fremmødevalg.
  Udvalget anbefaler, at der i højere grad kommunikeres omkring ældrerådsvalget.
  Udvalget anbefaler, at de tre valg (kommunalvalg, regionsvalg og ældrerådsvalg) i højere grad integreres ved afholdelse af valgene, og ældrerådsvalget i sin praktiske afvikling kommer på niveau med de to øvrige valg.

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 43 Navn til det kommende plejecenter

  Pkt. 43

  Navn til det kommende plejecenter

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter det officielle navn til det kommende plejecenter ved Hyrdehøj.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det kommende plejecenter får navnet plejecenter Hyrdehøj.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget er styregruppe for byggeriet af det kommende plejecenter, som nu er under opførelse.
  Plejecenteret har i diverse sagsfremstillinger været omtalt som ”det kommende plejecenter ved Hyrdehøj”.
  På grund af det kommende plejecenters tætte geografiske placering til den historiske gravhøj Hyrdehøj samt det naturlige tilhørsforhold til hele området Hyrdehøj, indstiller forvaltningen, at plejecenteret får navnet ”Plejecenter Hyrdehøj”.
  I regi af Plan- og Teknikudvalget foregår en sideløbende proces i forhold til at finde navnet på den nye gade, som placerer sig mellem Hyrdehøjcenteret med tilhørende boliger og det kommende plejecenter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 24

  Sagen udskydes til næste udvalgsmøde. I mellemtiden høres Ældrerådet.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 43

  Udvalget besluttede, at plejecenteret får navnet "Hyrdehøj Plejecenter".

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 44 Status på lægedækning af rehabiliteringscentre

  Pkt. 44

  Status på lægedækning af rehabiliteringscentre

  Sagsnr. 286090 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med budget 2017 blev det besluttet at igangsætte et forsøg med fast tilknyttet læge til Roskilde Kommunes rehabiliteringspladser. Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges status på forsøget og forslag til alternativ anvendelse af de afsatte midler.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der fortsat arbejdes med modeller for sammenhængende behandlingsforløb af høj kvalitet for borgere på en rehabiliteringsplads. Konkret foreslår forvaltningen, at de afsatte midler i stedet anvendes til:
  - Flowkoordinatorfunktion på rehabiliteringspladserne
  - Etablering af fremskudt visitation på Holbæk Sygehus
  - Tilknytning af en lægefaglig konsulent

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som en del af budget 2017 er afsat 1 mio. kr. i henholdsvis 2017 og 2018 til et forsøg med lægetilknytning til Roskilde Kommunes rehabiliteringspladser.
  Formålet med lægetilknytningen var at sikre hurtige og sammenhængende behandlingsforløb af høj kvalitet for borgere på en rehabiliteringsplads samt at kvalificere og styrke samarbejdet med sygehus og praktiserende læge.
  Borgere, der opholder sig på rehabiliteringspladserne i Roskilde Kommune, er fortsat tilmeldt egen læge. Det er derfor egen læge, der har ansvaret for at behandle disse patienter. En overdragelse af behandlingsansvar til en fast tilknyttet læge på rehabiliteringscentret kræver en forudgående aftale mellem Roskilde Kommune, Region Sjælland og PLO. Roskilde Kommune har siden januar 2017 været i dialog med hhv. Region Sjælland og PLO om en model for lægedækningen. Det har ikke været muligt at nå frem til en model, som PLO har ønsket at bakke om op.
  I 2017 og 2018 er forbrugt 103.000 kr. af de afsatte midler. Forbruget har vedrørt indkøb af måleinstrumenter, remedier hertil og licenser til disse instrumenter. Derudover har der været udgifter til lægefaglig konsulentbistand til opstart af forsøget.
  Oprettelsen af disse funktioner har til formål at styrke samarbejdet omkring borgerens samlede forløb, både ved overgang mellem sygehus og rehabiliteringsplads og ved tilbagevenden til eget hjem efter endt ophold på rehabiliteringsplads.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er i forbindelse med budget 2017 afsat 1 mio. kr. i 2017 og 2018 til forsøget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 44

  Godkendt.

