You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 10, 2016 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 39 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 39

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 39

  Punkt 40 flyttes til det sidste punkt på dagsordenen. Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 40 Fællesmøde med Handicaprådet

  Pkt. 40

  Fællesmøde med Handicaprådet

  Sagsnr. 267665 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder det årlige fællesmøde med Handicaprådet. Fællesmødet begynder kl. 9.00 og holdes i byrådssalen.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som led i samarbejdet mellem Handicaprådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget afholdes der et årligt fællesmøde.
  Handicaprådet er det dialogforum, som rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og om initiativer for mennesker med handicap. Rådet behandler lokalpolitiske spørgsmål på tværs af sektorer, der vedrører mennesker med handicap uanset alder.
  Dagsorden for fællesmødet er aftalt med formanden for Handicaprådet:
  - Orientering fra Handicaprådet om forslag til motionsprojekt for borgere med handicap
  - Status på værdighedspolitikken
  - Status på handleplan for sundhedspolitikken
  - Drøftelse af en pårørendepolitik
  - Orientering fra Sundheds- og Omsorgsudvalget om aktuelle og kommende sager på udvalgets område

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 40

  Drøftet.

 • Pkt. 41 Anvendelse af værdighedsmidlerne

  forslag_til_vaerdighedspolitik.pdf redegoerelse_for_anvendelsen_af_midlerne_til_en_mere_vaerdig_aeldrepleje_i_2016.pdf

  Pkt. 41

  Anvendelse af værdighedsmidlerne

  Sagsnr. 277166 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med finansloven for 2016 blev det vedtaget, at alle kommuner skal udarbejde en værdighedspolitik. Der blev samtidig afsat 1 milliard kroner til fordeling mellem kommunerne til at iværksætte indsatser, der understøtter mål i værdighedspolitikken. Byrådet godkendte den 27. april 2016 værdighedspolitikken for Roskilde Kommune. Udvalget skal nu træffe beslutning om anvendelsen af midler i forhold til de indsatser, der skal indgå i redegørelsen. Redegørelsen skal sendes til ministeriet for, at kommunen får udbetalt de 14,64 mio. kr. af værdighedsmilliarden, som udgør Roskilde Kommunes andel.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til anvendelse af midler til en mere værdig ældrepleje i 2016 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Værdighedspolitikken, som fremgår af bilag, tager udgangspunkt i de fem fastsatte områder: livskvalitet; selvbestemmelse; kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen; mad og ernæring og en værdig død. Redegørelse for anvendelse af midlerne, fremgår af bilag. Nedenfor fremgår, hvordan midlerne foreslås anvendt i forhold til henholdsvis indsatser på plejecentre og blandt borgere i eget hjem.

  Plejecentre

  Livskvalitet og selvbestemmelse
  3,6 mio. kr. til aktivitet, træning, anskaffelse og oplevelse på plejecentre. Til at understøtte aktiviteter på plejecentre foreslås det, at der ansættes oplevelsesmedarbejdere, der i samarbejde med borgerne, øvrige medarbejdere og frivillige fortsætter udviklingen af en hjemlig og nær hverdag sammen med beboerne.
  Mad og ernæring
  0,4 mio. kr. til kompetenceudvikling i ernæring og måltidets betydning blandt sosu-medarbejdere på plejecentre
  2 mio. kr. til ansættelse af måltidsværter på plejecentre.

