You are here

Referat

Dato: Torsdag, September 11, 2014 - 08:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 2A
 • Pkt. 95 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 95

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2014, pkt. 95

  Pkt. 96 flyttes som sidste punkt på dagsordenen.
  Herefter blev dagsordenen godkendt.

 • Pkt. 96 Temadrøftelse om demens

  Pkt. 96

  Temadrøftelse om demens

  Sagsnr. 230466 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter fremtidige opgaver, indsatser og udfordringer på demensområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På udvalgets møde vil der være en temadrøftelse om demensområdet. Forvaltningen vil på mødet holde et kort oplæg om status for opgaver og indsatser samt give et bud på de kommende års udfordringer på området. Der lægges op til en politisk drøftelse af den kommende periodes politiske fokusområder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2014, pkt. 96

 • Pkt. 97 Orientering om halvårsregnskab 2014

  notat_halvaarsregnskab_2014.pdf

  Pkt. 97

  Orientering om halvårsregnskab 2014

  Sagsnr. 260405 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Halvårsregnskab 2014 samt forventet årsregnskab fremlægges til orientering.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Det samlede forventede årsregnskab for Roskilde Kommune viser en forværring af de likvide aktiver på 102,3 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget. I forhold til budgetopfølgningen pr. 31. marts 2014 er der tale om en forbedring på 33,7 mio. kr.
  Figur 1: Forventet nettodriftsregnskab fordelt på fagområder i mio. kr.

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes en samlet afvigelse på 21,6 mio. kr. Det er en forbedring på 2,2 mio. kr. siden budgetopfølgningen pr. 31. marts.
  Ændringen siden sidst skyldes, at forventningen til merforbruget på aktivitetsbestemt medfinansiering er faldet til 20,0 mio. kr., hvilket er en forbedring på 3,3 mio. kr. Merforbruget er indarbejdet i budgetforslaget for 2015.
  Videre forventes et merforbrug på betaling for ophold på hospice på 1,1 mio. kr. Det er de praktiserende læger, der henviser til hospice.

  Økonomi

  Ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2014, pkt. 97

 • Pkt. 98 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 98

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 18167 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetiderne til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 10. juni 2014, at udvalget fremover skal have en kvartalsvis orientering om ventetider til genoptræning efter henholdsvis sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.
  Tabellen nedenfor viser udviklingen i ventetider i 2014 til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel bedømmelse, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Gennemsnitlig ventetid til genoptræning opgjort i dage efter medianen – 2014.

  Jan Feb Mar Apr Maj Juni Juli Aug Sept Okt. Nov Dec
  §140 2 3 4 4 3 3 2 2
  § 86 5 3 4 5 5 7 6 6

  Årsmedianen for hele 2013 var 5 dages ventetid til genoptræning efter § 140 og 7 dages ventetid efter § 86.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2014, pkt. 98

 • Pkt. 99 Orientering om cykling uden alder

  Pkt. 99

  Orientering om cykling uden alder

  Sagsnr. 262657 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Konceptet ”cykling uden alder” har på kort tid spredt sig til flere kommuner. Med initiativet tilbydes ældre borgere på plejecentre i Roskilde Kommune at blive kørt rundt i rickshaw i lokalområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Konceptet ”cykling uden alder” er startet i Københavns Kommune på frivillig basis og er på kort tid ved at udvikle sig til en stor succes i hele Danmark.
  Cykling uden alder er en simpel idé med stor gennemslagskraft. Flere københavnske plejecentre har således nu en eller flere rickshaws (christianiacykler), hvor personale, frivillige, pårørende eller andre kan booke sig ind til at tage en cykeltur med op til to ældre beboere ad gangen.
  Feedback fra de ældre beboere har været så positiv, at Københavns Kommune nu spreder konceptet til flere plejecentre samtidig med, at flere af landets kommuner ønsker at deltage. Dertil kommer, at der er enestående sundhedsmæssige, mentale og sociale effekter for både den ældre og den frivillige – og stor arbejdsglæde hos de medarbejdere, der er med til at sikre, at de ældre stadig har god kontakt til deres nærmiljø og byen i øvrigt.
  Med i konceptet er, foruden cykler, et on-line booking system, hvor interesserede kan melde sig ind på lån af cykel, hvis der er ældre beboere, som ønsker en cykeltur. Konceptet indeholder også en grundig instruktion af personalet på de enkelte plejecentre.
  Det er hensigten, at cykling uden alder i Roskilde Kommune skal indføres i tæt samarbejde med de frivillige sociale foreninger samt uddannelsesinstitutioner, folkeskoler og lignende. Initiativet kan dermed også være med til at skabe bro og solidaritet mellem generationerne.
  Konceptet indføres i Roskilde Kommune henover ca. 6 måneder. Samtlige plejecentre har tilkendegivet, at de ønsker at indføre konceptet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014, da cyklerne anskaffes for driftsmidler på plejecentrene.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2014, pkt. 99