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 45 Etablering af sundhedstilbud i Hedeboparken

  Pkt. 45

  Etablering af sundhedstilbud i Hedeboparken

  Sagsnr. 263075 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune samarbejder med Boligselskabet Sjælland om en boligsocial helhedsplan. Af den boligsociale indsats for 2017-21 er der et ønske om at etablere et sundhedstilbud i Hedeboparken. De lokalt forankrede sundhedstilbud skal styrke beboerne i at føre en sund livsstilog medvirket til at mindske ulighed i sundhed.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at etablering af sundhedstilbud i Hedeboparken godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune samarbejder med Boligselskabet Sjælland om en boligsocial helhedsplan. Formålet er at fremme tryghed og trivsel blandt beboerne i helhedsplanens boligområder og medvirke til at bryde den negative sociale arv.
  Træning og Sundhed har de gennem de seneste år etableret et tæt samarbejde med Boligselskab Sjælland om sundhedsfremmende og forebyggende indsatser i Æblehaven og Rønnebærparken. Samarbejdet har medvirket til at øge sundhed, tillid og tryghed i området.
  På baggrund af de gode erfaringer, og som en del af den boligsociale helhedsplan 2017-20, indstiller forvaltningen, at der etableres sundhedstilbud i Hedeboparken. Sundhedstilbuddet skal blandt andet bestå af sundhedstjek, hvor borgerne kan komme ind uden planlagt aftale og få foretaget test og få en sundhedssamtale. Det vil endvidere være muligt at viderehenvise borgere til andre sundhedstilbud, eksempelvis rygestop eller stresshold. Den primære målgruppe er voksne borgere i og omkring Hedeboparken med risiko for at udvikle livsstilsbetingede sygdomme.
  Etableringen kan foregå ved at oprette sundhedstilbud i sundhedsplejens lokaler på Hedegårdenes skole.
  De boligsociale medarbejdere vil være behjælpelige med at markedsføre tilbuddet for beboerne i området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 45

  Godkendt.

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 46 Godkendelse af skema B. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Noegletal_til_skema_B._Nyt_plejecenter_ved_Hyrdehoej.pdf

  Pkt. 46

  Godkendelse af skema B. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af plejecenter ved Hyrdehøj med i alt 104 boliger, fremlægges hermed skema B.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. skema B godkendes:
  a.med en samlet anskaffelsessum på i alt 207.959 mio.kr til opførelse af 104 plejeboliger
  b.med et kommunalt grundkapitalindskud på 20.796 mio. kr.
  c.med en anskaffelsessum på i alt 79 mio. kr. eksklusiv moms til opførelse af servicearealer.
  2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 121,5 mio. kr. til boligdelen
  3. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 37,0 mio. kr. til serviceareal
  4. der gives tillægsbevilling i 2018 på 12,0 mio. kr. til mindreindtægt fra træk på byggekreditten finansieret af kassebeholdningen.
  5. budgetbeløbene vedrørende overslagsårene, indarbejdes i budget 2019-2022
  6. der godkendes en samlet årlig boligudgift på 1.200 kr. pr. m2 ex forbrug

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med budgettet for 2015 er det besluttet, at der i Roskilde Kom­mune skal bygges et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 104 boliger.

  I januar 2018, blev udbudsprocessen i forhold til at finde entreprenør af byggeriet afsluttet. Vinderen var Anker Hansen og Co. Den 9. februar 2018 var der første spadestik. Herefter er byggeprocessen for alvor påbegyndt.

