You are here

Referat

Dato: Tirsdag, Maj 14, 2019 - 08:00
Sted: Byrådssalen
 • Pkt. 56 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 56

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 56

  Udvalget besluttede, at behandle punkt 60 som sidste punkt.

 • Pkt. 57 Dialogmøde med FMU om budgetforbedringer 2020-2023

  Pkt. 57

  Dialogmøde med FMU om budgetforbedringer 2020-2023

  Sagsnr. 309768 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører drøftelse af budgetforbedringer 2020-2023 i fagudvalgene, idet der er sket en fremrykning af processen, således at prioritering af forslag til besparelser i fagudvalgene prioriteres på budgetmøderne i maj 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget.

  Sagsfremstilling

  FMU Social, Job og Sundhed er inviteret til en drøftelse af budgetforbedringer 2020-2023 set i lyset af, at budgetprocessen er fremrykket, således at prioritering af forslag i fagudvalgene besluttes på budgetmøderne i maj 2019.
  Dialogmødet finder sted den 14. maj 2018 kl. 8.00-8.30.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 57

  Drøftet.

 • Pkt. 58 Dialogmøde med Ældrerådet om budgetforbedring 2020 - 2023

  Pkt. 58

  Dialogmøde med Ældrerådet om budgetforbedring 2020 - 2023

  Sagsnr. 313770 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører drøftelse af budgetforbedringer 2020-2023 i fagudvalgene, idet der er sket en fremrykning af processen, således at prioritering af forslag i fagudvalgene besluttes på budgetmøderne i maj 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Ældrerådet er inviteret til en drøftelse af budgetforbedringer 2020-2023 set i lyset af, at budgetprocessen er fremrykket, således at prioritering af forslag i fagudvalgene besluttes på budgetmøderne i maj 2019.
  Dialogmødet finder sted 14. maj kl. 8.30-9.00.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 58

  Drøftet.

 • Pkt. 59 Dialogmøde med Handicaprådet om budgetforbedringer 2020-2023

  Pkt. 59

  Dialogmøde med Handicaprådet om budgetforbedringer 2020-2023

  Sagsnr. 315119 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sagen vedrører drøftelse af budgetforbedringer 2020-2023 i fagudvalgene, idet der er sket en fremrykning af processen, således at prioritering af forslag i fagudvalgene besluttes på budgetmøderne i maj 2019.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Beskæftigelses- og Socialudvalget

  Sagsfremstilling

  Handicaprådet er inviteret til en drøftelse af budgetforbedringer 2020-2023 set i lyset af, at budgetprocessen er fremrykket, således at prioritering af forslag i fagudvalgene besluttes på budgetmøderne i maj 2019.
  Dialogmødet finder sted den 14. maj kl. 9.00-9.30.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 59

  Drøftet.

 • Pkt. 60 Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 på baggrund af forårsseminaret

  Notat_om_spareforslag_vedr._budget_2020-2023_-_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf Forslag_til_besparelser_fra_FMU_Social_Job_og_SUndhed.pdf Prioriterede_besparelsesforslag_-_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget.pdf

  Pkt. 60

  Arbejdet med besparelser i budget 2020-2023 på baggrund af forårsseminaret

  Sagsnr. 313770 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr., hvilket blev drøftet på marts- og aprilmøderne samt med udvalgsvis afrapportering på forårsseminaret. På forårsseminaret blev det konkluderet, at sparemålet hæves til 125 mio. kr., og at også produktivitetsstigningen i 2020 skal udmøntes med konkrete spareforslag, mens 30 mio. kr. som udgangspunkt udmøntes som grønthøster. Prioritering og protokollering af forslag til udmøntning af udvalgets andel af sparemålet skal finde sted på majmødet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at forslag til besparelser på udvalgets område prioriteres med henblik på at indgå i politiske forhandlinger i løbet af maj/juni

