You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 10, 2014 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 61 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 61

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 61

  Godkendt.

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 62 Dialogmøde med Frivilligcenter Roskilde

  Pkt. 62

  Dialogmøde med Frivilligcenter Roskilde

  Sagsnr. 255950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder et årligt dialogmøde med bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde. Dialogmødet begynder kl. 9.15 og holdes i mødelokale på Rådhuset.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder et årligt dialogmøde med bestyrelsen for Frivilligcenter Roskilde. Der er aftalt følgende dagsorden med formanden for Frivilligcenteret:
  - Projekter i Frivilligcenter Roskilde
  - Drøftelse af hovedpunkter i Frivilligcenter Roskildes vedtægter – foreningsservice, formidling af frivillige, information til borgerne og dannelse af netværk
  - Status omkring Frivilligcenter Roskildes lokaler i Lammegade og Sct. Maria Park
  - Fornyelse af samarbejdsaftale mellem Roskilde Kommune og Frivilligcenter Roskilde i 2014

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 62

  Drøftet.
  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 63 Temadrøftelse om ældreområdet

  Pkt. 63

  Temadrøftelse om ældreområdet

  Sagsnr. 249473 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter fremtidige opgaver, indsatser og udfordringer på ældreområdet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ældreområdet drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgsmødet vil der være en temadrøftelse om ældreområdet.
  Forvaltningen vil på mødet holde et kort oplæg om status for opgaver og indsatser samt give et bud på de kommende års udfordringer på området. Der lægges op til en politisk drøftelse af den kommende periodes politiske fokusområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-05-2014, pkt. 49

  Sagen blev udsat.
  Fraværende: Kaj V. Hansen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 63

  Drøftet.

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 64 Orientering om behandling af ansøgning til frivilligpulje

  Pkt. 64

  Orientering om behandling af ansøgning til frivilligpulje

  Sagsnr. 255950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget uddeler hvert år i december frivilligmidler efter Servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har fået bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende indkommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om, at der er behandlet en ansøgning til frivilligpuljen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Gulddyssegård Kulturgård har søgt om 8.000 kr. til indkøb og opsætning af en hjertestarter. Af kriterier for frivilligmidlerne fremgår, at midlerne bevilges til konkrete aktiviteter for den målgruppe foreningen har som brugere. Det fremgår tillige, at der ikke gives tilskud til huslejeudgifter og lignende. Da indkøb og opsætning af en hjertestarter ikke kan sidestilles med en aktivitet, er der givet afslag på ansøgningen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Der er fortsat et restbeløb på 363.619 kr. tilbage i frivilligpuljen i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 64

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 65 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 65

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 18167 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetiderne til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget får hver anden måned en orientering om ventetider til genoptræning efter henholdsvis sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.
  I tabellen nedenfor ses udviklingen i ventetider i 2014 til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel bedømmelse, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Gennemsnitlig ventetid til genoptræning opgjort i dage efter medianen – 2014.

  Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt. Nov Dec
  §140 3 3 4 4 4
  § 86 5 3 4 5 5

  Årsmedianen for hele 2013 var 5 dages ventetid til genoptræning efter § 140 og 7 dages ventetid efter § 86.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 65

  Udvalget beslutter, at der fremover gives en kvartalsvis orientering om udvikling i ventetider til træning.

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 66 Orientering om udbud af administration af almene ældre- og plejeboliger

