You are here

Referat

Dato: Tirsdag, August 14, 2018 - 08:00
Sted: Rådhusbuen 1, mødelokale 2A
 • Pkt. 89 Beslutninger om dagsordenen

  Pkt. 89

  Beslutninger om dagsordenen

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 89

  Godkendt.

 • Pkt. 90 Præsentation af indsatser i sundhedsplejen i Roskilde Kommune

  Pkt. 90

  Præsentation af indsatser i sundhedsplejen i Roskilde Kommune

  Sagsnr. 301124 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget præsenteres for indsatser, som udføres i sundhedsplejen i Roskilde Kommune.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sundhedsplejens indsatser drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Forvaltningen vil på mødet præsentere opgaver og indsatser, som udføres af sundhedsplejen i Roskilde Kommune. På denne baggrund bedes udvalget drøfte sundhedsplejens indsats.
  Ledende sundhedsplejerske Helle Erstling deltager ved punktet.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 90

  Drøftet.

 • Pkt. 91 Unge og mental sundhed

  Pkt. 91

  Unge og mental sundhed

  Sagsnr. 263075 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På baggrund af drøftelser i sundheds- og omsorgsudvalget om sundhedsprofilen 2017 i foråret 2018 har udvalget ønsket et oplæg om unge og mental sundhed til drøftelse i udvalget.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at sagen drøftes.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Sundheds- og Omsorgsudvalget vil på mødet blive præsenteret for nationale og lokale tendenser i forhold til unge og mental sundhed.
  På denne baggrund drøfter udvalget unge og mental sundhed.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 91

  Drøftet.

 • Pkt. 92 Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt om tidlig opsporing af børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

  Pkt. 92

  Indtægts- og udgiftsbevilling til satspuljeprojekt om tidlig opsporing af børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd

  Sagsnr. 302645 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  På grundlag af satspuljen 2018-21 vedrørende pulje til styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing har Roskilde Kommune fået tildelt 3.476.960 kr.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 400.000 kr. i 2018, 700.000 kr. i 2019, 1.000.000 kr. i 2020, 1.376.960 kr. i 2021, samt tilsvarende indtægtsbevilling til gennemførelse af indsatsen.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune fået tilsagn om 3.476.960 kr. til projektet ”Det mentale sundhedshjul til tidlig opsporing af børn og unge med spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd” fra Sundheds- og Ældreministeriet. Midlerne er tildelt fra satspuljen 2018-21 vedrørende styrket indsats for mennesker med spiseforstyrrelser og selvskade – delpulje om afprøvning af redskaber og andre indsatser til målrettet tidlig opsporing.
  Formålet med projektet er at styrke den tidlige opsporing af børn og unge med tidlige tegn på spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd.
  Midlerne skal anvendes til udvikling af et screeningsredskab til tidlig opsporing af børn og unge med tidlige tegn på spiseforstyrrelser og selvskadende adfærd. Projektet er bygget op omkring to hovedindsatsområder:
  ̵ Udvikling af screeningsredskab ”Det Mentale Sundhedshjul”
  ̵ Kompetenceudvikling af medarbejdergrupper og samarbejdsparter med faglig sparring og ekspertise fra blandt andre Børne- og Ungdomspsykiatrien.
  Hvert år i bevillingens løbetid, senest 1. marts i 2019, 2020 og 2021 skal fremsendes en årlig statusrapport til Sundhedsstyrelsen.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået bevilget 3.476.960 kr. Der søges om udgiftsbevilling på 400.000 kr. i 2018, 700.000 kr. i 2019, 1.000.000 kr. i 2020, 1.376.960 kr. i 2021, samt tilsvarende indtægtsbevilling.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 92

  Anbefales.
  SOU ønsker at invitere SBU til en fælles drøftelse om unge og mental.

 • Pkt. 93 Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. demensvenlig indretning på Trekroner Plejecenter

  Pkt. 93

  Indtægts- og udgiftsbevilling vedr. demensvenlig indretning på Trekroner PlejecenterÅbent

  Sagsnr. 302650 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Roskilde Kommune har fra satspuljen modtaget i alt 737.588 kr. til demensvenlig indretning på Trekroner Plejecenter.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der gives en udgiftsbevilling på 419.615 kr. i 2018 og 317.973 kr. i 2019 samt en indtægtsbevilling på 737.588 kr. i 2019 til gennemførelse af indsatserne.