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Byrådet har igangsat arbejdet med at pege på besparelser i budget 2020-2023 for i alt 70 mio. kr. Dette har været drøftet på marts- og aprilmøderne i fagudvalgene og udvalgsvis fremlagt på forårsseminaret. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel af det samlede sparemål udgør i alt 18,4 mio. kr. Ud over sparemålet på de 70 mio. kr. er der i budgetlægningen tillige indregnet en årligt forudsat produktivitetsgevinst på 25 mio. kr. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel heraf udgør 5,2 mio. kr., og på baggrund af drøftelserne på forårsseminaret skal udmøntningen af produktivitetsstigningen i 2020 også ske på fagudvalgenes majmøder, dvs. et samlet sparemål på 23,6 mio. kr. for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Herudover er der besluttet en samlet besparelse på 30 mio. kr., der som udgangspunkt udmøntes som grønthøster, med mindre fagudvalgene vælger at fremsætte konkrete spareforslag. Sundheds- og Omsorgsudvalgets andel udgør 7,9 mio. kr., dvs. et samlet sparemål på 31,5 mio. kr.
  Økonomiudvalget besluttede på mødet 10. april 2019 en fremrykning af prioriteringen af forslag til budgetforbedringerne i fagudvalgene fra møderne i juni til møderne i maj som afspejlet i ovenstående indstillingspunkt. Fremrykningen sker med henblik på, at borgmesteren kan indkalde partierne til drøftelser om et samlet forslag allerede i maj. I lyset heraf fremrykkes MED-organisationens møder med fagudvalgene ligeledes til maj møderne.

  Uddybende bemærkninger vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

  I vedlagte bilag er beskrevet de forslag til budget 2020-2023, som udvalget er blevet præsenteret for og har debatteret på udvalgsmøderne i marts og april.
  Forslagene dækker over en række forskellige områder fra optimerede og differentierede rehabiliteringsforløb, omlægning af pladser ved åbning af Hyrdehøj Plejecenter, reduktion i tilbud i forhold til Seniorhøjskolen, bedre brug af velfærdsteknologi.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019, da den omhandler budgetlægningen for 2020-2023.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 60

  Et flertal i udvalget ser på besparelserne med stor bekymring og kan ikke prioritere besparelsesforsalg 9, 10 og 12. Flertallet er dog enige om, at der arbejdes videre med en besparelse på 31,5 mio. kr. jf. Økonomiudvalgets udmelding.
  Et flertal i udvalget beder forvaltningen vurdere besparelsespotentialet på forslag om fælles sygeplejedepot.
  Socialdemokratiet foreslår, at der kan arbejdes med administrationen af Madservice, en bedre arbejdsgang vedr. ind- og udflytning i plejeboliger, at ikke forbrugte frivilligmidler samt at de anlægsmidler, der har været afsat til et kommunalt produktionskøkken indgår som budgetforbedringsforslag. Et flertal i udvalget kan tilslutte sig Socialdemokratiets forslag.
  Venstre foreslår yderligere, at besparelser findes via et mix af konkurrenceudsættelser, reduktion af konsulentforbrug, optimering af vikarforbrug og løsarbejde.
  På baggrund af udvalgets drøftelser, er der udarbejdet et revideret forslag til besparelser på udvalgets område med henblik på at indgå i videre politiske forhandlinger. Det reviderede forslag fremgår af bilag. Såfremt de enkelte forslag ikke samlet når sparremålet, så hæves besparelserne vedr. pkt. 13 i vedhæftede bilag tilsvarende.
  Susanne Lysholm Jensen (Ø) kan ikke anbefale de forslåede besparelser, der vil føre til forringede arbejdsvilkår for medarbejderne, til serviceforringelser og til forringet livskvalitet for kommunes ældre borgere. Vi vil samtidig pege på, at besparelser på den forebyggende indsats er et udtryk for meget kortsigtede løsninger.

 • Pkt. 61 Fremskudt afvikling af rehabiliteringspladser på Plejecenter Kastanjehaven

  Pkt. 61

  Fremskudt afvikling af rehabiliteringspladser på Plejecenter Kastanjehaven

  Sagsnr. 272864 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget tager stilling til en fremskudt lukning af rehabiliteringspladser på Plejecenter Kastanjehaven samt omdannelse af plejeboliger på Plejecenter Kastanjehaven og Plejecenter Trekroner til midlertidige pladser.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. fremrykke afviklingen af de 8 rehabiliteringspladser på Plejecenter Kastanjehaven fra 2020 til 2019
  2. omdanne 2 plejeboliger på Plejecenter Kastanjehaven til midlertidige pladser, og
  3. omdanne 3 plejeboliger på Plejecenter Trekroner til midlertidige pladser