  Borgere i eget hjem

  Livskvalitet og selvbestemmelse
  1 mio. kr. til aflastningsophold for fx borgere med demens eller parkinson, der har behov for regelmæssig ophold på aflastningsplads.
  1 mio. kr. til udvidelse af klippekortordningen, således at den nuværende målgruppe får en halv time ekstra at råde over om ugen, hvor den ældre selv kan bestemme, hvad tiden skal anvendes til. Det kan fx være at rulle hår op, en tur i det fri, tur til købmanden i nabolaget, fulgt til besøg i forening, ekstra rengøring, hjælp til madlavning.
  Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  2,5 mio. kr. til seniorhøjskole som en udvikling af dagcenter/lokalcenter til en rehabiliterende indsats, der understøtter borgerens selvstændige og meningsfulde liv. Tilbuddet skal indeholde en vifte af kulturelle, sociale og fysiske aktiviteter i et tæt samarbejde med frivillige, klubber og sundheds- og omsorgscentre.
  0,5 mio. kr. til at styrke den nuværende inkontinensindsats.
  Mad og ernæring
  1,2 mio. kr. til udvidelse af indsatsen omkring ernæringstilstand hos hjemmeboende.

  Andet

  1 mio. kr. til kompetenceudvikling i værdig og inddragende kommunikation.
  1,44 mio. kr. til velfærdsteknologi, der understøtter selvhjulpenhed, i form af skylletoiletter til borgere i eget hjem og på plejecentre og til forflytningssenge, der kan indstilles til sidde- spise og hvileposition.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. De 14,64 mio. kr. tilgår kommunen, når ministeriet har behandlet redegørelsen, hvorefter der vil komme en sag om indtægts/udgiftsbevilling.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 41

  Godkendt, idet det præciseres, at indsatserne for borgere i eget hjem også indeholder træning for borgere med demens.

 • Pkt. 42 Anvendelse af ikke disponerede budgetmidler i 2016

  sag_fra_april_om_anvendelse_af_ikke_disponerede_budgetmidler_2016.pdf notat_om_etablering_af_produktionskoekken_paa_plejecenter_kastanjehaven.pdf

  Pkt. 42

  Anvendelse af ikke disponerede budgetmidler i 2016

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. april 2016 at anvende 1,44 mio. kr. til at forbedre konkrete plejecentres fællesarealer, så de er bedre indrettet i forhold til borgere med demens. Udvalget skal tage stilling til udmøntning af de resterende 3,56 mio. kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter anvendelsen af de 3,56 mio. kr., som ikke er disponeret.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 7. april 2016 anvendelsen af de 5 mio. kr., som ikke er disponeret fra ældremilliarden. Udvalget besluttede at anvende 1,44 mio. kr. til at gøre konkrete eksisterende plejecentres fællesarealer mere venlige i forhold til demens. Udvalget besluttede samtidig at udsætte beslutningen om de resterende 3,56 mio. kr. til maj måned, og bad om supplerende oplysninger i forhold til konsekvenser ved at inddrage 3-4 rehabiliteringsboliger på Kastanjehaven.
  Sagsfremstillingen fra den 7. april 2016 med de forskellige forslag til udmøntning fremgår af bilag sammen med bilaget, der angiver omkostninger ved etablering af produktionskøkken på Kastanjehaven.
  De samlede omkostninger for etablering af produktionskøkken på plejecenter Kastanjehaven er, som tidligere oplyst, beregnet til 3,583 mio. kr.
  Etablering af et produktionskøkken på Kastanjehaven vil, som tidligere oplyst, have som konsekvens, at der inddrages 3-4 rehabiliteringspladser på plejecenteret. Den ændring, der sker i kapacitet ved at nedlægge tre-fire boliger, kan ved behov, indhentes ved at inddrage 1-2 plejeboliger på plejecenter Trekroner. En plejebolig vil gøre det ud for to rehabiliteringspladser. Omlægningen af en plejebolig til to rehabiliteringspladser vil medføre en mistet huslejeindtægt årligt på 76.308 kr.
  Belægningsprocenten for rehabiliteringspladserne på Kastanjehaven var i 2015 på 94 %, mens der på Rehabiliteringscenter Trekroner var en belægningsprocent på 100 %.
  Udvalget har tidligere besluttet, at rehabiliteringspladserne skal samles på Hyrdehøj, når det nye plejecenter ibrugtages. På det tidspunkt vil de nuværende rehabiliteringspladser på Trekroner overgå til plejeboliger, og de nuværende rehabiliteringspladser på Kastaniehaven kan overgå til andet formål.
  Med ibrugtagning af plejecenter ved Hyrdehøj fra 2018 opnår kommunen det antal rehabiliteringspladser, der forventes at være behov for i de kommende år.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. De 3,56 mio. kr. indgår i budgettet og er ikke disponeret.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 42

