You are here

Referat

Dato: Torsdag, Januar 12, 2017 - 08:00
Sted: Plejecenter Kristiansminde, Margrethekær 2-12, Roskilde
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 1

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 2 Temadrøftelse om demensområdet

  Pkt. 2

  Temadrøftelse om demensområdet

  Sagsnr. 287967 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter status på demensområdet samt forslag om, at Roskilde Kommune indgår i demensalliancen med henblik på, at Roskilde Kommune bliver demensvenlig kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Roskilde Kommune bliver demensvenlig kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet præsentere en status på demensområdet i Roskilde Kommune samt den nationale dagsorden på demensområdet, herunder regeringens nationale handlingsplan på demensområdet samt forløbsprogrammet for demensområdet.
  På baggrund af temadrøftelsen bedes udvalget overveje muligheden for, at Roskilde Kommune bliver medlem af Demensalliancen. Demensalliancen er en samling af organisationer med særlig viden, interesse og kompetence indenfor demens. Organisationerne bag Demensalliancen er FOA, PenSam, Ældre Sagen, Dansk Sygeplejeråd og Ergoterapeutforeningen. Demensalliancens formål er at skabe demensvenlige kommuner på baggrund af følgende seks ambitioner:

  1. Bedre sygdomsforløb for borgere med demens
  2. Bedre støtte til pårørende
  3. Kompetenceløft til det udførende personale
  4. Tilgængeligt og inkluderende lokalsamfund
  5. Flere boliger, som er indrettet til borgere med demens
  6. Understøtte forskning og videndeling

  Gennem medlemskab af Demensalliancen får Roskilde Kommune i et forløb på seks måneder intensiv sparring af faglige eksperter og repræsentanter fra erhvervslivet, organisationer, fonde og andre offentlige aktører. Hensigten er, at aktørerne skal udfordre de løsninger, som Roskilde Kommune i dag tilbyder borgere med demens med henblik på, at demensområdet i kommunen løbende kvalitetsudvikles.
  Med medlemskabet udbygger Roskilde Kommune de allerede eksisterende kommunale, regionale og statslige netværk således, at den mest optimale viden om demensområdet bliver benyttet i kommunen. Medlem af Demensalliancen styrker ligeledes visionerne i den nuværende ældrepolitik om, at borgere med demens og deres pårørende har fuld adgang til Roskilde Kommunes specialviden indenfor demensområdet.
  Medlemskab af Demensalliancen koster 200.000 kr. og finansieres af midler til en styrket demensindsats i Roskilde Kommune, jf. budgetaftalen for 2014. Medlemskab af Demensalliancen er et engangsbeløb.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 2

  Godkendt

 • Pkt. 3 Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje

  Pkt. 3

  Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspulje

  Sagsnr. 275233 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal drøfte udmøntning af den eksisterende udviklingspulje på 600.000 kr. i 2017, og får samtidig en status for anvendelse af midlerne i 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. status for udmøntning af udviklingspuljen for 2016 godkendes, og

  1. udmøntning af den nye udviklingspulje for 2017 drøftes

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 14. januar 2016, at den eksisterende udviklingspulje på 600.000 kr. for 2016 blev anvendt til at klargøre køkkenet på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter til egenproduktion af måltider.
  Efter ombygning var køkkenet klar til produktion den 1. juli 2016. Ledelsen på plejecenteret vurderer, at etableringen af produktionskøkkenet har medført, at beboerne er kommet tættere på tilberedningen af maden, herunder at beboerne bedre kan dufte og fornemme maden. Dette opleves meget positivt af beboere og pårørende.
  Der er samtidig etableret en god kontakt mellem køkkenpersonale og beboere, hvor beboerne nu kan indgive deres ønsker til maden i direkte dialog med køkkenpersonalet. Køkkenpersonalet er ligeledes meget synligt for beboere og pårørende, fx ved den ugentlige brunch i spisesalen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser for 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 3

