You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Juni 12, 2018 - 08:00
Sted: Rådhusbuen 1, mødelokale 3A
 • Pkt. 70 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 70

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 70

  Godkendt.

 • Pkt. 71 Fællesmøde med Frivilligcenter Roskilde

  Pkt. 71

  Dialogmøde med Frivilligcenter Roskilde

  Sagsnr. 273884 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget holder sit årlige møde med Frivilligcentret den 12. juni 2018. Dagsorden for dialogmødet er aftalt med formanden for Frivilligcentret. Mødet holdes kl. 8.00 i Lokale 3A, Rådhusbuen 1.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Til dialogmødet mellem Sundheds- og Omsorgsudvalget og Frivilligcentret i første halvår 2018 er følgende punkter aftalt mellem de to formænd:

  - Præsentation af Frivilligcenter Roskilde – nu og i fremtiden

  - Indledende drøftelse om frivillighedspolitik og samarbejdsaftale ml Frivilligcenter Roskilde og Roskilde Kommune

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 71

  Drøftet.

 • Pkt. 72 Anmodning om optagelse af sag vedr. fritvalgsbevis til madleverandør

  Pkt. 72

  Anmodning om optagelse af sag vedr. fritvalgsbevis til madleverandør

  Sagsnr. 305850 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Jacob Søegaard Nielsen (V) har på vegne af Venstre anmodet om at få en sag optaget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Jacob Søegaard Nielsen (V) har på vegne af Venstre anmodet om at få følgende sag vedr. fritvalgsbevis optaget på Sundheds- og Omsorgsudvalgets dagsorden:
  ”Venstre ønsker flg. punkt på næste dagsorden i SOU 15/5 2018:
  Fritvalgsbevis til madleverandør
  Er det i Roskilde kommune mere besværligt og bureaukratisk at benytte/tilmelde sig fritvalgsbeviset i forhold til andre kommuner?
  Gives der hjælp til at ansøge til borgere, der ikke har adgang til pc?”

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 69

  Udsættes.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 72

  Udvalget noterer sig, at Sundheds- og Ældreministeriet har besvaret forvaltningens henvendelse vedr. administration af fritvalgsbevisordningen. Med udgangspunkt i besvarelsen fra ministeriet administreres ordningen i overensstemmelse med servicelovens bestemmelser.

 • Pkt. 73 Frivillig Fredag 2018

  Pkt. 73

  Frivillig Fredag 2018

  Sagsnr. 290494 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget skal beslutte rammerne for afholdelse af Frivillig Fredag 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. rammerne for Frivillig Fredag 2018 målrettet de frivillige sociale foreninger godkendes, og
  2. udvalget drøfter temaer for årets Frivillig Fredag for de frivillige sociale foreninger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Siden 2011 har der været holdt en årlig frivilligdag for foreninger i Roskilde Kommune på den nationale ”Frivillig Fredag”, som er den sidste fredag i september.

  Rammer for dagen

  Frivillig Fredag afholdes den 28. september 2018. Forvaltningen foreslår, at der i lighed med de tidligere år udarbejdes et program i samarbejde med Kultur og Idræt med henblik på en fælles fejring af alle foreninger. På samme måde som de senere år foreslås det, at der indledes med et særskilt dagsprogram for de frivillige sociale foreninger, der har et fagligt indhold i forhold til den fortsatte udvikling af det frivillige engagement på det sociale og forebyggende område.
  Formålet med et program målrettet de frivillige sociale foreninger er at anerkende og synliggøre det mangfoldige, frivillige sociale arbejde i Roskilde Kommune. De frivillige sociale foreninger modtager årligt støtte efter særligt § 18-midlerne, som fordeles til kommunerne via bloktilskud. Disse midler går primært til konkrete aktiviteter, der har et socialt og forebyggende sigte. Derfor skal frivilligdagen også markere og sætte retningen for det arbejde, der sker i de frivillige foreninger, der udøver disse aktiviteter.
  Forvaltningen foreslår, at Frivillig Fredag holdes i Roskilde Kongrescenter. Det vil gælde for både eftermiddags- og aftenarrangement.