  Venstre og Dansk Folkeparti satte et forslag til afstemning om, at de 3,56 mio. kr. anvendes til at eksisterende plejecentres fællesarealer gøres mere demensvenlige. For stemte Annie Larsen (V), Jacob Søgaard Nielsen (V) og Merete Dea Larsen (O), imod stemte Morten Gjerskov (A), Claus Larsen (A), Bente Dieckmann (A) og Kaj V. Hansen (A).
  Socialdemokraterne satte et forslag til afstemning om, at de 3,56 mio. kr. anvendes til etablering af et køkken på Kastaniehaven. For stemte Morten Gjerskov (A), Claus Larsen (A), Bente Dieckmann (A) og Kaj V. Hansen (A), imod stemte Annie Larsen (V), Jacob Søgaard Nielsen (V) og Merete Dea Larsen (O).
  Et enigt udvalg begærede sagen i byrådet.

 • Pkt. 43 Høringsparter

  Pkt. 43

  Høringsparter

  Sagsnr. 281022 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Merete Dea Larsen (O) har bedt om at få en sag på dagordenen, hvor udvalget drøfter høringsparter på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Merete Dea Larsen (O) ønsker ”en diskussion i udvalget af høringsparter til sager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område, set i lyset af henvendelser fra foreninger der har ønsket at være høringsberettiget, senest vedr. værdighedspolitikken.”
  Forvaltningen kan supplerende oplyse, at alle åbne sager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden sendes til Ældrerådet, som har mulighed for at afgive høringssvar forud for hvert møde i udvalget. Ældrerådet er et lovpligtigt råd, og det fremgår af lovgivningen, at kommunalbestyrelsen har pligt til at høre Ældrerådet om alle spørgsmål, der har betydning for ældre. Ældrerådene medvirker desuden til at udbygge kontakten mellem kommunens ældre borgere og kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål samt drøfte og viderebringe spørgsmål og synspunkter, der bredt vedrører nuværende og kommende ældre. Der er valg til Ældrerådet hvert 4. år. Alle med fast bopæl i kommunen, der er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare til Ældrerådet.
  Handicaprådet er også et lovpligtigt råd, hvor medlemmerne repræsenterer handicaporganisationer. I forhold til sager på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område sendes disse til høring i Handicaprådet forud for udvalgets møde, når de har særlig betydning for borgere med handicap.
  I nogle sager træffer Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutning om specifikke høringsparter. Det gælder fx vedrørende kvalitetsstandarder, der hvert år er sendt i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. I forhold til ældrepolitikken besluttede udvalget i oktober 2015, at denne skulle i høring hos Ældrerådet og Bruger- og Pårørenderåd, og i forhold til værdighedspolitikken besluttede udvalget i marts 2016, at denne skulle i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.
  Frivilligcenterets bestyrelse, som repræsenterer foreninger på det frivillige sociale område, er også høringspart på udvalgets område. Alle sager, der berører det frivillige sociale område, sendes i høring hos Frivilligcenterets bestyrelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 43

  Drøftet.