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede i november 2017 at reducere antal rehabiliteringspladser på Plejecenter Kastanjehaven fra 16 pladser til 8 pladser. I forbindelse med åbningen af Hyrdehøj Plejecenter i 2020 flyttes samtlige rehabiliteringspladser hertil.
  En væsentlig årsag til at fremrykke afviklingen af de resterende 8 pladser er, at rehabiliteringsafdelingen på Plejecenter Kastanjehaven har modtaget et påbud fra ordinært brandsyn, der medfører, at flugtveje for beboere skal ændres gennemgribende for at kunne opnå godkendelse fra brandmyndighederne. For at undgå iværksættelse af større ændringer i bygningen, vil det være formålstjenstlig at afvikle pladserne før tid. Flytningen vil samtidig medføre en optimering af de fælles forberedelser og processer for det personale, som samlet i 2020 skal flytte rehabiliteringsindsatsen til Hyrdehøj Plejecenter.
  Med den fortsatte positive udvikling i belægningsgrader og ventetider på rehabiliteringspladser, er det forvaltningens vurdering, at de 8 rehabiliteringspladser på Plejecenter Kastanjehaven, frem til åbningen af Hyrdehøj Plejecenter, kan dækkes af de nuværende rehabiliteringspladser på Plejecenter Trekroner.
  For samtidig at sikre en fleksibilitet i visitationen foreslår forvaltningen en fleksibel omdannelse af 2 plejeboliger på Plejecenter Kastanjehaven og 3 plejeboliger på Plejecenter Trekroner til midlertidige pladser. Dette vil kun være aktuelt indtil åbningen af Hyrdehøj Plejecenter, hvorefter pladserne igen vil fungere som plejeboliger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 61

  Godkendt.

 • Pkt. 62 Resultat af udbud af madordning til hjemmeboende borgere

  Pkt. 62

  Resultat af udbud af madordning til hjemmeboende borgere

  Sagsnr. 301984 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åben punkt

  Resume

  Der er gennemført udbud af produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere. Der orienteres hermed om resultat af udbuddet. Der er indkommet to tilbud fra henholdsvis Det Danske Madhus A/S og Cafe Heiss.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at

  1. som følge af resultatet af udbud bortfalder fritvalgsbevisordningen og,
  2. det afsatte rådighedsbeløb, til eventuelt kommunalt produktionskøkken, på 2 mio. kr. tilbageføres til kassen i 2019 og udgår af budgetlægningen for 2020.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Mad til hjemmeboende visiterede borgere er underlagt reglerne om frit valg i serviceloven, og borgerne skal derfor have mindst to leverandører at vælge imellem. Sundheds- og Omsorgsudvalget besluttede den 14. august 2018, at der skal gennemføres et udbud for at finde to private leverandører. Den 5. marts 2019 blev udvalget orienteret om kravspecifikationen til udbuddet.
  Der er nu indkommet to tilbud fra henholdsvis Det Danske Madhus A/S og Café Heiss. Det Danske Madhus leverer i dag mad til hjemmeboede borgere. Café Heiss er en lokal baseret madvirksomhed, som mange borgere har benyttet i fritvalgsbevisordningen.
  Begge tilbudsgivere har leveret tilfredsstillende tilbud og vinder begge udbuddet. Minimumskravene i udbuddet er overholdt, og tilbudsgiverne leverer en pris, der holder sig inden for den nuværende økonomiske ramme på ca. 2,7 mio. kr. Leverandørerne kan endvidere levere en del af madproduktionen økologisk samt dokumentere, at en stor del af maden produceres af friske råvarer og med høj variation af menuerne, herunder varieret mad til fx småtspisende og forskellige diætkost.
  Sundheds- og Omorgsudvalget besluttede den 12. januar 2017 at benytte fritvalgsbevisordningen, da der opstod en situation, hvor kun Det Danske Madhus kunne levere mad. Et fritvalgsbevis svarer til et købsbevis. Når Roskilde Kommune udsteder et fritvalgsbevis til en borger, som er visiteret til madservice, betyder det, at borgeren selv skal vælge en cvr-registeret virksomhed til at levere ydelsen. Da der nu er genoprettet en situation med to leverandører af mad til hjemmeboende borgere, indstiller forvaltningen, at fritvalgsbevisordningen bortfalder. Foruden flere borgeres valg af Café Heiss, har brug af ordningen været yderst begrænset det seneste 2½ år.
  I budget 2019 er der afsat 2 mio. kr. i 2019 og 2 mio. kr. i 2020 til anlæg af kommunalt produktionskøkken, hvis der ikke kunne findes to leverandører. Forvaltningen vurderer, at denne reservation nu kan bortfalde.
  Ordningen med de to madleverandører er gældende fra den 1. september 2019 til den 31. august 2023.