  Pkt. 66

  Orientering om udbud af administration af almene ældre- og plejeboliger

  Sagsnr. 258635 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om det kommende udbud af administration af Roskilde Kommunes almene ældre- og plejeboliger, som sker da den nuværende kontrakt udløber.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den nuværende kontrakt om administrationen af kommunens ældre- og plejeboliger, udløber pr. 31. december 2014. Opgaven skal således genudbydes.
  Kontraktsummen er i dag under 1,5 mio. over en kontraktperiode og opgaven udbydes derfor som et nationalt udbud efter tilbudsloven.
  Administrationen varetages i dag af UBS Bolig A/S og omhandler i alt 373 ældre- og plejeboliger. Boligerne er placeret på:
  - Kristiansminde 100 boliger
  - Sct. Jørgensbjerg 47 boliger
  - Kastanjehaven 28 boliger
  - Trekroner 155 boliger
  - 43 ældreboliger placeret på henholdsvis Rosenhaven, Bryggerbakken, Kalvefolden og Nyvej i Gadstrup.
  Der er tale om administration, herunder blandt andet kontakt med beboere i boligerne, samarbejdspartner til ejendommenes pedelfunktion, huslejekontrakter, budget- og regnskabsudarbejdelse osv. Der stilles derfor en række særlige krav til den leverandør, der skal løse opgaven.
  Af samme årsag er det valgt at anvende et tildelingskriterium, hvor pris og kvalitet vægtes ligeligt i udbuddet.
  Der vil ikke blive afgivet kontrolbud på opgaven.
  Udbudsmaterialet efterlever den vedtagne Indkøbs- og udbudspolitik, herunder på miljøområdet samt for sociale og etiske hensyn.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 66

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 67 Orientering om større kommende sager til Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Pkt. 67

  Orientering om større kommende sager til Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal og den efterfølgende periode.

  Sagsfremstilling

  Oversigt over større sager i kommende kvartal i udvalget:
  - Handleplaner i forbindelse med opfølgning på Sundhedsprofil 2013
  - Status på indsatser, der udløber af finanslovspuljen
  - Opfølgning på indsatser om genoptræning og rehabilitering af borgere med erhvervet hjerneskade
  - Evaluering af forsøg med telemedicin
  - Evaluering af indsats med medicingennemgang i samarbejde med apotekere
  - Budget 2015
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Revidering af kvalitetsstandarder
  - Fornyelse af samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde
  - Fordeling af frivilligmidler for 2015

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 67

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 68 Forsøg med etablering af tryghedspladser i tilknytning til Rehabiliteringscenter Trekroner

  Pkt. 68

  Forsøg med etablering af tryghedspladser i tilknytning til Rehabiliteringscenter Trekroner

  Sagsnr. 258806 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af fællesmødet med Ældrerådet den 8. maj 2014 bad Sundheds- og Omsorgsudvalget forvaltningen om at udarbejde et oplæg om, hvorvidt der kan etableres forsøg med tryghedspladser i sammenhæng med kommunens rehabiliteringscenter på Trekroner.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter, om der skal etableres et forsøg med fire tryghedspladser på Rehabiliteringscenter Trekroner fra september 2014 til juni 2015, som efterfølgende evalueres.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ældrerådet og Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 8. maj 2014 muligheden for at etablere forsøg med tryghedspladser i Roskilde Kommune.
  Roskilde Kommune har i dag 53 rehabiliteringspladser, som blandt andet anvendes til ældremedicinske borgere udskrevet fra sygehuset, hjerneskadede borgere, aflastning og lignende. Formålet med rehabiliteringspladserne er at skabe de bedste forudsætninger for, at borgerne igen opnår et tilfredsstillende funktionsniveau for daglige aktiviteter. Samtidig med rehabiliteringspladserne er Roskilde Kommune i gang med at etablere et akutteam, der med en særlig hurtig og tværfaglig indsats kan hjælpe svage ældre borgere i eget hjem, som er i risiko for en uhensigtsmæssig indlæggelse.
  Som et supplement til den nuværende indsats kan der, som et pilotprojekt, etableres 4 tryghedspladser på Rehabiliteringscenter Trekroner via benyttelse af 2 boliger.
  Målgruppen for tryghedspladser er ældre hjemmeboende borgere, der i forvejen modtager kompleks pleje i eget hjem, og som er kommet i en yderligere akut risiko på grund af opblussen i en kronisk lidelse eller en i øvrigt almen tilstand. Henvisningen til pladserne skal ske i et samarbejde mellem hjemmeplejen og praktiserende læge eller vagtlæge.
  Borgere, som tildeles en tryghedsplads betaler, i lighed med andre borgere på rehabiliteringspladserne, selv for kost, rengøring af bolig, sengelinned og lignende.
  Pladserne foreslås etableret i perioden fra september 2014 til juni 2015, hvor ansvarsområder og samarbejdsgange udvikles i fællesskab med praksislægerne. Inden for de eksisterende rammer for rehabiliteringsindsatsen, opsættes klare kriterier for brug af tryghedspladserne med henblik på at sikre, at borgerne bliver indlagt på sygehus og ikke en tryghedsplads, når der er tale om en behandlingskrævende lægefaglig indsats.
  Såfremt Sundheds- og Omsorgsudvalget beslutter at iværksætte forsøget, vil forvaltningen sikre en tæt opfølgning på anvendelse af pladserne. Efter forsøgsperioden vil der blive foretaget en evaluering til udvalget, hvor borgernes oplevelse, samarbejdet med læger samt økonomiske aspekter inddrages.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Finansieringen af pilotprojektet vil ske indenfor de budgetmæssige rammer, der er i hjemmeplejen, idet der ikke skal leveres ydelser til borgeren i eget hjem, når denne er på en tryghedsplads.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 68