  Ad. 1. Godkendt
  Ad. 2. Drøftet

 • Pkt. 4 Udmøntning af budget 2017: Forbedret hjemmepleje

  Pkt. 4

  Udmøntning af budget 2017: Forbedret hjemmepleje

  Sagsnr. 286886 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget får forelagt forslag til udmøntning af buget 2017 vedr. forbedret hjemmepleje. Forvaltningen foreslår en opnormering af hjemmeplejen i nattetimerne.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag for udmøntning af budget vedrørende forbedret hjemmepleje godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som en del af budget 2017 er der afsat 1 mio. kr. til forbedret hjemmepleje. Formålet med de afsatte midler er en styrkelse af den kommunale hjemmepleje i hele kommunen, herunder støtte til pårørende/ægtefæller.
  Forvaltningen foreslår, at budgettet udmøntes i en opnormering af sygeplejen i nattetimerne.
  Hjemmesygeplejen i Roskilde Kommune oplever et stigende antal indlæggelser og udskrivelser fra sygehus sen eftermiddag, som kræver betydelig sygeplejefaglig koordinering og opfølgning, også i nattetimerne.
  Herudover er der stigende behov for sygeplejefaglig kompetence i nattetimerne i forbindelse med at undgå uhensigtsmæssige indlæggelser samt varetage den stigende kompleksitet i borgerforløbene hele døgnet rundt, herunder kompetent kontakt til praktiserende læge og vagtlæge. Dette betyder også et afledt behov for tryghedsskabende og rådgivende samtaler med borgere og pårørende i forbindelse med udfald af sygdom i nattetimerne, hvor borgerne bliver i hjemmet i stedet for indlæggelse.
  Sygeplejen om natten er samlet i ét team og dækker hele kommunen, herunder også behov for sygeplejefaglige kompetencer om natten på plejecentrene.

  Økonomi

  Sagen vedrører udmøntning af budget 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 08-12-2016, pkt. 112

  Udsat.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 4

  Udvalget besluttede at anvende 400.000 kr. til opnormering af sygeplejen i nattetimerne. Der anvendes endvidere 400.000 kr. til aflastning af pårørende til borgere med demens i eget hjem samt 100.000 kr. til udvidet åbningstid af Netværkscafeen på Asterscenteret samt 100.000 til styrkelse af aflastningsindsatsen på henholdsvis Gundsø Omsorgscenter og Toftehøjen.

 • Pkt. 5 Anmodning om optagelse af sag vedr. flere aflastningstilbud for demente

  Pkt. 5

  Anmodning om optagelse af sag vedr. forslag om flere aflastningstilbud for demente og deres pårørende

  Sagsnr. 288382 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jacob Søegaard Nielsen (V) og Annie Larsen (V) har anmodet om at få optaget sag om forslag om flere aflastningstilbud for demente og deres pårørende.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Jacob Søegaard Nielsen, Venstre og Annie Larsen, Venstre ønsker at få følgende optaget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagorden:

  ”På Sundheds- Omsorgsudvalgets møde den 8. december blev sag nr. 112 ”Udmøntning af budget 2017: Forbedret hjemmepleje” udsat, fordi Venstre foreslog, at halvdelen, dvs. 500.000 kr. af det afsatte beløb på 1 mio. kr. anvendes til aflastningstilbud til borgere med demens og deres pårørende.
  Borgere med demens og deres pårørende har et stort behov for flere forskellige aflastningstilbud. Roskilde Kommune har allerede flere aflastningstilbud. Men der er stort behov for flere forskellige aflastningstilbud!
  Venstre foreslår derfor, at der anvendes 100.000 kr. til udvidet åbningstid flere gange om måneden af Netværkscafeen på Asterscentret, således at også pårørende, der er på arbejdsmarkedet, kan få nogle fritimer efter arbejdstids ophør. Den udvidede åbningstid kan også give muligheder for fællesspisning og netværksskabning for borgere med demens og deres pårørende.
  Venstre foreslår endvidere, at der anvendes 400.000 kr. til aflastningstilbud i hjemmet for pårørende til borgere med demens, således at pårørende får mulighed for at foretage sig noget uden for hjemmet. Aflastningstilbuddet kan også ske om aftenen.
  Sluttelig beder vi om at få oplyst, hvorvidt der foreligger muligheder for en ledsagerordning til borgere med demens.”

  Økonomi

  Sagen vedrører udmøntning af budget 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 5

  Drøftet.