  Beslutningskompetence

  Byrådet

  Sagsfremstilling

  Roskilde Kommune har den 15. juni 2018 modtaget 737.588 kr. fra puljen om tilskud til indretning af demensegnede plejeboliger. Midlerne modtages først efter projektets afslutning.
  Projektperioden for anvendelse af midlerne er fra juli 2018 til og med maj 2019.
  Roskilde Kommune har en målsætning om at skabe demensvenlig indretning på alle kommunens plejecentre, og har de senere år arbejdet målrettet med demensvenlig indretning på en række plejecentre. Aktuelt har Sundheds- og Omsorgsudvalget afsat 1,118 mio. kr. til demensvenlig indretning på Kastanjehaven og Kristiansminde i indeværende år. Med projektmidlerne indrettes alle tre etager på Trekroner Plejecenter mere demensvenligt med:
  - trygge og overskuelige gangarealer
  - hjemlige og aktivitetsstimulerende fællesarealer
  - øget genkendelighed i indretningen
  En demensvenlig indretning har til formål at understøtte, at beboerens fysiske og kognitive funktioner bevares længst muligt. Udvikling af en demenssygdom påvirker mange kognitive funktioner. Samtidig er der funktioner, som bevares længe, ligesom der vil være stunder, hvor humor, personlighed og energi viser sig. Derfor er det afgørende, at de fysiske omgivelser stimulerer og understøtter de stadigt fungerende funktioner. Det er med til at fastholde fysisk formåen og selvhjulpenhed, samt styrke trivsel og livskvalitet hos beboerne.

  Økonomi

  Roskilde Kommune har i 2018 fået tilsagn på 737.588 kr. Der søges om en udgiftsbevilling på 419.615 kr. i 2018 og 317.973 kr. i 2019 samt en indtægtsbevilling på 737.588 kr. i 2019, da midlerne først modtages efter projektets afslutning.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 93

  Anbefales.

 • Pkt. 94 Produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere

  Notat_om_eventuel_overgang_til_kommunal_madproduktion_til_hjemmeboende_borgere.pdf

  Pkt. 94

  Produktion og levering af mad til hjemmeboende borgere

  Sagsnr. 301984 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget anmodede i marts 2018 forvaltningen om at undersøge muligheden for, at Roskilde Kommune bliver kommunal leverandør af mad. Med denne sag præsenteres forudsætninger og scenarier for dette.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at der snarest gennemføres udbud med henblik på at finde to private leverandører af madproduktion til hjemmeboende borgere.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Mad til hjemmeboende borgere er underlagt reglerne om frit valg i serviceloven. Det betyder, at visiterede borgere skal have mindst to leverandører at vælge imellem. Ved seneste udbud i 2014 vandt Det Danske Madhus og Din Private Kok. Siden har Det Danske Madhus opkøbt Din Private Kok. For at borgeren fortsat havde valgmulighed mellem mindst to leverandører, besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget den 12. januar 2017 at indføre en forsøgsordning til medio 2018 med fritvalgsbevis.
  En afklaring af ny madordning for hjemmeboende borgere skal ske i løbet af efteråret 2018. Udvalget bad på den baggrund den 13. marts 2018 forvaltningen om at undersøge muligheden for, at Roskilde Kommune bliver kommunal leverandør af mad, herunder økonomi, som supplement til en privat leverandør. Endvidere ønsker udvalget at bevare fritvalgsbeviset. Udvalget ønskede også at undersøge muligheden for, at borgerne kan hente måltid i køkkenerne fra nærmeste plejecenter.
  I vedlagte notat beskrives anlægsomkostninger ved optimering af køkkenproduktion til hjemmeboende borgere samt afledte kommunale driftsomkostninger, hvis Roskilde Kommune er leverandør af mad til hjemmeboende borgere. Placering af køkken kan bedst ske ved Gundsø Omsorgscenter ved en ombygning til ca. 4,06 mio. kr. Driftsomkostninger forventes at være ca. 350.000 kr. dyrere end ved privat leverandør set i forhold til de nuværende priser samt, at der ikke stilles faste krav om økologisk madproduktion til privat leverandør.
  I forhold til fritvalgsbevis er status pr. ultimo juni 2018, at ca. 40 borgere har valgt fritvalgsbevis. Samtlige borgere benytter samme leverandør, som er Café Heiss.
  Forvaltningen har undersøgt muligheden for, at borgere kan hente måltid i køkkenerne fra nærmeste plejecenter samt indtage måltider på plejecenteret. Dette er muligt. Taget de relativt få borgere i betragtning, som tidligere har benyttet sig af ordninger, hvor det var muligt at tage sit tilskud til madordning med til café eller restaurant, er det forvaltningens vurdering, at få borgere vil benytte en ordning, hvor maden hentes på det lokale plejecenter. Borgere, som er visiteret til madordningen, har i udgangspunktet et lavt funktionsniveau og dermed vanskeligt ved at gå.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 94