 • Pkt. 44 Frigivelse af rådighedsbeløb for 2016 til plejecenter ved Hyrdehøj

  Pkt. 44

  Frigivelse af rådighedsbeløb for 2016 til plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af det kommende plejecenter ved Hyrdehøj anmodes om frigivelse af rådighedsbeløbet i budget 2016 til anlæg af plejecenteret.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på 3,5 mio. kr. ved frigivelse af det i budget 2016 afsatte rådighedsbeløb på hhv. 3 mio. kr. til etablering af nyt plejecenter samt 0,5 mio. kr. til 10 boliger til ældre udviklingshæmmede.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I budget 2015 er der afsat i alt 71 mio. kr. i årene 2015-2018 til at opføre et nyt plejecenter i Roskilde Kommune, der kan tages i brug i 2018 samt 8 mio. kr. til 10 boliger til ældre udviklingshæmmede i årene 2016-2018 jf. Byrådets beslutning den 25.marts 2015.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 7. maj 2015 tids- og handleplanen samt organisering i forhold til det kommende plejecenter ved Hyrdehøj. Den 5. november 2015 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget program for valg af konkurrenceprojekt. Programmet tager udgangspunkt i de rammer og retning, som Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 10. september 2015. Konkurrencen forventes afsluttet i juni 2016.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.
  Økonomiske konsekvenser anlægssager i årene 2016-2019:

  Alle tal i 1.000 kr.
  - = merudgift eller mindreindtægt
  + = Mindreudgift eller merindtægt
  2016 2017 2018 2019
  Investeringsoversigt, senest vedtagne rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter – nyt plejecenter Hyrdehøj -3,000
  Anlæg, udgifter – 10 boliger ældreudviklingshæmmede -0,500
  Forslag til revideret rådighedsbeløb:
  Anlæg, udgifter – nyt plejecenter Hyrdehøj -3,500
  Ansøgning om anlægsbevilling:
  Anlæg, udgifter – nyt plejecenter Hyrdehøj -3,500

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 44

  Anbefales.

 • Pkt. 45 Udbud på indkøb af drikkevarer

  kravspecifikation.pdf

  Pkt. 45

  Udbud på indkøb af drikkevarer

  Sagsnr. 279895 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fællesudbud Sjælland udbyder indkøb af drikkevarer (øl, læskedrik og vand) primo 2016. Kommunen har ikke tidligere haft indkøb af drikkevarer i udbud og har ingen formel kontrakt på indkøbet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at kommunen deltager i fællesudbud på indkøb af drikkevarer.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  5 kommuner i Fællesudbud Sjælland er gået sammen om at udbyde indkøb af drikkevarer, og det skal besluttes, om Roskilde Kommune ønsker at deltage i udbuddet.
  Kommunens enheder handler i dag drikkevarer via egne aftaler, da der ikke findes en formel aftale, som enhederne kan benytte. Flere enheder handler drikkevarer i supermarkeder, hvor de ikke får fast rabat på indkøbene og derudover skal de selv stå for transport af varerne. Andre enheder handler drikkevarer på kommunens fødevareaftaler, men da drikkevarer ikke er en del af fødevareaftalerne, handles drikkevarerne til grossistens vejledende priser.
  Forvaltningen har trukket statistik på kommunens indkøb af drikkevarer for det sidste år. Den statistiske usikkerhed er større end normalt, da supermarkeder ikke leverer detaljeret data i forbindelse med fakturering. Forvaltningen har i nedenstående lavet et overblik, som giver et indtryk af kommunens indkøb og fordeling.
  Kommunen bruger samlet set 435.000 kr. om året på drikkevarer, som fordeler sig på SBU med 155.000 kr., SOU med 140.000 kr., ØU med 49.000 kr., KIU med 28.000 kr., BSU med 11.000 kr., PTU 6.800 kr.. De sidste 10 % er henholdsvis mindre beløb under andre udvalg og faktureringer, hvor der har været fejl og mangler i det indlæste data.
  Sagen forelægges alene SBU, SOU og ØU.
  Forvaltningen mener, at kommunen vil opnå større besparelse ved at samle kommunens indkøb af drikkevarer hos én leverandør. Herudover bliver det muligt at lave kontraktstyring og derigennem hjælpe enhederne til at få en bedre service.
  Kravspecifikationen er vedlagt som bilag til denne dagsorden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. En eventuel besparelse som følge af den nye kontrakt vil indgå i udmøntning af det enkelte udvalgs tiltag vedrørende produktivitetsforbedringer.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 45

  Anbefales.