  Økonomi

  Sagen medfører en forbedring af kassebeholdningen på 2 mio. kr. i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 62

  Ad 1.: Godkendt
  Ad 2.: Udvalget ønsker de 2 mio. kr. i 2019 og 2020 overført til udvalgets budget i 2020.

 • Pkt. 63 Samarbejde med headspace

  Evalueringsrapport_headspace_Roskilde.pdf

  ,

  Pkt. 63

  Samarbejde med headspace

  Sagsnr. 308308 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune indgik i 2013 samarbejde med Foreningen Det Sociale Netværk om at etablere headspace i Roskilde Kommune. Dette samarbejde blev forlænget i en 4-årig periode fra 2016-2019, og udløber dermed den 31. december 2019.
  Indstilling
  Forvaltningen indstiller, at det årlige tilskud til headspace halveres fra samlet 600.000 kr. til 300.000 kr., og at en fremadrettet samarbejdsaftale tilpasses herefter.
  Beslutningskompetence
  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Skole- og Børneudvalget
  Beskæftigelses- og Socialudvalget
  Sagsfremstilling
  Headspace er et civilsamfundstilbud målrettet sårbare unge mellem 12 og 25 år. Tilbuddets formål er at styrke opsporingen og hjælpen til unge med psykiske udfordringer i det nære miljø, så flere unge får hjælp, inden deres udfordringer vokser sig større, og der bliver behov for en mere intensiv indsats fra social- og sundhedsvæsenet. Headspace er et initiativ under Foreningen Det Sociale Netværk. Der er pt. 18 lokale headspace-centre i Danmark, hvor det ene er i Roskilde Kommune. I satspuljeaftalen for 2019-2022 har headspace fået tildelt midler til at sikre en bedre geografisk dækning af headspace. Som en del af satspuljeaftalen foretager Rambøll Management en ekstern evaluering af headspace, som skal belyse headspace virkning for den enkelte og for samfundet. Evalueringen foreligger ultimo juni 2019.
  Samarbejdsaftalen mellem headspace og Roskilde Kommune betyder, at Roskilde Kommune på nuværende tidspunkt giver et årligt økonomisk tilskud på i alt 600.000 kr. til headspace, og derudover stiller lokaler til rådighed. Med samarbejdsaftalen indgår også, at der er en kommunal kontaktperson, og at en medarbejder fra Børn og Unge på halv tid sidder i headspace. Lokalerne deler headspace med andre kommunale aktiviteter. Den nuværende samarbejdsaftale udløber med udgangen af 2019.
  Headspace Roskilde åbnede den 1. september 2013, som et af de første centre i landet. Headspace tilbyder samtaler og rådgivning samt aktiviteter målrettet unge mellem 12-25 år. I de tilfælde, hvor en ung har brug for yderligere hjælp fra kommunen sikrer den kommunalt udlånte medarbejder, at der bliver bygget bro til relevante tilbud i kommunalt regi. Størsteparten af de unge, der henvender sig, er i alderen fra 12- 23 år.
  Headspace Roskilde har de seneste fire år registreret et stigende antal unge i rådgivningen. I 2017 (januar 2017-december 2017) var der 605 unikke unge i rådgivning og i alt 1.023 samtaler. I 2018 (januar 2018- december 2018) var der 807 unikke unge i rådgivning og i alt 1.118 samtaler. Der er forskellige årsager til, at de unge henvender sig i headspace. Der er flest, der henvender sig på grund af identitets- og selvværdsudfordringer, stress og angst, uddannelse, arbejde og generelle psykiske udfordringer.
  Foreningen Det Sociale Netværk har udarbejdet vedlagte evaluering for headspace Roskilde af de unges tilfredshed med tilbuddet. Evalueringen viser, at 99 % af de unge i høj grad eller i nogen grad, er tilfredse med samtalen.
  Forvaltningen foreslår, at samarbejdet fortsættes i en fireårig periode, men med en halvering af det årlige tilskud og der af følgende tilpasning af samarbejdsaftalen. Halveringen i tilskuddet sker med baggrund i etableringen af det åbne rådgivningstilbud GRO, samt besparelser i forbindelse med budget 2020.
  Forvaltningen har været i dialog med Det Sociale Netværk vedr. en ændret fremadrettet økonomisk ramme for samarbejdet. Vurderingen fra Det Sociale Netværk er, at det umiddelbart ikke vil være muligt at videreføre et headspace center inden for den foreslåede økonomiske ramme.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.
  En forlængelse af aftalen fra 2020-2023 med en halvering af det årlige tilskud vil betyde en årlig udgift for Roskilde Kommune på 100.000 kr. på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område og en årlig udgift på 200.000 kr. på Beskæftigelses- og Socialudvalgets område. Det kommunale tilskud på i alt 300.000 kr. pris og lønreguleres fremadrettet. Der er derudover en årlig udgift på Skole- og Børneudvalgets område på ca. 360.000 kr. til husleje, som både dækker headspace og Spottet, og derudover er der et halvt årsværk til udlån af medarbejder i headspace.
  Alle beløb er hidtil finansieret inden for det enkelte udvalgs ramme.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 63

