You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Marts 13, 2018 - 08:00
Sted: Plejecenter Trekroner, Trekroner Centervej 41, Roskilde
 • Pkt. 21 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 21

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 21

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 22 Besøg ved pleje- og rehabiliteringscentre

  Pkt. 22

  Besøg ved pleje- og rehabiliteringscentre

  Sagsnr. 300367 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Program for udvalgets besøg på en række af pleje- og rehabiliteringscentre, tirsdag den 13. marts kl. 8-13.30.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget har besluttet at besøge en række af kommunens pleje- og rehabiliteringscentre. Udvalget har besluttet i marts at besøge Rehabiliteringscenter Trekroner, Gundsø Omsorgscenter og Plejecenter Kastanjehaven.
  Nedenfor ses programmet for besøgene:
  Besøgene er programsat til ca. 1 time pr. sted (ekskl. udvalgsmøde og frokost) og består af følgende hoveddele: Rundvisning, præsentation af stedet, hverdagen og de værdier, som der arbejdes med samt mulighed for spørgsmål og svar.

  Der kan forekomme ændringer i programmet.

  Program for plejecenter- og rehabiliteringstur, tirsdag den 13. marts

  8.00-9.00 Ordinært udvalgsmøde på Rehabiliteringscenter Trekroner
  9.00-10.00 Præsentation og rundvisning på Rehabiliteringscenter Trekroner
  10.00-10.15 Transport til Gundsø Omsorgscenter
  10.15-11.15 Præsentation og rundvisning på Gundsø Omsorgscenter
  11.15-11.30 Transport til Plejecenter Kastanjehaven
  11.30-13.30 Præsentation og rundvisning på Pleje- og Rehabiliteringscenter Roskilde og Sundheds- og Omsorgscentret Nord
  Der serveres frokost under besøget.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 22

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 23 Anvendelse af udviklingspuljerne for 2018

  Notat_om_udmoentning_af_Sundheds-_og_Omsorgsudvalgets_udviklingspuljer_for_2018.pdf

  Pkt. 23

  Anvendelse af udviklingspuljerne for 2018

  Sagsnr. 275233 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af udvalgets drøftelse den 6. februar 2018 præsenteres i denne sag forslag til udmøntning af Sundheds- og Omsorgsudvalgets udviklingspuljer.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter udmøntning af udviklingspuljerne.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fra tidligere budgetforlig har Sundheds- og Omsorgsudvalget to udviklingspuljer, som udvalget kan udmønte. Den ene pulje på 600.000 kr. er tidligere udmøntet til brede initiativer indenfor sundheds- og omsorgsområdet. Den anden pulje på 500.000 kr. har fokus på indsatser rettet mod velfærdsteknologi, træning, demens og ensomhed.
  På baggrund af udvalgets drøftelse den 6. februar 2018 præsenteres i denne sag forslag til udmøntning af puljerne. Forslagene tager udgangspunkt i udvalgets drøftelse, der bl.a. omhandlede indsatser relateret til unges mentale sundhed - herunder unge med angst - og ensomhed blandt ældre. Der er ligeledes forslag til forbedret sundhedsindsatser og nye velfærdsteknologier.
  Forslagene er kort præsenteret i vedlagte bilag til sagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 23

  Udvalget besluttede at fordele 500.000 kr. rettet mod brede initiativer indenfor sundheds- og omsorgsområdet:
  - 300.000 kr. til styrkelse af mental sundhed for børn og unge via skilsmissegrupper og
  - 200.000 kr. til uddannelse af nye frivillige til at indgå i Fortæl for Livet
  Udvalget besluttede dernæst at fordele 600.000 kr. med fokus på velfærdsteknologi, træning, demens og ensomhed:
  - 250.000 kr. til indkøb af flere aktive senge,
  - 200.000 til etablering af mandefællesskaber og
  - 150.000 kr. til etablering af Motionsvenner i Roskilde Kommune

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 24 Navn til det kommende plejecenter