 • Pkt. 6 Proces for formulering af en pårørendepolitik

  Pkt. 6

  Proces for formulering af en pårørendepolitik

  Sagsnr. 281950 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Det blev aftalt i budgetforliget for 2017, at der udarbejdes en pårørendepolitik for Roskilde Kommune, og i november 2016 blev afholdt et indledende temamøde. Med denne sag præsenteres forslag til en proces for formulering af en pårørendepolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at processen for formulering af en pårørendepolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Som indledning til formulering af en pårørendepolitik besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget at der skulle afholdes en temaeftermiddag om pårørendesamarbejde. Temamødet blev afholdt den 14. november 2016 med deltagelse af en række repræsentanter fra de to udvalg samt Handicaprådet og Ældrerådet.

  På mødet redegjorde forvaltningen for det eksisterende samarbejde på social- og sundhedsområdet, og repræsentanter fra Handicaprådet og Ældrerådet fremlagde deres forventninger til pårørendesamarbejdet i Roskilde Kommune. Efterfølgende var der debat ved bordene, og der fremkom en række relevante synspunkter.

  Forvaltningen foreslår en proces, hvor der i februar/marts 2017 holdes et arrangement i Byens Hus med repræsentanter fra alle relevante lokale pårørendeforeninger og patientforeninger bl.a. Ældre Sagen, Ældremobiliseringen, Kræftens Bekæmpelse, SIND, Hjernesagen m.fl. Formålet er – i forlængelse af temamødet i november - at få en yderligere kvalificering af grundlaget for at formulere principperne for det fremtidige pårørendesamarbejde. Og ved at inddrage disse foreninger fås en større forståelse for de synspunkter, som forskellige grupper af pårørende måtte have.

  På baggrund af dette møde, samt mødet i november 2016, udarbejder forvaltningen forslag til en pårørendepolitik, som sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Herefter behandles forslaget i april/maj på møder i Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Beskæftigelses- og Socialudvalget, der sender forslaget videre til byrådets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 6

  Godkendt.

 • Pkt. 7 Godkendelse af skema A. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Noegletal_til_skema_A_for_det_kommende_plejecenter_ved_Hyrdehoej.pdf

  Pkt. 7

  Godkendelse af skema A. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af plejecenter ved Hyrdehøj med i alt 104 boliger, fremlægges hermed skema A.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. skema A godkendes:
  a.med en samlet anskaffelsessum på 209,678 mio. kr. inkl. moms til opførelse af 104 plejeboliger
  b.med et kommunalt grundkapitalindskud på 20,968 mio. kr.
  c.med en anskaffelsessum på 79 mio.kr. eksklusiv moms til opførelse af servicearealer, og før fradrag af servicearealtilskud på 4,16 mio. kr.
  2. der godkendes bevilling til etablering af byggekredit på 209,678 mio. kr. til finansiering af boligdelen
  3. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb til boligdel på 13,9 mio. kr.
  4. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb til serviceareal på 3,6 mio. kr.
  5. der afsættes rådighedsbeløb og gives anlægsbevilling til indtægter fra salg af grund på 12,0 mio. kr.
  6. der godkendes en samlet årlig boligudgift på 1.207 kr. pr. m2 ex. forbrug
  7. budgetbeløbene vedrørende overslagsårene, indarbejdes i budget 2018-2020

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med budgettet for 2015 er det besluttet, at der i Roskilde Kom­mune skal bygges et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 104 boliger.

  Af bilag fremgår de økonomiske nøgletal til sagen, der danner baggrund for indstillingspunkterne.

  Økonomi

  Der er i 2015 frigivet et rådighedsbeløb på 4,5 mio. kr. Ved frigivelse af de beskrevne beløb i pkt. 3 og 4 på henholdsvis 13,9 mio. kr. og 3,6 mio. kr. udgør det samlede frigivne rådighedsbeløb 22 mio. kr.

  Sagen medfører herefter en forbedring af kassebeholdningen i 2017 på 36,736 mio. kr., og i 2020 på 8,587 mio. kr. samt en forværring af kassebeholdningen i 2018 på 14,907 mio. kr. og i 2019 på 31,030 mio. kr. Forskydningen i økonomien skyldes, at byggefasen på 17 måneder først påbegyndes primo 2018.
  Beløbene vedr. 2018 – 2020 skal indarbejdes i budgetforslaget for 2018 – 2020. Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i årene 2015-2020 fremgår af bilag til sagen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 7

  Anbefales.