  Godkendt.

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 69 Analyse af genoptræningsområdet

  revideret_analyse_af_traeningsomraadet_i_roskilde_kommune.pdf

  Pkt. 69

  Analyse af genoptræningsområdet

  Sagsnr. 18167 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af budgetforliget for 2014 har forvaltningen udarbejdet en analyse af genoptræningsområdet. Analysen blev behandlet første gang på Sundheds- og Omsorgsudvalgets møde den 3. april 2014. Det blev på mødet besluttet, at analysen skal belyses nærmere i forhold til udvalgets indledende bemærkninger.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at analysen drøftes, herunder muligheden for at teste et øget samarbejde med privat praktiserende fysioterapeuter ved et afgrænset udbud på træningsområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Af budgetforliget for 2014 fremgår det, at ”Træningsfaciliteterne er i dag fordelt på mange lokaliteter, og det har både fordele og ulemper og derfor foreslår forligspartierne, at det i løbet af 2014 undersøges nærmere, om det er den optimale lokalisering, eller om der er behov for samling på færre enheder. I undersøgelsen inddrages brug af private aktører”.
  I overensstemmelse med udvalgets beslutning den 6. marts 2014 og behandling den 3. april 2014 har forvaltningen udarbejdet en analyse af område, som fremgår af bilaget. I analysen redegøres for de væsentligste udviklingstræk på genoptræningsområdet de seneste år.
  Kommunen yder genoptræning efter sygehusophold efter sundhedslovens § 140 samt vedligeholdende træning til afhjælpning af fysisk funktionsnedsættelse efter servicelovens § 86.
  Analysen viser, at der i 2014 i Roskilde Kommune forventes at være mere end 3.000 trænings- og genoptræningsforløb sammenlignet med ca. 1.700 forløb i 2008.
  Analysen viser, at der arbejdes målrettet med evidensbaserede metoder i genoptræningen, hvor der er fokus på kvalitet i træningen. Herunder arbejdes der med holdtræning, specialisering i forhold til borgernes træningsbehov og et fokus på geografisk nærhed. Tilfredshedsmålinger blandt borgerne, der modtager træning, viser en meget stor tilfredshed.
  De senere år er ventetiden til træning i Roskilde Kommune nedbragt markant, så den nu er en af de laveste i landet. Den gennemsnitlige ventetid var i 2013 på 5 dages ventetid til genoptræning efter sygehusbehandling og 7 dages ventetid til vedligeholdende genoptræning.
  Det fremgår tillige af analysen, at udover de 3000 træningsforløb, der forventes i den kommunale træningsenhed, forventes det at knap 1.000 træningsforløb i 2014 vil foregå hos privatpraktiserende fysioterapeuter.
  På baggrund af Sundheds- og Omsorgsudvalgets drøftelser den 3. april 2014 om træningsanalysen, indstiller forvaltningen, at udvalget drøfter muligheden for at konkurrenceudsætte et udvalgt område af træningsaktiviteterne. Det kan for eksempel være på hele eller dele af det ortopædkirurgiske område, med henblik på at afklare pris og kvalitet. En konkurrenceudsættelse på træningsområdet vil skabe et klart sammenligneligt billede af henholdsvis pris, kvalitet og produktivitet mellem kommunal og private udbydere. Såfremt udvalget ønsker at afprøve dette, vil forvaltningen i september 2014 fremlægge forslag til udbud af et udvalgt træningsområde.
  Forvaltningen har været i kontakt med Fysiocenter Roskilde samt Roskilde Fysioterapi og Træningscenter med henblik på at planlægge et samlet fællesmøde med de privatpraktiserende fysioterapeuter efter sommerferien. Hensigten er at udveksle viden og erfaringer i forlængelse af det nuværende samarbejde.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 69