  Byrådet godkendte skema A den 25. januar 2017. Da entreprenøren nu er fundet fremsendes hermed skema B. Den samlede anskaffelsessum er ved skema B på i alt 207.959 mio. kr. Ved skema A var den samlede anskaffelsessum på i alt 209.678 mio. kr. Grundkapitalen er ved skema B på i alt 20.796 mio. kr. Ved skema A var grundkapital på i alt 20.968 mio. kr. Lejens størrelse udgør ved skema B i alt 1.200 kr. pr. m2 ex. forbrugsudgifter. Ved skema A var lejens størrelse fastsat til 1207 kr. pr. m2. Anskaffelsessummen på i alt 79 mio. kr. eksklusiv moms til opførelse af servicearealer er uændret siden skema A. Dette beløb udgør i alt 97,3 mio. kr. inkl. moms.

  Forskydningen i økonomien skyldes, at forhandlingerne med entreprenøren og kontrakten blev indgået uden væsentlige komplikationer. Byggeriet har fortsat samme tidsplan som forelagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. september 2017, dvs. en ibrugtagning af det nye plejecenter enten ultimo 2019 eller primo 2020. Af bilag fremgår de økonomiske nøgletal til sagen, der danner baggrund for indstillingspunkterne.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2018 på 28,565 mio. kr. i 2019 på 0,441 mio. kr. og en forbedring af kassebeholdningen i 2020 på 17,006 mio. kr.
  Netto en forværring af kassebeholdningen på 12,0 mio. kr. som skyldes, at træk på byggekreditten for 2017 har været dobbelt indregnet i budget 2017-2020.

  Der er tidligere frigivet på boligdelen 13,9 mio. kr. og på servicearealet 8,1 mio. kr., og derved udgør det samlede frigivne rådighedsbeløb 22 mio. kr. Beløbene vedr. 2019 – 2022 skal indarbejdes i budgetforslaget for 2019 – 2022. Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i årene 2018-2022 fremgår af økonomiskema (bilag til sagen).

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 46

  Anbefales.

  Udvalget noterer sig, at der ved pkt. 4 er tale om en teknisk indstilling. Der er tale om et ekstra træk på kassebeholdningen på 12 mio. kr. Dette er ikke et udtryk for, at projektomkostningerne er steget, men udelukkende et udtryk for, hvordan finansieringen er sammensat. De samlede omkostningerne for Roskilde Kommune er de samme, som det hele tiden har været forudsat, og det ekstra træk giver således ikke anledning til ændringer i budget 2019-21.

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 47 Tildeling af ekstraordinære frivilligmidler

  Pkt. 47

  Tildeling af ekstraordinære frivilligmidler

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der resterer stadig uforbrugte ekstraordinære frivilligmidler efter udvalgets tildeling af midler ultimo 2017.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at anvendelsen af de uforbrugte ekstraordinære frivilligmidler drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget tildeler en gang årligt frivilligmidler efter servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger. Tildelingen sker ud fra de kriterier for tildeling, som udvalget har godkendt. Det samlede budget for frivilligområdet omfatter foruden frivilligmidlerne, udgifter til Tinghuset, Værestedet i Jyllinge, afholdelse af Frivillig Fredag, tilskud til Ældrerådet, herunder afholdelse af valg til Ældrerådet, udgivelse af 60PLUS, Sundhedsavis m.v.
  Der er henover årene akkumuleret ikke disponerede midler, som i 2017 beløb sig til 1,6 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede på den baggrund, på mødet den 7. september 2017, at 1 mio. kr. af de uforbrugte midler skulle udmøntes i 2017/2018 samt 0,6 mio. kr. i 2019. Udvalget besluttede også, at de ekstra midler skulle fordeles efter samme kriterier, som gælder for frivilligmidler efter § 18 og 79 i serviceloven, samt at foreninger kunne ansøge om midler til aktiviteter indenfor nedenstående fire temaer:
  - Særligt udsatte børn og unge, herunder psykisk sårbare og ensomme unge
  - Initiativer til at bekæmpe ensomhed hos ældre borgere
  - Initiativer på forebyggelsesområdet
  - Palliation (fremme af livskvalitet hos borgere med problemer som følge af livstruende sygdom), herunder fx samarbejde med vågetjenester
  På udvalgsmøderne i november og december 2017 fordelte udvalget i alt 362.500 kr. af de uforbrugte ekstraordinære frivilligmidler på baggrund af indkomne ansøgninger fra frivillige foreninger. Der resterer således 637.500 kr. af den samlede ramme på 1 mio. kr. for 2017/2018 samt 0,6 mio. kr. for 2019, det vil sige i alt cirka 1,2 mio. kr.
  Det vil være relevant at gøre foreningerne opmærksom på, at der stadig udestår disse ekstraordinære, uforbrugte frivilligmidler, som kan ansøges af foreningerne. I givet fald vil forvaltningen annoncere herom i løbet foråret 2018.
  Det kan endvidere overvejes, om de frivillige foreninger skal opfordres til at gå sammen og ansøge om projekter i et netværkssamarbejde, således at projekterne kan få en større volumen og komme bredere ud. Ligeledes kan det overvejes, om man ved stillingtagen til ansøgninger om de uforbrugte ekstraordinære frivilligmidler kan foretage en vis afvigelse fra de kriterier, der gælder for ansøgninger om frivilligmidler efter § 18 og 79 i serviceloven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 47