  Godkendt.
  Der er enighed i udvalget om, at det bedste scenarie vil være to eller flere leverandører af mad til hjemmeboende borgere. Hvis det viser sig, at der kun er én leverandør, som byder på opgaven, når udbudsrunden er afsluttet, så drøftes det igen i udvalget, om der skal laves en ny udbudsrunde med mulighed for en evt. kommunal udbyder af mad.
  Der er enighed i udvalget om, at det skal være muligt for borgere at hente og indtage måltider på de lokale plejecentre.

 • Pkt. 95 Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Sundheds-_og_Omsorgsudvalgets_budgetramme_samt_den_videre_budgetproces_-_augustmoederne.pdf Budgetnotat_for_Sundheds-_og_Omsorgsudvalget_-_budget_2019_til_augustmoedet.pdf Takstbilag_SOU.pdf SOU_budgetbemaerkninger.pdf SOU_bloklister.pdf SOU_bloktekster.pdf Temaanalyse_paa_aeldreomraadet_01-08-2018.pdf KLK_sammenfatning_af_rapport_aeldreomraadet_28-06-2018.pdf

  Pkt. 95

  Budget 2019-2022 - afsluttende drøftelser

  Sagsnr. 302991 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Som led i budgettidsplanen finder de afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene sted i august. Sundheds- og Omsorgsudvalget skal derfor drøfte udvalgsbudgettet.

  Indstilling

  Forvaltningen indstiller, at

  1. budgettet, herunder takstforslag og ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen,
  2. anlægsbudgettet, dvs. den strategiske anlægsplan samt eventuelle ændringsforslag, oversendes til 1. behandlingen.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  De afsluttende budgetdrøftelser i fagudvalgene finder sted i august, hvor fagudvalgene drøfter udvalgenes drifts- og anlægsbudget. Udvalgets samlede driftsudgifter udgør 1.103,1 mio. kr., mens der indgår anlæg for 32,5 mio. kr. i den strategiske anlægsplan på udvalgets område for 2019. Det samlede udvalgsbudget opdelt på fagområder samt rammerne for den videre budgetlægning fremgår af særskilt bilag.
  Den samlede økonomiske balance viser på nuværende tidspunkt et underskud på 41,9 mio. kr. i 2019.
  Som følge af budgetudfordringerne i 2019-2022 er der i forlængelse af sidste års budgetlægning udarbejdet 3 temaanalyse vedr. skole og SFO, ældreområdet og ejendomsområdet samt en række budgetforbedringsmuligheder på de øvrige serviceområder. Fagudvalgene drøfter budgetforbedringsmuligheder med et afsæt i et samlet mål for budgetforbedringer på 35 mio. kr. årligt fra 2019 med en udvalgsfordelt andel for Sundheds- og Omsorgsudvalget på 3,9 mio. kr.

  Særlige forhold vedrørende Sundheds- og Omsorgsudvalget

  For udvalgets område er der udarbejdet en temaanalyse af ældreområdet.
  Økonomiudvalget har besluttet, at der skal gennemføres en temaanalyse ældreområdet. Analysen er forvaltningens bud på, hvordan man kan værne om den rehabiliterende organisation og fremtidssikre kommunens plejeboligmasse, under en ny økonomisk ramme. Analysen rummer følgende to hovedelementer:
  ̵ Fremtidssikring af kommunens plejeboligmasse.
  ̵ Gennemgang om omprioritering af puljer på ældreområdet.
  Analysens samlede besparelsespotentiale på servicerammen (løn og drift) fremgår af tabellen nedenfor.
  Samlet besparelsespotentiale på servicerammen i perioden 2019 – 2024 ex. ejendomsdrift