  Udvalget beslutter, at hele eller dele af det ortopædkirurgiske træningsområde udbydes og at kommunen afgiver et kontrolbud. Udvalget behandler i september 2014 forslag til udbud.

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 70 Handleplan for forebyggende indsatser på alkoholområdet

  handleplan_for_forebyggende_indsatser_paa_alkoholomraadet.pdf

  Pkt. 70

  Handleplan for forebyggende indsatser på alkoholområdet

  Sagsnr. 258800 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der forelægges en handleplan med en række initiativer, som skal udskyde de unges alkoholdebut, forebygge uhensigtsmæssigt alkoholforbrug samt mindske andelen af borgere, som har en problematisk alkoholadfærd.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplanen for forebyggende indsatser på alkoholområdet godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 8. maj 2014 at sætte fokus på den forebyggende indsats i forhold til blandt andet alkohol. Baggrunden er Sundhedsprofil 2013, som viser, at der i Roskilde Kommune er 17 procent af borgerne, der viser tegn på alkoholafhængighed, mens gennemsnittet for Region Sjælland er 14 procent. Endvidere viser sundhedsprofilen for Roskilde Kommune, at mere end en tredjedel af de borgere (36 procent), som har en problematisk alkoholadfærd, ønsker at nedsætte deres alkoholforbrug. Dette er markant over gennemsnittet for hele Region Sjælland, som er 26 procent.
  Handleplanen, som fremgår af bilag, har fokus på indsatser, der kan bidrage til at udskyde alkoholdebuten blandt de unge, forebygge uhensigtsmæssigt alkoholforbrug samt nedbringe antallet af borgere, som har en problematisk alkoholadfærd.
  Det er væsentligt at de sundhedsfremme- og forebyggelsestiltag der etableres, finder sted på områder, hvor kommunen har en indflydelse på borgernes muligheder for at leve sundt. Derfor handler tiltagene på alkoholområdet om at udvikle medarbejdernes kompetencer i forhold til systematisk tidlig opsporing samt om at styrke samarbejdet om alkohol på tværs af forvaltningen og i samarbejde med relevante frivillige organisationer. Samtidig er der taget udgangspunkt i indsatser, der er anbefalet af Sundhedsstyrelsen med henblik på, at det skal være indsatser, der kan forventes at have den ønskede effekt. Der er tillige taget afsæt i de erfaringer kommunen har fra eksisterende indsatser.
  Følgende indsatser foreslås i Handleplanen:
  - Oplysningsindsatser, som understøtter de nationale kampagner og styrker samarbejdet på tværs. Det vil blandt andet være en styrkelse af det eksisterende partnerskab mellem Roskilde Kommune og erhvervsskolerne i Roskilde, fx ungegrupper målrettet unge i familier med alkoholproblemer
  - Tydeligt styrket samarbejde på tværs, der skal sikre en helhedsorienteret og sammenhængende alkoholindsats, herunder etablering af et Alkoholråd med særlig fokus på at påvirke alkoholkulturen blandt de unge
  - Styrket samarbejde med frivillige organisationer og andre samarbejdsparter, herunder de praktiserende læger i kommunen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 70

  Godkendt.