  Temaer

  Det nationale råd Frivilligrådet har for 2018 udpeget temaet ”Her er vi seje sammen” og opfordrer til, at man med dette tema bruger dagen som en anledning til at vise den lokale frivillighed frem, og alt det der gør lokalområdet, foreningen eller gruppen til noget helt specielt, som vi er stolte af at vise frem.
  Såfremt udvalget beslutter, at ovenstående er rammen for årets Frivillig Fredag, vil forvaltningen udarbejde et mere konkret forslag til program, som kan behandles på et kommende udvalgsmøde

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, idet udgifterne til Frivillig Fredag holdes indenfor rammen. Udgiften forventes at udgøre i størrelsesordenen 150.000 kr.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 73

  Ad 1.:Godkendt.
  Ad 2.: Drøftet.

 • Pkt. 74 Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre bemanding i ældreplejen

  Pkt. 74

  Indtægts- og udgiftsbevilling til bedre bemanding i ældreplejen

  Sagsnr. 302694 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ifølge aftale om finanslov for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger.
  Roskilde Kommune har modtaget tilsagn på 7.344.000 kr. i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 7.344.000 kr. samt en tilsvarende udgiftsbevilling.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Ifølge aftale om finanslov for 2018 er der afsat 500 mio. kr. årligt i 2018-2021 til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 overgår midlerne til bloktilskuddet. Roskilde Kommunes andel af midlerne udgør årligt 7.344.000 kr.
  Midlerne skal anvendes til et løft af ældreområdet gennem en bedre bemanding, både hos kommunale og private leverandører. Midlerne skal desuden understøtte et lavere sygefravær samt en øget gennemsnitlig arbejdstid på ældreområdet.
  Vedrørende midlerne for 2019, 2020 og 2021 skal Roskilde Kommune indsende redegørelser for den planlagte anvendelse af midlerne senest den 1. november det foregående år. Fra 2022 overgår puljen til bloktilskuddet.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har på møde i april 2018 godkendt en fordeling af midlerne mellem hjemmepleje og plejecentre, herunder private leverandører. Udvalget besluttede at fordele midlerne ligeligt mellem hjemmeplejen og plejecentre, og at midlerne fortrinsvis skal anvendes til nyansættelser i fuldtidsstillinger på plejecentre og til ansættelse af flere årsværk i hjemmeplejen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018. Der er tale om udmøntning af midler på budgettet i 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet vedr. en bedre bemanding i hjemmeplejen. Roskilde Kommune har fået bevilget 7.344.000 kr. i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 74

  Anbefales.

 • Pkt. 75 Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Sundheds-_og_Omsorgsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_junimoederne.pdf Budgetnotat_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf Takstbilag.pdf SOU_-_blokliste.pdf SOU_-_bloktekster.pdf Strategisk_anlaegsplan_2019-2026.pdf

  Pkt. 75

  Budget 2019-2022 - Indledende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med sagen indledes budgetdrøftelserne for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Udvalgets budgetdrøftelser færdiggøres på augustmødet og indgår herefter i kommunens samlede budgetbehandling.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalgets budget drøftes samt at det afklares, om der er yderligere bestillinger i form af uddybende beskrivelser m.v.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I budgetprocessen for 2019 indgår 2 fagudvalgsdrøftelser i henholdsvis juni og august. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.085,2 mio. kr., mens der indgår anlæg for 32,5 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område. Det samlede udvalgsbudget samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af bilag 1.
  På baggrund af forårsseminarets drøftelser er den overordnede målsætning økonomisk balance i hele budgetperioden 2019-2022. Det er endvidere besluttet at indarbejde et forslag til strategisk anlægsplan med byggemodningsprojekter på 37,1 mio. kr. og et anlægsniveau ekskl. byggemodning på 182,6 mio. kr.
  For at skabe mulighed for et budget i balance er der igangsat temaanalyser på følgende områder, som indgår i budgetdrøftelserne i august: SFO- og skoleområdet, ældreområdet samt en tværgående analyse på ejendomsområdet.
  Herudover har direktionen igangsat udarbejdelse af budgetforbedringsforslag på de områder, der ikke er omfattet af temaanalyse. Disse forslag vil blive forelagt på augustmøderne.
  I budgetprocessen 2019-2022 indgår en øget borgerinddragelse med afholdelse af borgermøder, hvor en række temaer drøftes i forhold til en mere fokuseret indsats.