  Angivet i mio. kr. i 2018-prisniveau 2019 2020 2021 2022 2023 2024
  Fremtidssikring af kommunens plejeboligmasse -6,8 -16,8 -16,8 -9,1 -9,1
  Gennemgang af puljemidler og samling af seniorhøjskolen på færre matrikler -12,5 -16,1 -16,1 -16,1 -16,1 -16,1
  Omlægning af puljemidler til styrkelse af den rehabiliterende organisation 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
  I alt -10,5 -18,9 -28,9 -28,9 -21,2 -21,2

  Analysen er vedlagt som bilag.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018, da den vedrører budgetlægningen for 2019-2022.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 95

  Ad 1.: Godkendt.
  Ad 2.: Godkendt.

 • Pkt. 96 Orientering om indsatser relateret til ældre og træningsområdet. Finanslovsaftale og Økonomiaftale for 2018

  Pkt. 96

  Orientering om indsatser relateret til ældre og træningsområdet. Finanslovsaftale og Økonomiaftale for 2018

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent Punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om fire indsatsområder fra finanslov 2018, som relaterer sig til henholdsvis ældre- og træningsområdet.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Finanslovsaftalen for 2018-2021 indeholder en række indsatser relateret til ældre- og træningsområdet. Midlerne udmøntes som bloktilskud.
  Her følger kort gennemgang af de midler, som tildeles via bloktilskud:
  - En værdig død: Roskilde Kommune modtager 845.000 kr. i 2018 og herefter 862.000 kr. årligt til at styrke en god og værdig afslutning på livet. Midlerne kan med fordel benyttes til kompetenceudvikling og styrkelse af palliationsteamet, som er oprettet i forbindelse med Roskilde Kommunes udmøntning af værdighedsmidlerne, jævnfør Sundheds- og Omsorgsudvalgets beslutning af 3. november 2016.
  - Aflastning af pårørende: Roskilde Kommune modtager 845.000 kr. i 2018 og herefter 862.000 kr. årligt til at styrke indsatsen for pårørende til svækkede ældre borgere. Dette kan for eksempel ske via ansættelse af en pårørendevejleder.
  - Frit valg på genoptræning: Folketinget har den 24. maj 2018 vedtaget ændring af sundhedsloven. Ændringen medfører, at borgere, som udskrives med en genoptræningsplan fra hospitalet, kan vælge en privat leverandør, som KL har indgået aftale med, hvis kommunalbestyrelsen ikke inden for syv kalenderdage efter udskrivning fra hospital kan tilbyde opstart af genoptræningen. Sundheds- og Omsorgsudvalget blev orienteret om den nye lov den 12. juni 2018. Roskilde Kommune modtager 1,0 mio. kr. i 2018. Herefter 0,7 mio. kr. årligt.
  - Kompetenceløft til den nære sundhed: I Økonomiaftalen for 2019 er regeringen og KL enige om at styrke de sundhedsfaglige kompetencer i kommunerne. Kompetenceløftet er målrettet sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og -hjælpere, fysio- og ergoterapeuter mv. Kompetenceløftet skal ses i sammenhæng med den kommende kvalitetsplan for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, som blev meldt ud i sundhedsudspillet ”Sundhed, hvor du er” fra december 2017. Roskilde Kommune modtager i alt 1,4 mio. kr. i 2018 til kompetenceløftet.
  Udvalget behandler på mødet i september konkrete forslag til udmøntning af midlerne relateret til en værdig død og aflastning af pårørende.