 • Pkt. 8 Fastholdelse af borgerens frie valg af leverandører på madområdet

  Pkt. 8

  Fastholdelse af borgerens frie valg af leverandører på madområdet

  Sagsnr. 250307 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Fra foråret 2017, vil det kun være én leverandør af mad til hjemmeboende borgere. For at sikre borgerens frie valg, kan der derfor udstedes frivalgsbeviser indtil der er gennemført et nyt udbud.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. der som en forsøgsordning til medio 2018 udstedes fritvalgsbeviser til hjemmeboende borgere, som er visiteret til madordningen, og
  2. der gennemføres et nyt udbud af madservice med virkning fra medio 2018.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den 1. oktober 2014 indgik Roskilde Kommune en kontrakt med Det Danske Madhus og Din Private Kok om produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere, som er visiteret til denne ydelse. Der er ca. 500 borgere, som modtager mad fra de to leverandører. Borgere, som har valgt henholdsvis Din Private Kok og Det Danske Madhus er fordelt ligeligt. Kontrakten med leverandørerne gælder til den 31. maj 2017 med mulighed for at forlænge den i yderligere to gange et år. På baggrund af det gode samarbejde med leverandørerne af mad til hjemmeboende borgere, har det været hensigten at benytte optionen, hvorefter et nyt udbud tidligst var planlagt gennemført medio 2018.
  Den 20. december 2016 blev det meddelt, at Det Danske Madhus har overtaget Din Privat Kok med alle aktiviteter, kundekontrakter, medarbejdere, lokaler m.v. Overtagelsen medfører ingen umiddelbare ændringer for de involverede borgere i Roskilde Kommune. I løbet af foråret 2017 forventes en endelig udfasning af tilbud om mad fra Din Private Kok.
  Servicelovens § 91 fastslår, at kommunerne er forpligtet til at tilvejebringe et frit valg af leverandører af hjemmehjælp. For at fastholde borgerens frie valg, kan der som alternativ til tilbud om mad fra Det Danske Madhus udstedes fritvalgsbeviser.
  Et fritvalgsbevis svarer til et købsbevis. Når Roskilde Kommune udsteder et fritvalgsbevis til en borger, som er visiteret til madservice, betyder det, at borgeren selv skal vælge en cvr-registeret virksomhed til at levere ydelsen. Dette kan fx være tilbud om mad fra den lokale slagter eller mad fra et supermarked. Leverandøren skal ikke godkendes på forhånd af kommunen, men kommunen skal stille kvalitetskrav til leverandøren. Kommunen har endvidere fortsat en tilsyns- og opfølgningsforpligtigelse med, hvordan opgaverne løses. Værdien af fritvalgsbeviset for madservice fastsættes til den private leverandørs omkostninger ved produktion og levering. Da der er egenbetaling for madservice, udgør værdien af fritvalgsbeviset det kommunale tilskud til maden. Yderligere omkostninger skal borgeren selv betale.
  Muligheden for at tilbyde visiterede borgere et fritvalgsbevis kan etableres som en forsøgsordning, indtil et nyt udbud er gennemført medio 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 8

  Godkendt.

 • Pkt. 9 Orientering om ændrede udbudsregler i forhold til kommende plejecenter ved Hyrdehøj

  Pkt. 9

  Orientering om ændrede udbudsregler i forhold til kommende plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om, at ændret lovgivning medfører en justering i tidsplanen for iværksættelse af byggeperioden for det kommende plejecenter ved Hyrdehøj.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 7. maj 2015 den oprindelige tids- og handleplan i forhold til det kommende plejecenter ved Hyrdehøj, hvor der var lagt op til aflevering ultimo december 2018.
  Folketinget har efterfølgende vedtaget en ny udbudslov, som medfører, at det ikke længere er muligt at projektere samtidig med, at der gennemføres en prækvalifikation.
  Dette får betydning for tidsplanen, således at aflevering sker primo maj 2019.
  Byggefasen på 17 måneder er uændret og påbegyndes i januar 2018.
  Forvaltningen har vurderet, hvilke konsekvenser dette har for kapaciteten for plejeboliger det første halvår af 2019. Med baggrund i den reviderede tidsplan vil forvaltningen nøje planlægge forløbet for de borgere, der får udskudt deres indflytning, så de sikres den nødvendige pleje og omsorg i den mellemliggende periode.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 9