  Særlige forhold vedr. Sundheds- og Omsorgsudvalget

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område arbejdes der på budgetforbedringsforslag rettet mod frivillig- og sundhedsområdet. Videre udarbejdes en temaanalyse på ældreområdet. Såvel budgetforbedringsforslag som temaanalyse forventes fremlagt på mødet i august.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da det vedrører budget 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 75

  Drøftet.

 • Pkt. 76 Proces for revision af Roskilde Kommunes værdighedspolitik

  Forslag_til_revision_af_vaerdighedspolitik_i_Roskilde_Kommune.pdf

  Pkt. 76

  Proces for revision af Roskilde Kommunes værdighedspolitik

  Sagsnr. 277166 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget bedes tage stilling til proces for revision af den gældende værdighedspolitik.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget

  1. drøfter forslag til revision af værdighedspolitik,
  2. drøfter proces for revision af værdighedspolitik
  3. at Ældrerådet og Handicaprådet bliver hørt om forslag til revision af værdighedspolitik.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen § 1, fremgår det, at kommunalbestyrelsen inden for det første år i den kommunale valgperiode skal vedtage en værdighedspolitik for den kommunale ældrepleje.
  Byrådet vedtog den første værdighedspolitik den 27. april 2016. Sundheds- og Omsorgsudvalget har siden udmøntet de tilknyttede midler til værdighedspolitikken. Den seneste redegørelse for anvendelse af værdighedsmidlerne for 2018 er vedlagt denne sag. Som det fremgår af redegørelsen benyttes over 90 % af midlerne til varme hænder. I 2018 har Roskilde Kommune modtaget i alt 15.276.000 kr. i værdighedsmidler.
  Der er i dag i Roskilde Kommune afsat midler til samtlige områder som bekendtgørelsen om værdighedspolitikker fremhæver, skal beskrives. Disse er livskvalitet, selvbestemmelse, kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen, mad og ernæring og en værdig død. I bekendtgørelsen skal kommunalbestyrelsen fremadrettet også inddrage emnet ”pårørende” i sin værdighedspolitik.
  Der er indarbejdet nyt afsnit, som behandler emnet om pårørende. Afsnittet er formuleret i overensstemmelse med den pårørendepolitik, som byrådet besluttede den 14. juni 2017. Der er i afsnittet fokus på, at Roskilde Kommune ønsker et godt og tæt samarbejde med pårørende til borgere, som modtager hjælp samt, at pårørende skal opleve at være en vigtig samarbejdspartner for at skabe en så god livskvalitet og trivsel som muligt for borgeren.
  Foruden nyt afsnit om pårørendepolitik indstilles, at indholdet i den nuværende værdighedspolitik fortsætter uændret. Det er kun to år siden, at værdighedspolitikken blev vedtaget. Endvidere er udmøntningen af værdighedsmidlerne tæt forbundet med værdighedspolitikken.
  Forvaltningen indstiller, at Ældrerådet og Handicaprådet bliver hørt om forslag til revision af værdighedspolitik. Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager herefter en opfølgning på høringsfasen på møde i september 2018. Herefter skal forslag til endelig revision af værdighedspolitikken godkendes i byrådet.
  Forvaltningen forventer at modtage henvendelse i oktober 2018 fra Sundheds- og Ældreministeriet om udmøntning af værdighedsmidler for 2019. Forslag til udmøntning vil blive forelagt udvalget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 76

  Godkendt.

 • Pkt. 77 Resultater i Roskilde 2018

  Oplistning_af_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Notat_vedr._Resultater_i_Roskilde_2018.pdf Forslag_til_Resultater_i_Roskilde_2018.pdf