  Pkt. 24

  Navn til det kommende plejecenter

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget drøfter det officielle navn til det kommende plejecenter ved Hyrdehøj.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at det kommende plejecenter får navnet plejecenter Hyrdehøj.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget er styregruppe for byggeriet af det kommende plejecenter, som nu er under opførelse.
  Plejecenteret har i diverse sagsfremstillinger været omtalt som ”det kommende plejecenter ved Hyrdehøj”.
  På grund af det kommende plejecenters tætte geografiske placering til den historiske gravhøj Hyrdehøj samt det naturlige tilhørsforhold til hele området Hyrdehøj, indstiller forvaltningen, at plejecenteret får navnet ”Plejecenter Hyrdehøj”.
  I regi af Plan- og Teknikudvalget foregår en sideløbende proces i forhold til at finde navnet på den nye gade, som placerer sig mellem Hyrdehøjcenteret med tilhørende boliger og det kommende plejecenter.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 24

  Sagen udskydes til næste udvalgsmøde. I mellemtiden høres Ældrerådet.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 25 Proces for udbud af produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere

  Pkt. 25

  Proces for udbud af produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere

  Sagsnr. 301984 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Den nuværende kontrakt til produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere i Roskilde Kommune udløber i 2018. Der skal derfor gennemføres udbud i 2018.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udvalget drøfter et kommende udbud af produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Mad til hjemmeboende borgere er underlagt reglerne om frit valg i serviceloven. Det medfører, at visiterede borgere skal have mindst to leverandører at vælge imellem. Ved seneste udbud i 2014 vandt Det Danske Madhus og Din Private Kok. Siden har Det Danske Madhus opkøbt Din Private Kok. For at borgeren fortsat havde valgmulighed mellem mindst to leverandører, besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 12. januar 2017 at indføre en forsøgsordning til medio 2018 med fritvalgsbevis.
  Et fritvalgsbevis svarer til et købsbevis. Når Roskilde Kommune udsteder et fritvalgsbevis til en borger, som er visiteret til madservice, betyder det, at borgeren selv skal vælge en cvr-registeret virksomhed til at levere ydelsen. Dette kan fx være tilbud om mad fra den lokale slagter eller mad fra et supermarked.
  Primo marts 2018 var i alt 530 borgere visiteret til madordningen. Heraf havde 21 borgere valgt at benytte fritvalgsbevis. Den samlede brugertilfredshed fra seneste undersøgelse dokumenterede, at 81,2 % af borgerne havde svaret, at de var tilfredse og meget tilfredse med maden.
  I forhold til et kommende udbud, er der grundlæggende to muligheder:
  - Der gennemføres et udbud, hvor hensigten er at finde to private leverandører. Forvaltningen vurderer, at der med høj sandsynlighed kun vil være Det Danske Madhus, som byder på opgaven. Et udbud, hvor der kun findes én privat leverandør, kan derfor fortsat kombineres med et fritvalgsbevis.
  - Roskilde Kommune bliver kommunal leverandør af mad, hvorefter der kun skal findes en privat leverandør via enten udbud eller godkendelsesordning. Sidstnævnte mulighed medfører, at andre leverandører, som overholder Roskilde Kommunes pris- og kvalitetskrav, også kan blive leverandør. Det er forvaltningens vurdering, at det vil kræve anlægsinvesteringer fra ca. 1,6 mio. kr. ved op til 150 daglige portioner og op til ca. 5 mio. kr., hvis Roskilde Kommune skal være leverandør af mad til alle hjemmeboende borgere. Fritvalgsbevis kan enten ophæves eller bibeholdes ved denne mulighed.
  Det er hensigten, at udvalget præsenteres for muligt udbudsmateriale senere på foråret/forsommeren 2018. Herefter gennemføres et udbud fra medio 2018, hvorefter en ny periode med leverandører kan påbegynde fra ultimo 2018.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 25