  Udvalget udskyder fordelingen af de ekstraordinære midler til efteråret 2018.
  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 48 Orientering om status for pårørendepolitikken

  Pkt. 48

  Orientering om status for pårørendepolitikken

  Sagsnr. 281950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om de initiativer, der er igangsat for at gennemføre pårørendepolitikken.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i pårørendepolitikken er, at pårørende oplever at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren. Endvidere skal pårørende opleve, at der er opmærksomhed og støtte, da man som pårørende selv kan være berørt og belastet af situationen. Endelig skal pårørende opleve et godt samarbejde og en god dialog mellem pårørende, borgeren og kommunens ansatte.
  For at indfri visionen vedtog Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget på møder i august 2017 en række konkrete indsatser, i form af en handlingsplan, der skal føre til at de politiske mål i pårørendepolitikken opfyldes.
  Forvaltningen har holdt møder med Handicaprådet, Ældrerådet samt en række patientforeninger. På møderne er drøftet, hvordan relevant information om pårørendepolitikken bør udformes. Der er entydige tilbagemeldinger om, at én pjece med relevante informationer til alle typer pårørende-situationer ikke er hensigtsmæssig, da en sådan pjece bliver for omfattende og uoverskuelig og samtidig hurtig vil blive uaktuel.
  I stedet er der enighed om, at der bør udformes en informations-folder med en kort, generel beskrivelse af pårørendepolitikken og med henvisning til kommunens og de frivillige foreningernes hjemmesider. Pjecen skal fordeles til biblioteker, praktiserende læger m.fl. Endvidere blev det på møderne drøftet, hvordan en ny hjemmeside til pårørende på roskilde.dk kan udformes, så der bliver taget hensyn til, at pårørende er meget forskellige. Samt sådan at man med få klik kan finde frem til de oplysninger, der er relevante for den enkelte pårørende, herunder oplysninger om tilbud som henholdsvis frivillige foreninger og kommunen tilbyder.
  Information om pårørendeinddragelse på de enkelte plejecentre, botilbud, dagtilbud m.v. findes på de enkelte tilbud og de hjemmesider, som institutionerne selv vedligeholder.
  I overensstemmelse med pårørendepolitikken er der også iværksat en række andre initiativer, herunder ”Åben telefon” til en repræsentant for ledelsen i Social, Job og Sundhed, decentrale aktiviteter på plejecentre, bosteder m.v. med det formål at inddrage og informere de pårørende. Fx udbyder Sundhedscentret i maj 2018 et nyt kursus ”Lær at tackle hverdagen som pårørende”. Til kommunale medarbejdere er i maj ’18 et nyt kursus om at etablere og forankre et konstruktivt samarbejde med pårørende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 48