  Økonomi

  Bloktilskudsmidler fordeles til de relevante udvalg via to særskilte processer.
  Midler for 2018 behandles i sag om midtvejsregulering i Økonomiudvalget i august.
  De permanente midler fra og med 2019 fordeles via lov- og cirkulæreprogrammet, således at de indgår i det tekniske budgetgrundlag til fagudvalgenes 2. behandling af budgettet i august.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 96

 • Pkt. 97 Orientering om godkendelse af forsøg med udvidet serviceniveau for ledsagelse efter servicelovens § 97

  Pkt. 97

  Orientering om godkendelse af forsøg med udvidet serviceniveau for ledsagelse efter servicelovens § 97

  Sagsnr. 198712 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Børne- og Socialministeriet har godkendt Roskilde Kommunes ansøgning om et forsøg med ledsagelse for borgere med et lavt funktionsniveau.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  På baggrund af en henvendelse fra Dansk Blindesamfund om mulighederne for at udvide målgruppen til ledsagerordningen i serviceloven besluttede Sundheds- og Omsorgsudvalget i november 2017 at ansøge Børne- og Socialministeriet om, at der i 2018 gennemføres en forsøgsordning til ledsagelse til borgere over 67 år med lavt funktionsniveau. Ministeriet har ved skrivelse i juni 2018 meddelt tilladelse til at den ønskede forsøgsordning kan gennemføres i perioden den 1. august 2018 til og med den 30. juli 2019.
  Tilladelsen indebærer, at kommunen kan fravige den absolutte aldersgrænse på 67 år og antallet af ledsagetimer for borgerne. Således kan også kommunens borgere over 67 år med lavt funktionsniveau, herunder kørestolsbrugere, blinde og borgere med svagt syn, som ikke kan færdes alene, benytte sig af ordningen med mulighed for otte timers ledsagelse om måneden og uden opsparingsmulighed.
  Formålet med ordningen er at medvirke til normalisering og integration i samfundet af borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne samt give borgeren mulighed for at færdes udenfor hjemmet og deltage i selvvalgte aktiviteter, herunder sociale og kulturelle aktiviteter, indkøb, mv. Det skal være borgeren selv, der definerer aktiviteten.
  Det er en forudsætning for ministeriets godkendelse, at der ikke sker indskrænkning i kommunens forpligtelse til at iværksætte tilbud efter serviceloven. Endvidere er det en betingelse for tilladelsen, at Roskilde Kommune evaluerer forsøget, og ministeriet anmode rom at modtage evalueringen senest den 1. oktober 2019.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 97

 • Pkt. 98 Orientering om revideret helhedsplan til Landsbyggefonden for plejecenter Toftehøjen

  Pkt. 98

  Orientering om revideret helhedsplan til Landsbyggefonden for plejecenter Toftehøjen

  Sagsnr. 195574 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Der er i juni 2018 indsendt revideret helhedsplan til Landsbyggefonden for plejecenter Toftehøjen.

  Beslutningskompetence

  Økonomiudvalget

  Sagsfremstilling

  Bestyrelsen i Boligselskabet Roskilde SYD (tidligere Ramsø Ældreboligselskab) henvendte sig i juni 2013 til Roskilde Kommune med en plan om at modernisere plejecenter Toftehøjen samt opføre 18 nye ældreboliger på grunden over for plejecenter Toftehøjen. I forhold til tilbygningen af ældreboliger, blev der i budget 2014 afsat midler til grundkapitalindskuddet. De nye ældreboliger blev taget i brug i oktober 2017.
  Ved plejecenter Toftehøjen er der i dag 24 plejeboliger og 46 ældreboliger under samme tag. Med de i alt 30 tilstødende ældreboliger over for Toftehøjen giver det i alt 76 ældreboliger.
  Hensigten med moderniseringen er at gøre boligerne mere tidssvarende. Landsbyggefonden gav i foråret 2016 et tilsagn om støtte til ændring af de nuværende et-rums plejeboliger til to-rums boliger. Da dette vil reducere det samlede antal af plejeboliger til 12 boliger, besluttede Økonomiudvalget i april 2018, at der, i samarbejde med Boligselskabet Roskilde SYD og DOMEA, blev udarbejdet en revideret ansøgning til Landsbyggefonden, hvor der indstilles en fortsat modernisering af boligerne samt, at 15 af de nuværende ældreboliger i bygningen, efter en modernisering, vil have funktion som plejebolig. Hermed vil der fremadrettet være 27 plejeboliger og 31 ældreboliger under samme tag. Dette vil give en bedre balance, da efterspørgslen efter plejeboliger generelt er større end efter ældreboliger.
  Landsbyggefonden har meldt tilbage, at en revideret ansøgning muligvis kan støttes via kapitaltilførsel. Dette indebærer finansiering via Landsbyggefonden til at kompensere nuværende og kommende lejere for en huslejestigning på baggrund af moderniseringen. En samlet modernisering forventes at koste mellem 50-100 mio. kr. Roskilde Kommune skal medfinansiere et beløb i størrelsesorden 250.000-350.000 kr. for moderniseringen under den såkaldte femtedelsordning samt stille garanti for det samlede lån til moderniseringen. Projektet omfatter for nuværende ikke eventuelle ændringer eller moderniseringer af servicearealer, hvilket i givet fald vil være en kommunal udgift.
  Forslag til revideret helhedsplan for plejecenter Toftehøjen har i maj 2018 været forelagt bestyrelsen i Boligselskabet SYD samt på et beboermøde på Toftehøjen. Begge steder blev forslaget enstemmigt vedtaget.
  Forvaltningen vil orientere Sundheds- og Omsorgsudvalget samt Økonomiudvalget efter sagsbehandling i Landsbyggefonden.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 98