  Der er enighed om, at forvaltningen undersøger muligheden for, at Roskilde Kommune bliver kommunal leverandør af mad, herunder økonomien, som supplement til en privat leverandør. Endvidere ønsker udvalget at bevare fritvalgsbeviset.
  Der er enighed om, at forvaltningen skal undersøge muligheden for, at borgerne kan hente et måltid fra køkkenerne på nærmeste plejecenter.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 26 Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 2018

  Vaerdighedspolitikken_som_godkendt_af_Byraadet_den_27._april_2016.pdf

  Pkt. 26

  Indtægts- og udgiftsbevilling til midler relateret til værdighedspolitikken i Roskilde Kommune i 2018

  Sagsnr. 277166 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er fra Sundheds- og Ældreministeriet tildelt i alt 15.276.000 kr. i 2018 til udmøntning af værdighedspolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 15.276.000 kr. i 2018 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Byrådet vedtog den 27. april 2016 værdighedspolitikken i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag. Politisk godkendelse af værdighedspolitikken var forudsætning for tildeling af midler fra Sundheds- og Ældreministeriet i forhold til udmøntning af politikken. Byrådet har i både 2016 og 2017 godkendt indtægts- og udgiftsbevilling for disse års tildeling af værdighedsmidler.
  Størstedelen af værdighedsmidlerne er siden 2016 disponeret til at ansætte flere varme hænder indenfor aktivitet, træning, oplevelser på plejecentre, måltidsværter på plejecentre, styrket aflastningsophold, udvidelse af klippekortordningen, således at den nuværende målgruppe får en halv time ekstra at råde over om ugen, hvor den ældre selv kan bestemme, hvad tiden skal anvendes til, mv.
  I 2017 blev ikke disponerede værdighedsmidler anvendt til oprettelse af et palliativt team i Roskilde Kommune, der skal understøtte en værdig død, jf. værdighedspolitikken.
  Med værdighedsmidlerne for 2018 besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 9. november 2017, at ikke disponerede værdighedsmidler på i alt 408.000 kr. blev fordelt ligeligt mellem en yderligere aktivitetsindsats på plejecentrene samt en udvidelse af den eksisterende tand- og diætistindsats på plejecentrene. Dermed er alle værdighedsmidler nu disponeret.
  Byrådet skal senere i 2018 beslutte en revideret værdighedspolitik, jf. bekendtgørelse om værdighedspolitikker for ældreplejen.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 15.276.000 kr. Der søges om en indtægts- og en udgiftsbevilling på beløbet.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 26

  Anbefales.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 27 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt

  Pkt. 27

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. PRO modningsprojekt

  Sagsnr. 301286 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune er blevet tildelt 500.000 kr. i 2018 og i 2019 af Sundhedsdatastyrelsen til gennemførelse af et modningsprojekt om en digital borgervendt PRO løsning (PatientRapporterede Oplysninger) til tidlig opsporing af sygdomstegn blandt borgere i hjemmeplejen i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en indtægtsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019 samt en tilsvarende udgiftsbevilling til projektet.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  I Finansloven for 2016 blev det besluttet at afsætte midler til arbejdet med at udbrede anvendelsen af patientrapporterede oplysninger (PRO data) i alle sektorer i sundhedsvæsenet i den direkte patientbehandling samt til kvalitetsopfølgning og –udvikling.
  Projektet har fokus på ældre borgere, der er tilknyttet hjemmeplejen, og hvor anvendelsen af PRO data kan være med til at forebygge indlæggelser. I projektet vil der bl.a. blive afprøvet en digital løsning (app) til indsamling af PRO-data.
  Roskilde Kommune arbejder systematisk i hjemmeplejen med tidlig opsporing af sygdomstegn på baggrund af medarbejdernes observationer. Roskilde Kommune er derfor blevet udpeget til at indgå i modningsprojektet med henblik på en videreudvikling af tidlig opsporing, som baserer sig på borgernes egne observationer.
  Projektet har til formål at:
  - Afdække om det er muligt at afgrænse målgruppen af ældre borgere med henblik på at skabe fagligt relevante data
  - Udvikle et fagligt relevant og forankret borgervendt PRO-spørgeskema om egen sygdom og funktionsevne
  - Udvikle en prototype af en borgervendt digital løsning (app)
  - Afprøve den digitale løsning
  Projektet forventes startet: Marts 2018
  Projektet forventet afsluttet: December 2019