  Pkt. 77

  Resultater i Roskilde 2018

  Sagsnr. 239364 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Resultater i Roskilde er resultater, kommunen opnår med sin indsats indenfor serviceområderne. Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til mål og resultatkrav.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundheds- og Omsorgsudvalget godkender forslag til Resultater i Roskilde på udvalgets område.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Resultater i Roskilde beskriver hvad Roskilde Kommune gerne vil måles på, og hvordan det rent faktisk går med de mål der er opstillet. Borgere i Roskilde Kommune eller borgere der overvejer at flytte til kommunen, kan dermed følge med i hvordan Roskilde Kommune klarer sig på forskellige parametre. Derudover skal målene være med til at skabe fokus på resultater, og på den måde give et afsæt for løbende forbedringer på kommunens serviceområder. Målene findes og opdateres løbende på Roskilde Kommunes hjemmeside.
  Resultater i Roskilde blev senest behandlet af byrådet i august 2017, og der sker fortsat opfølgning en gang årligt. Behandlingen omfatter beslutning om statusfarve på resultaterne i forhold til målopfyldelse (rød, gul, grøn) samt eventuelle ændringer af resultatkrav.
  Forvaltningen har udarbejdet et samlet forslag til Resultater i Roskilde i form af mål og resultatkrav, som fremgår af bilag. Der er ikke forslag til ændringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.
  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område indgår følgende mål i forslaget:
  - Andel børn og unge, der er overvægtige
  - Sagsbehandlingstid for ansøgning om personlig og praktisk hjælp
  - Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig
  - Brugertilfredshed med hjemmeplejen
  - Andel +75 årige, der er selvhjulpne
  - Andel uanmeldte tilsyn på plejecentre uden alvorlige bemærkninger
  Af bilag fremgår de aktuelle resultater i forhold til mål og resultatkrav indenfor Sundheds- og Omsorgsudvalgets område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 77

  Anbefales.

 • Pkt. 78 Evaluering af KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018

  Pkt. 78

  Evaluering af KL's Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018

  Sagsnr. 306288 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget drøfter KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018, som udvalget deltog ved.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum 2018.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget og Beskæftigelses- og Socialudvalget deltog i KL’s Social- og Sundhedspolitiske Forum i maj 2018 ”Dagsordenen for en ny valgperiode – perspektiver for social- og sundhedsområdet 2018-21”.
  På konferencen blev følgende emner bl.a. drøftet:
  - Ledelseskommissionens kommende anbefalinger (lanceres den 12. juni) – hvordan styrker vi det strategiske arbejde i kommunerne?
  - Flere børn og unge med psykiske problemstillinger – hvordan vendes udviklingen?
  - Sammenhængsreform – hvorfor er det så svært at skabe sammenhæng?
  - Udviklingen af det nære sundhedsvæsen – regeringens kommende udspil
  - Digitalisering og teknologi – en integreret del af social- og sundhedsområderne

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 78

  Drøftet.

 • Pkt. 79 Orientering om nedbrud i it-systemet KMD Care

  Pkt. 79

  Orientering om nedbrud i it-systemet KMD Care

  Sagsnr. 306311 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en mundtlig orientering ved forvaltningen om nedbruddet i it-systemet KMD Care.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ultimo april blev Roskilde Kommune ramt af et større driftsnedbrud hos KMD. Driftsnedbruddet har påvirket KMD Care, som er det fagsystem, som kommunen bruger på ældreområdet - både i myndighedsafsnittet og i hjemmeplejen/på plejecentrene.
  Selve plejejournalen, som bruges i hjemmeplejen og på plejehjemmene, hvor det er beskrevet konkret, hvilken pleje, medicin mv. de ældre skal have, har ikke været påvirket af nedbruddet. Der er således ingen journaloplysninger, som er forsvundet. Det betyder, at ingen af de borgere, som er visiteret til hjælp, har været påvirket af nedbruddet - alle har fået den pleje og omsorg, de skulle have.
  Der er imidlertid en række filer, som knytter sig til borgernes sager, som er blevet slettet, og som KMD ikke kan genskabe. Det drejer sig om filer helt tilbage til 2012, og omfatter breve vedr. tilbud om forebyggende hjemmebesøg, bevillinger, ansøgninger, revurderinger, risikovurderinger og afgørelser.
  Forvaltningen orienterer udvalget om nedbruddet i it-systemet KMD Care.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 79