 • Pkt. 99 Orientering om status på faste aflastningsophold til demens

  Pkt. 99

  Orientering om status på faste aflastningsophold til borgere med demens

  Sagsnr. 298156 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget orienteres om status på faste aflastningsophold til borgere med demens.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  I august 2016 blev der, som en del af værdighedsmidlerne, afsat 1 mio. kr. til aflastningsophold i fast turnusordning. Tilbuddet blev videreført i november 2017 med værdighedsmidler fra 2018.

  Der er oprettet to aflastningsboliger på plejecentret Astersvej. Borgeren bliver visiteret til aflastning, i et fast rul, hvor de kommer en uge ad gangen. De fleste borgere har en turnusordning, hvor de fast kommer hver 8 uge, enkelte med særligt behov kommer hver 4 uge. Derved kan mellem 8 og 16 borgere visiteres til en fast aflastningsbolig af gangen. Aktuelt er der 12 borgere, som er henvist til en aflastningsbolig. For at skabe trygge og kendte rammer for den demensramte borger, bor de i den samme bolig hver gang, hvor der er tilknyttet fast personale.

  Aflastningen tilbydes til borgere med moderat til svær demens, samt dennes pårørende. Opholdet har til formål at aflaste pårørende, da deres livskvalitet og trivsel, ofte er udfordret pga. deres store indsats med at drage omsorg og hjælpe den demensramte. De pårørende oplever, at tilbuddet giver dem et frirum, hvor de har mulighed for, at pleje sociale relationer, klare praktiske gøremål eller dyrke egne fritidsinteresser, som det ellers kan være svært at finde tid og overskud til. Tilbuddet giver de pårørende mere fleksibilitet og overskud i hverdagen, og er derved med til at bevare deres ressourcer, så borgere med demens kan blive længst mulig i eget hjem.

  For nogle pårørende kan det være svært at tage imod aflastningen, da de har dårlig samvittighed over at overlade deres demensramte ægtefælle til fagpersoner uden for hjemmet. Derfor informerer demenskoordinatorerne om tilbuddet, længe før det er aktuelt, og bruger en del tid på at drøfte tilbuddet med familierne, både før, under og efter et aflastningsophold. Mange pårørende bliver meget glade for tilbuddet, når de først har gjort brug af det nogle gange. De oplever, at de trygt kan overlade deres demensramte ægtefælde til personalet på plejecentret.

  Samtid viser erfaringer, at de faste aflastningsophold letter overgangen fra at bo i eget hjem til at flytte på plejecenter for både den demensramte borger og de pårørende.

  Fra aflastningstilbuddet blev etableret primo 2017, til nu, har boligerne stort set været fuldt bookede. Mere end 75 borgere har gjort brug af tilbuddet. Når en borger, der er i fast rul, er forhindret i at benytte pladsen, bliver pladserne anvendt af andre borgere, med behov for aflastning. Der er generelt stort efterspørgsel på aflastning, hvilket viser sig ved, at der ofte er 1-3 borgere på venteliste.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 99