  Økonomi

  Der søges om en indtægts- og udgiftsbevilling på 500.000 kr. i 2018 og 500.000 kr. i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 27

  Anbefales.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 28 Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018

  Udkast_til_aarshjul_SOU_2018.pdf

  Pkt. 28

  Årshjul for Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018

  Sagsnr. 300367 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget ønsker at drøfte det kommende års arbejde i udvalget. Der er udarbejdet udkast til årshjul til drøftelse.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at årshjulet drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Udvalget ønsker at drøfte det kommende års arbejde i udvalget, herunder hvornår forskellige temaer og sager skal drøftes i udvalget.
  Forvaltningen har udarbejdet første udkast til et årshjul med henblik på, at udvalget drøfter og udbygger arbejdsplanen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 28

  Drøftet.
  Udvalget noterer sig, at kvalitetsstandarder i 2018 forelægges udvalget i 3. kvartal, hvilket er et kvartal tidligere end i 2017. Udvalget er enigt om, at kvalitetsstandarderne fra 2019 forelægges udvalget i 2. kvartal.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 29 Godkendelse af skema B. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Noegletal_til_skema_B._Nyt_plejecenter_ved_Hyrdehoej.pdf

  Pkt. 29

  Godkendelse af skema B. Nyt plejecenter ved Hyrdehøj

  Sagsnr. 265123 Sundheds- og Omsorgsudvalget 2018-2022 Åbent punkt

  Resume

  I forbindelse med opførelse af plejecenter ved Hyrdehøj med i alt 104 boliger, fremlægges hermed skema B.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at
  1. skema B godkendes:
  a.med opførelse af 104 plejeboliger
  b.med tilhørende servicearealer
  2. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 121,5 mio. kr. til boligdelen
  3. der gives en anlægsbevilling ved frigivelse af rådighedsbeløb i 2018 på 34,0 mio. kr. til serviceareal
  4. budgetbeløbene vedrørende overslagsårene, indarbejdes i budget 2019-2022

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Med budgettet for 2015 er det besluttet, at der i Roskilde Kom­mune skal bygges et nyt plejecenter. Plejecenteret opføres med 64 plejeboliger samt 30 boliger til rehabilitering med en samlet kapacitet til 60 borgere. Derudover etableres 10 plejeboliger til ældre udviklingshæmmede borgere. I alt etableres 104 boliger. Byrådet godkendte skema A den 25. januar 2017.

  I januar 2018, blev udbudsprocessen i forhold til at finde entreprenør af byggeriet afsluttet. Vinderen var Anker Hansen og Co. Den 9. februar 2018 var der første spadestik. Herefter er byggeprocessen for alvor påbegyndt.

  Da entreprenøren nu er fundet fremsendes hermed skema B.

  Forskydningen i økonomien skyldes, at forhandlingerne med entreprenøren og kontrakten blev indgået uden væsentlige komplikationer. Byggeriet har fortsat samme tidsplan som forelagt for Sundheds- og Omsorgsudvalget den 7. september 2017, dvs. en ibrugtagning af det nye plejecenter enten ultimo 2019 eller primo 2020. Af bilag fremgår de økonomiske nøgletal til sagen, der danner baggrund for indstillingspunkterne.

  Økonomi

  Sagen medfører en forværring af kassebeholdningen i 2018 på 16,564 mio. kr. i 2019 på 0,442 mio. kr. og en forbedring af kassebeholdningen i 2020 på 17,006 mio. kr.

  Der er tidligere frigivet på boligdelen 13,9 mio. kr. og på servicearealet 8,1 mio. kr., og derved udgør det samlede frigivne rådighedsbeløb 22 mio. kr.