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 49 Orientering om tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen i 2017

  Pkt. 49

  Orientering om tilsyn på plejecentre og i hjemmeplejen i 2017

  Sagsnr. 204108 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune fører hvert år et uanmeldt tilsyn med alle plejecentre, der ligger i kommunen samt uanmeldt tilsyn i hjemmeplejen. Udvalget orienteres her om de tilsyn, der er foretaget i 2017.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Tilsynene er gennemført af det statsautoriserede revisionsaktieselskab BDO, der har erfaringer med tilsynsbesøg fra flere kommuner. Tilsynene er gennemført med baggrund i kvalitative interviews med beboere, personale og ledelse, observation samt gennemgang af journaler og dokumentation. Konklusionen på et tilsynsbesøg anføres ud fra følgende kategorier: Særdeles tilfredsstillende, meget tilfredsstillende, tilfredsstillende, mindre tilfredsstillende og ikke tilfredsstillende.

  Roskilde Kommunes uanmeldte tilsyn på plejecentre i 2017

  Roskilde Kommune er som myndighed ansvarlig for, at der hvert år gennemføres et uanmeldt tilsyn på alle de kommunale og private plejecentre i kommunen. Der er i 2017 ført tilsyn med alle 9 kommunale plejecentre og de 2 private plejecentre.
  Samlet set har syv plejecentre rykket sig op i en bedre kategori i 2017. De resterende fem plejecentre er placeret i samme kategori som sidste år. Der er gennemført tilsyn med den øverste kategori ”særdeles tilfredsstillende” på Kristiansminde og Trekroner. Der er gennemført tilsyn med ”meget tilfredsstillende” på Kastanjehaven, Gundsø Omsorgscenter, Asterscenteret, Sct. Jørgensbjerg, Bernadottegården, Margrethehjemmet og Himmelev Gl. Præstegård. Dette er to yderligere plejecentre end i 2016. Oasen og Toftehøjen har fået kategorien tilfredsstillende. For Toftehøjen er det en forbedring fra 2016, hvor plejecenteret, som det eneste, fik kategorien ”mindre tilfredsstillende”.
  En gennemgående konklusion fra tilsynsbesøgene er bl.a., at der er sket forbedringer i forhold til den plejefaglige dokumentation, men at der fortsat er fokus på dette.

  Roskilde Kommunes uanmeldte tilsyn i hjemmeplejen i 2017

  På baggrund af tilsynspolitikken, som er vedtaget af Byrådet, er der gennemført uanmeldte tilsynsbesøg af den kommunale og private leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp. Der er for den kommunale leverandør gennemført tilsyn med ”tilfredsstillende” for samtlige tre hjemmeplejedistrikter Nord, Syd og Midt samt den private leverandør af hjemmepleje Egedal Hjemmeservice A/S. I 2016 fik det kommunale distrikt Nord og Egedal Hjemmeservice A/S kategorien ”mindre tilfredsstillende”. For samtlige tilsyn i hjemmeplejen, er det tilsynets vurdering, at der er sammenhæng mellem de bevilgede ydelser, og det som leveres hos borgerne. Der er ligeledes sket positive forbedringer i forhold til den nødvendige dokumentation, herunder borgernes døgnrytmeplaner.
  De samlede tilsynsrapporter kan ses på www.roskilde.dk/uanmeldtetilsyn

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 49

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 50 Orientering om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på plejecenter, akutfunktion og hjemmepleje

  Pkt. 50

  Orientering om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på plejecenter, akutfunktion og hjemmepleje

