You are here

Referat

Dato: Torsdag, Januar 14, 2016 - 17:00
Sted: Rådhuset, mødelokale 3A
 • Pkt. 1 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 1

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-01-2016, pkt. 1

  Godkendt

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 2 Ændring af de forebyggende hjemmebesøg

  kvalitetsstandarder_for_de_forebyggende_hjemmebesoeg.pdf

  Pkt. 2

  Ændring af de forebyggende hjemmebesøg

  Sagsnr. 277144 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Folketinget vedtog i december 2015 nye regler for de forebyggende hjemmebesøg. De medfører, at der skal træffes beslutning om, hvilke målgrupper i alderen 65-79 år, der fremover skal tilbydes forebyggende hjemmebesøg. Samtidig skal der vedtages kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. målgrupperne for forebyggende hjemmebesøg i alderen 65 til 79 år godkendes og
  2. kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg godkendes.

  Beslutningskompetence

  Ad 1) Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Ad 2) Byrådet

  Sagsfremstilling

  Forebyggende hjemmebesøg er hidtil, efter lovgivningens bestemmelser, blevet tilbudt en gang om året til alle borgere, der er fyldt 75 år. Formålet med det forebyggende hjemmebesøg er at skabe tryghed og trivsel ved at tilbyde råd og vejledning om sundhed og forebyggelse samt informere om aktiviteter og muligheder i lokalområdet.
  En af Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger var en mere fleksibel model for forebyggende hjemmebesøg, der tog hensyn til, at flere ældre fortsat er friske, når de fylder 75 år, samtidig med at der er yngre, udsatte ældre i særlige risikogrupper, som kan have gavn af tilbuddet.
  Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2016 vedtaget ændringer i lov om social service, som betyder, at aldersgrænsen for de årlige forebyggende hjemmebesøg forhøjes fra 75 år til 80 år. Borgere på 75 år vil fortsat blive tilbudt et forebyggende hjemmebesøg, hvor det afklares, om der er behov for yderligere besøg, inden borgeren fylder 80 år. Herudover skal der tilbydes målrettede forebyggende hjemmebesøg til borgere i alderen fra 65 til 79 år, som er i en vanskelig livssituation, og som er i særlig risiko for at få sociale, psykiske eller fysiske problemer. Kommunen skal beslutte hvilke risikogrupper, der skal omfattes af dette tilbud.
  Sundheds- og Omsorgsudvalget har allerede igangsat indsatser med henblik på at forebygge ensomhed blandt ældre borgere, og kommunen har gode erfaringer med at tilbyde forebyggende hjemmebesøg til socialt isolerede ældre borgere.

  1. Forvaltningen indstiller derfor, at følgende 5 målgrupper i alderen fra 65 til 79 år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg:
  2. borgere, som for nylig har mistet sin ægtefælle,
  3. ægtefælle/partner til alvorligt syge, som modtager hjemmepleje,
  4. ægtefælle/partner til nyindflyttede på plejecentre,
  5. borgere, der er udskrevet fra længerevarende sygehusophold med en genoptræningsplan,
  6. borgere, der er kommet hjem efter kommunalt døgnrehabiliteringsophold.

  Det fremgår også af lovgivningen, at kommunen, som noget nyt, skal udarbejde kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg. Af bilag fremgår forslag til Roskilde Kommunes kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg. Det indgår blandt andet, at de forebyggende hjemmebesøg fremadrettet bliver gennemført som enten fælles arrangementer eller i borgerens eget hjem.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. Sundheds- og Ældreministeriet vurderer i lovforslaget, at ændringerne samlet set kan holdes indenfor den nuværende økonomi til forebyggende hjemmebesøg.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-01-2016, pkt. 2

  Ad 1: Godkendt
  Ad 2: Anbefales med den tilføjelse, at det første besøg for 75-årige bliver et besøg i eget hjem, og der skal meldes afbud for ikke at modtage besøg. Det skal tillige bemærkes, at pårørende altid kan kontakte kommunen, hvis de mener der kan være behov for et tilbud om forebyggende hjemmebesøg til ældre pårørende indenfor målgruppen.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 3 Handleplan for frivilligpolitik