 • Pkt. 100 Orientering om videoovervågning hos borgere med demens

  Pkt. 100

  Orientering om videoovervågning hos borgere med demens

  Sagsnr. 298156 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  En række frikommuner igangsætter forsøg med videoovervågning af borgere med demens om natten. Udvalget modtager en orientering om nuværende tiltag i Roskilde Kommune i forhold til overvågning hos borgere med demens.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Fra 1. juli 2018 har nogle af landets 44 frikommuner haft mulighed for at søge om at indføre natteovervågning via videokamera på plejehjem hos borgere, der har en betydelig og varig nedsat psykisk funktionsevne, fx borgere med demens.
  Der er indgået en politisk aftale om at lempe loven om overvågning, i en forsøgsperiode på fire år. Det er uklart, hvor mange kommuner, der vil være med i forsøget. Foreløbig har Aarhus, Odense, Esbjerg og Randers kommuner søgt.
  I Roskilde Kommune, er der i dag en praksis, hvor der altid sker en individuel og faglig vurdering af, hvilke borgere, som skal have tilsyn om natten, samt hvordan tilsynet skal foregå, så færrest mulige borgere får forstyrret deres nattesøvn.
  - Hos de borgere, der sover hele natten, bliver der ikke foretaget tilsynsbesøg om natten.
  - Hos borgere, der sover let, og nemt vågner, bliver der taget særlige hensyn, så færrest mulige får forstyrret deres nattesøvn. Der kan fx anvendes bevægelsessensorer, sengesensorer, dørsensorer eller sensormåtter, som overvåger, og alarmerer, hvis borgeren ikke er i sin seng, eller er på vej ud af boligen. Hos nogle borgere med demens er det ikke muligt at anvende sensorer, da de fjerner dem, eller ødelægger dem.
  - De borgere, der sover tungt, går personalet ind og kigger til flere gange i løbet af natten, hvis der er behov for dette.
  - Mange af de borgere, som anvender ble, bliver der foretaget en udredning via en sensorble. Dette giver mulighed for at tilpasse toiletbesøg og blestørrelser, så man så vidt muligt undgår at tjekke og evt. skifte bleen i løbet af natten, og derved forstyrre borgerens nattesøvn.
  Den individuelle vurdering af borgerne, og de forskellige muligheder for tilsyn og overvågning, der allerede anvendes i Roskilde kommune bevirker, at det generelt ikke opleves som et stort problem, at borgerne får forstyrret deres nattesøvn.
  Roskilde Kommune er ikke en del af frikommuneordningen, og har derved ikke mulighed for at søge Indenrigs- og Økonomiministeriet om at indgå i forsøgsordningen. Med forsøgsbestemmelsen i serviceloven, er det dog muligt at ansøge Børne- og Socialministeriet om at fravige servicelovens bestemmelser i forbindelse med et forsøg. Denne bestemmelse er lavet for at fremme forsøgsvirksomhed og udvikling på det sociale område.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 100

  Der er enighed i udvalget om, at det skal undersøges blandt plejecentrene, om der er interesse for at arbejde videre med det omtalte frikommuneforsøg i Roskilde. Udvalget har noteret sig, at der vil kræve en godkendelse fra Indenrigs- og Økonomiministeriet samt at Roskilde Kommune ikke er en del af frikommunenetværket på ældreområdet.

 • Pkt. 101 Orientering om plejecenterlægeordningen

  Pkt. 101

  Orientering om plejecenterlægeordningen

  Sagsnr. 287249 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Sundheds- og Omsorgsudvalget modtager en orientering om plejecenterlægeordningen i Roskilde Kommune.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Med satspuljeaftalen for sundhedsområdet 2016-2019 blev der afsat 100 mio. kr. til implementering af fast tilknyttede læger på alle landets plejecentre. Midlerne skal anvendes til honorering af almen praksis til generel sundhedsfaglig rådgivning af medarbejdere på plejecentre. Roskilde Kommune er fra 2017 og frem tildelt 215.000 kr. årligt til sundhedsfaglig rådgivning på plejecentre. Formålet med plejecenterlægeordningen er at forbedre den sundhedsfaglige behandling af beboere på plejecentre, herunder at reducere antallet af forebyggelige indlæggelser, genindlæggelser og korttidsindlæggelser samt forbedre medicinhåndteringen.
  Roskilde Kommune har implementeret ordningen på alle plejecentre i kommunen, både kommunale og private plejecentre, og alle borgere på plejecentre i Roskilde Kommune har mulighed for at tilvælge den lokale plejecenterlæge.
  Den sundhedsfaglige rådgivning er opstartet på plejecentrene og har bl.a. fokuseret på medicinhåndtering, tidlig opsporing af begyndende sygdom og kommunikation med almen praksis. Plejecenterledere i Roskilde Kommune oplever god dialog og samarbejde med plejecenterlægerne.
  Roskilde Kommune er en ud af elleve kommuner i Danmark, hvor det er lykkedes at indgå aftaler med almen praksis omkring lægedækning af alle plejecentre. 78 % af beboerne på plejecentre i Roskilde Kommune havde pr. 1. juli valgt at blive tilknyttet den lokale plejecenterlæge.
  Ordningen følges løbende af forvaltningen og drøftes blandt andet med repræsentanter af almen praksis i Kommunal Lægeligt Udvalg. Tilbagemeldingerne fra almen praksis og plejecenterledere i Roskilde Kommune er generelt positive.
  På flere centre er der indgået aftaler om faste dage, hvor lægen er til stede på centret. Det tætte samarbejde sikrer, at der systematisk udarbejdes handleplaner for de enkelte beboere og følges løbende op på problemstillinger. Dette nedsætter behovet for akut lægehjælp på plejecentrene.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 101