  Socialdemokratiet stiller følgende ændringsforslag:
  Tidens udfordringer med børn og unges mentale helbred er uhyre vigtigt.Aftalen med headspace forlænges med 1 1/2 år, således at der sker en drøftelse af opgaverne og sammenhængen til andre kommunale indsatser.
  Der ønskes samtidig et overblik over indsatser og frivillige aktører på området, herunder hvad Roskilde Kommune yder af støtte hertil.
  For stemmer: Morten Gjerskov (A), Gitte Kronbak (A), Henning Sørensen (A), Poul Andersen (A). Jacob Nielsen (V) og Susanne Lysholm Jensen (Ø) tager forbehold. Merete Dea Larsen (O) tager forbehold og begærer sagen i byrådet.

 • Pkt. 64 Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sundhedsaftalen_2019-2023_Politisk_godkendelse.pdf Sundhedsaftalen_2019-2023.pdf

  Pkt. 64

  Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019-2023

  Sagsnr. 319431 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der skal indgås en sundhedsaftale for perioden 2019-2023 mellem regionsrådet og de enkelte kommunalbestyrelser i Region Sjælland.
  Regionsrådet indsender sundhedsaftalen til Sundhedsstyrelsen. Aftalen skal være godkendt af både regionsrådet og alle kommunalbestyrelser i regionen inden indsendelsen. Sundhedsaftalen 2019-2023 træder i kraft 1. juli 2019. Sagen behandles ligeledes i Beskæftigelses- og Socialudvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at Sundhedsaftale 2019-2023 for Region Sjælland godkendes med henblik på, at dette meddeles til Region Sjælland senest den 19. juni 2019.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Sundhedsaftalen er en aftale, som indgås mellem regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen, hvori der fastsættes rammer og målsætninger for samarbejdet mellem parterne inden for de områder eller de målgrupper, der indgås aftale om. Udkast til sundhedsaftale udarbejdes af sundhedskoordinationsudvalget, mens regionsrådet og kommunalbestyrelserne i regionen godkender indholdet af aftalen.
  KKR Sjælland har følgende repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget og Praksisplan-udvalget:
  – Borgmester Pernille Beckmann (V), Greve (næstformand)
  – Borgmester Anette Mortensen (V), Stevns
  – Kommunalbestyrelsesmedlem Camilla Meyer (A), Faxe
  – Kommunalbestyrelsesmedlem Bente Borreskov (O), Lolland
  – Kommunalbestyrelsesmedlem Eric Steffensen (O), Lolland