  Handleplan for frivilligpolitik

  Pkt. 3

  Handleplan for frivilligpolitik

  Sagsnr. 266823 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget skal behandle forslag til handleplan for frivilligpolitik, som blev godkendt af byrådet den 17. juni 2015. Af handleplanen fremgår de indsatser, der iværksættes for at opfylde de politiske mål i frivilligpolitikken.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at handleplan for frivilligpolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Den politiske vision i frivilligpolitikken er, at Roskilde Kommune bidrager til at skabe gode rammer og synlighed omkring en mangfoldig frivillig social indsats. Der er vedtaget 3 konkrete politiske mål med frivilligpolitikken, som er 1. synliggørelse af det frivillige sociale engagement blandt borgerne, 2. synliggørelse af det frivillige sociale engagement blandt medarbejdere i Roskilde Kommune, og 3. samarbejde og mangfoldighed i de sociale foreninger. Handleplanen, som fremgår af bilag, uddyber de indsatser, der skal iværksættes for at indfri målene.
  Med målet om synliggørelse af det frivillige sociale engagement blandt borgere i Roskilde Kommune skal flere borgere kende til de frivillige sociale foreninger og deres aktiviteter. Det skal ske ved, at der iværksættes initiativer, der gør det muligt for borgere i alle aldre at få kendskab til, hvor de kan deltage som frivillige eller som aktive borgere i sociale sammenhænge. Der skal blandt andet anvendes digitale platforme og målrettet information til borgerne om foreninger og aktiviteter til og med forskellige målgrupper.
  Med målet om kendskab til aktiviteter i de frivillige sociale foreninger blandt medarbejdere i Roskilde Kommune skal medarbejdere, som har tæt borgerkontakt, have et solidt kendskab til de frivillige sociale foreninger og deres aktiviteter. Det skal ske ved, at der iværksættes initiativer, hvor medarbejdere nemt og fleksibelt kan indhente oplysninger om foreninger og aktiviteter, der er til gavn for de borgere, de er i berøring med.
  Med målet om samarbejde og mangfoldighed i de sociale foreninger foreslås det, at der fortsat er et rigt socialt frivilligt engagement i Roskilde Kommune, hvor foreningerne lærer af hinanden og nytænker deres aktiviteter i samarbejde med borgere og andre aktører. Det skal ske ved, at både gamle og nye aktiviteter skal blomstre i de mange sociale foreninger. Der skal være rum og mulighed for, at foreningerne lærer af hinanden, samarbejder og indgår i aktive netværk til gavn for borgerne og foreningerne.
  Udvalget vil få en status på handleplan og frivilligpolitik ultimo 2016.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-01-2016, pkt. 3

  Godkendt.
  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

  .

 • Pkt. 4 Værdighedspolitik som del af ældrepolitikken

  Pkt. 4

  Værdighedspolitik som del af ældrepolitikken

  Sagsnr. 277166 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Med finansloven for 2016 er det aftalt, at kommunerne tilføres 1 mia. kr. ekstra til ældreområdet. Det udgør for Roskilde Kommune 14,6 mio. kr. Som udgangspunkt for anvendelse af beløbet skal kommunerne udarbejde en værdighedspolitik. De tilførte midler skal ligge udenfor budgettet for 2016, og det skal dokumenteres med revisorpåtegning, at midlerne anvendes til at understøtte særskilte initiativer, som indgår i kommunens værdighedspolitik. Med denne sag præsenteres forslag til en proces for formulering af en værdighedspolitik, der skal ses i en sammenhæng med ældrepolitikken, der er godkendt af byrådet den 25. november 2015.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at processen for formulering af værdighedspolitik godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Ældreministeren har den 22. december 2015 sendt et brev til alle kommuner med oplysning om, at der nu er fremsat lovforslag om, at kommunerne skal have vedtaget og offentliggjort en værdighedspolitik på ældreområdet i løbet af første halvår 2016.
  Det fremgår af lovforslaget, at værdighedspolitikken som minimum skal beskrive, hvordan kommunens ældrepleje understøtter arbejdet i forhold til:
  - Livskvalitet
  - Selvbestemmelse
  - Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  - Mad og ernæring
  - En værdig død.
  De 1 mia. kr., der er afsat med finansloven skal anvendes til at understøtte implementering af værdighedspolitikken. I forbindelse med offentliggørelse af værdighedspolitikken i 2016 skal det fremgå, hvordan de tilførte midler anvendes. Det skal fremgå, at de yderligere midler til ældreområdet kommer oveni det vedtagne budget for ældreområdet i 2016. Først efter vedtagelse af værdighedspolitik og redegørelse for anvendelse af de tilførte midler, får kommunen overført sin andel af velfærdsmilliarden.
  Byrådet vedtog den 25. november 2015 ældrepolitikken i Roskilde Kommune, som fremgår af bilag. Visionen her har særligt fokus på en værdig pleje af høj kvalitet, og at borgeren oplever en sammenhæng i de ydelser, som de modtager. Værdighedspolitikken vil derfor blive udarbejdet i tilknytning til ældrepolitikken, og fremadrettet blive set i en sammenhæng.