 • Pkt. 100 Orientering om større kommende sager til Sundheds- og Omsorgsudvalget

  kommende_stoerre_sager_september-moederne_2014_-_samlet_oversigt.pdf

  Pkt. 100

  Orientering om større kommende sager til Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal og den efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Oversigt over større sager i kommende kvartal i udvalget:
  - Revidering af kvalitetsstandarder
  - Fornyelse af samarbejdsaftale med Frivilligcenter Roskilde
  - Evaluering af indsats med medicingennemgang i samarbejde med apotekere
  - Udbud på træningsområdet
  - Fordeling af frivilligmidler for 2015
  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:
  - Formulering af ældrepolitik, sundhedspolitik og frivilligpolitik

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2014, pkt. 100

 • Pkt. 101 Mødeplan for 2015

  udkast_politisk_moedeplan_2015.pdf

  Pkt. 101

  Mødeplan for 2015

  Sagsnr. 259413 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal vedtage udvalgets mødeplan for 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets mødeplan for 2015 godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med udgangspunkt i mødeplanen for 2014 og styrelsesvedtægten er der udarbejdet et forslag, der tager hensyn til ferier, helligdage m.m. Juli måned er holdt mødefri.
  Der er fortsat taget udgangspunkt i, at der kan holdes gruppemøder inden alle månedens udvalgsmøder begynder, og at alle sager fra fagudvalg kan behandles i byrådet samme måned.
  Øvrige faste møder såsom KL-temamøder, seminarer m.v. er lagt ind i kalenderen for hele 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2014, pkt. 101

  Godkendt.
  Venstre ønsker, at Sundheds- og Omsorgsudvalgets møder ligger kl. 17.

 • Pkt. 102 Modeller for udbud inden for genoptræningsområdet

  modeller_for_udbud_af_dele_af_genoptraeningsomraadet.pdf

  Pkt. 102

  Modeller for udbud inden for genoptræningsområdet

  Sagsnr. 262484 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget behandlede den 10. juni 2014 analyse af genoptræningsområdet. I den forbindelse drøftede udvalget muligheden for at udbyde hele eller dele af det ortopædkirurgiske område inden for genoptræning. Udvalget skal drøfte de forskellige modeller, der kan udarbejdes et udbud efter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  En konkurrenceudsættelse indenfor det ortopædkirurgiske område, hvor kommunen afgiver et kontrolbud, vil skabe et klart sammenligneligt billede af henholdsvis pris, kvalitet og produktivitet mellem kommunal og privat leverandør.
  Kommunen yder genoptræning efter sygehusbehandling efter sundhedslovens § 140 samt vedligeholdende træning til at afhjælpe fysisk funktionsnedsættelse efter servicelovens § 86. Det forventes, at der i 2014 vil være mere end 3.000 træningsforløb.
  Knapt halvdelen af det samlede antal genoptræningsforløb ligger inden for det ortopædkirurgiske område. Det er forløb for borgere, der er blevet opereret i knæ, albue, hofter, ankler, eller har fået amputationer, nyt knæ eller hofte. Det er også i mindre grad borgere, som ikke er blevet opereret, men har brug for genoptræning af fx ryggen.
  Udgangspunktet for denne genoptræning er altid en genoptræningsplan fra sygehuset, som angiver behovet for genoptræning. Herefter er det Roskilde Kommune, der sætter genoptræningen i gang. Det er også kommunen, der fastsætter det konkrete forløb med genoptræning på baggrund af de besluttede kvalitetsstandarder og pakker om træningsforløbets indhold og omfang.
  Forvaltningen har i bilag redegjort for tre mulige modeller for et udbud.
  - Udbud af hele det ortopædkirurgiske område
  - Udbud af en større del af det ortopædkirurgiske område
  - Udbud af en mindre del af det ortopædkirurgiske område som pilotprojekt
  Desuden redegøres der for fordele og ulemper i forhold til antallet af leverandører, der indgås aftale med.
  Ved beslutning om at udbyde en del eller hel det ortopædkirurgiske område vil Sundheds- og Omsorgsudvalget på et kommende møde få udbudsmaterialet til godkendelse forud for igangsættelse af selve udbuddet. Forvaltningen vurderer, at der vil gå cirka 6 måneder fra beslutning om udbud til iværksættelse. Dette er baseret på erfaringer fra Roskilde Kommune og andre kommuner, der har gennemført lignende udbud inden for træningsområdet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2014, pkt. 102

  Venstre stillede forslag om, at sagen udsættes og at forvaltningen udarbejder sag om muligheder for at anvende fritvalgsmodellen på området. For stemte 2, bestående af Venstre. Imod stemte 5, bestående af Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Dermed bortfaldt forslaget
  Venstre stillede ændringsforslag om, at der indføres fritvalgsmodel på det ortopædkirurgiske område. For stemte 2, bestående af Venstre. Imod stemte Socialdemokraterne og Dansk Folkeparti. Dermed bortfaldt ændringsforslaget
  Herefter begærede Venstre sagen i byrådet.