  Beløbene vedr. 2019 – 2022 skal indarbejdes i budgetforslaget for 2019 – 2022. Økonomiske konsekvenser i anlægssagen i årene 2018-2022 fremgår af bilag til sagen.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 29

  Anbefales.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 30 Orientering om temaanalyse vedr. pleje og træning til budget 2019-2022

  Pkt. 30

  Orientering om temaanalyse vedr. pleje og træning til budget 2019-2022

  Sagsnr. 301855 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der orienteres om igangsættelse af temaanalyse vedrørende pleje og træning som led i budgetlægningen for 2019-2022. Igangsættelsen sker i forlængelse af drøftelser på ØU/direktionsseminaret 25./26. januar 2018 samt beslutning på Økonomiudvalgets møde 14. februar 2018.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Økonomiudvalget besluttede 14. februar 2018 at iværksætte 3 temaanalyser vedrørende ældre og træning, skole og SFO samt ejendomsområdet. Temaanalyser blev drøftet på ØU/direktionsseminaret i januar som en metode til at anskue budgetlægningen mere helhedsorienteret for et sammenhængende serviceområde.
  Fokus i temaanalyserne vil være på strukturerne på serviceområdet samt på at undersøge, hvor man kan finde på andre måder at løse den samlede opgave lige så godt eller bedre for færre midler.
  På pleje- og træningsområdet vil man i temaanalysen primært fokusere på følgende elementer.
  Overblik over puljemidler i både statsligt og kommunalt regi
  Analysen vil se på de statslige såvel som kommunale puljemidler, som er kendetegnet ved at være øremærket til indsatser, der ligger ud over kernedriften og det grundlæggende serviceniveau, da det er væsentligt i forbindelse med at der gennemføres besparelser, at der sættes fokus på midler, der ikke indgår i selve kernedriften på området.
  Reorganisering af rehabiliteringsindsatsen i Roskilde Kommune
  Der vil blive gennemført en analyse af mulighederne for at reducere antallet af rehabiliteringspladser yderligere. Det kan fx ske ved hjælp af fokus på flowstyring og kapacitetsudnyttelse.
  Analyse af aktiviteter
  En analyse af aktivitetsniveau, med fokus på indsatser, som ligger ud over de almindelige daglige aktiviteter i form af praktisk bistand og pleje.
  Kapacitetsanalyse
  En kapacitetsanalyse der afdækker den nuværende kapacitet og det fremtidige kapacitetsbehov i forhold til plejeboliger, med henblik på at anvende boligkapaciteten mest effektivt
  Temaanalysen vil undervejs i udarbejdelsen blive drøftet med ekstern rådgiver med henblik på at afdække andre vinkler og kobling til, hvad andre kommuner har gjort. Temaanalysen vil foreligge endeligt i august og her indgå på de afsluttende budgetmøder.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den er en del af budgetlægningen for 2019-2022

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 30

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 31 Orientering om ventetider til genoptræning

  Pkt. 31

  Orientering om ventetider til genoptræning

  Sagsnr. 265169 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med denne sag orienteres udvalget om ventetider til genoptræning efter sundhedslovens § 140 og servicelovens § 86.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget har tidligere besluttet, at udvalget skal have en kvartalsvis orientering om ventetider til genoptræning efter sundhedsloven og serviceloven.
  Figuren nedenfor viser ventetider til genoptræning efter § 140 i sundhedsloven, hvor borgeren får en genoptræningsplan efter sygehusbehandling og til genoptræning efter § 86 i serviceloven, som kommunen selv visiterer til. For begge typer genoptræning foretages altid en individuel vurdering, så borgere med akut behov kommer hurtigere til genoptræning.
  Ventetiderne er opgjort ud fra medianen, som udtrykker den normale tendens for ventetid, idet der er lige så mange borgere, der har henholdsvis en kortere og en længere ventetid end medianen. Medianen anvendes, fordi det er den samme opgørelsesmetode, som KL anvender, og det gør det muligt at sammenligne ventetid med andre kommuner. Medianen er ikke så påvirkelig for enkeltstående store udsving, og giver dermed det mest generelle billede af den gennemsnitlige ventetid. Som det fremgår af figuren, har ventetiderne det seneste år ligget på et stabilt og lavt niveau for begge typer af genoptræning.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 31