 • Pkt. 80 Orientering om boligformer på ældreområdet

  Notat_om_boligformer_paa_aeldreomraadet.pdf

  Pkt. 80

  Orientering om boligformer på ældreområdet

  Sagsnr. 298717 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om de forskellige boligformer, som eksisterer på ældreområdet i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har en række forskellige boligformer, som stilles til rådighed for borgere, der har vanskeligt ved at klare sig i eget hjem.
  I de årligt politisk reviderede kvalitetsstandarder for serviceniveauet i Roskilde Kommune beskrives de grundlæggende kriterier, som danner baggrund for individuelle og konkrete afgørelser af, hvorvidt en borger kan tildeles en anden boligform. Forvaltningen træffer altid konkret og individuel afgørelse om en anden boligform.
  I vedlagte notat beskrives de forskellige boligformer, som er til rådighed i Roskilde Kommune, hvilke er:
  - Ældre- og handicapegnede boliger. Denne boligform stilles til rådighed for borgere, som har vanskeligt ved at klare sig i deres eget hjem, og hvor det ikke længere er muligt at indrette dette hensigtsmæssigt fx til hjælpemidler. Roskilde Kommune har i alt 439 ældre- og handicapegnede boliger.
  - Handicapegnede boliger. Denne boligform stilles til rådighed for borgere, som på grund af en lettere funktionsnedsættelse har behov for en bolig i stueplan eller i en bebyggelse med elevator. Roskilde Kommune har i alt 270 handicapegnede boliger.

  - Plejeboliger. Denne boligform stilles til rådighed for borgere, der har behov for omfattende pleje og omsorg. Til en plejebolig er der tilknyttet personale hele døgnet. Roskilde Kommune har i alt 506 plejeboliger.
  - Midlertidige pladser. Roskilde Kommune stiller en række pladser til rådighed for borgere med behov for et midlertidigt ophold. Et korterevarende ophold i en midlertidig bolig kan være relateret til behovet for en rehabiliterende indsats efter sygdom, indtil borgeren igen kan klare sig i eget hjem. Et midlertidigt ophold kan også være relateret til behovet for et aflastningsophold, fx når en ægtefælle til en borger med demens er indlagt eller på ferie. Roskilde Kommune har i alt 57 midlertidige boliger.
  Yderligere beskrives i notatet kort seniorbofællesskaber. Seniorbofællesskaber dækker over ældreegnede boliger, der er bygget eller indrettet med tanke på at kravene til boligen ændres, når man bliver ældre.Kommunen har normalt ikke visitationsret til seniorbofællesskaber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 32

  Udvalget besluttede, at sagen sættes på igen ved næste møde.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 10-04-2018, pkt. 51

  Udskydes.

  Fraværende: Susanne Lysholm Jensen (Ø).

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 65

  Udskydes.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 80

 • Pkt. 81 Orientering om vedtagelse af tre nye lovforslag på ældreområdet

  Pkt. 81

  Orientering om vedtagelse af tre nye lovforslag på ældreområdet

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om tre nye lovforslag vedrørende ældreområdet, som netop er vedtaget i Folketinget.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  Folketinget vedtog den 24. maj 2018 tre nye lovforslag, som vedrører ældreområdet.
  Med det ene vedtagne lovforslag skabes et nyt, uafhængigt og risikobaseret tilsyn med ældreplejen. Tilsynet skal supplere de eksisterende tilsyn på ældreområdet. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som skal gennemføre tilsyn ud fra en løbende vurdering af, hvor der kan være størst risiko for, at den personlige hjælp, omsorg og pleje ikke har den fornødne kvalitet. Styrelsen for Patientsikkerhed skal ligeledes på baggrund af en begrundet mistanke gennemføre tilsyn, hvis det vurderes nødvendigt af hensyn til den fornødne kvalitet af den personlige hjælp, omsorg og pleje i en enhed. I dag gennemfører Styrelsen for Patientsikkerhed sundhedsfaglige tilsyn på ældreområdet. Roskilde Kommune havde i 2017 tre uanmeldte tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Roskilde Kommune gennemfører desuden årlige uanmeldte tilsyn på samtlige plejecentre og i hjemmeplejen, jf. Byrådets vedtagne tilsynspolitik.

  Med det andet vedtagne lovforslag forpligtes kommuner og private leverandører til at indberette til en plejehjemsoversigt med generelle oplysninger om plejecentre og friplejehjem. Oversigten vil bl.a. indeholde oplysninger om det enkelte plejecenters værdigrundlag, omgivelser, tilgang til pårørende og køkkenfaciliteter.