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 71 Budget 2015-2018 - indledende drøftelser i fagudvalg

  budgetnotat_sundheds-_og_omsorgsudvalget.pdf sou_-_borgerrettede_takster_2015.pdf sou_blokoversigt.pdf sou_bloktekster.pdf strategisk_anlaegsplan_2015-2022.pdf

  Pkt. 71

  Budget 2015-2018 - indledende drøftelser i fagudvalg

  Sagsnr. 258058 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen omhandler de indledende, overordnede budgetdrøftelser for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at fagudvalgets budget drøftes.

  Sagsfremstilling

  Baggrund

  I budgetprocessen for budget 2015 indgår 2 fagudvalgsmøder i henholdsvis juni og august.
  På mødet i juni skal fagudvalget have en indledende drøftelse af budget 2015-2018. Det sker i denne sag. Her forelægges det foreløbige budget samt de væsentligste udfordringer på udvalgets område.
  Det er ikke vurderingen på baggrund af drøftelserne om kommunens overordnede økonomi på forårsseminaret, at der er bevæggrund for at foretage reduktioner i driften, og budgetrammen for udvalget er således alene korrigeret med tekniske korrektioner, nye pris- og lønskøn samt eventuelle demografikorrektioner.
  På budgetmødet i august skal udvalget færdiggøre det budgetforslag, der efterfølgende kommer til at indgå i det samlede budget til 1. behandlingen. Fagudvalgene skal på augustmødet tage stilling til behovet for omprioriteringer inden for udvalgets ramme samt eventuelle forslag til aktivitetsudvidelser.
  Budgetmaterialet, herunder ændringsforslag og omprioriteringsforslag, skal via hjemmesiden i høring i MED-organisationen, brugerbestyrelser m.v. i perioden fra 5. september til 22. september 2014. Høringssvarene vil herefter være tilgængelige i god tid før 2. behandlingen af budgettet i Økonomiudvalget og byrådet.
  Udover budgetprocessen har byrådet som bekendt også igangsat en proces vedrørende forøgelse af produktiviteten i Roskilde Kommune. Det er besluttet, at der over en 4 årig periode skal tilvejebringes produktivitetsforbedringer på 100 mio. kr. svarende til 25 mio. kr. årligt fra og med 2015.
  Arbejdet med produktivitetsstigning er ikke som sådan en del af budgetarbejdet, men derimod en løbende proces. Enkelttiltag vedrørende produktivitetsstigning vil alene blive forelagt til politisk godkendelse, hvis forslaget medfører ændringer af forhold, der kræver politisk godkendelse. Som udgangspunkt er det en forudsætning, at produktivitetsfremmende tiltag alene påvirker metoden, en kommunal serviceydelse leveres på, men ikke selve serviceniveauet.
  Produktivitetsstigningen er indregnet som en særskilt række i fagudvalgstabellen nedenfor på baggrund af udvalgets andel af de kommunale nettodriftsudgifter. Inden udgangen af 2014 skal beløbet udmøntes. Arbejdet med udmøntning koordineres i en tværgående arbejdsgruppe under ledelse af Økonomichefen og med deltagelse af MED-repræsentanter, hvorfra der vil blive afrapporteret løbende.

  Budget 2015

  Udgangspunktet for Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget er overslagsåret 2015 i det vedtagne budget 2014. Herefter er budgettet korrigeret for politiske beslutninger, tekniske korrektioner og fremskrevet med KL’s nyeste pris- og lønskøn. Herved fremkommer udvalgets samlede budget, som fremgår af nedenstående tabel:
  Budget 2015-2018 fordelt på politikområder