 • Pkt. 10 Orientering om udviklingen i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Noegletal_i_udviklingen_i_ventelisten_til_plejeboliger_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 10

  Orientering om udviklingen i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 98944 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om de seneste års samlede udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune samt en opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har primo 2017 en samlet kapacitet på 517 plejeboliger samt 57 rehabiliteringspladser. I 2020 forventes den samlede kapacitet at være på 602 plejeboliger samt 69 rehabiliteringspladser.
  I bilag til denne sag ses, at antal godkendte ansøgninger til plejeboliger er faldet over en treårig periode. Dette er sket samtidig med, at antallet af 80+årige er steget med ca. 350 borgere i samme periode.
  I anden figur i bilag til sagen ses endvidere, at antal borgere på venteliste til en plejebolig over de sidste to år ligeledes er faldet. Dette tal dækker både borgere i Roskilde Kommune samt borgere fra andre kommuner, som står på venteliste til en plejebolig i Roskilde Kommune. Der er dog sæsonudsving med stigende efterspørgsel henover efterår og vinter.
  I bilag til sagen ses desuden en opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre i Roskilde Kommune.
  På baggrund af ovenstående, samt tendensen med en stigende middellevealder og bedre sundhedstilstand, forbereder forvaltningen at præsentere udvalget for en ny kapacitetsopgørelse for udviklingen i behovet for plejeboliger. Denne forventes færdig i løbet af foråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 10

 • Pkt. 11 Orientering om status på handleplan for ældrepolitikken. Demensområdet

  Resultater_af_telefoninterviews_med_paaroerende_og_borgere_med_demens.pdf

  Pkt. 11

  Orientering om status på handleplan for ældrepolitikken. Demensområdet

  Sagsnr. 267119 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 2. december 2015 handleplan for ældrepolitikken. Der gives hermed en status for de to indsatser i handleplanen, som relaterer sig til demensområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i byrådets ældrepolitik er, at alle borgere med demens og deres pårørende oplever, at de har fuld adgang til Roskilde Kommunes specialviden indenfor demensområdet, og at de modtager en værdig, respektfuld og tillidsvækkende indsats baseret på forløbsprogrammet for demens.

  Forløbsprogrammet

  Forløbsprogrammet for demens er en del af Sundhedsaftalen mellem Region Sjælland og de 17 kommuner og beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for borgere med demens i praksissektor, sygehuse og i kommuner i Region Sjælland. Formålet er at sikre en fælles standard for behandling, kontrol og rehabilitering, herunder patientrettet forebyggelse for borgere med demens. Det forventes, at forløbsprogrammet kan træde i kraft fra begyndelsen af 2017. På anden sag på dagsorden modtager udvalget en nærmere præsentation af sammenhængen mellem forløbsprogrammet og indsatser på demensområdet i Roskilde Kommune.

  Adgang til viden indenfor demensområdet

  Af den ældrepolitiske handleplan fremgår det, at der gennemføres en undersøgelse af borgere og pårørendes oplevelse af adgang til Roskilde Kommunes specialviden indenfor demens. Forvaltningen har på den baggrund gennemført 22 telefoninterviews med hjemmeboende borgere med demens og pårørende samt med pårørende til borgere med demens, der bor på plejecenter.
  Resultaterne fra interviewene viser grundlæggende, at medarbejdernes demensfaglige kompetencer har en positiv effekt hos både pårørende og borgere med demens. På baggrund af interviewene er det konklusionen, at der fortsat skal arbejdes med at fastholde og udvikle medarbejdernes kompetenceniveau indenfor demensområdet, samt omsætte den opnåede specialviden til praksis.
  Resultaterne fra telefoninterviewene fremgår af bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 11

 • Pkt. 12 Orientering om status på handleplan for ældrepolitikken. Sundheds- og Omsorgscentre

  Pkt. 12

  Orientering om status på handleplan for ældrepolitikken. Sundheds- og Omsorgscentre