  Tredje vedtagne lovforslag styrker indsatsen mod konkurser blandt private leverandører i hjemmeplejen. Kommunalbestyrelsen forpligtes til at have en skriftlig beredskabsplan med retningslinjer om håndtering af konkurser hos private leverandører af personlig pleje og praktisk hjælp. Der skal endvidere stilles krav til private leverandører om bankgarantier. Roskilde Kommune har i dag en detaljeret beredskabsplan og stiller også krav om bankgarantier hos de private leverandører.
  Herudover skal de private leverandører, inden kontraktindgåelse og én gang årligt i kontraktperioden, indsende skattemæssige årsregnskaber til kommunen. Den private leverandør skal dokumentere, at der ikke ved kontraktindgåelse er forfalden gæld på 50.000 kr. eller derover til offentlige myndigheder vedrørende skatter, afgifter eller bidrag til sociale sikringsordninger. Roskilde Kommune har i forbindelse med udbudsprocessen anmodet private leverandører om tro- og love erklæring om, at tilbudsgiver ikke har ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Det er forvaltningens vurdering, at lovgivningen medfører en skærpelse i den nuværende dialog med private leverandører omkring indsendelse og tjek af de private leverandørers årsregnskaber.

  Alle tre love træder i kraft 1. juli 2018.

  Økonomi

  I forhold til styrket indsats til forebyggelse af konkurser i ældreplejen afsættes der i bloktilskud til kommunerne 4,4 mio. kr. i 2018 og 8,9 mio. kr. årligt fra 2019. Roskilde Kommunes andel udgør ca. 60.000 kr. i 2018 og 125.000 kr. fra 2019. Midlerne knyttet til lovændringerne vil indgå i budgetbehandlingen af budget 2019 – 2022 som en del af det samlede lov- og cirkulæreprogram.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 81

 • Pkt. 82 Orientering om status på Roskilde Kommunes akutteam og palliationsteam

  Pkt. 82

  Orientering om status på Roskilde Kommunes akutteam og palliationsteam

  Sagsnr. 263065 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager en orientering om status på de to sygeplejeteams tilknyttet hjemmeplejen; et akutteam og et palliativt sygeplejeteam.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune er oprettet to sygeplejeteams tilknyttet hjemmeplejen. Det drejer sig om akutteamet og palliationsteamet.
  De to teams er finansieret af midler fra henholdsvis ældremilliarden og værdighedsmidlerne. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i november 2016 at anvende værdighedsmidler til oprettelsen af et kommunalt palliativt team. Udvalget besluttede desuden i marts 2017 at anvende midler fra ældremilliarden til etablering og drift af et akutteam i hjemmesygeplejen.
  Formålet med et akutteam er at styrke indsatsen i borgerens akutte sygdomsfase med henblik på:
  - at forebygge forværring af sygdom og dermed forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser
  - at styrke opfølgningen på sygehusets pleje- og behandlingsindsats i en periode efter borgeren er blevet udskrevet og hermed undgå genindlæggelser.

  Formålet med et palliationsteam er at sikre en solid basal palliativ indsats, hvor borgere, der ønsker at dø i eget hjem, kan gøre dette med en høj faglig kommunal indsats.
  Begge teams modtager henvendelser fra almen praksis, sygehuse og den øvrige hjemmesygepleje. De hyppigste henvendelsesårsager til akutteamet omhandler:
  - opfølgning efter udskrivelse
  - opfølgning efter fald i hjemmet
  - borgere med forværring af kendt sygdom og behov for observation, pleje og/eller behandling, men uden behov for sygehusindlæggelse
  De hyppigste henvendelser til palliationsteamet vedrører:
  - opfølgning og pleje efter udskrivelse fra palliativ afdeling
  - borgere med palliative behov, henvist fra øvrige afdelinger eller almen praksis, som ikke i forvejen er kendt af hjemmeplejen
  Hovedparten af de borgere, der er i forløb i akutteamet har haft en forudgående problematik vedr. infektion, KOL eller dehydrering. Akutteamet iværksætter relevante sygeplejefaglige indsatser i samarbejde med egen læge eller på baggrund af behandlingsplan fra sygehus.
  Hovedparten af borgere i forløb i palliationsteamet er borgere med kræft. Antallet af borgere med palliative behov pga. andre sygdomme er dog stigende. Palliationsteamet varetager det palliative forløb og udarbejder en plan for forløbet i samarbejde med en palliativ afdeling på sygehuset og/eller almen praksis.
  Begge teams har desuden til opgave at rådgive og evt. sikre kompetenceudvikling af medarbejdere i sygeplejen og hjemmeplejen vedr. borgere med komplekse sygeplejefaglige behov.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 15-05-2018, pkt. 64