 • Pkt. 46 Orientering om flytning af akutte medicinske patienter fra Roskilde til Holbæk Sygehus fra den 2. maj 2016

  Pkt. 46

  Orientering om flytning af akutte medicinske patienter fra Roskilde til Holbæk Sygehus fra den 2. maj 2016

  Sagsnr. 48807 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fra den 2. maj 2016 flyttes behandlingen af akutte patienter fra Roskilde Sygehus til Holbæk Sygehus. Flytningen udgør 10 procent af Roskilde Sygehus´ samlede akutte aktiviteter, og den giver plads til, at Roskilde Sygehus fremover kan behandle en række af kommunens borgere, der i dag behandles på sygehuse i bl.a. Region Hovedstaden.
  Forvaltningen er i meget tæt dialog med Holbæk Sygehus for at sikre, at omlægningen sker så smidigt som overhovedet muligt og med behørig hensyntagen til de borgere, som bliver omfattet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som et led i Region Sjællands sygehusplan flytter de akutte medicinske patienter fra
  Medicinsk Afdeling og Kardiologisk Afdeling på Roskilde Sygehus til Holbæk Sygehus. Flytningen skete den 2. maj 2016 og udgør medicinsk aktivitet svarende til 40 senge. Det er borgere fra Roskilde Kommune og Lejre Kommune med infektionssygdomme, fx lungebetændelse, forbigående opblussende KOL, influenza samt akut opstået hjertesygdom, som berøres af flytningen, når opgaven samles på Holbæk Sygehus.
  Flytningen berører ikke såkaldte ”kørsel 1”, det vil sige borgere, som hurtigst muligt skal på sygehuset. Disse borgere vil fortsat blive kørt på Roskilde Sygehus, og det samme gælder for flere andre sygdomme og specialiserede aktiviteter. Flytningen af den akutte medicinske aktivitet fra Roskilde Sygehus udgør således kun 10 procent af Roskilde Sygehus´ samlede akutte aktiviteter.
  Endvidere fortsætter alle ambulante forløb for borgere fra Roskilde Kommune på Roskilde Sygehus, mens planlagt ambulant aktivitet for borgere fra Lejre Kommune bliver ligeligt fordelt på Roskilde Sygehus og Holbæk Sygehus.
  Grunden til, at de akutte medicinske patienter fremover skal behandles i Holbæk, er, at Roskilde Sygehus dermed får plads til at hjemtage specialiserede behandlinger af de af kommunens borgere, som i dag behandles på sygehuse i bl.a. Region Hovedstaden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 46

 • Pkt. 47 Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler 2016

  Pkt. 47

  Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler 2016

  Sagsnr. 274691 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter Servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende kommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om behandling af en ansøgning.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er kommet en ansøgning fra foreningen Dansk Brystkræft Organisation.
  Foreningen har søgt om 5.000 kr. til et arrangement i efteråret.
  Foreningen oplyser, at der er 30 brugere i foreningen, der er bosiddende i Roskilde Kommune.
  Der er bevilget 3.000 kr. til foreningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Der er bevilget 3.000 kr., som er finansieret af restbeløbet på 398.022 kr. Der er således 395.022 kr. tilbage i frivilligpuljen 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 47

 • Pkt. 48 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

  notat_til_budgetopfoelgning_pr._313-2016.pdf

  Pkt. 48

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

  Sagsnr. 280645 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio.kr.)

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes et merforbrug på 1,6 mio. kr. Afvigelsen skyldes merforbrug på hospice. Det er de praktiserende læger, der henviser til hospice. På øvrige områder under udvalget forventes budgetoverholdelse.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 48

 • Pkt. 49 Eventuelt

  Pkt. 49

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-05-2016, pkt. 49

  Spisning efter udpegelse af vinderforslag til Plejecenter Hyrdehøj den 7. juni 2016.