  Sagsnr. 267119 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget godkendte den 2. december 2015 handleplan for ældrepolitikken. Der gives hermed en status for den indsats i handleplanen, som relaterer sig til etablering af sundheds- og omsorgscentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Visionen i byrådets ældrepolitik er, at Roskilde Kommune bliver modelkommune i forhold til tværsektorielle løsninger med det formål, at borgeren i videst muligt omfang kan plejes og behandles i eget hjem, når det er muligt og i kommunale sundheds- og omsorgscentre, eller i et af kommunens midlertidige tilbud, hvor det er muligt.
  Roskilde Kommune åbnede sundheds- og omsorgscentre i Jyllinge og Æblehaven ultimo februar 2016 samt i Viby Sjælland medio oktober 2016.
  Sundheds- og omsorgscentrene har tilbud, som relaterer sig til forebyggelses- og sundhedsfremme, herunder en række tilbud om forebyggelse af livsstilssygdomme, som fx rygestopkurser, KOL-skole, diabetes-skole og vægttab. Der tilbydes også kurser i kost og motion samt en række andre varierende tilbud fx med fokus på håndtering af sorg efter tab af ægtefælle. Sundheds- og Omsorgscentrene har ligeledes hver uge åbent hus arrangementer, hvor borgerne kan komme uden forudgående aftale og enten få et sundhedstjek eller blive orienteret om andre sundhedsfremmende tilbud.
  Siden åbningen af centrene, og indtil medio december 2016, har over 400 borgere været tilknyttet konkrete sundhedsfremmende tilbud i centrene, mens ca. 2100 borgere har taget imod tilbud om åbent hus arrangementerne.
  Centrene yder også genoptræning til fx kræftramte, ortopædisk genoptræning samt tilbud om moderat til hård fysisk træning til borgere med demens. Ca. 1200 borgere har modtaget træningsydelser i centrene siden åbningen og indtil medio december 2016.
  Til hver sundheds- og omsorgscenter er der tilknyttet en sygeplejeklinik. Her modtager borgere sygeplejeydelser som fx sårpleje og medicindosering. Koblingen mellem sygeplejeklinik og sundheds- og træningsydelser under samme tag, har skabt nye muligheder for at rådgive borgerne mere bredt og tværgående i forhold til forebyggelse samt sundhedsfremme.
  Siden åbningen, og til medio december 2016, har i alt ca. 700 borgere modtaget sygeplejeydelser i sundheds- og omsorgscentrene. Mange af borgerne er kun tilknyttet i kortere perioder som fx ved sårpleje. Sygeplejeklinikkerne i sundheds- og omsorgscentrene har åbent i hverdagene og på helligdage.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 12

 • Pkt. 13 Orientering om afholdelsen af valg til bruger- og pårørenderåd

  Pkt. 13

  Orientering om afholdelsen af valg til bruger- og pårørenderåd

  Sagsnr. 191905 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der har været holdt valg til bruger- og pårørenderåd på alle plejecentre i Roskilde Kommune onsdag den 30. november 2016. Der har været en god interesse for valgene, og der er i perioden 2017-2019 bruger- og pårørenderåd på alle plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Alle plejecentre i Roskilde Kommune har et valgt bruger- og pårørenderåd. Rådene har repræsentanter fra beboere, pårørende og andre interesserede og skal repræsentere beboerne overfor kommunen, så den daglige drift bedst muligt tilgodeser beboernes ønsker og behov. Rådene er et samarbejdsorgan og kan derfor ikke ændre de kompetencer, som er tillagt plejecentrets ledelse.
  Der er ordinære valg til bruger- og pårørenderåd hver andet år. Der blev afholdt valg til bruger- og pårørenderåd på samtlige plejecentre onsdag den 30. november 2016.
  Den generelle tilbagemelding fra plejecentrene viser en god interesse for valget blandt beboere, pårørende og andre interesserede. Der er således også i perioden 2017 til og med 2019 bruger- og pårørenderåd på samtlige plejecentre i Roskilde Kommune.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 13