  Udskydes.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 82

 • Pkt. 83 Orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger

  Notat_om_benyttelse_af_Roskilde_Kommunes_aeldreboliger.pdf

  Pkt. 83

  Orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger

  Sagsnr. 298717 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag modtager udvalget en orientering om benyttelse af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 6. december 2017 at modtage en halvårlig status over benyttelsen af Roskilde Kommunes ældre- og handicapegnede boliger.
  I vedlagte bilag gennemgås udviklingen i tomgang på boligerne fra maj 2016 til april 2018. Henover perioden ses sæsonudsving, hvor tomgangen for boligerne svinger mellem 2 % til 3 %. Der ses en lidt højere tomgangsprocent i efteråret 2017, hvilket primært skyldes ibrugtagelsen af de nye ældreboliger i Viby Sjælland.
  I foråret 2018 ses der størst tomgang i forhold til boligerne ved Æblehaven, Sct. Maria Park og Toftehøjen. Dette var ligeledes tilfældet ved tidligere opgørelser.
  Opstår der for meget tomgang på ældreboliger, tilbydes borgere på venteliste til en udelukkende handicapegnet bolig, en ældrebolig. Denne dispensation er bl.a. benyttet i forhold til ældreboligerne i Æblehaven og Damtoften.
  Af vedlagte bilag fremgår det også, at der fortsat ses et fald i antal borgere på venteliste til en ældrebolig. Samtidig ses gennem hele 2017 et fald i antal ansøgninger fra næsten 45 ansøgninger i første kvartal 2017 til omkring 25 ansøgninger i første kvartal 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 83

 • Pkt. 84 Orientering om frit valg til genoptræning

  Pkt. 84

  Orientering om frit valg til genoptræning

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om ny lovgivning om frit valg til genoptræning.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget ændring af sundhedsloven. Ændringen medfører, at borgere, som udskrives med en genoptræningsplan fra hospitalet, kan vælge en privat leverandør, som KL har indgået aftale med, hvis kommunalbestyrelsen ikke inden for syv kalenderdage, svarende til fem hverdage, efter udskrivning fra hospital kan tilbyde opstart af genoptræningen. Opstart defineres som første møde med en sundhedsperson, der skal varetage hele eller dele af borgerens genoptræning. Ifølge den nuværende sundhedsaftale for Region Sjælland skal genoptræning opstartes inden syv hverdage fra modtagelse af korrekt udfyldt genoptræningsplan, med mindre andet er angivet i genoptræningsplanen.
  Med lovændringen er der samtidig givet bemyndigelse til sundhedsministeren til at fastsætte regler om kommunernes forpligtigelser til at informere borgerne om deres muligheder for at benytte frit valg, om kommunernes forpligtigelse til at føre tilsyn med private leverandører. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om KL’s aftaleindgåelse med leverandørerne.
  I Roskilde Kommune anvendes i dag samme opgørelsesmetode af ventetid, som KL anvender, dvs. ventetid starter fra det tidspunkt borgeren vurderes at være klar til genoptræning. Med den nye lovgivning vil der højst sandsynligt blive taget udgangspunkt i de nationale opgørelser af ventetid på genoptræning. Her beregnes ventetid fra det tidspunkt, hvor genoptræningsplanen bliver registreret og ikke det tidspunkt, hvor borgeren vurderes at være at klar til genoptræning. Som det fremgår af anden sag på dagsorden var ventetiden til genoptræning i Roskilde Kommune på fem dage i april 2018. Roskilde Kommune afventer endelig afklaring af opgørelsesmetode.
  I dag starter ca. 10 % af genoptræningsforløbene i Roskilde Kommune efter de syv hverdage. Med den nye lovgivning, og ændring af opstart fra syv til fem hverdage, forventes dette tal at stige til ca. 30 %. Stigningen er særligt gældende ved genoptræningsforløb inden for neurologi(nervesystemet) og ortopædkirurgi (knoglebrud, ledbånd-, muskel- og seneskader). Roskilde Kommune står i dag selv for størstedelen af genoptræningsforløb. Kun i få tilfælde købes genoptræningen hos private leverandører.
  Forvaltningen vurderer, at hovedparten af genoptræningsforløbene i Roskilde Kommune fremover kan iværksættes indenfor de fem hverdage, bl.a. via en ændret organisering af opstarten af forløb. Dette skal dog sammenholdes med, at Roskilde Kommune oplever en årlig stigning i antal genoptræningsplaner fra hospitalet på ca. 5-6 %. Forvaltningen følger udviklingen tæt.
  Loven træder i kraft 1. juli 2018.