  Formål med sundhedsaftalen

  Sundhedsaftalen udgør den overordnede, generelle ramme for samarbejdet på sundhedsområdet mellem kommuner og regioner, herunder almen praksis. Sundhedsaftalen omfatter både somatik og psykiatri.
  Formålet med sundhedsaftalen er at bidrage til sammenhæng og koordinering af de forløb, der går på tværs af regioner og kommuner, med fokus på kvalitet, effekt og patienttilfredshed. Målet er, at den enkelte borger tilbydes en indsats af høj og ensartet kvalitet, uanset antallet af kontakter eller karakteren af den indsats, der er behov for. Herudover er sigtet med sundheds-aftalen at understøtte lighed i sundhed, som blandt andet opnås gennem et fokus på at tilrettelægge differentierede indsatser, som svarer til borgerens behov, ressourcer og præferencer. Endvidere skal sundhedsaftalen understøtte, at parterne inddrager borgere og pårørende i beslutninger om egen sundhed og behandling, ligesom borgernes og pårørendes perspektiv inddrages i udvikling af samarbejdet om indsatser i sundhedsaftalen. Endelig skal sundhedsaftalen understøtte en effektiv og bæredygtig anvendelse af ressourcer i sundhedsvæsenet.

  Proces

  Sundhedsaftalen 2019-2023 er den 9. april 2019 godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland, jf. vedhæftede brev fra Region Sjælland.
  Sundhedsaftalen er udarbejdet af Sundhedskoordinationsudvalget i Region Sjælland. Arbejdet tog afsæt i en sundhedspolitisk konference den 20. marts 2018, som gav input til arbejdet fra de deltagende politikere fra de 17 kommunalbestyrelser og regionsrådet.
  Udkast til sundhedsaftale har løbende været drøftet på møder i KKR Sjælland.

  Indhold

  Sundhedsaftalen tager afsæt i den overordnede vision: "Fælles med borgeren om bedre sundhed" og er fokuseret på opfyldelse af fire fælles kommunale-regionale mål:

  1. Fælles om borgerens livsudfordringer
  2. Tryghed og mestring i eget hjem
  3. Effektiv forebyggelse – sunde borgere
  4. Mental sundhed og psykisk trivsel

  Opfyldelse af målene skal medvirke til at løse de største sundhedsudfordringer i Region Sjælland, som særligt vedrører specifikke målgrupper:
  – Sårbare ældre
  – Borgere med kroniske eller langvarige sygdomme
  – Voksne med psykisk sygdom
  – Børn og unge med trivselsudfordringer
  Med afsæt i de overordnede mål er der i sundhedsaftalen beskrevet en række principper som retningsgivende for det tværsektorielle samarbejde.
  De kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget har gennem hele processen fastholdt et fokus på at sikre tydelige ansvars- og arbejdsgange gennem klare aftaler og rammer i forbindelse med overgange mellem sektorerne, fx ved udskrivning af borgere fra sygehus til kommunale sundheds- og plejetilbud.

  Udmøntning af Sundhedsaftale 2019-2023

  Det videre arbejde med at realisere vision og mål i sundhedsaftalen ligger i det daglige samarbejde mellem bl.a. kommunernes sundheds- og omsorgspersonale, regionens sygehuse og almen praksis.
  En del af grundlaget for samarbejdet ligger i sundhedsaftalens Værktøjskasse, som omfatter en række konkrete værktøjer, forløbsbeskrivelser og samarbejdsaftaler. Det er en klar ambition for de kommunale repræsentanter i Sundhedskoordinationsudvalget at styrke Værktøjskassen og sikre, at der på centrale områder er implementeret aftaler og værktøjer af høj kvalitet, som skaber bedre sammenhængende borger- og patientforløb i sektorovergangene.
  En anden ambition er, at arbejdet med at nå sundhedsaftalens mål skal følges på grundlag af valide og retvisende data for de indikatorer, der er beskrevet i sundhedsaftalen.
  Dette implementeringsarbejde er under forberedelse, så der i de kommende måneder vil blive arbejdet med at udvikle Værktøjskassen og indikatorer.
  Realisering af mål og ambitioner afhænger af det daglige arbejde, som laves i kommunernes sundhedstilbud, på sygehusafdelingerne og hos de praktiserende læger.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 64

  Anbefales.