  Sagsnr. 277427 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Styrelsen for Patientsikkerhed har i 2017 gennemført tilsyn på Trekroner Plejecenter, Rehabiliteringscenter Trekroner og i hjemmepleje distrikt Nord. Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om de gennemførte tilsyn.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer. Tilsynet omfatter alle offentlige og private behandlingssteder. Den 1. januar 2017 blev Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn omlagt, så tilsyn fremadrettet gennemføres som et proaktivt risikobaseret tilsyn. De typer af behandlingssteder, der vil få besøg, er fx almen praksis, sygehuse, sygepleje, hjemmepleje og plejehjem, mv.
  Styrelsen for Patientsikkerhed udarbejder en tilsynsrapport efter hvert tilsyn med en samlet vurdering af behandlingsstedet i følgende kategorier:
  - Ingen forhold af betydning for patientsikkerheden
  - Få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden
  - Problemer af betydning for patientsikkerheden
  - Kritiske problemer af betydning for patientsikkerheden
  På sundheds- og omsorgsområdet i Roskilde Kommune blev hjemmeplejedistrikt Nord, plejecenter Trekroner og Rehabiliteringscenter Trekroner udvalgt til tilsyn i 2017. Tilsynsrapporterne kan ses på www.roskilde.dk/tilsyn.
  Alle tre steder blev indplaceret i kategorien ”få forhold af mindre betydning for patientsikkerheden”.
  For hjemmeplejedistrikt Nord har Styrelsen for Patientsikkerhed anført, at sygeplejen overordnet virkede veldrevet med gode procedurer, høj grad af systematik og strukturer, der gav plads til faglig refleksion og fælles vidensdeling og læring. De fleste målepunkter var opfyldt, og det var styrelsens vurdering, at der straks blev ændret praksis således, at de uopfyldte målepunkter ville blive opfyldt.
  For plejecenter Trekroner har Styrelsen for Patientsikkerhed anført, at plejecenteret bar overordnet præg af at have gode procedurer, klare instrukser samt systematik i den daglige praksis. Plejecenterets daglige tilgang til triagering og efterfølgende opfølgning og dokumentation er ligeledes fremhævet i rapporten som positive elementer. For plejecenter Trekroner er det ligeledes styrelsens vurdering, at de fleste målepunkter var opfyldt, og uopfyldte målepunkter straks vil blive ændret.
  For Rehabiliteringscenter Roskilde er det anført, at organisationen overordnet virkede velorganiseret med gode procedurer, høj grad af systematik og strukturer, der gav plads til faglig refleksion og fælles vidensdeling og læring, og at dette giver høj grad af patientsikkerhed. Næsten alle målepunkter var opfyldt, og det var styrelsens vurdering, at de uopfyldte målepunkter havde en mindre betydning for patientsikkerheden, og som ledelse og personale i fællesskab håndterede efterfølgende.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 50

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 51 Orientering om boligformer på ældreområdet

  Notat_om_boligformer_paa_aeldreomraadet.pdf

  Pkt. 51

  Orientering om boligformer på ældreområdet

  Sagsnr. 298717 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om de forskellige boligformer, som eksisterer på ældreområdet i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har en række forskellige boligformer, som stilles til rådighed for borgere, der har vanskeligt ved at klare sig i eget hjem.
  I de årligt politisk reviderede kvalitetsstandarder for serviceniveauet i Roskilde Kommune beskrives de grundlæggende kriterier, som danner baggrund for individuelle og konkrete afgørelser af, hvorvidt en borger kan tildeles en anden boligform. Forvaltningen træffer altid konkret og individuel afgørelse om en anden boligform.
  I vedlagte notat beskrives de forskellige boligformer som er til rådighed i Roskilde Kommune, hvilket er:
  - Ældre- og handicapegnede boliger. Denne boligform stilles til rådighed for borgere, som har vanskeligt ved at klare sig i deres eget hjem og hvor det ikke længere er muligt at indrette denne hensigtsmæssigt fx til hjælpemidler. Roskilde Kommune har i alt 439 ældre- og handicapegnede boliger.
  - Handicapegnede boliger. Denne boligform stilles til rådighed for borgere, som på grund af en lettere funktionsnedsættelse har behov for en bolig i stueplan eller i en bebyggelse med elevator. Roskilde Kommune har i alt 270 handicapegnede boliger.