  Proces for værdighedspolitik

  Forvaltningen foreslår en proces, hvor Sundheds- og Omsorgsudvalget den 10. februar 2016 holder et dialogmøde med Ældrerådet om indhold i værdighedspolitikken. Dialogmødet tager afsæt i et oplæg fra forvaltningen om de nuværende politikker og kvalitetsstandarder.
  På baggrund af input fra dialogmødet udarbejder forvaltningen et forslag til værdighedspolitik. Forslaget til værdighedspolitik sendes i høring inden det i marts 2016 behandles i Sundheds- og Omsorgsudvalget, der sender forslaget videre til byrådets behandling.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-01-2016, pkt. 4

  Godkendt, så Handicaprådet også indgår i processen med to pladser og bliver høringspart.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 5 Anvendelse af udviklingspuljen for 2016

  sct._joergensbjerg_plejecenter.pdf

  Pkt. 5

  Anvendelse af udviklingspuljen for 2016

  Sagsnr. 275233 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget udsatte den 2. december 2015 punktet om anvendelse af de 600.000 kr. fra udvalgets udviklingspulje. Med denne sag skal udvalget beslutte udmøntning af de 600.000 kr., der er i udvalgets udviklingspulje for 2016.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at udmøntning af de 600.000 kr. i udviklingspuljen godkendes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget udsatte den 2. december 2015 punktet om anvendelse af de 600.000 kr. fra udvalgets udviklingspulje.
  Som led i implementeringen af det gode måltid til ældre borgere på plejecentre i Roskilde Kommune indstiller forvaltningen, at de 600.000 kr. i 2016 anvendes som en engangsinvestering til at klargøre køkkenet på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter til egenproduktion af måltider.
  Flere undersøgelser viser, at måltiderne har betydning for beboernes livskvalitet på landets plejecentre. En undersøgelse fra SFI viser, at mange beboere på plejecentre oplever, at de mister appetitten. Det kan der være flere grunde til fx følgerne af et sygdomsforløb, bivirkninger ved indtagelse af medicin, hvis man bevæger sig mindre, ensomhed eller tandproblemer. For at skærpe appetitten skal der dufte af mad forud for måltidet. Dette opnås bedre, når maden tilberedes lokalt på det enkelte plejecenter. Dette er også i forlængelse af Hjemmehjælpskommissionens anbefalinger om, at beboerne skal inddrages i menuplanlægningen og deltage i madlavningen.
  Forvaltningen har gennemgået køkkenet på Sct. Jørgensbjerg Plejecenter i forhold til hvilke arbejder, der skal igangsættes for, at køkkenet kan anvendes og godkendes til egenproduktion. Af bilag fremgår oversigt over de nødvendige tiltag, for at køkkenet kan anvendes til egenproduktion. Disse beløber sig til i alt 670.000 kr.
  Det skal bemærkes, at mindre dele af disse ekstra udgifter, fx udskiftning af hårde hvidevarer, vil kunne afholdes indenfor almindelig vedligeholdelse.
  Driftsudgifterne til egenproduktion er en del af den samlede økonomi til tilberedning og levering af mad til plejecentrene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016. De 70.000 kr., der ligger udover udvalgets udviklingspulje på 600.000 kr. kan finansieres indenfor rammen til vedligeholdelse.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-01-2016, pkt. 5

  Godkendt.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 6 Praksisundersøgelse om magtanvendelse over for demente borgere

  oversigt_praksisundersoegelse_magtanvendelse.pdf ankestyrelsens_undersoegelse_af_kommunernes_haandtering_af_magtanvendelses.pdf

  Pkt. 6

  Praksisundersøgelse om magtanvendelse over for demente borgere

  Sagsnr. 276998 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Ankestyrelsen udsendte i november 2015 en praksisundersøgelse om kommunernes håndtering af magtanvendelsesreglerne over for borgere med demens. Byrådet skal behandle undersøgelsen på et møde, jf. § 79 a i retssikkerhedsloven, da der indgik sager fra Roskilde Kommune i undersøgelsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Ankestyrelsens anbefalinger tages til efterretning.