 • Pkt. 102 Orientering om magtanvendelser i 2017

  Pkt. 102

  Orientering om magtanvendelser i 2017

  Sagsnr. 305173 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Resume

  Udvalget orienteres om antallet af magtanvendelser på ældreområdet i 2017. Der har været 4 sager i 2017. Til sammenligning var der 15 sager i 2016 og 20 sager i 2015.

  Beslutningskompetence

  Sundheds- og Omsorgsudvalget

  Sagsfremstilling

  Serviceloven indeholder en udtømmende beskrivelse af de tvangsmæssige foranstaltninger, der lovligt kan anvendes på det sociale område, herunder i forhold til ældre, der modtager hjælp efter serviceloven. Udgangspunktet er, at hjælp efter serviceloven er tilbud, som borgerne kan takke nej til. Nogle borgere er ikke i stand til at varetage egne interesser, og det kan derfor være nødvendigt at yde hjælp, selv om borgeren ikke samtykker eller måske modsætter sig. Reglerne skal ses i sammenhæng med, at den personlige frihed er grundlovssikret, ukrænkelig, og med en grundlæggende respekt for individets integritet uanset den enkeltes psykiske tilstand.
  Der må kun bruges magt i forhold til borgere, hvis psykiske funktionsevne er betydeligt og varigt nedsat, og som får hjemmehjælp, socialpædagogisk bistand m.v., behandling eller aktiverende tilbud efter serviceloven. Magtanvendelse og andre indgreb i selvbestemmelsesretten skal ifølge loven begrænses til det absolut nødvendige, og indgrebene må aldrig erstatte omsorg, pleje og socialpædagogisk bistand. Brug af magt forudsætter normalt, at der er risiko for væsentlig personskade.
  I 2015 - 2017 har sagerne fordelt sig som følger:

  2015 2016 2017
  Alarmsystemer/døråbnere § 125 1
  Fastholdelse i akutte situationer § 126 13 13 3
  Fastholdelse i hygiejnesituationer § 126 a 3 1
  Tilbageholdelse i bolig § 127 1
  Anvendelse af stofseler § 128 1
  Flytning uden samtykke § 129 1
  Andet* 2
  I alt 20 15 4

  * Udøvelse af omsorgspligt, guidning.
  Fastholdelse i akutte situationer: Akut, nødvendig brug af fysisk magt til at fastholde en person eller føre en person til et andet opholdsrum for at undgå væsentlig personskade. Nedgangen i sager skyldes, at der i modsætning til tidligere ikke har været personer med særligt udadreagerende adfærd og deraf følgende behov for mange magtanvendelser.
  Anvendelse af stofseler: Tilladelse til i en afgrænset periode at fastspænde en person med stofseler, når det er nødvendigt for at undgå væsentlig personskade ved fald.

  Økonomi

  Sagen har ingen budgetmæssige konsekvenser i 2018.

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 102

 • Pkt. 103 Eventuelt

  Pkt. 103

  Eventuelt

  Sagsnr. 299832 Sundheds- og Omsorgsudvalget Åbent punkt

  Sundheds- og Omsorgsudvalget, 14-08-2018, pkt. 103