 • Pkt. 14 Orientering om app til selvscreening for ensomhed

  Pkt. 14

  Orientering om app til selvscreening for ensomhed

  Sagsnr. 270318 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om udvikling af selvscreeningsapp i forhold til ensomhed.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Som en del af budget 2015 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget at afsætte 500.000 kr. til udvikling af en digital løsning, der gør det let for borgere i Roskilde Kommune samt deres pårørende og medarbejdere at få overblik over tilbud, der kan understøtte borgerens sociale liv.
  Af de politiske målsætninger i Roskilde Kommunes ældrepolitik fremgår det, at Roskilde Kommune vil styrke de sociale fællesskaber med henblik på at forebygge ensomhed og social isolation hos ældre borgere. Desuden er det angivet, at ældre borgere i Roskilde Kommune skal have mulighed for at leve et mere aktivt hverdagsliv, både fysisk, mentalt og socialt.
  Roskilde Kommune har derfor indført en systematisk opsporing af borgere, der er tilknyttet Sundhed og Omsorg, og som oplever, eller er i risiko for at opleve ensomhed.
  For yderligere at understøtte den tidlige opsporing og kendskab til både frivillige og kommunale tilbud til borgere, der oplever eller er i risiko for at opleve ensomhed, er der nu udviklet en app til selvscreening for oplevet ensomhed.
  App’en hedder Ensomhedstjek og bliver primo 2017 tilgængelig via Appstore og Google Play.
  App’en består af en test på 20 spørgsmål, der angiver i hvilken grad borgere oplever ensomhed. På baggrund af testen får borgeren præsenteret en række forskellige tilbud og indsatser i Roskilde Kommune, som kan forebygge borgerens oplevelse af ensomhed.
  App’ens målgruppe er særligt ældre borgere i Roskilde Kommune, deres pårørende og øvrige netværk samt medarbejdere i Sundhed og Omsorg.
  Forvaltningen vil monitorere antallet af brugere af app’en og antallet af henvendelser til de beskrevne tilbud i app’en på baggrund af den gennemførte test for ensomhed. Sundheds- og Omsorgsudvalget forelægges en status i efteråret 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 14

 • Pkt. 15 Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler 2017

  Pkt. 15

  Orientering om behandling af ansøgning til frivilligmidler 2017

  Sagsnr. 285703 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget uddeler en gang årligt frivilligmidler efter servicelovens § 18 og § 79 til frivillige sociale foreninger i Roskilde Kommune. Forvaltningen har bemyndigelse til at behandle de ansøgninger, der løbende indkommer til frivilligpuljen i forhold til de kriterier, der fordeles frivilligmidler efter. Udvalget orienteres om behandling af to ansøgninger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Der er kommet en ansøgning fra Bruger og Pårørenderådet på plejecenter Sct. Jørgensbjerg, der har ansøgt om 20.000 kr. til en række aktiviteter i lighed med de tidligere år. Ved en fejl har Bruger- og Pårørenderådet ikke fået indsendt ansøgningen rettidigt.
  Bruger- og Pårørenderådet oplyser, at det har 52 brugere, og er beliggende i Roskilde Kommune.
  Der er bevilget 20.000 kr. til Bruger- og Pårørenderådet på plejecenter Sct. Jørgensbjerg.
  Der er ligeledes kommet en ansøgning fra Bruger- og Pårørenderådet på plejecenter Kastanjehaven, der har ansøgt om 114.000 kr. til en lang række aktiviteter. En stor del af de ansøgte midler, 40.000 kr., vedrører imidlertid busleje, og dette ydes der i udgangspunktet ikke tilskud til. Det bemærkes endvidere, at dette Bruger- og Pårørenderåd sidste år ansøgte om 85.000 kr. og fik bevilget 20.000 kr.
  Bruger- og Pårørenderådet oplyser, at det har 70 brugere, og er beliggende i Roskilde Kommune.
  Der er bevilget 20.000 kr. til Bruger- og pårørenderådet på plejecenter Kastanjehaven.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2017. Der er bevilget 40.000 kr., som er finansieret af restbeløbet på 336.295 kr. Der er således 296.295 kr. tilbage i frivilligpuljen 2017.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 15

 • Pkt. 16 Udbud af vask af tøj til hjemmeboende borgere (Lukket)

 • Pkt. 17 Eventuelt

  Pkt. 17

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-01-2017, pkt. 17

  Udvalget ønsker sag om samarbejde med Alzheimerforeningen i Roskilde Kommune vedr. samarbejde i forhold til den internationale demensdag "Huskedagen"
  Udvalget ønsker orienteringssag om kriterier for tildeling af plejebolig samt statistik på udviklingen i ansøgninger om plejeboliger.
  Udvalget ønsker orienteringssag om tidligere afprøvning i Roskilde Kommune af sensorteknologi til hjemmeboende borgere.
  Endvidere fremsendes orientering via mail til udvalget om ledsagelse på ældreområdet, jf. dagsordenpunkt 5.