  Sundheds & Omsorgsudvalget
  Nettoudgifter i 1.000 kr.
  i 2015-priser
  -=udgifter/+=indtægter
  Budget 2014 Budget forslag 2015 Budget forslag 2016 Budget forslag 2017 Budget forslag 2018
  Pleje og træning -647.528 -644.441 -655.055 -663.146 -673.335
  Sundhed og forebyggelse -50.152 -50.011 -49.492 -49.491 -49.491
  Aktivitetsbestemt medfinansiering -280.058 -281.663 -281.663 -281.663 -281.663
  Frivillighedsmidler m.v. -4.955 -5.338 -5.335 -5.335 -5.335
  Andre udgifter 16.104 16.159 16.188 16.188 16.188
  Lov- og cirkulæreprogram
  Nettodriftsudgifter i alt -966.590 -965.294 -975.357 -983.448 -993.636
  Heraf:
  Serviceudgifter -797.767 -701.380 -711.471 -719.562 -729.751
  Ikke-serviceudgifter -168.823 -263.915 -263.885 -263.885 -263.885
  Nettodriftsudgifter i alt -966.590 -965.294 -975.357 -983.448 -993.636
  Produktivitetsstigning 5.074 5.074 5.074 5.074
  Anlæg i strategisk anlægsplan -1.000 -5.000 -25.000 -40.000
  Afledt drift i strategisk anlægsplan 0 0 0 0
  Anlæg i alt i strategisk anlægsplan -1.000 -5.000 -25.000 -40.000

  I budgetarbejdet frem til 1. behandling og budgetseminaret vil Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetramme blive korrigeret efter behov for blandt andet konsekvenserne af aftalen mellem KL og regeringen, lov- og cirkulæreprogrammet, konjunkturvurdering m.v.

  Anlæg

  Forvaltningen har som ved tidligere års budgetlægning udarbejdet et forslag til strategisk anlægsplan på baggrund af en tværgående, administrativ vurdering af kommunens anlægsbehov inden for en anlægsramme på 175 mio. kr., jf. drøftelserne på forårsseminaret.
  Forslaget til den strategiske anlægsplan blev drøftet på Økonomiudvalgets møde den 21. maj 2014 og er indarbejdet som foreløbigt budgetteringsgrundlag. Det er således Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af den strategiske anlægsplan, der fremgår af oversigten ovenfor.
  Fagudvalgene skal på junimødet påbegynde drøftelserne om anlægsbehov. Senest på budgetmødet i august skal der fra hvert fagudvalg foreligge en oversigt over samtlige anlægsprojekter, der i perioden 2015-2018 af fagudvalgene anses for at skulle indgå i den videre budgetbehandlings prioritering. Samtlige anlægsforslag vil medgå i den videre budgetproces.

  Særlige forhold vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Det er en landsdækkende tendens, at udgifterne til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet er stigende. Stigningen rammer også Roskilde Kommune. I indeværende år forventes et merforbrug på 23 mio. kr. Med udgangspunkt i de stigende udgifter på landsplan vil den kommunale medfinansiering indgå i årets økonomiforhandlinger mellem regeringen og KL. Når KL´s skøn over udgifterne i Roskilde Kommune foreligger, vil merudgifterne blive indarbejdet i budgettet.
  Den seneste befolkningsprognose for Roskilde Kommune viser, at andelen af ældre er stigende i årene fremover. Dette vil også få betydning for efterspørgslen efter plejeboliger, også ved en forventet bedre sundhedstilstand blandt de ældre. Beregningen af den forventede efterspørgsel efter plejeboliger viser, at der vil være behov for udvide antallet af plejeboliger med 100 pladser inklusiv pladser til rehabilitering. På den baggrund indgår der et forslag i den strategiske anlægsplan om, at der afsættes 71 mio. kr. fordelt med 1 mio. kr. i 2015, 5 mio. kr. i 2016, 25 mio. kr. i 2017 og 40 mio. kr. i 2018 til bygning af nyt plejecenter med ibrugtagning i 2018.
  Udviklingen i antallet af ældre ses at stige også i årene efter 2018. Set i sammenhæng med at flere komplekse sundhedsopgaver skal løses i kommunal regi, udfordrer dette kapaciteten på sundheds- og træningsområdet. Der indgår derfor et forslag i budgettet om at afsætte 20 mio. kr. i 2019, 25 mio. kr. i 2021 og 10 mio. kr. i 2022.

  Fokuspunkter og udfordringer på udvalgets område i øvrigt fremgår af det vedhæftede budgetnotat.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 71

  Drøftet.