 • Pkt. 65 Orientering om den kvartalsvise udvikling i venteliste til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Pkt. 65

  Orientering om den kvartalsvise udvikling i venteliste til plejeboliger i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 291052 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget modtager en orientering om den seneste kvartalsvise udvikling i ventelisten til plejeboliger i Roskilde Kommune samt en opgørelse over de seneste tre måneders venteliste til de specifikke plejecentre.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget
  Sagsfremstilling
  Roskilde Kommune har i dag 509 plejeboliger, 36 rehabiliteringspladser og 9 midlertidige pladser.
  Figur 1 viser, at den sidste halvdel af 2018 var præget af en fortsat tilgang af borgere på venteliste til plejeboliger, og at antal borgere på ventelisten i 1. kvartal 2019 har ligget stabilt højt.
  Ifølge seneste opgørelse fra marts 2019 var i alt 67 borgere på venteliste til plejebolig. Medio april 2019 var det samlede antal borgere på venteliste dog faldet med ca. 10 borgere.
  Figur 1.

  Figur 2.

  I figur 2 nedbrydes antal borgere på venteliste i forhold til plejeboliger, skærmet bolig (demens) og borgere, som ønsker at benytte plejeboliggarantien. 48 borgere var på venteliste til plejebolig i marts 2019, hvilket er det højeste niveau siden 1. kvartal 2018. I forhold til antal borgere på venteliste til skærmet bolig, ses i 1. kvartal 2019 også det højeste niveau siden 3. og 4. kvartal 2017.
  Figur 3 viser antal borgere på venteliste til de enkelte plejecentre, opgjort primo marts 2019. Roskilde Kommune har i perioden fortsat overholdt plejeboliggarantien.
  Figur 3.

  Økonomi
  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 65

 • Pkt. 66 Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

  Notat_til_budgetopfoelgning_pr._31._marts_2019_-_SOU.pdf

  Pkt. 66

  Orientering om budgetopfølgning pr. 31. marts 2019

  Sagsnr. 313425 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 fremlægges til orientering

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I Roskilde Kommune bliver de politiske udvalg præsenteret for budgetopfølgninger pr. 31. marts, 30. juni, 31. august og 31. oktober på udvalgets område. Af bilag fremgår budgetopfølgning for hele kommunen. I budgetopfølgningerne beskrives, om der for hele året forventes mer- eller mindreforbrug på kommunens serviceområder set i forhold til det oprindelige budget. Hvis der er tale om et forventet merforbrug, vil det fremgå af budgetopfølgningen, om der er finansiering til forbruget i form af fx overførte midler fra året før, politiske tillægsbevillinger, eller om der er tale om kassetræk. Efterhånden som året skrider frem, og der foreligger flere budgetopfølgninger, vil den aktuelle budgetopfølgning beskrive ændringer i det forventede forbrug siden sidste budgetopfølgning.
  Figur 1. Forventede nettodriftsudgifter fordelt på fagområder (mio. kr.)

  På Sundheds- og Omsorgsudvalgets område forventes der ingen afvigelser i forhold til oprindeligt budget. Dette dækker over følgende udsving og opmærksomhedspunkter:
  - Implementering af en nyt omsorgssystem giver på nuværende tidspunkt usikkerhed om aktivitetsniveauet på fagområdet Pleje og Træning. Da områdets økonomi hænger tæt sammen med aktivitetsniveauet, betyder det, at fagområdet ikke kan indmelde et konkret forventet resultat til denne budgetopfølgning. Der er i gangsat tiltag for at sikre budgetoverholdelse ved årets udgang.
  - Et forventet merforbrug på hjælpemiddelområdet på 2,0 mio. kr. som skyldes stigende udgifter til stomi- og inkontinens grundet manglende fornyelse af fælles indkøbsaftale.
  - Sundhedsministeriet har i 2019 lovet kommunerne budgetsikkerhed på den Aktivitetsbestemte medfinansiering, således at der ikke vil være nogle afvigelser i forhold til det oprindelige budget i slutningen af året.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2019

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 66

 • Pkt. 67 Eventuelt

  Pkt. 67

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 67Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-05-2019, pkt. 67