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 32 Orientering om boligformer på ældreområdet

  Notat_om_boligformer_paa_aeldreomraadet.pdf

  Pkt. 32

  Orientering om boligformer på ældreområdet

  Sagsnr. 298717 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om de forskellige boligformer, som eksisterer på ældreområdet i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har en række forskellige boligformer, som stilles til rådighed for borgere, der har vanskeligt ved at klare sig i eget hjem.
  I de årligt politisk reviderede kvalitetsstandarder for serviceniveauet i Roskilde Kommune beskrives de grundlæggende kriterier, som danner baggrund for individuelle og konkrete afgørelser af, hvorvidt en borger kan tildeles en anden boligform. Forvaltningen træffer altid konkret og individuel afgørelse om en anden boligform.
  I vedlagte notat beskrives de forskellige boligformer som er til rådighed i Roskilde Kommune, hvilket er:
  - Ældre- og handicapegnede boliger. Denne boligform stilles til rådighed for borgere, som har vanskeligt ved at klare sig i deres eget hjem og hvor det ikke længere er muligt at indrette denne hensigtsmæssigt fx til hjælpemidler. Roskilde Kommune har i alt 439 ældre- og handicapegnede boliger.
  - Handicapegnede boliger. Denne boligform stilles til rådighed for borgere, som på grund af en lettere funktionsnedsættelse har behov for en bolig i stueplan eller i en bebyggelse med elevator. Roskilde Kommune har i alt 270 handicapegnede boliger.

  - Plejeboliger. Denne boligform stilles til rådighed for borgere, der har behov for omfattende pleje og omsorg. Til en plejebolig er der tilknyttet personale hele døgnet. Roskilde Kommune har i alt 506 plejeboliger.
  - Midlertidige pladser. Roskilde Kommune stiller en række pladser til rådighed for borgere med behov for et midlertidigt ophold. Et korterevarende ophold i en midlertidig bolig kan være relateret til behovet for en rehabiliterende indsats efter sygdom, indtil borgeren igen kan klare sig i eget hjem. Et midlertidigt ophold kan også være relateret til behovet for et aflastningsophold, fx når en ægtefælle til en borger med demens er indlagt eller på ferie. Roskilde Kommune har i alt 57 midlertidige boliger.
  Yderligere beskrives i notatet kort seniorbofællesskaber. Seniorbofællesskaber dækker over ældreegnede boliger, der er bygget eller indrettet med tanke på at kravene til boligen ændres når man bliver ældre.Kommunen har normalt ikke visitationsret til seniorbofællesskaber.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 32

  Udvalget besluttede, at sagen sættes på igen ved næste møde.

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 33 Orientering om kommende større sager - marts 2018

  Pkt. 33

  Orientering om kommende større sager - marts 2018

  Sagsnr. 301127 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Orientering om større sager i udvalget i kommende kvartal og efterfølgende periode.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om større sager, der skal behandles i udvalget i det kommende kvartal:

  1. Spisefællesskaber
  2. Revideret værdighedspolitik
  3. Tilsyn på plejecentre og hjemmeplejen 2017
  4. Demensstrategi
  5. Kriterier for frivilligmidler 2019

  Oversigt over større sager i udvalget i efterfølgende periode:

  1. Sundhedsaftalen 2019-23
  2. Kvalitetsstandarder 2019

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 33

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 34 Eventuelt

  Pkt. 34

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 13-03-2018, pkt. 34

  Fraværende: Henning Sørensen (A).

 • Pkt. 35 Orientering om resultat af udbud af indkøbsordning til visiterede borgere (Lukket)

 • Pkt. 36 Brug af ældreboligerne ved Damtoften (Lukket)