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 72 Politikudvikling for byrådsperioden 2014-2017

  Pkt. 72

  Politikudvikling for byrådsperioden 2014-2017

  Sagsnr. 255196 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Byrådet har i sidste byrådsperiode vedtaget i alt 3 politikker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område. Politikudvikling tager afsæt i de enkelte fagudvalg eller i samarbejde mellem flere fagudvalg, og den endelige politik for et område behandles endeligt af byrådet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget stiller forslag til hvilke politikker, der i indeværende byrådsperiode skal formuleres indenfor udvalgets område, herunder forslag til tværgående politikker.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet drøftede på forårsseminaret i april 2014, hvordan den politiske målstyring kan forenkles og antallet af mål nedbringes samtidig med, at der formuleres tværgående mål og politikker som vedrører flere fagudvalg.
  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område er der aktuelt følgende politikker:

  1. Ældrepolitik
  2. Sundhedspolitik
  3. Frivilligpolitik

  De tre politikker blev alle formuleret i samarbejde med de aktører, der er på områderne. For alle 3 politikker gælder, at det tidligere udvalg som opfølgning på selve politikformuleringen også udarbejdede konkrete handleplaner for at opnå de fastsatte politiske mål.
  Det kan overvejes om nogle af de eksisterende politikområder skal samles og om der skal udarbejdes politikker indenfor andre områder af udvalgets ressort, herunder om der skal formuleres tværgående politiske mål og målsætninger, der skal gælde for byrådsperioden 2014-2017.
  I forbindelse med den konkrete politikudvikling vil relevante aktører blive inddraget i processen. Når udvalget har besluttet, hvilke områder, der skal udarbejdes politikker for, udarbejder forvaltningen en tidsplan for udarbejdelse af politikkerne,

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.
  Såfremt der er økonomiske konsekvenser som følge af de konkrete politiske mål, der formuleres i forbindelse med de enkelte politikker, vil dette fremgå af disse sager.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 72

  Udvalget foreslår, at der fortsat er en ældrepolitik, sundhedspolitik og frivilligpolitik.

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 73 Resultater i Roskilde 2014

  forslag_til_resultater_i_roskilde_2014.pdf

  Pkt. 73

  Resultater i Roskilde 2014

  Sagsnr. 239364 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ved byrådets behandling af Resultater i Roskilde i 2013 fremgik, at der bliver arbejdet videre med udvikling af resultaterne i den nye byrådsperiode, og på den baggrund forelægges nu forslag i fagudvalg, Økonomiudvalg og byråd.
  Resultater i Roskilde er servicemål, som indgår sammen med mål for politikker og mål for udviklingsstrategierne i det samlede sæt af mål for kommunen. Politikkerne er under revision. Ganske få af de nuværende politikmål er servicemål, men en ny politik kan indeholde et eller flere politikmål, som samtidigt er servicemål. Det foreslås derfor, at hver gang en ny politik indstilles til godkendelse, indstilles samtidigt, hvorledes Resultater i Roskilde justeres som konsekvens af den nye politik.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som er vedlagt dagsorden.
  Ved udviklingen er der lagt vægt på følgende:
  - færre mål (der er nu 39 mål mod tidligere 51 mål)
  - at der kan følges op på resultaterne hvert år
  - at der kan sammenlignes med andre kommuner
  - at ambitionsniveauet for det enkelte mål sættes således, at det er realistisk at nå det med en målrettet indsats
  Der skal fortsat ske en opfølgning på resultaterne en gang årligt.
  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - andel børn og unge, der er overvægtige
  - sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp
  - gennemsnitlig ventetid på en plejebolig
  - brugertilfredshed med hjemmeplejen
  - andel +75 årige, der er selvhjulpne
  - andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger
  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår følgende tidligere mål ikke i forslaget:
  - sundhedsindikatorer
  - brugertilfredshed med personlig pleje og praktisk hjælp
  Af bilaget følger en nærmere begrundelse for, hvorfor disse tidligere mål ikke indgår i forslaget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 73

  Anbefales.

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.

 • Pkt. 74 Eventuelt

  Pkt. 74

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-06-2014, pkt. 74

  - Priser på plejehjemspladser
  - Anvendelse af GPS til borgere med demens

  Fraværende: Morten Gjerskov og Kaj V. Hansen.