  Sagsfremstilling

  Ankestyrelsen har i 2015 udført en praksisundersøgelse om magtanvendelse over for demente borgere. Praksisundersøgelsen omfattede i alt 57 konkrete borgersager fra 13 kommuner. Roskilde Kommune indgik i undersøgelsen med 4 sager. Ankestyrelsen har gennemgået sagerne i forhold til, om reglerne for magtanvendelse er opfyldt. På baggrund af den samlede praksisundersøgelse konkluderer Ankestyrelsen, at hver anden afgørelse om magtanvendelse over for demente ikke følger reglerne. Ankestyrelsen anbefaler særligt følgende opmærksomhedspunkter i kommunerne:
  - Alle muligheder, herunder pædagogiske tiltag, skal være udtømte, inden der anvendes tvangsmæssige indgreb over for borgeren.
  - Betingelserne for et konkret tvangsmæssigt indgreb skal være opfyldte, særligt i forhold til om der er nærliggende risiko for væsentlig personskade.
  - Ved gentagne indgreb over for den samme borger, skal der følges op på årsagen hertil og søges løsninger, så fremtidige indgreb undgås.
  - Sager om magtanvendelse skal være tilstrækkeligt oplyst, og ved behov skal der søges yderligere oplysninger hos botilbuddene.
  - Borgeren og værgen samt eventuelle pårørende skal orienteres om muligheden for at klage over afgørelsen om magtanvendelsen.
  I forhold til de 4 sager fra Roskilde Kommune har Ankestyrelsen ved sin gennemgang af sagerne vurderet, at 3 sager ikke er i overensstemmelse med reglerne.
  I 1 af sagerne var det i indberetningen om magtanvendelse angivet, at der blev brugt ”føregreb”. Ankestyrelsen har herefter lagt til grund, at der var anvendt førergreb (armgreb på ryggen), hvilket er ulovligt. Udtrykket ”føregreb” blev dog brugt som udtryk for, at borger blev ført, og der er ikke i den konkrete sag anvendt førergreb, hvorfor kommunen har vurderet afgørelsen som lovlig.
  I 2 af sagerne er der tale om anvendelse af stofsele for at undgå fald. Ankestyrelsen vurderer, at der kunne være anvendt mindre indgribende foranstaltninger. Kommunen har skønnet, at der ikke var mindre indgribende foranstaltninger, da fx comfortkørestol (som foreslås af Ankestyrelsen) efter en konkret vurdering vil begrænse borgerens bevægelsesfrihed og kontakt med omgivelserne, og da det vil medføre et kontinuerligt tilsyn fra personalet. Den ene borger reagerer uhensigtsmæssigt på for mange stimuli.
  Af bilag fremgår praksisundersøgelsen samt en oversigt over Ankestyrelsens konklusioner og anbefalinger. Forvaltningen har taget Ankestyrelsens anbefalinger til efterretning, og de vil fortsat indgå i sagsbehandlingen på området.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-01-2016, pkt. 6

  Anbefales.

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 7 Orientering om Sundhedsdag 2016

  Pkt. 7

  Orientering om Sundhedsdag 2016

  Sagsnr. 258053 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om, at Sundhedsdagen også i 2016 holdes på Hestetorvet, efter at forvaltningen har undersøgt muligheden for at flytte Sundhedsdagen til Stændertorvet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Formålet med Sundhedsdagen er at sætte fokus på sundhed og forebyggelse hos borgerne i Roskilde Kommune. Sundhedsdagen er velbesøgt og interessen for at deltage i Sundhedsdagen er steget igennem årene.
  Sundhedsdagen holdes altid den sidste lørdag i august, og det betyder for 2016, at Sundhedsdagen holdes lørdag den 27. august.
  Forvaltningen har undersøgt, om Sundhedsdagen i 2016 kan holdes på Stændertorvet. På grund af arrangementets størrelse og det forhold, at den falder på en lørdag, hvor der også er torvedag, er dette dog ikke en mulighed. Derfor vil Sundhedsdagen i 2016 blive holdt på Hestetorvet i lighed med de tidligere år.
  Forvaltningen er i god dialog med de to apotekere i Roskilde om deres fremtidige deltagelse i dagen.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2016.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-01-2016, pkt. 7

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)

 • Pkt. 8 Eventuelt

  Pkt. 8

  Eventuelt

  Sagsnr. 249050 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-01-2016, pkt. 8

  - Henvendelse fra Handicaprådet om ansøgning til udvalgets udviklingspulje
  - KL's Social- og Sundhedspolitisk Forum den 12. - 13. maj 2016
  - Temadrøftelse om forløbsprogram for demens
  - Udvalget bad om en sag om de ikke disponerede 5 mio. kr. fra den tidligere ældremilliard

  Fraværende: Kaj V. Hansen (A)