 • Pkt. 103 Konkretisering af finanspuljen for 2015

  Pkt. 103

  Konkretisering af finanspuljen for 2015

  Sagsnr. 250467 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøftede den 21. august 2014, hvordan finanspuljen for 2015 skal udmøntes. På den baggrund præsenteres i denne sag forslag til yderligere indsatser i 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at ansøgningen til finanspuljen for 2015 indeholder fortsættelse af de igangsatte aktiviteter suppleret med 3 nye indsatser der skal modvirke ensomhed, medføre bedre ernæring og styrke motionsindsats for borgere med demens.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune modtager, på baggrund af ansøgning, 14,6 mio. kr. i finanspuljetilskud på ældreområdet for 2015. Ca. 9,5 mio. kr. skal bruges til at videreføre de nuværende aktiviteter i forhold til styrket demensindsats, tidlig opsporing af svækkelse i forhold til ældre borgere samt træning og rehabilitering på plejecentre og i eget hjem.
  På baggrund af drøftelse i udvalget den 21. august 2014, indstilles det, at de sidste fem mio. kr. fra finanspuljemidlerne bruges på følgende tre hovedindsatsområder.
  Indsats i forhold til bekæmpelse af ensomhed blandt ældre borgere. Oplevelsen af ensomhed kan have stor betydning for ældre borgeres generelle triv­sel. Flere undersøgelser peger på, at mangel på sociale netværk kan have lige så stærk indflydelse på dødeligheden som andre velkendte risikofaktorer som rygning, alkohol, fysisk inaktivitet og overvægt. Indsatsen drejer sig både om at forebygge ensomhed og om at opdage ensomhed tidligere. Der skal arbejdes med konkrete sociale tilbud, målrettet ensomme ældre, og med at styrke den gode dialog og kommunikation mellem borgere og hjælpere. Der vil under dette indsatsområde ligeledes blive arbejdet med at kvalitetsudvikle den palliative (smertelindrende) indsats i eget hjem og på plejecentre.
  Indsats i forhold til bedre ernæring for ældre borgere. Den nuværende indsats styrkes yderligere med dette forslag, blandt andet ved mere opmærksomhed på tidligt vægttab samt ved et tæt samarbejde med tandlæger om ældre borgers tandstatus. Det er en vigtig forudsætning for at kunne spise tilstrækkeligt.
  Indsats i forhold til styrket motionsindsats for mennesker med demens. Ifølge nye forskningsresultater fra Nationalt Videnscenter for Demens, der endnu ikke er offentliggjort, kan træning forlænge de gode år hos personer, der allerede har Alzheimers. Samtidig kan sygdommen forebygges hos folk i risikogruppen. Med denne indsats er det hensigten at tilbyde yderligere træning og motion til borgere med Alzheimers samt borgere i risikogruppen. Indsatsen svarer til lignende initiativ fra Esbjerg Kommune.
  Frist for ansøgning af midler fra finanspuljen er 26. september 2014.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2014, pkt. 103

  Godkendt.

 • Pkt. 104 Politikudvikling på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Pkt. 104

  Politikudvikling på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område

  Sagsnr. 262595 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal behandle forslag til proces for formulering af politikker på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til tids- og procesplan for de tre politikområder godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet godkendte den 18. juni 2014 udvalgenes forslag til de områder, hvor der skal formuleres politikker, som er gældende for byrådsperioden 2014-2017.
  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område skal der formuleres tre politikker. Nedenfor er forslag til tids- og procesplan for de tre politikområder.
  Ældrepolitik
  Det foreslås, at arbejdet med formulering af ældrepolitikken sættes i gang i oktober 2014, hvor der er det halvårlige dialogmøde med Ældrerådet. Udvalget behandler forslag til ældrepolitik i 1. kvartal 2015.
  Sundhedspolitik
  Det foreslås, at arbejdet med formulering af sundhedspolitikken sættes i gang med en temadrøftelse i udvalget i november 2014, hvor der blandt andet skal tages stilling til hvilke områder, der skal være fokus på i sundhedspolitikken, og hvordan interessenter skal inddrages. Udvalget behandler forslag til sundhedspolitik i 1. kvartal 2015.
  Frivilligpolitik
  Det foreslås, at arbejdet med formulering af frivilligpolitikken sættes i gang oktober 2014, hvor der blandt andet skal tages stilling til, hvordan interessenter på området inddrages. Udvalget behandler forslag til frivilligpolitikken i 1. kvartal 2015.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2014. Som udgangspunkt skal politiske mål kunne indfries indenfor det afsatte budget.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2014, pkt. 104

  Godkendt

 • Pkt. 105 Eventuelt

  Pkt. 105

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 11-09-2014, pkt. 105

  - Leverandører på madområdet
  - Anvendelse af støttestrømper