  - Plejeboliger. Denne boligform stilles til rådighed for borgere, der har behov for omfattende pleje og omsorg. Til en plejebolig er der tilknyttet personale hele døgnet. Roskilde Kommune har i alt 506 plejeboliger.
  - Midlertidige pladser. Roskilde Kommune stiller en række pladser til rådighed for borgere med behov for et midlertidigt ophold. Et korterevarende ophold i en midlertidig bolig kan være relateret til behovet for en rehabiliterende indsats efter sygdom, indtil borgeren igen kan klare sig i eget hjem. Et midlertidigt ophold kan også være relateret til behovet for et aflastningsophold, fx når en ægtefælle til en borger med demens er indlagt eller på ferie. Roskilde Kommune har i alt 57 midlertidige boliger.
  Yderligere beskrives i notatet kort seniorbofællesskaber. Seniorbofællesskaber dækker over ældreegnede boliger, der er bygget eller indrettet med tanke på at kravene til boligen ændres når man bliver ældre.Kommunen har normalt ikke visitationsret til seniorbofællesskaber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 32

  Udvalget besluttede, at sagen sættes på igen ved næste møde.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 51

  Udskydes.

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 52 Orientering om sundhedsprofil 2017

  Sundhedsprofil_for_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 52

  Orientering om sundhedsprofil 2017

  Sagsnr. 302710 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Alle regioner har i 2017 gennemført en sundhedsprofilundersøgelse i alle landets kommuner. Resultaterne giver mulighed for at belyse udviklingen i sundhedstilstand over tid for borgere over 16 år i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Resultaterne af den nationale Sundhedsprofil 2017 blev offentliggjort den 6. marts 2018 med rapporten ”Danskernes Sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017”. Sundhedsprofilen baserer sig på en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere over 16 år, som gentages hvert fjerde år. Resultaterne for Roskilde Kommune er baseret på 1166 besvarelser svarende til en besvarelsesprocent på 58,3. Den seneste undersøgelse blev gennemført i 2013. Region Sjælland har udarbejdet en regional rapport og har lavet en opsummering af resultater for hver kommune, jf. bilag.
  Det er muligt at belyse forekomsten og fordelingen i Region Sjælland i forhold til køn, alder og uddannelses- og erhvervstilknytning. Forekomsten for Roskilde Kommune kan opdeles på køn. Af tabel 1 fremgår forekomsten af udvalgte resultater for Roskilde Kommune.

  2013 2017 Region Sjælland 2017
  Godt selvvurderet helbred 85,6 84,2 81,4
  Daglig rygning 15 14 19
  Alkoholforbrug over højrisikogrænsen 9,9 7,6 7
  Problematisk alkoholadfærd 25 22 19
  Højt stressniveau 22 25 27
  Svær overvægt 13,8 16,1 20,6
  Mindst én langvarig sygdom 59 62 66
  Dårlig mentalt helbred 10,4 12,2 13,2

  Tabel 1: Sundhedsprofil 2017, Roskilde Kommune. Alle tal er angivet i procent.
  Sundhedsprofilen viser, at sundhedstilstanden blandt borgerne i Roskilde Kommune ikke har ændret sig markant siden 2013. Der er sket et mindre fald i andelen, der vurdere eget helbred som godt, fra 85,6 pct. til 84,2 pct. Andelen af borgere, der overskrider højrisikogrænsen for alkoholindtag er faldet fra 9,9 pct. i 2013 til 7,6 pct. i 2017. Andelen er lidt højere end Regionen (7 pct.). Stressniveauet er steget fra 22 pct. til 25 pct. Samtidig ses en mindre stigning i andelen med dårlig mentalt helbred, fra 10,4 til 12,2 pct.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 52

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

 • Pkt. 53 Eventuelt

  Pkt. 53

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 53

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).