  Økonomi

  Der er på finansloven afsat 61 millioner kroner i 2018 og dernæst et årligt beløb på 50 millioner kroner til initiativet. Dette svarer til ca. 850.000 kr. i 2018 til Roskilde Kommune og herefter ca. 700.000 kr. Endelig finansiering af frit valg til genoptræning afventer økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 84

 • Pkt. 85 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 85

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om ventetider til genoptræning efter sundheds- og serviceloven.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere besluttet, at udvalget skal have en kvartalsvis orientering om ventetider til genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven.
  Figuren nedenfor viser ventetider til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning sker altid en individuel vurdering, så borgere med akut behov kommer hurtigere til.
  Ventetiderne er opgjort ud fra medianen. Den anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode, som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Medianen er ikke så påvirkelig for enkeltstående store udsving, og giver dermed det mest generelle billede af den gennemsnitlige ventetid. Som det fremgår af figuren, har ventetiderne længe ligget på et stabilt og lavt niveau.

  2016 J F M A M J J A S O N D
  §140 2 4 5 5 5 4 3 3 4 5 4 3
  § 86 5 5 7 6 7 7 4 4 8 5 6 7
  2017 J F M A M J J A S O N D
  §140 4 4 4 5 5 5 5 4 5 5 4 4
  § 86 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 4
  2018 J F M A
  §140 4 4 4 5
  § 86 5 5 4 4

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 85

 • Pkt. 86 Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Borgerraadgiverens_beretning_2017.pdf

  Pkt. 86

  Orientering om borgerrådgiverens beretning 2017

  Sagsnr. 303137 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Borgerrådgiveren skal afgive en årlig beretning til byrådet om sin virksomhed. Beret-ningen skal indeholde en redegørelse for whistleblowerfunktionen. Denne beretning dækker perioden 1. januar – 31. december 2017.
  Borgerrådgiver Kresten Gaub deltager på Økonomiudvalgets møde under behandling af punktet.

  Indstilling

  Borgerrådgiveren indstiller til Økonomiudvalget, at borgerrådgiverens beretning for 2017 tages til efterretning.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalgett

  Sagsfremstilling

  I henhold til § 7 i vedtægt for Roskilde Kommunes borgerrådgiver skal borgerrådgiveren afgive en årlig beretning til Roskilde Byråd. I beretningen skal borgerrådgiveren redegøre for sin virksomhed, herunder eventuelle konstateringer af overordnede forhold inden for borgerrådgiverens kompetence, som ikke er tilfredsstillende i kommunens sagsbehandling og borgerbetjening m.v. Borgerrådgiveren kan i den forbindelse komme med forslag og anbefalinger til Roskilde Byråd og forvaltningen. Beretningen offentliggøres.
  I overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse afgiver borgerrådgiveren hermed beretning for året 2017.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser

  Økonomiudvalget, 23-05-2018, pkt. 203

  Taget til efterretning.
  Økonomiudvalget opfordrer til at beretningen sættes på til orientering i relevante fagudvalg.

  Byrådet, 30-05-2018, pkt. 220

  Taget til efterretning.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 86

 • Pkt. 87 Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Pkt. 87

  Orientering om kommende større sager - juni 2018

  Sagsnr. 301127 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Fællesmøde med FMU
  2. Madudbud på ældreområdet
  3. Demensstrategi, herunder demensstrategidag
  4. Præsentation af tandplejen
  5. Kvalitetsstandarder 2019
  6. Sundhedsaftalen 2019-2023
  7. Værdighedspolitikken
  8. Revision af politikker på udvalgets område
  9. Kriterier for frivilligmidler
  10. Præsentation af seniorhøjskolen

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Uddeling af frivilligmidler 2019
  2. Analyse af kapacitet ift. ældreboliger (halvårlig analyse)

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 87

 • Pkt. 88 Eventuelt

  Pkt. 88

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 12-06-2018, pkt. 88